Anda di halaman 1dari 212

0

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

=n y 9 #$ >
b t 9
z =
&
&r N
 & u 1n M
o i 6t 9 #$
u u %! `
y $
9s !
#$

t

?s

%
! #$
y 6
&r
&r M

o )
%
Katakanlah wahai Muhammad: Sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang
kamu sembah selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku,
dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.[Al-Mumin 40:66]

 


 
AL-BAYYINAT AR-RABBANI
FI MAKTUBAT IMAM RABBANI
HADHRAT MUJADDID ALF TSANI
SYAIKH AHMAD FARUQI SIRHINDI RAHMATULLAH 'ALAIH
Maktubat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu Dengan Syarahan Penjelasannya Yang Berjudul:

bia@pbflfli@
@
bfl a@ @
SYURUH AL-AMANI MIN BAYYINAT AR-RABBANI
Karangan Terjemahan Dan Syarahan Penjelasan Bahasa Melayu:
'ABDU DHAIF FAQIR HAQIR KHAKPAEY BUZURGAN LA SYAIK MISKIN AL-FANI

HADHRAT MAULAWI JALALUDDIN AHMAD AR-ROWI AL-AMANI


AN-NAQSYABANDI AL-MUJADDIDI AL-KHALIDI AL-UWAISI
GHAFFARALLAHU LAHU WALI WALIDAIHI WALI MASYAIKHIHI WALI JAMI'IL MUSLIMIN

Terbitan dan Edaran:


MARKAZI KHANQAH ABUL-KHALILIYYAH NAQSYABANDIYYAH MUJADDIDIYYAH
NAQSYABANDI AKADEMI QURAN SUNNAH HADITS
KHANQAH MADRASAH ULUL AZMI, KAMPUNG SEPAKAT, WIRA DAMAI,
BATU CAVES, GOMBAK, SELAYANG, SELANGOR DARUL EHSAN

1435 H / 2014 M
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

KANDUNGAN
MAKTUBAT IMAM RABBANI 1-10 DALAM TULISAN PARSI
MUQADDIMAH DAFTAR 1
MAKTUB 1
PERMOHONAN
PENJELASAN
1. Mafhum Isim Az-Zhahir
2. Mafhum Tajalli
3. Maarif Isim Az-Zhahir
4. Hadhrat Khwajah Muhammad Baqibillah
5. Nisbat Naqsyabandi Dan Nisbat Ahrari
6. Permohonan Laporan
7. Hadhrat Khwajah Bahauddin Naqsyaband Bukhari
8. Hadhrat Syaikh Maaruf Karkhi
9. Hadhrat Syaikh Abu Said Kharraz
10. Hadhrat Syaikh Ruknuddin Ahmad Ala Ad-Daulah
11. Hadhrat Syaikh Najmuddin Kubra
12. Tawhid Syuhudi Dan Tawhid Wujudi
13. Pembahagian Tawhid Wujudi
14. Penzahiran Tajalli Isim Az-Zhahir Pada Seluruh Asyya
15. Persiaran Sayr Asma Dan Shifat
16. Asma Husna
17. Ummahat Asma
18. Menghitung-Hitung Bilangan Asma
19. Daerah Asma
20. Daerah Shifat
21. Daerah Zat
22. Persiaran Sayr Dawair
23. Muraqabah Isim Az-Zhahir
24. Sayr Dan Suluk
25. Sayr
26. Suluk
27. Salik
28. Arif
29. Bayyinat Rabbani
30. Tajalli Isim Az-Zhahir Pada Pakaian Wanita
31. Zhilal
32. Wajah-Wajah Pengkhususan
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

11
31
32
32
35
35
36
37
38
39
39
39
39
39
40
40
40
41
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
45
46
47
48
48

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


33. Penzahiran Tajalliyyat Pada Asyya Yang Berlainan
34. Penjelasan Tentang Rafiq Ala
35. Tanzihiyyah Dan Tasybihiyyah
36. Tasybih
37. Tanzih
38. Taayyun Jasadi Dan Taayyun Ilmi
39. Uruj Fauq Al-Arasy
40. Uruj
41. Arasy
42. Alam Khalaq
43. Alam Amar
44. Lathaif Asyarah
45. Lathifah
46. Nama Lathaif Di Dalam Al-Quran
47. Kedudukan Maqamat Lathaif Alam Amar
48. Lathifah Qalb
49. Lathifah Ruh
50. Lathifah Sirr
51. Lathifah Khafi
52. Lathifah Akhfa
53. Maqamat Lathaif Alam Khalaq
54. Lathifah Nafs
55. Lathifah Qalibiyyah
56. Penetapan Maqamat Lathaif
57. Hadits Abu Mahzurah
58. Tuntutan Memperjalankan Zikir Lathifah
59. Mafhum Pengertian Fana Dan Baqa
60. Hayat Para Anbiya Dan Para Awliya
61. Syurga Adalah Di Bawah Arasy
62. Musyahadah Maqamat Anbiya Dan Awliya Di Atas Arasy
63. Beberapa Penyaksian Syawahid
64. Syawahid Penyaksian Alam Atsir, Alam Kosmik Atau Alam Astral
MAKTUB 2
PERMOHONAN
PENJELASAN:
1. Istikharah
2. Cara Masnun Melakukan Istikharah
3. Maratib Suluk
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

52
52
53
53
54
55
56
56
56
56
57
58
58
58
59
59
60
60
60
60
61
61
61
62
62
63
63
64
66
66
67
69
70
70
73
73
73
75

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


4. Uruj
5. Nuzul
6. Fana
7. Mafhum Pengertian Takluk Ma Siwallah
8. Pembahagian Takluk
9. Dua Darjat Fana
10. Pembahagian Fana
11. Baqa
12. Sukr Dan Shahwu
13. Tajalli Zati
14. Tajalli Shifati
15. Ulum Gharibah dan Maarif Ajibah
16. Ihsan
17. Sayr Fillah
18. Jazab Dan Suluk
19. Pembahagian Salik
20. Pembahagian Jazbah
21. Cara Jazbah Shuri
22. Ilmu Istidlali, Ilmu Kasyfi dan Ilmu Dhzaruri
23. Ilmu Mujmal Menjadi Ilmu Mufasshal
MAKTUB 3
PERMOHONAN
PENJELASAN:
1. Tiga Pembahagian Para Salikin
2. Tawajjuh Syaikh
3. Tawajjuh Menurut Petunjuk Al-Quran Dan Hadits
4. Pembahagian Tawajjuh
5. Cara Tawajjuh
6. Tajalli Zati
7. Pengertian Zat
8. Jalan Thariqah Abrar
9. Jalan Thariqah Muqarrabin
10. Perbezaan Minuman Abrar Dan Muqarrabin
11. Perbezaan Amalan Wazhaif Abrar Dan Muqarrabin
12. Kebaikan Abrar Adalah Dosa Muqarrabin
13. Hadhrat Mir Sayyid Syah Hussain Rahimahullah
14. Maqam Hairat

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

75
75
75
76
76
76
76
77
78
78
79
80
80
81
81
82
82
83
83
83
84
84
85
86
86
86
88
89
89
89
90
90
91
92
92
97
97

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


MAKTUB 4
PERMOHONAN
PENJELASAN:
1. Zat
2. Zat Dan Shifat
3. Shifat
4. Syuyunat
5. Maqam Syuyun Adalah Muwajjahah Zat
6. Itibar
7. Dawair Dan Zhilal
8. Daerah Ashal
9. Daerah Zhilal
10. Pengertian Zhilal
11. Mabadi Taayyunat
12. Zat Dan Mumkinat
13. Haqaiq Sabaah: Tujuh Haqiqat
14. Haqiqat Kaabah
15. Haqiqat Muhammadiyyah Adalah Ismu Azham
16. Haqiqat Adalah Mabda Faidhz
17. Haqiqat Muhammadiyyah Adalah Nur Zatiyyah
18. Haqiqat Muhammad Sebagai Zhuhur Awwal Adalah Haqiqatul-Haqaiq
19. Takhrij Dan Tahqiq Hadits Nur Dan Laulak
20. Hadits Jabir Radhiyallahu Anhu
21. Hadits Laulak
22. Khulasah Perbahasan Hadits Laulak
23. Haqiqat Muhammadiyyah Adalah Taayyun Hubbi Dan Taayyun Wujudi
24. Haqiqat Muhammadiyyah Menurut Ibnu Arabi
25. Haqiqat Muhammadiyyah Menurut Imam Rabbani
26. Shanaat Musyakalah
27. Itibarat Dan Ishthilahat Bagi Haqiqat Muhammadiyyah
28. Haqiqat Kaabah Adalah Lebih Afdhal Dari Haqiqat Muhammadiyyah
29. Haqiqat Quran
30. Takrif Al-Quran
31. Al-Quran Adalah Keterhimpunan Segala Kamalat Zati Dan Kamalat Syuyuni
32. Dua Pembahagian Kalam
33. Empat Maratib Kalamullah
34. Tujuh Maratib Kalamullah
35. Sebab Pembahagian Kalam Kepada Maratib
36. Haqiqat Muhammadiyyah Adalah Bayangan Zhill Bagi Haqiqat Al-Quran
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

98
98
100
100
100
101
102
103
103
104
104
104
105
106
107
107
108
108
109
110
110
111
112
112
114
114
115
116
116
120
122
123
123
123
124
125
125
126
126

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


37. Martabat Haqiqat Quran Adalah Jauh Lebih Tinggi Dari Martabat Nur
38. Haqiqat Ramadhan
39. Kesesuaian Munasabat Antara Quran Dan Ramadhan
40. Quran Dan Ramadhan Akan Memberi Syafaat
41. Haqiqat Muhammadiyyah Shifat Bukan Qabiliyyat Zat Bahkan Syan Ilmi
42. Ikhtilaf Para Shufiya
43. Insan Adalah Nuskhah Jamiah
44. Limpahan Faidhz Terbahagi Dua
45. Penjelasan Ishthilahat
46. Mabadi Fuyudhz Bagi Para Anbiya Dan Mursalin
47. Mabadi Fuyudhz Bagi Para Awliya Kiram Dan Mukminin
48. Barzakh
49. Barzakhiyyat Haqiqat Muhammadiyyah
50. Mafhum Haqiqat Muhammadiyyah Bukan Sebagai Hail
51. Dua Pengertian Mutabiat
52. Maqam Quthbiyyat Dan Martabat Fardiyyat

126
127
127
128
129
129
130
130
131
131
133
134
135
135
136
136

MAKTUB 5
PERMOHONAN
PENJELASAN:
1. Risalah Silsilatul-Ahrar
2. Risalah Thariqat Khwajagan Naqsyabandiyyah
3. Ruba'iyyat Hadhrat Khwajah Baqi Billah Quddisa Sirruhu
4. Sayr Sayum Persiaran Ketiga Sayr Anillah Billah

138
138
139
139
139
140
141

MAKTUB 6
PERMOHONAN
PENJELASAN:
1. Jazbah Dan Suluk
2. Pembahagian Jazbah
3. Pengertian Jamal Dan Jalal
4. Risalah Qudsiyyah
5. Hadhrat Khwajah Muhammad Parsa Quddisa Sirruhu
6. Mahabbat Zatiyyah Adalah Tanda Fana
7. Hairat Dan Jahal
8. Maratib Yaqin
9. Ilmu Pengetahuan Seseorang Arif
10. Martabat Nuzul Bagi Arif
11. Martabat Haqqul-Yaqin Seseorang Arif

142
142
145
145
145
146
146
147
147
148
148
150
151
151

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


12. Tajalli Afaqi Dan Anfusi
13. Perbezaan Fana Muthlaq Dan Muthlaq Fana
14. Mathlub Adalah Jauh Mengatasi Afaq Dan Anfus
15. Hadhrat Khwajah Abdul Khaliq Ghijduwani
16. Hadhrat Khwajah Alauddin Atthar

151
152
152
153
153

MAKTUB 7
PERMOHONAN
PENJELASAN:
1. Suyur Arbaah: Empat Persiaran
2. Sayr Uruji
3. Sayr Nuzuli
4. Dua Jenis Uruj
5. Sayr Ilallah: Persiaran Kepada Allah
6. Sayr Fillah: Persiaran Dalam Allah
7. Sayr Anillah Billah: Persiaran Dari Allah Beserta Allah
8. Sayr Fil-Asyya Billah: Persiaran Dalam Sesuatu Beserta Allah
9. Musyahadah Ruhaniyyah
10. Musyahadah Pertama
11. Musyahadah Kedua
12. Musyahadah Ketiga
13. Empat Akabir Naqsyabandiyyah
14. Sayyid Ath-Thaifah
15. Sebab Idhzthirab
16. Rasyahat Ainul-Hayat
17. Beberapa Persoalan
18. Nigah Dasyat Hudhur

154
154
156
156
157
157
157
157
158
159
160
161
161
161
162
162
163
163
164
164
164

MAKTUB 8
PERMOHONAN
PENJELASAN:
1. Perbezaan Antara Tawhid Wujudi Dan Tawhid Syuhudi
2. Masalah Istithaat Maal-Fiil
3. Hadhrat Khwajah Syah Bahauddin Naqsyaband Bukhari Quddisa Sirruhu
4. Hadhrat Khwajah Alauddin Atthar Quddisa Sirruhu
5. Hadhrat Khwajah Abdul Khaliq Ghijduwani Quddisa Sirruhu
6. Kalimat Qudsiyyah Musthalahat Naqsyabandiyyah
7. Hadhrat Khwajah Maaruf Karkhi Quddisa Sirruhu
8. Hadhrat Imam Daud Thayi Quddisa Sirruhu

165
165
169
169
170
171
172
172
173
175
175

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


9. Hadhrat Khwajah Hassan Bashri Quddisa Sirruhu
10. Hadhrat Khwajah Habib Ajami Quddisa Sirruhu
11. Tiada Tabib Perawat Dan Tiada Bomoh Penyembuh
12. Washal Dan Marifat
13. Kesempurnaan Marifat
14. Aqidah Tawhid Imam Rabbani
15. Menzahirkan Kecintaan Mahabbat Terhadap Para Ulama Dan Para Penuntut
16. Maarif Tawhid Syuhudi
17. Tahqiq Permasalahan Qadha Dan Qadar
18. Firqah Qadariyyah
19. Pengasas Qadariyyah
20. Firqah Jabariyyah
21. Pengasas Jabariyyah
22. Maslak Ahli Sunnah Wal-Jamaah
23. Kekufuran Aqaid Jabariyyah Dan Qadariyyah
24. Hamba Adalah Kasib Bagi Perbuatannya Bukan Khaliq
25. Masalah Qadha Dan Qadar Dengan Sayyidana Umar Dan Utsman
26. Kata Putus Atas Permasalahan Taqdir
27. Masalah Qadha Dan Qadar Dan Takwilan Aqwal Para Shufiya Wujudiyyah
28. Ikhtilafat Berkenaan Masalah Shifat Allah Bari Taala
29. Shifat-Shifat Zatiyyah
30. Tujuh Atau Lapan Shifat-Shifat Haqiqiyyah Zatiyyah
MAKTUB 9
PERMOHONAN
PENJELASAN:
1. Maqam Nuzul Seseorang Arif
2. Persoalan
3. Jawaban Persoalan
4. Maqam Abdiyyat
5. Syan Abdiyyat Hadhrat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
6. Syan Abdiyyat Hadhrat Nabi Ibrahim Alaihissalam
7. Syan Abdiyyat Hadhrat Nabi Musa Alaihissalam
8. Syan Abdiyyat Hadhrat Nabi Yusuf Alaihissalam
9. Syan Abdiyyat Hadharat Para Sahabat Radhiyallahu Anhum
10. Syan Abdiyyat Hadhrat Bisyir Hafi Quddisa Sirruhu
11. Syan Abdiyyat Hadhrat Syaikh Abdul Qadir Jailani Quddisa Sirruhu
12. Syan Abdiyyat Hadhrat Maulana Muhammad Ilyas Quddisa Sirruhu
13. Syan Abdiyyat Hadhrat Syaikh Musa Ruhani Bazi Quddisa Sirruhu
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

176
176
177
178
178
179
180
180
181
181
182
182
182
182
183
183
183
184
185
186
186
187
188
188
192
192
192
192
194
195
196
196
197
197
198
198
199
199

10

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


14. Syan Abdiyyat Hadhrat Khwajah Khan Muhammad Quddisa Sirruhu
15. Jamiiyyat Insan
16. Sebuah Perumpamaan
17. Para Awliya Mahbubin
18. Para Awliya Muhibbin
19. Kekhususan Thariqah Naqsyabandiyyah
20. Thariqah Mahbubin
21. Persoalan Dan Jawaban
22. Nisbat Umum Dan Khusus Muthlaq
MAKTUB 10
PERMOHONAN
PENJELASAN:
1. Iman Syuhudi
2. Iman Ghaibi
3. Takhrij Ahadits

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

199
200
200
203
203
204
204
205
206
207
207
209
209
209
210

11

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

12

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

13

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

14

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

15

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

16

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

17

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

18

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

19

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

20

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

21

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

22

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

23

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

24

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

25

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

26

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

27

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

28

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

29

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

30

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

31

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MUQADDIMAH DAFTAR 1

Dengan Nama Allah Yang Maha Penyayang Yang Maha Pengasih.

egala pujian bagi Allah Tuhan Pemelihara sekelian alam dengan gandaan sebanyak
mana yang sekalian makhlukNya telah memujiNya sepertimana yang dicintai oleh
Tuhan pemelihara kita dan yang diridhaiNya. Dan Shalawat serta Salam ke atas Baginda
yang telah dihantarkanNya sebagai Rahmat untuk seluruh alam selama mana orang-orang
yang berzikir tetap berzikir mengingatiNya dan selama mana orang-orang yang leka terus
leka dari mengingatiNya sepertimana yang layak dan sesuai baginya, dan ke atas Ahli
Keluarganya dan Para Shahabatnya yang baik, bertaqwa dan suci.
Amma Badu, Setelah mengucapkan pujian Hamd dan Shalawat;
Adapun sesungguhnya ini merupakan daripada himpunan Daftar Awwal dari
Maktubat Qudsiyyah yang mengandungi ayat-ayat perkataan Hadhrat Ghauts Para
Muhaqqiqin, Quthub Para Arifin, Bukti Wilayat Muhammadiyyah, Hujjah Syariat
Musthafawiyyah, Syaikhul-Islam Wal-Muslimin, Syaikh kami dan Imam kami, Asy-Syaikh
Ahmad Al-Faruqi An-Naqsyabandi Al-Mujaddidi, semoga Allah Taala menyelamatkannya
dan mengekalkannya.
Orang yang hina lagi sedikit barang perniagaannya ini, yang paling lemah pada
mencapai tanah tempat kedudukan yang suci ini, Hadhrat Yar Muhammad Al-Jadid AlBadkhashi Al-Talaqani semoga Allah merahmatinya, telah menghimpunkan dan telah
memperbaikkan karangan ini dengan harapan supaya para penuntut kebenaran Haqq yang
agung lagi tinggi dapat memperolehi manafaat daripadanya.
Dan yang dimohonkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pemeliharaan dan
TaufiqNya.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

32

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MAKTUB 1
Pada menerangkan Ahwal yang sesuai dengan Isim Az-Zhahir dan penerangan tentang
terzahirnya bahagian yang khas dari Tawhid dan penerangan tentang kenaikan Uruj yang
berlaku pada Fauq Al-Muhaddid iaitu di atas Arasy dan membuka penjelasan tentang
darjat Syurga dan terzahirnya martabat sebahagian Para Ahlullah, yang telah dituliskan
kepada Syaikhnya yang agung dan beliau adalah Hadhrat Khwajah Khwajagan Asy-Syaikh
Al-Kamil Al-Mukammil Al-Mukammal yang sempurna lagi menyempurnakan, yang
menyampaikan kepada Darjat Wilayat, yang memberikan petunjuk kepada jalan untuk
maju ke penghujungan di permulaan jalan, pengukuh Agama yang diridhai, Syaikh kami
dan Imam kami, Asy-Syaikh Muhammad Al-Baqibillah An-Naqshbandi Al-Ahrari
Qaddasallahu Taala Sirrahul-Aqdas, semoga Allah Taala mensucikan rahsianya yang amat
suci dan menyampaikannya ke penghujungan Maqam sepertimana yang telah
diharapkannya.

PERMOHONAN
Hamba yang paling lemah, Ahmad dengan debu tanah, memohon ingin menyatakan ceraian
dari Ahwalnya sebagai menuruti perhitungan perintah yang mulia yang mana ianya mungkin
berupa suatu celaan dan ingin menjelaskan hal kesedihannya bahawa dalam menjalani
perjalanan ini telah berlaku Tajalli yakni penzhahiran Isim Az-Zhahir dengan suatu kadar
tertentu dalam keseluruhan perkara dengan Tajalli khas yang terzhahir secara berasingasingan, secara khususnya pada pakaian wanita bahkan pada juzuk-juzuknya yang berlainan
juga turut terzhahir, dan dengan kadar tercela yang telah daku nyatakan tentang golongan ini
apakah yang dapat kita mohonkan terhadap mereka? Dan daku terpaksa menzhahirkan
tentang pakaian mereka ini sebagai mengikuti pengajaran, dan segala penzhahiran yang telah
terhasil pada tempat ini adalah tidak berlaku pada tempat yang lain. Kekhususan Lathaif dan
keindahan menakjubkan yang terzhahir pada pakaian mereka ini tidak terzhahir pada tempat
penzhahiran yang lain. Seterusnya daku berasa seperti air di hadapan mereka. Dan begitu
juga pada setiap makanan, minuman dan pakaian berlaku Tajalli secara berasingan.
Kehalusan dan kebagusan dalam kelazatan makanan yang disediakan dengan susah
payah tiada terdapat pada makanan yang lain, dan dalam air yang manis dan yang tidak
manis juga terdapat perbezaan yang sedemikian, bahkan pada setiap kelazatan dan
kemanisan terdapat suatu kesempurnaan yang khusus atas perbezaan darjat masing-masing.
Kekhususan Tajalli yang berlaku ini tidak dapat daku menghuraikannya. Jika daku dapat
hadir berkhidmat pada Hadhrat Tuan yang tinggi martabat sudah pasti daku akan memohon
bertanya. Adapun pada pertengahan Tajalliyyat ini daku begitu mengharapkan Rafiq Ala
yakni Kekasih Haqiqi dan dalam keadaan ini daku tidak memberikan sebarang tumpuan
perhatian untuk melihat kepada sesuatu apa pun yang Mumkinat kerana telah tenggelam
ditewaskan dengan keadaan Ghalbah Hal, maka daku pun tidak mengendahkannya. Pada
ketika berlakunya hal keadaan ini dapatlah diketahui bahawa Tajalli ini adalah tidak
bertentangan dengan Nisbat Tanzihi yakni suatu kaitan pensucian dan pada Bathin juga
terdapat takluk dengan Nisbat Tanzihi tersebut yang mana ia langsung tidak memberikan
sebarang tumpuan Tawajjuh atau perhatian terhadap perkara yang Zhahir.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

33

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dan pada Zhahirnya diriku yang kosong dari sebarang Nisbat Tanzihi ini serta
mengingkarinya sebelum ini, kini telah menerima kemuliaan Tajalli tersebut. Dan secara
kebenarannya daku telah dapati bahawa pada diri yang Bathin tidak terkesan dengan
kesesatan pandangan mata bahkan ia telah berpaling meninggalkan kesemua maklumat dan
segala penzhahiran. Dan telah terzhahir bahawa pada setiap penumpuan yang diberikan
terhadap perkara yang banyak dan perkara yang berpasang-pasangan juga adalah merupakan
antara bahagian-bahagian dari Tajalliyyat ini.
Setelah beberapa lama kemudian daku mendapati Tajalliyat ini menjadi semakin
tersembunyi dan tertutup manakala yang tinggal hanyalah Nisbat Hairat yakni suatu
perkaitan yang mengelirukan dan kejahilan tentang hal keadaannya. Dan Tajalliyyat itu
menjadi semakin hilang seolah-olah tidak pernah diingati sebelumnya. Sesudah itu berlakulah
suatu keadaan Fana khas yang mana ianya adalah Taayyun Ilmi yakni suatu ketentuan
bershifat ilmiah yang terzahir setelah kembali kepada ketentuan Taayyun, lalu ia hilang
dalam Fana ini dan tidak ada tinggal sebarang kesan dari sangkaan keakuan diri. Dan pada
waktu ini bermulalah terzhahirnya tanda-tanda keagungan Islam dan bermulalah usaha
untuk menghapuskan kesan-kesan tanda Syirik Khafi. Begitulah juga diri ini merasakan
kekurangan amalan dan sangat merasakan bahawa niatku serta khayalan dan kekhuatiran
fikiranku hanya layak untuk dicela. Dan secara keseluruhannya terzhahirlah sebahagian
tanda-tanda perintah pengabdian dan penafian diri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
dengan menerusi keberkatan Tawajjuh Hadhrat Tuan Guru akan menyampaikan kami kepada
Maqam Haqiqat Ubudiyyah yakni Haqiqat pengabdian yang sebenar.
Dan terdapat banyak Urujat kenaikan martabat yang berlaku sehingga ke atas Arasy:
MARTABAT PERTAMA: Setelah menempuh suatu jangkamasa, apabila daku mencapai
Arasy, maka berlaku satu kenaikan di mana daku merasakan bahawa Darul-Khuld yakni
tempat yang kekal di dalam Syurga berada di bawahku. Pada ketika itu di dalam hatiku
merasakan bahawa daku ingin melihat kedudukan sebahagian orang. Apabila daku mula
memberikan penumpuan Tawajjuh, maka Maqam kedudukan mereka pun mulalah kelihatan
dan daku juga mendapati bahawa terdapat perbezaan kedudukan Maqam menurut darjat
pada orang-orang ini.
MARTABAT KEDUA: Kemudian berlaku satu lagi Uruj kenaikan pada martabat yang kedua
yang mana ianya merupakan Maqam Para Masyaikh yang agung dan Para Imam Ahlul-Bait
yang mulia dan Para Khulafa Ar-Rasyidin yang memberikan petunjuk kepada manusia dan
merupakan suatu Maqam yang khas bagi Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah juga terdapat Maqam-maqam baki bagi sekalian Para
Nabi dan Para Rasul atas kedudukan yang berbeza dan terdapat Maqam-maqam kumpulan
Para Malaikat Tertinggi yang Maqam mereka telah dipersaksikan berada di atas Arasy.
Dan daripada atas Arasy berlaku satu lagi kenaikan Uruj dengan kadar antara Markaz
Tanah di bumi sehinggalah ke Arasy atau kurang sedikit dari itu sehinggalah daku berhenti
di Maqam Hadhrat Khwajah Syah Bahauddin Naqsyaband Qaddasallahu Taala Sirrahu.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

34

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dan di atas kedudukan Maqam tersebut terdapat sebahagian Para Masyaikh yang
agung bahkan pada kedudukan Maqam itu terdapat suatu kedudukan yang agak tinggi
sedikit seperti Hadhrat Syaikh Maaruf Al-Karkhi Rahmatullah Alaih dan Hadhrat Syaikh
Abu Said Al-Kharraz Rahmatullah Alaih. Dan sebahagian Maqam-maqam Para Masyaikh
yang lain berada di bawahnya dan sebahagian lagi berada pada kedudukan Maqam tersebut.
Adapun mereka yang berada pada Maqam di bawah yang disebut sebagai Maqam Tahtani
adalah seperti Hadhrat Syaikh Ala Ad-Daulah As-Simnani Rahmatullah Alaih dan Hadhrat
Syaikh Najmuddin Al-Kubra Rahmatullah Alaih. Dan mereka yang berada pada Maqam di
atas yakni Maqam Fauqani adalah seperti Para Imam Ahlul-Bait dan orang-orang yang berada
di atas mereka iaitu Para Khulafa Ar-Rasyidin Ridhwanullah Alaihim Ajmain.
Dan Maqam-maqam sekelian Para Nabi Alaihimus-Shalatu Wassalam pula berada
pada suatu arah yang berasingan dari Maqam Hadhrat Baginda Nabi kita Muhammad
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitu juga Maqam-maqam Para Malaikat
Tertinggi berada pada suatu arah yang berasingan dari Maqam Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kedudukan Maqam Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling tinggi
dan merupakan penghulu bagi sekalian Maqam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih
mengetahui tentang Haqiqat sekalian urusan.
Dan pada bila-bila masa jua pun yang daku kehendaki dengan Inayat Allah
Subhanahu Wa Taala maka Uruj pun berlaku dan adakalanya tanpa daku menghendakinya
pun ia tetap berlaku. Dan adakalanya perkara-perkara lain pun telah turut dipersaksikan
kepadaku. Dan dalam sebahagian Uruj, pada kesan natijah juga terdapat kedudukan
martabat. Dan begitu banyak perkara yang daku telah lupa dan daku cuba sedaya upaya agar
sebahagian Hal keadaanku dapat daku tuliskan dan daku cuba sedaya upaya agar daku dapat
mengingatinya apabila waktu membuat permohonan laporan ketika berkhidmat kepada
Hadhrat Tuan, namun daku tidak dapat mengingatinya. Kerana itulah daku merasakan
bahawa perkataan ini adalah hina lagi tercela. Ini adalah peluang untuk memohon
keampunan dan bukannya bermaksud sekadar untuk menulis. Ketika daku menghuraikan
permohonan ini, sebahagian perkara daku tidak dapat mengingatinya sehingga daku tidak
dapat memenuhi janji dan akhirnya apa pun tidak dapat daku tuliskan. Berlebih-lebihan
dalam perkara ini adalah menyalahi adab.
Hal keadaan Hadhrat Mulla Qasim Ali Rahmatullah Alaih adalah lebih baik. Beliau
telah mencapai Ghalbah Istihlak dan Istighraq yakni dikuasai rasa kebinasaan diri dan
ketenggelaman diri, dan bagi setiap Maqamat beliau telah mendahulukan langkahnya dengan
Jazbah. Pada awalnya daku telah melihat Shifat sebagai Ashal, kini daku melihat kewujudan
Shifat adalah berasingan dari DiriNya dan daku mendapati bahawa DiriNya adalah kosong
dan begitu suci. Bahkan cahaya Nur yang mana Shifat adalah berdiri dengannya juga adalah
berasingan dari DiriNya, dan daku mendapati bahawa DiriNya berada pada suatu arah
kedudukan yang lain dari cahaya Nur tersebut. Hal keadaan sahabat-sahabat yang lain adalah
semakin hari semakin mencapai peningkatan. Dalam surat permohonanku yang lain, In Sya
Allah Al-Aziz, daku akan memperincikan permohonan laporanku.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

35

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

PENJELASAN:
Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sembilan puluh sembilan [99] Asma Husna iaitu Namanama terbaikNya yang ada dinyatakan di dalam Hadits. Satu Isim daripada Asma Husna
ialah Isim Az-Zhahir yang bererti Yang Maha Nyata. Isim Az-Zhahir adalah Isim Tauqifi
Shifati yakni nama yang telah ditetapkan oleh Allah bagi menyatakan ShifatNya.
Dalam Maktub pertama ini Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Rahmatullah
Alaih telah memperjelaskan pengenalan-pengenalan Maarif yang telah diperolehinya dari
Tajalli Isim Az-Zhahir. Maka, perlulah dijelaskan tentang mafhum pengertian Isim Az-Zhahir
dan mafhum pengertian Tajalli supaya dapat mempermudahkan para pembaca yang mulia
memahami isi kandungan Maktub Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Rahmatullah
Alaih yang pertama ini, semoga Allah mengurniakan Taufiq kepada kita.

MAFHUM ISIM AZ-ZHAHIR


Isim Az-Zhahir adalah daripada Asma Tauqifiyyah Shifatiyyah bagi Allah Taala
sebagaimana dinyatakan dalam ayat 3 Surah Al-Hadid,

=t >x e3/ uu ( $t79$#u 9$#u zF$#u F{$# u

Dialah Yang Awal dan Yang Akhir dan Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha
Mengetahui segala sesuatu.
Dimaksudkan dengan Yang Awal ialah Zat yang telah ada sebelum segala sesuatu ada.
Yang Akhir bermaksud Zat yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Yang Zhahir ialah
Zat yang nyata ada kerana terdapat banyak bukti-bukti kewujudanNya, dan Yang Bathin ialah
Zat yang tidak dapat digambarkan Kaifiyyat ZatNya oleh akal fikiran manusia.
Isim Az-Zhahir dapat diertikan dengan beberapa pengertian. Hadhrat Qadhi
Tsanaullah Panipati Mujaddidi Rahmatullah Alaih telah menulis seperti berikut,

(9E 187B 6=) CD) 5? 3' >: #=+ )<


;
: + 9,#-, 7
' 8 , 6
, 54 3' 21 0/ .
' #-, + $* )(
'

Az-Zhahir adalah mengatasi segala sesuatu yakni tiada sesuatu yang mengatasi Allah Taala
pada penzahiran dan Allah Taala adalah yang paling Zahir dalam seluruh Kainat.
Pengertian makna Isim Az-Zhahir ini dapat diambil Istidlal sebagai penuntutan dalil
daripada sebuah Hadits Mubarakah yang mana Hadhrat Penghulu Dua Jahan Baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sebuah Doa kepada puterinya
yang dikasihi Hadhrat Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu Anha yang terdapat lafaz-lafaz
berikut pada akhir Doa tersebut:

G
' , ' 5? 3' K
' 9,#-, 7
' 8,J-, + $* ()
G
' , ' 5? 3' L' ' M'N 7
' 8,J-, + * O
G
' , ' 5? 3' K
' J,9, 7
' 8J,-, / I H
G
' ,
(272B " NR) Q 5? 3' K
' ' + 7
' 8J,-, + P* '

Ya Allah, Engkau adalah Yang Awal maka tiada sesuatu yang sebelumMu dan Engkau
adalah Yang Akhir maka tiada sesuatu sesudahMu dan Engkau adalah Yang Zhahir maka
tiada sesuatu yang mengatasiMu dan Engkau adalah Yang Bathin maka tiada sesuatu yang
lebih dekat selainMu.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

36

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Hadhrat Allamah Ismail Haqqi Rahmatullah Alaih telah menulis seperti berikut,

(9E 346B [8


\ > CD) Z/ Y
'X
*
#'
+ J/W*V, ' U* ' TS,
+ #"+ + + $* )(
'

Dan Allah Taala adalah Zhahir pada iktibar WujudNya kerana terdapat banyak dalil-dalil
yang jelas yang menyatakanNya.
Hadhrat Allamah Sayyid Mahmud Alusi Baghdadi Mujaddidi Rahmatullah Alaih
telah menghuraikan seperti berikut,

d $* ,e fg'MD' c* >: #+=)/ N: 


*
'#+"#b,
2( 0/ [( H ^ c* * #+"#+ N: 6,
(+ $* ()
' ) a^ 8'3H N: `
? 8_+^ + I],N: + $* )(
'
(14E 144B hMb
\ >)

Dan makna Allah Taala sebagai Az-Zhahir ialah bahawa Dia adalah Muhith yang meliputi
dan menguasai atas segala sesuatu Asyya. Allah Taala adalah Az-Zhahir Yang Nyata yakni
dengan iktibar WujudNya kerana sekalian Mawjudat adalah Zhahir nyata dengan penzahiran
Allah Taala.
Hadhrat Muhiyuddin Ibni Arabi Rahmatullah Alaih telah menulis,

(2E 598B j N
CD) * *M' -, ' * D*, i
* N: [*
#' 0H
: $* ), ' ;
: (
 )
Dan Az-Zhahir bagi Allah Taala bermaksud Dia adalah Zhahir pada Mazhahir tempattempat penzhahiran Kainat dengan ShifatNya dan Afal perbuatanNya, yakni seluruh Kainat
adalah Mazhhar tempat penzahiran Shifat-shifat dan Afal perbuatan-perbuatan Allah Taala.

MAFHUM TAJALLI
Di dalam kitab Mujam Alfazh Al-Quran ada menyatakan mafhum pengertian Tajalli
seperti berikut,

([p
q ok
' M+ ) ' =' e, ' [, N' ' n
' 
I S, D' : 5/ 
I
lJ(k
' D'

Tajalli sesuatu bererti sesuatu yang tersingkap dan jelas dan nyata.
Tajalli bermakna sesuatu yang terzahir, sesuatu cahaya yang bersinar atau sesuatu
kefahaman yang tersingkap. Di sisi Para Shufiya, mereka menggambarkan Tajalli sebagai
cahaya Nur Zat Haqq Taala. Cahaya Nur ini apabila tampil ke atas sesuatu rupabentuk lalu
bersinar maka penampilan Tajalli tersebut diiktibarkan sebagai Zhuhur, Saryan dan Mazhhar.
Hadhrat Sayyid Syarif Ali Ibni Muhammad Jurjani Naqsyabandi Rahmatullah Alaih telah
memberikan huraian menurut Ishthilahat Shufiya seperti berikut,

(117B Mr
) s
: #8+t+
>:
#' , * s
: #J// J * n
+ 
* S, ' ' + J1k
' rI
,

Tajalli bermakna sesuatu apa yang tersingkap pada hati-hati dari cahaya-cahaya ghaib yang
tersembunyi.
Hadhrat Qadhi Tsanaullah Panipati Mujaddidi Rahmatullah Alaih telah menukilkan
seperti berikut,

(3E 406B 6=) CD) U* ,b*


;
: 4 u' >: #=+ )/ 0, Z* 8':T(
Z* 'D'b,
;
: 5* 
I
>+ #=+ e/ : + J1k
' rI
,

Tajalli bermaksud penzahiran sesuatu pada martabat yang kedua seperti penzahiran Zaid
pada cermin.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

37

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Quddisa Sirruhu telah memperjelaskan
mafhum pengertian Tajalli sebagai berikut,

@M y
x
aH 3' ' g
*@ia@b@w v@b@hv@jm@@o)a@@ @a@pbj@@
H221@s#rS
r-I@
Tajalli adalah ibarat pada menyatakan penzahiran sesuatu pada martabat yang kedua atau
yang ketiga atau yang keempat sehingga mana yang dikehendaki Allah Taala.
Dari penjelasan yang diberikan maka terjelaslah bahawa ayat 143 Surah Al-Araaf:

t6yf9$# n<) $# 3s9u _1ts? s9 t$s% 4 s9) r& r& b>u t$s% /u y=x.u $uFs)9 4y u!%y` $s9u
s$sr& !$n=s 4 $Z)| 4y yzu $y2y &s#yy_ t7yf=9 /u 4?pgrB $n=s 4 _1ts? t|s t$x6t s)tG$# *s
t9$# r& O$tr&u s9) M6? oys6 t$s%

Dan tatkala Hadhrat Nabi Musa datang untuk bermunajat dengan Kami pada waktu yang
telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman secara langsung kepadanya, berkatalah
Hadhrat Nabi Musa: Ya Tuhanku, nampakkanlah Diri Engkau kepadaku agar daku dapat
melihat kepada Engkau. Tuhan berfirman: Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatKu
tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sediakala nescaya
kamu dapat melihatKu. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu,
dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Hadhrat Nabi Musa pun jatuh pingsan. Maka
setelah Musa sedar kembali, dia berkata: Maha Suci Engkau, daku bertaubat kepada
Engkau dan daku adalah orang yang pertama-tama beriman.
Bahawa pada ayat Falamma Tajalla Rabbuhu yang bererti, Tatkala Tuhannya
mentajallikan, perkataan Tajalli bukanlah bermaksud Tajalli penampakan Ain Zat dan
Ruiyyat melihat Zat. Sebahagian Para Mufassirin mengertikan bahawa yang nampak pada
gunung itu ialah kebesaran dan kekuasaan Allah dan ada yang mentafsirkan bahawa yang
nampak itu hanyalah Cahaya Nur Allah. Walau bagaimanapun juga penampakan Tuhan itu
ianya bukanlah sebagaimana nampaknya penampakan makhluk, sebaliknya hanyalah
penampakan yang sesuai dengan Shifat-shifat Tuhan yang tidak dapat diukur dengan ukuran
manusia.

MAARIF ISIM AZ-ZHAHIR


Maarif berkenaan Isim Az-Zhahir di sini bermaksud pengenalan-pengenalan Maarif
dan penampakan-penampakan Tajalliyyat yang boleh datang dalam Idrak dan Itibar
seseorang Salik, sebagaimana Tajalliyyat Asma dan Shifat Allah Taala Wa Taqaddas, dan
manakala Maarif berkenaan Isim Al-Bathin bermaksud penampakan-penampakan Tajalliyyat
dan pengenalan-pengenalan Maarif yang mana kerana keadaan Bey Chuni tanpa kenapa dan
Bey Kaifi tanpa bagaimana telah menyebabkan pengenalan Marifat ini tinggi dan jauh dari
Idrak kefahaman seseorang Salik.
Sebahagian Para Arifin telah berkata,
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

38

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

+ +' * , ,P y
H
z
' ' ' '
Barangsiapa yang telah mengenal Allah Taala nescaya menjadi panjang lisannya.
Hal keadaan tersebut adalah sikap banyak berkata-kata merujuk kepada Marifat yang
diperolehi menerusi Maarif Isim Zhahir, manakala sebahagian Para Arifin telah mengatakan,

+ +
' * 2( 0, y
H
z
' I ' '

Barangsiapa yang telah mengenali Allah Taala nescaya menjadi kelu lisannya.
Hal keadaan tersebut ini adalah sikap mendiamkan dirinya dari berkata-kata dengan
merujuk kepada Marifat yang diperolehi menerusi Maarif Isim Bathin.

HADHRAT KHWAJAH MUHAMMAD BAQIBILLAH QUDDISA SIRRUHU


Nama sebenar beliau adalah Radhziyuddin Muhammad Baqi dan dikenali sebagai
Hadhrat Khwajah Baqibillah dan juga turut dikenali sebagai Khwajah Beyrang yang
bermaksud seorang Mursyid yang tanpa warna. Ayahanda beliau bernama Hadhrat Qadhi
Abdus-Salam Khalji Samarqandi Rahmatullah Alaih merupakan seorang Alim dan kuat
beramal yang begitu masyhur di Kabul dan merupakan seorang Buzurg yang Ahli Wajad dan
Hal. Hadhrat Khwajah Baqibillah Quddisa Sirruhu telah dilahirkan pada tahun 971H di
bandar Kabul. Semenjak kecil lagi tanda-tanda Buzurgi dan kesan-kesan kesalihan telah
terzhahir dan terpancar pada dahinya. Ketika berusia lima tahun, beliau telah dihantarkan ke
Madrasah Khwajah Saad dan ketika berusia lapan tahun beliau telah menghafal Al-Quran
dan sudah mulai mempelajari dan mengingati permasalahan penting berkenaan Sembahyang
dan Puasa. Kemudian beliau telah berikhtiar memilih untuk menjadi penuntut kepada
seorang Alim yang masyhur di Kabul bernama Hadhrat Maulana Sadiq Halwai Rahmatullah
Alaih dan beliau telah menuju ke Mawarannahr untuk bersama gurunya dan dalam tempoh
masa yang singkat beliau telah berhasil menjadi antara murid yang cemerlang kepada
Hadhrat Maulana Sadiq Halwai Rahmatullah Alaih. Kemudian, dalam usahanya mencari
Insan Kamil, beliau telah merantau ke beberapa buah negara. Akhirnya beliau telah bertemu
dengan Hadhrat Khwajah Amkanggi Quddisa Sirruhu untuk berbaiat dan telah menerima
Ijazat lalu berangkat menuju ke Tanah Hindi. Setelah tiba di Dehli, nama beliau telah menjadi
harum dengan begitu cepat di kalangan Para Shufiya yang menghadiri Halqah-halqah Ruhani,
dan Para Pegawai dan pembesar istana raja juga turut beritiqad penuh terhadap beliau.
Pada tahun 1008H, Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Quddisa Sirruhu telah berbaiat
dengan beliau lalu telah mendapat pengurniaan Khilafat dan Ijazat dari Hadhrat Khwajah
Baqibillah Quddisa Sirruhu. Beliau telah meninggalkan dunia yang Fana ini untuk menuju
kehidupan Baqa pada hari Sabtu 25 Jamadil-Akhir 1012H. Maqam pengkebumiannya di Dehli
telah menjadi tempat penziarahan golongan Khawash dan Awam. Beliau meninggalkan dua
orang putera yang bernama Hadhrat Khwajah Ubaidullah masyhur sebagai Khwajah Kalan
dan Hadhrat Khwajah Abdullah masyhur sebagai Khwajah Khurd. Antara Para Khulafa
Kiram beliau yang masyhur adalah Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syaikh Ahmad Faruqi
Sirhindi Rahmatullah Alaih, Hadhrat Syaikh Taj Sanbhali Rahmatullah Alaih dan Hadhrat
Khwajah Husamuddin Rahmatullah Alaih, semoga Allah Taala mensucikan segala rahasia
mereka. Terdapat dua puluh empat surat-surat Maktubat Hadhrat Imam Rabbani Quddisa
Sirruhu yang telah dituliskannya kepada Hadhrat Khwajah Baqibillah Quddisa Sirruhu.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

39

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

NISBAT NAQSYABANDI DAN NISBAT AHRARI


Nama Naqsyabandi adalah dinisbatkan kepada Khwajah Khwajagan Hadhrat Khwajah
Syah Muhammad Bahauddin Naqsyaband Bukhari Uwaisi Quddisa Sirruhu yang merupakan
pengasas dan pendiri Thariqat Silsilah Aaliyyah Naqsyabandiyyah Qaddasallahu Asrarahum.
Nama Ahrari adalah dinisbatkan kepada Hadhrat Khwajah Ubaidullah Ahrar Quddisa
Sirruhu yang merupakan seorang daripada Buzurg yang tinggi martabatnya dalam Silsilah
Aaliyyah Naqsyabandiyyah. Beliau telah menerima Nisbat Naqsyabandi menerusi Hadhrat
Khwajah Yaaqub Charkhi Quddisa Sirruhu.

PERMOHONAN LAPORAN
Ketahuilah bahawa ketika Para Salikin menempuh perjalanan Suluk, akan berlakulah
berbagai jenis Hal keadaan dan Waridat yang berbeza menurut keadaan dan tabiat Murid,
maka sebagai Murid yang Salik adalah perlu baginya memberikan laporan dengan
menuliskan surat permohonan untuk memberikan laporan hal keadaan dan Waridat yang
telah dialaminya kepada Hadhrat Syaikh Mursyidnya secara bertulis atau secara lisan.

HADHRAT KHWAJAH SYAH BAHAUDDIN NAQSYABAND BUKHARI


Hadhrat Khwajah Khwajagan Sayyid Syah Muhammad Bahauddin Naqsyaband
Bukhari Quddisa Sirruhu adalah Imam dan pemimpin Thariqat Silsilah Aaliyyah
Naqsyabandiyyah. Dikatakan bahawa nama Naqsyaband adalah masyhur kerana pekerjaan
Hadhrat Khwajah Bahauddin sebagai penenun Broked iaitu kain yang ditenun dengan benang
emas atau kerana beliau selalu mengukirkan gambaran kalimah Allah pada hatinya maka
kerana itulah Thariqat beliau dinamakan sebagai Naqsyaband.
Pada zahirnya beliau menghasilkan limpahan Faidhz daripada Hadhrat Sayyid Amir
Kulal Rahmatullah Alaih di mana limpahan Faidhz yang terhasil adalah dengan menuruti
perjalanan Thariqat Para Shahabat Kiram Alaihimur-Ridhwan. Beliau telah dilahirkan di
Qashr Hinduwan yang kemudian bertukar kepada nama Qashr Arifan yang terletak lebih
kurang tiga batu dari kota Bukhara, di bulan Muharram 718H dan juga telah wafat di sana
pada 3 Rabiul Awwal 791H.

HADHRAT SYAIKH MAARUF KARKHI


Hadhrat Syaikh Maaruf Karkhi Quddisa Sirruhu adalah dari kalangan Para Awliya
Kiram dan Para Masyaikh Qudama. Nama Kuniyyat beliau ialah Abu Mahfuzh dan ayahnya
bernama Firuz atau Firuzan. Beliau telah bersuhbat dengan Hadhrat Syaikh Daud Thayi
Quddisa Sirruhu dan telah meninggal dunia meninggalkan Alam Fani pada tahun 200H di
Baghdad.

HADHRAT SYAIKH ABU SAID KHARRAZ


Hadhrat Syaikh Abu Said Kharraz Quddisa Sirruhu adalah dari kalangan Para Awliya
Kiram dan nama sebenar beliau ialah Ahmad Ibni Isa dan nama gelaran Laqab beliau ialah
Kharraz. Beliau berasal dari Baghdad dan telah mengembara ke Mesir untuk bersuhbat
dengan Para Shufiya Kiram, kemudian beliau telah berhijrah ke Makkah Mukarramah dan
menjadi seorang Buzurg yang tinggi martabatnya. Beliau telah meninggal dunia pada tahun
286H.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

40

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Antara Maqulat ujarannya,

' * : b/


B
: !
, R: | Cd ' {
' -*>: M'
ax '>:

Riya Para Arifin adalah lebih baik dari Ikhlas Para Muridin.

HADHRAT SYAIKH RUKNUDDIN AHMAD ALAUD-DAULAH


Hadhrat Syaikh Ruknuddin Alaud-Daulah Ahmad Ibni Muhammad Al-Biyanki
Quddisa Sirruhu telah dilahirkan pada tahun 659H, beliau adalah seorang dari kalangan raja
yang memerintah Negara Simnan. Beliau telah menerima Ijazat daripada Hadhrat Syaikh
Nuruddin Abdur-Rahman Quddisa Sirruhu. Dikatakan bahawa usia beliau telah mencapai
lebih dua ratus tahun dan telah wafat pada malam Jumaat 23 Rajab 726H.

HADHRAT SYAIKH ABUL-HASANAT NAJMUDDIN KUBRA


Abul-Hasanat ialah nama Kuniyyat bagi Hadhrat Syaikh Najmuddin Kubra Quddisa
Sirruhu. Nama sebenar beliau ialah Ahmad Ibni Amru dan nama gelaran Laqab beliau ialah
Kubra. Adalah dikatakan bahawa ketika beliau dalam hal keadaan Wajad, sesiapa yang
terkena pandangan Tawajjuh darinya akan dapat sampai ke Darjat Wilayat. Beliau telah
mendapat Syahadat dengan kematian sebagai seorang Syahid ketika berperang menentang
tentera Genghiz Khan pada tahun 618H.

TAWHID SYUHUDI DAN TAWHID WUJUDI


Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah mengatakan bahawa Tawhid yang
dipermudahkan dalam perjalanan Suluk Para Shufiya yang tinggi martabat adalah terbahagi
kepada dua jenis iaitu:
1. Tawhid Syuhudi
2. Tawhid Wujudi.
Tawhid Syuhudi adalah melihat kepada Zat Yang Satu yakni Masyhud yang disaksikan
oleh Salik hanyalah terhadap Zat Yang Satu, manakala Tawhid Wujudi adalah menganggap
bahawa yang Mawjud adalah Zat Yang Satu dan menganggap segala sesuatu Ghair yang
selain Zat Yang Satu adalah sebagai Madum yang berketiadaan, dan dalam anggapan sebagai
Madum yang berketiadaan dia juga menganggap cermin-cermin Kainat dan Mazhahirnya
sebagai satu. Maka Tawhid Wujudi adalah pada keupayaan Ilmul-Yaqin dan Tawhid
Syuhudi adalah daripada bahagian Ainul-Yaqin.
Tawhid Syuhudi adalah merupakan antara perkara penting dalam perjalanan Thariqat
kerana tanpanya Ahwal Fana tidak dapat disahkan dan tanpanya juga kemuliaan Daulat
Ainul-Yaqin tidak akan dipermudahkan, kerana dalam kebangkitan rasa tenggelam dikuasai
Zat Yang Satu dan hanya memandang terhadapNya maka keadaan tidak memandang dan
melihat kepada segala yang selainNya akan menjadi lazim pada diri Salik.
Bertentangan dengan Tawhid Wujudi yang tidak berlaku sedemikian dan ianya adalah
tidak begitu diperlukan, kerana Ilmul-Yaqin juga dapat terhasil meskipun tanpa pengenalan
Marifat berkenaan Tawhid Wujudi, bahkan dengan Ilmul-Yaqin tidak melazimkan penafian
segala sesuatu yang selain Zat. Darjat Nihayat yang penghujungan ialah bahawa penafian
terhadap ilmu pengetahuan mengenai Ma Siwa akan menjadi lazim ketika mana Ghalbah
ketenggelaman ilmu pengetahuan mengenai Zat Yang Satu menjadi semakin kuat. (Maktub
43 Daftar 1)
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

41

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Pada istilah Para Masyaikh, ketika persiaran Sayr menempuh Lathaif, apabila dalam
kecintaan Mahabbat Ilahiyyah, Salik mulai ditenggelami dengan kadar cahaya Nur Haqq
bahawa Asyya Kainat dalam ketenggelaman Maiyyat kebesertaan pada penyaksian Syuhud
Haqq, Salik akan terpandang kepada Ain Haqq, maka pada martabat ini dinamakan sebagai
Tawhid Wujudi.
Dan jika Asyya Kainat menjadi lenyap dari pandangan Salik dan mulai menyaksikan
Musyahadah Jamal keindahan Haqq pada purdah-purdah Asyya, maka ianya dinamakan
sebagai Tawhid Syuhudi. Tawhid Wujudi dapat terzahir menerusi Lathifah Ruh ataupun
boleh dikatakan bahawa pengalaman merasai Ahwal Tawhid Wujudi dapat dialami dalam
persiaran Sayr pada Lathifah Qalb, manakala Idrak kesedaran dan kefahaman berkenaan
Tawhid Syuhudi akan terhasil setelah semua Lathaif mencapai pengalaman Fanaiyyat.

PEMBAHAGIAN TAWHID WUJUDI


Hendaklah diketahui bahawa di dalam Maktub pertama ini Hadhrat Imam Rabbani
Mujaddid Alf Tsani Quddisa Sirruhu telah menerangkan berkenaan suatu jenis keadaan
Tawhid Wujudi yang khas yang telah terzahir pada diri beliau yang mana keadaannya adalah
berbeza dengan iktibar dan jenis Tawhid Wujudi yang diiktibarkan oleh Para Shufiya
Wujudiyyah sepertimana yang terzahir dalam kebanyakan kitab-kitab karangan mereka.
Sebagai maklumat kepada para pembaca, lima jenis dan iktibar Tawhid Wujudi
dinyatakan seperti berikut:
1. Salik melihat dirinya sebagai Ain bagi Haqq.
2. Salik melihat dirinya sebagai Zhill bagi Haqq.
3. Salik menganggap bahawa dirinya dan alam sebagai Mazhhar dan cermin bagi
Haqq Taala.
4. Salik mengetahui bahawa Ihathah Allah Taala meliputi bersama alam dengan
Ihathah secara Zati.
5. Salik mengetahui bahawa Maiyyat Allah Taala menyertai bersama alam dengan
Maiyyat secara Zati.
Haqiqat yang sebenarnya ialah bahawa Ihathah dan Maiyyat Allah Taala bersama
Kainat bukanlah secara Zati sebaliknya adalah secara Ilmi. Segala iktibar yang dinyatakan
oleh Para Shufiya Wujudiyyah tersebut tidaklah dianggap sebagai Aqidah mereka bahkan
hendaklah diketahui bahawa ianya adalah atas penanggungan Ghalbah ketenggelaman
Ahwal dan kemabukan Sukr pada waktu-waktu yang tertentu, kerana jika ungkapan Ana AlHaqq dan Subhani Ma Azhama Syani merupakan Aqidah mereka, maka kenapa mereka
tetap terus menyertai jemaah yang bersolat dan tetap melaksanakan segala Ahkam Syariyyah
dan untuk siapa mereka kerjakan semua itu? Sedangkan mereka adalah orang-orang yang
bertaqwa dan menuruti Syariat pada tingkatan yang tertinggi seperti Hadhrat Manshur Hallaj
Rahmatullah Alaih yang masyhur mengenainya bahawa beliau pada sepanjang hari dan
malam mengerjakan seribu rakaat sembahyang Nawafil selain dari menunaikan amalan Shalat
Fardhu yang telah difardhukan. [Nafahatul-Uns]

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

42

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

PENZAHIRAN TAJALLI ISIM AZ-ZHAHIR PADA SELURUH ASYYA


Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa pada pertengahan
perjalanan Suluknya Allah Taala telah menampilkan kepadanya Tajalli Isim Az-Zhahir,
bahawa telah terzahir Tajalli yang khas dengan secara berasing-asingan pada seluruh Asyya.
Untuk memahami keterangan ini maka hendaklah difahamkan terlebih dahulu akan beberapa
Haqiqat-haqiqat berikut bahawa dalam perjalanan Thariqat Suluk, apabila Salik menempuh
Muraqabat Asma dan Shifat maka bagi Salik terdapat empat persiaran Sayr Asma atau empat
persiaran Sayr Shifat dengan pertimbangannya sebagai rukun yang asas iaitu,

$t79$#u 9$#u zF$#u F{$#

Yang Awal dan Yang Akhir dan Yang Zhahir dan Yang Bathin.
Pada Muraqabat ini, mafhum pengertian ayat tersebut hendaklah diperjelaskan bahawa
Dialah Yang Maha Awal yang telah ada sebelum segala sesuatu ada, Yang Maha Akhir yang
tetap ada setelah segala sesuatu musnah, Yang Maha Zhahir yang nyata adanya kerana
banyak bukti-buktinya mengatasi segala sesuatu dan Yang Maha Bathin yang tak dapat
digambarkan hikmat ZatNya oleh akal. Salik hendaklah memikirkan dan merenungkan
pengertian Asma dan Shifat ini yang mana akan dapat menyingkapkan rahasia Asrar dan
cahaya Anwar Asma dan Shifat tersebut. Secara khasnya Isim Az-Zhahir dan Al-Bathin adalah
seumpama dua bahu atau dua sayap bagi peningkatan Uruj Ruhani bagi menuju Alam Qudsi.
Menurut Para Shufiya, tuntutan terhadap pengalaman Tajalliyyat Isim Az-Zhahir adalah
bahawa Allah Taala adalah Ghalib yang menguasai dan Muhith yang meliputi segala sesuatu
dan penampilanNya adalah terzahir pada segala sesuatu. Menerusi Tajalliyyat Isim Al-Bathin
maka akan tersingkaplah suatu rahsia pengertian bahawa Dia adalah lebih dekat dengan Zat
sekalian benda. Menerusi kedua-dua persiaran Sayr ini Salik akan mencapai suatu keyakinan
yang Haqq Taala adalah Zhahir dengan kadar bahawa segala sesuatu yang wujud adalah
sebagai Dalalat yang menunjukkan atas kewujudan Zat dan dari setiap zarrah hinggalah ke
mentari kesemuanya memberikan kesaksian Syahadat terhadap kewujudanNya, dan Dia
adalah Bathin dengan kadar bahawa dalam pendekatan Qurb ke Hadhrat Zat, Salik
merasakan dirinya Ajiz lemah dan Qashir serba kekurangan untuk mencapai Idrak
kefahaman Haqiqat berkenaan segala sesuatu.

PERSIARAN SAYR ASMA DAN SHIFAT


Menurut Para Shufiya Kiram, mafhum pengertian bagi persiaran Sayr Asma dan Shifat
adalah diambil daripada ayat 180 Surah Al-Araaf,

t=yt (#%x. $t ttfy 4 yr& s= t%!$# (#su ( $p5 $$s 4o_t:$# !$oF{$# !u

Dan bagi Allah terdapat Asma Husna yakni Nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah
kepadaNya dengan menyebut Nama-nama Asma Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang
yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut Nama-namaNya, nanti mereka akan
mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Asma Husna bermaksud Nama-nama yang terbaik dan teragung yang sesuai dengan
Shifat-shifat Allah Taala.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

43

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

ASMA HUSNA
Asma dan Shifat Allah Taala adalah begitu banyak tiada terbilang perhitungannya
tetapi kesemuanya adalah Marji kembali kepada sembilan puluh sembilan usul terhitung
yang diiktibarkan sebagai Asma Husna.

UMMAHAT ASMA
Marji tempat kembali bagi kesemua sembilan puluh sembilan Asma Husna adalah
Lapan Asma yang dikatakan sebagai Ummahat Asma yakni ibu bagi sekalian Nama-nama
Allah Taala dan ianya adalah seperti berikut:
1. Hayat
5. Sama
2. Ilmu
6. Bashar
3. Qudrat
7. Kalam
4. Iradah
8. Takwin
Sebagai natijahnya, Marji tempat rujukan bagi keseluruhan Asma ini adalah kembali
kepada satu nama yang asal iaitu Isim Allah yang Jami menghimpunkan keseluruhan Asma
Ilahiyyah dan merangkumi keseluruhan Shifat Ilahiyyah.

MENGHITUNG-HITUNG BILANGAN ASMA


Hadhrat Baginda Penghulu Kainat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wasallam telah bersabda,

(274 B " NR) Z, I


,
2, ' ' $' i
' , '
~ *
' V( R: Z} W,* 
~ R: {
' M* D* I Z} M' D* y
^ ^ [( R:

Sesungguhnya bagi Allah Taala terdapat Sembilan Puluh Sembilan Nama iaitu seratus
tolak satu, barangsiapa menghitung-hitung bilangannya pasti memasuki Syurga.
Yang dimaksudkan dengan menghitung-hitung bilangan di sini ialah mentahaqquq
dengan membuat pengesahan dan mentakhalluq dengan berakhlak sesuai dengan Asma Haqq
Taala, bukan hanya bermaksud menjadikan Asma sebagai Wazhifah dan menyebutnya atau
mengulang-ulang sebutannya atau membilang-bilangnya.

DAERAH ASMA
Dari kesemua Dawair Mahabbat iaitu daerah-daerah kecintaan, daerah yang pertama
adalah Daerah Asma. Apabila seseorang Salik Mubtadi yang berada di tingkatan permulaan
tidak dapat sampai hingga kepada Zat Musamma yang diberikan Nama, maka dengan
perantaraan Isim sahajalah hatinya akan dapat mencapai ketenteraman. Pada Daerah Asma
ini, Salik akan diberikan pengajaran mengenai Marifat Zat menerusi Wasithah perantaraan
Asma.

