Anda di halaman 1dari 6

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A
PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH
PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat.

1 Alamiyyah bermaksud

A nyata

B praktikal

C lengkap

D sarwajagat

2 Antara berikut yang manakah menerangkan tentang prinsip Alamiyyah?.

i Menegakkan keadilan sejagat

ii Islam menjamin hak asasi manusia

iii Islam agama yang mudah dan praktikal

iv Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran

A i, ii dan iii

B i, ii dan iv

C i, iii dan iv

D ii, iii dan iv

3 Islam sesuai diamalkan sepanjang zaman

D ii, iii dan iv 3 Islam sesuai diamalkan sepanjang zaman Pernyataan di atas menerangkan konsep

Pernyataan di atas menerangkan konsep

A Alamiyyah

B Waqi’iyyah

C Syumuliyyah

D Rabbaniyyah

4 Pilih pernyataan yang benar tentang sifat Alamiyyah.

i Tiada paksaan dalam agama

ii Membela kebenaran dan menentang kebatilan

iii Setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya

iv Tiada kebebasan mengamalkan agama dan budaya masing-masing

A i dan ii

B ii dan iii

C iii dan iv

D i dan iv

5 Antara bukti Islam bersifat Alamiyyah dalam bidang sosial ialah

A setiap amalan akan diberi balasan

B membela kebenaran dan menentang kebatilan

C setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya

D kebebasan mengamalkan agama dan budaya masing-masing

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

6

Di bawah pemerintahan Islam, orang bukan Islam bebas mengamalkan ajaran agama, adat dan budaya

Pernyataan di atas menerangkan tentang prinsip

A Alamiyyah

B Waqi’iyyah

C Syumuliyyah

D Rabbaniyyah

7 Berikut adalah contoh-contoh perbuatan masyarakat yang melanggar hak asasi manusia, kecuali

A menganggu ketenteraman awam

B penderaan terhadap kanak-kanak dan orang tua

C membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak

D mengutamakan keamanan dan mengekalkan kesejahteraan manusia

8 Bukti Islam bersifat Alamiyyah dalam bidang ibadat ialah

A tiada paksaan dalam memeluk Islam

B kebebasan memiliki harta yang halal

C hak perlindungan nyawa dan kehormatan

D setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 9 hingga 13

Lengkapkan pernyataan berikut.

9

Islam adalah agama bersifat

yang sesuai bagi

1
1

semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman.

10

adalah sifat keji yang dibenci oleh Allah

s.w.t.

1
1

11

Allah s.w.t. telah menetapkan hukuman melindungi nyawa manusia.

untuk

1
1

12

dan fardu kifayah ialah suatu kewajipan ke atas

umat Islam.

1
1

13

Setiap amalan baik akan diberi ganjaran syurga di akhirat.

dan dijanjikan

1
1

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

Soalan 14 hingga 17

Tuliskan

disediakan.

istilah

yang

bersesuaian

dengan

pernyataan

berikut

di

dalam

ruangan

yang

14 Islam adalah agama yang sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman.

1
1
 
1
1

15 Sifat-sifat terpuji dan mulia.

 
 
1
1

16 Kebebasan manusia untuk menganuti sebarang kepercayaan dan agama.

1
1

17

Menegakkan

kebenaran

dan

mencegah

kemungkaran.

Soalan 18 hingga 21

Untuk kegunaan

Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.

Pemeriksa

1 1
1
1
1
1
1 1
1
1

18 Islam tidak memaksa seseorang individu untuk memeluk ajarannya.

19 Keadilan dalam Islam terikat pada batasan keturunan

20 Islam tidak memberi hak perlindungan nyawa dan kehormatan

21 Antara hak asasi manusia ialah memelihara harta benda.

22 Islam tidak memusuhi orang bukan Islam bahkan menjamin hak kebebasan mereka dalam negara Islam.

memusuhi orang bukan Islam bahkan menjamin hak kebebasan mereka dalam negara Islam. 3 Jabatan Pendidikan Islam
memusuhi orang bukan Islam bahkan menjamin hak kebebasan mereka dalam negara Islam. 3 Jabatan Pendidikan Islam
memusuhi orang bukan Islam bahkan menjamin hak kebebasan mereka dalam negara Islam. 3 Jabatan Pendidikan Islam
memusuhi orang bukan Islam bahkan menjamin hak kebebasan mereka dalam negara Islam. 3 Jabatan Pendidikan Islam
memusuhi orang bukan Islam bahkan menjamin hak kebebasan mereka dalam negara Islam. 3 Jabatan Pendidikan Islam

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

Soalan 23 hingga 24

Lengkapkan carta di bawah

X

Kebebasan bersuara

Y

24 Lengkapkan carta di bawah X Kebebasan bersuara Y Hak Asasi Manusia Menurut Islam 23 X
24 Lengkapkan carta di bawah X Kebebasan bersuara Y Hak Asasi Manusia Menurut Islam 23 X
24 Lengkapkan carta di bawah X Kebebasan bersuara Y Hak Asasi Manusia Menurut Islam 23 X

Hak Asasi Manusia Menurut Islam

23 X :

24 Y :

KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Nyatakan ciri-ciri Alamiyyah Islam dalam bidang sosial

2 Terangkan

bukti

perundangan

yang

menunjukkan

Alamiyyah

Islam

dalam

bidang

3 Konsep Islam ialah amar maaruf nahi mungkar. Terangkan dua kesan jika terdapat golongan yang hanya menegakkan kebenaran tetapi tidak mencegah kemungkaran.

4 Senaraikan empat hak asasi yang dijamin oleh Islam.

5 Islam diturunkan bertujuan menjamin kesejahteraan hidup manusia. Huraikan cara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan tersebut.

6 Nyatakan pengertian ‘Alamiyyah.

7 Jelaskan prinsip ‘Alamiyyah.

8 Nyatakan contoh perbuatan masyarakat yang melanggar hak asasi manusia.

9 Terangkan ciri-ciri hak asasi manusia dalam Islam.

10 Jelaskan bukti manusia makhluk yang paling dimuliakan Allah s.w.t.

11 Nyatakan perkara yang melayakkan manusia dimuliakan oleh Allah s.w.t.

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

JAWAPAN

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam JAWAPAN PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN
PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH
PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH

KERTAS 1

BAHAGIAN A

1

D

5

D

2

B

6

A

3

A

7

D

4

A

8

D

 

BAHAGIAN B

9

Alamiyyah

14

Alamiyyah

10

Mazmumah

15

Mahmudah

11

Qisas

16

Kebebasan beragama

12

Fardu Ain

17

Amar maaruf nahi mungkar

13

Pahala

18

21

19

22

20

23 Kebebasan beragama / memelihara kehormatan

24 Melindungi nyawa / kebebasan memiliki harta

X

Y

KERTAS 2

1 Ciri-ciri Alamiyyah Islam dalam bidang sosial

Tiada paksaan memeluk Islam

Kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat

Bebas mengamalkan agama dan adat resam kaum masing-masing

Hak perlindungan nyawa dan kehormatan

2 Bukti yang menunjukkan Alamiyyah Islam dalam bidang perundangan

Dapat diterima dan diamalkan oleh semua manusia

Mementingkan perdamaian dan keadilan sejagat

Keadilan Islam menyeluruh dan tidak terhad kepada umat Islam sahaja

Membela kebenaran dan menentang kebatilan

3 Kesan jika terdapat golongan yang hanya menegakkan kebenaran tetapi tidak mencegah kemungkaran

Maksiat dan kemungkaran tetap berlaku

Masyarakat berada dalam keadaan huru hara

Masyarakat hidup dalam keadaan ketakutan

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

4 Hak asasi yang dijamin oleh Islam

Kebebasan beragama

Kebebasan bersuara

Kebebasan memiliki harta

Melindungi nyawa

5 Cara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan

Menerima perdamaian sekiranya pihak musuh ingin berdamai.

Menjamin hak dan kebebasan orang bukan Islam yang berada di bawah pemerintahan Islam.

Memiliki sifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah.

6 ‘Alamiyyah bermaksud sarwajagat iaitu Islam agama yang sesuai kepada semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman.

7 Prinsip ‘Alamiyyah

Islam memuliakan manusia.

Nilai keadilan manusia bersifat sejagat.

Islam menjamin hak asasi manusia.

8 Contoh perbuatan masyarakat yang melanggar hak asasi manusia

Penderaan kanak-kanak.

Menghilangkan nyawa tanpa hak / membunuh.

Mengganggu ketenteraman awam.

9 Ciri hak asasi manusia dalam Islam

Kebebasan mencari dan memiliki harta

Kebebasan menyuarakan pendapat

Mendapat keadilan di sisi undang-undang

Kebebasan beragama

10 Bukti manusia makhluk yang paling dimuliakan Allah s.w.t.

Dikurniakan akal fikiran

Manusia dilantik sebagai khalifah

Rasul dilantik di kalangan manusia / diturunkan Quran / wahyu

Menjadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia

11 Nyatakan perkara yang melayakkan manusia dimuliakan oleh Allah s.w.t.

Menyempurnakan ibadat wajib yang difardukan

Menjalankan tugas khalifah dengan sempurna

Beramal soleh dan berakhlak mulia

Memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat