Anda di halaman 1dari 18

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

MPW 2153/GPW2033/
MPU2243U2
PENDIDIKAN MORAL

DISEDIAKAN
OLEH:
CIK MAHANI
MOHAMAD

BAB SATU
PENGENALAN
KEPENTINGAN PENDIDIKAN MORAL
PEMBENTUKAN MASYARAKAT MALAYSIA YANG
BERMORAL MELALUI
RUKUNEGARA
WAWASAN 2020
PERANAN INDIVIDU

HAK
TANGGUNGJAWAB
AGEN MORAL

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

RUKUNEGARA
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

WAWASAN 2020
MENJADIKAN MALAYSIA SEBUAH NEGARA INDUSTRI
YANG
MAJU
BERASASKAN
ACUAN
SENDIRI
SETANDING DENGAN NEGARA MAJU DI DUNIA
KEPENTINGAN
PEMBENTUKAN
INDIVIDU
MENYELURUH
DAN
SEIMBANG MATANG DAN BERMAKLUMAT YANG
BERUPAYA
MENAAKUL
BERPERASAAN
DAN
BERTINGKAH LAKU MORAL KE ARAH PEMBANGUNAN
MASYARAKAT
BERETIKA
YANG
ADIL
DAN
BERKEPEDULIAN

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

WAWASAN 2020
Membina bangsa Malaysia
yang bersatu padu
Membina masyarakat
berjiwa bebas, tenteram
dan berkeyakinan
Memupuk dan membina
masyarakat demokratik
yang matang
Mewujudkan masyarakat
yang bermoral & beretika

Mewujudkan masyarakat
yang matang, liberal &
bertoleransi
Membina masyarakat
yang maju dan saintifik
Mewujudkan masyarakat
& budaya penyayang
Menjamin masyarakat
yang adil & saksama
ekonominya
Memupuk dan membina
masyarakat makmur

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

PERANAN INDIVIDU
HAK
HAK YANG TERMAKTUB DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA
HAK-HAK RAKYAT

TANGGUNGJAWAB
TOLERANSI
HORMAT-MENGHORMATI
PERPADUAN
AGEN MORAL
MERUNGKAI PERSOALAN MORAL
MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

DEFINISI
ETIKA
MORAL
AKHLAK
NILAI
PERBEZAAN ETIKA DAN MORAL
PERBEZAAN ETIKA DAN AKHLAK
ETIKA NORMATIF DAN DESKRIPTIF

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

DEFINISI MORAL
Bahasa: berasal dari Bahasa Latin Mores
bermaksud adat kebiasaan atau moralis yang
bererti tingkahlaku yang sejajar dengan tatasusila
atau peraturan hidup bermasyarakat.
Istilah : bermaksud kualiti perbuatan manusia yang
dengannya dapat dikatakan samada perbuatan itu
benar ataupun buruk.

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

APLIKASI KEMORALAN
Kemoralan Agama= Merujuk kepada perhubungan
antara manusia dengan Tuhan atau Kuasa Luar
Biasa.
Kemoralan Sosial = Merujuk kepada hubungan
sesama manusia.
Kemoralan Individu = Merujuk kepada hubungan
manusia dengan dirinya atau kawalan diri
berdasarkan kod moral sendiri yang mungkin
diterima atau tidak oleh masyarakat atau agama.
Kemoralan Alam = Merujuk kepada perhubungan
manusia dengan alam. Setiap benda di alam ini
mempunyai nilai dan faedah.
MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

DEFINISI ETIKA
Perkataan Etika berasal dari Bahasa Yunani (Greek)
iaitu Ethes atau Ethos yang bermakna adat
kebiasaan atau pun cara hidup manusia.
Grassian : kajian falsafah tentang moral iaitu
tentang kelakuan yang baik, kewajipan moral, sikap
moral, tanggungjawab moral,keadilan sosial dan
ciri-ciri kehidupan yang baik.
Frankena: falsafah moral atau pemikiran falsafah
tentang
kemoralan,
masalah
moral
dan
pertimbangan moral.

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

10

SAMB..

Etika juga bermaksud satu set peraturan tingkah


laku atau undang-undang seperti kod etika
perguruan , guaman, perubatan, etika pelajar dan
sebagaiya.
Etika ialah satu kajian dan falsafah tentang
kelakuan manusia yang memberi penekanan ke
atas penentuan mengenai apa yang betul dan apa
yang salah. Ia bermakna prinsip-prinsip kelakuan
yang betul mengenai sesuatu proses yang tertentu
sebagai tingkahlaku yang menunjukkan moralnya.
MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

11

DEFINISI AKHLAK
Dari sudut bahasa:bermaksud tabiat dan adat., budi
pekerti, kelakuan dan juga berhubung kait dengan
sifat peribadi dan perlakuan manusia.
Dari sudut istilah: keadaan kejiwaan yang akan
membentuk tingkah laku manusia. Ia adalah suatu
hal keadaan yang tetap dalam jiwa manusia yang
dapat mengeluarkan perbuatan samada baik atau
buruk
tanpa
perlu
kepada
pemikiran
dan
pengamatan.

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

12

DEFINISI NILAI

The social principles, goals or standards held or


accepted by an individual, class, society etc.
That which is desirable or worthy of esteem for
its own sake; thing or quality having intrinsic
worth.
Satu unsur yang dapat mencerminkan perlakuan
seseorang dan juga bermaksud kepercayaan dan
keyakinan seseorang terhadap seseorang yang
lain.
Asas pembentukan sikap, tanggapan, motivasi,
personaliti, kemajuan dan pembangunan sesuatu
bangsa dan organisasi.
MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

13

PERBEZAAN ETIKA DAN MORAL


TEORI DAN PRAKTIKAL
Etika merupakan teori
berkenaan perlakuan
manusia di mana ia
mengkaji akan perlakuan
manusia dan seterusnya
mengutarakan teori
tertentu berkenaan
manusia.

Contoh
Teori Etika Utilitarian
yang menjelaskan
bahawa ada di kalangan
manusia yang melakukan
sesuatu perbuatan
berdasarkan tujuan dan
kegunaan tertentu.
Adapun moral, ianya
adalah bersifat praktikal
di mana ianya
merupakan suatu yang
diamalkan oleh
seseorang samada baik
atau buruk.

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

14

PERBEZAAN ETIKA DAN MORAL


Antara Umum dan
Khusus
Moral menyentuh
perkara umum
berkenaan tingkah laku
manusia , manakala
etika pula lebih
kepada pengkajian
yang terperinci
berkenaan tingkah laku
yang bersifat khusus

Contohnya
moral hanya
menyatakan ukuran
bagi sesuatu perlakuan,
manakala etika
menjelaskan secara
terperinci akan ukuran
tersebut
Merokok dilarang di
kawasan sekolah dsb
tetapi ia juga umum
kerana membahayakan
kesihatan.

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

15

PERBEZAAN ANTARA AKHLAK DAN ETIKA


Akhlak

Etika

Sistem akhlak akan


memberi kesan kepada
seseorang dan akan merasa
kepuasan apabila
melakukan kebaikan.
Bermatlamat kan untuk
mendapat kebaikan dunia
dan akhirat.
Prinsip akhlak Islam adalah
tetap dan tidak berubah.
Sumber : Al-Quran dan As
Sunnah

Keadaan masyarakat
yang berkehendakkan ia
dilakukan & bukannya
lahir daripada keikhlasan
diri sendiri
Bermatlamatkan tentang
keuntungan atau
kerugian.
Berubah mengikut
tempat dan keadaan
majoriti masyarakat
Sumber: Akal fikiran

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

16

ETIKA NORMATIF DAN DESKRIPTIF


ETIKA NORMATIF
Ia akan menilai dan mengkritik dan membuat
keputusan terhadap sistem moral yang ada.
Ia akan menerangkan sesuatu undang -undang moral
yang dianggap terbaik dan sepatutnya bukan
undang-undang moral yang telah sedia ada dan
sedia diterima.
Terdapat juga nilai moral yang tetap sesuai dengan
keseluruhan perubahan situasi manusia.

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

17

SAMB.

ETIKA DESKRIPTIF
Suatu disiplin yang membicarakan sejarah sistem
moral, apakah sistem moral yang dianuti oleh
individu atau golongan tertentu. Berbagai etika
wujud seperti etika Kristian, Buddha, Yahudi, Islam,
Etika Abad Pertengahan dan sebagainya.
Ia tidak akan membuat penilaian dan pengadilan
dan keputusan terhadap sistem moral tersebut.

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

18