DAERAH SHIFAT
Daerah yang kedua adalah Daerah Shifat dan pada Daerah Shifat ini Salik menerima
limpahan Faidhz dari kegemilangan Shifat-shifat dan memandang bahawa pada setiap arah
Kainat adalah sebagai Mazhhar penzahiran Shifat bagi contoh Qudrat Allah Taala dan
Shanaat tindakan perbuatanNya.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

44

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

DAERAH ZAT
Daerah yang ketiga adalah Daerah Zat. Pada Daerah Zat ini keluasanNya adalah La
Mahdud tiada terbatas. Pada daerah ini tiada kelihatan penampilan Asma mahupun Shifat
bahkan di sini Salik akan diberikan pelajaran mengenai Marifat Zat tanpa Wasithah
perantaraan Asma dan Shifat.

PERSIARAN SAYR DAWAIR


Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah mengatakan bahawa, Persiaran Isim
Az-Zhahir adalah dalam Shifat tanpa merenungkan penanggungan Zat, dan persiaran Sayr
Isim Al-Bathin meskipun dalam Asma namun dalam penanggungannya hendaklah
merenungkan Zat. Asma hanyalah seumpama suatu peniruan dan penyamaran dan sebagai
hijab-hijab bagi Zat. Sebagai contoh pada Shifat Ilmu tiada perenungan terhadap Zat tetapi
pada Isim Al-Alim, di sebalik purdah Shifat terdapat perenungan terhadap Zat kerana Alim
adalah suatu Zat yang bersifat Ilmu. Maka pada martabat Ilmu pengetahuan, persiaran yang
berlaku adalah persiaran Sayr Isim Az-Zhahir manakala pada martabat Alim yang
mengetahui, persiaran yang berlaku adalah persiaran Sayr Isim Al-Bathin. Baki hal keadaan
keseluruhan Asma dan Shifat adalah dikiaskan atas kenyataan ini. [Maktub 260 Daftar 1]

MURAQABAH ISIM AZ-ZHAHIR


Pada Muraqabah Isim Az-Zhahir, Mansya Faidhz adalah Zat Haqq Taala yang mana
daripada Asma Husna yang diberkati terdapat satu nama iaitu Isim Az-Zhahir. Mawrid
Faidhz adalah pada Lathifah Nafs beserta dengan Lathaif Khamsah yang lima. Pada
Muraqabah ini persiaran Sayr yang berlaku adalah dalam Tajalliyyat Asma dan Shifat tanpa
Mulahazhah pemerhatian terhadap Zat Taalat Wa Taqaddasat. Maka persiaran Salik dalam
Sayr Tajalliyyat Shifat adalah persiaran pada Mazhahir tempat-tempat penzahiran bagi Isim
Az-Zhahir, manakala persiaran Salik dalam Sayr Asma Shifatiyyah adalah persiaran pada
Mazhahir tempat-tempat penzahiran Tajalliyyat bagi Isim Al-Bathin.

SAYR DAN SULUK


Maksud Sayr dan Suluk adalah untuk menjauhkan segala hijab-hijab Wujubi mahupun
hijab-hijab Imkani menerusi kegiatan Tashfiyyah Bathin dan Tazkiyyah Nafs supaya dapat
terhasil Wushul Uryani dengan Mathlub yang dituntut secara tanpa Kaifiyyat bagaimana.

SAYR
Sayr adalah ibarat bagi menyatakan kegiatan Salik yang berpindah keadaannya dari
suatu hal keadaan kepada suatu hal keadaan yang lain atau dari suatu Tajalli kepada suatu
Tajalli yang lain atau dari suatu Maqam ke suatu Maqam yang lain. Sayr terbahagi kepada
dua bahagian iaitu Sayr Afaqi dan Sayr Anfusi sebagaimana kenyataan pada Ayat Qurani 53
Surah Fusshilat Ha Mim Sajadah,

3 ,pt:$# r& s9 tt7oKt 4Lym 0r& u $sF$# $uFt#u .y


y &x e. 4n?t r& y7n/t/ #3t s9ur&

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

45

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di Afaq segala
wilayah bumi dan pada Anfus diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahawa AlQuran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahawa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi
atas segala sesuatu?
Afaq bermaksud Kainat dan Anfus bermaksud zat diri sendiri. Antara Afaq dan Anfus
terdapat perbezaannya secara ringkasan Ijmal dan Tafshil terperinci. Kedua-duanya
merupakan Mahal yakni tempat dan Manzhar yakni tempat memandang yang mana
menerusinya Haqq Taala dapat diketahui.
Pada Sayr Afaqi terdapat Zhuhur penzahiran Tajalliyyat Asma dan Shifat manakala
pada Sayr Anfusi terdapat Zhuhur penzahiran Tajalliyyat Zat. Kerana itulah bahawa pada
Sayr Afaqi seseorang Salik dapat menanggap kefahaman Idrak dan Iktibar mengenai
pengenalan-pengenalan Maarif dan penampakan-penampakan Tajalliyyat Isim Az-Zhahir.
Akan tetapi pada Sayr Anfusi pengenalan-pengenalan Maarif dan penampakan-penampakan
Tajalliyyat Isim Al-Bathin adalah jauh dan tinggi dari liputan pemahamannya kerana Maarif
dan Tajalliyyat Zat adalah sangat jauh dan tinggi dari pemahaman Salik disebabkan tiada
warna dan tanpa Kaifiyyat bagaimana. Kerana itulah Para Arifin telah mengatakan mengenai
Maarif pengenalan-pengenalan Isim Az-Zhahir,

+ +' * , ,P y
H
z
' ' ' '
Barangsiapa yang telah mengenal Allah Taala nescaya menjadi panjang lisannya.
Manakala berkenaan Maarif pengenalan-pengenalan Isim Al-Bathin, Para Arifin telah
mengatakan,

(c+ *
' | 9/ 
t'N 8'"+ *W
|8 #) + +
' * 2( 0, y
H
z
' I ' '

Barangsiapa yang telah mengenali Allah Taala nescaya menjadi kelu lisannya.

SULUK
Jalan untuk sampai kepada Tuhan dengan cara menempuh Mujahadah atau dengan
perantaraan menempuh persiaran Sayr secara Kasyfi Ayani yang bukan secara Istidlal
menuntutkan dalil adalah dinamakan sebagai Suluk.

SALIK
Seseorang yang berjalan menempuh dengan Istiqamah menuntut ketetapan atas
perjalanan Suluk dan masa demi masa dia mencapai peningkatan adalah dinamakan sebagai
Salik. Dalam kitab At-Tarifat ada mentakrifkan Salik sebagai berikut,

(115 B Mr
sr0) * * JM* N: V, * *' ^ 
* ' , b,
flJ ' fl
' ' * (
#' $+
Salik adalah seorang yang berjalan menempuh atas Maqamat menurut hal keadaannya
bukan menurut ilmu pengetahuannya.

ARIF
Seseorang yang mengenali Shifat Allah Taala dan segala pentaqdiranNya dengan jalan
pengalaman Hal dan Musyahadah bukan dengan cara menerusi ilmu pengetahuan sematamata adalah dinamakan sebagai Arif.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

46

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

BAYYINAT RABBANI
Menurut Para Shufiya Wujudiyyah, Tajalliyyat Allah Taala sentiasa Zhuhur pada
seluruh rupabentuk Asyya Kainat, dan seluruh Makhluqat mengikrarkan penzahiran
Zhuhurat Haqq Taala, dan atas dasar ini mereka menganggap Asyya Kainat sebagai Ain bagi
Wujud Haqq dan mereka telah menghimpunkan yang Imkan dan yang Wujub seperti yang
dikatakan oleh Hadhrat Ibni Arabi Quddisa Sirruhu,

(Z8# ZJ0 : oS
B#i-) !
} ,
'=' |
,
/
' u' + S* + V, o: ,'M
>+ #'
+ '

Dan segala rupabentuk alam tidak mungkin Haqq Taala terpisah darinya secara asal.
Tetapi sebaliknya menurut Para Shufiya Syuhudiyyah bahawa pada Asyya Kainat
sebagai gantian pada kenyataan Wujud Haqq mereka telah mengatakannya sebagai Syuhud
Haqq dan menganggap bahawa Zat Haqq Taala adalah Wara Al-Wara yakni sangat jauh dari
Kainat dan menganggap bahawa Imkan dan Wujud adalah perkara yang bertentangan antara
satu sama lain. Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,

(2E 186B 6D) U4 >' #+ : 


' , ;
: j
| >' G
+ ,>'

Firman Allah Taala pada ayat 115 Al-Baqarah,

=t u !$# 1) 4 !$# _u sVs (#9u? $yur's 4 >pRQ$#u pRQ$# !u

Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah
Wajah Allah, sesungguhnya Allah Maha Luas RahmatNya lagi Maha Mengetahui.
Di situlah Wajah Allah maksudnya kekuasaan Allah meliputi seluruh alam, sebab
itulah walau di mana saja manusia berada Allah tetap mengetahui perbuatannya kerana dia
selalu berhadapan dengan Allah. Ayat ini menerangkan tentang Syuhud Allah Taala dan
menganggap bahawa Zat Haqq adalah Munazzah suci dari sebarang rupabentuk dan arah.
Walau bagaimanapun mereka mengikrarkan bahawa segala Syakal dan Shurat rupabentuk
adalah sebagai Mazhahir iaitu tempat-tempat penampakan bagi Zhilal Shifat. Syuhud yang
sedemikian ini secara Majaz diiktibarkan namanya sebagai Tajalli Shuri dan jenis Tajalli yang
sebegini ditetapkan sebagai suatu bahagian daripada persiaran Sayr Afaqi, sebagaimana
Hadhrat Imam Rabbani Rahmatullah Alaih telah mengatakan bahawa,
Segala Tajalliyyat yang terpandang pada Salik dalam purdah pancaindera Hissi dan
rupabentuk Mitsali dan cahaya Anwar yang berlainan kesemuanya adalah termasuk dalam
persiaran Sayr Afaqi.
Dalam Silsilah Aaliyyah Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah sebagai menggantikan
amalan Azkar ingatan dan Takrar pengulangan Asma dan Shifat, Para Masyaikh lebih
mentarjihkan keutamaan Takrar pengulangan Ismu Zat dan Azkar ingatan Nafi Itsbat kerana
Muntaha penghujungan dan maksud Nisbat Naqsyabandi Mujaddidi ini hanyalah Zat Haqq
semata-mata dan bukan hanya berzikir dengan mengulang-ulang Asma dan Shifat. Kerana
itulah bahawa Para Akabirin Silsilah ini tidak berpegang dengan pendirian Tajalliyyat
Zhilliyyah Shifatiyyah bahkan mereka mendapatkan kesabaran dan ketenangan menerusi
Tajalliyyat Ashaliyyah Zatiyyah dan Nisbat Khashsah mereka juga adalah Tajalli Zati bukan
hanya Tajalli Barqi, maka fahamkanlah!
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

47

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Hendaklah diperjelaskan bahawa penzahiran cahaya-cahaya Anwar dan pengenalanpengenalan Maarif bagi Isim Az-Zhahir dan Al-Bathin bukanlah tertegak atas mengamalkan
Wazhifah dan Takrar pengulangan Zikir Ya Zhahiru Ya Bathinu bahkan ianya tertakluk
dengan Muraqabah dan Irfan Tawhid dan dengan menempuh tingkatan-tingkatan Manazil
Suluk. Para Shufiya Naqsyabandiyyah telah menetapkan Takrar mengulang-ulangkan Zikir
Ismu Zat untuk peningkatan Salik di peringkat permulaan sebagai Mubtadi manakala bagi
Para Salik Mutawassith dan Muntahi mengulang-ulangkan Zikir Nafi Itsbat adalah lebih
Munasib kesesuaiannya. Dan bagi Para Muntahi pada peringkat Ibtida permulaannya
hendaklah melakukan Tilawat pembacaan Al-Quran di luar sembahyang dan pada peringkat
Intiha hendaklah dianjurkan membaca Tilawat Al-Quran di dalam sembahyang dan inilah
jalan yang mereka anggapkan sebagai yang paling Munasib dan paling mendahului untuk
mencapai Wushul Ilallah. Salik yang berada pada Marhalah Ibtidai diberikan Sabaq pelajaran
untuk Takrar mengulang-ulangkan Ismu Zat kerana Zikir Ismu Zat adalah jalan perantaraan
untuk menghasilkan tarikan Jazab dan kecintaan Mahabbat bahkan ianya akan menyebabkan
Salik lebih cenderung dan terkesan terhadap Alam Wujub. Hadhrat Baginda Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,

(1E 425B M
0) c+ ' 0* ' T,0, }8'3
I ' , '

Barangsiapa yang mencintai sesuatu dia akan banyak mengingatinya.


Ingatan Zikir terhadap Mahbub adalah merupakan daripada alamat tanda-tanda
terdapatnya kecintaan Mahabbat dan Jazbah tarikan cinta Mahabbat. Salik adalah terpaksa
melakukan Zikir yang banyak kerana kecintaan Mahabbat terhadap Isim adalah sebagai
Dalalat yang menunjukkan atas kecintaan Mahabbat terhadap Musamma yakni Zat yang
dinamakan. Dengan berkat Salik mengulang-ulang sebutan Ismu Zat dia akan bernasib untuk
mengalami penyaksian Syuhud pada Martabat-martabat Wujub dan limpahan Faidhz Syuhud
ini sentiasa akan dapat dirasainya secara berterusan menerusi jalan Kasyaf. Seandainya jika
Salik bukan seorang Ahli Kasyaf maka menerusi jalan Wijdan dan Dzauq dia akan dapat
merasakan hijab-hijabnya terangkat dan dapat merasakan kelazatan penghampiran Qurb. Bagi
Salik Mutawassith telah ditetapkan untuk mengulang-ulang Nafi Itsbat kerana ianya dapat
membawa Salik dari Walayat Zhilal kepada Walayat Ashal. Bagi Salik Muntahi adalah
ditetapkan perlu melakukan Tilawat pembacaan Al-Quran supaya dapat melepaskan diri dari
ikatan Zhilal dan Nafs lalu dapat merasakan kenikmatan berkalam berkata-kata dengan Allah
Taala dan dapat memahami Asrar Rabbani yakni rahsia-rahsia ketuhananan.
Wabillahit-Taufiq Wal-Hidayah.

PENZAHIRAN TAJALLI ISIM AZ-ZHAHIR PADA PAKAIAN WANITA


Sebagai Muqaddimah perlulah diketahui bahawa di sisi Para Shufiya Syuhudiyyah,
Haqiqat Mumkinat adalah Adam Mahadhz yakni suatu ketiadaan semata-mata. Apabila
Allah Taala dengan IradahNya berkehendak menjadikan Kainat maka Dia telah
memantulkan bayangan Zhilal ShifatNya ke atas Adamat Mahdhzah yang menerusinya
Kainat dapat muncul kepada Wujud, oleh kerana itu pada setiap Fard Mumkinat pasti akan
terdapat pancaran bayangan Zhilal Shifat akan tetapi madah pandangan kita adalah lemah
untuk mencapai kefahaman Idrak dan keliputan Ihathah mengenainya.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

48

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Walaupun demikian, pandangan batin Para Awliya dan Arifin dapat menanggap
kefahaman Idrak mengenainya kerana mereka memandang dengan cahaya Nur Allah,
sebagaimana dipersaksikan menerusi kenyataan Hadits berikut,

(8E 102B C0 h


P/2E 140B 6D) y
^
>: #+N: + )/ ' + I:-, : * /b
Z, '
'-*
#/DIR:

Peliharalah diri kamu terhadap Firasat seseorang Mukmin yang beriman kerana
sesungguhnya dia memandang dengan cahaya Nur Allah.

ZHILAL
Zhilal Shifat bermaksud Taalluqat Shifat yakni perkaitan shifat-shifat atau Tamatsil
Shifat yakni permisalan shifat-shifat. Contoh Taalluqat Shifat, seperti takluk kaitan Ilmu
dengan Maklumat dan takluk Qudrat dengan Maqdurat. Contoh Tamatsil Shifat, seperti
rupabentuk Zaid pada cermin adalah permisalan bagi Zaid. Adakalanya Zhilal Shifat juga
diiktibarkan sebagai Shifat secara Majazi, bukan secara Haqiqi.

WAJAH-WAJAH PENGKHUSUSAN
Menurut ibarat Matan Maktub pertama ini, Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu
telah mengalami Musyahadah Tajalliyyat Isim Az-Zhahir Allah Taala dalam Asyya Kainat
ketika menempuh persiaran Sayr Tawhid Wujudi. Tetapi secara khasnya Tajalli ini banyak
dimasyhud dan dipersaksikannya pada kewujudan kaum wanita. Pengkhususan terhadap
wanita boleh jadi kerana tiga wajah keadaan:
1. Wajah Pertama Pada Insan terdapat dua bentuk kekuatan iaitu Quwwat Failah dan
Quwwat Munfailah. Quwwat Failah adalah nama bagi bentuk kekuatan yang dapat
memberikan kesan, manakala Quwwat Munfailah adalah nama bagi bentuk kekuatan
untuk menerima kesan. Pada wanita, untuk mentarbiyah mendidik anak-anak dan
kesediaan untuk menyusu dan membesarkan anak-anak adalah menzahirkan Quwwat
Failah, manakala kesediaan untuk menerima Nutfah adalah menzahirkan Quwwat
Munfailah. Oleh kerana itu, dengan fitrah kaum wanita yang dikurniakan kekuatan
Failiyyat dan Infialiyyat yakni kehalusan kesediaan mereka yang dapat memberikan
sesuatu kesan dan menerima sesuatu kesan, maka dapatlah diketahui wajah
pengkhususannya.
2. Wajah Kedua Pantulan Zhilal Shifat dalam jenis-jenis berbeza adalah Warid atas
Tatsirat yang memberikan kesan terhadap Kainat yang mana pada Asyya Kainat,
Tatsirat ini diterima dengan kadar Zharaf keupayaan dan Shalahiyyat kebolehan yang
ada padanya. Adapun pada Wujud wanita terdapat Shalahiyyat kebolehan mengambil
dan menerima, serta kesediaan untuk memberikan faedah dan menuntut faedah banyak
terdapat padanya, maka itulah Tajalliyyat Isim Az-Zhahir lebih banyak terzahir pada
Wujud wanita kerana ianya merupakan perkara yang lazim dan urusan fitrah. Hadhrat
Ibnu Arabi Rahmatullah Alaih telah menghuraikan seperti berikut,

(Z_ ZJ0 oS
B#i-) + J/' 0, ' * #+=

o+ ), , a^ '|
;
: |
,
+#+=
+ -,

Adapun penyaksian Syuhud terhadap Haqq Taala pada zat wanita adalah penyaksian
Syuhud yang teragung dan paling sempurna.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

49

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


3. Wajah Ketiga Syuhud penyaksian Tajalli Isim Az-Zhahir pada pakaian wanita
bukanlah berlaku pada setiap waktu dan tidak secara berterusan bahkan Zhuhur dan
Syuhud adalah berlaku pada suatu keadaan yang khas dan pada waktu yang khas
sepertimana yang berlaku pada Hadhrat Nabi Musa Alaihissalam bahawa adakalanya
mengalami Musyahadah menyaksikan Tajalli Shuri pada Bukit Thur dan adakalanya
pada pokok. Ini bukanlah bermakna bahawa Baginda secara tetap melihat Tajalli ini
dengan berterusan pada Bukit Thur ataupun pokok, bahkan ke atas Baginda juga telah
Masyhud dipersaksikan Tajalli ini pada suatu hal keadaan yang khas dan waktu yang
khas tentang KeesaanNya.
Allah Taala telah berfirman pada ayat 189 Surah Al-Araaf,

$pEs9) z3u9 $yy_y $p] yy_u ;ynu <0 i 3s)n=s{ %!$# u

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan
isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya.
Yakni, Allah telah menciptakan daripada Hadhrat Nabi Adam Alaihissalam isterinya
iaitu Hadhrat Hawwa supaya Hadhrat Nabi Adam dapat berasa tenang dan tenteram.
Seterusnya Allah Taala pada ayat 21 Surah Ar-Rum,

Zu 6ut/ yy_u $ys9) (#3tFj9 %[`ur& 30r& i /3s9 t,n=y{ r& Gt#u u
t3x0tGt 5s)j9 ;MtU y79s ) 4 ymuu

Dan antara daripada tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Dari keterangan ayat-ayat di atas tsabitlah bahawa kecenderungan dan kecintaan
terhadap kewujudan wanita secara mutlak adalah fitrah yang diletakkan dalam diri Insan dan
merupakan suatu keperluan azali untuk mengembangkan kehidupan. Oleh itu, Mahabbat
kecintaan Insan terhadap zat wanita adalah berdasarkan Majbur dan Makmur yakni terpaksa
dan diperintahkan. Dengan Qudrat Allah, Dia telah meletakkan suatu cahaya Nur Tajalli Isim
Az-Zhahir pada zat wanita bahawa apabila lelaki memandangnya akan terasalah suatu
keserasian untuk bersamanya, sepertimana Hadhrat Adam Alaihissalam apabila melihatkan
Hadhrat Hawwa Alaihassalam secara dekat maka secara Tabii dan fitrahnya Baginda telah
menjadi cenderung dan tertarik kepadanya.
Allah Taala adalah Qadir berkuasa untuk menciptakan Hadhrat Hawwa Alaihassalam
dari sebarang benda lain namun Hadhrat Hawwa Alaihassalam telah diciptakan daripada
satu bahagian tubuh jasmani Hadhrat Adam Alaihissalam dan telah menjadikan bagi lelaki
untuk mencintai wanita dengan kecintaan Mahabbat Zati. Justeru, takluk kecintaan Hubbi ini
telah disyaratkan dengan pernikahan. Nisbat Muhammadiyyah Ala Shahibihas-Shalawat
telah meletakkan batas antara kedua-duanya supaya Ruhani dan Jasmani kedua-duanya dapat
tetap berada dalam silsilah kesucian.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

50

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Terdapat Hadits Nabawiyyah Ala Shahibihas-Shalawat yang memperkuatkan
kenyataan ini bahawa Hadhrat Penghulu Alam Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu
Alaihi Wasallam telah bersabda,

(2E 83B lW) U* f#JIi


;
: l:8' U/ I 9/ 2, M* "+ ' ax '|
'
+ 81 ,
w
? fJv, o/0'8+ * lI ,R:
' |+

Perkara yang dicintai olehku dari perkara-perkara Dunia kamu ada tiga iaitu wangiwangian, wanita dan telah dijadikan penyejuk mataku di dalam sembahyang.
Dari Hadits ini dapatlah diketahui bahawa bagi Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengalamannya Musyahadah menyaksikan
Mazhahir tempat-tempat penzahiran Asma dan Shifat, benda-benda Asyya Dunia yang
disukainya selain dari wangi-wangian dan sembahyang, Baginda juga dipersaksikan dengan
Tajalli Isim Az-Zhahir pada kewujudan wanita. Tajalliyyat Asma dan Shifat adalah banyak
tidak terkira dan martabat-martabat Musyahadat Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah banyak tidak terhingga.
Pada Martabat Syuhud Mumkinat, Baginda telah Musyahadah menyaksikan Tajalliyyat
Isim Az-Zhahir dan pada Martabat Syuhud Zat, Baginda telah memperolehi limpahan Faidhz
Tajalliyyat Isim Al-Bathin secara tanpa Kaifiyyat. Wujud wanita adalah pada Martabat
Syuhud Mumkinat manakala Syuhud terhadap wangi-wangian dan Shalat adalah pada
Martabat Zat, kerana wangian adalah daripada Rawaih Tayyibah yakni bau-bauan yang baik
dan ianya bertakluk dengan Nafs Ilahi dan Raihur-Rahman yakni hembusan nafas Tuhan
yang Maha Penyayang, sebagaimana ada dinyatakan dalam sebuah Hadits,

( 8
g
>3
CS

; lP#8
c0) '$+ $' * [* 
' I
7
' ' + ": H H |R:
Sesungguhnya daku mendapati hembusan Nafs Ar-Rahman dari arah sini, sambil
mengisyaratkan ke sebelah kanan.
Dalam lafaz yang lain dinyatakan seperti berikut,

(1E 217B Z8S #r-/6B 23" C0 CD) : * 8'


2: '9* * : fI
7
' ' ": H H |R:

Sesungguhnya daku mendapati hembusan Nafs Ar-Rahman dari arah sebelah kanan.
Dan Shalat adalah Maqam Ruiyyat Ilahi, Maqam Musyahadah Zat dan Maqam Miraj
Mukminin sebagaimana yang tersebut dalam Hadits Ihsan bahawa,

(1E 29B oJ/1E 12B 6>) c+


' D' K
' I],0, y
H
' +MD' [,

Bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu sedang melihatNya.


Kerana itulah pada Martabat Syuhud Mumkinat, Hadhrat Baginda Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami Syuhud terhadap wanita dan pada Martabat Syuhud
Zat, Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan
kecintaannya pada wangi-wangian dan Shalat. Apabila Baginda selesai menyaksikan Syuhud
Mumkinat iaitu Musyahadah Tajalliyyat Isim Az-Zhahir, lalu bertindak seperti berikut,

( 
c
>) 2? ' + :' V, ' dsI , + K
d J,' * 8-* l:M+ 
' ' V, G
d 9 ' y
^
' ' g
:

Bagiku terdapat waktu untuk bersama Allah yang tiada sebarang Malaikat Muqarrab dan
tiada Nabi dan Rasul yang meliputiku padanya.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

51

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Iaitu menuju ke Martabat Syuhud Zat dan menyibukkan dirinya dengan Musyahadah
menyaksikan Tajalliyyat Isim Al-Bathin. Akan tetapi, oleh kerana Hadhrat Baginda adalah
Jami Syuhud Tajalliyyat yakni yang menghimpunkan penyaksian terhadap penampakan
Tajalliyyat maka kerana itulah walaupun hanya dalam satu waktu Hadhrat Baginda telah
sentiasa mengalami Tajalliyyat yang berbilang-bilang. Maka, sudut Zhahir Baginda adalah
penampakan Tajalliyyat Isim Az-Zhahir dan pada Bathin Baginda memainkan peranan
penampakan Tajalliyyat Isim Al-Bathin. Merujuk kepada Hadits,

U* f#JIi
;
: l:8' U/ I 9/ 2, M* "+ ' ax '|
'
+ 81 ,
w
? fJv, o/0'8+ * lI ,R:
' |+

Perkara yang dicintai olehku dari perkara-perkara Dunia kamu ada tiga iaitu wangiwangian, wanita dan telah dijadikan penyejuk mataku di dalam sembahyang.
Kalimah Hubbiba disebutkan dengan lafaz Majhul yakni ketiga-tiga Asyya tersebut
telah tsabit dijadikan sebagai perkara yang dicintai dan disukai bahawa pada Haqiqatnya
kecintaan Mahabbat Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah
terhadap Zat Haqq, manakala baki segala kecintaan Mahabbat Baginda terhadap Asyya
adalah sebagai muslihat. Seterusnya, kenyataan Min Dunyakum yakni daripada perkaraperkara keduniaan kamu dapatlah diketahui bahawa pada iktibar Haqiqat, diri Baginda
Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah daripada Dunia ini bahkan Baginda adalah daripada
Nur Allah Taala dan Dunia ini adalah daripada Nur Baginda, sebagaimana yang dinyatakan
dalam Hadits,

(#N c8i9 \3) 6>: #+ * o=+ J<0/ + J


,
' y
^
>: #+ * ',

Daku adalah daripada cahaya Nur Allah dan seluruh makhluk adalah daripada Nur
cahayaku.
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menyatakan pada Maktub 100 Daftar 3
bahawa, Walaupun helaian mukasurat Alam Mumkinat dimutalaahkan dengan kadar
pandangan yang halus, Wujud Mubarak Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wasallam tidak dapat diperlihatkan pada Alam Mumkinat. Seterusnya dalam Maktub yang
sama beliau telah mengatakan, Apabila Wujud Mubarak Hadhrat Penghulu Alam Shallallahu
Alaihi Wasallam bukanlah daripada Alam Mumkinat bahkan lebih tinggi dari Alam ini, maka
secara lazimnya jisim Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terdapat
bayang.
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menerangkan dua wajah keadaan yang
menyebabkan Hadhrat Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai bayang:
1. Wajah Pertama Bahawa Wujud Hadhrat Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam adalah
lebih tinggi dari Alam Mumkinat, sedangkan Nizham pengaturan matahari dan bulan
adalah tertakluk dengan Mumkinat.
2. Wajah Kedua Bahawa Wujud Hadhrat Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam yang
berdasarkan cahaya Nur menjadikannya yang paling halus dari sekalian Mumkinat,
oleh itu, kerana jisim Hadhrat Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang
memiliki tahap kehalusan tertinggi maka bagaimana boleh terdapat bayang pada
Hadhrat Baginda kerana bayang adalah lebih halus dari jisim dan jisim Hadhrat
Baginda yang diberkati adalah lebih halus dari bayang-bayang.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

52

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Perlulah diketahui bahawa hanya terdapat tiga perkara di dunia ini yang dijadikan
sebagai perkara kesukaan dan paling dicintai oleh Hadhrat Baginda Shallallahu Alaihi
Wasallam, sebabnya adalah kerana Zat Mubarak Hadhrat Baginda adalah tsabit terzahir
sebagai Mazhhar penzahiran Kamalat Tsalatsah yakni tiga martabat kesempurnaan
sebagaimana Para Shufiya Kiram telah memperjelaskan bahawa Hadhrat Baginda Shallallahu
Alaihi Wasallam adalah Jami yang memiliki keterhimpunan Kamalat Basyari, Kamalat Mulki
dan Kamalat Haqqi. Pada pakaian wanita adalah menzahirkan kesempurnaan Kamal Basyari,
dan pada rupabentuk Shalat adalah sebagai menzahirkan kesempurnaan Kamal Mulki, dan
pada warna haruman wangi-wangian telah dizahirkan kesempurnaan Kamal Haqqi bagi
Hadhrat Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Alam Bihaqiqatil-Haal, dan Allah
Taala adalah lebih mengetahui Haqiqat keadaaan yang sebenarnya.

PENZAHIRAN TAJALLIYYAT PADA ASYYA YANG BERLAINAN


Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menyatakan bahawa Tajalli dan
kehalusan dapat diketahui sebagai lebih banyak terdapat pada makanan dan minuman yang
dimasak dengan bersusah-payah dan benda-benda Asyya yang lazat berbanding makanan
dan minuman am yang lain, dan dari air yang manis hingga ke air yang masam dan pada air
yang tawar juga dapat dirasakan perbezaan kerana Asyya Mumkinat muncul kepada
penzhahiran daripada keadaan Adam, dan Adam adalah disifatkan dengan Zhulmat
kegelapan, kebencian dan kekasaran semata-mata. Kerana itu apabila Adam memakai
pakaian Wujud menerusi pancaran Zhilal Shifat, lalu dengan Tajalliyyat Zhilal Shifat tersebut
pengkhususan kebaikan dan kebagusan dan kelazatan dan kemanisan mulai terbentuk, tetapi
oleh kerana pada makanan yang lazat dan minuman yang manis terdapat lebih banyak
pantulan Inikas manakala pada makanan yang tidak lazat dan benda-benda Asyya yang
tawar kurang terdapat pantulan Inikas, maka kerana itulah perbezaan yang terdapat pada
benda-benda Asyya berdasarkan sedikit atau banyaknya kekhususan pantulan Inikas Zhilal
Shifat dan perbezaan pada Darjat dan Istidadat dapat dipersaksikan.
Wallahu Alam Bihaqiqatil-Haal, dan Allah Taala adalah lebih mengetahui Haqiqat
keadaaan yang sebenarnya.

PENJELASAN MENGENAI RAFIQ ALA


Adapun di kalangan Hadharat Para Salikin mempunyai Istidad kesediaan diri masingmasing pada tahap yang berbeza. Sebahagian dari mereka yang kurang persediaan apabila
menghadapi jenis Tajalliyyat yang seperti ini akan tertipu atau melarikan diri lalu
meninggalkan penuntutan dan kenaikan Uruj dan berasa berkecukupan dengan berada pada
Maqamnya. Dan bagi sebahagian dari mereka yang mempunyai kesediaan Istidad yang
sempurna akan menetapkan langkahan apabila waktu berlaku Musyahadah Tajalliyyat. Oleh
kerana Hadhrat Imam Rabbani memiliki kesediaan Istidad yang paling sempurna dan
kesungguhan Himmat yang paling tinggi, kerana itulah ketika menghadapi Tajalliyyat Zhilal
Shifat, pancaindera beliau juga mulai tertegak dan penuntutan terhadap Rafiq Ala Zat Haqq
juga terdapat pada dirinya. Perkataan Rafiq Ala adalah satu daripada Isim Mubarak bagi
Allah Taala dan ianya merujuk kepada Zat Haqq Allah Taala kerana lafaz Rafiq ada
dinyatakan di dalam Hadits,

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

53

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

: H
l-* ' -|

Y
* + d 8-*>' y
H
[( R:
Sesungguhnya Allah Taala adalah Maha Peramah, Dia suka beramah dalam urusan.
Menurut setengah pendapat ianya bermaksud Jemaah Para Anbiya yang berada pada
Martabat Ala Iliyyin, dan menurut sesetengah pendapat ianya bermaksud Syurgawi. Ketika
Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keadaan nazak,
kalimat-kalimat yang berikut ini telah terlafaz daripada mulutnya yang mulia,

(2E 286B oJ/2E 641B 6> 8Y) flJ H


: 8-*I N: oI =+ J(
,
Ya Allah, pertemukanlah daku dengan Rafiq Ala yakni Mahbub Haqiqi yang dikasihi.

TANZIHIYYAH DAN TASYBIHIYYAH


Ketika Hadhrat Imam Rabbani mengalami Syuhud Tajalli Isim Az-Zhahir, pandangan
Tawajjuhnya yang Zhahir tertumpu kepada Katsrat yang banyak dan Mutsanna keduaan,
maka kerana itulah beliau mengalami Tajalliyyat Isim Az-Zhahir, tetapi ketika berlaku
Tajalliyyat yang Bathin bagi Isim Az-Zhahir pandangannya tidak terkesan terhadap manamana arah bahawa pada ketika itu Nisbat Tanzihi telah menguasainya. Kenyataan ini
berdasarkan bahawa seseorang yang Arif adalah dikurniakan dengan kedua-dua Kaifiyyat
Zhahir dan Bathin.
Pada Zhahirnya dia disibukkan dengan Tajalliyyat Shifatiyyah Zhilliyyah dan pada
Bathinnya dia menenggelamkan dirinya dalam Tajalliyyat Zatiyyah Ashaliyyah. Arif
sedemikian yang memiliki Nisbat Tasybihi akan dikurniakan juga dengan Nisbat Tanzihi
dengan bahagian yang sempurna.
Adapun Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah ditenggelami dengan Nisbat
Tanzihi, oleh kerana itu segala Nisbat Tasybihi yang Warid ke atas beliau langsung secara
bertentangannya tidak membuatkan beliau berasa terkesan, sebagaimana pada suatu Maqam
beliau telah mengatakan,

H87Q s#rS &# r-I@@a@@6m@ @a@@o)a@bzj)@@@@


Jalan Thariqat kami adalah jalan Thariqat Subhani kerana daku sampai ke Hadhrat Tuhan
menerusi jalan Tanzihah.
Hendaklah diketahui bahawa Nisbat Tasybihi adalah terjelas dalam Tawhid Wujudi
dan Nisbat Tanzihi adalah terhasil dalam Tawhid Syuhudi, seolah-olah beliau mengatakan
bahawa meskipun pada Zhahir dirinya terpapar dengan Tawhid Tasybihi namun pada Bathin
dirinya dikurniakan dengan keteraturan Tawhid Tanzihi dan setelah beberapa tempoh masa
Tajalliyyat Isim Az-Zahir mulai tersembunyi seolah-olah tidak pernah berlaku dan segala
Ahwal Tawhid Tasybihi dan Maarif yang bertentangan akan terhapus secara sempurna.

TASYBIH
Merenungkan berkenaan Haqiqat Muthlaqah yakni Zat Haqq pada Shurat rupabentukrupabentuk yang terzahir pada Mazhahir Kauniyyah dinamakan sebagai Tasybih. Perkataan
Tasybih bermakna memberikan suatu persamaan. Pada istilah Ilmu Kalam, menshifatkan
Khaliq dengan shifat-shifat makhluk adalah dinamakan sebagai Tasybih.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

54

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

TANZIH
Menganggapkan bahawa Haqiqat Muthlaqah Zat Haqq adalah terjauh dari segala
kekurangan Imkaniyyah dan mempercayai bahawa Khaliq adalah suci dari sebarang
penshifatan dengan shifat-shifat makhluk adalah dinamakan sebagai Tanzihah. Makna
Tanzihah ialah mensucikan, sepertimana firman Allah pada ayat 180 Surah As-Shaaffat,

0t $x 9$# b>u y7n/u zys6

Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
Hadhrat Ibnu Arabi Quddisa Sirruhu menghimpunkan kedua-dua pengertian Nisbat
Tasybih dan Tanzihah pada Zat Haqq Taala, sedangkan Hadhrat Imam Rabbani menekankan
bahawa pada Syariat-syariat Para Anbiya dan Mursalin Alaihimus-Shalawat Wat-Taslimat,
mereka diberikan pengajaran berkenaan Tawhid Tanzihi, bukannya pengajaran berkenaan
Tawhid Tasybihi. Oleh kerana itu, mentarjihkan Ulum dan Maarif Kasyfi mengatasi Ulum
dan Maarif Wahi adalah tidak diperbolehkan sama sekali. Tawhid Tanzihi adalah Tawhid
Qurani yang asal kerana pada Martabat Takmil penyempurnaan dan Baqa, segala Ahwal dan
Maarif berkenaan Tawhid Tasybihi akan menjadi lenyap. Para Shufiya Wujudiyyah telah
mengistinbatkan ketetapan Tawhid Wujudi menerusi dalil-dalil berikut:
1. Surah Al-Hadid: 3,

P* '
' + $* )(
' + * O
' / I H
#' $+

Dialah Yang Awal dan Yang Akhir dan Yang Zhahir dan Yang Bathin.
2. Surah Al-Anfal: 17,

fl'> y
H
I S* f ' G
' 8'>' *
G
' 8'>' ' '

Dan tiadalah kamu melontar ketika kamu melontar tetapi Allah yang melontar.
3. Surah Al-Fath: 10,

o:=*,
.
' #,- y
^
+ '

Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka.


4. Surah Az-Dzariyyat: 21,

[, +i
* +D !
, -,
, o/S
^ / ,
l*- '
Dan di dalam diri kamu sendiri apakah kamu tidak melihatnya?
5. Surah Qaaf: 16,

* :>#'
2: ' * * 8,
* s
+ ' 9,
+ , '

Dan Kami adalah lebih dekat kepadanya dari urat merih lehernya.
6. Surah Al-Hadid: 4,

o+r/0 '',
o/SM' ' #' $+ '
Dan Dia beserta kamu walau di mana kamu berada.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

55

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Selain dari itu terdapat banyak lagi ayat Quran dan kenyataan Hadits yang ditsabitkan
dengan Tawhid Tasybihi dan mengatakan bahawa perkara ini juga telah dimusyahadahkan
oleh Para Shufiya dan Arifin, seterusnya mereka mengatakan bahawa terdapat Tanzihah
dalam Tasybih dan terdapat Tasybih dalam Tanzihah, dan mengatakan bahawa Zat Haqq
adalah sebagai Jami Adhzdad yakni Zat yang menghimpunkan perkara-perkara yang
bertentangan, bahkan mereka mengatakanNya sebagai Ain Adhzdad yang bertentangan serta
mentsabitkan keterhimpunan Tanzihah dan Tasybih, sedangkan Para Shufiya Muhaqqiqin
dan Para Ulama Mutakallimin Ahli Sunnat sekali-kali tidak mengambil pengertian makna
Tawhid Tasybihi daripada Nushush yakni Nash-nash yang tdinyatakan, sebagaimana yang
telah dizahirkan dalam kitab-kitab Aqaid dan Tafasir Para Ulama Ahli Sunnat.
Wallahu Alam.

TAAYYUN JASADI DAN TAAYYUN ILMI


Ketahuilah bahawa Taayyun ketentuan terbahagi kepada dua iaitu Taayyun Jasadi
dan Taayyun Ilmi. Salik ketika dalam menempuh Uruj Ruhani, akan keluar dari ikatan zat
dan jisim dan tidak dapat melihat dirinya dan Taayyun Jasadi bagi dirinya juga
dihilangkannya, maka pada waktu itu dia tidak terlepas dari dua hal keadaan, sama ada dia
mengetahui dan menyedari mengenai perkara yang ada sebelum Wujud iaitu Taayyun
Jasadinya ataupun dia tidak menghiraukan mengenai perkara yang ada sebelum Taayyun.
Setelah menempuh Taayyun Jasadi dan Taayyun Ilmi, baharulah Salik akan dapat
memasuki dalam Daerah La Taayyun, sebagaimana seseorang yang berpuasa akan berasa
begitu haus dan dahaga pada siang harinya tetapi ketika waktu Ifthar iaitu berbuka puasa, dia
akan mengambil air sebagai minuman, maka keadaannya tidak terlepas dari dua hal keadaan,
iaitu sama ada dia akan teringat-ingat mengenai kehausannya pada sepanjang hari ataupun
dia langsung terlupa untuk memikirkannya. Pada keadaan hal yang pertama, meskipun
Taayyun Jasadi bagi dahaga adalah Madum yang bersifat ketiadaan, tetapi Taayyun Ilmi
padanya adalah masih kekal. Dan pada keadaan hal yang lain Taayyun Ilmi bagi kedahagaan
juga tidak akan kekal. Mengingati tentang dahaga dan haus adalah Taayyun Ilmi dan
menjadi terlupa adalah Fana bagi Tayyun Ilmi. Beliau mengatakan bahawa pada Marhalah
Uruj, Taayyun Ilmi yakni kesedaran tentang keakuan diri yang telah terbentuk setelah
kembali kepada Taayyun Zati, telah menjadi hilang dalam Fana yang khas ini yakni Salik
adakalanya akan mengalami Uruj dan adakalanya akan mengalami Nuzul. Ketika dalam hal
keadaan Uruj, Taayyun Ilmi akan menjadi terlenyap dan ketika dalam hal keadaan Nuzul,
Taayyun tersebut akan kembali semula. Dan Kaifiyyat Uruj dan Nuzul ini adakalanya
berlaku untuk tempoh masa yang singkat dan adakalanya berlaku untuk tempoh masa yang
panjang. Dalam Maktub ini, beliau telah menerangkan mengenai suatu Martabat Fana yang
khas di mana beliau tidak mendapati sebarang baki kesan-kesan keakuan Nafs diri dan
terzahir tanda-tanda alamat bahawa diri terjauhnya dari Syirik Khafi seperti Takabbur, Riya,
Nafsu, Syahwat dan sebagainya, dan penurutan terhadap kesan-kesan Islam Haqiqi akan
terbentuk dalam dirinya dan akan lebih menganggap bahawa amalannya adalah serba
kekurangan dan segala niatnya hanya layak untuk dicela. Inilah Maqam di mana seseorang
hamba dapat menemui tanda-tanda asal kelemahan diri dan kebergantungan diri dan ketiadaupayaan diri dan kehambaan dirinya. Seterusnya setelah menempuh Maqam Wujudiyyat dan
Zhilliyyat, hamba akan mencapai Maqam Ubudiyyat, itulah kejayaan yang besar.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

56

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

URUJ FAUQ AL-ARASY


Di sisi Para Shufiya Thariqat, bahawa setelah Zikir Ismu Zat dan Nafi Itsbat menerusi
Arwah Lathifah dan Lathaif Nafisah dan mengalami Fana Lathaif, maka Ruhani akan bersiar
daripada Arasy ke atas Arasy dan daripada atas Arasy menuju hingga ke Alam Wujub yang
mana ianya merupakan suatu Haqiqat yang tsabit serta berada pada kedudukan darjah
Mutawatir dan Mutawarits yakni berterusan dan diperwarisi. Di samping itu terdapat banyak
dalil-dalil Syariyyah, Samiyyah dan Dzauqiyyah yang menyatakan tentang Uruj. Firman
Allah Taala yang menyatakan berkenaan Uruj ada terdapat dalam Surah Al-Maarij ayat 4,

7uy y#9r& ts~ #y) t%x. 5t s9) y9$#u x6n=y9$# ls?

Para Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang
kadarnya limapuluh ribu tahun.
Maksudnya Para Malaikat dan Jibril jika Uruj menghadap Tuhan mengambil masa
sehari yang apabila dilakukan oleh manusia akan mengambil masa limapuluh ribu tahun.

URUJ
Inqitha memutuskan perhubungan dengan makhluk dan Istighraq menenggelamkan
diri dalam Musyahadah menyaksikan Zat dan Shifat adalah dinamakan sebagai Uruj. Bagi
Para Awliya Kiram, kenaikan Uruj yang dialami adalah bersifat Ilmi dan Ruhi bukan secara
Badani dan Jismi.

ARASY
Arasy adalah merupakan Markaz Tajalliyyat Zatiyyah dan Shifatiyyah bagi Allah
Taala, sesuai dengan firmanNya pada Surah Thaha ayat 5,

3utG$# y9$# n?t oq9$#

Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pemurah beristawa di atas 'Arasy.


Beristawa atau dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan perkataan bersemayam di
atas Arasy ialah satu Shifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan
kesucianNya. Arasy adalah berada di atas langit ketujuh dan di atas Syurga dan meliputi
sekalian Kainat serta menjadi had batasan yang mengasingkan Alam Amar dan Alam Khalaq.
Meskipun terdapat kesesuaian antara kedua-dua alam tersebut dengan Arasy namun kesankesan dan hukum-hukum bagi kedua-dua alam tersebut adalah berbeza-beza.

ALAM KHALAQ
Kitab At-Tarifat telah mentakrifkan Alam Khalaq seperti berikut,

(119B Mr
sr0) U* ' =' 
I
o: , ' a^
u' :N: + J,+ '
: '
I
: ' ' "' ' '

Apa sahaja yang datang pada kewujudan dengan menerusi sebab dan diittilaqkan sebagai
Alam Syahadat.
Yakni makhluk yang tercipta dengan sesuatu madah dan kadar adalah dikatakan
sebagai Alam Khalaq. Keempat-empat anasir iaitu Tanah, Air, Api dan Angin adalah berada
pada Alam Khalaq dan disebutkan juga sebagai Alam Asbab, Alam Ajsam dan Alam Nasut.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

57

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Himpunan kesemua alam-alam tersebut juga dinamakan sebagai Alam Madiyyat.
Secara ringkasnya, Alam Khalaq adalah alam yang merangkumi segala Kainat yang bershifat
Madi yang terdapat susunan tertib dan terjadi secara Tadrij yakni berperingkat-peringkat dan
proses penciptaannya mengambil kadar tempoh masa yang tertentu, sebagaimana firmanNya
dalam Surah Al-Hadid ayat 4,

F{$# k=t $t n=t 4 Gy9$# n?t 3utG$# O 5$r& G uF{$#u Nuy9$# t,n=y{ %!$# u

.Kt/ t=us? $y/ !$#u 4 G. $t tr& 3yt uu ( $pE lt $tu !$u9$# z t $tu $p] ls $tu
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam
di atas Arasy, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar
daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadaNya, dan Dia
bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.
Yakni penciptaan seluruh lapisan langit dan seluruh lapisan bumi adalah dalam
tempoh enam hari. Sehari yang dimaksudkan adalah bersamaan dengan seribu tahun di sisi
Tuhan. Firman Allah pada ayat 47 Surah Al-Hajj,

s? $i 7uy #9r(x. y7n/u y $t )u

Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu menurut perhitunganmu.


Ataupun sehari adalah bersamaan limapuluh ribu tahun sepertimana yang difirmankan
dalam Surah Al-Maarij ayat 4,

7uy y#9r& ts~ #y) t%x. 5t s9) y9$#u x6n=y9$# ls?

Para Malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya
limapuluh ribu tahun.
Ataupun mungkin boleh jadi lebih dari itu menurut Ilmu Allah Taala, Wallahu Alam.

ALAM AMAR
Kitab At-Tarifat telah mentakrifkan Alam Amar seperti berikut,

(119B Mr
sr0) 
* #/SJ,b,
a^
u' :N: + J,+ '
'' C: t' N: |
,
: ' ' "' ' '

Apa sahaja yang wujud daripada Haqq Allah Taala tanpa sebarang sebab dan diitthilaqkan
ke atasnya sebagai Alam Malakut.
Penzahiran Alam Amar adalah dengan menerusi lafaz Kun iaitu sebutan Sighah Fiil
Amar katakerja perintah suruhan yang bererti Jadilah! FirmanNya pada Surah Yasin 82,

3us . s9 t)t r& $x y#ur& !#s) r& !$y)

Sesungguhnya keadaan Amar urusanNya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah


berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka terjadilah ia.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

58

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Yakni Alam Amar adalah suatu alam atau makhluk yang kosong dari sebarang madah
dan kadar dan susunan anasir bahkan hanya tercipta dengan perintah Kun seperti
keinsanan, keruhanian, Malaikat, Lathaif Mujarradah dan sebagainya. Alam Amar juga
disebut dan dikenali sebagai Alam Ghaib, Alam Arwah, Alam Lahut dan Alam Jabarut dan
kesemua himpunan alam-alam tersebut dikatakan sebagai Alam Mujarradat. Firman Allah
Taala yang mengisyaratkan kepada Alam Khalaq dan Alam Amar ada dinyatakan pada ayat
54 Surah Al-Araaf,

GF{$#u ,=s:$# &s! r&

Ingatlah, bagiNyalah yang menciptakan Alam Khalaq dan memerintah Alam Amar
hanyalah hak Allah.

LATHAIF ASYARAH
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa struktur kejadian Insan
adalah terjadi daripada sepuluh juzuk-juzuk, lima adalah merupakan bahagian juzuk-juzuk
Alam Khalaq manakala lima adalah juzuk-juzuk Alam Amar.
Kesepuluh juzuk-juzuk ini dinamakan sebagai Lathaif Asyarah. Insan adalah
Murakkab himpunan sepuluh Lathaif. Lima Lathaif adalah daripada Alam Khalaq yang
bertaklukan dengan makhluk pada bawah Arasy dan ianya terdiri daripada Empat Anasir
iaitu Angin, Air, Api, Tanah dan Lathifah Nafs. Lima Lathaif lagi adalah daripada Alam Amar
yang bertaklukan dengan makhluk pada atas Arasy.
Watan asli yakni kampung Haqiqi adalah pada Fauq Al-Arasy yakni di atas Arasy
iaitu Alam Arwah, akan tetapi Taayyunat ketentuan-ketentuannya pada tubuh badan jasmani
Insan adalah pada kedudukan maqam-maqam yang berbeza dan ianya adalah terdiri dari
Qalb, Ruh, Sirr, Khafi dan Akhfa. Tempat kedudukan Lathaif ini ada pada Jisim Insani yang
mana cahaya-cahaya Anwar, rahsia-rahsia Asrar, limpahan-limpahan Fuyudhz dan Barakat
Ilahiyyah sentiasa Nuzul turun ke atasnya, seolah-olah sekalian Lathaif ini adalah jalan-jalan
berlainan untuk sampai ke Hadhrat Allah Taala, dan setiap jalan adalah berada di bawah
langkahan kaki seseorang Rasul Ulul-Azmi. Cahaya Nur yang datang pada Jisim Insani lamakelamaan akan terlenyap cahaya Nuraniyyat, oleh kerana itulah Para Salikin diarahkan
supaya memperbanyakkan Zikir kerana menerusinya Lathaif akan menjadikannya bersinar
kembali dengan cahaya Nurani.

LATHIFAH
Tempat kedudukan Nur pada Jisim Insani dikatakan sebagai Lathifah dan ianya juga
dinamakan sebagai Nafs Nathiqah. Ia adalah suatu Jauhar yang Mujarrad kosong dari
sebarang Madah. Maqam Ashal bagi Lathaif tersebut adalah di atas Arasy, akan tetapi
tertegak baginya suatu takluk kehalusan dengan Jisim Insani, yang mana dengan
penyuciannya Para Salikin akan bernasib untuk persiaran Sayr Ruhani di Alam Amar dan
mengalami kenaikan Uruj secara Ruhani dan Ilmi.

NAMA LATHAIF DI DALAM AL-QURAN


Para Shufiya mengambil nama istilah bagi Lathaif bersumber daripada Al-Quran
seperti Qalb, Ruh, Sirr, Khafi, Akhfa dan Nafs ada dinyatakan pada ayat-ayat berikut:
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

59

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


1. Qalb Qaaf: 37

x uu y9$# s+9r& r& ==s% s9 t%x. y9 3t2%s! y79s )

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi


orang-orang yang mempunyai Qalb yakni akal hati atau yang menggunakan
pendengarannya, sedang Dia menyaksikannya.
2. Ruh Bani Israil: 85

W=s% ) =9$# zi F?& !$tu n1u r& y9$# % ( y9$# t t=tou

Dan mereka bertanya kepadamu tentang Ruh. Katakanlah: Ruh itu termasuk
daripada urusan Amar Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan
melainkan sedikit.
3. Sirr dan Akhfa Thaha: 7

szr&u .c9$# n=t *s s)9$$/ ygrB )u

Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui


Sirr yang rahasia dan Akhfa yang lebih tersembunyi.
4. Khafi Al-Araaf: 55

tF9$# K=t ) 4 u0zu %Y.|n@ 3/u (#$#


Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan Khafi iaitu suara yang
lembut tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas.
5. Nafs As-Syams: 7

$y1y $tu <0tu


Dan demi Nafs jiwa serta penyempurnaan penciptaannya.
Menurut Para Shufiya Muhaqqiqin, cahaya-cahaya Anwar Lathaif yang berlainan
adalah berbeza menurut iktibar Maksyufat yang disingkapkan. Oleh kerana itu cahaya-cahaya
Anwar Lathaif dikhususkan dengan warna-warna yang tertentu dan ketentuannya adalah
secara Muqayyad dan bukan secara lazim, kerana maksud yang dikehendaki adalah memiliki
keupayaan Zikir Daimi yang berterusan, bukannya warna dan cahaya yang menjadi maksud.
Walaubagaimanapun, jikalau warna Lathaif muncul juga, maka tiadalah sebarang halangan.

KEDUDUKAN MAQAMAT LATHAIF ALAM AMAR


Setiap Lathaif Alam Amar berada pada pada bahagian dada tubuh badan jasmani Insan
dan penjelasan secara terperinci mengenai kedudukannya akan ditafsilkan seperti berikut:

LATHIFAH QALB
Maqam kedudukan Lathifah Qalb pada jisim Insan ialah pada bawah tetek kiri dengan
kadar dua jari cenderung ke arah ketiak. Alamat tanda-tanda Fana bagi Lathifah Qalb ialah
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

60

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


apabila terzahirnya Tajalli Fili Allah Taala. Ketika berzikir dapat melupakan Ma Siwallah dan
dapat mencapai Mahwiyyat dengan Zat Haqq meskipun untuk kadar tempoh masa yang
sekejap. Kesan zahir yang berlaku ialah cenderung untuk menghindarkan diri dari Ghaflat
kelalaian dan meninggalkan Syahwat. Warna cahaya Nur Lathifah Qalb adalah kuning.

LATHIFAH RUH
Maqam kedudukan Lathifah Ruh ialah pada dada Insan di bawah tetek kanan dengan
kadar dua jari cenderung ke arah ketiak. Fana pada Lathifah Ruh akan menzahirkan Tajalli
Shifat Allah Taala. Alamat tanda-tanda Fana ialah ketika waktu berzikir Kaifiyyat Zikir Qalbi
dan Ruhi semakin bertambah dan mengalami rasa Ghalbah. Antara kesannya akan terzahirlah
sikap Itidal berkersederhanaan ketika dalam kaifiyat kemarahan dan kebencian serta
Kaifiyyat Ishlah dan Sukun yakni pengislahan diri dan ketenteraman hati dalam tabiatnya.
Sinaran cahaya Nur Lathifah Ruh adalah berwarna merah.

LATHIFAH SIRR
Maqam kedudukan Lathifah Sirr di dada Insan ialah pada kedudukan yang sama selari
dengan tetek kiri dengan kadar dua jari cenderung ke arah dada. Fana pada Lathifah Sirr akan
menzahirkan Syuyunat dan Itibarat bagi Shifat Allah Taala. Alamat tanda-tanda Fana adalah
sepertimana kedua-dua Lathifah yang sebelumnya bahawa Zikir berjalan pada Lathifah ini
dan Kaifiyyatnya semakin bertambah. Ingatlah bahawa ini adalah suatu Maqam Musyahadah
dan pemandangan. Antara kesan-kesannya ialah terhapusnya sikap tamak dan rakus bahkan
akan membelanjakan hartanya tanpa sebarang kepayahan untuk sebarang urusan Muamalah
mengenai perkara-perkara kegiatan Agama Islam dan Jazbah-jazbah fikir berkenaan Akhirat
akan terzahir dalam kesedarannya. Sinaran cahaya Nurnya adalah berwarna putih.

LATHIFAH KHAFI
Maqam kedudukan Lathifah Khafi di dada Insan ialah pada kedudukan yang sama
selari dengan tetek kanan dengan kadar dua jari cenderung ke arah dada. Fana pada Lathifah
Khafi adalah menzahirkan Tajalli Shifat Salbiyyah Tanzihiyyah. Alamat tanda-tanda Fana
ialah Zikir terus berjalan pada Lathifah ini dan terzahirlah Ahwal yang ajaib dan pelik. Kesankesannya yang akan terzahir ialah terselamat dengan sempurna dari penyakit-penyakit batin
seperti hasad, dengki, bakhil, iri hati, dendam, mengumpat dan sebagainya. Sinaran cahaya
Nur Lathifah Khafi adalah hitam.

LATHIFAH AKHFA
Kedudukan Maqam Lathifah Akhfa pada jisim Insan adalah di tengah-tengah dada.
Fana pada Lathifah Akhfa akan menzahirkan penyaksian Syuhud terhadap suatu Martabat
Barzakhiyyah yang terdapat pada kedudukan di antara Martabat Tanzihah dan Martabat
Ahadiyyat Mujarradah dan Maqam ini merupakan Maqam Wilayat Muhammadiyyah Ala
Shahibihas-Shalawat. Alamat tanda-tandanya ialah Zikir akan terus berjalan tanpa sebarang
halangan kesukaran dan dapat merasakan Syuhud menyaksikan penghampiran Qurb Zat.
Antara kesan-kesan yang terhasil ialah akan mendapati terhapusnya penyakit-penyakit
Ruhani yang membinasakan seperti Takabbur, berbangga-bangga, megah diri dan menipu
serta terzahirnya penghasilan sifat Hudhur dan ketenangan yang sempurna. Sinaran cahaya
Nur Lathifah Akhfa adalah hijau.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

61

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Ketahuilah bahawa Lathaif Alam Amar adalah bermunasabat kesesuaiannya dengan
Kamalat Wilayat manakala Lathaif Alam Khalaq adalah lebih bermunasabat kesesuaiannya
dengan Kamalat Nubuwwat. Setiap satu Lathifah daripada Lathaif Alam Amar adalah
bermunasabat kesesuaiannya dengan salah satu daripada Lathaif Alam Khalaq. Sebagai
contoh, Lathifah Qalb adalah bermunasabat dengan Lathifah Nafs, Lathifah Ruh adalah
bermunasabat dengan Lathifah Air, Lathifah Sirr adalah bermunasabat dengan Lathifah
Angin, Lathifah Khafi adalah bermunasabat dengan Lathifah Api dan Lathifah Akhfa
bermunasabat dengan Lathifah Tanah. [Maktub 213: Daftar 1 - Maktubat Maashumiyyah]
Juga hendaklah diperhatikan bahawa Lathaif Alam Khalaq adalah Ashal bagi Lathaif
Alam Amar, yakni urusan Muamalah pada Lathifah Nafs adalah merupakan Ashal bagi
urusan Muamalah pada Lathifah Qalb dan urusan Muamalah Lathifah Angin adalah Ashal
bagi urusan Muamalah pada Lathifah Ruh. Urusan Muamalah Lathifah Air adalah Ashal bagi
urusan Muamalah pada Lathifah Sirr. Urusan Muamalah Lathifah Api adalah Ashal bagi
urusan Muamalah Lathifah Khafi dan Urusan Muamalah Lathifah Tanah adalah Ashal bagi
urusan Muamalah Lathifah Akhfa. [Maktub 4: Daftar 3 - Maktubat Maashumiyyah]

KEDUDUKAN MAQAMAT LATHAIF ALAM KHALAQ


Setiap Lathaif Alam Khalaq berada pada bahagian dada tubuh badan jasmani Insan:

LATHIFAH NAFS
Lathifah Nafs adalah Lathifah pertama bagi Alam Khalaq. Di dalam Silsilah Thariqat
Naqsyabandiyyah, Maqam Lathifah Nafs ialah pada tengah dahi atau pada Ummu Dimagh
iaitu pada ubun-ubun kepala. Menurut sebahagian Masyaikh, kedudukan Maqam Lathifah
Nafs ialah pada bawah pusat. Meskipun pada zahirnya kelihatan bertentangan tetapi di sisi
Para Ahli Irfan ianya membezakan antara Nafs Ibtida dan Nafs Intiha yakni Nafs permulaan
dan penghujungan.
Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Rahmatullah Alaih telah menurut
pendapat yang mengatakan bahawa kedudukan Maqam Lathifah Nafs ialah pada Ummu
Dimagh iaitu di ubun-ubun kepala atau pun di tengah-tengah dahi dan langkahannya adalah
berhubungan dengan Lathifah yang berada di bawah pusat. Menurut Para Ahli Kasyaf,
kedua-dua kedudukan Maqam Nafs tersebut adalah sama pertimbangannya.
Warna Nur bagi Lathifah Nafs adalah tanpa warna, namun ada sesetengah Masyaikh
yang mengatakan bahawa Nur Lathifah Nafs adalah berwarna biru, ada yang mengatakan
ungu dan ada yang mengatakan hijau. Kesan-kesannya adalah bahawa sikap mementingkan
diri sendiri dan kedegilan akan terhapus, sikap berasakan diri sendiri sebagai lemah dan serba
kekurangan akan terbentuk dan akan terzahir pertambahan Dzauq dan Syauq dalam
melakukan Zikir.

LATHIFAH QALIBIYYAH
Pada zahirnya, Lathifah Qalibiyyah adalah Lathifah yang kedua bagi Alam Khalaq,
namun pada Haqiqatnya keempat-empat Lathaif ini juga dinamakan sebagai Empat Anasir
adalah mengandungi Unsur Angin, Unsur Air, Unsur Api dan Unsur Tanah. Maqam
kedudukannya pada tubuh badan Insan adalah terletak pada seluruh jisim yang disebut
sebagai Qalib. Menurut sebahagian Para Masyaikh, Lathifah Qalibiyyah adalah berhubungan
dengan pusat.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

62

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Alamat tanda-tanda Fana pada Lathifah Qalibiyyah ini ialah bahawa setiap juzuk-juzuk
badan dan helaian-helaian rambut pada tubuh badan menjadi berjalan dengan Zikir. Kesankesannya ialah terzahir bahawa Salik akan meninggalkan sifat-sifat manusiawi yang keji dan
takluk ikatan dengan perkara Duniawiyyah secara sempurna. Warna Nur Lathifah Qalibiyyah
adalah warna api jingga. [Tafsir Mazhhari, Al-Hadiqah An-Nadiyyah, Asrar Thariqat,
Umdatus-Suluk]

KETETAPAN MAQAMAT LATHAIF


Untuk menentukan dan menetapkan kedudukan Maqamat bagi Lathaif, segala
penjelasan dan taklimat Para Shufiya yang mahir dalam bidang Thariqat adalah mencukupi
sebagai dalil kerana mereka adalah Mujtahid dalam bidang Ahkam Ruhaniyyah Bathiniyyah.
Sepertimana Para Fuqaha Mujtahidin mengistinbatkan secara zhahir Ahkam
Zhanniyyah, demikianlah juga dengan Para Shufiya Mujtahidin mengeluarkan kenyataan
hukum bagi Ahkam Zhanniyyah Bathiniyyah.
Dan sebagaimana pertimbangan Qiyas dan kesahihan pemikiran adalah berdasarkan
pengikutan terhadap Kitabullah dan Sunnat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
begitulah juga dengan pertimbangan Kasyaf dan kesahihan sesuatu ilham adalah berdasarkan
keselarasan dengan Kitabullah dan Sunnat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hendaklah diketahui juga bahawa Nur Kasyaf, Ilham, Firasat dan Bashirat adalah sama
di sisi Para Shufiya dan Para Fuqaha, sebagaimana firman Allah Taala pada ayat 22 Surah AzZumar,

4 n/ i 9 4n?t us n=M9 u| !$# yyu. ysr&

Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah dadanya untuk menerima Agama Islam
lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya.
Di dalam Kitab Fathul-Bari ada mentakrifkan berkenaan Ilham seperti berikut,

(6>
r-) c* * ' * * ax 
' I ' fgM' D' y
x
* N:
r'' >d #+ &+ , ^
' IR:

Sesungguhnya Ilham adalah suatu Nur yang dikhaskan oleh Allah Taala terhadap sesiapa
yang dikehendaki dari kalangan Para HambaNya.
Martabat Ijtihad Para Fuqaha adalah Muqaddam didahulukan kerana Para Shufiya
Kiram adalah Muqallid mengikut ketetapan yang ditentukan oleh Para Fuqaha Izham. Dalil
mereka juga dapat diamalkan dan dipertimbangkan oleh Para Shufiya, oleh kerana itu dalam
masalah-masalah Syariyyah dan Fiqhiyyah hendaklah diiktibarkan menurut Aqwal
perkataan dan kenyataan Para Alim Ulama dan Fuqaha manakala dalam permasalahanpermasalahan Ruhaniyyah Zauqiyyah dan dalam Ahkam Bathiniyyah hendaklah diiktibarkan
menurut Aqwal kenyataan dan Ahwal keadaan Para Shufiya kerana bagi setiap bidang
terdapat orang berkemahiran yang dikhususkan dalam bidang tersebut.

HADITS ABU MAHZURAH


Para Shufiya Kiram yang mengkhususkan dan menentukan Maqamat bagi Lathaif
adalah berdasarkan Hadits yang telah diriwayatkan oleh Hadhrat Abu Mahzurah
Radhiyallahu Anhu seperti berikut,
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

63

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

+ ' Gt' J,N' oI v/ c* * :0, flJ ' oI v/ * 8'v, {


: N' * * =: " ' flJ ' $' I '
, oI v/ U, >' / _' lN:
, Z* 8'
* ' flJ ' c+ ' ' ' X
' ' oI v/
L' >' N' o' J(' ' * 8J, ' y
x
lJ(
' y
^
/ #+ >' , 9, oI v/ U, >' / Y' j
:
, U, I + o' J(' ' * 8J, ' y
x
lJ(
' y
^
: #+ >'
(52B [

; 8"D sN " N
) K
' 8J, ' L' >' N' ' K
' , y
x

Kemudian Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan


tangannya di atas ubun-ubun kepala Hadhrat Abu Mahzurah, kemudian melalukan tangan
Baginda ke atas wajahnya hingga ke antara dua dadanya, kemudian ke atas tengah-tengah
hatinya, kemudian tangan Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sampai ke pusat Hadhrat Abu Mahzurah, kemudian Hadhrat Baginda Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dengan doa, Semoga Allah memberikan
keberkatan kepadamu dan memberkati ke atasmu.
Daripada keterangan Hadits tersebut dapat diketahui bahawa Hadhrat Baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperjalankan tangan Baginda yang mulia
pada tubuh Hadhrat Abu Mahzurah dari ubun-ubun kepalanya sehinggalah ke bahagian
pusat kemudian mendoakan keberkatan untuknya. Secara Iradahnya mana-mana bahagian
jisim yang diletakkan pada mana-mana bahagian badan adalah tidak kosong dari sebarang
hikmah sepertimana yang telah terzahir ke atas Para Ahli Bashirat, kerana ianya merupakan
bahagian tempat kedudukan Maqamat Lathaif pada jisim tubuh badan manusia. Walau
bagaimanapun, daripada keterangan Hadits tersebut telah menyatakan kedudukan Maqamat
Lathaif yang penting dan ketentuan-ketentuan serta keberkatannya adalah menjadi tsabit dan
pemahaman inilah yang dikehendaki dalam Thariqat Naqsyabandi Mujaddidi ini.

TUNTUTAN MEMPERJALANKAN ZIKIR LATHIFAH


Zikir berjalan pada mana-mana Lathifah bukanlah bermaksud bahawa daging
Mudhghah atau Maqam Lathifah itu bergetar dan bergerak, bahkan yang dimaksudkan
adalah pergerakan Zikir daripada hati bersama pendengaran khayalan, yakni pergerakan
Zikir sampai ke telinga khayal dan telingan khayal dapat mendengar Takrar Zikir
pengulangan lafaz Allah pada hati. Sebahagian Para Masyaikh menganggap perlu bagi para
penuntut yang Mubtadi mengalami gerakan dan getaran pada daging Mudhghah yang zahir
dan dengan jalan ini mereka memperhubungkan Zikir kepada Para Muridin, namun Haqiqat
urusan yang sebenarnya adalah bahawa pada Zikir Qalbi dan Zikir Khafi yang lain tidak perlu
mengalami getaran dan pergerakan pada Maqam Lathifah. Sebaliknya, alamat tanda-tanda
berjalannya Lathifah dengan Zikir yang perlu ada ialah Hudhur Qalbi yakni kehadiran hati
dengan meninggalkan Ghaflat kelalaian dan Hudhur Maallah yakni kehadiran bersama Allah
dengan ikhlas. Inilah yang merupakan perkara maksud. Para Masyaikh kita telah mengatakan
bahawa, Haqiqat Zikir ialah apabila terangkatnya Ghaflat kelalaian.

MAFHUM PENGERTIAN FANA DAN BAQA


Fana dan Baqa menurut takrifan dari pengarang Kitab At-Tarifat adalah seperti
berikut,

54 3' 21 0/ flJ ' y


^
&+ 8'9* * M'
Z/ '>+ ax , '
' K
' *
, flJ ' y
^
&: 8'* N: * J*M* * 'M*
Z* '>+ &+ ' ' ax ',
,
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

64

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Fana ialah ketiadaan pandangan seseorang Hamba terhadap perbuatannya dengan sebab
tertegaknya perbuatan dan penguasaan Zat Haqq Allah Taala atas perkara tersebut dan Baqa
ialah pandangan seseorang Hamba terhadap tertegaknya Zat Haqq Allah Taala dan
penguasaanNya atas segala sesuatu.
Setelah melazimkan Zikir yang banyak dan amalan Nawafil dan menuruti Sunnat dan
Syariat secara Istiqamah, dengan Inayat Tuhan, Salik akan menjadi lupa terhadap segala
sesuatu Ma Siwallah yang selain Allah, dan kesedaran berkenaan Zat Haqq akan menguasai
bahawa Salik akan mengalami kelazatan ketenggelaman Istighraq dalam Rububiyyat yakni
kenikmatan menenggelamkan diri dalam menyaksikan Ketuhanan dan Ketuanan Allah Taala
lalu menyerahkan sepenuh diri kepadaNya. Inilah mafhum yang terzahir yang dapat
difahami dari pengertian Hadits,
Tiadalah hambaKu yang mendekati kepadaKu dengan amalan Nawafil.
[Sahih Bukhari ms. 963: Jilid 2]
Para Shufiya Kiram mengatakan bahawa, gugurnya Shifat-shifat Mazmumah adalah
dikatakan sebagai Fana sebagaimana wujudnya Shifat-shifat Mahmudah adalah dikatakan
sebagai Baqa. Fafham, maka fahamkanlah!

HAYAT PARA ANBIYA DAN PARA AWLIYA


Apabila Lathaif hamba-hamba Tuhan yang khas mengalami Uruj kepada Ashalnya
menerusi keberkatan Iman dan Amal Shalihah, dia akan berhasil memasuki Alam Wujub dan
kemudian hanya dengan Inayat Tuhan hamba tersebut akan dikurniakan dengan pengalaman
Fana dan Baqa, dan menerusi penampakan-penampakan Tajalliyyat Asma, Shifat dan Zat,
hamba itu akan dikurniakan dengan Wujud Mawhub Haqqani yakni kewujudan yang
dikurniakan secara Haqiqi, sesuai menurut tuntunan ayat 97 Surah An-Nahl,

( Zt6hs Z4uym tsn=s uu 4s\& r& @2s i $[s=| t t


t=yt (#$2 $t |mr'/ t_r& tfus9u

Barangsiapa yang mengerjakan Amal Salih, baik laki-laki mahupun perempuan dalam
keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang
baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih
baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Ayat ini menekankan bahawa di dalam Agama Islam lelaki dan perempuan sama-sama
mendapat pahala daripada Amal Shalih yang dikerjakan dan bahawa Amal Shalih harus
disertai Iman. Untuk mereka akan dikurniakan kehidupan yang suci murni dan kehidupan
yang baik. Lathaif mereka mendapat kecemerlangan Hayat Daimi yakni kehidupan yang
berterusan dan jisim-jisim mereka berdasarkan kehalusannya akan berjaya menempuh
Martabat-martabat Arwah dan mereka akan terus hidup sehingga ke Hari Qiyamat dan
selamat di dalam kubur mereka yang berkesucian.
Hadhrat Qadhi Tsanaullah Panipati Mujaddidi Rahmatullah Alaih telah menghuraikan
bahawa hukum ini tidak hanya dikhaskan kepada Para Syuhada kerana Para Anbiya dan Para
Shiddiqin adalah berada pada martabat yang lebih tinggi sepertimana ada dinyatakan di
dalam Hadits,
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

65

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

(119B " N
) .
+ u' + ' y
^
 :'-, a^ '8:H
' '", 2, 0/ ]'D [,
: >H
flJ' '&I ' y
H
[( R:
Sesungguhnya Allah Taala telah mengharamkan ke atas bumi dari memakan jasad-jasad
Para Anbiya, maka Nabi Allah adalah hidup dan diberikan rezeki.
Menurut Hadits tersebut, jisim-jisim Para Anbiya adalah terpelihara dari hancur lenyap
dan mereka dikurniakan dengan kehidupan yang terdapat makanan dan minuman di dalam
kubur-kubur mereka. Pada malam Miraj, Para Anbiya dan Mursalin Alaihimussalam telah
berhimpun di Masjid Aqsha dan Hadhrat Penghulu Alam Nabi Muhammad Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengimami mereka ketika mendirikan sembahyang adalah
suatu dalil yang jelas bagi menunjukkan bahawa mereka adalah hidup di dalam kubur-kubur
mereka secara jasmani, mendirikan sembahyang, menikmati rezeki makanan dan daripada
Arasy sehingga ke Firasy bumi yang terbentang ini ke mana sahaja yang mereka hendak pergi
mereka dapat melakukannya dan mereka sering datang dan pergi sepertimana Hadhrat
Penghulu Alam Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,

(8E 214B W

/3E 216B lJM #N
) o$* >: #+9/ ;
: [, #J<i
' + a 8'
, ax 8':H
,
Para Anbiya adalah hidup, mereka bersembahyang di dalam kubur mereka.
Juga dinyatakan dalam Hadits,

(1E 195B W/2E 263B oJ 8Y) c* : 9, ;


: lJ1i
' od W*9, #' $+ ' ...lf#+ flJ ' 
+ >' '
Pada malam Miraj daku telah melalui Maqam Hadhrat Nabi Musa Alaihissalam, dan dia
sedang berdiri mengerjakan sembahyang di dalam kuburnya.
Adalah zhahir bahawa amalan sembahyang hanya boleh dilakukan secara jasmani dan
ianya merupakan shifat jisim, oleh kerana itu hayat kehidupan Para Anbiya adalah secara
jasmani dapat dipercayai. Begitu juga telah datang pada sebahagian riwayat bahawa jisimjisim Para Ulama, Para Huffazh dan Para Muazzin juga berkeadaan Salim sejahtera di dalam
kubur-kubur mereka.

+ ' Y , lJ*0/ ]D' V( [,


: >H
fgR: y
x
lf , [* p/
2/ * ' 
' '
, R: o' J(' ' * *p ' * 8J, ' y
x
lJ(
' | :I
: '
(1E 284B lJ
/1E 555B M
0) * -*#"
' ;
: K
' + !
, 0, ' + ' Y , 2/ 0, f
n
' 80, l=: f R: G ,9,
(12E 322B C0 h
P/4E 195B lJ
/7E 686B M
0) c*
: 9, l-* I ' + o , 
' ' [R: ' [/ 1 ' b/
,
Daripada Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Aalihi Wasallam
bersabda bahawa, apabila mati seseorang yang menanggung Al-Quran, maka Allah akan
mewahyukan firmanNya kepada bumi, Bahawa janganlah engkau memakan dagingnya,
berkatalah bumi, Ya Tuhanku, bagaimana daku akan memakan dagingnya dan sedangkan
KalamMu berada di dalam rongga dadanya? Dalam riwayat lain menyatakan, Muazzin,
apabila mati tidak akan berulat sama sekali di dalam kuburnya.
Ketahuilah bahawa Aqidah berkenaan Para Anbiya Izham ini adalah tsabit menerusi
Nash Hadits kerana Para Awliya Kiram adalah Tabi yang mengikuti Para Anbiya Izham dan
merupakan Naib timbalan bagi mereka. Secara usulnya segala Kamalat kesempurnaan yang
terdapat pada Matbu yang diikuti dan Manab yang ditimbalkan adalah menjadi terhasil
kepada Tabi dan Naib secara Ittiba pengikutan dan secara Niyabat penimbalan, sebagaimana
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

66

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


yang tiada tersembunyi pada kalangan Ahli Ilmu. Di samping itu, sekalian Ahli Suluk dan
Marifat dari kalangan Ummat yang pergi ke Mazarat perkuburan Para Anbiya dan Para
Awliya demi mengucapkan Salam lalu mendengar jawaban Salam daripada mereka, dan
menghasilkan limpahan Fuyudhz dan Barakat daripada Ahli Kubur menerusi Muraqabat,
kubur terbuka dan melihat bahawa jisim-jisim mereka dalam keadaan selamat semenjak
zaman Para Salaf Shalihin sehinggalah sekarang adalah perkara yang diamalkan dan
dimusyahadahkan dan diuji dan dinukilkan dalam sejarah adalah tsabit secara Aqli dan Naqli
dengan kenyataan riwayat yang bersilsilah dan Mutawatir. Dan berdasarkan perkara ini, Para
Akabirin Ummat telah beramal bukan menurut kehendak mereka sendiri sebaliknya adalah
berdasarkan Hadits yang Syafi dan Kafi lagi mencukupi seperti berikut,

(9E 113B C0 h


P) d '' y
^
' * #' =+ -, ~
' ' [, #+* b/
c+ f>' '
Apa yang dilihatkan oleh orang-orang Mukminin sebagai perkara kebaikan maka
sesungguhnya di sisi Allah adalah kebaikan.

SYURGA ADALAH DI BAWAH ARASY


Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa apabila dirinya bernasib
buat kali pertama mengalami Uruj Ruhani ke Fauq Al-Arasy iaitu suatu Maqam yang berada
di atas Arasy, maka dirinya telah melihat bahawa Syurga sedang berada di bawahnya.
Pengalaman Kasyaf dan Syuhud beliau ini adalah pandangan Ain yang menuruti firman
Nabawi Ala Shahibihas-Shalawat yang berikut,

(1E 283B [u CD) [* 


' I

+ ' =' / '
Di atasnya adalah Arasy Ar-Rahman Yang Maha Pemurah.
Yakni Arasy adalah bumbung Syurga dan kebanyakan Masyaikh telah bersepakat atas
kenyataan ini. Begitu juga Hadhrat Qatadah Radhiyallahu Anhu telah mengatakan bahawa,

(4E 57B hMb


\ > CD)
: M'
G
' YD' 
*
#' f
I
.
' #-, Z/ I
,
,

Syurga adalah di atas sekalian langit-langit dan berada di bawah Arasy.


Ketahuilah bahawa penyingkapan Maksyufat dan penyaksian Musyahadat Hadhrat
Imam Rabbani Quddisa Sirruhu adalah Ain yang menuruti Ulum Syariyyah. Kerana itulah
dalam Nisbat Mujaddidiyyah, Ittiba menuruti Syariat dan Iltizam berpegang teguh dengan
amalan Sunnah adalah ghalib dan diberatkan ke atas Para Salik. Juga dapatlah diketahui
bahawa watan asli bagi lima Lathaif Alam Amar adalah di atas Arasy. Oleh itu, perkataan
Para Hukama Yunani bahawa Tiada apa-apa di atas Arasy, adalah batil semata-mata.

MUSYAHADAH MAQAMAT ANBIYA DAN AWLIYA DI ATAS ARASY


Terdapat dua jenis Maqam dalam perjalanan Suluk Para Ahlullah:
1. Maqam Uruj - Maqam Uruj ialah bahawa Insan menanggalkan pakaian Shifat-shifat
Basyariyyah kemanusiawian lalu memakai pakaian Shifat-shifat Malakiyyah yakni
kemalaikatan dan Qudsiyyah kesucian, seterusnya menjalani persiaran Sayr pada
Alam Malakut dan sebagainya. Persiaran ini dinamakan sebagai Sayr Ila Allah Wa
Fillah yang bermaksud persiaran menuju kepada Allah dan persiaran di dalam Afal,
Shifat, Syuyunat dan Itibarat bagi Allah.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

67

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


2. Maqam Nuzul Maqam Nuzul ialah bahawa Insan setelah menanggalkan Shifatshifat Basyariyyah akan memakai semula pakaian Shifat-shifat Basyariyyah lalu
kembali untuk berdakwah menyeru orang lain kepada Allah. Maqam ini dinamakan
sebagai Sayr Anillah Billah.
Menurut Para Shufiya, dengan kekuatan Ruhani yang dikurniakan oleh Allah Taala
pada Ajsam Lathifah dan Arwah Nafisah, mereka dapat bersiar dalam persiaran Sayr menuju
tingkatan-tingkatan langit dan dari Arasy ke permukaan Firasy bumi yang terbentang serta
dapat menemui makhluk-makhluk yang terdapat di Alam Mitsal dan sebagainya sebagaimana
menurut petunjuk Allah Bari Taala pada ayat 19 Surah Al-Insyiqaq,

9,t7s t $)t7s x..tIs9

Sesungguhnya kamu pasti akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
Yang dimaksudkan dengan tingkat demi tingkat ialah dari setitis air mani sampai
dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja dan sampai dewasa, dan dari hidup
menjadi mati kemudian dibangkitkan kembali. Manakala daripada Hadits Miraj, suatu
kebenaran Haqiqat telah dapat ditsabitkan yang mana tidak memerlukan kepada sebarang
dalil dan penerangan. Walaubagaimanapun, beberapa penyaksian Syawahid dan Musyahadat
yang memperkuatkan akan diberikan sebagai sokongan pengesahan kepada para pembaca
budiman, supaya pokok permasalahan dapat mudah difahami.
Wallahul-Muwaffiq, semoga Allah memberikan Taufiq.

BEBERAPA PENYAKSIAN SYAWAHID


Dalam kandungan peristiwa Miraj, Hadhrat Hafizh Ibni Katsir Rahmatullah Alaih
telah menukilkan,

(3E 31B CT0 NR CD) o:=N|>' flJ'


#'v,- a^ '8:H
\
'
' >, ' * , oI v/

Kemudian pada malam Miraj, Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Aalihi
Wasallam telah bertemu dengan Arwah Para Anbiya, seterusnya mereka memuji-muji ke
atas Tuhan mereka.
Hadhrat Baginda Penghulu Alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Aalihi Wasallam
telah bersabda,

Z* N'r
Z/ '8|P, Z, I
,
[( , o+$' ', ' &' !
,
I
|* K
' r'I / a'9:R + I Y
' + ' , ,-, j^ 
' : / Z} J,8 , o' 8$*
' NR: G
+ 8* ,
+ '0, y
x
' y
x
V( R: ' f R: V, ' y
^ ^ + ,
' y
^
[, 'Y+ '='
'* [( R: ' [? 'M8,9 '=I
* ' a^ ,b
Z/ N''
(202B 8Nib
U#S/2E 184B 6D)
Pada malam Isra Miraj, daku telah bertemu dengan Hadhrat Nabi Ibrahim Alaihissalam,
maka beliau telah bersabda kepadaku, Wahai Hadhrat Muhammad Shallallahu Alaihi
Wasallam, sampaikanlah Salam kepada Ummatmu daripadaku dan khabarkanlah kepada
mereka bahawa sesungguhnya Syurga adalah baik tanahnya dan manis airnya dan
sesungguhnya luas terbentang dataran tanahnya, dan sesungguhnya tanaman baginya
adalah kalimat-kalimat Subhanallah Maha Suci Allah, Walhamdulillah dan segala pujian
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

68

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


bagi Allah, Wala Ilaha Illallah dan tiada Tuhan selain Allah, Wallahu Akbar dan Allah
adalah Maha Besar.
Hadhrat Baginda Penghulu Alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Aalihi Wasallam
juga telah bersabda,

U} f#J' {
' 
^ '
' ' -, G
+ J/9 K
' r*I / flJ' K
' , y
x

' ' -, ' , ,-, lf#+ flJ' 


+ >''
(1E 51B 6> 8Y)

Daku telah melalui ke atas Hadhrat Musa Alaihissalam, maka Baginda bertanya, Apakah
yang telah Allah Taala fardhukan ke atas Ummat kamu? Daku berkata, Allah Taala
telah fardhukan limapuluh Shalat setiap hari.
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu Taala Anhu telah meriwayatkan bahawa
Hadhrat Baginda Penghulu Alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Aalihi Wasallam telah
bersabda,

(2E 218B 6D) Z* S, W*,b


' ' Z* I
,
l*- C+ * '
~, M'" G
+ ,>'

Daku telah melihat Jaafar bahawa dia sedang berterbangan di dalam Syurga bersamasama dengan Para Malaikat.
Dalam sebuah Hadits yang lain,

: 'M
>: #+ l*-
8*t+ 2 "+ ' N: :N 
' : / Z} ,J8, 
+ >'' 'oJ(' ' * *p ' * 8,J ' y
x
l(J
' y
^
/ #+>' , ,9
(6E 106B h9>u)

Telah bersabda Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Aalihi Wasallam,


Pada malam daku dibawa Isra, daku telah berjalan melalui seorang lelaki yang ghaib
tersembunyi di dalam cahaya Nur Arasy.
Hadhrat Kaab Ibni Malik Radhiyallahu Anhu telah meriwayatkan daripada Hadhrat
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,

(1E 236B lW) d W*P, : * b/


Z/ ' : ' IR:

Sesungguhnya nyawa orang Mukmin adalah burung.


Yakni, nyawa orang-orang yang beriman adalah seperti burung, ke mana sahaja yang
mereka hendak pergi mereka akan dapat pergi. Seterusnya, kenyataan ini dipercukupkan
dengan perkataan Hadhrat Syaikh Abul-Hassan Rafai Rahmatullah Alaih,

V, ": >R: l* 2, 8* -,


 ' n
*
, Z* W,* M* ' fgR: 
* 8I:9,#,
l-* 
+ M*
' l * -,I
: 
'
,
#N+, + 8
I
, 9,
(295B

) o' J(' ' * *p ' * 8J, ' y
x
lJ(
' d I Y
' + * N: E
' : + 6* (

: M'
fgR: K
' , , #
+ +

Hadhrat Syaikh Abu Al-Hassan Ar-Rafai Rahmatullah Alaih telah berkata bahawa,
Daku telah naik Uruj secara Ruhani menuju kepada Alam Fauqaniyyat yang tinggi
kedudukannya sehingga ke tujuh ratus ribu tingkatan Arasy, maka dikatakan kepadaku,
Kembalilah, kerana tiada boleh kesampaian Wushul untukmu hingga ke tingkatan Arasy
yang mana Hadhrat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Aalihi Wasallam telah
sampai ketika Uruj dalam Mirajnya.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

69

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

SYAWAHID PENYAKSIAN ALAM ATSIR, ALAM KOSMIK ATAU ASTRAL


Pada masa kini, menurut Para Saintis telah menerima kewujudan Alam Atsir iaitu
Alam Kosmik atau Alam Astral sebagai suatu Haqiqat. Menurut pandangan Para Ilmuwan
Agama ianya dikatakan sebagai Alam Mitsal. Pada asalnya, Alam Atsir adalah otak bagi
sekalian Kainat di mana segala gambaran rupabentuk, bunyian suara, perkataan, perbuatan
dan amalan semenjak dari azali hingga ke abadi adalah terpelihara di dalamnya.
Secara ghalibnya kenyataan ini telah diisyaratkan di dalam Al-Quran pada ayat 52-53
Surah Al-Qamar,

stG 9.K6x.u 9.K| .u /9$# =ys &x .u

Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan
segala urusan yang kecil mahupun yang besar adalah tertulis.
Para Muhaqqiqin Alam Atsir telah beranggapan bahawa mengenai Alam Atsir,
pancaindera akal dapat menghasilkan penyingkapan apabila dikehendaki, perhubungan
Rabithah dengan Para Arwah boleh dilakukan dan dapat berkomunikasi dengan mereka.
Seorang paderi di Barat telah menulis sebuah buku yang berjudul Invisible Helper
yang menceritakan mengenai seorang wanita yang dapat menghilangkan kesedaran dirinya
lalu memanggil ruh-ruh dan menjadikan dirinya sebagai perantara untuk berbicara dengan
saudara-mara dan sahabat handai ruh orang yang sudah mati.
Kisah mengenai Baba Guru Nanak juga adalah begitu masyhur di kalangan masyarakat
awam bahawa beliau dalam satu masa boleh berada di Lahore dan di Kaabah. Bahkan pada
hari ini ramai dari kalangan orang awam yang berkeliaran menggunakan jisim halus mereka.
Pada tahun 1907 M, dalam sebuah akhbar Inggeris, sebuah persoalan telah
dibangkitkan bahawa adakah sesiapa yang dapat berpergian dan bersiar-siar dengan
menggunakan jisim halus? Dua orang wanita telah memberikan jawaban pengiktirafan
berkenaan hal tersebut dengan berkata bahawa diri mereka telah dikurniakan dengan
keupayaan tersebut. Soal jawab ini juga telah diterbitkan dalam akhbar Pakistan Times
terbitan 12 Oktober 1957 M.
Perkara yang boleh direnungkan ialah jika Para Saintis Duniawi yang berkeyakinan
dengan madah kebendaan sekalipun percaya bahawa jika dia melakukan latihan dan dengan
latihan tersebut dia boleh berjaya menzahirkan kesempurnaan jenis ini, maka jika Ahli
Ruhaniyyat dengan menurut sinaran Sains Imani menerusi amalan Ibadat dan Mujahadat
yang dilakukan akan dapat menzahirkan pertambahan kesempurnaan ajaib yang
menakjubkan dan Karamat Nafisah yang membingungkan mengapa tidak dapat diterima?
Sedangkan mereka berhasil menerima pengesahan Hadhrat Rabbani, maka bagi Para
Anbiya Alaihimus-Shalawatu Wat-Taslimat dan Para Awliya Izham Alaihimur-Rahmah
kesempurnaan jenis ini yang terzahir secara Mukjizat dan Karamat, bagaimana boleh
diingkarkan?
Segala pujian bagi Allah Taala bahawa Irsyadat bimbingan yang tinggi Hadhrat Imam
Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi Quddisa Sirruhu adalah
berdasarkan atas landasan yang Haqq dan benar secara Nash, Qiyas, Hikmah, Ijtihad,
Riwayat, Dirayat, Aqli dan Naqli. Semoga Allah Taala mengurniakan Taufiq untuk kita
memahami dan mematuhinya, Amin.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

70

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MAKTUB 2
Pada menerangkan tentang penghasilan peningkatan Ruhaniyyah dan kebanggaan beliau
dengan Inayat kekurniaan Allah Tuhan Yang Maha Agung Kesultanan Kerajaan Nya, juga
telah dituliskannya kepada Hadhrat Syaikh Mursyid beliau yang agung, semoga disucikan
rahasianya.

PERMOHONAN
Hamba yang paling lemah, Ahmad dengan debu tanah datang memohon ingin melapurkan,
bahawa perintah melakukan Shalat Istikharah telah disampaikan kepada hamba oleh Hadhrat
Maulana Syah Muhammad Alaihirrahmah ketika menjelangnya bulan Ramadhan yang
Mubarak. Tiada kadar masa kelapangan yang dapat diperolehi sehinggalah ke bulan
Ramadhan yang membolehkan daku mencapai kemuliaan untuk mencium kaki Tuan Hadhrat
yang tinggi martabat. Daku terpaksa membiarkan masa yang berlalu dengan hanya mampu
mendiamkan diri. Dengan Inayat kekurniaan Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi,
bahawa dengan berkat perhatian Tawajjuhat Hadhrat Tuan yang tinggi martabat secara
berterusan dan berkesinambungan sehingga hamba yang hina ini telah memperoleh limpahan
Faidhz dan Warid, apalah lagi yang dapat hamba mohonkan.

bi@@@i@n /@@a@@@@J@@bi@@ia@@o0 e@@


>am @6j)@#@@J@@>bi@@m@a@@i@
@
Man Aan Khakam Keh Abar Naw Bahari * Kunad Az Lutuf Bar Man Qatrah Bari
Agar Bar Rawid Az Tan Sad Zabanam * Chu Sabzah Shukri Lutfash Key Tawanam

*
*
Mein Woh Mitti Hun Abar Naw Bihari * Karey Rahmat Sey Jis Par Qatrah Bari
Agar Har Bal Men Merey Zaban Ho * Nah Phir Bhi Shukr Ni'mat Kuch Bayan Ho

V, V, u+ aH ' + , ' : N:
I
, * s
+ Y
' ' =' 8-* Z? X
' >' |],0,
, M' * R: V( R: 
+ ' u, ' =' N: * fv, ' Z* '
^ , n
+ ,
: #J,-,
Ka Anni Raudhatan Fiha Sahab * Ar-Rabi' Mamtaru Ma-a Zulala
Falau Li Alfu Alsinati Wa Atsna * Biha Ma Azdadtu Illa Infi'aala
Daku adalah ibarat tanah yang di atasnya terdapat awan dalam musim bunga,
Yang dengan RahmatNya telah melimpahkan limpahan air hujan ke atasnya,
Hingga menumbuhkan tetumbuhan hijau. Walaupun jika rerambutku menjadi lidah,
Atau seribu lidah dikurniakan kepadaku, namun tetap takkan dapat daku bermadah,
Untuk mensyukuri segala kekurniaan nikmat yang telah dikurniakanNya kepadaku.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

71

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Walaubagaimanapun, daku berasa gusar seandainya menzahirkan Ahwal yang
sedemikian ini hanya layak untuk dicela dan mungkin menyalahi adab serta mendorong
kepada sikap berbangga-bangga.

a@@@a@@ J@@a@oai@a@b@@
Waley Chun Shah Mura Bardasht Az Khak * Sazad Gar Bi Guzaranam Sar Za Aflak

V, !
, *
' ~#+k+ * N: G
+ ,-, * &: ,' l,J ,
6*8|' I S* , '

Walakinna Sayyidi A'la Maqami * Fa Faqtu Bihi Nujuman Wal Hilala

(md@b@bm@@@n@m@@am@ja@
@2mb@b@@b@aj@sba@@o@@
Apabila Tuan Guru telah mengangkatkan diriku dari tanah naik ke atas,
Lalu dapat ku rasakannya membawaku hingga kepalaku mengatasi Falak.
Permulaan mengalami Alam Shahwu dan Baqa adalah bermula dari penghujung bulan
Rabi Al-Akhir dan berlaku hinggalah sekarang dengan dikurniakan kemuliaan Baqa yang
khas pada setiap ketika. Pada permulaannya adalah pengalaman Tajjalli Zati seperti yang
telah dialami oleh Hadhrat Syaikh Muhiyuddin Ibnu Arabi Quddisa Sirruhu. Adakalanya
daku dibawa ke dalam Hal keadaaan kesedaran Shahwu dan adakalanya daku dibawa ke
dalam Hal keadaan kemabukan Sukr. Dan dalam pengalaman Uruj dan Nuzul ini juga daku
telah dikurniakan berbagai ilmu pengetahuan yang begitu penting dan berbagai limpahan
ilmu-ilmu pengenalan Marifat yang begitu ajaib. Dan pada setiap tingkatan martabat, daku
telah dikurniakan kemuliaan merasakan keikhlasan Ihsan yang khas berserta dengan Syuhud
yang bersesuaian dengan keadaan Baqa pada Maqam tersebut.
Pada tarikh yang keenam dalam bulan Ramadhan Mubarak yang diberkati, hamba
telah dikurniakan kemuliaan dengan merasakan suatu keadaan Baqa dan keikhlasan Ihsan
yang telah dipermudahkan, bahawa apalah yang dapat hamba mohonkan. Maka, dapatlah
daku ketahui bahawa penghujung kesediaanku hanyalah setakat itu sahaja dan kurniaan
kemuliaan Washal iaitu keterhubungan yang bersesuaian dengan Hal keadaan ini juga telah
dipermudahkan. Kini arah Jazbah telah menjadi lengkap dan berlakulah permulaan Sayr
Fillah yakni persiaran di dalam Allah yang bersesuaian dengan Maqam Jazbah.
Pada setiap kali Fana menjadi lengkap, maka dengan menurut aturan tertibnya Baqa
juga akan turut menjadi sempurna, dan pada setiap kali Baqa menjadi sempurna maka
bertambahlah kesedaran Shahwu, dan pada setiap kali kesedaran Shahwu bertambah maka
bertambah pulalah limpahan ilmu-ilmu yang berkaitan Syariat kerana kesedaran Shahwu
yang sempurna adalah merupakan daripada bahagian Para Anbiya yang mulia, semoga
Rahmat dan kesejateraan terlimpah ke atas mereka.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

72

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dan antara ilmu-ilmu pengenalan Marifat yang terzahir adalah berkenaan hukumhukum Syariat dan Aqaid yang memperjelaskan tentang Zat dan Shifat-shifat Ketuhanan,
dan manakala segala perkara yang bertentangan dengan hukum yang Zhahir ini selebihnya
adalah dari Hal kemabukan Sukr. Dan segala limpahan Marifat yang terlimpah kepada
hamba faqir ini kebanyakannya adalah merangkumi tentang Tafshil Maarif Syariyyah yang
memperjelaskan secara terperinci segala ilmu pengetahuan Marifat berkenaan perkara yang
telah menjadi Syariat dan penjelasan baginya.
Dan Ilmu Istidlali yakni ilmu pengetahuan yang bersifat menuntutkan Dalil mula
berubah kepada Ilmu Kasyfi yang bersifat Dharuri dan Badihi, dan ilmu pengetahuan yang
bersifat Mujmal ringkasan mula berubah menjadi Mufashsal yang diperjelaskan.

@y@i@a@@i@@
Gar Bigoyim Syarhi In Bey Had Syawad

@y@i@@)a@@a@
Agar Syarah Iski Likhon Bey Had Ho


 
Yatuulu Idza Harrartu Tafshila Syarhihi

s2@y@bm@bv2@sy@2m@@u@
Jikalau daku tuliskan syarahannya nescaya tiada had kesudahannya.
Daku takut sekiranya urusan perkara ini boleh sampai membawa kepada kecelaan
yang menyalahi Adab.

a@@y@@bi@i
Bandah Bayad Keh Had Khud Danad


Chahiye Bandah Ko Apni Had Pehchaney

s@a@y@bm@@k@
Hamba hendaklah tahu had kemampuan dirinya.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

73

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

PENJELASAN:
Hadhrat Khwajah Baqibillah Dehlawi Rahmatullah Alaih telah mengarahkan kepada Hadhrat
Imam Rabbani Quddisa Sirruhu menerusi Hadhrat Maulana Sayyid Syah Muhammad
Rahmatullah Alaih supaya melakukan Istikharah sebelum datang ke Delhi untuk bersuhbat
dan mengucup Astana Khanqahnya.
Sebagai jawaban, beliau telah menyatakan bahawa arahan dari Hadhrat Khwajah telah
sampai kepadanya ketika masuknya permulaan bulan Ramadhan. Dengan merasakan
sedikitnya waktu, panjangnya perjalanan dan keghairahan untuk melakukan Ibadat ketaatan
pada bulan Ramadhan yang diberkati sedang berada dihadapannya, beliau berasa lebih sesuai
untuk menenteramkan hatinya dengan mengatakan bahawa sebaik sahaja sesudah bulan
Ramadhan beliau akan segera pergi untuk hadir mengucup Astana Khanqah Hadhrat
Khwajah Baqibillah Quddisa Sirruhu di Delhi.

ISTIKHARAH
Untuk setiap pekerjaan penting dan yang diperbolehkan adalah menjadi Sunnat
Nabawi Ala Shahibihas-Shalawat untuk melakukan Istikharah. Berdasarkan perkara ini,
Hadhrat Khwajah Baqibillah Alaihirrahmah telah mengarahkan Hadhrat Imam Rabbani
Quddisa Sirruhu supaya melakukan Istikharah untuk bersafar datang ke Delhi.
Menurut pengertian bahasa, Istikharah bermakna menuntut sesuatu kebaikan. Dalam
Hadits terdapat banyak kenyataan yang mendorong orang-orang beriman melakukan
Istikharah.
Hadhrat Jabir Radhiyallahu Anhu telah meriwayatkan bahawa,
Hadhrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kami untuk
melakukan Istikharah dalam segala urusan sepertimana Hadhrat Baginda mengajarkan
Quran kepada kami. [Sahih Bukhari m/s 155 Jilid 1]
Ada tersebut dalam Hadits yang mulia,

+ 0/ 'D &' ' p : N


U* ' ,3' * ' y
^
fgR: U?>' 'r*:R &' ' p : N
U* ' 'M' * o' J(' ' * 8J, ' y
x
l(J
' y
^
/ #+>' , ,9
(2E 37B 6D "/1E 168B /1E 518B o0YJ L>r) y
^
U, >' 'r*:R
Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Daripada
kejayaan Anak Adam ialah melakukan Istikharah menuntut kebaikan kepada Allah Taala
dan daripada kemalangan Anak Adam ialah meninggalkan melakukan Istikharah
menuntut kebaikan.

CARA MASNUN MELAKUKAN ISTIKHARAH


Pada waktu malam sebelum tidur atau pada bila-bila waktu yang boleh
bersembahyang, lakukanlah sembahyang Shalat Sunnat Nawafil dua rakaat dengan niat
Istikharah, Sahaja aku sembahyang Shalat Sunnat Istikharah dua rakaat kerana Allah Taala.
Pada rakaat pertama sesudah bacaan Al-Fatihah, bacalah Surah Al-Kafirun dan pada rakaat
kedua sesudah Al-Fatihah bacalah Surah Al-Ikhlash atau apa saja Surah yang dapat diingat.
Sesudah melakukan Shalat Nafilah dengan niat Istikharah tersebut, hendaklah memohon
kepada Allah sambil menghimpunkan kesedaran hati dengan membaca doa berikut:

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

74

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

>+ * 9, V, ' >+ * D' K


' I:-, o: 8)* M'
K
' J*-, * K
' J/,, ' K
' D*>' / N: L' >+ * r', ' K
' * JM* N: L' C+
* r', l|R: oI =+ J( ,

l-* l 1 Cd ' (.........) ' H, f$ [( , o+ J,MD' G
' 0/ [R: oI =+ J(
, s
: #8+t+
&+ !
( ' G
' , ' o+ J, , V, ' o+ J,MD' '
G
' 0/ [R: ' * 8-* l * L>: N' oI v/ l * c+ 
| ' ' l * c+ >* 9-, * J*": p ' 6: , 2: ": ' ' 6: , Z* '9* ' ' l3* M' ' ' l:*
* J*": p ' 6: , 2: ": ' ' 6: , Z* '9* ' ' l3* M' ' ' l:* l-* l 1 3' (.........) ' H

, f$ [( , o+ J,MD'
* >, oI v/ [, 0, w
/ 8' C'
,
l * >* 9
' + ' l:-:
' l| ' + -: -,
(1E 155B 6> 8Y) * N: l:X
Ya Allah, daku memohon petunjuk memilih yang baik dengan Ilmu PengetahuanMu,
daku memohon ditaqdirkan yang baik dengan Qudrat KekuasaanMu, daku meminta
kepadaMu dari Fadhzal KekurniaanMu yang besar. Maka sesungguhnya Engkau Yang
Maha Berkuasa dan daku adalah hambaMu yang dhaif tiada berkuasa dan Engkau Yang
Maha Tahu dan daku adalah hambaMu yang jahil tiada mengetahui dan Engkau adalah
Maha Mengetahui semua yang ghaib tersembunyi. Ya Allah, jika Engkau mengetahui
bahawa sesungguhnya urusan ini (Hadirkan niat di dalam hati perkara urusan permohonan yang
diminta petunjuk kebaikan) adalah baik bagiku dalam urusan Agamaku dan urusan
penghidupanku dan akibat terhadap urusanku pada masa sekarang dan pada masa yang
akan datang, maka taqdirkanlah bagiku dan permudahkanlah untukku, kemudian
berkatkanlah untukku dalam TaqdirMu. Dan jika Engkau mengetahui bahawa
sesungguhnya urusan ini (Hadirkan juga niat di dalam hati urusan permohonan yang diminta
petunjuk kebaikan) adalah buruk untukku dalam urusan Agamaku dan urusan
penghidupanku dan akibat terhadap urusanku pada masa sekarang dan pada masa yang
akan datang, maka jauhkanlah ianya dariku dan jauhkanlah daku darinya. Dan semoga
Engkau Taqdirkan untukku kebaikan walau bagaimanapun keadaannya kemudian
kurniakanlah keridhaanMu kepadaku dengannya. [Sahih Bukhari]
Sesudah itu, tidurlah dengan keadaan berwudhu ditempat tidur yang bersih dan suci
sambil mengosongkan fikiran dengan menghadap ke arah Qiblat. Apabila bangun dari tidur,
pilihan apa yang datang ke dalam hati dengan kehadiran yang kuat itulah yang baik
untuknya dan anggaplah bahawa ianya adalah keputusan Mesyuarat Allah Taala. Jika dalam
sehari atau semalam masih tiada keputusan yang hadir di dalam hati, maka lakukanlah pada
hari yang kedua sebagaimana yang telah dilakukan dan begitulah hendaknya dilakukan
sehingga tujuh hari atau tujuh malam, In Sya Allah Taala, kebaikan atau keburukan sesuatu
urusan akan dapat diketahuinya.
Sesudah melakukan Shalat dan Doa Istikharah tidaklah semestinya perlu tidur, bahkan
jikalau melihat sesuatu atau mendengar sesuatu dalam mimpi sekalipun bukanlah syarat,
namun jika berlaku hal keadaan sedemikian tiadalah sebarang tegahan. Haqiqat asal
melakukan Istikharah ialah sesudah melakukan Istikharah hendaklah memberikan
penumpuan terhadap hati, jika dalam hati ditenggelami dengan suatu keinginan yang kuat
atau sama ada hendak melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tidak mahu melakukannya mula
cenderung dan menetap di dalam hati, maka hendaklah menganggapkan bahawa ianya
adalah natijah daripada Istikharah dan hendaklah beramal dengan tabiat yang
dicenderunginya.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

75

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MARATIB SULUK
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhun-Nurani telah menuliskan peningkatan
Ahwalnya kepada khidmat Guru Mursyidnya Buzurgwar Arif Haqqani Hadhrat Khwajah
Baqibillah Dehlawi Quddisa Sirruhus-Subhani, bahawa dengan Inayat yang khas dari Allah
Taala dan dengan penerimaan Tawajjuh daripada gurunya, hari demi hari beliau telah
bernasib mencapai pertambahan peningkatan dalam menempuh tingkatan-tingkatan Maratib
Suluk. Keadaan Ahwal Uruj, Sukr dan Fana telah berlaku kepada beliau sehingga ke akhir
bulan Rabi At-Tsani, tetapi setelah itu beliau mula mengalami permulaan peningkatan Ahwal
dalam martabat-martabat Shahwu dan Baqa, dan secara berperingkat-peringkat hingga ke saat
beliau menuliskan laporan beliau telah dikurniakan dengan suatu keadaan Baqa yang khas.
Martabat-martabat Suluk adalah merangkumi Uruj dan Nuzul, Fana dan Baqa serta Sukr dan
Shahwu. Huraian secara ringkas adalah seperti berikut.

URUJ
Uruj menurut takrif Para Shufiya ialah memutuskan perhubungan dengan makhluk
dan Wushul kesampaian tanpa Kaifiyyat bagaimana, kerana Allah Taala adalah bebas dari
sebarang arah. Seolah-olahnya penumpuan Tawajjuh makhluk kepada Khaliq adalah nama
bagi keadaan Uruj. Salikin yang bersiar pada martabat ini dinamakan sebagai Mustahlikin.

NUZUL
Penumpuan Tawajjuh dari Khaliq kepada makhluk dinamakan sebagai Nuzul dan
ianya juga diiktibarkan sebagai Sayr Anillah Billah yakni persiaran dari Allah dan beserta
Allah. Setelah Salik menempuh Uruj, dengan perintah Allah bagi Takmil kesempurnaan dan
Irsyad bimbingan, Salik yang memberikan penumpuan Tawajjuhnya terhadap makhluk
adalah dinamakan sebagai Nuzul. Pada martabat ini, Salik tidak akan terperangkap dengan
keadaan bersama makhluk bahkan dia kembali ke Maqam Qalb dan diperintahkan kepadanya
bahawa, Dengan jalan mana yang kamu sendiri telah datang kepadaKu, hendaklah kamu
kembali dan dengan jalan yang sama hendaklah kamu membawa hamba-hambaKu yang lain
kembali kepadaKu. Ini adalah Maqam Dakwah dan Irsyad. Para Salikin ini dinamakan
sebagai Rajiin.

FANA
Pada istilah Thariqat, apabila Salik mengalami keterlupaan terhadap Ma Siwallah
sesuatu yang selain Allah adalah dikatakannya sebagai Fana, yakni keadaan Hasti Muthlaq
Haqq Taala menenggelami dan menguasai ke atas Zhahir dan Bathin Salik bahawa Wujud
Idhzafi dirinya tiada lagi dapat diiktibarkan dan hanya Mustahdhirah menuntut kehadiran
Wujud Haqiqi. Seseorang hamba yang mencapai Fana akan menurut keridhaan Allah Taala
dan mengikut apa yang disukai Allah Taala dan dengan anggota tubuh badannya tidak lagi
melakukan pekerjaan dan perbuatan yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Mafhum
pengertian asal bagi Fana dan Baqa adalah berdasarkan ayat 26-27 Surah Ar-Rahman,

#t.M}$#u n=pg:$# y7n/u _u 4s+7tu 5$s $pEn=t t .

Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan yang tetap kekal adalah Wajah Zat
Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

76

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MAFHUM PENGERTIAN TAKLUK MA SIWALLAH


Ma Siwallah terbahagi kepada dua iaitu Afaq yakni seluruh Kainat dan Anfus iaitu zat
diri sendiri. Keterlupaan terhadap Ma Siwallah bermaksud bahawa Salik tiada lagi ilmu
pengetahuan berkenaan Kainat dan tiada lagi pengetahuan tentang zat dirinya sendiri, dan
inilah yang dikatakan sebagai Fana. Atau dapat difahamkan bahawa Ma Siwa bermaksud
segala sesuatu benda atau perkara yang tiada sebarang takluk dengan Haqq Taala. Sesuatu
yang mempunyai takluk dengan Haqq Taala bukanlah dianggap sebagai Ma Siwa.

PEMBAHAGIAN TAKLUK MA SIWALLAH


Takluk Ma Siwallah ada dalam tiga keadaan:
1. MAHMUD Terpuji, contohnya seperti menyibukkan diri dalam pembelajaran ilmuilmu pengetahuan Agama Islam dan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesame
hamba dan sebagainya.
2. MAZMUM Tercela, contohnya seperti urusan perkara-perkara kemaksiatan dan adatadat kebiasaan serta tabiat yang buruk.
3. MUBAH Diperbolehkan, contohnya seperti perkara-perkara yang berhubungan
dengan makhluk dan ilmu-ilmu pengetahuan duniawi dengan syarat bahawa dirinya
tidak terperangkap secara keseluruhan.

DUA DARJAT FANA


Fana terbahagi kepada dua darjat:
1. FANA WAQII - Bahawa Salik berhasil meninggalkan segala jenis dosa-dosa dan segala
kecintaan terhadap Ma Siwa terkeluar dari hatinya.
2. FANA ILMI Bahawa segala Ma Siwallah yang selain dari Allah menjadi terkeluar
dari hati pada Martabat Ilmi yakni tiada lagi takluk Ilmi dengan segala sesuatu dan
bergaul dengan Asyya Kainat sebagaimana sebelum berlaku Fana dengan kehadiran
hati dan tidak tenggelam dan terperangkap dalam pergaulannya, dan daya keupayaan
ingatan terhadap Allah secara Yad Dasyat menjadi semakin teguh.

PEMBAHAGIAN FANA
1.
2.
3.
4.

FANA KHALAQ Bererti tiada rasa pengharapan dan ketakutan terhadap makhluk.
FANA HAWA Bererti tiada rasa keinginan selain Zat Haqq Taala.
FANA IRADAH Bererti tiada sebarang perasaan berkehendak.
FANA FIIL Bererti tiada menganggap perbuatannya sebagai perbuatannya.

Hal keadaan Fana Fiil terbahagi kepada dua:


1. Hal keadaan yang pertama adalah bahawa hamba hanyalah sebagai alat dan Haqq Taala
sebagai Fail pelaku, seperti firmanNya pada ayat 17 Surah Al-Anfal,

u?79u 4 4tu !$# 3s9u |Mtu ) |Mtu $tu 4 n=tGs% !$# 3s9u =F)s? n=s
=t y !$# 1) 4 $|ym It/ 9$#
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

77

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang
membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah
yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi
kemenangan kepada orang-orang Mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2. Hal keadaan yang kedua adalah bahawa hamba sebagai Fail pelaku dan Haqq Taala
sebagai alat seperti firmanNya dalam Hadits Qudsi,

c+ ' i
' N' ' * N: + ' ' 6* (
+ M' ' G
+ /S-, + r+',
,:,- + r+',
lIr' 2: -*
'#I :N lI ,
* s
+ I , r'' 6*' /
'' V,
(256B 
 / 963B 6> 8Y / 197B U#S)
* N: + i
+ ' 6* (

Tiadalah seseorang hambaKu yang mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan ibadat
Nawafil sehingga Aku mencintainya, maka apabila Aku mencintainya, maka Aku menjadi
pendengarannya yang dia mendengar dengannya dan penglihatannya yang dia melihat
dengannya.

BAQA
Pada martabat Fana, perkara-perkara Asyya Afaq dan Anfus yang telah dilupakan akan
dikembalikan semula terhadap Asyya supaya dapat membawa hamba-hamba yang lain
kepada kesempurnaan dan petunjuk Hidayat, dikatakan sebagai Baqa yakni Kaifiyyat yang
terhasil setelah Salik mengalami Fana Kamil yang sempurna dinamakan sebagai Baqa.
Manakala Kaifiyyat yang terhasil setelah mengalami Fana Al-Fana adalah dinamakan
sebagai Baqa Al-Baqa. Ayat 73 Surah Thaha adalah mengisyaratkan kepada mafhum
pengertian ini,

#s+/r&u .Kyz !$#u

Dan Allah adalah lebih baik dan lebih kekal.


Ingatlah bahawa pada Martabat Baqa, takluk Ilmi Salik dengan Asyya adalah berlainan
dengan takluk yang terdapat sebelum Fana menurut iktibar secara Kammiyyat kadar
bilangan, Kaifiyyat bagaimana keadaan dan Ghayat maksud tujuannya.
Pada Martabat Baqa ini, Tawajjuh Salik terhadap makhluk akan terputus secara tanpa
sebarang ikhtiar dan pada urusan Muamalah ini keridhaan Allah adalah lebih cenderung ke
atas dirinya, bukan cenderung terhadap zat diri Salik kerana Salik yang berada pada martabat
ini adalah dalam Maqam Ithminan dan sedang menuju kepada kejayaan di sisi Hadhrat Tuhan
sebagaimana yang difirmankan pada ayat 27-28 Surah Al-Fajr,

ZG Zu#u 7n/u 4n<) _$# y9$# 09$# $pJr't

Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas ridha lagi
diridhaiNya.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

78

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

SUKR DAN SHAHWU


Kitab At-Tarifat mentakrifkan Sukr seperti berikut,


#: 9, 4 >:
'#N: Z* '8't
' M'N
: '^
fgR:
d #+">+ #+ YIi
' 
#: 9, 4 >:
'#N: Z? '8, + S ,

(112B Mr
sr0)

Sukr adalah rasa keghaiban dengan Warid yang kuat pada hati dan Shahwu adalah rujuk
kembali kepada deria rasa dan perasaan sesudah rasa keghaiban dengan Warid yang kuat.
Apabila Tajalli Shifat Ilahiyyah atau khayalan memikirkan tentang ganjaran pahala dan
azab siksaan berlaku pada Salik, deria rasa dan pancainderanya akan menjadi terhenti dan
tidak menghiraukan sebarang khabar mengenai makhluk, maka ianya dinamakan sebagai
Ghaibat. Apabila deria rasa dan pancaindera mula betul semula dan Salik mula datang
kesedarannya maka ianya dinamakan sebagai Hudhur.
Dengan penguasaan cahaya-cahaya Anwar Ghaib lalu terangkatnya pembezaan
terhadap Ahkam Zhahiri dan Bathini adalah dinamakan sebagai Sukr, dan sesudah Ghaibat
rasa kehilangan dengan sebab sesuatu Warid yang kuat lalu kembalinya daya keupayaan
untuk membezakan dengan deria rasa pancainderanya adalah diistilahkan sebagai Shahwu.
Dalam Ahwal dikuasai keadaan Sukr, segala perkataan dan perbuatan yang terang dan
tersembunyi adalah tidak dapat diambil sebagai iktibar dan sanad yang tidak diterima.
Kalimat-kalimat yang terang diucapkan oleh mereka yang berada dalam hal keadaan Sukr ini
adalah dikatakan sebagai Syathhiyyat dan ketika berada dalam keadaan Shahwu lazimnya
kenyataan-kenyataan tersebut disedari dan diperbetulkan.
Sukr adalah bertakluk dengan Martabat Para Awliya manakala Shahwu adalah
bertakluk dengan Martabat Para Anbiya, dan Shahwu berada pada Martabat Haqqul-Yaqin di
mana Salik menerima pengetahuan bahawa yang Mumkin adalah Mumkin dan yang Wajib
adalah Wajib, dan pada Maqam ini terzahirnya Abdiyyat kehambaan dan Haqiqat Maqam
Baqa. Para Shufiya menyatakan bahawa Kaifiyyat Shahwu sesudah Sukr ada diisyaratkan
pada ayat 12 Surah Al-Kahf,

#Ytr& (#W6s9 $y9 4|mr& t/t:$# r& zn=u9 uVyt/ O

Kemudian Kami bangunkan mereka agar Kami mengetahui manakah di antara kedua
golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua
itu.
Wallahu Alam, dan Allah adalah lebih mengetahui.

TAJALLI ZATI
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa pada Maratib Suluk,
permulaan penambahan peningkatan Ruhani adalah menerusi Tajalli Zati. Ianya adalah suatu
Tajalli yang telah dialami oleh Hadhrat Ibnu Arabi Rahmatullah Alaih dan menganggap
bahawa Tajalli tersebut telah dikhususkan kepadanya. Menurut Hadhrat Imam Rabbani
Quddisa Sirruhu, Tajalli Zati adalah dikhususkan bagi Hadhrat Penghulu Alam Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan hak kebenaran Baginda
ianya juga adalah berterusan terhadap Para Awliya Mahbubin Muhammadi Masyrab.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

79

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Yakni, Para Awliya Kiram Muhammadi Masyrab dari kalangan Ummat Muhammad
Ala Shahibihas-Shalawat Wat-Taslimat yang mendapat kekurniaan Tajalli Zati dengan
perantaraan Wasithah Muthabiat dan Munasabat yakni pengikutan dan penyesuaian dengan
Hadhrat Baginda Penghulu Alam Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di sisi kebanyakan Para Masyaikh, Tajalli tersebut dinamakan sebagai Tajalli Barqi yakni
Tajalli yang seumpama kilat mengangkatkan hijab-hijab untuk tempoh masa yang singkat dan
kemudian diletakkan ke atasnya purdah-purdah Asma dan Shifat. Namun, di sisi Para
Akabirin Masyaikh Naqsyabandiyyah Qaddasallahu Asrarahumul-Aaliyyah, Tajalli Zati
adalah Daimi berterusan dan sekali-kali tidak akan lenyap dan hilang. Inilah yang merupakan
kekhususan Nisbat Khasshah yang terdapat pada diri mereka yakni Dawam Hudhur
Maallah, dan kerana itulah dalam Maktub 21 - Daftar 1 beliau telah mengatakan bahawa,

(
r- 21 s#rS)
: 
' |
: 8* "' .
' #-, 'r'': [( R:

Sesungguhnya Nisbat kami adalah tertinggi mengatasi sekalian Nisbat-nisbat.


Pengarang Kitab At-Tarifat mentakrifkan Tajalli Zati seperti berikut,

V( R: K
' *
, 2/ i
+ Y' V, [, ,0 [:R ' '=M' ' 
* ,i
|
' | Z4 ,
* >: 'r* :R C: , * 
+
(
c+ + ' ' [/ #+ S' '
s
k
' * a^ p>' I * V( R: 
*
'#+"#,b
l,J ' * D*
, w
/ 8' *
,
l(Jk
' r'' V, :R 
* ,i
|
' a^ 'H
Z* , *
'#N:
(23B Mr
sr0) Z* 8IW*
' H

: k
+
/
' |
Tajalli Zati ialah apa yang Mabda permulaannya adalah Zat dengan tidak mengiktibarkan
terhadap sebarang Shifat daripada Shifat-shifat bersama dengannya. Dan adapun Tajalli Zati
tersebut tidak akan terhasil melainkan dengan Wasithah Asma dan Shifat kerana Haqq Taala
tidak akan menampakkan Tajalli Zat DiriNya ke atas Mawjudat melainkan ditajallikanNya
menerusi sebalik hijab daripada hijab-hijab Asmaiyyah Nama-namaNya.
Dalam Tajalli Zati, setelah seseorang hamba mengalami Fanaiyyat, yang kekal baki
adalah Baqa Haqq yang dinamakan sebagai Baqa Billah. Pada Maqam ini, Salik akan
dipersifatkan dengan Shifat Ilahiyyah lalu dengan tanpa ketentuan Taayyun Jasmani dan
Ruhani dia akan mendapati bahawa dirinya sedang diwarnakan dengan warna Muthlaq dan
dikurniakan dengan kesempurnaan Tawhid Ayani.

TAJALLI SHIFATI
Pengarang Kitab At-Tarifat mentakrifkan Tajalli Shifati seperti berikut,

(23B Mr
) 
*
(
: ' '$u: '8r*:R ' '=:8M' D' w
/ 8' * 
* ,i
|
' | Z? ,
* c+ + ' ' [/ #+ S' '
Tajalli Shifati ialah yang Mabda permulaannya adalah suatu Shifat daripada Shifat-shifat
Haqq Taala dengan iktibar ketentuan Taayyun dan Imtiyaz yang membezakannya dari Zat.
Pada Tajalli Shifati ini, Salik akan mendapati bahawa Haqq Taala mentajallikan
DiriNya dalam Ummahat Shifat yakni ibu-ibu bagi segala Shifat iaitu Shifat Tsamaniyyah
yakni lapan Shifat Tsubutiyyah bagi Hadhrat Zat Haqq Taala menurut Aqaid Hadhrat Imam
Maturidi Rahmatullah Alaih dan para pengikutnya iaitu Hayat, Ilmu, Qudrat, Iradah, Sama
Bashar, Kalam dan Takwin. Di sisi Para Ulama Asyairah yang menuruti Hadhrat Imam
Asyaari Rahmatullah Alaih, terdapat tujuh Ummahat Shifat iaitu kecuali Shifat Takwin.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

80

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Tujuh Ummahat Shifat yang juga dikenali sebagai Shifat Maani menurut Para Ulama
Asyairah adalah Hayat, Ilmu, Qudrat, Iradah, Sama Bashar dan Kalam dengan menganggap
bahawa Shifat Takwin adalah cabangan daripada Shifat Qudrat dan Shifat Iradah. Akan tetapi
di sisi Para Muhaqqiqin Maturidiyyah terdapat lapan Ummahat Shifat yang dikenali sebagai
Shifat Haqiqiyyah dan Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah mentahqiqkan bahawa
pendapatnya adalah bersesuaian dengan Aqaid Maturidiyyah, sebagaimana yang telah beliau
terangkan di dalam kitab Mabda Wa Maad: Minha 41.

ULUM GHARIBAH DAN MAARIF AJIBAH


Ulum pengetahuan-pengetahuan pelik dan Maarif pengenalan-pengenalan ajaib yang
Wurud berlaku ketika Nuzul dan Uruj bermaksud perkara-perkara Inkisyafat yang
menyingkapkan penafian terhadap Tawhid Wujudi kerana pada waktu itu hanya Tawhid
Wujudi yang dapat dikenalpasti, dan Ahwal permulaan Hadhrat Imam Rabbani Quddisa
Sirruhu juga adalah sesuai menuruti Tawhid Wujudi, kerana itulah singkapan Inkisyafat yang
berlaku padanya dianggapkannya sebagai pelik dan ajaib. Ihsan dan Syuhud Khas bermaksud
keikhlasan yang sempurna pada penyaksian Musyahadah terhadap Maratib Wujub, dan Baqa
adalah bermaksud penerimaan pantulan Shifat. Pada tarikh enam Ramadhan, suatu
pengalaman Baqa yang khas dan Ihsan telah dipermudahkan bagi dirinya bermaksud
pengalaman Syuhud pada Martabat Zat dengan tanpa Kaifiyyat.

IHSAN
Pengarang Kitab At-Tarifat mentakrifkan Ihsan seperti berikut,

(5B Mr
sr0) U* C' i
* '
>: #+N: Z* 8IN:#+N
U* ' ' U* ' $' '+ flJ' Z* I* #+M+ :N + < Y
' rI
#' $+
Salik yang tetap dalam hal keadaan beribadat mengalami penyaksian Musyahadah
Rububiyyah ketuhanan Allah Taala menerusi cahaya Nur Bashirah adalah dikatakan sebagai
Ihsan.
Sebagaimana yang telah diterangkan daripada Hadits Hadhrat Baginda Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan Ihsan,

L'
'' + I:-, c+
'D' /SD' o( [:-, c+
'D' 'KI],0, y
H
+ +M'D [,

(11B U#S/1E 29B oJ 8Y/1E 12B 6> 8Y)

Sesungguhnya Ihsan ialah bahawa kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu
sedang melihatNya, maka jika kamu tiada dapat melihatNya maka sesungguhnya Dia
sedang melihat kamu.
Ihsan adalah bahawa seseorang hamba melakukan ibadat ketaatan dengan usaha untuk
memperbetulkan dan memperbaiki amalan ibadatnya seolah-olah dia sedang Musyahadah
menyaksikan cahaya-cahaya Anwar dan kesan-kesan Atsar Asma dan Shifat Allah Taala.
Ketika beribadat, gambaran fikiran yang tertinggi hendaklah menggambarkan seolah-olah
Tuhan sedang berada di hadapanku dan diriku sedang berada dihadapanNya dan sekurangkurangnya hendaklah menggambarkan khayalan bahawa Allah Taala sedang melihat kepada
diriku. Inilah Muraqabah Ihsan dan inilah yang merupakan nyawa bagi setiap amalan dan
rupabentuk Amali Ihsan inilah yang dinamakan Tashawwuf dan Thariqat.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

81

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

SAYR FILLAH
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu menuliskan huraian laporan Ahwal batinnya
kepada khidmat Hadhrat Mursyid Buzurgwar Khwajah Baqibillah Quddisa Sirruhu bahawa
tarikan-tarikan Jazbah terhadap dirinya telah menjadi lengkap. Kenyataan ini dimaksudkan
kepada penghasilan Jazbah Pertama iaitu Jazbah Shuri yang merupakan kekhususan Thariqat
Naqsyabandiyyah. Sesudah itu beliau mengatakan bahawa kini persiaran Sayr Fillah baru
bermula yang bersesuaian dengan Maqam Jazbah Kedua iaitu Jazbah Haqiqi yang Musytarak
yang terdapat dalam semua Salasilah Thariqat. Sayr Fillah bermaksud pergerakan ilmu
pengetahuan atau persiaran secara Sayr Ilmi pada Martabat-martabat Wujub yang terdiri dari
Asma dan Shifat, Syuyunat dan Itibarat serta Taqdisat dan Tanzihat. Persiaran ini juga
dikatakan sebagai Sayr Baqa Billah. Persiaran Sayr Fillah ini berlaku pada Daerah Walayat
Kubra yang merupakan Daerah Walayat penghampiran dan Wilayat kewalian Para Anbiya
Alaihimussalam. Segala kesempurnaan Kamalat persiaran ini adalah bertakluk dengan
persiaran Sayr Isim Allah Taala Az-Zhahir. Kamalat kesempurnaan persiaran Sayr Isim AlBathin adalah berlainan kerana persiarannya berlaku pada Daerah Walayat Ulya yang
merupakan Daerah Walayat Para Malaikat dan ianya adalah Martabat Sayr Fillah yang kedua
dan berada pada darjat yang lebih tinggi.

JAZAB DAN SULUK


Untuk memahami berkenaan Jazab dan Suluk, maka mafhum pengertian Jazab dan
Suluk dan Jazbah Shuri dan Jazbah Haqiqi perlulah diketahui, maka untuk maksud tersebut
beberapa penjelasan akan diberikan kepada para pembaca, semoga Allah memberikan Taufiq.
Jazab bermakna tarikan yakni Allah Taala menarik seseorang hamba ke arah DiriNya.
Majzub bermakna seseorang yang tarikan Jazbah daripada Allah berlaku pada dirinya bahawa
dengan tanpa sebarang kegiatan kasab dan Mujahadah, semata-mata dengan Fadhzal
kekurniaan Allah seseorang hamba itu dapat menempuh Maqamat Bathini dan seterusnya
menjadi Washil Billah yakni seseorang yang sampai matlamatnya terhadap Allah, akan tetapi
dia tidak akan dapat sampai kepada Martabat Jamul-JamI dan Baqa sesudah Fana dan
Shahwu sesudah Mahwu yakni kesedaran kembali sesudah keterhapusan.
Suluk bermakna perjalanan yakni berjalan menempuh atas suatu jalan untuk mencapai
Qurb kehampiran dan Washal kesampaian kepada Allah Taala. Salik adalah seseorang yang
berjalan menempuh jalan-jalan penghampiran terhadap Haqq Taala dan tingkatan-tingkatan
Manzil Thariqat menerusi Mujahadat, Riyadhat dan Ittiba mengikuti Sunnat dan Syariat
sehingga dapat sampai kepada Maqsud yang dicita-citakannya.
Adakalanya dari kalangan Para Salikin mereka yang terhasil pencapaian Wushul Ilallah
pada peringkat permulaan kemudian barulah terbentuk Syauq Ibadat dan Dzauq Riyadhat,
ianya dinamakan sebagai Thariq Jazab. Adakalanya dari kalangan Para Salikin yang pada
peringkat permulaan telah terbentuk Syauq untuk melakukan Mujahadah dan Riyadhat,
kemudian barulah mereka dipermudahkan untuk mencapai Wushul Ilallah, ianya dinamakan
sebagai Thariq Suluk. Menurut Para Shufiya pada keterangan ayat 13 Surah Asy-Syura ada
mengisyaratkan kepada maksud Jazbah dan Suluk,

= t s9) uu !$to t s9) <tFgs !$#

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

82

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Allah menarik kepada AgamaNya itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk
Hidayat AgamaNya kepada orang yang kembali kepadaNya.
Agama ialah Tawhid mengesakan Allah Taala, beriman kepadaNya, Kitab-kitabNya,
Para RasulNya dan Hari Akhirat serta mentaati segala perintah dan laranganNya. Bahawa
yang dimaksudkan dengan Ijtiba adalah tarikan Jazbah manakala Ihtida adalah bermaksud
Suluk. Bahkan juga ayat ini mentsabitkan kedahuluan Jazbah ke atas Suluk. Kerana itulah
Para Masyaikh Naqsyabandiyyah telah mendahulukan Jazbah sebelum Suluk dan mereka
dikatakan sebagai Majzub Salik. Begitu juga pada ayat 87 Surah Al-Anaam Allah berfirman,

5)tG :u. 4n<) oyyu ut7tG_$#u

Dan Kami telah memilih mereka untuk menjadi Nabi-nabi dan Rasul-rasul, dan Kami
menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
Bahawa penghasilan pertama adalah Jazab dan penghasilan kedua adalah Suluk.

PEMBAHAGIAN SALIK
Salik terbahagi kepada dua:
1. Salik Majzub Mereka yang terhasil Jazbah pada penghujungan Suluk.
2. Majzub Salik Mereka yang terhasil Jazbah pada permulaan Suluk.
Para Masyaikh Naqsyabandiyyah adalah Majzub Salik. Suluk mereka adalah bermula
dengan Jazbah. Maksud daripada Jazbah adalah supaya Salik mudah dan cepat menempuh
tingkatan-tingkatan Suluk. Dalam Silsilah Naqsyabandiyyah, Salik akan berhasil mendapat
Nisbat Jazbah pada peringkat permulaan menerusi Tawassul dan limpahan Faidhzan
daripada Hadhrat Khwajah Khwajagan Syah Bahauddin Naqsyaband Bukhari Uwaisi
Quddisa Sirruhu kerana beliau telah diperintahkan untuk mendahulukan Jazbah ke atas Suluk
dan secara batinnya mendahulukan persiaran Sayr Anfusi ke atas persiaran Sayr Afaqi supaya
Sayr Afaqi berada dalam penanggungan Sayr Anfusi manakala Suluk berada dalam
penanggungan Jazbah yakni Suluk dan Sayr Afaqi akan berlaku dengan sendirinya setelah
penghasilan Jazbah dan persiaran Sayr Anfusi.
Dalam Silsilah-silsilah yang lain Nisbat Jazbah dikurniakan pada peringkat yang paling
akhir, tetapi Para Masyaikh Naqsyabandiyyah telah menekankan bahawa dengan melakukan
Zikir Qalbi secara sepenuh penumpuan Tawajjuhat juga akan mendapat Tawajjuh permulaan
Jazbah, supaya jika seseorang Murid meninggal dunia sebelum menyempurnakan Nisbat
Jazbah, maka dia tidaklah dianggap sebagai Mahrum Muthlaq sekurang-kurangnya dia telah
dapat menikmati kelazatan Jazbah.

PEMBAHAGIAN JAZBAH
Jazbah terbahagi kepada dua:
1. Jazbah Shuri - Jazbah yang terhasil sebelum Tashfiyyah Lathaif dalam permulaan Suluk
sebelum persiaran Sayr Fillah. Ianya dikurniakan hanya untuk mempermudahkan
menempuh tingkatan-tingkatan Suluk. Jazbah Shuri ini juga dikatakan sebagai Jazbah
Bidayat ataupun Jazbah Ula yakni tarikan Jazbah di peringkat permulaan.
2. Jazbah Haqiqi - Jazbah yang terhasil dalam penghujungan Suluk ketika dalam persiaran
Sayr Fillah. Jazbah Haqiqi ini juga dikatakan sebagai Jazbah Nihayat ataupun Jazbah
Tsaniyah yakni tarikan Jazbah peringkat kedua.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

83

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Jazbah Haqiqi ada terdapat dalam semua Salasilah Thariqat tanpa sebarang perbezaan,
namun Jazbah Shuri adalah kekhususan bagi Thariqat Naqsyabandiyyah dan nikmat ini telah
dikurniakan kepada Para Mukhlishin daripada Hadhrat Khwajah Buzurgan Syah Bahauddin
Naqsyaband Bukhari Uwaisi Rahmatullah Alaih sebagai amalan khairat kebaikan dan
sedekah jariah.
Sebagai menzahirkan Haqiqat ini, Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah
mengatakan Ma Nihayat Ra Dar Bidayat Daraj Mikunim, yang bermaksud bahawa Jazbah
yang diberikan kepada Para Salikin Salasilah Thariqat yang lain pada penghujungan Nihayat
dengan kekurniaan Allah Taala, untuk Para Muridin Silsilah kami, penghujungan telah
ditarik dan diletakkan pada kedudukan permulaan.
Adapun baki Salasilah yang lain melakukan persiaran Sayr permulaan pada Alam
Khalaq dan melakukan persiaran Sayr penghujungan pada Alam Amar, tetapi dalam Silsilah
Naqsyabandiyyah ianya adalah sebaliknya iaitu mendahulukan persiaran Sayr pada Alam
Amar. Sebagai pujian terhadap Jazbah ini Para Masyaikh Naqsyabandiyyah mengatakan,

(386 7
Y) {
: J,, T(
2, ' ' 6u:
#' D' |
,

* N', "' | Z? N'"'
Satu tarikan Jazbah daripada Jazbah-jazbah Haqq Allah Taala adalah seimbang dengan
amalan seluruh Kainat dari kalangan Para Jin dan Para Insan.
Jazbah ini adalah dalam pengurniaan khusus daripada Allah Taala dan ianya tertegak
atas kekurniaanNya semata-mata. Hadhrat Imam Rabbani mengatakan bahawa dirinya adalah
Fadhzli yakni Nisbat Fadhzal Allah Taala telah terhasil pada dirinya, kerana itulah
penghujungan Salasilah yang lain telah dipermudahkan kepada Para Masyaikh Naqsyabandi
di peringkat permulaan.

CARA JAZBAH SHURI


Para Akabirin Silsilah Naqsyabandiyyah telah meletakkan suatu cara yang khusus bagi
menghasilkan Jazbah Shuri dan ianya adalah dengan Takrar mengulang-ulangkan Zikir Ismu
Zat dan Nafi Itsbat sambil menahan nafas dan menitikberatkan Wuquf Adadi. Sedangkan
pada Salasilah yang lain tiada terdapat sebarang cara yang khusus dan tertentu bagi
menghasilkan Jazbah permulaan ini. Walaubagaimanapun jika atas jalan kesepakatan mereka
dapat terhasil Jazbah ini, maka tiada sebarang penolakan terhadap mereka kerana yang
demikian itu adalah daripada Fadhzal kekurniaan Allah Taala yang diberikanNya kepada
sesiapa sahaja yang dikehendakiNya.

ILMU ISTIDLALI, ILMU KASYFI DAN ILMU DHZARURI


Ilmu Istidlali bermaksud ilmu pengetahuan yang terhasil menerusi penuntutan Dalil
manakala Ilmu Kasyfi adalah ilmu pengetahuan yang terhasil menerusi Kasyaf. Ilmu Dhzaruri
bermaksud Badihi yakni ilmu pengetahuan yang terhasil secara Badahat dan tiba-tiba yakni
jelas dan pasti tanpa perlu memikirkannya dan tidak bergantung kepada sebarang Dalil.

ILMU MUJMAL MENJADI ILMU MUFASSHAL


Ilmu Mujmal menjadi Ilmu Mufasshal bermaksud bahawa ilmu pengetahuan secara
ringkas yang terhasil pada peringkat permulaan Suluk kemudian akan terhasil secara
terperinci pada peringkat penghujungan Suluk.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

84

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MAKTUB 3
Pada menerangkan Hal keadaan Mahbus yakni keadaan terkurung yang dialami oleh
sebahagian rakan dengan suatu Maqam yang dikhususkan bagi mereka dan sebahagian
rakan yang lain telah dapat menempuh Maqam tersebut hingga telah sampai ke Maqamat
Tajalliyyat Zati, surat ini juga telah dituliskan kepada Hadhrat Buzurgwar Mursyidnya.

PERMOHONAN
Adalah menyatakan bahawa Para Rakan di sini adalah sebagaimana Para Rakan di sana,
bahawa setiap dari mereka telah mengalami keadaan terkurung dan tertahan pada suatu
Maqam yang khas. Jalan untuk mereka keluar daripada Maqamat tersebut adalah terasa sukar
dan payah. Kekuatan dan Qudrat yang sesuai dengan Maqam ini tiada ditemui di dalam diri
hamba. Haqq Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat tumpuan perhatian Tawajjuhat
Aliyyah yang tinggi lagi diberkati dari pihak Hadhrat Tuan Syaikh, hamba telah dapat
mencapai peningkatan.
Seorang daripada saudara hamba yang kekurangan ini terdapat seorang yang telah pun
menempuh Maqam ini hingga telah sampai ke permulaan hal Muqaddimah Tajalliyyat
Zatiyyah. Hal keadaan beliau adalah cukup bagus. Langkah demi langkah hamba yang hina
ini beliau pun turut meletakkan kaki ke atasnya. Berkenaan mereka yang lainnya pun adalah
diharapkan hal yang sedemikian juga. Selain itu, bahawa sebahagian daripada Para Rakan di
sana adalah tidak bersesuaian dengan jalan Muqarrabin. Hal keadaan mereka adalah
bersesuaian dengan jalan Thariqah Abrar. Dalam perhitungan secara keseluruhannya, Yaqin
yang telah mereka hasilkan dapatlah juga dianggap sebagai suatu kurniaan berharga bahawa
menuruti atas jalan Thariqah Abrar inilah mereka telah diperintahkan.

@b@i@a@H@@
Har Kisey Ra Bahar Karey Sakhtand
Setiap orang diciptakan untuk pekerjaan yang sesuai dengannya.
Untuk memperjelaskan secara Tafshil tentang perkara ini dengan menuliskan namanama mereka tiadalah hamba berani kerana bahawa ianya pasti tidak akan tersembunyi dari
pengetahuan Hadhrat Tuan Syaikh, kerana itulah hamba tidak berani berkata banyak.
Pada hari menuliskan Tahrir huraian permohonan ini, Hadhrat Mir Sayyid Shah
Hussain Rahmatullah Alaih dalam kesibukan batinnya telah melihat bahawa seolah-olah
beliau telah sampai ke sebuah pintu yang besar dan beliau berkata bahawa ianya adalah pintu
Hairat yakni sebuah pintu yang menghairankan lagi mengkagumkan. Apabila dia meletakkan
pandangan ke dalamnya maka dia melihat bahawa Tuan Hadhrat dan hamba yang hina ini
sedang berada di situ. Setiap kali beliau berusaha untuk meletakkan kaki ke dalamnya namun
dia tiada dapat menuruti langkahan kaki hamba ini.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

85

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

PENJELASAN:
Lafaz Muqarrabin adalah sebutan jamak bagi Muqarrab iaitu Isim Maful bermakna
yang didekatkan, yakni Thariqat untuk menghasilkan pendekatan Qurb dengan Hadhrat
Haqq Allah Taala adalah dengan jalan kecintaan Mahabbat dan keasyikan Isyiq dan Zikir
dan Fikir, Muraqabah dan Masyghul kesibukan batin, Istihlak dan Istighraq, Baqa dan Fana
dan mengosongkan Bathin diri dari segala sesuatu yang selain Haqq Subhanahu dengan
sepenuh daya dan upaya. Lafaz Abrar adalah sebutan jamak bagi Baarr bermakna orang yang
berbuat kebaikan. Jalan Thariqat mereka adalah dengan memperbanyakkan Ibadat yakni
sentiasa menyibukkan diri mereka dengan mengerjakan sembahyang, puasa dan amalan
Ibadat yang lain. Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu memberikan huraian analisanya
secara bertulis kepada Hadhrat Mursyidnya Khwajah Baqibillah Quddisa Sirruhu berkenaan
hal keadaan Bathin Para Rakan Thariqatnya. Para Rakan yang berada di Sirhind adalah
bersama Hadhrat Imam Rabbani Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi Quddisa Sirruhu serta berada
di bawah pengawasan Tarbiyahnya, manakala Para Rakan yang didatangkan dari Dehli oleh
Hadhrat Khwajah Baqibillah Quddisa Sirruhu adalah untuk menempuh Suluk dan berada
dalam pengawasan dan Tarbiyat Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu. Hadhrat Imam
Rabbani Quddisa Sirruhu menyatakan bahawa terdapat sebahagian Para Rakan yang telah
terhenti apabila sampai di suatu kedudukan Maqam yang khusus dan tidak dapat meningkat
maju dalam perjalanan Ruhaniyyahnya. Beliau juga mendapati bahawa dirinya adalah
seorang faqir yang masih belum mempunyai kesungguhan Himmat dan keluasan jiwa untuk
mengeluarkan mereka segala kesukaran tersebut, oleh itu beliau memohonkan doa agar Allah
Taala mengurniakan Taraqqi peningkatan kepada mereka.
Rakan di sini bermaksud Para Shufiya yang berada di Sirhind dan merupakan Para
Khuddam iaitu jurukhidmat yang khas kepada Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu.
Rakan di sana bermaksud Para Shufiya yang datang dari Dehli dan merupakan Para
Khuddam khas yang telah dihantar oleh Hadhrat Khwajah Baqibillah Quddisa Sirruhu supaya
mereka berada di bawah Tarbiyat pemeliharaan Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu
bagi menempuh Suluk. Yaar adalah daripada lafaz bahasa Farsi yang digunakan untuk
menunjukkan makna Dost yakni rakan, Khalil yakni teman rapat, Muhibb yang mengasihi
dan Mahbub yang dikasihi. Pada istilah Thariqat, semua Murid dan Ikhwan semursyid
dinamakan sebagai Yaar. Menurut pandangan Al-Quran, pengertian lafaz ini adalah
ditunjukkan pada takluk kaitannya dengan golongan Muttaqin yang mempunyai keikhlasan.
Firman Allah dalam Surah Az-Zukhruf ayat 67,

)F9$# ) <t Ct79 t/ tt HzF{$#

Teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang
lain kecuali orang-orang yang bertaqwa. Dan Hadits berikut juga mengisyaratkan kepada
pemahaman ini,

!
,k
' N: [, #N'Yr'b/
' ,
Aina Al-Mutahaabbuuna Bijalaali
Di manakah mereka yang berkasih-sayang demi keagunganKu? [Tirmidzi]
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

86

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

TIGA PEMBAHAGIAN PARA SALIKIN


Dalam tingkatan Manazil Suluk, Para Salikin terbahagi kepada tiga jenis bahagian:
1. Waqifin Mereka yang dalam menempuh Suluk telah terhenti seketika pada suatu
Maqam tertentu untuk suatu tempoh masa yang singkat.
2. Rajiin Mereka adalah Para Salik yang terhenti lama pada suatu Maqam dan tiada
Taraqqi peningkatan Ruhani. Maqam ini tidak sepi dari berbagai bahaya kerana apabila
Salik terhenti begitu lama maka akan berlakulah Rujat iaitu kembali kepada tabiat asal
dan Salik akan jatuh turun dari Maqamnya dan mengalami Tanazzul.
3. Sabiqin Mereka adalah Para Salikin bernasib baik yang dengan Rahmat Tuhan dapat
mencapai Taraqqi peningkatan Ruhani dan seterusnya sampai ke Maqam Qurb dan
Washal. Ayat 10 - 11 dari firman Allah dalam Surah Al-Waqiah ada menyatakan pada
mengisyaratkan perkara ini,

t/s)9$# y7s9'& t)79$# t)79$#u

Dan mereka yang beriman paling dahulu. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.
Menerusi Maktub ketiga ini Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu menyatakan
mengenai dua jenis hal keadaan Para Rakannya, bahawa sebahagian Para Rakan beliau di
Sirhind adalah Para Salikin jenis Waqifin dan sebahagian lagi adalah jenis Sabiqin tetapi tiada
rakan-rakannya daripada kalangan Rajiin, segala pujian bagi Allah atas keadaan tersebut.
Beliau menzahirkan kelemahan mengenai penyempurnaan Bathin Para Rakannya adalah
kerana disebabkan kelemahan dirinya sendiri ataupun mungkin kerana dalam menempuh
perjalanan Suluk beliau kurang menumpukan kepada kesungguhan Himmat sebaliknya
hanya mengharapkan Tawajjuh daripada Hadhrat Syaikhnya kerana menganggap ianya lebih
berkesan dan berfaedah, maka surat permohonan ini telah dipersembahkan.

TAWAJJUH SYAIKH
Apabila seseorang Syaikh dengan Quwwat Iradi yakni dengan kekuatan kehendaknya
dan kekuatan Qalbinya meletakkan sesuatu kesan pada hati Thalib penuntut maka akan
berlakulah suatu perubahan hal keadaan pada Bathinnya, ianya disebutkan sebagai Tawajjuh.
Dalam setiap tingkatan-tingkatan Suluk untuk setiap pelajaran Sabaq, Syaikh akan
menghubungkan limpahan Faidhz kepada Lathaif Thalib menerusi Tawajjuh.

TAWAJJUH MENURUT PETUNJUK AL-QURAN DAN HADITS


Pengertian Tawajjuh sebagaimana yang dinyatakan tersebut adalah diperkuatkan
dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadits sebagaimana Hadhrat Nabi Yaaqub Alaihissalam
memberikan Tawajjuh kepada anak-anaknya maka berlakulah pengislahan Ahwal menerusi
Tawajjuh tersebut. Firman Allah dalam Surah Yusuf ayat 9,

ts=| $Ys% t/ . (#3s?u 3/r& _u 3s9 s

Supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja dan sesudah itu hendaklah kamu
menjadi orang-orang yang baik."

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

87

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dalam ayat tersebut, Shalihin bermaksud menjadi orang baik-baik iaitu setelah
membunuh Hadhrat Nabi Yusuf Alaihissalam, saudara-saudaranya hendaklah bertaubat
kepada Allah serta mengerjakan amal-amal Shalih. Keshalihan dan Shalihiyyat di sini
bermaksud kebaikan-kebaikan Diniyyah yang bersifat keagamaan dan kebaikan-kebaikan
Duniawiyyah untuk tujuan duniawi. Pada Surah Al-Anfal ayat 12 Allah berfirman,

4 (#t#u %!$# (#Gm;sWs 3yt or& s3n=y9$# n<) y7/u r )

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada Para Malaikat: Sesungguhnya Aku


bersama kamu maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman.
Yakni kamu perteguhkanlah pendirian orang beriman yakni pertambahkanlah
kesungguhan Himmat orang-orang beriman. Para Malaikat memperteguhkan pendirian
orang-orang beriman dan mempertambahkan kesungguhan Himmat mereka adalah
merupakan suatu keadaan yang mana mereka memperhubungkan suatu kekuatan dan tarikan
Jazbah sehingga memperlihatkan kekuatan untuk menentang golongan Kuffar dan
mengalahkan mereka. Amalan seperti ini juga dinamakan sebagai Tawajjuh. Begitu juga
ketika turunnya wahyu pertama ketikamana Hadhrat Jibril Amin Alaihissalam memeluk
dada Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jelas
menunjukkan kepada kekuatan Tawajjuh dan pembentukan Himmat. Sebagaimana Hadhrat
Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,

+ =/
|* , J,N' lIr' :( t' -,

Hadhrat Jibril telah memelukku sehingga sampai kepadaku kesusahan.


Pada mensyarahkan Hadits ini, Arif Kamil Hadhrat Abdullah Bin Abi Jamrah
Rahimahullah telah berkata,

Z? 8I:
'>#+ U? #I 9/ : P* '
; * N:
/ + Y' Z* X
' ,-^
.
: + / * 6':R #' $+ ' * 8,
* + X
' ' `
1 t' b/ N: `
1 t'
&+ "'

Yakni daripada Hadits tersebut adalah Dalil yang menunjukkan kepada suatu urusan
bahawa Apabila seseorang yang menyentuh dan memperhubungkan jisimnya kepada
orang yang disentuh maka perhubungan seperti ini adalah suatu jalan bagi penghasilan
limpahan Faidhz yang mana akan membentuk suatu kekuatan Nuraniyyah pada Bathin.
Begitu juga ada dinyatakan di dalam beberapa Hadits bahawa Hadhrat Baginda
Shallallahu Alaihi Wasallam telah memegang tangan Hadhrat Sayyidina Umar, Hadhrat
Sayyidina Ali Murtadhza, Hadhrat Sayyidina Muadz Bin Jabal, Hadhrat Sayyidina Abu
Mahdzurah dan beberapa Para Shahabat Kiram Radhiyallahu Anhum yang lain lalu
meletakkan tangan Baginda ke dada mereka, kemudian meletakkan tangan Baginda pada
kepala mereka dan dilalukan sehingga ke pusat, lalu memberikan pandangan yang khas
kepada mereka menerusi Tawajjuh yang mana Ahwal dan Kaifiyyat keadaan mereka mula
mengalami perubahan dan kenyataan ini adalah dari keterangan yang Mutawatir.
Begitu juga dengan menerusi Tawajjuhat dan Tasharrufat Para Awliya Kiram, betapa
ramai hati-hati dan akal-akal manusia telah dapat berlaku perubahan Inqilab serta mendapat
Tawfiq untuk bertaubat. Dan menerusi Tawajjuhat dapat menghasilkan limpahan Faidhz
Wilayat juga adalah tsabit secara berterusan menurut keterangan Para Masyaikh yang tidak
dapat diingkari oleh orang-orang yang berakal dan faham.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

88

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Untuk mendapatkan Tawajjuh Syaikh, hendaklah ada penerimaan Qabuliyyat dan
kesediaan Istidad pada Qalb Thalib dan Murid. Oleh kerana itu, persoalan mengapakah
Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan Tawajjuh kepada
Abu Talib adalah persoalan yang sia-sia, kerana jelas tiada sikap penerimaan dan hatinya
tidak bersedia untuk memeluk Agama Islam. Sebagai jawaban lain, bahawa Tawajjuhat Para
Ahlullah adalah menurut hikmah-hikmah Tuhan menurut keadaan dan orang yang tertentu
kerana urusan memberikan petunjuk Hidayat dan kesesatan Dhalalat adalah termasuk dalam
kehendak dan urusan Allah Subhanahu Wa Taala.

t)x09$# ) / $tu 4 #Z.KWx. / tu #Z.KV2 /

Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah dan dengan perumpamaan
itu pula banyak orang yang diberiNya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah
kecuali orang-orang yang Fasik. [Al-Baqarah: 26]

PEMBAHAGIAN TAWAJJUH
Para Shufiya Kiram telah menerangkan berbagai jenis Tawajjuh dan Tasharruf
berlainan yang mana tiga daripadanya adalah begitu dikenali:
1. Tawajjuh Inikasi Tumpuan Keterpantulan, seperti keterpantulan sesuatu atau cahaya
pada cermin dan menampakkan kemegahannya atau seseorang ahli majlis yang mendapat
bau harum wangian minyak attar dan seumpamanya juga adalah menyerupai Tawajjuh
Inikasi ini. Tawajjuh seperti ini adalah dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu dan
bersifat sementara dan kesannya juga adalah untuk tempoh masa yang singkat. Oleh kerana
itu meskipun Tawajjuh seperti ini adalah lemah tetapi tiada terkosong dari faedah.
2. Tawajjuh Ilqai Tumpuan Memperhubungkan, seperti seseorang yang membawa pelita
dan dimasukkan minyak lalu seseorang yang lain pula menyalakannya dengan api. Kesan
Tawajjuh sebegini adalah agak kuat dan memberikan kesan yang lama tetapi apabila
berlaku sesuatu kesukaran maka kesannya akan hilang. Oleh kerana itu Tawajjuh seperti ini
pasti akan memberikan faedah untuk suatu had yang tertentu tetapi tidak dapat
mengislahkan Lathaif dengan sempurna, kerana itu Murid perlu melakukan Mujahadah.
3. Tawajjuh Ittihadi Tumpuan Penyatuan, yang mana merupakan bentuk Tawajjuh yang
paling kuat di mana seseorang Syaikh dengan sepenuh Himmat kesungguhannya
melakukan Tasharruf memperhubungkan kesempurnaan Ruhnya kepada Ruh Thalib yang
menuntut dengan cara bahawa kedua-dua Ruh bersatu dalam suatu tarikan Jazbah
sebagaimana Hadhrat Khwajah Baqibillah Rahmatullah Alaih telah memberikan Tawajjuh
Ittihadinya kepada seorang pemuda sehinggakan penampilan Zhahir dan Bathin pemuda
tersebut telah menjadi sama seperti Hadhrat Khwajah Baqibillah lalu pemuda itu telah
meninggal dunia kerana tiada kekuatan dan daya upaya untuk menanggung limpahan
Faidhz sebagaimana yang terlimpah pada Hadhrat Khwajah Baqibillah Quddisa Sirruhu.
Perbuatan Para Awliya memberikan Tawajjuh untuk menghindarkan seseorang dari
perbuatan dosa, menghubungkan perasaan ingin bertaubat, menyelesaikan masaalah yang
sukar, mengubati penyakit dan menghidupkan sesuatu yang mati adalah tsabit daripada
keterangan-keterangan yang sah yang mana kesemua muamalah ini adalah datang dari
kemuliaan Karamat mereka dengan izin Allah.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

89

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

CARA TAWAJJUH
Syaikh hendaklah menyuruh Murid duduk di hadapannya dan memperhubungkan
tumpuan Qalbnya ke atas Qalb Murid dan menghentikan segala lintasan Khathrah yang lain
pada hati, lalu dengan tarikan Jazbah Qalbi hendaklah memperhubungkan Nisbat yang ada
padanya ke atas hati Murid dan mengosongkan fikiran dari segala jenis khayalan lalu
memberikan penumpuan Nisbat ini terhadap Nafs Nathiqah Thalib yang mampu menerima
pemberian ini. Seterusnya dengan sepenuh kesungguhan Himmat Bathin Syaikh hendaklah
menggambarkan bahawa limpahan-limpahan Fuyudhz daripada hatinya sedang menyerap
kepada hati Thalib atau Murid, In Sya Allah Taala akan terhasillah limpahan-limpahan
Fuyudhz dan Barakat menurut kemampuan Qabiliyyat dan kesediaan Istidad Thalib tersebut.
Begitu juga jika seseorang Murid memaksudkan agar Zikir dapat berjalan pada
Lathifahnya, maka Syaikh hendaklah meletakkan Lathifah tertentunya itu bertentangan
dengan Lathifah tertentu Murid tersebut sambil menganggap bahawa segala jenis khayalan
dari kedua belah pihak sedang dihentikan lalu menarik hati Murid ke arah hatinya dan
memalukan Ismu Zat pada hatinya supaya dengan kesan Tawajjuh dan paluan tersebut akan
memberikan kesan kepada Lathifah Murid dan menjadikan Lathifahnya berjalan dengan
Zikir, dan hendaklah memberikan Tawajjuh untuk beberapa lama dan mengulanginya setiap
hari supaya kesan Tawajjuh menjadi kuat dan pada hati Murid akan terbentuklah Kaifiyyat
menafikan Khathir. Jika Murid tidak hadir maka Tawajjuh boleh juga diberikan secara ghaib
dengan menggambarkan rupa wajahnya sebagaimana yang diamalkan dan dinukilkan oleh
sebahagian Masyaikh. Mentasarrufkan Himmat bermaksud bahawa hati hendaklah berada
dalam keadaan Jamiyyat dan bersendirian serta memperkuatkan Iradah keinginan supaya
tiada sebarang khayalan di fikiran yang selain dari mencapai apa yang dimaksudkan
menerusi Himmat tersebut.
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menyatakan bahawa di kalangan Para
Shufiya yang berada di bawah pengawasan Tarbiyahnya di Sirhind terdapat seorang Salik
yang memperolehi Taraqqi peningkatan Ruhani sehingga telah berhasil mencapai permulaan
Martabat Tajalli Zati. Beliau memiliki harapan yang kuat agar Para Shufiya lain yang berada
di bawah Tarbiyahnya juga dapat sampai ke tingkatan yang dimaksudkan dengan Fadhzal
kekurniaan Ilahi.

TAJALLI ZATI
Berkenaan Tajalli Zati yang dinyatakan di dalam Maktub ketiga ini telah pun
diperjelaskan di dalam Maktub kedua yang mana istilah Tajalli Zati menunjukkan kepada dua
pengertian. Pengertian pertama adalah pemahaman dari kalangan Para Shufiya Wujudiyyah
yang menyatakan bahawa martabat penzahiran Zat Bahat Ahadiyyat adalah Taayyun Awwal
dan dinamakan sebagai Tajalli Zati. Pengertian kedua adalah pemahaman dari kalangan Para
Shufiya Syuhudiyyah yang menyatakan bahawa Tajalli Zati adalah suatu keadaan apabila
berlaku Tajalli penampakan dan penzahiran cahaya-cahaya Anwar Ilahiyyah yang tanpa
warna dan tanpa arah pada hati-hati Para Salikin.

PENGERTIAN ZAT
Zat Allah Taala juga dinamakan sebagai La Taayyun, Zat Muthlaq, Zat Haqq, Zat Sazij,
Ghaibul-Ghaib, Martabat Uluhiyyat, Zat Bahat, Zat Wajib, Zat Shirf, Zat Ahadiyyat, Zat Huhu.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

90

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Menurut Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu, kesediaan Istidad Para Salikin
adalah berbeza-beza dan tidak serupa. Sebahagian Para Salikin mempunyai kesediaan untuk
mengalami Uruj dan Nuzul dan Fana dan Baqa secara sempurna manakala sebahagian yang
lain tidak memiliki kesediaan tersebut. Kerana itulah Para Masyaikh Thariqat telah
memberikan kebenaran dan pelajaran Asbaq dan Wazhaif secara berasingan kepada Para
Abrar dan Para Muqarrabin supaya perjalanan menempuh tingkatan-tingkatan Suluk menjadi
mudah dan bahawa terdapat amalan Thariqat yang berbeza-beza untuk menyampaikan
mereka kepada tingkatan Wushul Ilallah. Kerana itulah Para Masyaikh mengatakan bahawa,

: W*,

: ,, * ' M' N: y
^
g
, R: .
+ + < ,

Jalan Thariqat menuju Allah Taala adalah sebanyak bilangan nafas-nafas makhluk.
Daripada kesemua jalan Thariqat, terdapat dua jalan Thariqat yang begitu dikenali dan
terhimpun faedahnya iaitu jalan Thariqat Abrar dan jalan Thariqat Muqarrabin.

JALAN THARIQAT ABRAR


Mereka adalah Para Awliya yang selain dari beramal dengan Ahkam Syariyyah
mereka juga turut melakukan Mujahadah yang ketat dan latihan Riyadhah yang berat untuk
menempuh Suluk bagi mencapai Washil dengan Hadhrat Haqq, mereka ini dinamakan
sebagai Abrar. Pengarang Tafsir Ruh Al-Bayan telah berkata,

: #/

* ,
* [* >' ' ax 8'* DH
ax p' M' 

6
: , >'
' NH
[( R:

Sesungguhnya Para Abrar adalah orang-orang berbahagia yang terpelihara dari sifat-sifat
keburukan nafsu. Jalan pengamalan mereka adalah beramal dengan Azhimat,
memperbanyakkan Ibadat dan latihan Riyadhat. Berkenaan hal keadaan Para Abrar ada
dinyatakan di dalam Al-Quran pada Surah Al-Muthaffifin ayat 22-23 dan 25-26,

tt 7!#uF{$# n?t At s9 u#t/F{$# )

Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan Syurga
yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.

4 7 tFz BG 9,m ts)


Mereka diberi minum dari khamar murni yang dimohorkan. Mohornya adalah kasturi.

JALAN TARIQAT MUQARRABIN


Para Awliya Kamilin sempurna yang menempuh tingkatan Manazil Suluk untuk
mencapai Washil Billah menerusi kegiatan Zikir dan Fikir, Muraqabat, Tajrid dan Tafrid, Fana
dan Baqa, Istihlak dan Istighraq dinamakan sebagai Muqarrabin. Jalan mereka adalah dengan
cinta Mahabbat, keasyikan Isyiq dan Tajarrud pemisahan sempurna terhadap Ghair Haqq.
Pengarang Tafsir Ruh Al-Bayan menyatakan,

: M' -H
' 
* , i
|
' 
*
( N: y
^ N: [, #9/'
' : M' -H
' 
* , i
|
' 
*
( N: y
^

: [, #+,
o+ $+ [, #N+I , b/
,
Para Muqarrabin adalah mereka yang Fana dalam Allah pada Zat, Shifat dan tindakan
Afal Allah serta Baqa dengan Allah pada Zat, Shifat dan tindakan Afal.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

91

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Berkenaan hal keadaan Para Muqarrabin ada diterangkan di dalam Al-Quran pada
Surah Al-Waqiah ayat 10-11,

t/s)9$# y7s9'& t)79$# t)79$#u

Dan orang-orang yang beriman paling dahulu. Mereka itulah Muqarrabun yang
didekatkan kepada Allah.
Pada ayat 88-89 Surah Al-Waqiah menyatakan tentang kejayaan yang mereka perolehi,

5t My_u $ptuu yts t/s)9$# z t%x. ) !$r's

Adapun jika dia termasuk orang-orang Muqarrabin yang didekatkan kepada Allah. Maka
dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta Syurga kenikmatan.
Pada ayat 27-28 Surah Al-Muthaffifin ada dinyatakan mengenai minuman Para
Muqarrabin,

/s)9$# $p5 >u.o $Yt An@ _#zu

Dan campuran khamar murni itu adalah dari Tasnim. Iaitu mata air yang minum
daripadanya orang-orang Muqarrabun yang didekatkan kepada Allah.

PERBEZAAN MINUMAN ABRAR DAN MUQARRABIN


Daripada keterangan ayat-ayat yang tersebut jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa
Taala mengurniakan minuman kepada golongan Abrar dengan khamar suci murni yang
dinyatakan sebagai Rahiq Makhtum sedangkan baki penghuni Syurga yang lain tiada
dinyatakan bahawa mereka juga mendapat minuman yang sama.
Baki penghuni Syurga yang lain mendapat kurniaan dengan meminum minuman
khamar Para Abrar yang bercampur dengan minuman khamar Tasnim manakala minuman
Para Muqarrabin adalah khamar Tasnim yang asli. Maka jelaslah bahawa terdapat sungaisungai istimewa yang berlainan dan yang paling afdhal adalah minuman daripada sungai
khamar Tasnim manakala penghuni Syurga yang paling afdhal adalah Para Muqarrabin.
Perkara yang perlu diperingatkan di sini ialah bahawa sesuatu minuman khamar itu
dicampurkan dengan suatu minuman khamar yang lain supaya kemabukannya menjadi
sempurna. Seolah-olah bahawa pada minuman khamar yang pertama terdapat suatu
kekurangan yang mana apabila dicampurkannya dengan minuman khamar yang kedua
baharu dapat menyempurnakan kekurangannya namun bagaimana pula dengan minuman
Khamar Tasnim yang asli tanpa bercampur yang ianya sendiri adalah lazat dan memabukkan
yang mana tidak perlu dicampurkan dengan mana-mana minuman khamar yang lain.
Di sinilah perbezaan antara minuman Khamar Abrar dan Khamar Muqarrabin bahawa
Abrar mendapat minuman khamar yang bercampur sedangkan Muqarrabin meminum
minuman khamar Tasnim yang asli.
Semoga Allah mengurniakan kepada kita untuk dapat meminumnya di Akhirat nanti,
Amin.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

92

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

PERBEZAAN AMALAN WAZHAIF ABRAR DAN MUQARRABIN


Di sisi Para Mujtahidin Thariqat, amalan terbahagi kepada dua jenis bahagian iaitu
Amal Abrar dan Amal Muqarrabin. Perbandingan kedua-duanya akan dinyatakan seperti
berikut:
1. Amal Abrar Amalan Para Abrar adalah bermaksud bagi mematuhi perintah Allah
dan menghasilkan pahala. Para Abrar yang mengulang-ulangkan Ismu Zat dan Nafi
Itsbat dengan banyak akan dapat mengalami kenaikan Uruj ke arah Alam Wujub
dalam menempuh tingkatan-tingkatan Suluk dan mereka banyak melakukan puasa
Nafilah supaya dengan kekalahan Nafs, syahwat juga dapat dikalahkan, kerana ada
dinyatakan dalam Hadits,

&+ '8i
|
l*rI / ax 'i*

Perisai bagi Ummatku adalah puasa.


Mereka membawa amalan-amalan dalam perjalanan Suluk supaya dapat
menghasilkan Tazkiyyah Anasir dan Tashfiyyah Nafs yang mana sikap Zuhud,
Riyadhat dan Jihad terhadap Nafs adalah cara yang asas di sisi mereka.
2. Amal Muqarrabin Di sisi Para Muqarrabin, yang dimaksudkan daripada amalan
adalah, selain dari mematuhi perintah dan menghasilkan pahala ianya juga
dimaksudkan bagi menghasilkan keridhaan Ilahi menerusi pencapaian Fana dan
Baqa. Mereka ini di samping mengulang-ulangkan Ismu Zat dan Nafi Itsbat turut
melakukan amalan Tilawat Al-Quran di dalam sembahyang dan di luar
sembahyang supaya mereka dapat melepaskan diri dari terperangkap dengan
bayangan Zhilal Alam Wujub lalu sesudah Uruj dapat mengalami Nuzul dan
sesudah Fana dapat mengalami Baqa. Mereka memperbanyakkan sembahyangsembahyang Nafilah sebagai menggantikan puasa-puasa Nafilah supaya dapat
menghasilkan pencapaian Washal dan pendekatan Qurbat terhadap Hadhrat Zat
Ilahi. Hal keadaan mereka sesuai dengan kenyataan daripada Hadits Qudsi yang
diriwayatkan di dalam Shahih Bukhari,

2: -*
'#I :N lI ,R: s
+ I , r'' 6*' /
' ' V,
HambaKu yang mendekatiKu dengan amalan Nawafil.
Mereka memilih untuk mengerjakan amalan dengan jalan Jazbah supaya Marifat
dan Haqiqat serta Musyahadah Haqq dapat terhasil dengan segera. Di sisi mereka,
Fana dan Baqa adalah perjalanan asas yang utama.

KEBAIKAN ABRAR ADALAH DOSA MUQARRABIN


Sebagai hasilnya dapatlah diketahui bahawa amalan-amalan Wazhaif Abrar adalah
pada kedudukan Jisim jasmani dan bayangan Zhill manakala amalan-amalan Wazhaif
Muqarrabin adalah pada kedudukan Ruh dan Asal. Kerana itulah di sisi Para Arifin ada
dikatakan bahawa,

{
' N:I , b/

+ ,8|' >:
' NH

+ '
' '
Kebaikan-kebaikan Abrar adalah dikira sebagai dosa-dosa di sisi Muqarrabin.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

93

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Para Shufiya dan Ulama Thariqat telah menjelaskan perkataan ini dengan berbagai
pemahaman:
1. Perkara-perkara yang dianggap sebagai Bidaah Hasanah di sisi Abrar adalah
dianggap sebagai Bidaah Sayyiah di sisi Muqarrabin. Sebagaimana ada dinyatakan
dalam Hadits,

>: I
;
: Z4 ,!
,X
' 2< 0/ ' Z? , !
,X
' Z4 ' :N 2< 0/

Setiap Bidaah adalah sesat dan setiap yang sesat adalah dalam Neraka.
Seolah-olah golongan Muqarrabin tidak membahagikan amalan mereka untuk
perkara-perkara Bidaah Hasanah mahupun Bidaah Sayyiah kerana mereka
menganggap kesemua Bidaah adalah Sayyiah.
2. Nis-yan yakni keterlupaan di sisi Abrar adalah Ishyan yakni kesalahan dosa di sisi
Muqarrabin, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Thaha ayat 115 dan 121,

$Yt s9 gw s9u zos 6s% ty#u #n<) !$tt s)s9u

Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka dia
lupa akan perintah itu dan tidak Kami dapati padanya kemahuan yang kuat.

3uts /u y#u #|tu

Dan derhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia.


Yang dimaksudkan dengan kederhakaan di sini ialah melanggar larangan Allah
kerana terlupa dengan tidak sengaja, sebagaimana disebutkan dalam ayat 115 surah
ini, dan yang dimaksudkan dengan sesat ialah mengikuti apa yang dibisikkan oleh
Syaitan. Kesalahan Hadhrat Nabi Adam Alaihissalam meskipun tidak begitu besar
menurut ukuran manusia biasa namun sudah dinamai sebagai derhaka dan sesat
kerana tingginya martabat Hadhrat Nabi Adam Alaihissalam dan untuk menjadi
teladan bagi seluruh Anak Adam khususnya para pemimpin agar menjauhi
perbuatan-perbuatan yang terlarang walau bagaimanapun kecilnya. Dalam
keterangan ayat tersebut, lupa telah diibaratkan oleh Allah sebagaimana dosa lalu
Dia telah mentarbiyahkan Hadhrat Nabi Adam Alaihissalam dengan membawanya
menelusuri jalan dukacita dan penyesalan supaya dengan sifat kehambaan
Abdiyyat Hadhrat Nabi Adam Alaihissalam dapat membolehkannya untuk
mengangkat bebanan kekhalifahan Khilafat Ilahiyyah.
3. Yang dikatakan sebagai Maqam Qurb dan Washal di sisi Abrar adalah dianggap
sebagai Maqam Hijab dan Fashal di sisi Muqarrabin, sebagaimana Hadhrat Arif
Maulana Jalaluddin Rumi Rahmatullah Alaih telah berkata,

a@lbvy@b@o@
b@b@b@ob@
Washal orang Awam adalah Hijab orang Khawas,
Taat orang Awam adalah dosa orang Khawas.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

94

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


4. Dalam Ibadat Abrar, perkara yang diperhatikan dan dituntut adalah mengenai
ketakutan Khauf terhadap azab dan tamak terhadap pahala Tsawab manakala
perkara yang dikehendaki dalam Ibadat Muqarrabin adalah keridhaan Allah yang
Haqq dan kecintaan Mahabbat Zati dan ianya adalah mencukupi bagi mereka. Maka
iktibar daripada segala keterangan ini dapatlah dikatakan bahawa amalan-amalan
Abrar adalah dianggap sebagai dosa Sayyiat apabila dibandingkan dengan amalanamalan Muqarrabin kerana kebaikan-kebaikan Abrar adalah kebaikan Hasanat pada
wajah keadaan tertentu dan menjadi dosa Sayyiat pada wajah keadaan tertentu,
sedangkan kebaikan-kebaikan Muqarrabin adalah semata-mata kebaikan Hasanat
pada setiap wajah keadaan. Meskipun Muqarrabin yang sesudah menyempurnakan
Martabat Nuzul dan Baqa akan mengalami Kaifiyyat Khauf ketakutan dan
ketamakan, namun ketakutan Khauf dan ketamakan mereka adalah jauh dari
tuntutan Nafs sebaliknya ketakutan Khauf mereka adalah terhadap kemurkaan dan
kebencian Allah dan ketamakan mereka adalah bagi mendapatkan keridhaan Allah,
seolah-olahnya ketakutan mereka terhadap Neraka kerana ianya adalah tempat bagi
kemurkaan dan kebencian Allah manakala ketamakan mereka terhadap Syurga
kerana ianya adalah tempat bagi Ridha Allah.
5. Menurut iktibar pendekatan Qurb, darjah Abrar pada apa yang sebelumnya yakni
amal-amal yang telah ditinggalkannya adalah dianggapkan sebagai dosa, yang di
sisi Muqarrabin adalah darjah sesudah beramal dengan perkara yang
diperintahkan. Pada darjah yang pertama, mereka melakukan Istighfar memohon
keampunan sebagaimana Allah Taala telah berfirman kepada KekasihNya Nabi
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Surah Muhammad ayat
19,

n=t !$#u 3 Mo9$#u t=9u 7/s%! 0tG$#u !$# ) ts9) I r& n=$$s
/31uWtu 3t7=s)tG

Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan mohonlah
keampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang beriman lelaki dan
perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu
tinggal.
Pada Surah Al-Fath ayat 2 telah berfirman,

$Wu. y7tuu y7n=t tFy Fu tzr's? $tu 7/s ts)s? $t !$# y7s9 t0uj9
$V)tF

Supaya Allah memberi keampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu
dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatNya atasmu dan memimpin
kamu kepada jalan yang lurus.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

95

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
juga telah bersabda,

U} I ' {
' M* ' * ' T,0, &: #8'
;
: * 8 ,R: s
+ #+D, ' y
H
+ * tr',
Daku beristighfar memohon keampunan dan bertaubat kepadaNya pada setiap
hari lebih banyak dari tujuh puluh kali. Dalam kenyataan Hadits yang lain
adalah menyatakan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dan bertaubat sehingga seratus kali setiap
hari. Daripada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan Hadits, perkataan Zanbun
adalah bermakna dosa dan Hadhrat Baginda diperintahkan memohon keampunan
bukanlah kerana perbuatan maksiat kerana Nabi adalah Mashum yang mana di sini
perkataan Zanbun adalah dimutlakkan penggunaannya secara kiasan Majaz, dan
Maghfirat keampunan telah dinyatakan sebelum perkataan Zanbun supaya hati
Hadhrat Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berasa sedih dan
berdukacita atas pengitlakkan secara Majazi tersebut.
Setiap perbuatan Hadhrat Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ibadat.
Dalam keterangan ini dinyatakan bahawa perbuatan Matruk yang ditinggalkan secara kiasan
Majaz telah dianggap sebagai dosa dan sebaliknya perbuatan Makmur yang diperintahkan
telah diberikan lebih kelebihan dan kepentingannya. Dan pada menyampaikan dari darjah
apa yang sebelumnya yakni perbuatan Matruk yang ditinggalkan hingga kepada darjah apa
yang sesudahnya yakni perbuatan Makmur, perkara-perkara yang terhijab dan terhalang telah
diiktibarkan sebagai Zanbun lalu memerintahkan hukum Istighfar memohon keampunan.
Sebagaimana firmanNya pada ayat 4 Surah Adh-Dhuha,

4n<W{$# z y79 .Ky{ tzEs9u

Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
Maksudnya ialah bahawa pada akhir perjuangan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mencapai kemenangan sedang
permulaannya penuh dengan berbagai kesulitan. Ada pula sebahagian Ahli Tafsir yang
menafsirkan Akhirah sebagai kehidupan Hari Akhirat beserta segala kesenangannya dan
Uula sebagai kehidupan di Dunia. Daripada ayat ini jelas menzahirkan bahawa setiap saatsaat yang mendatang adalah lebih baik dan terdapat lebih pendekatan Qurb jika
dibandingkan dengan saat-saat yang telah berlalu pada permulaan kehidupan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda telah berjaya
menempuh setiap martabat yang mendatang dan telah beristighfar Taubat dengan martabat
yang sebelumnya supaya dari bagus menjadi yang terbagus dan dari baik menjadi yang
terbaik dapat dirujukkan kembali.
Di dalam Kitab Al-Luma ada dinukilkan Hadhrat Dzun-Nun Mishri Rahmatullah
Alaih telah menyatakan bahawa terdapat tiga bentuk Taubat:
1. Taubat Awam Taubat orang awam adalah dari dosa-dosa.
2. Taubat Khawash Taubat orang Khawash adalah dari Ghaflat kelalaian.
3. Taubat Anbiya Taubat Para Nabi adalah dari kedudukan Maqam terdahulu.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

96

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Sebagaimana ketika Hadhrat Nabi Musa Alaihissalam telah dimuliakan dengan
kemuliaan berkalam berkata-kata dengan Tuhan di Bukit Thur dan sesudah tersedar dari
pingsan, ucapan kalam Hadhrat Nabi Musa Alaihissalam yang pertama-tama sekali ialah
Tasbih mensucikan Allah dan Taubat atas Maqam yang terdahulu sebagaimana yang telah
difirmankan dalam Surah Al-Araf ayat 143,

3s9u _1ts? s9 t$s% 4 s9) r& r& b>u t$s% /u y=x.u $uFs)9 4y u!%y` $s9u

$y2y &s#yy_ t7yf=9 /u 4?pgrB $n=s 4 _1ts? t|s t$x6t s)tG$# *s t6yf9$# n<) $#
t9$# r& O$tr&u s9) M6? oys6 t$s% s$sr& !$n=s 4 $Z)| 4y yzu
Dan tatkala Nabi Musa Alaihissalam datang untuk munajat dengan Kami pada waktu
yang telah Kami tentukan dan Tuhannya telah berkalam langsung kepadanya, berkatalah
Nabi Musa: Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar daku dapat melihat
kepada Engkau. Tuhan berfirman: Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatKu tapi
lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sediakala nescaya kamu dapat
melihatKu. Maka tatkala Tuhannya Tajalli menampakkan diri kepada gunung itu,
dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah
Nabi Musa sedar kembali, dia berkata: Maha Suci Engkau, daku bertaubat kepada Engkau
dan daku adalah orang yang pertama-tama beriman.
Ada Para Mufassirin yang menafsirkan bahawa apa yang ternampak oleh Hadhrat
Nabi Musa Alaihissalam pada gunung itu ialah kebesaran dan kekuasaan Allah dan ada pula
yang menafsirkan bahawa yang nampak itu hanyalah cahaya Allah. Bagaimanapun juga
penampakan Tuhan itu bukanlah sebagaimana nampaknya makhluk, hanyalah penampakan
yang sesuai dengan Shifat-shifat Tuhan yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia.
Apabila diperhatikan dengan lebih teliti, terzahirlah bahawa sebenarnya ini adalah Maqam
Syukur bukannya Maqam Taubat, namun apabila Haqiqat Taubat ini diketahui oleh Hadhrat
Nabi Musa Alaihissalam maka Baginda bersabda dalam firmanNya,

s9) r& r& b>u

Ya Tuhanku, nampakkanlah diriMu kepadaku agar daku dapat melihat kepada Engkau.
Ayat ini menunjukkan bahawa menuntut penampakan secara sedar dan perbuatan
menuntut adalah tanda-tanda seorang yang berikhtiar, sedangkan Muhibb yang mengasihi
bukanlah seorang yang berikhtiar, kerana itu dalam mendakwa kecintaan Mahabbat
hendaklah bertaubat dari menjadi seorang yang berikhtiar.
Di sisi Ahli Irfan, jika seseorang Salik berhenti pada suatu Maqam maka itu adalah
dosa baginya. Salik hendaklah maju ke hadapan dari Maqamnya dan dengan persiaran Sayr
hendaklah menghasilkan kekuatan untuk terbang ke Alam Hadhrat. Hendaklah meningkat
Taraqqi dari Martabat Asfal yang rendah hingga sampai ke Martabat Ala yang tinggi. Dalam
perjalanan ini ada perkara-perkara yang Fardhu kerana jika tiada, maka Suluk tidak akan
menjadi sempurna.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

97

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Kerana itu telah diberikan hukum perintah pada ayat 50 Surah Adz-Dzariyyat,

!$# n<) (#0s

Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah.


Dan Para Masyaikh telah berkata,

[, +| , b/
' ''
+C*

Bersiarlah menuju kepada Allah mendahului Para Mufarridun.


Dan,

s
d #+/ * :
' , 2< S/ -, !
} $, : 
' #: J * S/ ' , '

Barangsiapa yang bukan ahli pencapaian Wishal, maka segala kebaikannya adalah dosa.
Dari semua misal yang dinyatakan di sini, pemahaman tentang kenyataan: Hasanat
kebaikan-kebaikan Abrar adalah dosa-dosa Sayyiat Muqarrabin dapat difahami dengan
jelas. Wallahu Wa Rasuluhu Alamu Bisshawab.

HADHRAT MIR SAYYID SYAH HUSSAIN RAHIMAHULLAH


Di dalam Maktub ketiga ini juga Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah
mengkhabarkan kepada Hadhrat Syaikhnya Khwajah Baqibillah Rahmatullah Alaih
berkenaan Ahwal Muraqabah rakannya yang bernama Hadhrat Mir Sayyid Syah Hussain
Rahimahullah secara ringkasan Ijmali dengan maksud agar Ahwal Bathin rakannya dapat
dianalisa dan bagi menghasilkan sikap Agahi iaitu berjaga-jaga mengawasi dan meminta
petunjuk Muamalah Tarbiyyah dan Ishlah untuk maju ke hadapan. Hadhrat Mir Sayyid Syah
Hussain Rahimahullah telah mengalami Musyahadah melihat Hadhrat Khwajah Beyrang
Baqibillah Rahmatullah Alaih dan Hadhrat Imam Rabbani Rahmatullah Alaih di dalam
sebuah pintu Hairat ketika melakukan persiaran Sayr secara Bathin dan dalam beliau
berusaha untuk maju masuk ke dalam pintu tersebut, langkahan kakinya tidak berjaya.
Mungkin ini bermaksud bahawa pada masa tersebut dia masih belum berhasil mencapai
Maqam Hairat sedang kedua-dua Hadhrat Khwajah dan Hadhrat Imam Rahimahumallah
telah berjaya mencapai Martabat Hairat dengan cemerlang.

MAQAM HAIRAT
Maqam Hairat adalah maqam penghujungan Thariqat yang mana tuntutan halnya
adalah menjadi hairan atas penyingkapan Haqiqat. Ada Hadits Hadhrat Baginda Shallallahu
Alaihi Wasallam yang diriwayatkan bahawa Baginda telah banyak membaca doa ini,

}8Y
' D' ::u oI =+ J( ,

Ya Allah, tambahkanlah kepadaku dengan kehairanan.


Para Shufiya telah menerangkan dua pembahagian Maqam Hairat:
1. Hairat Madzmum Kehairanan ini adalah natijah daripada kejahilan dan menjadi sebab
berlakunya Tanazzul.
2. Hairat Mahmud Kehairanan ini adalah natijah daripada ilmu pengetahuan dan menjadi
sebab untuk Uruj dan mencapai peningkatan Taraqqi Ruhani.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

98

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MAKTUB 4
Menerangkan tentang Fadhail kelebihan-kelebihan bulan Ramadhan yang Mubarak kadar
keagungannya dan menerangkan Haqiqat Muhammadiyyah Alaihi Waala Aalihis-Shalatu
Wassalam. Surat ini juga telah dituliskan kepada Guru Mursyidnya Hadhrat Khwajah
Muhammad Baqibillah Quddisa Sirruhu.

PERMOHONAN
Hamba Khadim yang paling hina memohon ingin menyatakan bahawa untuk suatu tempoh
masa yang agak lama hamba tiada sebarang pemberitahuan dan perkhabaran menerusi
penulisan surat yang diberkati berkenaan Para Khadim Astana Khanqah yang tinggi di sana,
setiap waktu menantikannya.
Ketibaan bulan Ramadhan sudah tiba. Pada bulan yang Mubarak ini dengan Al-Quran
Al-Majid yang merupakan Jami keterhimpunan sekalian kesempurnaan Kamalat Zati dan
Syuyuni, dan daerah ini adalah termasuk ke dalam Daerah Asal yang mana sebarang
bayangan Zhilliyyat dan cabangan Fariyyat tidak termasuk di dalamnya, dan Qabiliyyat Ula
yakni Haqiqat Muhammadiyyah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bayangan Zhill baginya
yang mana terhasil kesesuaian munasabat yang sempurna dan dengan kerana kesesuaian
munasabat inilah maka Nuzul penurunan Al-Quran Al-Majid berlaku pada bulan Ramadhan
Mubarak yang diberkati ini. Ayat Quran yang mulia dari Surah Al-Baqarah ayat 185:

#u)9$# t& %!$# t$tu y

"Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran,"


Ayat tersebut adalah menerangkan perkara ini, dan dengan kerana kesesuaian
munasabat ini, bulan ini juga adalah Jami yang terhimpun dengan kebaikan dan keberkatan.
Apa sahaja keberkatan dan kebaikan dalam sepanjang tahun yang yang sampai kepada setiap
orang walau dari jalan manapun ianya sampai adalah bagai setitik air daripada sungai berkat
yang tak berpenghujungan pada bulan yang Mubarak ini.
Jamiyyat pada bulan ini adalah Jamiyyat bagi sepanjang tahun dan Tafriqah pada
bulan ini adalah Tafriqah bagi sepanjang tahun. Maka khabar gembira bagi sesiapa yang
berlalu ke atasnya bulan Mubarak ini dan memperolehi keridhaan daripadanya dan
kecelakaan bagi sesiapa yang bulan ini membenci ke atasnya, maka dia dihalang dari
keberkatan dan dia diharamkan dari kebaikan.
Dan juga Al-Quran Al-Majid hendaklah dikhatamkan pembacaannya pada bulan ini
dan kerana itulah ianya telah disunnatkan supaya seluruh kesempurnaan Kamalat yang Ashli
dan keberkatan Barakat yang Zhilli dapat terhasil. Justeru, barangsiapa yang dapat
menghimpunkan kedua-duanya adalah diharapkan bahawa dia tidak diharamkan dari
keberkatannya dan tidak terhalang dari kebaikannya.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

99

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Apa-apa keberkatan yang terkandung di dalam bulan ini pada siang harinya adalah
berlainan dan apa-apa keberkatan yang terkandung di dalam bulan ini yang bertakluk pada
malam harinya adalah berlainan dan boleh jadi bahawa mensegerakan Iftar berbuka puasa
dan melambat-lambatkan memakan Sahur dengan dihukumkan sebagai Afdhal dan Awla
adalah kerana hikmah-hikmah ini supaya pembahagian juzuk-juzuk antara kedua-dua waktu
tersebut dan perbezaannya dapat terhasil sepenuhnya.
Qabiliyyat Ula sebagaimana yang telah dinyatakan di atas dan yang juga disebut
sebagai Haqiqat Muhammadi Ala Mazhharihis-Shalatu Wat-Taslimat, semoga terlimpah ke
atas Mazharnya Shalawat dan Salam. Ia adalah Qabiliyyat Zat yang bukan disebabkan oleh
pensifatan sekalian Shifat, sebagaimana yang telah dihukumkan oleh sebahagian Para Shufi
yang mulia, bahkan Qabiliyyat Zat Azza Syanuhu menurut iktibar ilmu pengetahuan adalah
sesuatu yang bertakluk dengan sekalian kesempurnaan Kamalat Zati dan Syuyuni yang mana
Haqiqat Al-Quran Al-Majid dapat terhasil, dan Qabiliyyat Ittishaf yakni kebolehan pensifatan
yang mana ianya bersesuaian dengan Rumah Shifat dan seumpama Barzakh di antara Zat dan
Shifat Allah Ta'ala adalah Haqaiq bagi Para Anbiya Alaihimus-Shalatu Wassalam yang lain.
Qabiliyyat ini yang menurut iktibar-iktibar tertentu yang terkandung di dalamnya
menjadikannya banyak Haqaiq.
Qabiliyyat yang dinamakan sebagai Haqiqat Muhammadi Alaihis-Shalatu WatTahiyyah, meskipun berada pada kedudukan bayangan Zhilliyyat, namun warna Shifat tidak
bercampur padanya dan tiada sebarang purdah serta Wasithah di antaranya dan Hadhrat Zat.
Dan Muhammadi Al-Masyrab adalah Haqiqat-haqiqat yang khas bagi jemaah dengan
menurut iktibar ilmu yang mana sebahagiannya adalah bertakluk dengan kesempurnaan
Kamalat tersebut. Zat Allah Taala memiliki Qabiliyyat-qabiliyyat dan Qabiliyyat
Muhammadiyyah adalah Barzakh di antara Zat Suci Allah Taala Jalla Shaanuhu dan
Qabiliyyat-qabiliyyatNya yang berbilang-bilang.
Dan sebahagian Para Shufi yang mulia telah menetapkan hukum bahawa Haqiqat
Muhammadi adalah memiliki Qabiliyyat Zat yang bersifat dengan sekalian Shifat-shifat. Ianya
kerana, tempat meletakkan langkahan kaki Qabiliyyat Muhammadiyyah adalah hanya di
dalam Rumah Shifat dan kenaikan 'Uruj Nihayat yang penghujungan bagi Rumah Shifat
adalah sehingga kepada Qabiliyyat ini. Kerana itulah ianya dinisbatkan kepada Hadhrat
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaih Wasallam dan meskipun Qabiliyyat Ittishaf pensifatan
ini adalah tidak jauh sama sekali, kerana itulah sebahagian Para Shufi telah menetapkan
hukum bahawa Haqiqat Muhammadi adalah sentiasa sebagai pengantara. Jika tidak,
Qabiliyyat Muhammadiyyah Ala Mazhharihas-Shalatu Wat-Tahiyyah yang mana pada Zat
Bari Jalla Syanuhu diiktibarkan sebagai Mujarrad, yang mana mungkin jauh dari pandangan
bahkan ianya memang berlaku. Dan Qabiliyyat Ittishaf yakni keupayaan pensifatan juga
meskipun ianya juga diiktibarkan namun kerana keadaannya sebagai Barzakh maka ia telah
berikhtiar memilih untuk mewarnakan dirinya dengan warna Shifat yang sebagai wujud
tambahan adalah Mawjud pada Kharij luarannya dan untuk ianya berada jauh adalah tidak
mungkin, maka kerana itulah pengantara sentiasa ada pada hukumnya.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

100

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Ilmu-ilmu pengetahuan jenis ini di mana Mansya yang dikehendaki baginya adalah
Jamiiyyat keterhimpunan Ashalat dan Zhilliyyat banyak berlaku Waridnya dan kebanyakan
daripadanya dituliskan di dalam helaian kertas. Maqam Quthbiyyat adalah Mansya yang
dikehendaki dalam Daqaiq Ilmi pada Maqam Zhilliyyat dan Martabat Fardiyyat adalah
Wasithah perantaraan bagi terhasilnya Warid Maarif berkenaan Daerah Ashal. Tanpa
menghimpunkan kedua-dua daulat ini yakni Maqam Quthbiyyat dan Martabat Fardiyyat,
maka untuk membezakan antara Zhill dan Ahsal adalah sukar. Oleh kerana itulah sebahagian
Para Masyaikh tidak mengetahui bahawa Qabiliyyat Ula yang dikatakan Taayyun Awwal
adalah sebagai tambahan ke atas Zat dan penyaksian Syuhud dan Musyahadah terhadap
Qabiliyyat ini disangkakan sebagai Tajalli Zati, dan kebenaran yang Haqq adalah apa yang
telah daku Tahqiqkan dan Haqiqat urusan Amar adalah apa yang telah daku terangkan
menerusi penjelasan dan Allah Subhanahu Wa Taalalah yang menzahirkan Haqq kebenaran
dan Dialah yang mengurniakan petunjuk Hidayat ke arah jalan yang lurus.
Berkenaan risalah yang mana hamba yang hina ini telah diperintahkan untuk
menuliskannya, untuk menyiapkannya masih belum berhasil mendapat Tawfiq dan segala
huraian Tahrirat masih tinggal sedemikian, tidak diketahui dalam kesukaran ini apakah
hikmat Allah Taala Jalla Syanuhu. Menulis dengan berlebih-lebihan adalah bertentangan
dengan adab.

PENJELASAN:
Surat Maktubat yang keempat ini adalah sebuah lautan ilmu pengetahuan Maarif yang
tiada bertepi dan merupakan surat yang paling sukar untuk difahami daripada seluruh surat
dalam Maktubat Imam Rabbani. Sebelum memasuki perbahasan asal Maktub ini perlulah
diperjelaskan beberapa Istilahat kepada para pembaca supaya kefahaman terhadap Maktub
yang asal ini dapat difahami dan menjelaskan.

ZAT
Di dalam Kitab At-Tarifat, takrif bagi Zat ialah,

+ +8 ' ' + 


+ ' 5* 
I

+
,

Zat bagi sesuatu adalah Nafs dan 'Ain baginya.


Pada Istilah Para Shufiya, Zat bererti Wujud Haqq tanpa diiktibarkan dengan Shifatshifat dan Taayyunat yakni Wujud Muthlaq Allah Taala yang tinggi adalah mengatasi segala
Itibarat Shifat dan Taayyunat. Di sisi Ahli Tashawwuf penggunaan istilah Zat Haqq, Zat
Sazij, Zat Bahat, Zat Shirf, Zat Wajib, Zat Huhu, La Taayyun, Mabudiyyat Shirfah, Bathin,
Ghaibul-Ghaib, Mabda Fiyadhz, Hadhratul-Jama, Hadhratul-Wujud, Azalul-Azal, Martabat
Uluhiyyah, Al-Ghaibul-Maskut Anhu, Ainul-Kafur dan Majhulun-Nat adalah I'tibarat dan
Isthilahat yang berlainan bagi merujuk kepada Martabat Zat.

ZAT DAN SHIFAT


Menurut Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu, Zat adalah sesuatu yang berdiri
sendiri dengan Nafsnya manakala Shifat adalah sesuatu yang berdiri dengan Zat tersebut
tetapi sebagai wujud tambahan yang terdapat pada Kharij luaran bagi Zat.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

101

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

SHIFAT
Menurut Kitab At-Tarifat,

=' N: z
+ ' M+ 6* (
z
* #
+ #b,

*
, N: Z/ ' u: V,
U/ >' ' H
' $*

Shifat adalah suatu alamat tanda-tanda yang lazim bagi Zat Maushuf yang disifatkan dan
Zat Maushuf dapat dikenali menerusinya.
Para Ulama Haqq Ahli Sunnat mengatakan bahawa Shifat adalah Wujud dan
menganggap bahawa kewujudan Shifat adalah sebagai tambahan atas kewujudan Zat.
Golongan Mutazilah, Syiah dan Para Hukama pula menafikan Shifat bagi Zat dan
mengatakan bahawa Shifat adalah Ain Zat. Sebahagian daripada Para Shufiya Mutaakhirin
yang berpegang dengan pendapat Wahdatul-Wujud adalah bersependapat dengan golongan
Mutazilah dan Para Hukama pada masaalah penafian Shifat-shifat.
Menurut Tahqiq daripada jumhur Para Mutakallimin Ahli Sunnat,

c+ C+ , V, ' #' $+ V,

Shifat adalah bukan Zat dan bukan selain Zat.


Yakni, Shifat bukanlah Ain bagi Zat dan bukan pada yang lain dari Zat tersebut. Oleh
kerana itu, memutlakkan Ghairiyyat dan Ainiyyat di antara Zat dan Shifat adalah dilarang.
Inilah pendapat dan jalan Maslak yang diikuti oleh Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu,
sebagaimana telah dinyatakannya dalam kitab Maarif Laduniyyah seperti berikut:
Sebahagian Para Masyaikh yang telah mengingkari kewujudan Shifat sebagai wujud
yang berlainan bagi Haqq Wajib Allah Taala Jalla Syanuhu dan mereka mengatakan bahawa
Shifat pada Kharij luaran adalah Ain Zat, maka sebabnya adalah kerana Para Hadharat
Masyaikh ini berada pada Martabat Tajalliyyat Shifatiyyah.
Bagi mereka, Shifat telah menjadi cermin penyaksian Musyahadah bagi menyaksikan
Zat Jalla Syahuhu dan rupa keadaan cermin tersebut adalah bahawa ia tersembunyi dari
pandangan penyaksi dan apa yang terpandang olehnya pada cermin tersebut adalah apa
sahaja benda-benda yang bertentangan kedudukan dengannya, maka tidak dapat tidak oleh
kerana Shifat pada hukumnya menjadi sebagai cermin maka ianya telah tersembunyi dari
penglihatan orang yang menyaksi, dan oleh kerana Shifat tiada kelihatan pada pandangannya
maka kerana itulah mereka memberikan suatu keputusan bahawa Shifat pada Kharij adalah
Ain bagi Zat, dan manakala pada Martabat Ilmu, Para Hadharat Masyaikh yang telah
menetapkan Shifat sebagai Mughairat bagi Zat yakni Shifat adalah perkara yang selain dari
Zat Taala Wa Taqaddas.
Mereka berpegang atas dasar ini supaya penafian Shifat secara keseluruhan tidak
lazim berlaku. Jika sebahagian Hadharat tersebut dapat sampai ke atas dari Maqam tersebut
dan pandangan Syuhud mereka melihat Shifat dengan secara keluar dari cermin tersebut
maka mereka akan dapat mengetahui Haqiqat hal yang sebenarnya yang telah diperkatakan
dan akan dapat memahami bahawa keputusan yang telah diputuskan oleh Para Ulama Ahli
Sunnat adalah sahih kebenarannya dan menurut keadaan yang sebenarnya dan ianya telah
diambil daripada igauan phantasmagoria bayangan Nubuwwat Ala Shahibihas-Shalatu
Wassalam Wat-Tahiyyah bahawa, Shifat adalah sesuatu kewujudan Mawjud yang berlainan
dari Zat dan sebagai tambahan ke atas Zat.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

102

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

SYUYUNAT
Lafaz Syuyunat adalah Sighah Jam' Al-Jama bagi lafaz Mufradnya iaitu Syan dan
Syuyun adalah Jama baginya. Syan bermakna Hal dan Amar yakni keadaan dan urusan
pemerintahan. Ayat Mubarakah Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 29:

5'x u Bt .

Kulla Yaumin Huwa Fi Syaan yang bermaksud, Setiap hari Dia berada dalam hal
keadaan Syan yang tertentu, adalah asal bagi istilah yang merujuk kepada martabat ini.
Apabila Allah Taala mentajallikan ke atas Para HambaNya maka Tajalli tersebut
dengan iktibar yang Haqq adalah dinamakan sebagai Syan Ilahi dan pada iktibar Para Hamba
ianya dinamakan sebagai Hal. Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani 'Alaihirrahmah
telah mentakrifkan Syuyunat sebagai berikut,
Syuyunat Allah Taala adalah Furu cabangan ZatNya dan Shifat-shifatNya adalah
merupakan Mutafarra cabangan daripada Syuyunat tersebut dan AsmaNya, seperti Khaliq,
Raziq dan selainnya adalah merupakan Mutafarra cabangan ke atas Shifat-shifat dan
AfalNya adalah merupakan Mutafarra cabangan ke atas Asma dan seluruh Mawjudat adalah
natijah-natijah Afal dan adalah merupakan cabangan daripada AfalNya. Wallahu A'lam dan
Allah yang lebih mengetahuinya. Maka dapatlah kita ketahui bahawa Syuyun adalah perkara
berlainan dan Shifat-shifat adalah perkara yang berlainan, dan Syuyun pada Kharij luaran
adalah Ain Zat dan Shifat-shifat pada Kharij luaran adalah tambahan ke atas Zat.
Seterusnya Hadhrat Imam Rabbani telah menyatakan sebagai tambahan,
Limpahan Faidhz yang datang daripada Haqq Taala sampai kepada Salik ada dua
jenis. Jenis pertama adalah yang mana bertakluk dengan Ijad yakni mewujudkan, Ibqa yakni
mengekalkan, Takhliq yakni menciptakan, Tarziq yakni memberikan rezeki, Ihya yakni
menghidupkan, Imatat yakni mematikan dan sebagainya. Dan jenis yang kedua adalah yang
bertakluk dengan Iman, Marifat dan seluruh kesempurnaan Kamalat Maratib Wilayat dan
Nubuwwat. Limpahan Faidhz jenis yang pertama semuanya datang menerusi Shifat-shifat
dan limpahan Faidhz jenis yang kedua sebahagiannya datang menerusi Shifat-shifat dan
sebahagiannya datang menerusi Syuyunat; dan di antara Shifat-shifat dan Syuyunat terdapat
perbezaan yang sangat halus yang mana ianya tidak terzahir pada sesiapa pun kecuali ke atas
Para Awliya Muhammadi Al-Masyrab dan tiada sesiapa pun yang pernah memperkatakan
berkenaan Nisbat ini. Dari segala penerangan ini kami ingin memperjelaskan dengan suatu
perumpamaan misalnya, air secara tabi'inya dari atas turun ke bawah. Tabiat Fi'il yang
terdapat di dalamnya adalah memberikan pengiktibaran Hayat, Ilmu, Qudrat dan Iradah
kerana bagi Para Shahiban Ilmi dengan keberatan mereka memerlukan ilmu pengetahuan,
mereka turun dari atas ke bawah dan tidak memberikan Tawajjuh ke arah atas, dan 'Ilmu
adalah Tabi mengikuti Hayat dan Iradah adalah Tabi mengikuti Ilmu. Begitulah Qudrat juga
menjadi tsabit kerana pada Iradah terdapat pengkhususan Ahadul-Maqdurain yakni
memilih satu daripada dua perkara yang ditaqdirkan. Maka menerusi pengiktibaran ini yang
tsabit bagi zat air adalah pada kedudukan Syuyunat. Jika dengan Itibarat ini zat air
ditsabitkan menjadi Shifat-shifat tambahan maka ia dengan wujud tambahan tersebut akan
menjadi seperti Shifat-shifat Mawjudah.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

103

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Air pada Itibarat yang pertama tidak boleh dikatakan sebagai Hayy, Alim, Qadir dan
Murid. Untuk mentsabitkan Nama-nama Asma ini perlulah mentsabitkan Shifat-shifat Zaidah
tambahan. Oleh kerana itu apa sahaja yang sebahagian Para Masyaikh dalam segala iktibar
mereka yang bertakluk dengan air telah mentsabitkan Nama-nama tersebut, ianya adalah
berdasarkan kerana mereka tidak dapat membezakan antara Syuyunat dan Shifat-shifat, dan
begitulah juga hukum penafian terhadap Wujud Shifat adalah kerana tidak mengetahui
perbezaan antara kedua-duanya. Perbezaan kedua antara Syuyunat dan Shifat-shifat adalah
bahawa pada Maqam Syuyun, Shahib Syan adalah Muwajjah berhadap-hadapan dan
manakala Maqam Shifat adalah tidak sedemikian.

MAQAM SYUYUN ADALAH MUWAJJAHAH ZAT


Ketahuilah bahawa pada Shifat dan Syuyunat terdapat perbezaan yang sangat halus.
Seluruh Shifat Ilahiyyah pada Kharij luaran ke atas Zat Ta'ala Wa Taqaddas adalah Mawjud
secara wujud tambahan. Syuyunat adalah Mahadhz Iktibarat yang diiktibarkan pada Zat
Allah Jalla Syanuhu sebagaimana Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Quddisa Sirruhu telah
menyatakannya dalam Maktub ke-287 pada Daftar Awwal. Beliau menjelaskan perbezaan ini
dengan suatu misal perumpamaan dan Maktub tersebut telah diikrarkan sebagai syarahan
bagi Maktub Keempat ini. Kandungan dalam Maktub tersebut hendaklah dimutalaahkan.
Menurut pandangan Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu, perkara dasar yang
membezakan Syuyunat dan Shifat ialah bahawa Para Hadharat yang hanya sampai hingga ke
Martabat Syuhud Shifat, mereka belum lagi mendapat kemuliaan kejayaan Wushul, dan bagi
mereka yang dapat sampai dengan cemerlang ke Martabat Syuhud Syuyunat mereka juga
turut berhasil sampai ke martabat Wushul Zat kerana Syuyunat bukanlah tambahan ke atas
Zat dan kewujudannya pada Kharij luaran juga tidak tsabit sedangkan Shifat adalah tambahan
ke atas Zat dan juga terdapat pada kewujudan luaran yang Khariji, maka dalam persiaran
Sayr Shifat, segala perkara yang bertakluk dengan Shifat akan tampil pada pandangan dan
semuanya itu adalah perkara Mumkinat. Seseorang Arif yang berada pada martabat ini
adalah berada jauh dari Martabat Zat kerana ini adalah Martabat Shifat. Akan tetapi, Maqam
Syuyun adalah nama bagi pencapaian Wushul hingga ke Martabat Zat, maka kerana itulah
Maqam Syuyun diikrarkan sebagai Maqam Muwajjahah Zat. Wallahu Alam.

ITIBAR
Sesuatu hukum tsabit bagi Zat yang berdiri dengan Zat adalah dikatakan sebagai Itibar
bagi Zat. Menurut pengarang Kitab At-Tarifat, takrif Hukum Tsabit yakni suatu keputusan
yang menetapkan adalah seperti berikut,

: 8'*
{
+ '
$' ' * N: c* C: )* ' .
+ 
, R: ' G
' 'v,
~ M' 
| H ^ + I, G
* N:T(
o: S
/
;
: + )I
#' $+

Ia adalah sesuatu hukum yang telah ditsabitkan dengan keadaan bahawa untuk makna
apakah ianya ditsabitkan yakni dengan memikirkannya Illat bagi hukum ini dapat
diketahui dan mendapati Illat tersebut pada sesuatu perkara yang lain maka Hukum
Tsabit juga dapat ditsabitkan pada perkara tersebut, inilah yang dikatakan sebagai Qias.
Maksud berdirinya Shifat adalah dengan Zat adalah Qiyam Bila Kayf yakni berdiri
tanpa kaifiyat bagaimana keadaanNya. Syuyunat dan Itibarat bukanlah berada pada Wujud
Khariji, maka kerana itu permasaalahan ini adalah mengundang kontroversi.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

104

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Kerana itulah Maqam Itibarat adalah lebih tinggi dari Maqam Syuyunat, dan Maqam
Syuyunat adalah lebih tinggi dari Maqam Shifat, yakni Maqamat Shifat dan Syuyunat boleh
datang dalam Idrak kesedaran pengetahuan seseorang Salik, tetapi pada Martabat Itibarat
oleh kerana muamalahnya dengan Zat Bahat maka ianya adalah jauh dari Idrak kesedaran
pemahaman seseorang Arif.

DAWAIR DAN ZHILAL


Ketahuilah bahawa Para Mujtahidin Tariqat telah meletakkan penggunaan istilah
lingkaran Daerah bagi memahami Maqamat. Adapun Martabat-martabat dan Maqamat
pendekatan Qurb Ilahi adalah tiada terhitung jumlahnya tetapi bagi seseorang Salik menerusi
pandangan Kasyaf di Alam Mitsal, kesemua martabat-martabat dan Maqamat adalah
kelihatan seperti suatu daerah, dan Salik melihat dirinya sendiri di Alam Mitsal dengan
keadaan seolah-olah dia sedang melakukan persiaran Sayr dalam daerah itu dan secara detik
demi detik sedang bertaraqqi menaiki martabat demi martabat sehinggalah dapat memasuki
ke daerah bayangan Zhilal dan melakukan persiaran Sayr Uruji hingga sampai ke Martabat
Ashal. Maka kerana itulah lafaz Daerah digunakan bagi menerangkan martabat-martabat
pendekatan Qurb ini dan peningkatan Taraqqi menuju ke arah Ashal adalah dikatakan
sebagai Sayr. Sebagaimana seseuatu lingkaran daerah adalah sama dari setiap sudut dan tidak
dapat dikatakan di manakah hujungnya dan di manakah pangkalnya, begitulah juga dengan
had Maqam-maqam dan martabat-martabat pendekatan Qurb juga adalah tidak diketahui dan
tidak difahami. Sepertimana seseorang Salik berpusing-pusing di dalam sesuatu daerah, di
sana tiada apa pun yang diketahuinya melainkan takjub dan kehairanan. Dengan Hikmat
Ilahiyyah, kedua-dua mata zahir dan mata batin adalah kelihatan bulat seperti lingkaran
daerah. Anak mata juga kelihatan seperti lingkaran daerah, kerana itulah apabila pandangan
Salik tertumpu pada Martabat Alam Imkan dan Alam Wujub maka seluruh Maratib dan
Maqamat kelihatan seperti bulatnya mata dalam pandangannya. Oleh kerana kebulatan
lingkaran Maqamat pada pandangan Salik maka ianya dinamakan sebagai Daerah.

DAERAH ASHAL
Di sisi Para Shufiya Kiram yang dimaksudkan dengan Daerah Ashal adalah Martabatmartabat Asma dan Shifat-shifat dan Syuyunat dan Itibarat bagi Zat. Daerah-daerah ini
adalah bertakluk dengan Alam Wujub. Martabat ini tidak boleh diterangkan dengan sebarang
lafaz, ibarat, isyarat ataupun kiasan. Pada Martabat Ashal ini Salik mengalami persiaran Sayr
Ilmi. Persiaran Sayr ini dinamakan sebagi Sayr Fillah yakni bersiar di dalam Asma, Shifatshifat, Shuyunat dan Itibarat bagi Zat Allah.

DAERAH ZHILAL
Di sisi Para Shufiya Kiram seluruh Mawjudat adalah bayangan Zhilal bagi Asma dan
Shifat Allah Al-Bari Taala, dan sebagaimana Asma dan Shifat yang tiada berpenghujungan,
maka bayangan Zhilal Asma dan Shifat juga adalah tiada berpenghujungan.
Allah Al-Bari Taala telah berfirman,

3 5$t/ !$# y $tu ( x0t .y $t

Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

105

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Apabila Salik melakukan persiaran Sayr dari kedudukan bayangan Zhilal Asma dan
Sifat menuju ke arah Asma dan Shifat, dia akan memasuki Daerah Zhilal dan akan sampai ke
Ashal, maka persiaran Sayr ini dinamakan sebagai Sayr Ilallah yakni bersiar dari Daerah
Zhilal menuju ke Daerah Ashal. Daerah Zhilal juga dinamakan sebagai Daerah Asma Wa
Shifat, Daerah Mumkinat dan dikenali juga sebagai Daerah Walayat Shughra.

PENGERTIAN ZHILAL
Hadhrat Imam Rabbani Rahmatullah Alaih telah berkata,
Yang dimaksudkan dengan bayangan Zhill sesuatu ialah penzahiran Martabat Kedua
bagi sesuatu itu, meskipun secara penyerupaan dan misalan.
Hadhrat Qadhi Tsanaullah Panipati Rahmatullah Alaih berkata bahawa pada istilah
Para Shufiya, di sini perkataan Zhill bukanlah bermakna baying-bayang yang mana akan
menimbulkan sesuatu waham terhadap kesempurnaan Allah, bahkan ianya dikatakan
terhadap kehalusan daripada bayangan Zhilal makhluk-makhluk Ilahi yang mana adalah
sesuai dengan Asma dan Shifat-shifat Allah Taala dan menjadi perantaraan untuk limpahan
Faidhz Asma dan Shifat sampai kepada makhluk.
Untuk supaya mudah dapat difahami maka kehalusan-kehalusan dan perantaraanperantaraan ini dinamakan sebagai Zhilal, dan mungkin juga bahawa Salik yang berada dalam
keadaan kemabukan Sukr menganggapkannya sebagai bayangan Zhilal. Sesetengah Para
Shufiya telah mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Zhilal adalah segala yang
bertakluk dengan Shifat seperti Ilmu bertakluk dengan Maklumat dan Qudrat yang bertakluk
dengan Maqdurat, ataupun Zhilal bermaksud penserupaan dan persemisalan Shifat seperti
rupabentuk Zaid pada cermin adalah penserupaan dan persemisalan bagi Zaid. Di sisi Para
Shufiya, Zhilal bermakna hijab-hijab Asma dan Shifat-shifat kerana rupabentuk Haikal Zhilali
inilah yang telah menyebabkan kebanyakan Para Shufiya menganggapkannya sebagai
pandangan terhadap Zat dan telah terhenti dari terus memikirkannya. Zhilal Asma dan
Shifatlah yang menyebabkan terdapatnya Hail atau Barzakh di antara Haqq dan Khalaq. Jika
tiada Zhilal di antara Khaliq dan Makhluk, maka Kainat akan terbakar kerana penampakan
Tajalliyyat Zat dan Shifat-shifat, sebagaimana telah dinyatakan dalam sebuah Hadits,

* * J' * c+ + i
' N' * 8 ,R: l=' r'R: ' * =: " ' 
+ Y
' ++ G9,' ], , + , 
' 0, #, >+ I ,
 S'N j
: , Z* '
' >: ;
: ' >+ #
+ N+'k*
Hijab Allah Taala adalah cahaya An-Nur dan dalam riwayat Hadhrat Abu Bakar
Radhiyallahu Anhu, Hijab Allah Taala adalah api An-Nar, jikalau hijab-hijab itu
disingkapkan nescaya akan terbakarlah menerusi Tajalliyyat ZatNya segala makhluk yang
memandangNya. [Shahih Muslim & Musnad Ahmad] Pada suatu riwayat yang lain,

Z4 ' Je/ I > #+ * s


k
' * n
' , [, #M+ ' y
^
[, +

"Allah memiliki tujuh puluh ribu Hijab cahaya Nur dan kegelapan Zhulmat.
[Majma Az-Zawaid]
Menurut Muhawarah bahasa Arab penggunaan lafaz Sabuun yang bererti tujuh
puluh adalah disebut bagi menzahirkan jumlah bilangan yang banyak, bukanlah bermaksud
bahawa purdah cahaya Nur dan hijab kegelapan Zhulmat hanya terdapat tujuh puluh ribu.
Wallahu Alam.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

106

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dalam Hadits tersebut dinyatakan lafaz Hijab yang mana di sisi Para Shufiya ianya
adalah bemaksud Zhilal, maka pengertian yang dituntut dari Hadits tersebut akan membawa
maksud bahawa jika tiada Zhilal maka makhluk dengan kedhaifan Istidad dan berdasarkan
martabatnya yang rendah tidak akan dapat menanggung Jalal dan Jabarut Zat dan Shifat
Haqq Taala, sesuai dengan kenyataan Al-Quran yang mulia pada ayat 6 Surah Al-Ankabut,

tn=y9$# t ;_ts9 !$# )

Sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.
Jika tanpa sebarang perantaraan Wasitah Zhilal dan Hijabat, maka oleh kerana tiadanya
kesediaan Istidad dan keupayaan Shalahiyyat untuk mengambil limpahan Faidhz, Salik akan
menjadi Nesti yakni berasa penafian wujud diri dan Nabud berasa kebinasaan wujud diri.
Para Shufiya Izham telah menerangkan berkenaan Hadits yang tersebut bahawa Mabadi
Taayyunat bagi orang-orang Mukminin yakni permulaan ketentuan mereka adalah Hijab Nur
yang merupakan bayangan Zhilal bagi Isim Al-Hadi, manakala Mabadi Tayyunat permulaan
ketentuan bagi orang-orang Kafirin adalah Hijab Zhulmat yang merupakan bayangan Zhilal
bagi Isim Al-Mudhzill. Wallahu Alam. Hadhrat Ghauts Tsaqilain Sayyidina Syaikh Abdul
Qadir Jailani Rahmatullah Alaih telah memberikan khabar Irsyadnya berkaitan mafhum yang
mengisyaratkan perkara ini seperti berikut,

:',]-, |"' [, ,0 , ( & ,' * l, R: G


+ J' ' lIr'
: k
+
/
' 8*"' G
+ 9''
Daku telah koyakkan kesemua Hijab-hijab sehingga daku telah sampai kepada,
Suatu kedudukan Maqam di mana datukku berada lalu telah mendekatkan daku.
Pengertian yang dituntut di sini ialah bahawa, Daku telah menempuh seluruh
martabat-martabat Zhilal yang dikatakan sebagai Walayat Shughra, dan dari tempat itu daku
telah sampai kepada Mabda Taayyun permulaan ketentuan Hadhrat Penghulu Alam Nabi
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada pada Martabat Asma dan
Shifat, dan ianya adalah dikatakan sebagai Walayat Kubra. Wallahu Alam.

MABADI TAAYYUNAT
1. Mabda Fiyadhz Punca Limpahan Faidhz. Zat Haqq Taala adalah Mabda Fiyadhz kerana
setiap benda-benda Kainat menghasilkan segala jenis limpahan Faidhz dari Zat Haqq dan
permulaan Ibtida dan penghujungan Intiha bagi segala sesuatu adalah kembali
kepadaNya.
2. Mabda Taayyun Punca Ketentuan. Dengan diiktibarkan pada rupabentuk dan jenis
limpahan Faidhz yang berbeza-beza, maka Allah Taala telah diseur dengan Nama-nama
dan Shifat-shifat yang berbeza. Daripada setiap Asma dan Shifat tidak dapat tidak mesti
terdapat suatu kesesuaian yang khas dengan sesuatu makhluk, dan dari limpahan Faidhz
tersebut makhluk itu menghasilkan pula limpahan Faidhz daripada Asma dan Shifat yang
lain, dan pada istilah Thariqat ianya dinamakan sebagai Murabbi. Maka, Asma dan Shifat
tersebut menjadi Mabadi Taayyunat bagi makhluk tersebut, akan tetapi hendaklah
diperhatikan pada perbezaan bahawa Asma dan Shifat Allah Taala adalah Mabadi
Taayyunat bagi Para Nabi dan Para Malaikat, manakala Zhilal Asma dan Shifat adalah
Mabadi Taayyunat bagi sekelian insan dan baki seluruh makhluk.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

107

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

ZAT DAN MUMKINAT


Di sisi Hadhrat Ibnu Arabi Rahmatullah Alaih, Asma dan Shifat adalah Haqaiq
Mumkinat dan sepertimana kedua-duanya menjadi Ain antara satu sama lain, begitulah juga
dengan Ain Zat, sebagaimana Hadhrat Ibnu Arabi telah mengatakan dalam huraiannya,

'=+8' #' $+ ' aH 8'3H


' =' e, ' [, Y
' +

Maha Suci Dia yang telah menzahirkan Ashya dan Dia sebagai AinNya.
Di sisi Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu, Haqaiq Mumkinat adalah Adamat
yakni haqiqat-haqiqat yang sebenar bagi sekelian makhluk adalah ketiadaan wujud yang
bercanggah dengan Asma dan Shifat. Beliau juga berpendapat bahawa Alam adalah sesuatu
yang Mawjud pada Kharij luaran dengan kewujudan Zhilli sebagaimana Allah Taala adalah
Mawjud pada Kharij luaran dengan kewujudan yang asli. Alam Khariji adalah bayangan Zhill
bagi Wujud Khariji, maka oleh kerana itu Alam tidak boleh dikatakan sebagai Ain Haqq
kerana bayangan Zhill seseorang tidak boleh dikatakan sebagai Ain seseorang.
Di sisi Hadhrat Ibnu Arabi Rahmatullah Alaih, penetapan Zhill hanyalah secara dalam
sangkaan waham dan khayalan fikiran, beliau berpendapat bahawa bayangan Zhill tidak
sampai sehingga ke Kharij. Beliau hanya membenarkan kewujudan Ahadiyyat Mujarradah
pada Kharij, beliau juga berpendapat bahawa kewujudan Shifat Tsamaniyyah iaitu lapan
Shifat Tsubutiyyah hanyalah dalam Rumah Ilmu dan bukannya pada Kharij. Beliau telah
mengatakan bahawa, banyaknya perkara Mawhum yang disangkakan adalah bayangan Zhill
bagi Wahdat Mawjudah yakni kewujudan Yang Maha Esa. Sedangkan Para Ulama Ahli
Sunnat telah mengitsbatkan kewujudan Shifat Tsamaniyyah dan Mumkinat pada Kharij dan
telah mengingkari penganggungan makna Wajib pada Mumkin kerana Mumkin tidak boleh
menjadi Ain Wajib. Menurut pandangan Para Mutakallimin Ahli Sunnat, bahawa Mumkinat
bukanlah bayangan Zhill bagi Zat Wajib Taala bahkan ianya adalah bayangan Zhilal bagi
Asma dan Shifat. Inilah pendapat yang dipegang oleh Hadhrat Imam Rabbani Rahimahullah.

HAQAIQ SABAAH: TUJUH HAQIQAT


Terdapat tujuh martabat bagi Haqiqat-haqiqat. Ianya dinamakan sebagai Haqaiq
Sabaah dan ianya adalah seperti berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Haqiqat Muhammadi
Haqiqat Ahmadi
Haqiqat Ibrahimi
Haqiqat Musawi
Haqiqat Kaabah
Haqiqat Quran
Haqiqat Shalat

Haqiqat-haqiqat Muhammadi, Ahmadi, Ibrahimi dan Musawi adalah digelar sebagai


Haqaiq Kauniyyah atau Haqaiq Anbiya atau Haqaiq Nubuwwat manakala Haqiqat-haqiqat
Kaabah, Quran dan Shalat adalah digelarkan sebagai Haqaiq Ilahiyyah. Haqiqat Kaabah
adalah lebih afdhal dari Haqaiq Kauniyyah kerana Haqiqat Kaabah adalah Zhuhur
penzahiran Tanzihah yang suci hanya terhadap Zat Haqq Taala semata-mata dan ianya
merupakan Martabat Wujub.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

108

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Haqaiq Kauniyyah adalah Zhuhurat penzahiran-penzahiran bagi martabat-martabat
Wujub dan bukannya martabat-martabat Wujub itu sendiri. Dan begitu juga Haqiqat Quran
yang diiktibarkan sebagai Mabda permulaan dan berkeluasan, dan Haqiqat Shalat
diiktibarkan sebagai keluasan Zat adalah lebih afdhal daripada Haqiqat Kaabah.

HAQIQAT KAABAH
Menurut pengertian bahasa, lafaz Haqiqat bermaksud zat bagi sesuatu ataupun
pemahaman dasar bagi sesuatu lafaz atau ibarat. Pada pengertian istilah, keaslian sesuatu
adalah bermaksud Kunhu, Jauhar atau sudut Bathin. Menurut pengertian Para Shufiya Kiram,
Haqiqat bermaksud Mabda Taayyun bagi sesuatu yang mana dari Mabda Taayyun tersebut
sesuatu itu menerima limpahan Faidhz dan Tarbiyyat. Berkenaan Haqiqat Kaabah, Para
Shufiya Kiram telah menggunakan berbagai-bagai istilah bagi menyatakannya seperti
Hadhrat Al-Jama, Martabat Ahadiyyat, Martabat Wahdat, Martabat Wahidiyyat, Martabat
Kunhu, Mazhhari Ilah, Haqiqati Ahmadiyyah, Haqiqati Muhammadiyyah, Wajhul-Mahbub,
Mabadi Awwal, Markazi Kainat, Surratul-Ardhz, Ummul-Qura, Mitsali Arsyi Majid, Tamtsili
Baiti Mamur, Darul-Amaan, Mahbathi Wahi, Qiblatul-Muslimin, Marjai Anbiya, Masyhadi
Awliya, Mazhar Masjudiyyat Wa Mabudiyyat, Mahal Zhuhur Tanzihah, Shirf Zat Haqq
Taala dan sebagainya. Hadhrat Ibnu Arabi Rahmatullah Alaih telah memberikan
penafsirannya pada menafsirkan ayat 158 Surah Al-Baqarah,

tytF$# r& |Mt79$# kym ys

Maka barangsiapa yang beribadah Haji ke Baitullah atau mengerjakan Umrah

l| J1S/
l| D*
(
a^ ', :N Z, 8I,^ ^
U, ' ,
,2' ' ' Z* 8ID*
(
U* ' '#
&' ,+ , J,N' 6,
Dia telah sampai ke Maqam Wahdat Zatiyyah dan telah masuk ke dalam Hadhrat
Ilahiyyah dengan Fana Zati Kulli. Dan beliau telah berkata bahawa, Kaabah adalah
Hadhratul-Jama.
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah berkata bahawa Haqiqat Kaabah adalah
suatu ibarat bagi menyatakan Zat Beychun yang tanpa Kaifiyyat serta Wajibul-Wujud yang
layak sebagai Masjudiyyat untuk disujud dan Mabudiyyat untuk diibadati.

HAQIQAT MUHAMMADIYYAH ADALAH ISMU AZHAM


Takrif Haqiqat Muhammad sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kitab At-Tarifat,

o+ ), H
o+ ^
#' $+ ' : I H
: 8M' rI
' ' 
+
(
' $*

Haqiqat Muhammad adalah Zat yang berserta dengan Taayyun Awwal dan Ia adalah
Ismul-Azham.
Hadhrat Arif Billah Syaikh Abdul Ghani Nablusi Naqsyabandi Rahmatullah Alaih
pada mensyarahkan Khutbah Diwan Ibnu Faridhz:

l'/
* W*', o: ), ,]N: n
' :
I
+ 
+ R: [, ' 9, '
Dan Dia telah memperhubungkan nama Baginda yang mulia dengan Nama yang teragung
daripada Nama-namaNya yang terbaik.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

109

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Beliau telah mensyarahkan kenyataan tersebut seperti berikut,

+ T,0H
* 8J, ' ' lJ, ' o+ ), H
o+ ^
+ I:-, y
^
o+ R: #' $+ '

Nama Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nama Allah, maka sesungguhnya
ianya adalah Ismul-Azham menurut kesepakatan pendapat yang ramai.
Menurut pandangan Para Shufiya Wujudiyyah, menurut iktibar secara lafaz,
penurunan Tanazzulat Zat Lahut dinamakan sebagai Asma. Selepas Martabat Zat La Taayyun
adalah permulaan martabat-martabat Asma yang mana martabat pertamanya adalah Wahdat.
Baki penzahiran seluruh martabat dan pencapaian Baqanya adalah menerusi martabat
Wahdat ini.
Wahdat juga adalah Isim Azham yakni Nama Teragung bagi Allah dan nama Baginda
adalah dikaitkan dengan Isim Azham, Kerana itulah martabat ini dinamakan sebagai Ismu
Azham Maratib Asma. Wallahu Alam.
Di dalam Kitab At-Tanbihat ada dinyatakan mengenai Haqiqat Muhammadiyyah
seperti berikut,

o: ), H
o: ^

+ * 
' + I], * Z* 8I=: ,
a^ 
' H
: 8* k
' * : * 
,
y
^
o: ^ ^ U? >' #+ Z/ I* I Y
' b/
Z/ , 8*
, ,-

Maka Haqiqat Muhammad adalah rupa bagi Nama Allah yang terhimpun bagi seluruh
himpunan Nama-nama Ilahiyyah kerana Hadhrat Baginda adalah Sahib Ismu Azham.

HAQIQAT ADALAH MABDA FAIDHZ


Hadhrat Syaikh Abdun-Nabi Syami Quddisa Sirruhu telah berkata dalam huraiannya,

: 'rI
: ' c+ I 'b/
+ * 
,

+
(

| * I Y
' b/
Z, , 8* ' [( R: c+ I * y
x

' I 9, &+ ' p 83' * 8|' : W*


' b,
+ 83' '* 8|' , 9,

Telah berkata Hadhrat Sayyidina Syaikhul-Masyaikh penghulu kami Syaikh Adam


Binuri Quddisa Sirruhu telah berkata bahawa sesungguhnya Haqiqat Muhammadi adalah
suatu Zat yang Jami yang suci dari segala bentuk penurunan Tanazzul. Maka ketahuilah
bahawa pengitlakan Haqiqat adalah disebabkan beberapa keadaan, di sini pengertian Haqiqat
adalah bermaksud Mabda Faidhz. Haqiqat bukanlah bermaksud suatu Murakkab daripada
Jins atau Nau kerana persoalan Itiradhz boleh ditimbulkan ke atasnya.
Hadhrat Syaikh Adam Binuri Alaihirrahmah adalah Khalifah Hadhrat Imam Rabbani
Mujaddid Alf Tsani Quddisa Sirruhu dan menurut pandangan pendapat beliau, bahawa di
sini yang dimaksudkan dengan Haqiqat Muhammadiyyah adalah Mabda Faidhz yakni
sumber dan punca limpahan Faidhz Hadhrat Penghulu Alam Nabi Muhammad Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam dan Mabda Faidhz Baginda adalah pada Martabat Syan Ilmi
yang merupakan Syan Jami yakni suatu hal keadaan yang terhimpun dengan ilmu
pengetahuan dan juga merupakan Syan Ilmi Kulli yakni keadaan ilmu pengetahuan yang
bersifat keseluruhan.
Menurut pandangan beliau bahawa penggunaan istilah Tanazzul bagi Haqiqat
Muhammadiyyah adalah mustahil pada pandangan beliau khasnya apabila Tanazzul
diertikan sebagai kegelinciran Zawal yang melenyapkan.
Wallahu Alam.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

110

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

HAQIQAT MUHAMMADIYYAH ADALAH NUR ZATIYYAH


Hadhrat Syaikh Arif As-Shawi Rahmatullah Alaih telah mensyarahkan kitab karangan
Hadhrat Syaikh Abul-Hassan Asy-Syadzili Rahmatullah Alaih yang berjudul Shalatu AnNuuri Az-Zati seperti berikut,

* (

: , y
^

*
, >+ #+ , | D*
(
>: #
[* * I Y
' + '* 8|' l,J ' L:>'N ' o1J' ' 21
' oI =+ J( ,
4 #"+ #' 21 S/ * U? I ' ' * #+"#+
\
+ 'r* o' J(' ' * 8,J ' y
x
l(J
' + I^H U4 I ' !
, N: ,g'MD' y
x
+ , J,'
Ya Allah, limpahkanlah Shalawat dan Salam dan Berkat ke atas Penghulu kami
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan cahaya Nur Zati yakni Nur Zat
Allah, yakni yang mana Allah Taala telah menciptakannya tanpa Madah peralatan kerana
Baginda adalah Miftah Al-Wujud yakni kunci kewujudan dan merupakan Madah peralatan
bagi terciptanya sekelian Mawjud.
Pengertian yang dituntut daripada Nur Zati ini ialah bahawa kewujudan Haqiqat
Muhammadiyyah yang tanpa perantaraan Wasitah adalah terzahir daripada Tajalli Zati Allah
Taala. Wallahu Alam. Mencapai idrak kefahaman yang sempurna berkenaan Haqiqat
Muhammadiyyah adalah tidak mungkin. Hadhrat Sayyid Abdullah Almir Ghani
Rahmatullah Alaih telah menuliskan dalam huraiannya seperti berikut,

' [* 
' I

*
, >: #+ * + D+
, + [/ p/
+ / J/+ [, ,0 ' L+ >' + n
' 8,0 ' d * V, V, ' d N:' I* + 0:>+ o,J-,

+ MN' , 9, '$+ * ' o: ), H


| J1k
' rI :N B
+ #+i,b
' &+ ' 0H

+ 8:
,
#' $+ ' [* '^

: D*
'' 2< 0/ + , '
}M8* "'
 D'>H H : J
' J * o' J(' ' * 8J, ' y
x
lJ(
' Z* I* I Y
' b/
Z/ , 8* ' G, 
' S, R: # , {
' M*
' , y
x
o+ =+ ' * >' {
' -*>: M'

Dan daripada kalangan kami sesiapa pun dari kalangan Sabiq dan Lahiq tiada mencapai
Idrak kefahaman mengenai Haqiqat Muhammadiyyah dan bagaimana ianya dapat dating
dalam kefahaman Idrak sedangkan penciptaan akhlaknya adalah Al-Quran, dan Zat
Baginda adalah daripada cahaya Nur Zat Allah Ar-Rahman, dan baginya keseluruhan
martabat-martabat Ihsan, dan Baginda adalah Kekasih Termulia dan dikhususkan dengan
penzahiran Tajalli Teragung. Kerana itulah sebahagian Para Arifin telah berkata bahawa
jika Haqiqat Muhammadi terzahir pada Khalaq maka semuanya akan menjadi binasa.
Dalam Syarah Taarruf ada dinyatakan seperti berikut,

: 'M
[, + ' o/' o, U? >I , | :I
' * : J'J* aH ' N' #, ' :' #+N, , ,9
Hadhrat Abu Yazid Bistami Rahmatullah Alaih telah berkata, jikalau dizahirkan kepada
makhluk walau sezarrah pun daripada cahaya Nur Nabi maka segala sesuatu yang berada
di bawah Arasy tidak akan dapat terus berdiri.

HAQIQAT MUHAMMAD SEBAGAI ZHUHUR AWWAL ADALAH


HAQIQATUL-HAQAIQ
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah berkata dalam Maktub 122 Daftar 3,
Haqiqat Muhammadi, semoga ke atasnya daripada Shalawat yang terafdhal dan
kesejahteraan selamat yang sempurna, yang merupakan Zhuhur Awwal yakni penzahiran
yang pertama dan adalah Haqiqat Al-Haqaiq yakni haqiqat bagi sekalian Haqiqat-haqiqat.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

111

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Maksudnya ialah bahawa segala Haqiqat-haqiqat yang lain sama ada Haqiqat-haqiqat
Para Anbiya Kiram dan Haqiqat-haqiqat Para Malaikat Izham Alaihimus-Shalatu Wassalam
kesemuanya adalah seumpama bayangan Zhilal bagi Haqiqat Muhammadi dan merupakan
Asal bagi sekalian Haqaiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,

:>#+ y
x
' J,' ' / I ,

Pertama-tama sekali apa yang Allah Taala telah ciptakan adalah Nur daku.
Seterusnya, Hadhrat Imam Rabbani telah menuliskan, Haqiqat Muhammadi Alaihi
Waala Aalihis-Shalatu Wassalam adalah Haqiqatul-Haqaiq, bahawa ianya telah tersingkap ke
atas Faqir ini setelah pekerjaan menempuh beberapa pengakhiran martabat-martabat
bayangan Zhilal. Taayyun ketentuan dan Zhuhur penzahirannya adalah Hubbi kecintaan,
bahawa sebagai Mabda permulaan bagi segala Zhuhurat penzahiran dan Mansya Khalqi
penciptaan yang dikehendaki bagi sekalian Makhluqat. Dalam Hadits Qudsi yang masyhur
ada menyatakan bahawa,

z
' ' x^ ' J,
G
+ J,
' -, z
' ' / [, G
+ '],-, }8* ,
} 0, G
+ 0/

Aku adalah khazanah yang tersembunyi, maka Aku suka supaya dikenali, maka Aku telah
menciptakan makhluk supaya Aku dikenali. Awal pertama sekali perkara daripada
khazanah yang tersembunyi ini yang terzahir ke medan penzahiran Zhuhur adalah kecintaan
Hubb yang merupakan sebab bagi penciptaan sekalian Makhluqat. Jika kecintaan Hubb ini
tidak ada maka pintu kejadian pun tidak akan terbuka dan Alam kejadian akan terus tetap
dan berkekalan dalam Adam ketiadaan. Rahsia yang terdapat di dalam Hadits Qudsi,

L' !
, -H
G
+ ,J' I , L' V, # ,
Jikalau bukan keranamu wahai Muhammad, tidaklah Aku menciptakan sekalian falak,
yang menyatakan keadaan Syan Hadhrat Khatimur-Rusul hendaklah dicari pada tempat ini
dan Haqiqat bagi Hadits yang menyatakan,

Z, 8IN:#+NI

+ '=e, I , L' V, #,

Jikalau bukan keranamu wahai Muhammad, tidaklah Aku menzahirkan Rabubiyyah


KetuhananKu, hendaklah dituntut pada Maqam ini.

TAKHRIJ DAN TAHQIQ HADITS NUR DAN LAULAK


Dalam Hadits Qudsi ada menyatakan,

L' !
, -H
G
+ ,J' I , L' V, #,

Jikalau bukan keranamu wahai Muhammad, tidaklah Aku menciptakan sekalian falak.
Hadhrat Imam Rabbani Rahmatullah Alaih kerap kali menyebut Hadits Nur dan
Hadits Laulak dalam huraiannya dan menuntut Istidlal daripada kenyataan beliau kerana
kedudukan maqam beliau secara Ilmi dan Tahqiqi adalah cukup sebagai dalil tentang
kebenaran lafaznya, pengertian Maknawi dan Kasyafi beliau, sehinggakan di sisi Para
Muhadditsin dan Para Imam yang mulia juga turut membenarkan pengertian makna Hadits
ini. Di dalam Kitab Hadiqatun-Nadiyyah, jilid kedua mukasurat 375 bahawa Allamah
Muhaqqiq Imam Abdul Ghani Nablusi Qutub Syami Rahmatullah Alaih telah menulis,
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

112

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

+ 8*Yi
I
w
/ *
,
* N: ' >' ' '0, o' J(' ' * 8,J ' y
x
l(J
' c* >: #+ * 54 3' 2< 0/ ' J*+ ,9
Sesungguhnya setiap benda telah diciptakan daripada cahaya Nur Nabi Shallallahu
Alaihi Wasallam sebagaimana dinyatakan dalam Hadits Shahih.
Hadhrat Allamah Nablusi Rahmatullah Alaih adalah guru kepada Hadhrat Allamah
Ibnu Abid Syami Rahmatullah Alaih dan beliau telah menjelaskan kesahihan Hadits Nur ini.
Hadhrat Syaikh Muhaqqiq Abdul Haqq Muhaddits Dehlawi Rahmatullah Alaih berkata,
bahawa di dalam Hadits Shahih telahpun warid kenyataan Hadits Nur tersebut. Begitu juga
Hadits Jabir Radhiyallahu Anhu yang semakna dengan Hadits Nur juga adalah Maqbul
diterima dengan iktibar riwayat dengan makna secara Qadim dan Hadits dalam penulisan
dan kalimat-kalimat Para Imam dan Para Muhadditsin dan Para Awliya dan Para Arifin yang
mana perkara ini telah dipersaksikan.

HADITS JABIR RADHIYALLAHU ANHU


Murid Hadhrat Sayyidina Imam Malik Radhiyallahu Anhu dan Guru kepada Hadhrat
Sayyidina Imam Ahmad Ibni Hanbal Radhiyallahu Anhu iaitu Hadhrat Allamah Ali Ibni
Burhanuddin Salimi Rahmatullah Alaih telah menukilkan di dalam kitab Sirat Halbiyyah,
Hadhrat Allamah Yusuf Nabhani Rahmatullah Alaih telah menukilkan di dalam kitab
Hujjatullahi Alal-Aalamin dan Anwar Muhammadiyyah, dan Hadhrat Allamah Umar Ibni
Ahmad Kharputi Rahmatullah Alaih telah menukilkan di dalam kitab Aqidah Asy-Syahdah
akan Hadits Nur ini berserta dengan tuntutan Sanadnya dan mereka kesemuanya bersikap
Tadil dan Itimad terhadap Hadits tersebut. Bahkan Hadits tersebut ada yang diklasifikasikan
sebagai Shahih, Hasan, Shalih, Maqbul dan Mutamad serta diberikan kedudukan sebagai
Tallaqi Ummat Bil Qabul yang mana merupakan antara Hadits yang tidak perlu
dimulahazahkan tentang Sanadnya bahkan jika dengan Sanad yang dhaif sekalipun ianya
tidaklah membahayakan. Wallahu Alam.

HADITS LAULAK
Para Aimmah Hadits telah menjelaskan bahawa Hadits Qudsi Laulak adalah tsabit
secara makna namun perkataan Aflak adalah tidak tsabit secara lafaz. Hadhrat Mulla Ali Qari
Rahmatullah Alaih telah menukilkan dalam kitab Maudhuat Kabir, daripada Hadhrat Imam
Ash-Shanani Rahmatullah Alaih bahawa ianya adalah Maudhu sebagaimana yang
dinyatakan di dalam Al-Khulashah tetapi pengertian maknanya adalah benar Sahih. Hadhrat
Maulana Abdul Hayy Faranggi Mahalli Quddisa Sirruhu telah menulis bahawa Hadits Nur
dan Hadits Laulak kedua-duanya adalah tsabit secara makna dan tidak tsabit secara lafaz.
Dalam sebahagian Ahadits Laulak, sebagai menggantikan kalimah Aflak telah
dinyatakan kalimah Samaa. Hadhrat Allamah Muhammad Ibni Yusuf Shalihi Syami telah
berkata,

: ' o' J(' ' * 8,J ' y


x
l(J
' | :I
: ' + ' g
, 'MD' y
x
' X
* >' J* ' ' ' : N^ >: +i

ax ,3* s
+ r'0*
G
+ M,->' V, ' *W'' V, ' *X>, G
+ ,J' ' L' ,V #,
:!
, "' '
: I * ' + I _+H ' , ,9 2( "' ' I ' y
^

{1E 75B 3


6
2} aH p''t'
c* * $' G
'N' V, ' aH p'
'
,
c* * $'
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

113

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Pengarang kitab Syifa Ash-Shudur telah meriwayatkan daripada Hadhrat Sayyidina Ali Ibni
Abi Talib Radhiyallahu Anhu, beliau telah meriwayatkan daripada Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Baginda telah meriwayatkan
daripada Hadhrat Allah Rabbul-Izzat Jalla Majdahul-Karim bahawa Allah Taala telah
berfirman, Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, demi KemuliaanKu dan
KeagunganKu, jika bukan kerana dirimu maka Aku tidak menciptakan bumi dan langit
dan tidak Aku angkatkan langit ini dan tidak Aku lapangkan bumi ini.
Hadhrat Allamah Fasi Alaihirrahmah telah berkata,

/ #,9 #' $+ ' + Y


'Y
I
' o+ 0* ,
' * J*W*V, ' *- |* =' 8'
' * + ' y
x
' X
* >' s
: (
,
: N ' ' + w
* *' *- '
' c+ V, #, ' ' p w
4 *' ;
: 
' : >+ ' K
' r+,J' ' d I _+H V, #, &+ !
,
I
* 8,J ' &' ' O^H g
, 'MD' ' L' >' 'D' y
^

{264 B 
C
2WV \3 
b
} ~X>, V, ' a '' G
+ ,J' V, ' K
' r+,J'

Hadhrat Imam Baihaqi dan Hadhrat Imam Hakim Rahimahumallah telah menukilkan Hadits
Umar Radhiyallahu Anhu dan telah mengikrarkannya sebagai Shahih dan ianya adalah
perkataan Allah Tabaraka Wa Taala kepada Hadhrat Nabi Adam Alaihissalam: Jikalau
tiada Muhammad tiadalah Aku ciptakan engkau. Dan pada suatu riwayat yang lain:
Jikalau tiadanya Muhammad maka tiadalah Aku ciptakan engkau dan tiadalah Aku
ciptakan langit dan tiada juga bumi.
Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Hadhrat Allamah Abdur Rahman Shafuri
Rahmatullah Alaih di dalam kitab Nuzhatul-Majalis, Hadhrat Imam Qasthalani Rahmatullah
Alaih di dalam kitab Mawahib Laduniyyah dan Hadhrat Imam Syaikh Muhammad Thahir
Rahmatullah Alaih di dalam kitab Majma Bahaarul-Anwar. Hadhrat Allamah Mahmud
Alusi Baghdadi Rahmatullah Alaih telah menulis di dalam kitab Tafsir Ruhul-Maani bahawa
dalam Hadits Laulak, dengan lafaz Aflak juga telah disebutkan,

* r*, *
'#N: ' + N:'" ' K
' 8|:' >' #+ y
x
' J,' ' / I , o' J(' ' * 8,J ' y
x
l(J
' * *#,N: * 8, R: >+ 'b/
/ I H
+ 8M' rI
'
{1E 51B Mb
\ >} L' !
, -H
G
+ ,J' I , L' V, #, * 8, R: C+ 
* + ',0 Z/ X
' ,-^
G
* J,i
' '

Taayyun Awwal ialah apa yang diisyaratkan oleh Hadhrat Baginda Nabi Shallallahu Alaihi
Wasallam menerusi Qaul perkataannya bahawa, Awwal apa yang telah diciptakan oleh
Allah adalah cahaya Nur Nabimu wahai Jabir, dan dengan menerusi perantaraan
Wasithahnya terhasillah Ifadhzah limpahan Faidhzan kepada makhluk sebagaimana yang
diisyaratkan kepadanya dalam keterangan, Jikalau bukan keranamu, tiadalah Daku
menciptakan segala Aflak.
Ketahuilah bahawa pengarang Tafsir Ruh Al-Maani adalah diterima sebagai seorang
dari kalangan Mufassir Al-Quran yang tertinggi martabatnya dan penafsirannya telah
ditahqiq dan dimuktamadkan oleh sekalian Ahli Sunnat. Beliau adalah seorang daripada
Mufassirin Mutaakhirin. Kedalaman ilmiah dan pengetahuannya yang tinggi dalam Ilmu
Hadits adalah sebanding dan tiada berkurangan dengan martabat kedudukan Hadhrat
Muhaddits Ibnu Jauzi Rahmatullah Alaih. Tahqiq pembenaran dan tuntutan penyaksian
beliau terhadap Hadits Laulak ini adalah suatu bukti yang sangat kuat dan saksi yang sangat
adil atas kesahihan Hadits ini.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

114

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Hadhrat Allamah Bushairi Rahmatullah Alaih pengarang Qasidah Burdah yang
ditulis dalam bahasa Arab adalah begitu masyhur dan dalam Qasidahnya beliau telah
mengisyaratkan kepada Hadits Laulak dengan ungkapan berikut:

&: ' M'


' * '8
E
: + 'D o, c+ V, #,

Jikalau bukan kerana Baginda maka Dunia tidak akan keluar dari Adam kepada Wujud.
Hadhrat Maulana Zulfiqar Ali Deobandi Rahimahullah dalam kitab Attarul-Wurdah
Syarah Qasidah Burdah mengatakan bahawa Hadhrat Imam Bushairi Alaihirrahmah telah
mengambil secara Iqtibas pengertian Hadits Laulak dalam ungkapan syair tersebut dengan
berkata,

L' !
, -H
G
+ ,J' I , L' V, #, w
* *' |
d 'r*9:R c+ V, #, + /#,9 '
Dan pada perkataannya Laulahu adalah Iqtibas pengambilan daripada Hadits Laulaka
Lamma Khalaqtu Al-Aflak.
Hadhrat Syaikh Saadi Alaihirrahmah yang merupakan penuntut kepada Hadhrat
Muhaddits Ibnu Jauzi Alaihirrahmah dan murid khas kepada Hadhrat Syaikh Shihabuddin
Suhrawardi Rahmatullah Alaih telah menyatakan dalam syairnya di Maqam Baginda yang
mengisyaratkan kepada berkenaan keagungan Laulak ini,

o)a@Ii@@@6@am@
o)a@Ii@H@@@@@m@
Bagimu kemuliaan Laulak dengan ketetapanyan adalah mencukupi,
Sanjungan memujimu dengan Thaha dan Yaasiin adalah mencukupi.

KHULASAH PERBAHASAN HADITS LAULAK


Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Quddisa Sirruhul-Aziz dalam Maktub 122
dan Maktub 124 Daftar 3 menyatakan bahawa dalam Istidlal penuntutan dalil daripada
Hadits Laulak, pengertian makna Hadits ini adalah benar tsabit dan Shahih dan dalilnya
adalah lebih terang dari sinaran cahaya mentari, dan atas kenyataan inilah Para Shufiya
Muhaqqiqin dan Para Ulama Muhadditsin telah berpegang dengan teguh. Urusan perkara ini
telah diperjelaskan bahawa lafaz Aflak yang diriwayatkan dalam Hadits Laulak adalah betul
dengan secara pengertian makna manakala lafaz-lafaz seperti Samaa iaitu langit, Ardhz iaitu
bumi, Jannat iaitu Syurga, Naar iaitu Neraka dan Dunia yang dinyatakan dalam riwayat
Hadits-hadits adalah benar kesahihannya secara sebutan lafaz.
Maka, Hadits Laulak menurut iktibar Riwayat dan Dirayat, susunan tatabahasa Tarkib
Nahwi dan Irab adalah benar-benar tsabit sepenuhnya tanpa sebarang kekaburan.
Sebagaimana yang tidak tersembunyi pada pandangan Ahli Bashirah.

HAQIQAT MUHAMMADIYYAH ADALAH TAAYYUN HUBBI DAN


TAAYYUN WUJUDI
Seterusnya Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menukilkan dalam surat
tersebut,
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

115

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Untuk berlakunya Ijad terjadinya kejadian Alam, iktibar penciptaannya adalah Hubb
kecintaan kemudian berlaku iktibar Wujud yang merupakan muqaddimah permulaan bagi
Ijad terjadinya kejadian kerana jika tanpa pengiktibaran kecintaan Hubb dan Wujud, maka
Alam dan Ijad kejadian adalah tidak diperlukanNya Hadhrat Zat Jalla Syanuhu yang Maha
Kaya.

tn=y9$# t ;_ts9 !$# )

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari Alam
semesta. [Al-Ankabut: 6]
Ayat Qurani ini adalah Nas Qathi atas perkara ini. Seterusnya beliau telah menulis,
Ketahuilah bahawa pada Taayyun Awwal yang merupakan Taayyun Hubbi, apabila
diperhatikan dengan lebih halus, maka dengan Fadhzal kekurniaan Allah dapatlah diketahui
bahawa markaz bagi Taayyun ini adalah kecintaan Hubb yang merupakan Haqiqat
Muhammadi Shallallahu Alaihi Wa Aalihi Wasallam. Daripada Hadits,

z
' ' x^ ' J,
G
+ ,J
' -, z
' ' / [, G
+ ',]-, }8* ,
}0, G
+ 0/
Dapatlah diketahui bahawa Taayyun Hubbi adalah iktibar pertama yang telah zahir
bagi menciptakan seluruh Kainat dan Markaz Taayyun Hubbi adalah Haqiqat
Muhammadiyyah. Dan daripada Hadits Laulak, dapatlah ditsabitkan bahawa Taayyun
Wujudi adalah pada iktibar kedua yang merupakan bagi terjadinya Ijad kejadian Alam.
Seolah-olahnya Taayyun Wujudi adalah bayangan Zhill bagi Taayyun Hubbi dan Taayyun
Hubbi adalah Wasitah perantaraan bagi Taayyun Wujudi. Maka fahamkanlah!

HAQIQAT MUHAMMADIYYAH MENURUT IBNU ARABI


Di sisi Hadhrat Syaikh Muhyiuddin Ibnu Arabi Quddisa Sirruhu dan sekalian Para
Pengikut Shufiya Wujudiyyah, Haqiqat Muhammadiyyah Ala Shahibiha As-Shalawat yang
dikatakan Taayyun Awwal atau Taayyun Hubbi adalah nama bagi Martabat Wahdat dan
Taayyun Tsani iaitu ketentuan yang kedua adalah diiktibarkan dengan Wahidiyyat dan
kedua-dua Taayyun tersebut dikatakan sebagai Taayyun Wujubi dan dianggap sebagai
Qadim, manakala baki tiga Taayyunat iaitu Ruhi, Mitsali dan Jasadi dikatakan sebagai
Taayyun Imkani.
Begitu juga bagi Haqiqat Muhammadiyyah dan Haqaiq Mumkinat iaitu Ayan Tsabitah
adalah ditsabitkan hukumnya sebagai Wujub, dan di antara Wajib dan Mumkin tiada yang
dapat membezakannya sepertimana beliau sendiri mengatakannya. Di dalam Fushush AlHikam beliau telah menuliskan bahawa, Ayan Tsabitah iaitu Haqaiq Mumkinat bagi kami
pada Haqiqatnya adalah bayangan ZhillNya Haqq Taala, bukan yang selainNya. Di sisi
Hadhrat Ibnu Arabi Rahmatullah Alaih, terdapat Ainiyyat pada Asal dan Zhill dan Ayan
Tsabitah adalah penzahiran rupabentuk ilmiah bagi Asma Ilahiyyah dan daripada Haqiqat
Muhammadiyyah adalah bermaksud Hadhrat Ilmu secara Ijmal dan ianya dianggap sebagai
Taayyun Awwal bagi Martabat La Taayyun dan Tajalli Zat. Dan Taayyun Awwal diikrarkan
sebagai Taayyun Ilmi dan rupabentuk Syan Ilmu dan menganggapnya sebagai Ain Zat
pada Kharij luaran, kerana menurut pandangan beliau bahawa tiada suatu apa pun benda
yang Mawjud pada Kharij luaran selain dari Zat Mahadhz.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

116

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

HAQIQAT MUHAMMADIYYAH MENURUT IMAM RABBANI


Menurut pandangan Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu dan Para Shufiya
Syuhudiyyah, Haqiqat Muhammadiyyah Ala Shahibiha As-Shalawat adalah nama bagi
Haqiqatul-Haqaiq, Taayyun Hubbi, Taayyun Wujudi dan penzahiran bagi Isim Ilahi. Haqaiq
bagi Para Anbiya Izham dan Para Malaikat Kiram dan sebagainya adalah seumpama
bayangan Zhilal bagi Haqiqat Muhammadiyyah dan ianya adalah Ashal Haqaiq. Di sisi
mereka menganggap bahawa adalah tidak boleh mengitlakkan ketentuan-ketentuan
Taayyunat, Tanazzulat dan Zhilal bagi Zat Wajib La Taayyun. Hadhrat Imam Rabbani
Quddisa Sirruhu berkata, Di sisi Faqir ini tiada sebarang Taayyun dan tidak dapat
ditentukan Taayyunnya, ketentuan Taayyun yang manakah yang menjadikan La Taayyun
Zat Wajib Haqq Taala sebagai sesuatu yang dapat ditentukan. Seterusnya beliau telah
menjawab suatu persoalan seperti berikut, Pada ibarat-ibarat yang Faqir nyatakan, jika
terdapatnya lafaz-lafaz yang seumpama ini seperti Taayyun, Zhill dan sebagainya maka
hendaklah diketahui bahawa ianya kerana Shanaat Musyakalah yakni pemahaman dengan
suatu makna yang lain.

SHANAAT MUSYAKALAH
Takrif Shanaat Musyakalah,

=' J/T| Z? ,8|' Z4 ,8|' ax p'"' g


, 'MD' * *#,0, * r*'Y+ ;
: * * #/9#+ * c* C: ,
* ,JN: 5* 
I
+ 0* Z/ J,0, 'b/
,
Musyakalah ialah menyatakan sesuatu dengan lafaz yang lain kerana terdapatnya
perhubungan dengannya seperti firman Allah Taala: Jaza-u Sayyiatin Sayyiatun Mitsluha
yang bererti, Balasan keburukan adalah dengan keburukan yang seumpamanya, yakni
sebagai balasan keburukan maka pelaku dosa adalah diberikan azab siksaan yang setimpal
dengan dosanya, bukanlah ianya membawa makna bahawa balasan bagi keburukan dosa
adalah keburukan dosa. Di sini mafhum lafaz Sayyiah yang kedua adalah berbeza dari lafaz
Sayyiah yang pertama kerana lafaz Sayyiah yang pertama adalah atas pengertian mafhum
yang asal manakala lafaz Sayyiah yang kedua adalah digunakan untuk pengertian makna
yang lain. Begitu juga dalam kalam Para Masyaikh dan Para Ulama juga pada sebahagian
waktu adalah menggunakan kenyataan dari sudut Shanaat Musyakalah.
Menurut Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu, mengatakan kedua-dua Taayyunat
sebagai Taayyun Wujubi adalah salah kerana apabila Haqiqatul Haqaiq yang merupakan
Haqiqat yang pertama adalah makhluk dan Hadits yang bersifat baharu maka segala Haqaiq
yang datang sesudahnya juga adalah makhluk dan Hadits yang bersifat baharu. Taayyun
Wujubi tidak boleh menjadi Haqiqat Mumkinat.Haqiqat bagi Mumkin juga adalah Mumkin
dan bukannya Wajib. Menurut beliau, keadaan Haqiqat Muhammadiyyah sebagai makhluk
adalah tsabit daripada kenyataan Hadits Nabawi,

>: #+ y
x
' J,' ' / I ,

Awal apa yang telah Allah Taala ciptakan adalah Nurku. Begitu juga menurut Hadhrat
Imam Rabbani Quddisa Sirruhu daripada kenyataan Hadits,

& ' l, ,]N: 


*
'#' 
I
: J' 2, 9,

Sebelum penciptaan langit-langit dengan kadar dua ribu tahun,


& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

117

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dan kenyataan Hadits,

& ' n
* , ' 
' ' Z* M' N'>,]N: &' ' p : J' 2, 9,

Sebelum penciptaan Nabi Adam Alaihissalam dengan kadar empatbelas ribu tahun,
Dan daripada Ahadits yang seumpama dengannya juga adalah mentsabitkan waktu
Mutaayyan yang tertentu bagi penciptaan tersebut yang mana merupakan dalil bagi
menunjukkan bahawa Haqiqat Muhammadiyyah Ala Shahibiha As-Shalawat adalah makhluk
dan Hadits yang bersifat baharu. Pandangan Hadhrat Ibnu Arabi yang menetapkan bahawa
Haqaiq Mumkinat yakni Ayan Tsabitah adalah bayangan Zhill bagi Wajib Taala juga adalah
disebabkan kerana tidak sampainya pemahaman pada Haqiqat muamalah yang sebenarnya
kerana sebarang makhluk tidak boleh menjadi bayangan Zhill bagi Khaliq. Tiada sebarang
Nisbat yang terhasil dalam Nisbat perhubungan makhluk dengan Zat Wajib Taala melainkan
Nisbat Makhluqiyyat.
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah memperjelaskannya bahawa, Apabila
Faqir ini telah berada dalam persiaran Sayr Martabat Zhilliyyat maka ilmu-ilmu pengetahuan
jenis ini juga telah Warid ke atas hamba ini, kemudian apabilau urusan muamalah senakin
maju ke hadapan maka terzahirlah bahawa ilmu-ilmu pengetahuan dan pengenalanpengenalan Marifat tersebut adalah bersifat Sukriyyah yakni kemabukan.
Seterusnya beliau berkata, Jenis ilmu-ilmu pengetahuan yang mengitsbatkan sesuatu
Nisbat antara Wajib dan Mumkin bahawa yang pada ketetapan yang tsabit tiada Warid pada
Syara, kesemua ilmu-ilmu pengetahuan dan pengenalan-pengenalan Marifat tersebut adalah
daripada kemabukan Sukriyyah dan oleh kerana tiada sampai pemahamannya hingga haqiqat
muamalah yang sebenarnya. Apakah Mumkin itu yang boleh menjadi bayangan Zhill Wajib
Taala? Bagaimana boleh menjadi bayangan Zhill Wajib Taala? Bahawa daripada Zhill
dapatlah diwahamkan terbitnya misal dan memberikan perkhabaran mengenai tiadanya
kesempurnaan yang halus sedangkan bayangan Zhill Pesuruh Allah Muhammad Sallallahu
Alaihi Wasallam dengan kerana tiadanya kesempurnaan kehalusan, maka bagaimana boleh
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bayangan Zhill Tuhan?
Menurut pendapat Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Quddisa Sirruhu,
Haqiqat Muhammadiyyah pada Martabat Zat dengan iktibar pada Syan Ilmi adalah nama
bagi Qabiliyyat Ula yang merupakan penzahiran Haqiqat Isim Ilahi, bukannya penzahiran
rupabentuk Ilmi bagi Isim tersebut, kerana di antara sesuatu benda yang merupakan haqiqat
baginya dan rupabentuk Ilmiah baginya terdapat perbezaan yang besar, sebagaimana bahawa
antara haqiqat diri api dan rupabentuk api secara ilmiah dapat menjadi jelas dengan
perbezaan tersebut. Seterusnya dalam Maktub 100 Daftar 3 beliau telah menjelaskan lagi
seperti berikut, Dan selain dari Hadhrat Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wa Aalihi
Wasallam tiada seorang pun dalam pandangan yang menjadi penzahiran Haqiqat Isim Ilahi
Taala, walau bagaimana pun Al-Quran juga adalah penzahiran Haqiqat Isim Ilahi Jalla
Sulthanuhu, sebagaimana yang telah dinyatakan secara ringkas.
Khulasah Kalam ialah bahawa Mansya penzahiran Zhuhur Qurani adalah daripada
Shifat Haqiqiyyah, kerana itulah dianggapkannya sebagai bersifat Qadim dan dikatakannya
sebagai bukan makhluk. Dan Mansya Zhuhur penzahiran Haqiqat Muhammadi adalah
daripada Shifat Idhzafiyyah, maka kerana itu ianya dikatakan sebagai Hadits yang bersifat
baharu dan makhluk.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

118

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dan muamalah Kaabah Rabbani adalah lebih ajaib daripada kedua-dua penzahiran
yang dinyatakan bahawa di sana ianya adalah penzahiran Zhuhur makna Tanzihi tanpa
sebarang pakaian rupabentuk-rupabentuk dan gambaran-gambaran.
Menurut pendapat Thaifah Aliyyah Para Shufiya Alaihimurrahmah, yang
dimaksudkan dengan Haqiqat sesuatu itu adalah Isim Ilahi yang merupakan Mabda Taayyun
yakni permulaan ketentuan bagi sesuatu itu dan ianya menjadi bayangan Zhill bagi Isim
tersebut dan menjadi seperti pantulan. Yang dimaksudkan dengan Haqiqat Muhammadiyyah
bukanlah Zat Muhammadiyyah bahkan ianya adalah bermaksud Isim Ilahi yang merupakan
Murabbi Alam Khalaq bagi Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
dan ianya merupakan hal keadaan Syan Ilmi. Yang dimaksudkan dengan Haqiqat Kaabah
adalah Martabat Wujub yang merupakan Murabbi Alam Amar bagi Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ianya adalah lebih tinggi dari hal keadaan Syan
Ilmi. Dengan iktibar ini maka Haqiqat Kaabah adalah lebih afdhal dari Haqiqat
Muhammadiyyah. Bahkan juga, Haqiqat Kaabah adalah Masjud yang disujud bagi Alam
Akwan sedangkan Haqiqat Muhammadiyyah adalah Sajid yang bersujud dan bukannya
Masjud yang disujud. Oleh itu, Haqiqat Kaabah dengan kerana keadaan Syan Masjudiyyat
yang terdapat padanya adalah lebih afdhal dari Haqiqat Muhammadiyyah.
Dan perbezaan antara Sajidiyyat yang bersujud dan Masjudiyyat yang disujud adalah
jelas pada Ahli Ilmu dan orang yang berkefahaman, sebagaimana Hadhrat Imam Rabbani
Quddisa Sirruhu telah berkata, Jika Haqiqat bagi Kaabah dikatakan sebagai Masjud bagi
Haqiqat Muhammadi maka urusan manakah yang tertahan? Ya, Haqiqat Muhammadi adalah
lebih afdhal dari Haqaiq seluruh afrad alam, tetapi Haqiqat Kaabah bukanlah dari jenis
alam.
Bagi menghuraikan permasalahan ini, putera Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu
yang bernama Hadhrat Khwajah Muhammad Said Sirhindi Quddisa Sirruhu telah
menerangkan di dalam sebuah suratnya yang dituliskan huraiannya kepada Para Ulama
Haramain Syarifain. Di samping itu, Hadhrat Syaikh Abdun-Nabi Syami Naqsyabandi
Khalifah Mujaz Hadhrat Syaikh Adam Binuri Qaddasallahu Sirrahuma telah menuliskan di
dalam kitab Majmuatul-Asrar. Kenyataan yang diambil daripada kedua-dua tersebut
menurut tertib turutan, silalah mulahazah dan perhatikan,

[4 M lJ Z
8iD ; 9
#
R 83 
> ; Z
Z8
Z) [ oJ


l
o
 
 Z8N
ZMS
Z
Z8N GJN#9 - 3 a Z4 Jr
6

lD

[]
 
 Z8
Z8N GJN#9 lJ
M
Z8ND 6


o a
 2? Z8D

#8
8 lJ #$ #JM
M
Z8ND g#r
UMb
l$ cp" XMN l$ W
W !
} 0 []

$ [#S8- a
8 rb

; y
lX> c0 0 b


{N =8N Z
V
r8 l$ W
Z8
(68s#rS ZM N#rS) .W
8 .#- Z
Z8
[ Z4 J8J9 & ]N D- 29 N#rS p
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

119

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Kemudian ketahuilah bahawa lafaz Haqiqat Muhammadiyyah yang syaikh kami dan
Imam kami nyatakan dalam penulisannya adalah atas pengertian makna yang berlainan.
Haqiqat Muhammadiyyah apabila dinyatakan disamping Haqiqat Ahmadiyyah dan Haqiqat
Kaabah Rabbaniyyah maka ianya bermaksud Jami Isim Ilahi yakni keterhimpunan sekalian
Nama Tuhan yang sesuai untuk Tarbiyat pada Alam Sufli, dan apabila ianya disebut
disamping Haqiqat Ilahiyyah maka ianya bermaksud Jami Syan Zati yakni keterhimpunan
hal keadaan Zat yang sesuai untuk Tarbiyat pada Alam Uluwi dan mengandungi seluruh
Syuyunat Zatiyyah dan merupakan Asal dan Mabda, Isim Jami yakni nama yang terhimpun
yang merangkumi seluruh Asma.Maka, keadaan Syan ini adalah Kul keseluruhan bagi
sekalian Haqaiq dan baki Haqaiq yang lain adalah sebagai juzuk-juzuk bahagian daripadanya.
Dan ianya juga diibaratkan sebagai Haqiqatul-Haqaiq dan ianya adalah suatu Haqiqat yang
bahawa tiada sebarang perantaraan Wasitah antara Haqiqatnya dan Zat Muqaddas,
sebagaimana Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Radhiyallahu Anhu telah
menghuraikannya di dalam surat Maktubat beliau yang terakhir ketika beberapa hari sebelum
kewafatannya dengan mengatakan bahawa Haqiqat Muhammadiyyah adalah mengatasi
sekalian Haqaiq.
Hadhrat Syaikh Abdun-Nabi Syami Naqsyabandi Rahmatullah Alaih yang wafat pada
tahun 1146 H telah menulis seperti berikut,
Hendaklah diketahui bahawa terdapat dua Haqiqat bagi Hadhrat Kaabah. Haqiqat
yang pertama adalah pada Martabat Makhluk dan ianya adalah suatu Qabiliyyat daripada
Qabiliyyat-qabiliyyat Nur Awwal, Nur Awwal itu adalah Nur Muhammadi. Dan haqiqat yang
kedua adalah pada Martabat Wujub yang merupakan Haqiqat Mabudiyyat yakni Haqiqat
bagi yang disujud, dan inilah pengertian Haqiqat Kaabah yang didiperlukan dalam
melakukan sujud kepada Allah Taala. Dan bagi Hadhrat Baginda Shallallahu Alaihi
Wasallam juga terdapat dua Haqiqat. Haqiqat yang pertama adalah pada Martabat Makhluk
yang merupakan Zat Nur Awwal dan yang menghimpunkan segala potensi Qabiliyyat dan
Kaabah juga adalah suatu Qabiliyyat daripada Qabiliyyat-qabiliyyat ini dan diiktibarkan
secara ilmiah supaya ianya menjadi terhimpun sekalaian Syuyun dan Shifat dengan secara
ringkasan Ijmali, dan Qabiliyyat ini adalah satu Qabiliyyat daripada Qabiliyyat-qabiliyyat
Mabudiyyat, walaupun demikian kenyataan Qaul Hadhrat Syaikh kami Rahmatullah Alaih
berkenaan fadhilat kelebihan Kaabah adalah dengan pengertian Haqiqat yang kedua dan
bukannya dengan pengertian yang pertama, maka hendaklah difahamkannya.
Haqiqat Kaabah meskipun lebih afdhal dari Haqiqat Muhammadi namun Haqiqat
Kaabah tidak mengalami Uruj daripada Maqam Ashal sedangkan Haqiqat Muhammadiyyah
menerusi kenyataan ayat suci Quran yang mulia pada Surah Adh-Dhuha ayat 4,

4n<W{$# z y79 .Ky{ tzEs9u

Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang
permulaan, setiap detiknya mengalami Uruj yang tiada berkesudahan.
Rupabentuk Kaabah juga adalah makhluk manakala Haqiqat Muhammadiyyah adalah
sebab bagi terzahirnya makhluk. Atas dasar ini Hadhrat Penghulu Alam Shallallahu Alaihi
Wasallam adalah Afdhalul-Khalaiq yakni seafdhal-afdhal makhluk dari sekalian makhluk.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

120

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Penyelesaiannya adalah bahawa Haqiqat Muhammadiyyah adalah lebih afdhal dari
rupabentuk Kaabah dan Haqiqat Kaabah adalah lebih afdhal dari Haqiqat Muhammadiyyah.
Bagi Ahli Tahqiq perkara ini adalah begitu terang bahawa Hadhrat Imam Rabbani Quddisa
Sirruhu di dalam surat-surat dan karangan penulisan beliau, lafaz Haqiqat Muhammadiyyah
digunakan pada pengertian makna yang berbeza dan atas berbagai jenis keadaan.
Menggunakan satu pengertian makna atau jenis yang khusus bagi setiap tempat dan
keadaan adalah tanda kefahaman yang sakit. Oleh itu, apabila Haqiqat Muhammadiyyah
dinyatakan di samping Haqiqat Kaabah maka ianya bermaksud Isim Ilahi yang sesuai dengan
Tarbiyyat bagi Alam Sufliyyat, dan apabila Haqiqat Muhammadiyyah dinyatakan di samping
Haqiqat Ilahiyyah maka ianya bermaksud keadaan Syan Zati yang sesuai dengan Tarbiyyat
bagi Alam Uluwiyyat dan mengandungi seluruh Syuyunat Zatiyyah.
Wallahu Subhanahu Wa Taala Alam Wa Ilmuhu Atamm.

ITIBARAT DAN ISHTHILAHAT BAGI HAQIQAT MUHAMMADIYYAH


Menurut penjelasan Para Shufiya Kiram, Haqiqat Muhammadiyyah juga dikenali
sebagai:
1. Martabat Wahdat
2. Qalam Al-Ala
3. Isim Ilahi
4. Amar Allah
5. Isim Azham
6. Mabda Awwal
7. Tajalli Awwal
8. Nur Awwal
9. Zhuhur Awwal
10. Syuhud Awwal
11. Taayyun Awwal
12. Tanazzul Awwal
13. Faidhz Awwal
14. Ruh Awwal
15. Zhill Awwal
16. Qalam Awwal
17. Lauh Awwal
18. Aqal Awwal
19. Haqiqatul-Haqaiq
20. Qabiliyyat Uula
21. Barzakhul-Barazakh
22. Barzakh Kubra
23. Sidratul-Muntaha
24. Haddi Fashil
25. Martabat Shurat Haqq
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

121

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


26. Insan Kamil
27. Ummul-Kitab
28. Al-Qalbul-Washil
29. Al-Kitabul-Masthur
30. Ruuhul-Qudsi
31. Ruuhul-Azham
32. Ruuhi Kulli
33. Al-Imamul-Mubin
34. Mir-atul-Haqq
35. Al-Maadatul-Uula
36. Al-Muallimul-Awwal
37. Nafs Ar-Rahman
38. Mir-atul-Hadhratain
39. Al-Barzakh Al-Jaami
40. Majmaul-Bahrain
41. Mir-atul-Kaun
42. Markazatud-Dairah
43. Miftahul-Wujud
44. Al-Wujud As-Saari
45. Nurul-Anwar
46. Sirrul-Asrar
47. Nafsul-Anfaas
48. Arsyul-Urusy
49. Thaamatul-Haqaiqil-Kubra
50. Basharul-Wujud
51. Bashiratusy-Syuhud
52. Ar-Ruuhul-Quddusi
53. As-Sirrus-Subuuhi
54. Shurat Nasut Khalaq
55. Mana Lahuti Haqq
56. Bahri Qamus
57. Al-Jamul-Muthamtham
58. Tharazu Ridai-Kibriyai-Muthalassim
59. Harful-Ghain Al-Mujam
60. Nuqtah Al-Haqq Al-Mubham
61. Mabda Al-Kull
62. Marja Al-Kull Fil-Kull
63. Quranu Haqaiq Az-Zat
64. Furqan Tajalliyyat As-Shifat
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

122

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


65. Hadhrat Al-Asmaa Wa Ash-Shifat
66. Al-Haqqul-Makhluq Bihi Kullu Syai-in
67. Mazhhari Kamil
68. Alam Jabarut
69. Ilmi Ijmali
70. Haqiqat Insaniyyah
71. Hubbi Zati
72. Nuri Zati
73. Hubbi Jabaruti
74. Lauhi Qadhza
75. Taayyun Hubbi
76. Taayyun Wujudi
77. Rabithah Baina Az-Zhuhuri Wal-Buthun
78. Awwalu Ma Khalaqallahu Nuri
79. Awwalu Ma Khalaqallahul- Aqal
80. Awwalu Ma Khalaqallahul-Lauh
81. Awwalu Ma Khalaqallahul-Qalam
82. Awwalu Ma Khalaqallahu Durrata Baidhza
Nama-nama yang tersebut adalah nama gelaran lain bagi Haqiqat Muhammadiyyah
Ala Shahibihas-Shalawat Wat-Taslimat menurut Tabirat, Tasyrihat dan Ishthilahat yang
berbeza-beza.

HAQIQAT KAABAH ADALAH LEBIH AFDHAL DARI HAQIQAT


MUHAMMADIYYAH
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menulis dalam Mabda Wa Maad pada
Minha 48 seperti berikut, Darjat Haqiqat Qurani dan Haqiqat Kaabah Rabbani adalah lebih
tinggi dari Haqiqat Muhammadi Ala Mazhharihas-Shalawatu Wassalamu Wat-Tahiyyah,
oleh itu Haqiqat Qurani adalah Imam dan pemimpin bagi Haqiqat Muhammadi manakala
Haqiqat Kaabah Rabbani adalah Masjud yang disujud oleh Haqiqat Muhammadi.
Seterusnya beliau telah menulis, Ketahuilah bahawa sebagaimana Shurat rupabentuk
Kaabah adalah Masjud yang disujud oleh Shurat rupabentuk Asyya, begitulah juga Haqiqat
Kaabah adalah Masjud yang disujud oleh Haqiqat-haqiqat bagi sekalian Asyya.
Masaalah ini juga telah diperjelaskannya di dalam Maktub 209 Daftar 1. Hendaklah
diketahui bahawa Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu dalam sebuah Maktubnya telah
menetapkan bahawa Haqiqat Kaabah adalah lebih tinggi dari keadaan Syan Ilmi, dan dalam
sebuah Maktub yang lain beliau telah menyatakan bahawa Haqiqat Kaabah adalah Zhuhur
Tanzihah Shirf Zat Haqq Taala yakni penzahiran kesucian Zat Haqq Taala semata-mata.
Ungkapan kalam beliau ini tidaklah menunjukkan pertentangan antara kedua-dua pengertian
bahkan hendaklah difahami bahawa ianya adalah kerana berdasarkan Ahwal dan Maqamat
yang berbeza-beza yakni pada menetapkan Haqiqat Kaabah lebih tinggi dari keadaan Syan
Ilmi ianya menjelaskan mengenai bayangan Zhilal bagi Haqiqat Kaabah.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

123

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dan pada penetapannya terhadap Zhuhur Tanzihah Shirf Zat Haqq Taala ianya
menerangkan tentang Ashal Haqiqat Kaabah kerana bagi setiap Haqiqat terdapat Ashal dan
Zhilal baginya.

HAQIQAT AL-QURAN
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Allahi Wasallam telah bersabda,

' , 0, , -,
f$ C' , , 9, ' -, .
#J/, C+ , y
^
&+ !
, 0, [/ p/
,

Al-Quran adalah Kalam Allah yang bukan makhluk, maka barangsiapa yang berkata
selain dari kenyataan ini maka sesungguhnya dia telah kafir.
[Musnad Al-Firdaus: Jilid 3 m/s 228 dan As-Sunan Al-Kubra: Jilid 10 m/s 205]
Pada pandangan Para Ulama Mutakallimin Ahli Sunnat, Al-Quran adalah Kalam Allah
yang Azali, bukan makhluk dan bershifat Qadim. Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu
telah berkata bahawa Hadhrat Imam Azham Abu Hanifah dan Hadhrat Imam Abu Yusuf
Radhiyallahu Anhuma telah membahaskan dan bermuzakarah tentang masalah penciptaan
Al-Quran hingga selama enam bulan dan sesudah itu mereka telah bersepakat dan membuat
rumusan keputusan bahawa seseorang yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk dan
Hadits yang bershifat baharu maka dia menjadi Kafir dan atas keputusan inilah Ijma Ummat
telah berpegang.

TAKRIF AL-QURAN
Para Ulama Muhaqqiqin telah mentakrifkan Al-Quran sebagai,

=J0 WYJ 
g
J
oJM
#$
Al-Quran adalah pengetahuan Ilmu Laduni yang Ijmali ringkasannya lagi Jaami
terhimpun bagi sekalian Haqaiq.

AL-QURAN ADALAH SUATU KETERHIMPUNAN BAGI SEGALA


KAMALAT ZATI DAN KAMALAT SYUYUNI
Al-Quran adalah Kalam Allah dan merupakan satu daripada Shifat Tsamaniyyah iaitu
Shifat-shifat Tsubutiyyah. Sesungguhnya setiap Syan dan setiap Shifat bagi Zat adalah
menanggung seluruh Syuyunat dan Shifat-shifat, jika tidak sedemikian maka akan lazimlah
berlaku kekurangan.

~C:0,
#J/ + K
' *
, ' y
x
fg'MD' '

Dan Allah Taala adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar dari segala kekurangan.
Berdasarkan atas perkara ini, Shifat Kalam adalah suatu keterhimpunan yang Jaami
bagi Sifat Tsamaniyyah dan keadaan Syan Kalam adalah mengandungi Syuyunat Zatiyyah.
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu bagi mentsabitkan pemahaman ini beliau telah
menetapkan bahawa Al-Quran adalah suatu Jaami keterhimpunan kesempurnaan Kamalat
Zati dan Syuyuni bagi Syan Kalam dan Shifat Kalam. Menurut Hadhrat Imam Rabbani
Quddisa Sirruhu, Haqiqat Al-Quran adalah,


Mabda Wusati Bey Chun Hadhrat Zat
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

124

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Yang bermaksud, Permulaan keluasan tanpa Kaifiyyat bagi Hadhrat Zat Taala
berdasarkan keterangan daripada Ayat Qurani 115 Surah Al-Baqarah,

=t u !$# 1) 4 !$# _u sVs (#9u? $yur's 4 >pRQ$#u pRQ$# !u

Dan kepunyaan Allah Timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah
Wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas RahmatNya lagi Maha Mengetahui.
Di situlah Wajah Allah bermaksud kekuasaan Allah meliputi seluruh alam, walau di
mana saja manusia berada Allah mengetahui perbuatannya.

DUA PEMBAHAGIAN KALAM


Menurut Para Mutakallimin, Kalam Haqq terbahagi kepada dua:
1. Kalam Lafzhi
2. Kalam Nafsi
Mereka mengatakan bahawa Kalam Lafzhi adalah Hadits yang bershifat baharu dan
sebagai Dal yang menunjukkan Dalil ke atas Kalam Nafsi yang bersifat Qadim sedia ada dan
menjadi Madlul baginya. Di samping itu, Kalam Lafzhi bermaksud suatu Kalam Murakkab
yang tersusun daripada tertiban huruf-huruf dan suara-suara.
Nisbat Kalam Lafzhi dengan Haqq Taala bukan sepertimana Nisbat Kalam dengan
Mutakallim tetapi Nisbatnya adalah seperti Nisbat Makhluk dengan Khaliq. Maka, kedua-dua
jenis bahagian Kalam ini pada Haqiqatnya adalah Kalam Haqq Jalla Wa Ala, sebagaimana
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah pun memperjelaskannya di dalam Daftar 1 Maktub 266 dan Maktub 272. Kalam Nafsi bermaksud Kalam Basith dan bershifat Qadim
sedia ada yang suci dari sebarang huruf-huruf dan suara-suara, yang tidak terbahagi kepada
sebarang perintah, larangan, perkhabaran dan sebagainya, dan ianya bertakluk dengan Madhi
yang telah berlaku, Hal yang sedang berlaku dan Istiqbal yang akan berlaku atas dasar
taklukan dan tambahan sebagaimana Ilmu, Qudrat dan sekalian Shifat-shifat. Sebagaimana
Hadhrat Allamah Taftazani Alaihirrahmah telah menulis,

7" G8 Z-


#SJ Z? 8- Z? 9 Z? l$ .#J C gMD y
&!0 [p


lXbN JMrD V >
l=

gR nJr V 
#
z 

(72B #Jr
8X#r
) . U* >
oJM 0 -X
JMr
 VR r

Di samping itu, Hadhrat Maulana Amjad Ali Azhami Sadrus-Syariah Alaihirrahmah


telah menulis di dalam kitab Bihari Syariat seperti berikut,
KalamNya adalah suci dari suara,dan Al-Quran Al-Azhim ini yang kita Tilawat
membacakan dengan lidah kita, yang tertulis di dalam Mashahif adalah KalamNya yang
Qadim sedia ada tanpa suara, dan apa yang kita bacakan dan tuliskan dan suarakan ini adalah
Hadits yang bershifat baharu yakni pembacaan kita adalah Hadits. Apa yang kita bacakan
adalah Qadim dan penulisan kita adalah Hadits, dan apa yang telah ditulis adalah Qadim
manakala apa yang kita dengar adalah Hadits, dan apa yang kita telah dengar adalah Qadim
manakala apa yang kita hafazh adalah Hadits, dan apa yang kita telah hafazhkan adalah
Qadim yakni mentajallikan yang Qadim, dan Tajalli adalah Hadits.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

125

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

EMPAT MARTABAT KALAMULLAH


Sebahagian Ahli Kasyaf telah menerangkan empat martabat bagi Kalamullah seperti
berikut:
1. Martabat Pertama Kalam Lafzhi. Martabat ini juga disebut sebagai Kalamullah.
2. Martabat Kedua Shifat Kalam. Martabat ini juga adalah disebut Kalamullah.
3. Martabat Ketiga Syan Kalam. Martabat ini juga adalah disebut Kalamullah.
4. Martabat Keempat Allahu Kalaamun. Martabat Zat Allah bershifat berkata-kata ini
diiktibarkan pada Martabat Zat yang lebih tinggi dari Martabat Syan Kalam.

TUJUH MARATIB KALAMULLAH


Sebahagian Ahli Bathin telah menerangkan bahawa terdapat Tujuh Martabat
Kalamullah dan berdasarkan Kasyaf ini mereka telah menampilkan sebuah Hadits Mubarakah
yang berikut bahawa Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

(2E 332B ) . z


4 + , Z* M' ' flJ' [/ p/
, : /

Al-Quran telah diturunkan atas tujuh Ahruf.


Menurut pendapat:
1. Para Ahli Qurra - Tujuh Ahruf bermaksud tujuh jenis Qiraat pembacaan Al-Quran.
2. Para Ahli Zhahir - Tujuh Ahruf bermaksud tujuh pengertian makna.
3. Para Ahli Bathin - Tujuh Ahruf bermaksud tujuh Martabat Bathin.
Sebagaimana yang Hadhrat Syaikh Abdun-Nabi Syami Naqsyabandi Quddisa Sirruhu
telah menjelaskan dalam kitab Majmuatul-Asrar pada Maktub 70 menurut Tahqiq
pembenaran Hadhrat Syaikh Adam Binuri Quddisa Sirruhu seperti berikut,
Hendaklah diketahui bahawa Kalam Al-Quran Al-Majid terdapat tujuh martabat, tiga
daripadanya adalah Martabat Wujubi dan empat daripadanya adalah Martabat Imkani. Tiga
Martabat Wujubi adalah:
1. Wujud Kalam.
2. Nur Kalam.
3. Zhuhur penzahiran Kalam ke atas Mutakallim yang berkata-kata.
Dan empat Martabat Imkani adalah:
1. Nafs Muddaa Suatu martabat huruf dan suara meskipun Nurani bercahaya namun
tiada kepentingannya.
2. Huruf dan Suara Nurani - Bahagiannya telah diperolehi oleh Hadhrat Jibrail
Alaihissalam sebagaimana telah dikatakan bahawa Hadhrat Jibrail Alaihissalam telah
mendengar satu suara.
3. Huruf dan Suara Jirmani - Sebagaimana yang Hadhrat Jibrail Alaihissalam
mengucapkannya dengan lidah Malaikat yang sesiapa pun tiada mengetahuinya
kecuali Hadhrat Baginda Nabi Alaihis-Shalatu Wassalam.
4. Huruf dan Suara Jasmani - Sebagaimana Hadhrat Baginda Nabi Alaihis-Shalatu
Wassalam menyampaikan penerangannya kepada Hadharat Para Shahabat Kiram
Radhiyallahu Anhum Ajmain.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

126

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

SEBAB PEMBAHAGIAN KALAM KEPADA MARATIB


Adapun Para Salaf tidak pernah mentsbitkan pembahagian Kalam kepada Lafzhi dan
Nafsi, ini adalah tindakan yang telah dilakukan oleh Para Ulama Mutaakhirin dan ianya
bermaksud bagi mematahkan hujjah-hujjah golongan Mutazilah dan telah mensenyapkan
mereka. Pandangan yang Haqq adalah bahawa Kalam Allah Taala tiada berbilang-bilang dan
tiada bertambah-tambah dan tiada bertukar-tukar semenjak Azali. Hadhrat Imam Rabbani
Quddisa Sirruhu telah berkata,
Ianya adalah satu Kalam Basith bahawa semenjak Azali sehingga Abadi, Dia telah
berkata-kata dengan satu Kalam. Kerana itu, penerangan tentang pembahagian Kalam dan
martabat-martabatnya adalah dari sudut takluk perkaitan dan sebagai kenyataan tambahan.
Wallahu Alam Bihaqiqatil-Haal.

HAQIQAT MUHAMMADIYYAH ADALAH BAYANGAN ZHILL BAGI


HAQIQAT AL-QURAN
Al-Quran adalah daripada Daerah Ashal dan merupakan satu daripada Martabat Zat
dan menurut kenyataan sebahagian Para Shufiya bahawa pada Martabat Zat, Allah Kalam
juga turut dibenarkan, sedangkan Haqiqat Muhammadiyyah adalah suatu martabat daripada
Maratib Syuyun. Martabat Zat adalah Ashal manakala Martabat Syan adalah Zhill, oleh itu
Haqiqat Quraniyyah adalah Ashal manakala Haqiqat Muhammadiyyah adalah Zhill baginya.

MARTABAT HAQIQAT QURAN ADALAH JAUH LEBIH TINGGI DARI


MARTABAT NUR
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menulis dalam Maktub 77 - Daftar 3
seperti berikut, Pada Martabat Muqaddasah yang suci ini yang kami katakan sebagai Haqiqat
Quran Majid, adalah tidak memerlukan Nur sama sekali dan sepertimana seluruh Kamalat
Zatiyyah yang lain, Nur juga akan ditinggalkan dalam perjalanan. Di sana tiada apa-apa pun
yang diperlukan selain dari Wusat keluasan yang tanpa kebagaimanaan dan pembezaan
tanpa kenapa, dan ayat suci yang mulia pada Surah Al-Maidah ayat 15 menerangkan halnya,

7 =tG2u !$# i 2u!%y` s%

Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan.
Cahaya bermaksud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Kitab
bermaksud Al-Quran. Dalam ayat ini jika Nur bermaksud Quran, maka ia boleh menjadi
suatu kemungkinan bahawa ianya menurut iktibar Inzal dan Tanazzul sebagaimana yang
diisyaratkan menerusi kalimah Qad Jaa-akum. Hendaklah diketahui dengan jelas bahawa
daripada ayat yang dinyatakan tersebut, kebanyakan Para Mufassirin telah mentafsirkan Nur
sebagai Zat Hadhrat Penghulu Alam Sayyidina Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu
Alaihi Wasalam yang suci Muqaddasah. Sebahagian yang lain pula telah mentafsirkan Nur
juga sebagai Quran Majid namun penafsiran makna yang kedua ini hanya boleh dilakukan
dengan jalan Takwil dan Majaz, sebagaimana bahawa Hadhrat Imam Rabbani Quddisa
Sirruhu telah mengisyaratkan bahawa jika di sini Nur juga diertikan sebagai Quran maka
ianya adalah mungkin dengan menurut iktibar Inzal dan Tanazzul.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

127

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Pada iktibar Haqiqat Zatnya, memutlakkan pengertian Nur ke atas Quran Majid adalah
tidak betul kerana Nur adalah berada pada Martabat Makhluk dan sedangkan Quran adalah
Ghair Makhluk. Wallahu Alam Bihaqiqatil-Haal.

HAQIQAT RAMADHAN
Para Shufiya Kiram berdasarkan Kasyaf dan Syuhud telah menetapkan bahawa
Haqiqat Ramadhan pada Martabat Shifatul-Kalam adalah natijah dan kesan daripada
kesempurnaan Kamalat Quran kerana di sisi mereka Haqiqat Quran adalah Syaanul-Kalam
dan Haqiqat Ramadhan adalah Shifatul-Kalam dan seluruh kesempurnaan Kamalat
Mumkinat adalah kesan daripada bayangan Zhilal Kamalat Shifat Tsamaniyyah. Ashal
kesempurnaan Kamalat ini adalah Alam Wujub manakala bayangan Zhilal baginya adalah
Alam Imkan.
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu berkata bahawa Quran adalah Jaami
keterhimpunan kesempurnaan Kamalat Zatiyyah Syuyuniyyah Ashliyyah dan Ramadhan
adalah Jaami keterhimpunan kesempurnaan Kamalat Shifatiyyah Zhilliyyah yakni Barakat
Zati dan Ashli ada pada Quran manakala Barakat Shifati dan Zhilli ada pada Ramadhan,
sebagaimana Warid dalam kenyataan Hadits bahawa keberkatan sepanjang tahun adalah
turun pada bulan Ramadhan dan kemudian dibahagi kepada bulan-bulan yang lain.
Hendaklah diketahui bahawa setiap Syan dan setiap Shifat Zat Haqq Taala adalah
mengandungi seluruh Syuyunat dan seluruh Shifat-shifat. Kerana itulah Hadhrat Imam
Rabbani Quddisa Sirruhu telah berkata bahawa Quran Majid adalah mengandungi sekalian
Kamalat Zati dan Syuyuni, yakni Syaanul-Kalam mengandungi sekalian Syuyunat Zatiyyah
dan Shifatul-Kalam adalah mengandungi seluruh Shifat Tsamaniyyah Tsubutiyyah kerana
setiap Syan dan Shifat Zat Haqq Taala adalah Kamil sempurna dan terjauh dari segala
kekurangan.

0t $x 9$# b>u y7n/u zys6

Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
[Ash-Shaffat: 180]

KESESUAIAN MUNASABAT ANTARA QURAN DAN RAMADHAN


Dalam silsilah kesesuaian munasabat antara Quran dan bulan Ramadhan terdapat
kenyataannya yang jelas di dalam Al-Quran dan Hadits. Quran dan Ramadhan kedua-duanya
adalah diberkati. Firman Al-Bari Taala berkenaan Quran dalam Surah Al-Anaam ayat 92,

8u$t6 o9tr& =tG. #xyu

Dan Al-Quran ini adalah Kitab yang telah Kami turunkan yang diberkati.
Dalam Surah Ad-Dukhan ayat 3,

>x.tt6 7's#s9 o9tr& !$)

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkati.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

128

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Quran dan Ramadhan kedua-duanya adalah Hidayat petunjuk sebagaimana
firmanNya dalam Surah Al-Baqarah ayat 185,

4 $s%09$#u 3y9$# zi ;Moit/u $=j9 W #u)9$# t& %!$# t$tu y

Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran


sebagai Hidayah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu
dan pembeza antara yang Haqq dan yang Bathil.
Adalah terzahir bahawa petunjuk Hidayat daripada Al-Quran juga adalah meliputi
pada bulan Ramadhan atas jalan Zhilli.

QURAN DAN RAMADHAN AKAN MEMBERI SYAFAAT


Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,

(2E 174B ) . * M' J * [* M' , ' [/ p/


' &+ 8'i
|
,
Puasa dan Al-Quran kedua-duanya akan memberi Syafaat.
Oleh kerana Puasa adalah satu juzuk yang sempurna daripada bulan Ramadhan, oleh
kerana itu Ramadhan dan Quran kedua-duanya menjadi pemberi Syafaat. Telah tsabit
bahawa Kamalat kesempurnaan Barakat, Hidayat dan Syafaat dengan perbezaan Ashliyyat
dan Zhiliyyat adalah terdapat pada Quran dan Ramadhan secara terhimpun dan antara
kedua-duanya terdapat perkhabaran yang bermunasabat kesesuaiannya.
Daripada Tahqiqat pembenaran Para Shufiya Kiram, perkara ini juga telah menjadi
jelas bahawa Quran adalah Jaami keterhimpunan kesempurnaan Kamalat Tsamaniyyah dan
Ramadhan adalah natijah dari kesempurnaan Kamalat tersebut. Quran adalah Mazhhar bagi
Shifatul-Kalam dan Ramadhan adalah kesan Atsar bagi Shifatul-Kalam. Mabda Faidhz bagi
Quran juga adalah Shifatul-Kalam dan Mabda Faidhz bagi Ramadhan juga adalah ShifatulKalam.
Menurut pendapat Ahli Mukasyafah dan Musyahadah bahawa cahaya Anwar dan
Tajalliyyat Quran adalah sentiasa berjalan limpahan Faidhznya setiap waktu ke arah Arwah
Basyariyyah namun ikatan-ikatan Basyariyyah telah menyebabkan jalan Wurud dan Zhuhur
bagi Anwar dan Tajalliyat tersebut menjadi terhijab dan terhalang.
Untuk mengalihkan ikatan-ikatan ini, puasa adalah perantaraan yang paling kuat dan
paling berkesan. Dengan mengetahui Haqiqat ini maka akan terjelaslah bahawa cahaya Anwar
dan Barakat keberkatan Quran adalah terdapat pada bulan Ramadhan yang secara khususnya
Warid pada Qulub dan Arwah orang-orang yang berpuasa, dan menuruti keterangan Ayat
Qurani,

#u)9$# t& %!$# t$tu y

Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran.


Hikmat Quran diturunkan dalam bulan Ramadhan juga dapat diketahui munasabat
kesesuaiannya. Berdasarkan kesesuaian muanasabat antara bulan Ramadhan dan Quran,
maka Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah mengatakan bahawa seluruh Kamalat
Ashli terdapat pada Quran dan seluruh Barakat Zhilli terdapat dalam bulan Ramadhan.
Wallahu Alam.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

129

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

HAQIQAT MUHAMMADIYYAH ADALAH SHIFAT BUKAN QABILIYYAT


ZAT BAHKAN ADALAH DIIKTIBARKAN SEBAGAI SYAN ILMI
Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa
Qabiliyyat Zat yang terdapat pada Haqiqat Muhammadiyyah yakni Qabiliyyat Ula ianya
bukanlah kerana ianya bershifat dengan seluruh Shifat bahkan Qabiliyyat ini diiktibarkan
menurut Syan Ilmi kerana Syan Ilmi adalah suatu martabat yang sangat tinggi dari Shifat,
yang mana takluknya adalah dengan seluruh kesempurnaan Kamalat Zati dan Shifati bagi
Haqiqat Quran. Untuk memahami mafhum ini perlulah diketahui bahawa di kalangan Para
Shufiya Kiram telah berbeza pendapat mengenai Mabda Faidhz yakni permulaan punca
limpahan Faidhz bagi Hadhrat Penghulu Alam Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu
Alaihi Wasallam.
Menurut sebahagian Para Shufiya bahawa Mabda Fiyadhz bagi Hadhrat Penghulu
Alam Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana limpahan Faidhz
terlimpah, Qabiliyyatnya adalah pada Zatnya kerana penshifatan Shifat, namun pendirian
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu ialah bahawa Haqiqat Muhammadiyyah adalah
Qabiliyyat Zat kerana Syan Ilmi dan Martabat Syuyunat adalah jauh lebih tinggi dari
martabat-martabat Shifat.
Perbezaan antara Shifat dan Syuyunat adalah sangat halus yang mana kami telah
terangkan secara ringkasan Ijmali. Para Awliya yang berikhtiar memilih untuk berpegang
dengan pendirian pertama, pada asalnya mereka masih belum sampai ke Maratib Syuyunat.
Mereka cuma berhasil hanya dapat sampai pada Martabat Syuhud Shifat. Kasyaf dan Syuhud
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu sesungguhnya adalah sangat tinggi dan beliau telah
berhasil mengalami Uruj hingga ke Martabat Syuhud Syuyunat, maka kerana itulah segala
Maarif beliau juga adalah tinggi mengatasi Marifat-marifat yang lain.

IKHTILAF PARA SHUFIYA


Ketahuilah dengan jelas bahawa Ikhtilaf perselisihan pendapat di kalangan Para
Shufiya dalam Maarif Tashawwuf bukanlah sepertimana Ikhtilaf perselisihan Para Ulama
kerana Ikhtilaf Para Ulama adalah berdasarkan Istidlal penuntutan dalil manakala Ikhtilaf
perselisihan Para Shufiya adalah berdasarkan Ahwal.
Para Awliya Kiram memperkatakan mengenai Ahwal dan Waridat Qalbiyyah,
Ruhiyyah dan Isyghal dan Maksyufat Bathiniyyah menurut keterangan yang Zauqiyyah
sedangkan Para Ulama Kiram memperkatakan tentang permasaalahan Syariyyah dan
Fiqhiyyah dan Tahqiqat pembenarannya menurut dalil-dalil Naqliyyah dan Aqliyyah.
Sebagai contoh, Ikhtilaf perselisihan pendapat Para Shufiya berkenaan Tawhid Wujudi
dan Tawhid Syuhudi bukanlah Ikhtilaf perselisihan mengenai Aqidah bahkah ianya adalah
Ikhtilaf perselisihan mengenai Ahwal kerana berkenaan Tawhid semuanya adalah beraqidah
sama, tetapi di sini perkara ini hendaklah diingati bahawa dalam perkara Ahkam dan Masail
Syariat, segala Aqwal perkataan dan pemikiran Para Ulama Haqq adalah muktamad dan
disandari manakala dalam perkara Maarif dan Masail Thariqat, segala Aqwal perkataan dan
keadaan Ahwal Para Shufiya Haqq adalah makbul diterima dan muktabar keterangannya,
sebagaimana Hadhrat Imam Rabbani Rahmatullah Alaih telah menghuraikan dalam
sebahagian daripada Maktubatnya.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

130

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

INSAN ADALAH NUSKHAH JAMIAH


Insan sebagai suatu Nuskhah Jamiah yang terhimpun adalah kerana menghimpunkan
dua Haqiqat padanya iaitu:
1. Haqiqat Imkani Takluk Insan dengan Alam Khalaq dan Alam Amar adalah Haqiqat
Imkani bagi Insan seperti bahawa pada kewujudan Insan terdapat juzuk-juzuk Alam
Khalaq dan Alam Amar dan kehalusan Lathaif.
2. Haqiqat Wujubi Mabda Faidhz bagi Insan pada Alam Wujub dikatakan sebagai
Haqiqat Wujubi baginya kerana Insan adalah Mazhhar bagi Shifat pada Alam Wujub.
Ingatlah bahawa takluk Insan dengan Alam Imkan adalah dengan jalan Haqiqat
manakala takluk Insan dengan Alam Wujub adalah dengan jalan Shurat rupabentuk, yakni
Shifat Tsamaniyyah Haqiqiyyah bagi Allah Taala adalah tidak ada pada diri Insan secara
Haqiqatnya kerana Shifat-shifat yang khas ini adalah Wujub.
Pada diri Insan, Shifat-shifat ini adalah terdapat secara Shurat rupabentuk dan
mengithlaqkannya ke atas Insan adalah dengan jalan penyertaan secara Lafzhi dan Ismi
bukannya dengan jalan penyertaan secara Haqiqi.
Pada keterangan usul yang dinyatakan, Insan boleh dikatakan sebagai contoh dan
Mazhhar bagi Shurat rupabentuk Shifat Ilmi dan Shurat rupabentuk bagi Shifat Kalam dan
Shurat rupabentuk bagi Shifat Qudrat dan sebagainya, tetapi pada Haqiqatnya adalah tidak
boleh mengithlaqkan Shifat-shifat ini terhadap Insan sebagaimana di sisi Ahli Ilmu bahawa
terdapat perbezaan yang jelas di antara rupabentuk Shurat dan Haqiqat yang sebenarnya.
Dalam Hadits ada dinyatakan,

(2E 324B oJ 8Y 2E 919B 6> 8Y) . * D*>' #+ l,J ' &' ' p ' J,' y
H
[( R:

Sesungguhnya Allah Taala telah menciptakan Nabi Adam atas Shurat rupabentuknya.
Bahawa rupabentuk Shurat bermaksud Shifat-shifat Wujubi yang bukannya Haqiqat
Shifat-shifat Wujubi, kerana jika pada kalimat Shuratihi, Dhamir kata ganti diri Hi
dirujuk kepada Zat Tuhan maka akan menjadi tsabit bahawa Insan adalah Mumatsalat yakni
suatu perbandingan atau perumpamaan atau penyerupaan atau persamaan dengan Zat Tuhan
yang mana menerusi keterangan ayat Qurani dalam Surah Asy-Syura ayat 11 adalah
membatalkannya,

x =Wx. }s9

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.


Dan jika Dhamir kata ganti diri dirujukkan kepada Zat Adam, maka dengan cara ini
pengkhususan Adam tiada membawa sebarang makna yang khusus kerana urusan perkara ini
adalah sudah terzahir bahawa setiap benda adalah diciptakan di atas Shurat rupabentuknya
sendiri. Wallahu Alam.

DUA BAHAGIAN LIMPAHAN FAIDHZ


Limpahan Faidhz yang sampai kepada seseorang Salik daripada Zat Haqq Taala yang
merupakan Mabda Fiyadhz punca limpahan adalah terbahagi kepada dua jenis:

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

131

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


1. Faidhz Takhliqi Sebab bagi terjadinya penciptaan dan kejadian Insan adalah
dikatakan sebagai Faidhz Takhliqi. Limpahan Faidhz ini dapat terhasil pada Insan
menerusi Shifat.
2. Faidhz Kamalati Sebab bagi terhasilnya Iman dan Marifat, dan kesempurnaan
Kamalat Nubuwwat dan Wilayat adalah dinamakan Faidhz Kamalati.
Limpahan Faidhz ini dapat terhasil sebahagiannya menerusi Shifat-shifat dan
sebahagiannya menerusi Syuyunat. Sebagai contohnya, Mabda Faidhz Takhliqi bagi Hadhrat
Penghulu Alam Kainat, Khulasah Mawjudat, Nabi Muhammad Alaihit-Tahiyyat WasShalawat adalah Shifat-shifat dan Mabda Faidhz Kamalati Hadhrat Baginda adalah Syuyunat.
Kedudukan Hadhrat Baginda pada Mabda Faidhz Kamalati adalah tunggal dan tertinggi dari
sekalian makhluk dan pada martabat ini tiada sesiapa pun yang menyertainya. Para Anbiya
dan Para Mursalin Alaihimus-Shalawat dan Para Awliya Kamilin Alaihimur-Rahmah
mendapat limpahan Faidhz Baginda pada martabat ini daripada Zhilal bayangan Syan Ilmi.
Qaul daripada Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa Mabda Faidhz
bagi Hadhrat Penghulu Alam Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bertakluk dengan Faidhz
Kamalati.

PENJELASAN ISHTHILAHAT
Untuk pemahaman yang lebih lanjut mengenai syarahan dan penjelasan Maktubat,
maka pengertian makna beberapa Ishthilah dinyatakan di sini bagi memudah pemahaman.
1. Qabiliyyat Nisbat perhubungan yang terdapat di antara Zat dan Syuyunat atau di
antara Zat dan Shifat dinamakan sebagai Qabiliyyat.
2. Nisbat Zhill bayangan kedua-dua arah atau hubungan Rabithah antara dua arah
dinamakan sebagai Nisbat.
3. Qabiliyyat Ula Haqiqat Muhammadiyyah Ala Shahibihas-Shalawat dikatakan
sebagai Qabiliyyat Ula.
4. Mabda Faidhz Limpahan Faidhz yang datang kepada Salik menerusi sesuatu
Isim, Syan, Shifat atau Zhill pada Alam Wujub dikatakan sebagai Mabda Faidhz
bagi Salik.
5. Mabda Fiyadhz Mabda Fiyadhz hanyalah Zat Allah Al-Bari Taala dan setiap
Insan mendapat Tarbiyyat dan pemeliharaan daripada Mabda Faidhznya pada
Alam Wujub menurut Istidad kesediaan dan Shalahiyyat kebolehan masingmasing.

MABADI FUYUDHZ BAGI PARA ANBIYA DAN MURSALIN


Mabadi Fuyudhz yakni punca permulaan limpahan Faidhz bagi Para Nabi dan Rasul
adalah berbeza-beza. Adapun Mabda Faidhz bagi Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu
Alaihi Wasallam adalah Syan Ilmi. Firman Allah yang berikut adalah bagi menyatakan
Haqiqat ini. Dalam Surah Ar-Rahman ayat 1-2,

t#u)9$# z=t oq9$#

Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pemurah. Dia yang telah mengajarkan Al-Quran.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

132

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dalam Surah An-Nisa ayat 113,

n=s? 3s? s9 $t y=tu

Dan Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.
Dan dalam Surah Thaha ayat 114,

$V= b> %u

Dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."


Mabda Faidhz bagi Hadhrat Nabi Adam Alaihissalam adalah Shifat Takwin
sebagaimana yang dizahirkan menerusi ayat 59 Surah Aali Imran,

3us . s9 t$s% O 5>#t? s)n=yz

Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah"
seorang manusia, maka jadilah dia.
Mabda Faidhz bagi Hadhrat Nabi Nuh Alaihissalam adalah Shifat Ilmi sebagaimana
firmanNya dalam Surah Al-Araf ayat 62,

tn=s? $t !$# n=r&u

Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
Mabda Faidhz bagi Hadhrat Nabi Ibrahim Alaihissalam adalah Shifat Ilmi,
sebagaimana petunjuk Irsyad Al-Bari Taala dalam Surah Al-Anbiya ayat 51,

t=t / $.u 6s% y tt/) !$os?#u s)s9u

Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum
Musa dan Harun, dan adalah Kami mengetahui keadaannya. Dan ayat 43 Surah Maryam,

$wy $Wu. x8r& _7?$$s y7?'t s9 $t =9$# u!%y` s% o) Mt/r't

Wahai bapaku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang
tidak datang kepadamu maka ikutilah daku, nescaya daku akan menunjukkan kepadamu
jalan yang lurus.
Mabda Faidhz bagi Hadhrat Nabi Musa Alaihissalam adalah Shifat Kalam. Allah
Taala berbicara langsung dengan Hadhrat Nabi Musa Alaihissalam adalah tanda
keistimewaannya dan Baginda diberi gelaran Kalimullah, sedang Rasul-rasul yang lain
menerima wahyu dari Allah dengan perantaraan Hadhrat Jibril Alaihissalam. Dalam pada
itu, Hadhrat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara secara langsung
dengan Allah pada malam Miraj. Firman Allah dalam Surah An-Nisa 164,

$V=6s? 4y !$# Wz=x.u

Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.


& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

133

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Mabda Faidhz bagi Hadhrat Nabi Isa Alaihissalam adalah Shifat Qudrat, sebagaimana
yang dizahirkan menerusi ayat 49 Surah Aali Imran,

( !$# */ #M.Ks 3us 0r's .K9$# tyx. e9$# i 6s9 ,=zr& or&
!$# */ 4tAu9$# r&u t/F{$#u ty2F{$# /&u

Iaitu daku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung kemudian daku
meniupkannya maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan daku
menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak,
dan daku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah.
Begitulah juga dengan Para Anbiya Kiram dan Para Mursalin Izham AlaihimusShalawat yang lain bahawa mereka adalah menyertai Hadharat Para Nabi yang lain khasnya
Para Nabi Ulul Azmi pada Mabadi Fuyudhz yakni pada mendapatkan permulaan punca
limpahan Faidhzan. Wallahu Alam.

