Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran

: Sains

Kelas

: Tahun 5 Anggerik

Bilangan Murid

: 42 orang

Tarikh

: 5 April 2013

Masa

: 1045 1145 (60 minit)

Tema

: Menyiasat daya dan tenaga

Bidang Pembelajaran

: Cahaya

Objektif pembelajaran

: Cahaya bergerak dalam satu garisan lurus.

Hasil pembelajaran

: Pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid dapat:


a. Membuat satu ujian ringkas untuk menentukan faktor yang menyebabkan perubahan bentuk
bayang dengan memutuskan:
1. Apa yang perlu dikekalkan?
2. Apa yang perlu diubah?
3. Apa yang perlu dikekalkan?

KPS

: Memerhati, menciri, mengelas, mensintesis, membuat inferens, membuat kesimpulan,


berkomunikasi, membuat eksperimen

KBKK

: Menjana idea, mensintesis, merancang strategi penyelesaian masalah, membuat keputusan,


membanding beza, menghubung kait.

Strategi Pengajaran

: Inkuiri Penemuan

Kaedah /

: Perbincangan secara kelas

Langkah berjaga-jaga

: Murid-murid perlu mendengar arahan guru semasa menggunakan teaching courseware.

Pengetahuan sedia ada

: Murid-murid telah mengetahui tentang cahaya bergerak lurus dan bagaimana saiz bayang
boleh berubah.

Bahan bantu mengajar


Fasa

: Komputer riba, projektor, cd teaching courseware.

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Guru

Set Induksi
(Fasa
Persediaan)/
Mencungkil
Idea
1045-1050
(5 minit)

Nota

Aktiviti Murid

Imbas kembali1. Guru mengemukakan soalan berikut:


1. Antara jawapan pelajar ialah:
Strategi /Teknik :
pembelajaran
seluruh
pada
mingguS1. Apakah yang anda belajar pada J1. Faktor perubahan saiz bayang,Penyoalan
minggu
lepas
kelas?
cikgu.
kelas
lepas.
S2.
Apakah
yang
menyebabkan J2. Saiz bayang meningkat apabilaKPS
perubahan saiz pada bayang-bayang.
jarak antara objek dan puncaBerkomunikasi
cahaya berkurangan. Saiz bayang
berkurang apabila jarak antaraKBKK:
objek dan skrin berkurangan.
Menjana Idea
J3. Ya.
BBM:
S3. Jika saiz bayang boleh berubah,
bagaimana pula dengan bentuknya?
CD teaching
Adakah ianya juga boleh berubah?
courseware
2. Guru mengaitkan jawapan pelajar
dengan isi pelajaran.

Menjana Idea Perubahan


bentuk bayang
1050-1110
( 20 minit )

1. Guru memaparkan tayangan video


teaching courseware kepada murid dan
menyuruh mereka melakukan aktiviti
drag and match untuk menjana idea
mereka tentang perubahan bentuk
bayang.

1. Murid melakukan aktiviti dragKPS Berkomunikasi


and match seperti yang diarahkan
oleh guru dengan menggunakan cdKBKK :
teaching courseware.
Membuat inferens
2. Murid lain memerhati rakan
mereka membuat aktiviti drag and Nilai murni :
2. Guru menyuruh murid lain memerhati match.
Patuh dan berani
aktiviti yang dibuat oleh rakan mereka.
3. Murid menjawab pertanyaan guruBBM:
3. Guru mengutarakan penyoalan berdasarkan pengetahuan sedia
utama?
ada mereka.
CD teaching
courseware
J1. Jarakkan objek daripada
sumber cahaya, cikgu.
S1. Apakah yang menyebabkan bentuk
bayang berubah.
4. Guru memberitahu murid bahawa dia
hanya akan memberitahu jawapan
selepas murid menjalankan eksperimen.

Menstruktur
semula Idea
1110-1130
(20 minit)

Eksperimen
menggunakan
teaching
courseware

1. Guru menyuruh murid membuat1. Murid membuat eksperimenKPS:


eksperimen tentang bagaimana bentuktentang bagaimana bentuk bayang
bayang
boleh
berubah
denganboleh berubah dengan berpandukanBerkomunikasi,
berpandukan kepada arahan padakepada arahan pada teaching meramal ,mentafsir
teaching courseware. Terdapat duacourseware.Murid
juga
turutdata, membuat
hipotesis awal yang ditunjukkan dalammembaca
hipotesis
yangeksperimen
arahan eksperimen itu.
ditunjukkan.
KBKK:
Membuat
Inferens
H1.Bentuk bayang boleh berubah apabila
posisi objek berubah.
BBM:
H2Bentuk bayang boleh berubah apabila
Komputer, projector,
posisi sumber cahaya diubah.
cd teaching
courseware, 6 botol
kosong air mineral,

2. Guru menyuruh murid membentang


hasil dapatan mereka pada rakan lain.

kaki retot, sudu,


benang.

2. Murid membentang hasil dapatan


3. Guru merumus hasil dapatan muridmereka pada rakan lain.
Nilai Murni:
dan membincangkan tentang jawapa
3. Murid mendengar rumusan guru Berani, bekerjasama
pada fasa penjanaan idea tadi.
engan teliti.
Aplikasi Idea Latihan
1. Guru menunjukkan paparan latihan1. Murid yang dipanggil oleh guruKBKK :
pengukuhan (Isipengukuhan menggunakan cd teachingtampil ke hadapan dan menjawab
1130-1140
tempat kosongcourseware kepada murid dan memanggilsoalan yang ditunjukkan oleh guruMentaksir data
dan
aktivitibeberapa orang untuk menjawabnya bagimenggunakan
cd
teaching
( 10 minit )
BBM
menyusun
mengukuhkan pemahaman mereka.
courseware itu.
bentuk
Latihan pengukuhan
Guru
membincangkan
jawapan
menggunakan 2.
pada cd teaching
cd
teachingbersama murid dan merumus jawapan
2.
Pelajar
menyertai
sesicourseware.
yang murid berikan.
courseware?
perbincangan bersama guru.
Nilai: Patuh

Refleksi
Penutup
1140-1145
( 5 minit )

Refleksi:

Membuat
rumusan dan
penilaian

1. Guru mengemukakan soalan berikut1. Pelajar memberikan jawapan


kepada pelajar:
secara lisan
S1. Apakah yang perlu dikekalkan untukJ1. Objek, jarak antara sumber
mengubah bentuk bayang, kelas?
cahaya dan skrin.
S2. Apakah yang perlu dikekalkan untuk
mengubah bentuk bayang?

Strategi/Teknik
:
Penyoalan
seluruh
kelas
KPS :
Berkomunikasi

J2. Posisi objek dan posisi sumber KBKK :


S3. Apakah pula yang perlu diperhatikan cahaya
Membuat kesimpulan
semasa mengubah bentuk bayang?
J3. Perubahan bentuk bayang pada
skrin

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai