Anda di halaman 1dari 13

Amali 2: Haba tindak balas

AMALI 2 : TENAGA TINDAK BALAS


Tujuan :
Untuk mengkaji haba tindak balas bagi:
(i)
(ii)

Na2Co3 + 2HCl
2NaCl + H2O + CO2
H1
NaHCO3 + HCl
NaCl + H2O + CO2
H2
Dan secara tidak langsung menggunakan Hukum Hess penjumlahan haba

malar, haba bagi tindak balas untuk:


(iii)
2NaHCO3
Na2CO3 + H2O + CO2

H3

Teori :
Dalam tindak balas kimia, tenaga biasanya wujud dalam bentuk haba. Haba ini
dinamakan entalpi. Entalpi merujuk kepada sukatan kandungan haba yang
menggambarkan keupayaan termodinamik suatu sistem yang boleh digunakan untuk
mengira kerja di dalam sistem.. Kebanyakan proses yang dijalankan adalah pada
tekanan malar. Entalpi piawai ialah entalpi yang disukat pada tekanan tetap 1 atm
pada suhu standard 25C. Haba pembentukan piawai, f boleh digunakan secara
langsung untuk menentukan haba tindak balas.
Entalpi tindak balas

Entalpi Pembentukan Hasil Tindak Balas


Entalpi Pembentukan Bahanl Tindak Balas

Definisi secara operasi:


1. Peningkatan suhu akhir larutan campuran menunjukkan tindak balas eksotermik.
2. Penurunan suhu akhir larutan campuran menunjukkan tindak balas endotermik

Bahan-Bahan :

EC1 merupakan 2.0 mol dm 3 Asid Hidroklorik.

EC2 adalah pepejal natrium karbonat kontang.

EC3 adalah pepejal natrium hidrogen karbonat.

Pn Roslindawati Bt Ismail

Page 1

Amali 2: Haba tindak balas


Radas:
a) Buret 25 cm

b) Termometer (OC -110C) ( + 0.20C)

c) Air suling

d) Kaki retort dan pemegang,

d) Cawan plastik

e) Spatula

e) Kertas turas

f) Tabung uji

f) Bikar 250 ml

g) Rak tabung uji

g) Neraca elektronik (+0.01g)


Prosedur :
1. 30.00 cm3

larutan EC1 di masukkan ke dalam cawan plastik dengan

menggunakan buret. Larutan dibiarkan di dalam cawan beberapa minit, kemudian


suhu larutan tersebut dicatatkan di dalam jadual.
2. Tabung uji yang mengandungi 2.00 hingga 2.40g EC2 ditimbang dan direkodkan
3. EC2 dipindahkan ke dalam cawan plastik yang mengandungi EC1. Kesemua
pepejal daripada tabung uji dipastikan dipindah ke dalam cawan plastik dan tiada
yang hilang melalui percikan.
4. Larutan dikacau dengan menggunakan

termometer

dan

suhu

tertinggi

direkodkan.
5. Tabung uji yang hambir kosong ditimbang.
6. Prosedur di atas diulang dengan menggunakan EC3 untuk menggantikan EC2
2.75 hingga 3.15g EC3.
Langkah Berjaga-jaga
1. Elakkan neraca elektronik ditempatkan di kawasan yang terdapat pergerakan
udara kerana ia sangat sensitif terhadap tekanan.
2. Berhati-hati dalam mengendalikan bahan berasid seperti asid hidroklorik.
3. Buret sepatutnya direndahkan bagi mengelakkan ralat paralet semasa mangambi
bacaan.
4. Corong turas digunakan semasa memasukkan asid hidroklorik ke dalam buret
supaya tidak ada lelehan asid di mulut buret terkeluar.
5. Sebelum mengambil bacaan corong turas dikeluarkan dahulu dari buret agar
tekanan udara seimbang.

Keputusan :

Pn Roslindawati Bt Ismail

Page 2

Amali 2: Haba tindak balas

Perkara

EC2

EC3

Jisim tabung uji + pepejal /g

17.75

17.75

Jisim tabung uji kosong/g

15.55

15.55

Jisim pepejal/g

2.20

3.00

Suhu awal HCl /C

25.0

25.0

Suhu akhir campuran /C

23.5

22.0

-1.5

-3.0

Perubahan suhu /C
(Suhu akhir suhu awal)

Pengiraan:
Haba yang dibebaskan dari tindakbalas (Q)
= Haba yang diserap oleh larutan
= Jisim (m) X muatan haba tentu larutan (c ) X perubahan suhu (C)
Q = mc

muatan haba tentu = 4.2 Jg-1 C -1

H1
Na2 CO3 + 2HCl (ak)

2NaCl + H2 O (ce)

Jisim HCl

30 g

BMR Na2 CO3

(23)2 + 1 + 12 + (16)3

Pn Roslindawati Bt Ismail

Page 3

Amali 2: Haba tindak balas

106 g

mc

30 X 4.2 X (23.5 25)

-189 J

-0.189kJ

2.20 g Na2CO3 menggunakan haba

-0.189kJ

2.20
mol Na2 HCO3 menggunakan haba
106

-0.189kJ

1 mol Na2 HCO3 menggunakan haba

-9.11

-9.11 kJ mol-1

Jisim HCl

30 g

BMR Na HCO3

23 + 1+ 12 + 3(16)

84 g

mc

Muatan haba tertentu larutan, Q

Jumlah haba tindak balas oleh

Na2 HCO3

0.189
X 106] kJ
2.20

H2
Na HCO3 + HCl

NaCl + H2O + CO2

Muatan haba tertentu larutan, Q


Pn Roslindawati Bt Ismail

Page 4

Amali 2: Haba tindak balas

30 X 4.2 X (23 25)

-252 J

-0.252kJ

3.00 g NaHCO3 menggunakan haba

-0.252kJ

3
mol NaHCO3 menggunakan haba
84

-0.252kJ

1 mol NaHCO3 menggunakan haba

-7.06 kJ

-7.06 kJ mol-1

Jumlah haba tindak balas oleh

H3
Langkah 1
Na2CO3 + 2HCl
NaHCO3 + HCl
2NaHCO3
Langkah 2
Na2CO3 + 2HCl
(NaHCO3 + HCl
2NaHCO3

Pn Roslindawati Bt Ismail

NaHCO3

2NaCl + H2O + CO2


NaCl + H2O + CO2
Na2CO3 + CO2 + H2O

2NaCl + H2O + CO2


NaCl + H2O + CO2
Na2CO3 + CO2 + H2O

0.252
X 84] kJ
3

H1 = -9.11 kJ mol-1
H2 = -7.06 kJ mol-1
H3 = ???

H1 = -9.11 kJ mol-1
H2 = 7.06 kJ mol-1) X 2
H3 = ???

Page 5

Amali 2: Haba tindak balas


Langkah 3
2NaCl + H2O + CO2
2NaHCO3 + 2HCl
2NaHCO3

Na2CO3 + 2HCl
2NaCl + 2H2O + 2CO2
Na2CO3 + CO2 + H2O

H1 = -9.11 kJ mol-1
H2 = -14.12 kJ mol-1)
H3 = ???

Hukum Hess : H3 (laluan terus) = H2 + H1 (laluan tak terus)


H3

=
=
=
=

H2 + H1
2(H2) + H1
2(7.06) kJ + (-9.11) kJ
23.23 kJ mol-1

PERBINCANGAN
Apabila larutan natrium hidroksida ditambahkan kepada asid hidroklorik , suhu
larutan meningkar. Ini bererti tenaga haba dibebaskan ke larutan. Hasil tindak balas
mempunyai jumlah kandungan tenaga yang lebih rendah berbanding dengan jumlah
kandungan tenaga bahan tindak balas. Jumlah tenaga yang dibebaskan semasa
pembentukan ikatan baru adalah lebih tinggi daripada jumlah tenaga yang diserap
untuk memecahkan ikatan lama. Oleh itu tindak balas antara asid hidroklorik dengan
natrium hidroksida adalah tindak balas eksortermik.
Apabila larutan natrium hidrogen karbonat ditambahkan kepada asid
hidroklorik, suhu larutan menurun. Ini bererti tenaga haba diserap daripada larutan.
Hasil tindak balas mempunyai jumlah tenaga yang lebih tinggi berbanding dengan
jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas.

Jumlah tenaga yang dibebaskan

semasa pembentukkan ikatan baru adalah lebih rendah daripada jumlah tenaga
yang diserap untuk memecahkan ikatan lama. Oleh itu, tindak balas antara asid
dengan natrium hidrogen karbonat ialah tindak balas endortermik.

Pn Roslindawati Bt Ismail

Page 6

Amali 2: Haba tindak balas

Soalan
1. Lukis satu gambarajah aras tenaga untuk reaksi-reaksi berkaitan.
a) EC1 + EC2
Na2Co3 + 2HCl
Tindak balas Eksotermik

2NaCl + H2O + CO2

Tenaga

Bahan tindak balas


Na2Co3 + 2HCl
H = = -9.11 kJ mol-1
Hasil tindak balas
2NaCl + H2O + CO2

Pn Roslindawati Bt Ismail

Page 7

Amali 2: Haba tindak balas

b) EC1 + EC2
Na2Co3 + 2HCl
Tindak balas Endormik

2NaCl + H2O + CO2

Tenaga
Hasil tindak balas
NaCl + H2O + CO2
H = +7.06 kJ mol-1
Bahan tindak balas
Na2Ho3 + HCl

c) EC2+ EC3
2NaHCO3
Na2CO3 + H2O + CO2
Tindak balas Endormik
Tenaga
Hasil tindak balas
Na2CO3 + H2O + CO2
H = +23.23 kJ mol-1
Bahan tindak balas
2NaHCO3 + HCl

2. Apakah empat andaian yang anda buat dalam semua pengiraan anda?
i)
Anggap tekanan atmosfera adalah sama iaitu 1 atm.
ii) Semua reaksi bertindak balas dengan sepenuhnya.
Pn Roslindawati Bt Ismail

Page 8

Amali 2: Haba tindak balas


iii) Ketumpatan larutan berair dianggap bersifat sama bagi air, 1g/mol.
Contohnya, 100ml larutan dikatakan mempunyai 100g jisim.
iv) Haba tidak hilang atau terserap oleh persekitaran.
3. Apakah langkah-langkah boleh diambil bagi memperbaiki ketepatan nilainilai H1 , H2 dan H3 ?
i) Pastikan semua pepejal dari tabung uji berada di atas kertas turas dan tiada
cecair yang hilang tertumpah.
ii) Elak daripada menyentuh merkuri termometer semasa mencatat suhu. Hal ini
kerana

haba

daripada

tangan

akan

dipindahkan

menyebabkan suhunya meningkat.


iii) Elakkan dasar termometer dari menyentuh dasar

ke

cawan

cawan plastik

plastik
bagi

mengelakkan ralat berlaku ke atas jumlah bacaan suhu yang dicatat.


iv) Semasa mengambil bacaan suhu, termometer mesti dalam kedudukan yang
tegak dan mata sama paras aras merkuri.
v) Larutan dibiarkan sekejap bagi memastikan tindak balas berlaku dengan
sepenuhnya.
vi) Semasa mengambil bacaan pada buret, keluarkan corong turas terlebih
dahulu untuk mengelakkan ralat bacaan
vii) Letakkan penimbang jauh dari kipas atau penghawa dingin kerana ia sangat
sensitif terhadap tekanan
viii)
Cawan plastik digantikan dengan cawan polistirena kerana ia sangat
tebat haba.
ix) Cuci radas denganair suling dengan cermat
x) Kacau larutan dengan berhati-hati
xi) Tutup suis kipas semasa menjalani amali
4. Entalpi standard mengubah pembakaran benzena, karbon dan hirdogen
ialah -3271, -394, -286 kJ mol-1 masing-masing. Hitung perubahan entalpi
standard pembentukan benzena.
H1 Pembakaran benzena
C6H6 +

15
O2
2

H2 Pembakaran karbon
C + O2

6CO2 + 3H2OH1 = -3271 kJ mol -1

CO2

H2 = -394 kJ mol -1

H2O

H3 = -286 kJ mol -1

H3 Pembakaran hidrogen
H2 +

1
O2
2

H4 Pembentukan hidrogen = - ? kJ mol

Pn Roslindawati Bt Ismail

-1

Page 9

Amali 2: Haba tindak balas

Pembentukan benzena , C6H6


6C + 3H2
C6H6
1. C6H6 +

15
O2
2

6CO2 + 3H2O

6CO2 + 3H2OH1 = -3271 kJ mol -1


C6H6 +

15
O2
2

H1 = +3271 kJ mol -1

2. C + O2
(C + O2
6C + O2

CO2
CO2
CO2

H2 = -394 kJ mol -1
H2 = -394 kJ mol -1) X 6
H2 = -2364 kJ mol -1

3. H2 + O2
(H2 + O2

3H2O
3H2O

H3 = -286 kJ mol -1
H3 = -286 kJ mol -1) X 3

3H2O

H3 = -858 kJ mol -1

3H2 +
4. H4

3
O2
2

=
=
=

H1 + H2 + H3
(+3271) + (-2364) + (-858)
+49 kJ mol -1

Pembentukan benzena, H4 = +49 kJ mol -1

Kesimpulan
Entalpi merupakan istilah dalam termodinamik yang merujuk kepada
kandungan haba dalam sesuatu sistem. Entalpi tidak dapat diukur, namun nilai
perubahannya dapat dikira. Simbol untuk entalpi adalah H.
Hukum Hess telah menyatakan bahawa dalam satu tindak balas kimia,
perubahan haba, (H) yang berlaku adalah malar, sama ada tindak balas itu berlaku
satu langkah atau melalui beberapa langkah tindak balas. Dalam erti yang lain,
keadaan awal dan akhir tindak balas yang memainkan peranan yang utama
manakala jalan di antaranya tidak mempengaruhi keputusannya.

Pn Roslindawati Bt Ismail

Page 10

Amali 2: Haba tindak balas

LAMPIRAN

Pn Roslindawati Bt Ismail

Page 11

Amali 2: Haba tindak balas

Pn Roslindawati Bt Ismail

Page 12

Amali 2: Haba tindak balas

Pn Roslindawati Bt Ismail

Page 13

Anda mungkin juga menyukai