MABADI FUYUDHZ BAGI PARA AWLIYA KIRAM


Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi
Quddisa Sirruhu, Para Awliya terbahagi kepada dua kategori:
1. Muhammadi Masyrab Mereka adalah Para Awliya Mahbub Biz-Zat yakni yang
dikasihi dengan zat dan berada di bawah telapak kaki Hadhrat Baginda Penghulu
Alam Nabi Muhammad Rasulullah Ala Shahibihas-Shalawat Wat-Taslimat dan
merupakan Masyrab Hadhrat Baginda dan mengambil limpahan Faidhz daripada
Mabda Faidhz Baginda, kerana itu punca limpahan Mabadi Fuyudhz mereka adalah
Zhilal Syuyunat Ilmi.
2. Ghair Muhammadi Masyrab Mereka adalah Para Awliya Mahbub Bil-Aradhz yakni
yang dikasihi pada penampilan Shifat atau Muhib yang mengasihi, dan mereka berada
di bawah telapak kaki Para Anbiya dan Mursalin Alaihimus-Shalawat Wat-Taslimat
yang lain-lain dan Masyarib mereka adalah bertakluk dengan Mabadi Fuyudhz
mereka, maka kerana itu Mabadi Fuyudhz mereka adalah Zhilal Shifat Tsubutiyyah.
Apabila seseorang Salik menyucikan dirinya daripada keburukan Shifat Basyariyyah
lalu dapat menghasilkan Martabat Tazkiyyah Nafs, maka pada waktu itu dia akan menjadi
Mazhar bagi Shifat, Syuyunat ataupun Zhilal bagi Allah Taala, maka Tajalliyyat Shifat dan
Zhilal akan terzahir pada kewujudan dirinya dan seterusnya dia akan bershifat dengan Shifat
Ilahiyyah dan berakhlak dengan Akhlaq Ilahiyyah. Maksud Hadits Qudsi berikut adalah
membenarkan kedudukan martabat ini,

(197B Uf#S 2E 963B > 8Y)


... 2: -*
'#I :N lI ,R: s
+ I , r'' *' /
'' V,

Hamba-hambaKu yang mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan Nawafil


Khulasah yang perlu diketahui ialah bahawa Mabda Faidhz bagi Hadhrat Baginda
Penghulu Alam Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Syan Ilmi
manakala Mabadi Fuyudhz baki sekalian Para Anbiya Kiram Alaihumussalam adalah Shifat.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

134

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Qabiliyyat yang dipersifatkan terhadap zat Para Anbiya adalah bertakluk dengan
Rumah Shifat, kerana itulah Haitsiyyat pertimbangan keadaannya adalah sebagai Barzakh di
antara Zat dan Shifat, dan Qabiliyyat-qabiliyyat Para Anbiya ini adalah Haqaiq Mutaaddidah
yakni beberapa Haqiqat berbilang-bilang yang dinamakan sebagai Haqaiq Anbiya. Adalah
jelas terzahir bahawa Qabiliyyat Syan Ilmi iaitu Haqiqat Muhammadiyyah adalah lebih tinggi
dan lebih terhimpun bila dinisbatkan dengan Qabiliyyat Shifat-shifat iaitu Haqaiq Anbiya.
Wajah keadaannya adalah kerana pada Haqaiq Anbiya, warna-warna Tajalliyyat adalah
Ghalib menenggelami manakala pada Haqiqat Muhammadiyyah adalah menerima kurniaan
limpahan Tajalli Zat tanpa perantaraan Wasithah dan Tajalli Zati adalah kekhususan bagi
Haqiqat Muhammadiyyah. Para Anbiya Izham Alaihimussalam yang lain dan Para Awliya
Kiram dari kalangan Ummat ini secara Tabiiyyat pengikutan dan Wiratsat perwarisan dengan
Wasithah perantaraan Haqiqat Muhammadiyyah dapat menerima bahagian daripada Tajalli
Zati. Para Awliya dari kalangan Ummat-ummat yang lain tidak mendapat kurniaan nikmat
ini. Sebagaimana telah berkata Hadhrat Imam Al-Bushairi Rahmatullah Alaih,

7
d * r'J+ y
^
: #+>I | o+=J<0/ '
o: '|
' | }3>' , : Y'
' | }-,
Dan seluruh Para Anbiya adalah bermohon meminta dari Rasulullah,
Seumpama seceduk cedukan dari lautan atau sehirup hirupan dari hujan.
Haqiqat Muhammadiyyah adalah suatu iktibar bagi Zat yang menerima limpahan
daripada Syan Ashliyyat sehinggakan oleh kerana Syan Barzakhiyyat yang ada terdapat
padanya telah menyebabkannya juga menduduki Maqam Zhilliyyat, tetapi keadaan warnawarna Shifat tidaklah Ghalib mengatasinya kerana Zat adalah suci dari sebarang Kaif
kebagaimanaan dan dari sebarang kewarnaan, dan Haqiqat Muhammadiyyah Ala
Shahibihas-Shalawat adalah ibarat bagi Nur Zati bagi Allah Tabaraka Wa Taala. Sebagaimana
Hadhrat Al-Arif Ash-Shawi Rahmatullah Alaih pada mensyarahkan Shalawat Nur Zati
karangan Hadhrat Imam Abul-Hassan Asy-Syadzili Rahmatullah Alaih telah menyatakan
bahawa Hadhrat Baginda Penghulu Alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah Nur Zati,

U4 I ' !
, N: fg'MD' y
x
+ , J,' 6* (
6,
y
^

*
, >: #+ 6,

1
*(
>: #
[* * I _+H '* 8|' flJ ' L>: N' ' oJ1' ' 21
' oI =+ J(
,
Bahawa Nur Zati bermaksud bahawa Haqiqat Baginda adalah Nur Zat Allah yang Allah
telah ciptakan tanpa sebarang bahan madah.

BARZAKH
Barzakh bererti Hail yakni pengantara di antara dua benda dan kerana itulah zaman
yang bermula dari sesudah mati hingga ke Hari Qiyamat juga dinamakan sebagai Barzakh.
Mafhum sebuah Hadits Muttafaqun Alaih daripada Kitab Misykat bahawa, Ummat akan
sentiasa berada dalam kebaikan bilamana mereka mensegerakan pekerjaan Ifthar berbuka
puasa. Hadits ini menerangkan keberkatan waktu Ifthar iaitu Barzakh di antara puasa dan
berbuka puasa.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

135

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

BARZAKHIYYAT HAQIQAT MUHAMMADIYYAH


Dalam Maktub ketiga ini juga Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah memberi
penerangan mengenai berbagai-bagai Ahwal dan Maqamat berbeza yang dialami oleh Para
Awliya Kiram dalam silsilah Bazakhiyyat Haqiqat Muhammadiyyah. Secara ringkasnya,
sebahagian Para Awliya Kiram mengetahui bahawa Haqiqat Muhammadi Shallallahu Alaihi
Wasallam adalah selama-lamanya sebagai Hail dan Wasithah perantaraan di antara Hadhrat
Zat dan Arif manakala menurut pandangan sebahagian yang lain mereka menganggap
Haqiqat Muhammadi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sebagai Hail dan Wasithah
perantaraan.

MAFHUM HAQIQAT MUHAMMADIYYAH BUKAN SEBAGAI HAIL


Para Awliya Kiram yang mengalami Uruj sehingga ke Martabat Shifat, mereka
mengetahui dan menganggap bahawa Haqiqat Muhammadiyyah adalah sebagai Hail dan
manakala Para Awliya Kiram yang mengalami Uruj melampaui Martabat Shifat sehingga
sampai ke Martabat Syuyunat, mereka tidak menganggapkannya sebagai Hail kerana Wujud
Khariji yang luaran bagi Shifat-shifat adalah wujud secara tambahan yang menjadikannya
sebagai Hail perantaraan manakala Syuyunat pada Kharij luarannya adalah tidak berkeadaan
wujud dan ianya adalah daripada urusan Umuur Intizaiyyah yakni perkara-perkara yang
diperselisihkan dan menjadi kontroversi, oleh kerana itu perkara yang menjadi perselisihan
tidak boleh menjadi sebagai Hail perantaraan.
Keadaan Haqiqat Muhammadi yang bukan sebagai Hail perantaraan, bukanlah
bermaksud bahawa sebahagian Para Arifin dapat mencapai Washil Billah dengan tanpa
Muthabiat Nabawi yakni tanpa mengikuti Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan bahawa Haqiqat kebenaran ini telah diterima dengan
sejahtera oleh seluruh Para Ahlullah bahawa seluruh kesempurnaan Kamalat Imani dan
Irfani adalah terhasil berdasarkan atas Muthabiat mengikuti Hadhrat Baginda Penghulu
Alam Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tertambat menerusi
perantaraan Wasithah Baginda, bahkan yang dimaksudkan dengan keadaan bukan sebagai
perantaraan Hail ialah bahawa seseorang Arif dengan sebab perantaraan-perantaraan
Wasithah dan Muthabiat mengikuti Hadhrat Baginda Penghulu Alam Nabi Muhammad
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia dapat berhasil untuk sampai kepada Haqiqat
Muhammadiyyah, dan menerusi keberkatannya bagi menghasilkan tambahan kesempurnaan
Kamalat dia akan dapat menjadi seorang yang berkeahlian pada Istifadah mengambil
tuntutan faedah daripada Alam Wujub dengan tanpa perantaraan Wasithah.
Pencapaian Wushul sebegini bagi seseorang Arif pada asalnya adalah Mazhhar tempat
penzahiran bagi kesempurnaan Kamalat Haqiqat Muhammadiyyah Ala Shahibihas-Shalawat
bahawa Para Mutthabi Kamil iaitu para pengikut Baginda yang sempurna dengan jalan
langsung telah dikurniakan dengan nikmat-nikmat Wushul hingga sampai ke gerbang
kebesaranNya.
Sebagai contohnya, seseorang yang dekat dan akrab dengan seorang raja lalu dia telah
memperkenalkan ghulamnya kepada raja, kini jika ghulam tersebut mendapat kurniaan
bersuhbat dan menerima limpahan kurniaan Faidhz walau tanpa perantaraan kehadiran
tuannya secara zahir, maka apakah halangannya? Maka, renung-renungkanlah!
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

136

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

DUA PENGERTIAN MUTHABIAT


Terdapat dua pengertian makna Muthabiat mengikuti Hadhrat Baginda Penghulu
Alam Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:
1. Muthabiat dengan makna Ittiba mengikuti Syariat dan Sunnat. Setiap Insan adalah
difardhukan dengan Muthabiat jenis ini sama ada mereka yang Arif mahupun yang
bukan Arif sehinggalah ke Hari Qiyamat.
2. Muthabiat dengan makna Akhadz mengambil limpahan Kamalat dan Urujat. Ianya
berlaku sehinggalah ke waktu ini hingga selagi mana seseorang Arif belum mencapai
gerbang Haqiqat Muhammadiyyah.
Yang dimaksudkan dengan kenyataan Qabiliyyat Muhammadiyyah adalah sebagai
Barzakh di antara Zat dan Qabiliyyat Mutaaddidah yang berbilang-bilang, adalah bahawa
Para Awliya Muhammadi Masyrab tidak akan dapat berhasil mencapai Zat Haqq Tanpa Kaif
dengan tanpa perantaraan Haqiqat Muhammadiyyah. Ini bukanlah bermakna bahawa
Haqiqat Muhammadiyyah menjadi hijab untuk mereka, di sini Barzakh adalah bermakna
Martabat Mutawassithah iaitu martabat pertengahan. Wallahu Alam.

MAQAM QUTHBIYYAT DAN MARTABAT FARDIYYAT


Seterusnya Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah memperkatakan secara
ringkasan Ijmali berkenaan Maqam Quthbiyyat dan Martabat Fardiyyat. Untuk memahami
kandungan ini hendaklah memahami beberapa perkara berikut ini terlebih dahulu, bahawa
Para Pewaris Nubuwwat adalah terbahagi kepada dua:
1. Pewaris Kamalat Nubuwwat Jika Pewaris Kamalat Nubuwwat adalah dari kalangan
seorang Ahli Manshab yang berpangkat, maka dia akan mendapat kecemerlangan pangkat
untuk mencapai Martabat Imamat, dan jika dia bukan seorang Ahli Manshab yang
berpangkat maka dia akan mendapat kecemerlangan Martabat Kamalat Imamat.
2. Pewaris Kamalat Wilayat Jika Pewaris Kamalat Wilayat adalah seorang dari kalangan
Ahli Manshab, maka dia akan dapat menanggung pangkat Martabat Khilafat, dan jika dia
bukan seorang Ahli Manshab maka dia akan mendapat bahagian daripada Kamalat
Khilafat.
Ringkasannya:
Kamalat Imamat adalah bertakluk dengan Maarif Zatiyyah Ashliyyah manakala
Kamalat Khilafat adalah bertakluk dengan Tajalliyyat Shifatiyyah.
Pangkat Manshab Imamat dan Khilafat adalah bertakluk dengan Daerah Ashal
manakala Maqam Quthub Irsyad dan Quthub Madar adalah bayagan Zhill bagi Maqam
Ashal.
Martabat Quthub Fard adalah perantaraan Wasith bagi Maarif Daerah Ashal, adalah
zhahir bahawa Quthub Fard adalah jauh lebih tinggi daripada Quthub Irsyad dan
Quthub Madar kerana pangkat Manshab Imamat adalah lebih tinggi dari pangkat
Manshab Khilafat, sebagaimana perbezaan yang jelas antara Ashalat dan Zhilliyyat.
Quthub Madar adalah berurusan dengan urusan-urusan Takwiniyyah.
Quthub Irsyad adalah menunaikan kefardhuan dalam urusan Dakwah dan Hidayat.
Quthub Fard kebanyakan waktunya berada dalam Maratib Uruji iaitu martabatmartabat kenaikan, jika berlaku Nuzul pada mereka maka mereka dapat
menyampaikan limpahan Faidhz yang lebih banyak dari Quthub Irsyad.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

137

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Ketahuilah bahawa Abdal, Aqthab, Aghwats, Afrad, Awtad, Akhyar, Abrar dan
Nuqaba adalah jenis-jenis Para Awliya Allah Rahimahumullah. Di kalangan mereka
sebahagiannya adalah tersembunyi dari pandangan makhluk dan mereka juga tidak
mengenali antara satu sama lain dan juga tidak mengetahui tentang hal keutamaan diri
mereka, dan jumlah bilangan mereka adalah empat ribu orang, dan daripada kalangan mereka
sebahagiannya adalah Ahli Hal dan Uqud dan mereka adalah ketua pemimpin pada gerbang
Hadhrat Haqq Jalla Majduhu, dan jumlah bilangan mereka adalah tiga ratus orang
sebagaimana ada dituliskan di dalam kitab Nafahat Al-Uns. Hadhrat Imam Ahmad Ibni
Hanbal Radhiyallahu Anhu telah meriwayatkan daripada Hadhrat Ali Karramallahu
Wajhahu bahawa beliau telah mendengar daripada Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
Para Abdal berada di Syam dan bilangan mereka adalah empat puluh orang lelaki,
apabila seorang dari kalangan mereka meninggal dunia maka Allah Taala akan
menentukan seseorang sebagai pengganti untuk menggantikannya. Dengan berkat
kewujudan mereka maka turunlah hujan dan keadilan dapat terhasil, dan dengan bantuan
Madad pertolongan mereka musuh-musuh dapat dikalahkan, dan dengan keberkatan
mereka azab terhadap Ahli Syam dapat dihindarkan. Kekhususan Ahli Syam adalah kerana
kedekatan Qurb dan sifat kejiranan, jikalau tidak, keberkatan dan Imdad pertolongan
mereka adalah untuk seluruh dunia, khasnya untuk seseorang yang meminta-minta Madad
dan pertolongan Ianat daripada mereka. [Misykat]

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

138

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MAKTUB 5
Berkenaan Risalah Silsilatul-Ahrar dan Rubaiyyat Hadhrat Khwajah Baqibillah Quddisa
Sirruhu dan pada mencadangkan Hadhrat Khwajah Burhanuddin bahawa beliau adalah
seorang daripada rakan yang Mukhlis dengan penerangan yang menjelaskan sebahagian
daripada Ahwalnya yang juga telah beliau tuliskan kepada Hadhrat Buzurgwar Syaikh
Mursyidnya.

PERMOHONAN
Ahqar Al-Khadamah, hamba jurukhidmat tuan yang paling hina ingin menyatakan bahawa
sebuah risalah pada menerangkan perjalanan Thariqat Hadhrat Khwajagan Naqsyabandiyyah
Qaddasallahu Taala Asrarahum telah dituliskan dan daku telah mengirimkannya kepada
khidmat Tuan, diharap ianya dapat ditatap dengan pandangan Mubarak Tuan Hadhrat.
Manuskrip karangan baru disediakan, oleh kerana Hadhrat Khwajah Burhan
Alaihirrahmah akan segera berangkat kerana itu kelapangan masa tiada ditemui untuk
menukilkannya dengan betul, hamba yang miskin dengan rendah hati memikirkan bahawa
agar dapat ditambahkan bersama risalah ini beberapa ilmu pengetahuan tambahan.
Pada suatu hari Risalah Silsilatul-Ahrar telah datang pada pandanganku, pada waktu
itu hatiku memikirkan untuk meminta kepada Tuan Hadhrat agar Tuan dapat menuliskan
serba sedikit berkenaan sebahagian daripada ilmu-ilmu pengetahuan yang terkandung di
dalam risalah tersebut ataupun memberikan arahan kepada hamba faqir ini supaya
menuliskan serba sedikit berkenaannya.
Dalam pada itu keinginan ini telah menjadi begitu kuat bahawa pada masa ini
karangan sebahagian ilmu-ilmu pengetahuan telah terlimpah. Walaubagaimanapun
sebahagian ilmu-ilmu pengetahuan daripada risalah ini boleh diperjelaskan. Jikalau karangan
ini dapat digambarkan penyempurnaannya maka adalah juga keuntungannya, dan jika ada
sebahagian keterangan yang sesuai untuk dipilih dan disertakan bersama dengan risalah ini
maka ianya juga adalah suatu hal yang baik. Dan membanyakkan pembentangan adalah jauh
dari adab.
Hadhrat Khwajah Burhan dalam tempoh masa ini telah menjalankan kerjanya dengan
baik dan juga telah mendapat bahagian persiaran Sayr Ketiga yang bersesuaian dengan
Maqam Jazbah. Beliau berada di Shubah Maluh untuk tujuan penghidupan dan waktunya
telah dikotori dan telah menjadi lemah, beliau hadir di sana untuk tujuan bekerja. Apa juga
perintah hukum daripada pihak Tuan adalah semoga diberkati.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

139

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

PENJELASAN:
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menyatakan permohonannya kepada
Hadhrat Syaikh Mursyid Barhaqq Khwajah Baqibillah Quddisa Sirruhu bahawa beliau telah
mengarang sebuah risalah yang berjudul Risalah Tariqat Khwajagan Naqsyabandiyyah dan
telah mengirimkan kepada Hadhrat Syaikhnya menerusi tangan Hadhrat Khwajah Burhan
Rahmatullah Alaih dengan mengharapkan pandangan Mubarak daripada Hadhrat Syaikhnya
dengan mengharapkan agar Hadhrat Syaikhnya dapat memperhiaskan lagi risalah tersebut
dengan tambahan ilmu-ilmu pengetahuan dan pengenalan Marifat.

RISALAH SILSILATUL-AHRAR
Berkenaan Risalah Silsilatul-Ahrar adalah merupakan suatu syarah bagi syair
Rubaiyyat yang telah dikarang oleh Hadhrat Arif Billah Hadhrat Khwajah Muhammad
Baqibillah Dehlawi Rahmatullah Alaih dan beliau sendiri mensyarahkan Rubaiyyatnya lalu
menamakannya sebagai Silsilatul-Ahrar. Karangan beliau ini adalah antara karangannya yang
begitu dalam dan halus perbahasannya yang menjelaskan berkenaan ilmu-ilmu pengetahuan
dan Maarif yang berkaitan Tawhid. Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah
menambahkan syarahan dan penjelasan bagi syarah dan menamakannya sebagai Syarah
Rubaiyyat yang disusun secara ghalibnya mungkin pada tahun 1013 H.
Setelah Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu membaca Risalah Silsilatul-Ahrar lalu
datang dalam fikirannya untuk memohon kepada Syaikhnya yang mulia Hadhrat Khwajah
Baqibillah Rahmatullah Alaih agar beliau dapat menambahkan penulisan berkenaan
permasalahan yang halus ataupun beliau sendiri diperintahkan untuk menuliskan serba
sedikit mengenainya supaya Marifat-marifat yang terkandung di dalam risalah tersebut
dapat menuruti Syariat Muthahharah. Di samping itu dalam masa yang sama beliau
menyatakan bahawa telah terlimpah pada dirinya sebahagian perkara-perkara Maksyufat
yang tersingkap ketika menuliskan huraian Risalah Thariqat Khwajagan Naqsyabandiyyah.

RISALAH THARIQAT KHWAJAGAN NAQSYABANDIYYAH


Risalah Thariqat Khwajagan Naqsyabandiyyah adalah sebuah risalah yang telah
dikarangkan huraiannya oleh Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu dan telah
dikirimkannya kepada Hadhrat Syaikh Mursyidnya menerusi Hadhrat Khwajah Burhan
Rahmatullah Alaih dengan harapan agar Syaikh Mursyidnya dapat memperhiaskannya
dengan tambahan ilmu-ilmu pengetahuan dan Maarif Marifat.
Dua Ruba'iyyat telah disyarahkan sendiri oleh Hadhrat Khwajah Baqibillah dan
kemudian Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah mensyarahkan ketiga-tiga
Ruba'iyyat dan mempertemukan ilmu-ilmu pengetahuan dan Maarif berkaitan Tauhid
Wujudi dan Tauhid Syuhudi dengan menurut tuntutan Syariat dengan menamakannya
sebagai Syarah Rubaiyyat dan telah disusun pada tahun 1013 H. Menerusi syarah tersebut
beberapa perkara berkaitan haqiqat-haqiqat Syariat dan Thariqat dan Masail permasalahan
telah diperjelaskan. Di samping itu beberapa Isthilahat Tashawwuf yang paling susah dan
sukar juga telah diterangkan seperti Kaun, Hushul, Wujud, Tsubut, Taayyunat, Tanazzulat,
Ayan Tsabitah, Tajaddud Amtsal, Hamah Ust, Hamah Az Ust dan sebagainya.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

140

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

RUBAIYYAT HADHRAT KHWAJAH BAQIBILLAH QUDDISA SIRRUHU

 @@aR@@m@@b@J@bn @@Na@bzj) @
b@b@bu@na)@)@@@J@z@ nb@ @a@
Subhanallah Zahe Khudaey Mutaaal * Aali Za Tasawwur Wa Mubarra Az Khiyal
Az Nuri Lathafatasy Dhzamaairi Masyhun * Wa Za Sirr Sarayatasy Jahan Maala Maal
Maha Suci Allah Tuhan Yang Memiliki Ketinggian,
Tinggi dari sebarang gambaran dan jauh dari khayalan,
Daripada cahaya kehalusanNya kejadian pun tercipta,
Dan dari rahsia penyerapanNya alam mendapat kedudukan.

j@o)a@@@@a@6@@J@y@@o)@@L@@u@@
a i@o)a@a@j@i@J@o)a@ @bH@@@@Na@
Goyand Wujud Kaun, Kaun Ast Wa Hushul * Nure Bajaz Az Kaun Nah Kardah Ast Qabul
Wallahi Keh Darin Pardah Lisan Al-Ghaib Ast * Bar Tabaq Qawaid Ast Bar Wafaq Usul
Dikatakan wujud Kaun adalah Kaun dan penghasilan,
Cahaya yang nyata daripada Kaun tiadalah penerimaan,
Demi Allah di dalam purdah ini ada bicara lisan yang ghaib,
Ianya adalah dengan kaedah menuruti usul yang ditetapkan.

a@@oi@bnHa@@@i@J@a@@@@pbb@@bi@
a@@@@@bi@J@o)a@@@
 @a@_@@
Basyanas Keh Kainat Ru Dar Adam And * Bal Dar Adam Istadah Tsabit Qadam And
Win Kain Mu'allaq Az Khiyal Wa Waham Ast * Baqi Hamgi Zhuhur Nur Qidam Ast
Dengarkanlah bahawa Kainat menghadap ke arah Adam,
Bahkan pada Adam ketiadaan tetapnya pendirian Qadam,
Dan semua Kainat tertakluk pada waham dan khayalan,
Baki yang selebihnya adalah penzahiran cahaya Qidam.
Kini Syarah Rubaiyyat Khwajah Baqibillh Dehlawi Rahmatullah Alaih beserta Hawasyi dan
Taaliqat Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu beserta terjemahan Urdu telah diterbitkan
dalam bentuk kitab oleh Idarah Mujaddidiyyah, Nazimabad, Karachi, Pakistan.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

141

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

SAYR SEYUM PERSIARAN KETIGA SAYR ANILLAH BILLAH


Seterusnya Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah mencadangkan kepada
Hadhrat Syaikhnya tentang perkembangan Maqam Bathin Hadhrat Khwajah Burhan
Alaihirrahmah yang pada ketika itu sedang menerima bahagian dalam persiaran Sayr Ketiga
yang sesuai dengan Maqam Jazbah. Tazkirah Hadhrat Khwajah Burhan ada dinyatakan di
dalam kitab Hadhrat Al-Quds jilid 2 bahagian kesembilan Karamat Haftam (Kemuliaan
Ketujuh). Persiaran Ketiga atau Sayr Seyum pada Isthilah Thariqat adalah bermaksud Sayr
Anillah Billah yang merupakan ibarat bagi pergerakan secara ilmiah.
Dalam Sayr ini, Salik dibawa bersiar dari Ilmu Ala pengetahuan yang bersifat tinggi
ke arah Ilmu Asfal pengetahuan yang bersifat rendah dan seterusnya berpindah persiarannya
dari Ilmu Asfal ke arah Ilmu Asfalul-Asfal yakni perpindahan dari tahap ilmu yang bersifat
rendah bersiar ke arah ilmu yang paling rendah. Seseorang yang bernasib baik menerima
kurniaan daulat ini apabila setelah mengalami Uruj akan mengalami Nuzul, lalu Allah akan
memberikan perintah hukum kepadanya, Bahawa dengan jalan mana yang kamu telah
datang, kembalilah dengan jalan tersebut dengan turut menyeru hamba-hambaKu yang lain
kembali menghadapKu. Salik yang begini dapat memperoleh kedudukan Talqin dan Irsyad.
Pada kebanyakan masa Tawajjuh perhatiannya menghadap ke arah makhluk tetapi
secara Bathinnya dia tiada sebarang ikatan atau keterikatan dengan makhluk bahkan dapat
memasuki Maqam Musyahadah, menerusi berkat kewujudannya dapat mengeluarkan
keakuan Nafs makhluk Tuhan dari Zhulmat kegelapan dan menghasilkan pencapaian yang
berterusan dalam mencapai Tuhan.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

142

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MAKTUB 6
Pada menjelaskan penghasilan Jazbah dan Suluk dan penerimaan Tarbiyyat dengan dua
Shifat iaitu Jamal dan Jalal dan penjelasan mengenai Fana dan Baqa dan apa yang
berkaitan dengannya dan menjelaskan Fauqiyyat ketinggian Nisbat Naqsyabandiyyah
yang juga dituliskannya kepada yang Guru Mursyidnya yang dihormati iaitu Hadhrat Pir
Mursyid Buzurgwar Khwajah Baqibillah Al-Ahrar Quddisa Sirruhu.

PERMOHONAN
Hamba yang paling lemah Ahmad ingin menyatakan bahawa sesungguhnya Mursyid Ala AlItthilaq Jalla Syanuhu dengan berkat tawajjuh Tuan yang tinggi menerusi kedua-dua jalan
Thariqah Jazbah dan Thariqah Suluk telah memberikan pemeliharaan Tarbiyyat dengan dua
Shifat iaitu Jamal dan Jalal. Secara hal keadaannya, Jamal menjadi Ain Jalal dan Jalal menjadi
Ain Jamal.
Pada sebahagian Hawasyi Risalah Qudsiyyah iaitu Malfuzhat Hadhrat Khwajah
Khwjagan Buzurgwar Syah Naqsyaband Quddisa Sirruhul-Aziz, pengarang Hasyiah tersebut
telah berpaling dari pengertian makna Mafhum yang Zhahir dan telah menanggung tuntutan
pengertian yang Mawhum sedangkan ibarat ini menanggung pengertian yang Zhahir dan
tidak diterima meninggalkan pengertian makna yang Zhahir mahupun mentakwilkannya.
Dan tanda-tanda alamat Tarbiyyat ini ialah pengesahan yang pasti dengan Mahabbat
Zati bahawa sebelum Mahabbat Zati disahkan dengan pasti Tarbiyyat tidak mungkin berlaku,
dan Mahabbat Zati adalah alamat tanda-tanda Fana dan pengertian yang dikehendaki dari
Fana ialah bahawa yang selain Allah Taala segala sesuatu menjadi lenyap, maka selagi mana
seluruh ilmu pengetahuan secara keseluruhan tidak dibersihkan dari medan dada dan Salik
masih belum disahkan dengan kejahilan Jahalat yang mutlak maka dia tidak dapat mencapai
kesempurnaan Fana, dan ianya adalah Hairat kehairanan dan kejahilan yang berterusan,
bahawa untuk menghilangkannya adalah tidak mungkin, dan bukanlah keadaannya seperti
bahawa adakalanya sesuatu pengetahuan menjadi terhasil dan adakalanya menjadi hilang.
Hasil kalam pembicaraan ini ialah bahawa sebelum terhasil Maqam Baqa Billah adalah
Jahalat Mahadhz iaitu kejahilan yang tulus semata-mata dan sesudah terhasil Maqam Baqa
Billah, kejahilan dan ilmu pengetahuan kedua-duanya adalah menjadi terhimpun. Salik dalam
hal keadaan Ainnya tiada berpengetahuan adalah beserta dengan Syuur kebijaksanaan dan
ketika waktu Ainnya berada dalam Hairat kehairanan adalah berserta dengan Hudhur dan
maqam ini adalah Maqam Haqqul-Yaqin bahawa pada maqam ini Ilmu dan Ain tidak
menjadi hijab untuk satu sama lain. Dan ilmu pengetahuan yang terhasil sebelum kejahilan
jenis ini ianya adalah terkeluar dari liputan iktibar yakni tidak layak untuk diiktibarkan.
Dengan keadaan halnya yang sedemikian jika terdapat Ilmu maka ianya adalah di
dalam dirinya dan jika terdapat Syuhud maka ianya juga adalah di dalam dirinya dan jika
terdapat Marifat atau Hairat maka ianya juga adalah di dalam dirinya.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

143

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Selagimana pandangan masih tertumpu pada benda-benda yang di luar maka tiadalah
penghasilan meskipun di dalam diri sendiri juga terdapat pandangan tersebut. Pandangan
terhadap benda-benda luaran hendaklah diputuskan sepenuhnya. Hadhrat Khwajah
Buzurgwar Khwajah Bahauddin Naqsyaband Bukhari Qaddasallahu Sirrahu telah
mengatakan bahawa, Para Ahlullah sesudah Fana dan Baqa apa sahaja yang mereka lihat
adalah mereka melihatnya di dalam diri mereka dan apa sahaja yang mereka kenali adalah
mereka mengenalnya di dalam diri mereka dan Hairat kehairanan mereka adalah pada
keadaan Wujud mereka. Daripada ibarat ini juga dengan secara jelas dapatlah difahami
bahawa Syuhud dan Marifat dan Hairat adalah di dalam Nafs diri sendiri dan cukuplah
kenyataan ini. Pada benda-benda yang berada di luar diri sendiri juga adalah tiada apa-apa
selagi salah satu daripada ketiga-tiga perkara ini berada di luar Nafs diri, sekiranya ianya
masih ada juga di dalam diri maka Fana tiada terhasil, lantas bagaimana Baqa akan dapat
terhasil kepadanya kerana martabat penghujung Maqam Fana dan Baqa adalah keadaan ini.
Dan sesungguhnya ini adalah Fana Muthlaq dan Fana yang mutlak adalah am dan Baqa
adalah menuruti gaya Fana yakni pada kadar mana Fana mencapai kesempurnaan maka Baqa
juga akan mencapai kesempurnaan pada kadar tersebut. Kerana itulah sebahagian Para
Awliya Allah sesudah mencapai pengesahan yang benar dengan Fana dan Baqa mereka juga
meletakkan pandangan Syuhud pada apa yang ada di luar diri mereka tetapi Nisbat Para
Buzurgwar yakni Para Masyaikh Naqsyabandiyyah Quddisa Asrarahum adalah tertinggi
mengatasi kesemua Nisbat.

a@)@a@e@@@
a@@@a6i)@@
Nah Harkeh Aainah Darad Sikandari Danad
Nah Harkeh Sarbanza Syud Qalandari Danad

bn)@@i@)@)@@e@@
bn)@@i@@)@@@)@
Mahadhz Aainah Rakhne Se Sikandar Ban Nahin Sakta
Faqat Sar Ke Munddane Se Qalandar Ban Nahin Sakta
Bukanlah setiap yang memiliki cermin melihat adalah Raja Sikandar
Bukanlah setiap yang membalut serban di kepala adalah Wali Qalandar
Apabila setelah beberapa kurun beratus tahun berlalu daripada kalangan Para
Masyaikh yang besar-besar Silsilah Aaliyyah ini seorang atau dua orang yang mendapat
kemuliaan Nisbat ini maka apa yang hendak dinyatakan berkenaan silsilah-silsilah yang lain?
Nisbat ini adalah Nisbat Hadhrat Khwajah Abdul Khaliq Ghujduwani Quddisa Sirruhu dan
penyempurna Nisbat ini adalah Hadhrat Khwajah Khwajagan yakni Hadhrat Khwajah
Bahauddin Naqsyaband Quddisa Sirruhu dan daripada kalangan Para Khulafa beliau,
Hadhrat Khwajah Alauddin Attar Quddisa Sirruhu telah memperolehi daulat kemuliaan ini.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

144

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

a@bm@@o)@o@b@a@
In Kar Daulat Ast Kanun Ta Kiradahand
Ini adalah pekerjaan yang mulia daulatnya
Siapakah yang layak mendapat dan melihatnya?
Ini adalah suatu muamalah yang ajaib bahawa pada mulanya apa juga bala dan
musibah yang telah berlaku ianya telah membangkitkan keriangan dan kegembiraan dan
Faqir ini mengatakan,

7 y

Hal Min Mazid [50:30]


Apakah ada lagi sebarang tambahan?
Dan daripada segala kebendaan Duniawi ini apa sahaja yang menjadi berkurangan
ianya diketahui sebagai perkara yang baik, dan Faqir ini telah mengharapkan perkara ini dan
kini apabila berlakunya Nuzul pada Alam Asbab dan pandanganku jatuh pada kelemahanku
dan pergantunganku, jika walau sedikit pun kerugian bertemu padanya maka pada kejutan
yang pertama lagi suatu jenis kesedihan dan kerisauan akan terbentuk, walaubagaimanapun
ianya akan cepat menghilang dan tiada apa-apa baki yang tinggal. Dan begitu juga jika pada
mulanya hamba yang lemah ini telah berdoa untuk menjauhkan bala dan musibah, maka
daripada doa tersebut untuk menjauhkan bala dan musibah telah tidak lagi menjadi maksud
bahkan maksud daripadanya adalah untuk membawa ketaatan dan mengamalkan hukum
perintah Allah Taala,

4 /3s9 =ftGr& $#

Ud'uuni Astajib Lakum [40:60]


Kamu berdoalah kepadaKu, Daku akan menjawab bagi kamu permohonan doa kamu.
Tetapi kini maksud berdoa adalah untuk mengangkat bala dan musibah dan ketakutan
dan kerisauan yang sudah pun hilang, kini kembali lagi dan kini dapatlah diketahui bahawa
ianya adalah disebabkan hal keadaan Sukr. Pada hal keadaan Shahwu rasa kelemahan diri
dan pergantungan diri dan ketakutan dan kerisauan dan kegembiraan sebagaimana yang
berlaku pada orang awam juga telah berlaku pada hamba yang hina ini. Pada mulanya juga
apabila bahawa dengan doa telah tidak dimaksudkan untuk mengangkat bala dan musibah,
pada hatiku telah menganggapnya sebagai tidak baik tetapi hal keadaan tersebut telah ghalib
menguasaiku, kerana itu dengan secara terpaksa hatiku telah terfikir bahawa doa Para Anbiya
Alaihimussalam bukanlah daripada jenis ini yang mana dengannya seseorang itu hendak
menghasilkan apa yang dikehendakinya. Kini apabila hamba yang hina ini telah dimuliakan
dengan hal keadaan tersebut dan kebenaran haqiqat muamalah ini telah diperjelaskan maka
dapatlah diketahui bahawa doa-doa Para Anbiya Alaihimus-Shalawat Wat-Taslimat adalah
disebabkan oleh rasa kelemahan diri dan pergantungan hajat dan ketakutan dan kerisauan,
bukan hanya semata-mata untuk mengamalkan hukum yang telah diperintahkan. Pada
sebahagian urusan yang selalu terzahir pada Faqir ini sebagai menurut hukum perintah dari
Tuan Hadhrat, adakalanya penyampaiannya adalah tercela.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

145

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

PENJELASAN:
Pada permulaan Maktub ini Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah
menggunakan lafaz Mursyid Ala Al-Itthilaq bagi Zat Haqq Subhanahu Wa Taala, kerana
Rusyad dan Hidayat pada asalnya adalah berdiri atas kurniaan Fadhzal dan Karam Allah
Taala dan Dialah secara Mursyid dan Hadi secara Haqiqi.
Mengittilaqkan lafaz Mursyid dan Hadi ke atas hamba-hamba Tuhan adalah secara
Majazi. Kemudian beliau telah menzahirkan mengenai dirinya menempuh kedua-dua jalan
Jazbah dan Suluk, dan nikmat Taribiyat Batini yang terhasil daripada kedua-dua Shifat Jamal
dan Jalal. Kandungan Maktub ini akan dijelaskan secara Tafshil supaya kefahaman yang asal
dapat diperjelaskan. Wabillahit-Taufiq.

JAZBAH DAN SULUK


1. Jazbah Jazbah adalah nama bagi persiaran Sayr Anfusi. Dengan Fadhzal kekurniaan
Allah dan dengan Tawajjuhat Mursyid Kamil pada persiaran Sayr Anfusi, Lathaif Alam
Amar seseorang Murid menjadi suci menerusi Tazkiyyah dan Lathaif akan menjadi
Fana dengan Asalnya. Ini adalah Kaifiyyat Jazab dan orang yang berhasil menerima
Tarbiyyat seperti ini dinamakan sebagai Majzub.
2. Suluk - Suluk adalah nama bagi persiaran Sayr Afaqi. Dengan menuruti petunjuk
Hidayat yang diberikan oleh seseorang Mursyid Kamil, menerusi Ittiba menuruti
Sunnat dan Syariat dan melakukan Riyadhat dan Mujahadat dapat menghasilkan
kesucian Nafs dan Anasir, kegiatan ini adalah persiaran Sayr Afaqi dan ianya
dinamakan sebagai Suluk, dan mereka yang berhasil mendapat Tarbiyyat dengan cara
ini dinamakan sebagai Salik.
Apabila Jazbah adalah Muqaddam mendahului ke atas Suluk maka Murid yang
sedemikian itu dinamakan sebagai Majzub Salik. Jika Suluk adalah Muqaddam mendahului
ke atas Jazbah maka Murid yang sedemikian itu dinamakan sebagai Salik Majzub.
Hadharat Para Masyaikh Naqsyabandiyyah telah meletakkan Jazbah sebagai
Muqaddam yang mendahului ke atas Suluk, kerana itulah kebanyakan Para Shufiya
Naqsyabandi adalah Majzub Salik. Para Buzurg daripada salasilah yang lain telah
mendahulukan Suluk ke atas Jazbah, maka kerana itulah kebanyakan Para Shufiya dinamakan
sebagai Salik Majzub. Di sini, Majzub bukanlah bermakna sebagaimana makna yang difahami
oleh orang awam, bahkan lafaz Majzub adalah digunakan ke atas Para Shufiya yang
menerima limpahan Faidhz menerusi Tawajjuh Syaikh serta berpegang teguh dengan Syariat.

PEMBAHAGIAN JAZBAH
Jazbah terbahagi kepada dua bahagian:
1. Jazbah Bidayat Dinamakan juga sebagai Jazbah Shuri.
2. Jazbah Nihayat Dinamakan juga sebagai Jazbah Haqiqi.
Jazbah Bidayat adalah kekhususan yang khas bagi Silsilah Naqsyabandiyyah yakni
merupakan limpahan Faidhzan Khususi bagi Nisbat Hadhrat Khwajah Naqsyaband Bukhari
Rahmatullah Alaih.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

146

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Kenyataan Indirajun-Nihayat Fil-Bidayat, yang bermaksud bahawa pencapaian
penghujungan adalah pada permulaan juga adalah mengisyaratkan kepada Jazbah ini,
manakala Jazbah Nihayat adalah Musytarak dalam semua Salasilah Thariqat yakni tidak
khusus kepada mana-mana Thariqat bahkan semua Thariqat adalah beserta dalam
penghasilan Jazbah Nihayat ini.

PENGERTIAN JAMAL DAN JALAL


Para Shufiya Kiram mempunyai berbagai pemahaman yang berbeza mengenai Jamal
dan Jalal, sebagai contohnya adalah seperti berikut:
1. Jamal bermaksud Inaam dan Ikram Allah yakni kenikmatan dan kemuliaan Allah
Taala yang mana terzahir dengan menerusi rupabentuk Rahmat dan kerehatan dan
kesihatan dan kesembuhan.
2. Jalal bermaksud Qahhar dan Ghadhab Allah yakni keperkasaan dan kemurkaan
Allah Taala yang terzahir dengan menerusi rupabentuk kesedihan dan kesusahan
dan bala dan musibah.
3. Jamal bermaksud Tajalli Luthuf dan Rahmat, bahawa segala Afal perbuatan dan
kesan-kesan tindakan kebaikan dan ketaatan dan amalan ibadat dan kebaikan adalah
berlaku menerusi perantaraan Tajalli Jamal ini.
4. Jalal bermaksud Tajalli Qahhari, bahawa segala Afal perbuatan dan kesan-kesan
tindakan kesesatan dan kejahatan dan amalan kehebatan adalah terzahir menerusi
perantaraan Tajalli Jalal ini.
5. Jamal bermaksud Martabat Wahdat dan Jalal bermaksud Martabat Ahadiyyat.
6. Jamal bermaksud Iltifat Mahbub yakni menarik perhatian kekasih dan Jalal
bermaksud Istighna Mahbub yakni tidak memerlukan kekasih. Wallahu Alam.
Apabila Salik mencapai Maqam Marifat setelah melakukan Tazkiyyah Nafs dan
mendapat bahagian daripada kedua-dua arah Jazbah dan Suluk, dan mendapat Tarbiyyat
daripada Shifat-shifat Jamali dan Jalali, maka akan terhasillah padanya Martabat Mahabbat
Zati dengan Zat Haqq Subhanahu Wa Taala. Pada martabat ini Jamal dan Jalal kedua-duanya
adalah kelihatan sama pada pandangan Salik kerana Jamal dan Jalal kedua-duanya adalah
perbuatan Fiil Allah.
Perbuatan Mahbub yang dikasihi juga adalah Mahbub dikasihi. Kerana itulah
Khususiyyat kekhususan Jamal dan Jalal menjadi tersembunyi dari pandangan Salik dan
seluruh perhatian Tawajjuhnya adalah hanya terhadap Mahbub yang dikasihinya.

RISALAH QUDSIYYAH
Risalah Qudsiyyah adalah sebuah risalah yang diberkati yang mengandungi Malfuzhat
ucapan kata-kata yang terlafaz dari mulut Hadhrat Khwajah Khwajagan Sayyid Muhammad
Bahauddin Naqsyaband Uwaisi Bukhari Radhiyallahu Taala Anhu dan mengandungi
syarahan bagi ucapan Malfuzhat tersebut. Risalah tersebut telah ditertibkan penyusunannya
oleh Hadhrat Khwajah Muhammad Parsa Rahmatullah Alaih. Pengkajian risalah ini adalah
menduduki Haitsiyyat amalan yang tersenarai bagi memasuki Maktab Fikir Naqsyabandi.
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah memberikan ulasan beliau mengenai Risalah
Qudsiyyah ini di dalam Maktubnya yang keenam ini.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

147

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Beliau telah mengisyaratkan perkataannya kepada seseorang yang telah mensyarahkan
isi kandungan Risalah Qudsiyyah dengan berkata bahawa pengarang syarah bagi risalah
tersebut telah mengenepikan mafhum yang Zhahir bagi Jamal dan Jalal dan menggantikannya
dengan takwilan berkenaan Jamal dan Jalal menurut wahamnya sendiri, sedangkan mafhum
yang Zhahir bagi Jamal adalah Inaam dan Ikram yakni kenikmatan dan kemuliaan, manakala
mafhum Zhahir bagi Jalal adalah Gham dan Aalam yakni kesedihan dan penyiksaan. Ini
bermaksud bahawa Para Salikin yang berada pada Martabat Mahabbat Zati menganggap
Inaam kenikmatan dan Ilam penyiksaan kedua-duanya adalah sama, dan apabila mafhum ini
diperhatikan dengan lebih teliti ianya adalah tidak sesuai pada apa jua keadaan sekalipun.

HADHRAT KHWAJAH MUHAMMAD PARSA QUDDISA SIRRUHU


Nama sebenar Hadhrat Khwajah Muhammad Parsa ialah Khwajah Muhammad Bin
Muhammad Mahmud Al-Hafizhi. Beliau dilahirkan pada tahun 739 H di Bukhara. Beliau telah
pergi menemui Hadhrat Khwajah Naqsyaband Bukhari Rahamatullah Alaih untuk
berkhidmat kepadanya di Qasr Arifan bagi menghasilkan Tarbiyyat Ruhani. Beliau telah
memberikan khidmat yang sangat besar bagi penyebaran Thariqat Naqsyabandiyyah.
Karangan penulisan beliau dalam bidang Ilmiyyah dan Tashawwuf adalah begitu muktabar
dan disandari dan diterima. Beliau meninggal dunia ketika berusia 83 tahun pada hari Khamis
tahun 822 H di Madinah Munawwarah dan dikebumikan di Jannatul-Baqi berdekatan dengan
kubah Maqam Hadhrat Sayyidina Utsman Ghani Radhiyallahu Taala Anhu. Antara
karangan beliau yang masyhur di samping Risalah Qudsiyyah adalah Kitab Fashlul-Khithab.

MAHABBAT ZATIYYAH ADALAH TANDA FANA


Apabila Salik berpeluang Uruj ke arah Alam Amar dan biasan pantulan Shifat-shifat
Jamali dan Jalali Allah Taala terpantul ke atasnya, maka dia akan diwarnai dan dishifati
dengan Shifat-shifatNya lalu mengalami Fana Fi Shifat. Pada maqam ini Salik akan mengalami
Tazkiyyah Nafs lalu akan terlibat dengan Mahabbat Zati terhadap Allah Taala. Pada Martabat
Mahabbat Zati, bagi Salik akan mendapati bahawa kedua-dua Shifat Jamal dan Shifat Jalal
yang bertentangan antara satu sama lain adalah menjadi seolah-olah bersatu, bahawa Salik
menganggap Jamal sebagai Ain bagi Jalal dan Jalal adalah Ain bagi Jamal, yakni kedua-dua
Shifat ini dilihat pada suatu sudut yang sama, kerana dengan sebab kegiatan Tazkiyyah Nafs,
Nafs tidak menghiraukan tentang Inaam kenikmatan dan Ilaam kesedihan dan kerehatan dan
kebinasaan. Bagi Nafs, dengan mengenepikan segala kehendak dan keperluannya dan
menganggap Jamal dan Jalal adalah Afal dan Shifat bagi Mahbub yang dikasihinya dan
menjadikannya sebagai Mahbub dan Marghub. Mereka menganggap bahawa Izzat kemuliaan
dan Zillat kehinaan, Rahmat dan Zakhmat kedua-duanya adalah kurniaan daripada Mahbub
yang dikasihi dan menerimanya dengan rela hati. Mereka berpendapat bahawa setiap perkara
yang dilakukan oleh Mahbub yang dikasihi juga adalah Mahbub dikasihi yang bermaksud
bahawa Afal perbuatan dan amalan Mahbub juga adalah Mahbub. Oleh kerana itu,
pandangannya tidak tertumpu kepada kekhususan Jamal dan Jalal dan kerehatan atas nikmat
dan kesedihan atas musibah, bahkan pandangannya hanyalah tertumpu terhadap Mahbub
yang dikasihi pada setiap masa. Kaifiyyat keadaan yang berlaku seperti ini ke atas Salik
adalah diiktibarkan sebagai Mahabbat Zatiyyah dan ini adalah Kaifiyyat tanda-tanda Salik
mengalami Fana.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

148

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah mengatakan bahawa melihat Jamal dan
Jalal secara penyatuan Ittihad dan pengalaman Mahabbat Zati adalah tanda-tanda Fana. Fana
adalah ibarat bagi menyatakan kelupaan terhadap sesuatu apa yang selain Allah. Selagimana
ilmu pengetahuan secara keseluruhannya tidak dibersihkan dari medan dada seseorang Salik
dan tidak mengalami Jahal Muthlaq, maka Fana Kamil yakni keterlupaan yang sempurna
belum lagi terhasil. Jahal Muthlaq pada asalnya adalah nama lain bagi keadaan Fana Muthlaq.

HAIRAT DAN JAHAL


Hairat dan Jahal bermaksud ketiadaan takluk dengan Asyya Kainat dan tanpa khabar
mengenainya. Apabila dengan Zikir yang banyak dan dengan ghalbah buah-buahan cinta
Mahabbat seorang Arif menjadi tenggelam dalam Musyahadahnya terhadap Mahbub Haqiqi
dan selain dari Mahbub segalanya menjadi hilang tersembunyi dari pandangannya dan
mencapai Mahwu pada Martabat Ahadiyyat lalu mengalami Musyahadah terhadap Tajalli
Isim Huwa dengan penyingkapan Haqiqat menjadikannya tercengang-cengang, maka hal
keadaan ini dinamakan sebagai Hairat dan Jahal. Akan tetapi Hairat dan Jahal ini adalah
Mahmudah yang terpuji bukannya Mazmumah yang tercela. Hal keadaan inilah yang
dimaksudkan oleh Para Shufiya sebagai Fana Muthlaq Martabat Jama dan juga disebut
sebagai Idrak Basith.
Syatahiyyat Para Awliya seperti Ana Al-Haqq, Subhani Ma Azhama Syaani,
Laisa Fi Jubbati Siwa Allah, kesemuanya adalah kesan dan buah daripada martabat ini.
Menurut kaedah As-Sukara Madzurun yakni orang-orang yang berkemabukan adalah
diuzurkan, maka perkataan-perkataan yang seumpama ini adalah ditakwilkan sebagai Aqwal
Sukriyyah yakni kata-kata yang berkemabukan.
Yang dimaksudkan dengan sentiasa dalam berkeadaan Hairat dan Jahal ialah bahawa
selagimana seseorang Arif berada dalam Martabat Uruj dia tidak akan dapat mengingati
suatu apa pun dan menjadi Nisyan Kulli yakni kelupaan yang menyeluruh. Adat-adatnya
yang buruk akan bertukar menjadi adat-adat yang baik, seseorang Arif yang tidak dapat
menghilangkan Kaifiyyat ini adalah berada dalam sentiasa berkeadaan Hairat dan Jahal.
Jika Salik kadang-kadang menjadi lupa terhadap Asyya Kainat dan kadang-kadang
datang ingatannya terhadap Asyya Kainat maka ini bukanlah Fana Muthlaq, bahkan
sebaliknya adalah Muthlaq Fana yang menunjukkan tanda Fana Naqish yang kekurangan,
kerana Ilmul-Yaqin dan Ainul-Yaqin adalah bertentangan antara satu dengan yang lain.
Pada Martabat Ilmul-Yaqin, Wujud Basyari adalah Baqi kekal, manakala pada Martabat
Ainul-Yaqin, Wujud Basyari adalah Fani binasa. Kerana itulah pada Martabat Ilmul-Yaqin,
Salik adakalanya teringat-ingat juga terhadap sesuatu apa yang selain Allah, tetapi pada
Martabat Ainul-Yaqin, semua ingatan telah habis dan hilang. Pada martabat inilah Salik dapat
mengalami Musyahadah tehadap Alam Wujub di mana Wujud dan Adam bagi Asyya dan
perkara yang bertakluk dengan Nafi dan Itsbat tidak dapat terbuka luas. Di sini keadaannya
yang lazim adalah tidak menghiraukan sebarang perkhabaran mengenai Asyya, akan tetapi
Martabat Haqqul-Yaqin adalah lebih tinggi daripada kedua-dua martabat tersebut.

MARATIB YAQIN
Para Shufiya Kiram menyatakan berkenaan Musyahadah Zat bahawa terdapat tiga
pembahagian Martabat Yaqin:
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

149

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


1. Ilmul-Yaqin Ianya bermaksud Musyahadah terhadap Ayat-ayat dan tanda-tanda
kebesaran Allah Taala yang menunjukkan sebagai Dalalat ke atas QudratNya. Ilmu
pengetahuan yang datang kepada Salik sebelum mengalami Uruj adalah dikatakan
sebagai Ilmul-Yaqin. Pada martabat ini, Wujud Basyari Unsuri adalah Baqi kekal dan
Salik tidak akan sampai ke Maqam Fana. Syuhud menyaksikan tanda-tanda
KebesaranNya ini dinamakan sebagai persiaran Sayr Afaqi dan Salik mencari
kesemuanya ini pada luar dirinya. Dalam istilah Tashawwuf, persiaran ini dinamakan
sebagai Sayr Mustathil. Adapun Musyahadah penyaksian sebegini tidak memberikan
perkhabaran tentang sebarang maksud dan tidak menghadirkan sebarang kurniaan
melainkan tanda-tanda dan dalil, kerana ianya adalah seperti Musyahadah
menyaksikan asap dan panas yang ditampilkan menerusi kewujudan api.
2. Ainul-Yaqin Sesudah mengalami Musyahadah Haqq Taala menerusi Ilmul-Yaqin,
segala Musyahadah terhadap Zat Haqq Taala dan kehadiran Hudhur yang terhasil
adalah dinamakan sebagai Ainul-Yaqin dan menurut sebahagian Para Shufiya ianya
terdapat di dalam Nafs seseorang Salik, maka kerana itulah dikatakan bahawa,

(1E 150B U9) . + NI>' z


' ' ' , -, + 
' ' z
' ' ' '

Barangsiapa yang mengenali Nafs dirinya maka sesungguhnya dia mengenali


Rabb Tuhannya.
Penyaksian Syuhud Zati dan Hudhur sebegini dikatakan sebagai persiaran Sayr
Anfusi. Ia juga dinamakan sebagai Sayr Mustadir, bahawa pada Musyahadah ini
hanya terdapat Hairat kehairanan dan Jahal kejahilan, ilmu pengetahuan tidak
diperlukan di sini. Dan Salik menjadi kelu sebagaimana kenyataan dari Para Arifin,

+ +' * 2( 0, + NI>' z
' ' ' '

Barangsiapa yang mengenali Rabb Tuhannya, menjadi kelu lidahnya.


Salik pada martabat ini ketika menyempurnakan Uruj akan mengalami Musyahadah
penyaksian terhadap Alam Wujub, kerana itu Wujud Basyari Unsuri mereka tidak
kekal Baqi dan Fana Mutlaq akan terhasil.
3. Haqqul-Yaqin Martabat ini adalah lebih tinggi dari kedua-dua martabat yang
terdahulu. Apabila seseorang Arif telah mengalami Fana pada Maqam Sayr Fillah dia
akan dikurniakan kemuliaan Baqa Billah dan Musyahadahnya adalah dengan Haqq
Taala dan bukan dengan dirinya. Arif akan berhasil mencapai Martabat Bi Yasma
Wa Bi Yubshir yakni denganku Dia mendengar dan denganku Dia melihat, maka
untuk menghasilkan Fana Muthlaq, hanya semata-mata dengan Inayat Allah Taala
seseorang Arif dengan suatu bentuk kewujudan Mawhub Haqqani bahawa Arif
meninggalkan keadaannya yang Sukr dan tanpa keakuan diri lalu dating kepada
Shahwu dan berkesedaran. Dan pada Maqam ini, Ilmu dan Ain tidak lagi menjadi
hijab antara satu sama lain bahkan Arif dalam hal keadaan Ain Musyahadah dia
menyaksikan Musyahadah terhadap Alim yang Maha Mengetahui dan hal keadaan
Ain Ilmu. Sesudah Fana ini terdapat Martabat Baqa Billah. Pada martabat ini, ianya
diiktibarkan dengan Takhalluq Bi Akhlaqillah, yang bermaksud berakhlak dengan
akhlak Allah. Martabat inilah yang dinamakan sebagai Haqqul-Yaqin, yang mana
sesudah seseorang Arif menyempurnakan Maratib Uruji yakni martabat-martabat
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

150

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


kenaikan, dia mempersediakan dirinya untuk menempuh Maratib Nuzuli iaitu
martabat-martabat penurunan. Pada waktu itu, dia akan berhasil mendapat ilmu
pengetahuan tentang Zat Allah Taala dan ilmu pengetahuan tentang apa yang selain
Allah secara kedua-duanya.
Ketiga-tiga Martabat Yaqin tersebut boleh difahami dengan contoh perumpamaan seperti
berikut bahawa, seseorang yang menerusi dalil-dalil dan qarinah-qarinah yang kuat telah
dapat mengetahui bahawa api memberikan kesan membakar, ini adalah Ilmul-Yaqin. Dan
jika seseorang yang telah melihat api membakar, maka ini adalah Ainul-Yaqin. Dan jika
seseorang yang membakarkan dirinya ke dalam api lalu mati, inilah yang dikatakan sebagai
Haqqul-Yaqin.

ILMU PENGETAHUAN SESEORANG ARIF


Seseorang Arif memiliki dua bahagian ilmu pengetahuan:
1. Ilmu pengetahuan berkenaan sesuatu apa yang selain Allah.
2. Ilmu pengetahuan berkenaan Zat Haqq Taala.
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa ilmu pengetahuan yang
terhasil sebelum pengalaman Hairat dan Jahal adalah tiada diiktibarkan kerana ilmu
pengetahuan tetang sesuatu apa yang selain Allah yang ada sebelum mengalami Fana adalah
terhasil pada setiap orang tetapi tiada sebarang penghasilan. Di sini ilmu pengetahuan
seorang Arif bermaksud suatu ilmu pengetahuan yang terhasil sesudah Arif mengalami Fana
dan Nisyan keterlupaan terhadap sesuatu apa yang selain Allah, dan ianya adalah ilmu
pengetahuan tentang Zat Haqq Taala. Perlu dijelaskan bahawa ilmu pengetahuan tentang Zat
Haqq adalah bermaksud penyaksian Musyahadah terhadap Alam Wujub ataupun bermaksud
Ruyat Qalbi yakni penglihatan di dalam hati. Adapun Hadits yang menyatakan,

(3E 106B M
0) . : *,
;
: + S( , r'D' V,

Janganlah berfikir pada Zat Al-Khaliq.


Fikir yang ditegah di sini adalah berfikir tentang Zat atau berfikir tentang Kaifiyyat Zat
atau memikirkan perumpamaan misal bagi Zat dan memikiri tentang kadar bagi Zat. Apabila
seseorang Arif menempuh tingkatan-tingkatan Fana dan Baqa, dia akan dikurniakan
kemampuan untuk berfikir secara tanpa Kaifiyyat bagaimana dan berapa dan kesedaran dan
kefahaman Idrak yang tanpa bagaimana, dan ini adalah Martabat Kamal kesempurnaan bagi
Ruh, sebagaimana bahawa Alam Arwah adalah tanpa bagaimana dan Para Ruh-ruh telah
berhasil mengalami kemuliaan daulat penyaksian Musyahadah pada Alam Arwah. Hadits
yang menyatakan bahawa,

(3E 107B M
0) . Z4 J,8, &: '89* | Cd ' Z4 ' ' + S< , D'

Berfikir sejam adalah lebih baik dari berdiri sembahyang malam.


Berfikir yang dimaksudkan dalam Hadits ini adalah berfikir tanpa Kaifiyyat
kebagaimanaan atau diistilahkan sebagai Tafakkur Bey Chuni, yang juga disebutkan sebagai
Tafakkur Fi Shifat kerana memikiri tentang Shifat-shifat bagi Zat.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

151

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MARTABAT NUZUL BAGI ARIF


Martabat Nuzul bagi seseorang Arif adalah terbahagi kepada dua:
1. Nuzul Pertama Berlaku semasa penghasilan Kamalat Walayat ketikamana Nafs
Arif mengalami Nuzul sesudah Uruj dan Ruhnya meninggalkan kenaikan Uruj.
Pada hal keadaan ini, Nafs akan mengalami Musyahadah terhadap Ma Siwa Allah
iaitu segala sesuatu apa yang selain Allah, dan Ruh mengenepikan pandangan
Musyahadahnya terhadap Alam Wujub.
2. Nuzul Kedua - Berlaku semasa penghasilan Kamalat Nubuwwat ketika mana Nafs
Arif dan Ruh kedua-duanya mengalami Nuzul dan Iman Syuhudi yang ada padanya
sekali lagi bertukar semula menjadi Iman Ghaibi. Pada hal keadaan ini, Arif akan
menjadi berakhlak dengan Akhlaq Allah. Perkara yang Wajib dan Mumkin keduaduanya akan dapat diketahuinya yakni takluk Ilmi dengan Zat Haqq dan Ma Siwa
kedua-duanya menjadi tertambat. Pada martabat ini, Arif akan menjadi seolah-olah
seorang Wazir iaitu menteri yang berdampingan dengan Raja yang mana mereka
diperintahkan duduk hadir di samping Raja bagi mengurus-tadbirkan urusan di alam
ini dan bila mana berkehendak, dia dapat bertemu melihat Raja.
Ketika Arif sedang mengalami Musyahadah penyaksian terhadap Alam Wujub dia
akan mengalami Ruyat Qalbi sedangkan Ruyat Bashari adalah mustahil berlaku di dunia ini
kerana jika Ruyat Qalbi tidak diitsbatkan, maka pengertian makna Ainul-Yaqin dan HaqqulYaqin tidak akan dapat dijelaskan. Terdapat juga perselisihan pendapat di kalangan Para
Shufiya berkenaan perkara ini. Sebahagian dari kalangan Para Shufiya mengitsbatkan
kesedaran Idarak terhadap Martabat Wujub dan sebahagian yang lain mendiamkan diri dari
mengeluarkan sebarang kenyataan, manakala sebahagian yang lain mengingkari perkara ini.

MARTABAT HAQQUL-YAQIN SESEORANG ARIF


Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah mengatakan bahawa seseorang Arif
pada Martabat Haqqul-Yaqin mengalami hal keadaan Berpengertian dalam Ain
ketidaktahuan dan berkehadiran dalam Ain kehairanan. Maksudnya ialah bahawa Nafs
diiktibarkan sebagai berpengertian dan Ruh diiktibarkan sebagai berkehadiran, kerana ketika
waktu Nuzul, alam menjadi Masyhud dipersaksikan pada Nafs, kerana itulah dengan
diiktibarkan pada Nafs sebagai berpengertian. Dan ketika waktu Uruj, Ruh akan mengalami
Hairat kehairanan dengan kewujudan alam dan akan mencapai Hudhur dengan Alam Wujub.
Kerana itu dengan diiktibarkan bagi Ruh ianya berkehadiran dalam Hudhur. Kenyataan ini
boleh juga bermaksud bahawa seseorang Arif pada iktibar Ruh, dia akan menjadi Hairat dan
berketidaktahuan dengan Alam Wujub, dan dalam pengalaman Musyahadah Alam Wujub,
pada iktibar Ruh adalah berada dalam keadaan Hudhur.

TAJALLI AFAQI DAN ANFUSI


Apabila Salik menempuh persiaran Sayr Anfusi dan sampai ke Maqam Walayat
Shughra iaitu Walayat Zhilliyyah, apa juga Tajalli yang dilihatnya adalah dilihat di dalam
dirinya sendiri, bahkan Marifat ataupun Hairat juga adalah diperhatikannya di dalam zat
dirinya sendiri. Hairat yang berlaku padanya dalam Tajalli ini adalah kerana Tajalli Alam
Wujub adalah tanpa Kaifiyyat yang mana Salik dengan sebab ketiadaan Idrak kefahaman
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

152

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


tentang perkara tersebut menjadikannya Hairat dalam kehairanan. Tajalli seperti ini
dinamakan sebagai Tajalli Anfusi. Pada Maqam ini Salik hendaklah berusaha supaya Tajalli
Afaqi yang merupakan bayangan Zhill bagi Tajalli Anfusi dapat terhenti kerana selagi mana
Salik tidak terputus dari Tajalli Afaqi, dia tidak akan dapat berhasil mencapai Fana Kamil
yang sempurna. Apabila pencapaian Fana yang dialaminya adalah Naqish tidak sempurna
maka Baqa yang terhasil juga adalah Naqish tidak sempurna kerana penghasilan Baqa adalah
berkadaran dengan Fana yang telah terhasil.

PERBEZAAN FANA MUTHLAQ DAN MUTHLAQ FANA


Perbezaan antara Fana Muthlaq dan Muthlaq Fana ialah bahawa Fana Muthlaq adalah
Fana Kamil atau disebut sebagai Fana Taam dan manakala Muthlaq Fana adalah Fana Naqish
yang tidak sempurna. Pada keadaan Fana Muthlaq, Salik menjadi Nisyan Taam yakni
keterlupaan yang sempurna terhadap Ma Siwa segala apa yang selain Allah, dan Lathifahnya
menjelajah hingga sampai ke Mabda Faidhz iaitu tempat punca terbitnya limpahan. Manakala
pada keadaan Muthlaq Fana perkara-perkara tersebut tidak berlaku. Hendaklah diketahui
bahawa pengalaman keadaan Syuhud yang dialami oleh seseorang Arif adalah berlaku ketika
dalam persiaran Sayr Anfusi bagi menghasilkan Walayat Shughra yang dinamakan juga
sebagai Walayat Zhilliyyah, tetapi apabila Arif mencapai Kamalat Walayat Nubuwwat, maka
dapatlah diketahuinya bahawa Syuhud Anfusi juga adalah suatu Zhill daripada Zhilal
Mathlub yang dituntut sedangkan yang dituntut sebenarnya adalah masih begitu jauh.

MATHLUB ADALAH JAUH MENGATASI AFAQ DAN ANFUS


Daripada nukilan sokongan Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu yang telah
diberikan terhadap pengesahan Qaul perkataan Hadhrat Khwajah Buzurg Syah Naqsyaband
Uwaisi Bukhari Radhiyallahu Anhu dapat diketahui bahawa kedua-dua Buzurg tersebut
ketika itu telah berada pada Maqam Kamalat Wilayat dan mengetahui bahawa Syuhud Anfusi
adalah sebagai Ashal dan mengetahui maksudnya, tetapi sesudah itu apabila berada pada
Martabat Kamalat Walayat Nubuwwat maka Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah
mengatakan bahawa,
Mathlub adalah jauh mengatasi Afaq dan Anfus, yakni Mathlub adalah masih sangat
jauh daripada Alam Afaq dan Alam Anfus. Dan Hadhrat Khwajah Naqsyaband Quddisa
Sirruhu telah berkata bahawa,
Segala apa yang dapat dilihat dan diketahui kesemuanya adalah Ghair.
Seterusnya Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menerangkan tentang
Kaifiyyat-kaifiyyat seseorang Arif yang terzahir ketika sedang bersiaran Sayr dalam Maratib
Uruj dan Nuzul, kerana Salik ketika Uruj adalah sedang bertawajjuh ke arah Alam Wujub
maka kerana itulah dia menjadi tidak memikirkan dan tidak menghiraukan perkhabaran
tentang dunia dan apa yang berlaku di dalamnya. Pada Maqam Uruj ini, segala musibah dan
kesusahan Duniawi akan menjadi sebab bagi bertambahnya Tawajjuh terhadap Alam Wujub
dan Taraqqi peningkatan. Tetapi pada Martabat Nuzuli, Salik memberikan Tawajjuhnya
terhadap Alam Asbab, kerana itu dia menganggap bala sebagai bala dan musibah sebagai
musibah. Begitu juga Arif ketika waktu Uruj melakukan permohonan doa, maka maksud dia
melakukan permohonan doa bukanlah untuk menghindarkan bala tetapi bermaksud sematamata kerana mengamalkan hukum perintah daripada Allah pada Surah Al-Mumin ayat 60,
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

153

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

z#y tyy_ t=zuy Ay$t6 t t.93tGo %!$# ) 4 /3s9 =ftGr& $# 6/u t$s%u
Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepadaKu, nescaya akan Aku perkenankan bagimu.
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa menyembahKu akan
masuk Neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.
Yang dimaksudkan dengan menyembahKu di dalam ayat tersebut ialah berdoa
kepadaKu. Pada waktu itu, dalam fikiran mereka memikirkan bahawa maksud Para Anbiya
Kiram yang telah melakukan permohonan doa juga bukanlah kerana untuk menghindarkan
bala dan musibah bahkan mereka juga adalah bertindak semata-mata bagi mengamalkan
hukum perintah yang telah difirmankan supaya mereka sentiasa berdoa meminta dan
bermohon kepada Allah. Tetapi seseorang Arif pada Martabat Nuzul akan memperoleh suatu
kefahaman bahawa Para Anbiya dan Para Awliya yang melakukan permohonan doa bagi
meminta supaya bala dan musibah dijauhkan bukanlah hanya bermaksud untuk
mengamalkan hukum perintah bahkan mereka juga bermaksud untuk mengangkat dan
menghindarkan segala musibah dan kesusahan kerana pada Alam Asbab, golongan orang
Awam adalah memerlukannya. Pada Martabat Shahwu dan Nuzul, golongan orang Khawash
juga memerlukannya kerana pandangan Nazhar mereka adalah terhadap Alam Asbab dan
permohonan doa adalah suatu Taqadhza keperluan pada Alam Asbab.

HADHRAT KHWAJAH ABDUL KHALIQ GHIJDUWANI


Beliau adalah dari keturunan anak cucu Hadhrat Imam Malik Rahmatullah Alaih dan
beliau adalah makbul diterima oleh sekalian golongan Para Shufiya Kiram. Beliau adalah
seorang yang teguh menuruti Syariat dan Sunnat Nabawi Ala Shahibihas-Shalawat dan
sentiasa menentang perkara Bidaat dan segala tuntutan Nafsani. Dikatakan bahawa Hadhrat
Khidhzr Alaihissalam adalah Pir Mursyid Thariqat beliau dan Hadhrat Khwajah Abu
Yaaqub Yusuf Hamadani Quddisa Sirruhu adalah sebagai Pir Mursyid Shuhbat dan Khirqah.
Beliaulah yang telah menetapkan Lapan Kalimat yang merupakan asas-asas bagi Thariqat
Silsilah Aaliyyah Naqsyabandiyyah. Lapan Kalimat Asas adalah seperti berikut:
1. Hosy Dar Dam
5. Yaad Kard
2. Nazhar Bar Qadam
6. Baaz Gasyt
3. Safar Dar Wathan
7. Nigah Dasyat
4. Khalwat Dar Anjuman
8. Yaad Dasyat
Beliau telah wafat pada tarikh 12 Rabiul-Awwal 575 H di Ghijduwan yang terletak
berdekatan dengan Bukhara.

HADHRAT KHWAJAH ALAUDDIN ATTHAR


Nama penuh beliau adalah Muhammad Ibni Ali Ibni Muhammad Al-Bukhari dan
merupakan seorang daripada sahabat besar Hadhrat Khwajah Syah Bahauddin Naqsyaband
Bukhari Rahmatullah Alaih. Ketika Hadhrat Khwajah Syah Bahauddin Naqsyaband Bukhari
Rahmatullah Alaih masih hidup lagi, beliau telah menyerahkan sebahagian besar Para
Thaliban Thariqat untuk berada di bawah Tarbiyyat dan pengawasannya. Beliau wafat
sesudah Shalat Isya pada malam Rabu 20 Rejab 802 H.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

154

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MAKTUB 7
Pada menerangkan sebahagian Ahwal yang ajaib dan pelik dan sebahagian penafsiran
yang perlu dinyatakan, surat ini juga telah dituliskannya kepada Syaikhnya Hadhrat Pir
Mursyid Buzurgwar.

PERMOHONAN
Hamba Tuan yang paling lemah, Ahmad ingin menyampaikan bahawa di atas Maqam
Muhaddad Arasy daku mendapati Ruhku telah berada pada Maqam ini dengan jalan Uruj
dan Maqam tersebut telah dikhususkan dengan Hadhrat Khwajah Buzurg Syah Bahauddin
Naqsyaband Quddisa Sirruhul-Aqdas. Setelah berlalu beberapa tempoh masa daku telah
mendapati badan Unsuriku juga telah berada pada Maqam tersebut dan pada waktu itu telah
datang khayalan dalam fikiranku bahawa alam ini secara keseluruhannya telah pergi menuju
ke bawah Unsuriyyat dan Falakiyyat, dan nama dan tanda-tandanya tiada lagi baki yang
tinggal. Dan oleh kerana pada maqam ini tiada sesiapa pun kecuali sebahagian Para Awliya
Kibar yang besar dan agung, pada masa itu seluruh alam berada bersamaku pada satu tempat
dan mendapati bersama pada satu Maqam lantas menghasilkan kehairanan bahawa dengan
penuh kelunya kata-kata daku melihat bahawa daku bersama mereka. Maksudnya bahawa
hal keadaan tersebut yang kadang-kadang telah terhasil bahawa tiada diriku yang tinggal dan
tiada alam, tiada apa pun yang datang pada pandanganku dan tiada ilmu pengetahuan. Kini
hal keadaan tersebut telah menjadi Daimi berterusan, kewujudan penciptaan alam telah
terkeluar dari pandangan dan pengetahuan.
Setelah itu pada Maqam ini telah terzahir sebuah istana yang terdapat tangga padanya
dan daku telah sampai di sana. Istana itu juga sepertimana alam ini yang secara perlahanlahan telah pergi menuju ke arah bawah dan daku pada setiap ketika mendapati diriku
terasakan sedang mendaki naik ke atasnya. Pada suatu ketika daku sedang melakukan Shalat
Sunnat Tahiyyatul-Wudhu sebagai mensyukuri Wudhu, bahawa suatu Maqam yang sangat
tinggi telah terzahir dan bahawasanya daku melihat empat orang Para Masyaikh Buzurg dari
kalangan Para Masyaikh Naqsyabandiyyah Qaddasallahu Asrarahum berada pada Maqam ini
dan daku mendapati Masyaikh yang lain seperti Sayyid At-Thaifah dan yang lain-lain
adakalanya berada pada Maqam ini dan sebahagian Para Masyaikh berada pada kedudukan
mengatasi Maqam tersebut tetapi mereka duduk pada Maqam tersebut sambil memegang
kedudukan mereka, dan sebahagian yang lain adalah berada di bawah Maqam tersebut
menurut darjat masing-masing, dan daku mendapati diriku sangat jauh dari Maqam tersebut
bahkan tiada terlihat apa juga kesesuaian yang munasabah. Dengan peristiwa ini daku telah
menjadi sangat resah dan gelisah, sehingga hampir-hampir keluar menjadi gila dan
disebabkan oleh kebimbangan dan kemarahanku hingga daku ingin mengosongkan jiwaku
dari jisimku yakni mematikan diriku, beberapa tempoh masa telah daku lalui pada hal
keadaan ini, akhirnya dengan penumpuan Tawajjuhat Tuan Hadhrat yang tinggi martabat
daku telah melihat bahawa diriku berada sesuai dengan Maqam ini. Pada mulanya daku
mendapati kepalaku bertentangan dengannya kemudian secara perlahan-lahan ia telah pergi
menuju ke atas Maqam ini.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

155

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Setelah memikirkan kembali berkenaan penumpuan Tawajjuh tersebut, telah datang
berlalu sesuatu dalam hatiku bahawa Maqam tersebut adalah Maqam Takmil
penyempurnaan, bahawa setelah Para Salikin menyempurnakan Suluk, mereka akan sampai
pada Maqam ini. Bagi Majzub yang belum menyempurnakan Suluk dia tidak akan berhasil
mendapat sebarang bahagian pada Maqam ini dan pada waktu ini telah datang juga dalam
khayalan fikiranku bahawa untuk sampai pada Maqam tersebut adalah buah dan natijah
daripada peristiwa yang mana daku telah melihat ketika daku duduk dalam Shuhbat
mengkhidmati Tuan yang diberkati dan daku telah bertanya kepada Tuan Hadhrat bahawa
Hadhrat Amirul Mukminin Ali Ibni Abi Thalib Karramallahu Ta'ala Wajhahu telah berkata
bahawa, Daku datang adalah kerana untuk mengajarkan kamu ilmu pengetahuan langitlangit. Dan apabila daku telah memberikan tumpuan Tawajjuh dengan sebaik-baiknya maka
daku mendapati bahawa Maqam itu telah dikhususkan kepada Hadhrat Amirul Mukminin
Ali Ibni Abi Thalib Karramallahu Taala Wajhahu iaitu di tengah-tengah antara seluruh Para
Khulafa Rasyidin Radhiyallahu Anhum Ajma'in. Wallahu Subhanahu Alam. Dan Allah
Subhanahu Wa Ta'ala adalah lebih mengetahui. Seterusnya telah terzahir bahawa akhlak dan
adat yang buruk keluar pada setiap saat, dan ketika ia keluar dari wujud sebahagiannya
bagaikan benang dan adakalanya ia keluar bagaikan basuhan, pada sebahagian waktu daku
terfikir dalam khayalanku bahawa semuanya telah keluar, kemudian pada waktu-waktu yang
tertentu terzahir pula sesuatu yang lain dan dapat daku ketahui bahawa ianya sedang keluar.
Permohonan yang kedua ialah bahawa ketika sebelum melakukan Tawajjuh untuk
menghilangkan sebahagian penyakit dan kesakitan, apakah perlu diketahui bahawa pada
memberikan Tawajjuh ini adakah mendatangkan keridhaan Allah ataupun tidak? Atau
adakah perkara ini disyaratkan pada ketika Tawajjuh tersebut? Daripada ibarat Zhahir yang
terdapat di dalam Kitab Rasyahat yang dinukilkan daripada Hadhrat Khwajah Ubaidullah
Ahrar Qaddasallahu Sirrahul-Aqdas dapatlah difahami bahawa pada Tawajjuh tersebut
perkara-perkara ini tiada disyaratkan. Berkenaan perkara ini mohon diberikan perintah
hukum yang bersesuaian, kerana pada keadaan memberikan Tawajjuh yang sedemikian dapat
diketahui sebagai tidak elok.
Permohonan ketiga ialah bahawa sesudah penghasilan Hudhur Haqq menjadi tsabit
kepada Para Thaliban Thariqat, adakah perlu dihentikan kegiatan Zikir dan memberikan
hukum arahan kepadanya untuk Nigah Dasyat terhadap kehadiran Hudhur tersebut atau pun
tidak? Dan apakah Martabat Hudhur yang mana kegiatan Zikir tidak dilakukan tetapi
sebahagian Para Thalibin yang dari permulaan sehingga ke akhir tetap melakukan Zikir dan
sekali-kali tidak meninggalkan Zikir dan pekerjaannya itu telah membawanya hampir kepada
penghujungan Intiha. Apakah Haqiqat muamalah ini yang sebenarnya? Apa yang sesuai lagi
munasib mohon diberikan bimbingan Irsyad.
Permohonan yang keempatnya adalah bahawa Hadhrat Khwajah Ubaidullah Ahrar
Quddisa Sirruhu telah berkata dalam Malfuzhatnya Pada yang selainnya diberikan hukum
arahan melakukan Zikir kerana sebahagian Maqasid yang menjadi maksud tidak akan terhasil
tanpa Zikir. Mohon Tuan Hadhrat dapat memberikan ketetapan tertentu berkenaan Maqasid
tersebut.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

156

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Permohonan kelima kepada khidmat Tuan yang tersuci ialah bahawa sebahagian Para
Thalib penuntut menzahirkan tuntutan Thalab untuk mempelajari Thariqat tetapi tidak dapat
berhati-hati dalam suapan makanan dan dalam pada sikap tidak berhati-hati ini tetap terhasil
padanya Hudhur dan suatu jenis rasa ketenggelaman Istighraq. Dan jikalau diberikan
penekanan berkenaan perhatian terhadap suapan makanan maka oleh kerana kemalasan
dalam tuntutan Thalabnya dia akan terus meninggalkan amalan Thariqat, berkenaan perkara
ini apakah hukum arahan mohon diberikan. Dan pada sebahagian Para Thalib terdapat juga
yang hanya semata-mata kerana keinginan Iradat dan pegangan Aqidat keyakinan ingin
membina Taalluq dengan Silsilah Syarifah Naqsyabandiyyah yang mulia ini yakni dengan
menerusi Baiat dan Iradah kehendak mereka bukanlah hendak menghasilkan pelajaran
tentang Zikir. Baiat jenis ini yakni untuk membina Taalluq adakah dibolehkan juga ataupun
tidak? Dan jika dibolehkan maka bagaimanakah cara Thariqah melakukannya? Banyak
mengata-ngata adalah sangat tiada beradab.

PENJELASAN:
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menyatakan berkenaan pengalaman
Musyahadat ajaib dan pelik yang datang kepadanya ketika sedang mengalami Uruj pada
Fauqul-Arasy yang berada mengatasi kedudukan Arasy. Musyahadat ini akan terhasil pada
Salik ketika menempuh menurut martabat-martabat persiaran Sayr ketika Uruj dan Nuzul.
Bagi Ruh yang dipermudahkan perjalanan Uruj menempuh persiaran Sayr Ruhani, ianya
adalah Sayr Ilmi bukannya Sayr Jismi yakni persiaran Sayr yang berlaku adalah dalam
kesedaran menempuh pemahaman tingkatan martabat ilmu pengetahuan, bukannya bersiar
secara jasmani dengan tubuh badan.

SUYUR ARBAAH: EMPAT PERSIARAN


Para Shufiya telah membahagikan perjalanan Suluk kepada empat bahagian persiaran
dan keempat-empat persiaran ini adalah secara persiaran dalam tingkatan ilmu pengetahuan
dan bukan secara persiaran dari tempat ke tempat. Sayr adalah nama bagi Harkat Ilmi yakni
pergerakan ilmu pengetahuan dan bukanlah nama bagi Harkat Aini dan Harkat Jismi.
Persiaran Sayr Bathini Ahli Walayat adalah terbahagi kepada empat bahagian seperti berikut:
1.
2.
3.
4.

Sayr Ilallah Uruji


Sayr Fillah Uruji
Sayr Anillah Billah - Nuzuli
Sayr Fil-Asyya Billah - Nuzuli

Dua persiaran Sayr yang pertama adalah secara Uruj manakala dua persiaran Sayr
yang terakhir adalah secara Nuzul, maka Sayr Ilallah dan Sayr Fillah adalah Sayr Uruji,
sedang Sayr Anillah Billah dan Sayr Fil-Asyya Billah adalah Sayr Nuzuli. Sayr Pertama
adalah bertentangan dengan Sayr Keempat dan Sayr Kedua adalah bertentangan dengan Sayr
Ketiga. Sayr Pertama dan Sayr Kedua adalah bagi penghasilan Maqam Wilayat yang
bermaksud pencapaian Fana dan Baqa, manakala Sayr Ketiga dan Sayr Keempat adalah bagi
menghasilkan Maqam Dakwah sebagaimana yang telah dikhususkan bagi Para Anbiya Kiram
Alaihimussalam.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

157

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

SAYR URUJI
Ketahuilah bahawa setiap orang yang mengalami Sayr Uruji adalah hingga ke
Maqamnya yang khas yang merupakan Mabda Taayyun baginya.

SAYR NUZULI
Setelah Salik mengalami Uruj, dia akan mengalami Sayr Nuzuli menurut turutannya
bagi mencapai kesempurnaan menurut kadar kesempurnaan Sayr Urujinya. Kamiliyyat
kesempurnaan bagi Uruj dan Nuzul adalah tertegak atas Ittiba mengikuti Sunnat dan
Syariat. Yang demikian itu adalah Fadhzal kekurniaan Allah yang diberikanNya kepada
sesiapa yang dikehendakiNya, semoga Allah mengurniakan kita rezeki dalam mencapai
kesempurnaan tersebut, Amin.

DUA JENIS URUJ


Kenaikan Uruj terbahagi kepada dua jenis:
1. Uruj Majazi
2. Uruj Haqiqi
Bagi seseorang Salik, Uruj pada Alam Wujub adalah dengan makna Majazi, dan Uruj
pada Alam Imkan adalah dengan makna Haqiqi, kerana darjat-darjat pada Alam Imkan
adalah tinggi antara satu dengan yang lain sedangkan darjat-darjat pada Alam Wujub dengan
sebab keadaannya adalah La Makaniyyat yakni tiada bertakluk dengan sebarang tempat,
maka kerana itulah tiada terdapat sebarang takluk atas, bawah, kanan, kiri dan sebagainya
yakni tiada sebarang arah mahupun sisi.
Di samping itu, ketika waktu Uruj pada Alam Imkan, Salik akan menjadi Asyiq yang
mengasyiki dan bersiar-siar dalam Masyuq yang diasyiki. Sedangkan pada ketika bersiar-siar
pada Alam Wujub, Salik menjadi Masyuq yang diasyiki dan bersiar-siar dalam Asyiq yang
mengasyiki. Kerana itulah, Salik dengan sebab Nisyan keterlupaannya terhadap alam, pada
zatnya hanya layak untuk menjadi tempat Zhuhur penzahiran Masyuq yang diasyiki dan di
sinilah kesempurnaan Kamalat Alam Wujub akan mula dizahirkan kepadanya.

SAYR ILALLAH: PERSIARAN KEPADA ALLAH


Apabila Salik menempuh Sayr dari Ilmu Asfal yakni Zhilal Asma dan Shifat menuju ke
arah Ilmu Ala yakni Asma dan Shifat, maka dia akan Taraqqi mencapai peningkatan hingga
sampai ke Ashalnya lalu akan mendapati dirinya sebagai seorang yang Fani sehinggakan
tiada lagi apa-apa kesan dan asal-usul tentang dirinya dan dia hanya Musyahadah
menyaksikan yang Ashal dalam kewujudan. Maka itu, persiaran Sayr dalam Daerah Zhilal ini
pada istilah Para Shufiya dikatakan sebagai Sayr Ilallah yakni persiaran menuju kepada Ashal
dan inilah yang merupakan Daerah Walayat Shughra yakni Daerah Walayat penghampiran
Para Awliya.
Untuk menempuh persiaran Sayr secara Tafshili dalam Daerah Walayat Shughra
adalah tidak akan habis sehingga abadi. Setiap orang hanya dapat menempuh persiaran Sayr
menurut sebanyak mana yang menjadi hak baginya. Di sini akan terhasil Fana Kulli,
sebagaimana Hadhrat Maulana Jalaluddin Ar-Rumi Quddisa Sirruhu telah berkata,

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

158

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

a@@kb@ 
@@
@
a@@@@@bbi@@@6j)@ @
Haft Shad Haftad Qalib Didah Am
Hamchu Sabzah Barha Ruwidah Am
Daku telah menyaksikan tujuhratus tujuhbelas Qalib yang menjadi purdah Zhilal,
Dan daku telah menjadi Fana menyaksikannya lalu daku tumbuh seperti tumbuhan.

SAYR FILLAH: PERSIARAN DALAM ALLAH


Sesudah menempuh Sayr Ilallah, jika Fadhzal kekurniaan Allah termasuk dalam hal
keadaan Salik dan dikurniakan nasib untuk Istiqamat atas pengamalan Sunnat dan Syariat,
maka Salik akan mencapai peningkatan Taraqqi dan dipermudahkan untuk masuk ke dalam
Daerah Asma dan Shifat yang merupakan Ashal bagi Daerah-daerah Zhilal, maka akan dapat
bersiar dalam Asma dan Shifat dan Syuyunat dan Itibarat dan Taqdisat dan Tanzihat bagi
Allah Taala. Maka, Harkat Ilmiyyah yakni persiaran Sayr Ilmi yang berlaku pada Martabatmartabat Wujub tersebut yakni pada Martabat Asma, Shifat dan sebagainya adalah dikatakan
sebagai Sayr Fillah yakni persiaran dalam Asma, Shifat, Syuyunat, Itibarat, Taqdisat dan
Tanzihat Allah Taala. Persiaran Sayr Fillah ini berlaku dalam Daerah Walayat Kubra yang
merupakan Walayat Para Anbiya Kiram Alaihimussalam. Lathifah Alam Amar yang kelima
adalah penghujung daerah ini dan Sayr ini akan sampai ke suatu martabat yang mana tidak
dapat dijelaskan dengan sebarang ibarat atau isyarat ataupun dengan sebarang nama.
Persiaran Sayr ini dinamakan sebagai Baqa. Sayr Afaqi ini dan Sayr Anfusi yakni Sayr Ilallah
adalah masih jauh dari tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Mengatakan bahawa Sayr Afaqi
sebagai Sayr Ilallah dan Sayr Anfusi sebagai Sayr Fillah adalah tidak betul kerana Anfus juga
adalah sepertimana Afaq yang termasuk dalam Daerah Imkan, maka pada rupa keadaan ini
adalah sama sekali tidak mungkin untuk memutuskan daripada Daerah Imkan dan tiada apa
yang akan terhasil melainkan sentiasa berputus asa dan berkerugian, dan sekali-kali tidak
akan tsabit Fana ke atas dirinya dan tiada dapat digambarkan dirinya sebagai Baqa. Maka
bagaimanakah untuk dia mencapai Wishal dan Ittishal dengan Allah Taala dan apakah hasil
Qurb Wishal penghampiran yang sampai bagi dirinya?

m@ b@@b@@m@@
m@@@ b@@@bi@@@b@@bj@@bm
Chun Tui Key Yar Gardad Yari Tu,
Ta Nabasyi Yar Basyad Yari Tu.
Selagi dikau ada bilakah rakanmu akan menjadi rakan, maka Fanakanlah dirimu,
Kemudian apabila dikau sudah tiada, maka rakan akan mula menjadi rakanmu.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

159

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Inilah Maqam yang mana Nafs akan berhasil mencapai Ithminan ketenangan dan pada
Maqam ini juga akan terhasil Syarah Shadr dan Salik akan mendapat kemuliaan Islam Haqiqi
dan menduduki di atas pentas Nafs Muthmainnah dan akan mencapai Taraqqi menuju ke
Maqam Ridha. Firman Allah Taala dalam Surah Az-Zumar ayat 22,

4 n/ i 9 4n?t us n=M9 u| !$# yyu. ysr&

A7 9n=| y7s9'& 4 !$# . i 5=% us)=j9 us


Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Agama Islam
lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka
kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat
Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

SAYR ANILLAH BILLAH: PERSIARAN DARI ALLAH BESERTA ALLAH


Setelah Para Salikin sempurna menempuh persiaran Sayr Fillah, mereka akan terbahagi
kepada dua golongan. Golongan pertama adalah Mustahlikin yakni orang-orang yang
menjadi Fana dalam Mahabbat mencintai Zat Allah Al-Bari Taala dan menempuh jalan
berada dalam Musyahadah menyaksikan keindahan Jamal Ilahi.
Golongan kedua adalah
disebut sebagai Rajiin Ilad-Dawah. Mereka dibawa kembali kepada Maqam Qalb dan
menerima hukum perintah daripada Allah Taala bahawa, Terhadap para hamba-hambaku,
hendaklah menyeru mereka kepadaKu menuruti jalan sebagaimana jalan yang telah dikau
sendiri tempuh untuk datang kepadaKu dan tetap bergaullah dengan makhluk kerana bahawa
kini penyaksian Musyahadah kamu tidak akan tertutup.
Persiaran Sayr golongan pertama adalah persiaran Asyiq yang mengasyiki kepada
Masyuq yang diasyiki, dan beramal dengan ayat 31 Surah Aali Imran,

7?$$s !$# t7s? F. ) %

Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku.


Salik sebagai Asyiq yang mengasyiki dan Hadhrat Haqq Subhanahu adalah sebagai
Masyuq yang diasyiki. Kini, bermulalah persiaran Sayr Masyuq yang diasyiki menuju
kepada Asyiq yang mengasyiki dan dikurniakan kemuliaan juzuk kedua daripada ayat
tersebut,

!$# 376s

Nescaya Allah akan mengasihi kamu.


Kerana Para Salik, dengan menerusi amalan Taalim dan Talqin dan Targhib mereka
menyeru Para Muridin kepada Allah Taala dan dalam pengajaran Taalim ini, Allah Taala
sentiasa memberikan Musyahadah tentangNya kepada mereka. Maka pada hal keadaan ini,
Salik dapat menyaksikan Musyahadah setiap perbuatan Fiil yang dilakukan oleh Al-Hadi
yang memberikan peunjuk Hidayat.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

160

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Maka seseorang yang dikurniakan daulat kemuliaan ini, iaitu apabila berkehendak
menuju ke arah dunia dan dengan menerusi keberkatan wujud mereka makhluk berkehendak
untuk keluar dari kegelapan Nafsani, pada istilah Para Shufiya adalah orang yang sedang
menempuh jalan persiaran Sayr Anillah Billah yang dibawa menempuh alam penghidupan.
Kebanyakan Tawajjuh penumpuannya adalah terhadap makhluk tetapi dia langsung tidak
terikat dengan sebarang ikatan dengan makhluk, meskipun pada zahirnya dia kelihatan
berada dalam hal keadaan yang berserta dengan Para Mubtadi namun, seseorang yang terikat
dan tidak terikat adalah sangat besar perbezaannya.
Dan memberikan Tawajjuh penumpuan terhadap Khalaq adalah pada hak Para
Muntahi tanpa sebarang ikhtiar dan mereka tiada sebarang keinginan terhadap diri mereka
sendiri. Bahkan dalam penumpuan Tawajjuh ini terdapat keridhaan Allah Taala. Berkhilafan
dengan Para Mubtadi bahawa pada persiaran ini mereka begitu berkeinginan terhadap diri
mereka sendiri dan tidak berasa Ridha dengan Haqq Allah Taala, maka dalam persiaran Sayr
ini Salik bersiar daripada Ilmu Ala yakni ilmu pengetahuan yang bertahap tinggi dan
menuju kepada Ilmu Asfal yakni ilmu pengetahuan yang rendah tahapnya dan seterusnya
dari Ilmu Asfal menuju kepada Ilmu Asfalul-Asfal yakni ilmu pengetahuan yang berada
pada tahap paling rendah sehingga kembali merujuk kepada Mumkinat.

SAYR FIL-ASYYA BILLAH: PERSIARAN DALAM SESUATU BERSERTA


ALLAH
Ini adalah persiaran Sayr yang keempat bagi Salik yang berada dalam sesuatu Asyya
setelah rujuk. Dan pada Sayr Pertama di mana ilmu-ilmu pengetahuan berkenaan Asyya
benar-benar telah terpadam, kini mula terhasil kembali satu persatu dan Salik secara zahir
yang keseluruhan adalah bercampur-gaul dengan makhluk, dan meskipun pada zahirnya
tindakan perbuatan Afal mereka adalah sepertimana tindakan perbuatan Afal orang Awam
yang disibukkan dengan kesibukan Duniawi, tetapi mereka adalah sepertimana yang
dinyatakan dalam ungkapan syair berikut,

@@bi@i@@fl@fl@be@@@@@a@
bu@a@flfli@@@@bj @a
Az Darun Syo Asyna Wa Za Berun Beyganah Wasy,
In Chunin Zeba Rusy Kam Mi Bawad Andar Jahan.
Pada Bathinnya adalah Waqif mengetahui dan memahami berkenaan Zat Haqq,
Pada Zhahirnya adalah seperti orang asing dan orang yang begini adalah kurang.
Banyak dapat diperhatikan pada kampung-kampung pedalaman di mana kaum wanita
mereka mengangkat bekas atau pasu air di atas kepala mereka yang secara zahirnya tanpa
sebarang kesukaran mereka dapat berbual-bual dan bersembang antara satu sama lain sambil
berjalan. Apakah keupayaan yang membezakan kepantasan pergerakan antara satu dengan
yang lain tanpa mengira sebarang jenis bekas pasu yang besar atau bekas pasu yang kecil
kerana Tawajjuh hati mereka adalah sepenuhnya sentiasa terhadap bekas pasu di kepala.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

161

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Tawajjuh seperti ini telah menjadi teguh lalu menjadi tabiat bagi mereka. Demikianlah
hal keadaannya dengan Tawajjuh Para Salik Kamilin adalah terhadap Hadhrat Haqq, bahawa
mereka tinggal bersama dengan dunia dan di samping itu turut memberikan sepenuh
Tawajjuh terhadap Hadhrat Zat Haqq Allah Taala, dan ayat yang diberkati dari Surah AnNur ayat 37 adalah membenarkan hal keadaan ini.

$Yt t$ss 4x.9$# !$tG)u 4n=9$# $s%)u !$# . t t/ u tpgB E=? %y`
|/F{$#u U=)9$# ==s)tGs?

Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari
mengingati Allah dan mendirikan sembahyang dan membayarkan zakat, mereka takut
kepada suatu hari yang segala hati dan penglihatan akan menjadi goncang.

MUSYAHADAT RUHANIYYAH
Dalam Maktub ketujuh ini Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menerangkan
berkenaan penyaksian-penyaksian Musyahadat terhadap perkara ajaib dan pelik yang berlaku
di atas Arasy dan tampil ketika menempuh perjalanan Uruj pada persiaran Sayr Ruhani.

MUSYAHADAH PERTAMA
Dalam Musyahadah Pertama ketika menempuh sehingga ke Maqam persiaran Sayr
Ruhani, Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah mendapati tubuh badan Unsurinya
juga berada di sana. Keadaan ini boleh berlaku pada dua wajah keadaan. Wajah keadaan
pertama ialah bahawa pada waktu itu dengan sebab badan menerima pantulan secara Ruhi
maka dikhtiarkan dengan hukum sebagaimana keadaan Ruh, sebagaimana yang dikatakan
oleh Para Shufiya, Ajsaduna Arwahuna yang bermaksud bahawa jasad-jasad kami adalah
ruh-ruh kami, di mana Ruh mengatasi badan. Wajah keadaan kedua ialah bahawa ketika
berlaku Uruj, Salik dapat mengetahui dengan kekuatan Khayali bahawa badan Unsurinya
juga sedang terbang meluncur bersama Ruh. Menurut Para Ulama dan Shufiya Muhaqqiqin,
Sayr Badani yakni persiaran secara tubuh badan adalah tsabit menurut Syara.
Maqam ini dikhususkan bagi Hadhrat Khwajah Naqsyaband Alaihirrahmah
bermaksud bahawa beliau telah mencapai suatu takluk Ilmi dan penwarnaan yang khas dan
cahaya-cahaya Anwar dan Tajalliyyat pada maqam ini telah terlimpah secara khasnya ke atas
beliau, bukanlah bermakna bahawa Uruj beliau terhad hingga ke maqam ini sahaja dan tidak
berhasil mencapai peningkatan yang seterusnya.
.

MUSYAHADAH KEDUA
Dalam Musyahadah kedua ini beliau telah menyaksikan bahawa seluruh alam ini telah
berada di bahagian bawah. Wajah keadaan ini berlaku kerana apabila Salik menuju ke arah
kedudukan yang lebih tinggi maka Alam Imkan akan diperlihatkan sedang berada
dibawahnya, sehinggakan apabila semakin jauh perjalanannya, maka pada pandangan Salik
nama dirinya dan tanda-tanda pengenalan tentang dirinya juga tiada lagi baki yang tinggal.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

162

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MUSYAHADAH KETIGA
Berkenaan Musyahadahnya beliau telah berkata bahawa pada Maqam ini tiada sesiapa
pun kecuali sebahagian Para Awliya Kibar yang besar keagungan tetapi pada waktu itu beliau
mendapati bahawa seluruh alam berada pada suatu tempat yang sama dan bersama-sama
dalam satu Maqam lalu daku menjadi Hairat kehairanan. Maksudnya ialah bahawa pada
ketika Uruj beliau tiada mendapati sesiapa pun berada pada maqam tersebut melainkan
sebahagian daripada Para Awliya Kiram, tetapi pada ketika Nuzul, beliau mendapati bahawa
seluruh alam sedang beserta dengan dirinya pada satu tempat dan suatu maqam yang sama.
Khairanan yang timbul adalah kerana dalam keadaan yang benar-benar kelu tak terkata-kata
bagaimana boleh menjadi benar-benar petah berkata, kerana pada ketika waktu Uruj takluk
hubungan Salik dengan alam adalah terputus dan pada ketika waktu Nuzul meskipun Salik
sedang bersama dengan alam tetapi tiada sebarang takluk dengan Qalbi Salik, yakni hatinya
adalah sentiasa terpelihara dari terperangkap dengan alam, dan pada maqam ini Salik akan
mengalami kaifiyat Ba Hamah Bey Hamah yakni bersama dengan semua dan berpisah dari
semua.

MUSYAHADAH KEEMPAT
Setelah itu beliau telah mengatakan bahawa hal keadaan yang kadang-kadang berlaku
kini telah menjadi Daimi kerap berterusan. Kenyataan beliau ini adalah terkandung dalam
hal-hal keadaan permulaan Uruj, yakni Salik pada ketika permulaan mengalami kenaikan
Uruj adakalanya akan menjadi Nisyan keterlupaan terhadap alam dan adakala kemudiannya
menjadi terhasil pula kesaksian Syuhud. Tetapi apabila Uruj menjadi lengkap maka Nisyan
keterlupaan terhadp alam akan menjadi Daimi secara berterusan, yakni selagi Salik tidak
Nuzul untuk kerja Dakwah Khalaq menyeru makhluk kepada Khaliq maka dia tidak akan
mendapat ilmu pengetahuan tentang penciptaan dan penyaksian Syuhud.

EMPAT AKABIR NAQSYABANDIYYAH


Dalam sebuah lagi penyaksian Musyahadahnya, beliau telah mendapati empat orang
Akabir Masyaikh Buzurgwar daripada sekalian Para Masyaikh Naqsyabandiyyah
Qaddasallahu Asrarahum berada pada sebuah kedudukan Maqam yang sangat tinggi.
Hadhrat Allamah Muhammad Murad Makki Rahmatullah Alaih yang telah menterjemahkan
kitab Maktubat ke bahasa Arab menyatakan bahawa mungkin Empat Akabir yang
dimaksudkan adalah seperti berikut:
1.
2.
3.
4.

Hadhrat Khwajah Jahan Abdul-Khaliq Ghujduwani Rahmatullah Alaih


Hadhrat Khwajah Sayyid Muhammad Bahauddin Naqsyaband Bukhari Rahimahullah
Hadhrat Khwajah Alauddin Atthar Alaihirrahmah
Hadhrat Khwajah Ubaidullah Ahrar Rahimahullah

Tetapi, Hadhrat Khwajah Maulana Nur Ahmad Naqsyabandi Amritsari Rahmatullah


Alaih yang mengarang keterangan Hasyiah bagi Maktubat telah menukilkan bahawa beliau
telah melihat sebuah naskhah kitab Maktubat mengandungi keterangan Hasyiah yang bertulis
dengan tulisan Qalam di Raudhah Aaliyyah Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Rahmatullah Alaih bahawa Empat Akabir Naqsyaband yang dimaksudkan adalah seperti
berikut:
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

163

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


1.
2.
3.
4.

Hadhrat Khwajah Naqsyaband Bukhari Rahmatullah Alaih


Hadhrat Khwajah Muhammad Parsa Rhmatullah Alaih
Hadhrat Khwajah Alauddin Atthar Rahmatullah Alaih
Hadhrat Khwajah Ubaidullah Ahrar Rahmatullah Alaih

Dalam Musyahadah ini yang mana Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah
menyaksikan sebahagian Para Awliya berada pada Maqam yang lebih tinggi dari Para Awliya
Kiram yang lain bukanlah suatu dalil kelebihan mutlak seorang atas yang lain kerana
mungkin boleh jadi juga mereka yang berada pada Maqam yang di bawah adalah lebih tinggi
kedudukan martabat dalam ilmu-ilmu pengetahuan dan pengenalan-pengenalan Marifat
berbanding dengan mereka yang berada pada Maqam yang di atas. Wallahu Alam.

SAYYID AT-THAIFAH
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu juga telah menyatakan bahawa dari kalangan
Para Masyaikh yang lain, Sayyid At-Thaifah Hadhrat Khwajah Junaid Baghdadi Rahmatullah
Alaih juga berada pada Maqam tersebut. Hadhrat Junaid Baghdadi Quddisa Sirruhu adalah
daripada lapisan Tabaqah Kedua Para Shufiya, nama Kuniyyat beliau adalah Abul-Qasim dan
Laqab gelaran baginya adalah Qawariri, Zujaj dan Khazzaz. Gelaran Qawariri dan Zujaj
diberikan kepadanya kerana ayahanda beliau yang mulia adalah seorang yang menjalankan
perniagaan menjual kaca dan gelaran Khazzaz adalah kerana dikatakan beliau adalah seorang
yang menjalankan pekerjaan menyulam kain sutera asli. Dikatakan bahawa beliau berasal dari
sebuah tempat bernama Nahawand. Beliau adalah anak saudara kepada Hadhrat Khwajah
Sirri Saqthi Quddisa Sirruhu dan sebagai Khalifah baginya. Beliau meninggal dunia pada
tahun 297 H dan menurut iktibar pertemuan Sanad Silsilah Thariqat Naqsyabandiyyah, beliau
adalah dari kalangan Para Masyaikh Akabirin Naqsyabandiyyah. Maqam persemadian beliau
terletak bersebelahan dengan Maqam persemadian Hadhrat Sirri Saqthi Quddisa Sirruhu
dalam kawasan perkuburan di Baghdad.

SEBAB IDHZTHIRAB
Idhzthirab bererti kebimbangan, kekhuatiran, berasa cemas dan gelisah. Perkara yang
menyebabkan Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu mengalami Idhzthirab dapat
diketahui menerusi penjelasannya yang apabila beliau telah melihat bahawa terdapat suatu
Istidad kesediaan yang begitu tinggi yang sehingga kini beliau masih belum dapat merasai
berhasil mencapai ketinggian Maqam tersebut, maka khayalan memikirkan perkara ini telah
membangkitkan kegelisahan yang tidak terhingga untuk dirinya kerana untuk sampai ke
Martabat-martabat Washal adalah merupakan maksud asal bagi seseorang Arif. Dan apabila
Manzil tingkatan Washal adalah masih jauh pada pandangan maka kegelisahan seseorang
Arif adalah suatu keadaan yang fitrah baginya. Tetapi setelah berlalu suatu tempoh masa
yang singkat, beliau telah berhasil mencapai Munasabat kesesuaian dengan maqam ini
menerusi Tawajjuhat tumpuan pandangan dari Hadhrat Khwajah Baqibillah Quddisa Sirruhu,
dan telah sampai ke Manzil Takmil Taam iaitu tingkatan penyempurnaan yang lengkap dan
Idhzthirab kegelisahan dan kebimbangannya pun selesai. Pada waktu itu telah tersingkaplah
ke atas dirinya bahawa segala ilmu-ilmu pengetahuan dan martabat-martabat ini adalah
limpahan Faidhz Hadhrat Sayyidina Ali Al-Murtadhza Radhiyallahu Anhu yang mana
beliau telah memberitahu kepada Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu menerusi mimpi,
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

164

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Aamadah Am Ta Tura Ilmi Samawat Talim Kunam, yang bermaksud, Daku telah datang
untuk mengajarkan kamu ilmu pengetahuan langit-langit. Apabila cahaya-cahaya Anwar
Shifat-shifat Ilahiyyat dan Tajalliyyat penampakan Warid berlaku ke atas seseorang Salik,
maka dia akan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Adat-adat yang buruk dan
ketebalan Shifat Basyari manusiawi akan terkeluar dari wujudnya. Sebanyak mana kadar
adat-adat yang baik yang diikhtiarkan oleh Salik, dengan kadar itulah segala adat-adat yang
buruk akan menjadi terjauh dari dirinya. Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu adakalanya
melihat adat-adat yang buruk kelihatan seperti benang-benang dan adakalanya kelihatan
seperti asap-asap. Ada diriwayatkan dalam Hadits,

(1E 464B > 8Y) . &I


6'' [* '^
' * :k' [, ,8I
[( R:

Sesungguhnya Syaitan berlari dalam tubuh badan Insan pada tempat larian darah.
Jisim jasmani dan hati Insan adalah suatu tempat tinggal bagi Syaitan. Apabila Insan
melakukan Tazkiyyah pada hatinya dengan ingatan terhadap keagungan Shifat-shifat
Ilahiyyah, maka segala kesan-kesan Syaitani dalam rupabentuk-rupabentuk yang berbezabeza akan terkeluar dari dirinya. Dalam sebuah Maktubnya, Hadhrat Imam Rabbani Quddisa
Sirruhu ada mengatakan bahawa, Pada Qalb Faqir ini, yang merupakan Manzil Syaithani
iaitu tempat tinggal Syaitan telah daku lontarkannya keluar dan segala kesan-kesan dan
Tasharrufatnya telah dibersihkan dari diri hamba ini. Pada tingkatan Tazkiyyah Nafs,
kebanyakan dari kalangan Para Awliya Kiram telah menukilkan pengalaman Musyahadat
yang seumpama ini. Wallahu Alam. Segala pujian bagi Allah atas segala hal keadaan tersebut
dan semoga Allah mengurniakan kita dengan pencapaian tersebut, Amin.

RASYAHAT AINUL-HAYAT
Kitab Rasyahat Ainul-Hayat adalah sebuah kitab karangan Hadhrat Maulana
Fakharuddin Ali Ibni Al-Hussain Al-Waidhz Al-Kasyifi yang masyhur sebagai As-Shafi yang
dikarang pada tahun 939 H. Di dalam kitab ini ada menyatakan Ahwal Hadharat Para
Masyaikh Naqsyabandiyyah Quddisa Asrarahum dan secara khasnya menerangkan Ahwal
Hadhrat Nashirul-Haqq Wad-Din Khwajah Ubaidullah Ahrar Quddisa Sirruhu secara Tafshil.

BEBERAPA PERSOALAN
Beliau telah mengemukakan beberapa persoalan kepada Syaikh Mursyid Barhaqq
Hadhrat Khwajah Muhammad Baqibillah Ahrari Dehlawi Rahmatullah Alaih dalam
perkhidmatan kepada Syaikhnya dan menuntut jawaban daripadanya. Mungkin Hadhrat
Khwajah Muhammad Baqibillah Ahrari Dehlawi Rahmatullah Alaih telah pun
menuliskannya dalam Maktubat Syarifah beliau yang mulia tetapi pada pandangan penyusun
huruf ini, sehingga kini masih belum ditemui. Wallahu Alam Bis-Shawab.

NIGAH DASYAT HUDHUR


Nigah Dasyat bermaksud melakukan Muraqabah sambil mengenepikan segala
khayalan Ma Siwa Allah, sehingga jika mengucapkan Kalimah Tayyibah seratus kali dalam
senafas maka hatinya tidak akan terarah ke mana-mana hinggakan terhadap Asma dan Shifat
pun juga menjadi terlupa dan khayalannya hanyalah teringatkan Zat Ahadiyyat Mujarradah.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

165

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MAKTUB 8
Pada menerangkan Ahwal yang bertakluk dengan Baqa dan Shahwu, surat ini juga telah
dituliskannya pada khidmat Syaikhnya Hadhrat Pir Mursyid Buzurgwar.

PERMOHONAN
Khadim yang paling lemah Ahmad mohon untuk menyatakan bahawa apabila hamba yang
hina ini dibawa kepada hal keadaan Shahwu dan dikurniakan Baqa, maka telah Warid
kepadaku Ulum ilmu-ilmu pengetahuan dan Maarif makrifat-makrifat yang ajaib dan pelik
secara berturut-turut dan limpahan Faidhz yang berterusan dan yang mana sebelumnya tidak
pernah diketahui dan dikenali. Kebanyakan di antaranya adalah tidak Muwafiqat menurut
kesepakatan kebanyakan Qaul Qaum yakni kenyataan Para Shufiya Kiram dan adab
kebiasaan dan dengan istilah yang mereka gunakan.
Pada masaalah Wahdatul-Wujud dan nisbat yang bertakluk dengannya yang telah
diterangkan oleh Para Hadhrat tersebut, pada hamba yang hina ini telahpun dikurniakan
kemuliaan hal keadaan tersebut semenjak pada awal lagi dan telah berhasil menyaksikan
keesaan Wahdat dalam kewujudan makhluk yang Kastrat, kemudian daripada Maqam
tersebut daku telah dibawa beberapa darjat ke atas dan pada penanggungan ini daku telah
bernasib baik dikurniakan dengan berbagai-bagai jenis faedah ilmu pengetahuan, tetapi
kebenaran-kebenaran berkenaan Maqamat dan Maarif ini tiada ditemui sebarang kenyataan
secara jelas daripada kalam perkataan Para Qaum Shufiya Kiram.
Namun demikian ada didapati antaranya pada Kalam Mubarak sebahagian Para
Buzurg secara ringkasan Ijmali, rumusan dan isyarat tetapi pada kesahihan kebenaran
terhadap ilmu-ilmu pengetahuan ini ianya hendaklah Muwafiqat menurut tuntutan Zhahir
Syariat dan menurut Ijma Ulama Ahli Sunnat Wa Jamaat sebagai saksi yang adil. Mereka
tidak menentang apa juga perkara menurut zahir cahaya Syariat, dan ianya tidak Muwafiqat
bersesuaian menurut Para Hukama dan dengan usul-usul Aqli mereka, bahkan terdapat
suatu jemaah di kalangan Para Ulama Islam yang menentang Ahli Sunnat, mereka juga tidak
Muwafiq menuruti usul Para Hukama.
Permasaalahan Istithaat Maal-Fiil telah menjadi tersingkap. Insan tiada sebarang
Qudrat sebelum melakukan sesuatu Fiil perbuatan, apabila sesuatu Fiil perbuatan berlaku
maka disertakan kepadanya Qudrat dan pada rupa keadaan asbab dan anggota yang Sahih
dan Salim menjadikannya sebagai Mukallaf yang dibebankan dengan Qudrat sebagaimana
Para Ulama Ahli Sunnat Wa Jamaat telah mentsabitkan ketetapannya.
Dan pada Maqam ini, hamba yang hina ini mendapati bahawa diriku berada pada
langkahan kaki Hadhrat Khwajah Naqsyaband Qaddasallahu Taala Sirruhu bahawa pada
maqam inilah beliau berada, dan Hadhrat Khwajah Alauddin Atthar Quddisa Sirruhu juga
telah berhasil mendapat sebahagian daripada maqam ini. Dan antara Para Buzurgan Silsilah
Aaliyyah yang tinggi ini ialah Hadhrat Khwajah Abdul Khaliq Ghujduwani Qaddasallahu
Taala Sirrahul-Aqdas.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

166

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Antara Para Masyaikh yang lebih terdahulu ialah Hadhrat Khwajah Maaruf Karkhi
dan Hadhrat Imam Daud Thayi dan Hadhrat Khwajah Hassan Bashri dan Hadhrat Khwajah
Habib Ajami Qaddasallahu Taala Asrarahumul-Muqaddasah berada pada maqam ini.
Terhasilnya segala Maqamat, Maarif dan Ulum akan menjadikan Kamal Buud yakni
hal keadaan kejauhan yang sempurna dan menjadi bisu kelu lidahnya, dan pekerjaan
penyembuhan sudahpun berlalu. Selagi apabila masih terdapat hijab-hijab, maka menerusi
usaha dan kesungguhan adalah diharapkan ianya dapat diangkat, kini Jalal keagungan
BuzurgiNya pula yang menjadi hijab.

9*
>' V, ' =' ,
' 8:P, !
, -,
Fala Thabiba Laha Wala Raqi
Tiada tabib perawat baginya dan tiada bomoh penyembuh.
Mungkin mereka menamakan kelu kebisuan yang sempurna dan ketidaksesuaian ini
sebagai Washal dan Ittisal. Hai malangnya, hai malangnya. Sebuah petikan syair Yusuf
Zulaikha dari kitab Hadhrat Maulana Jami Rahimahullah adalah sesuai bagi menyatakan hal
keadaan tersebut,

G #N [N#0 z' GN 0 * G u


cu
p 
z' c-
>

Dar Afgandah Daf In Aawazah Az Dost * Kaz Wa Bardast Daf Koban Bud Post

*
Aa Rahi Hai Daf Sey Woh Aawaz Dost * Hai Magar Daf Wale Ke Hathon Mein Post
Sedang tiba dari Daf suara seorang Dost iaitu rakan yang bagus,
Tetapi Daf yang sebenarnya adalah berada di tangan yang bagus.
Di manakah penyaksian Syuhud Musyahadah dan siapakah Syahid yang menyaksikan
Musyahadah dan apakah Masyhud yang dipersaksikan dalam Musyahadah?


Khalaq Ra Ruey Key Namayad Uu
Bilakah Dia akan kurniakan sedar kepada makhluk?

s
: 'N>H
s
| >' ' s
:
'rJ* '
Ma Lit-Turabi Wa Rabbil-Arbab
Apakah nisbat yang ada bagi tanah ini sekiranya ia dibandingkan,
Dengan Tuhan Pemelihara segala sesuatu, Pencipta sekelian ciptaan,
Di manakah kedudukan tanah? Dan Rabbul-Arbab di manakah kedudukan?
Apalah nisbat yang ada pada tanah ini yang boleh diperbangga-banggakan?

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

167

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Hamba yang hina ini mengetahui bahawa diriku adalah makhluk yang tiada memiliki
sebarang Qudrat dan begitu juga daku mengetahui bahawa seluruh alam juga adalah Ghair
Qadir yakni tiada memiliki Qudrat, dan daku mengetahui bahawa Khaliq dan Qadir adalah
Haqq Taala Azza Wa Jalla. Selain dari itu pada hubungan antara Allah dan makhluk tiada
tsabit sebarang nisbat. Sama ada mataku ataupun menjadi cermin tiadalah sebarang persoalan
timbul.

a@e@fl@e@ad@fl
Dar Kudam Aainah Dar Aayad Uu?
Pada cermin yang manakah dapat memuatkan Dia?
Dan Para Ulama Zhahir dari kalangan Ahli Sunnat Wa Jamaat meskipun pada
mengerjakan sebahagian amal-amal terdapat kekurangan yang berlaku tetapi perkara yang
berkaitan Zat dan Shifat Allah Taala dengan keindahan pegangan Aqaid yang betul telah
meletakkan suatu kadar cahaya Nuraniyyat bahawa pada kekurangan dan sedikitnya amalan
apabila dibandingkan dengan cahaya Nuraniyyat ini adalah diperlihatkan sebagai tiada apaapa pun. Dan ada sebahagian orang yang mnegikuti gaya Para Shufiyana secara zahir, oleh
kerana mereka tiada pegangan Aqidah terhadap perkara yang bertakluk dengan Zat dan
Shifat Allah, maka oleh kerana itu dengan melakukan Riyadhah dan Mujahadah, tiada
didapati sebarang Jamal keindahan pada mereka.
Dan hamba yang hina ini telah menjadi begitu cinta terhadap Para Ulama dan Para
Thulaba, tingkah laku mereka adalah diketahui sebagai baik dan daku meletakkan harapan
bahawa mudah-mudahan daku dapat termasuk dalam golongan Para Ulama dan Thulaba ini.
Daku sedang melakukan ulangkaji dengan seorang penuntut ilmu mengenai perbahasan
Muqaddimat Arbaah daripada Kitab Talwih iaitu sebuah kitab Ushul Fiqh yang masyhur, di
samping itu kitab Fiqah Al-Hidayah juga diingati dan diulangkaji dan pada sentiasa
menyertai Para Ulama pada masaalah Maiyyat kebesertaan dan Ihathah Ilmi yakni keliputan
ilmu pengetahuan. Begitu juga yang daku dapat ketahui berkenaan Haqq Subhanahu Wa
Taala bahawa Dia bukan Ain bagi Alam Kainat. Dan daku dapat ketahui bahawa Dia tidak
Muttasil bercantuman dengan alam, dan Dia tidak Munfashil terpisah dari alam, dan Dia tidak
bersama alam dan Dia tidak berenggang dari alam, dan Dia tidak menyeliputi alam, dan Dia
tidak menyerap di dalam alam.
Dan daku dapat ketahui bahawa segala zat, shifat-shifat dan perbuatan makhluk adalah
kejadian yang telah dijadikanNya. Daku tidak berpegang pada pegangan Aqidah yang
menganggap bahawa shifat-shifat makhluk adalah Shifat-shifat Haqq Allah Ta'ala dan
perbuatan-perbuatan mereka sebagai Afal perbuatan Haqq Allah Taala, bahkan yang daku
ketahui adalah bahawa pada perbuatan-perbuatan makhluk terdapat kesan-kesan Qudrat
Haqq Taala Subhanahu dan daku ketahui bahawa Qudrat Makhluqat langsung tidak
termasuk dalam memberikan kesan sebagaimana pendapat Mazhab yang dilalui oleh Para
Ulama Mutakallimin.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

168

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dan begitu juga daku dapat mengetahui bahawa Tujuh Shifat bagi Haqq Allah Taala
iaitu Hayat, Ilmu, Qudrat, Iradah, Sama, Bashar dan Kalam adalah Mawjud, dan daku
mengetahui bahawa Haqq Allah Subhanahu Wa Taala adalah Shahib yang mempunyai
Iradah dan Ikhtiyar, dan secara yakinnya daku menggambarkan bahawa makna Qudrat
adalah mengesahkan perbuatan dan meninggalkan perbuatan.
Menurut peganganku Qudrat bukanlah bermakna, Jika hendak maka berbuatlah dan
jika tidak hendak maka janganlah berbuat.

2M' ' o , a' o , [R: ' 2, M' -, aH 3' [R:


In Sya-a Fa'ala Wa In Lam Yasya Lam Yaf'al
Jika hendak maka berbuatlah dan jika tidak hendak maka janganlah berbuat.
Kerana pada ayat kedua Jumlah Syarthiyyah akan tertegah. Sebagaimana yang telah
dinyatakan oleh Para Hukama yakni golongan Ahli Falsafah dan sebahagian Ahli Shufi
Wujudi, kerana perkara ini sampai hingga ke peringkat Aqidah Ijab yang menuruti usul Para
Hukama Falsafah.
Dan pada masaalah Qadha dan Qadar, pengetahuanku adalah menurut Para Ulama
Ahli Sunnat Wa Jamaat yang berkhilafan dengan Jabariyyah dan Qadariyyah. Maka
seseorang pemilik mempunyai pilihan yang sempurna dengan apa yang dimilikinya iaitu
sebagaimana yang diingininya maka boleh dipergunakan, dan daku mengetahui bahawa
Qabiliyyat keupayaan dan Istidad kesediaan makhluk langsung tidak termasuk dalam
perkara ini, kerana perkara ini akan membawa ke arah Aqidah Ijab iaitu menetapkan sesuatu
kewajiban bagi Allah Taala, sedangkan Haqq Allah Subhanahu Wa Taala adalah Mukhtar
yang mempunyai pilihan, Dia melakukan apa yang dikehendakiNya. Atas kenyataan ini
hendaklah dikiaskan juga dengan perkara Aqaid yang lain.
Oleh kerana menyatakan laporan hal keadaan adalah perkara keperluan yang sangat
penting, kerana itu menulisnya adalah keberanian yang lancang.

a@@y@@bi@i
Bandah Bayad Keh Haddi Khud Danad.
Hamba mestilah ada dalam had batasannya.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

169

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

PENJELASAN:
Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa
apabila dirinya dikurniakan dengan nasib mengalami Ahwal Shahwu dan Baqa, lalu
berlakulah Warid dengan limpahan ilmu-ilmu pengetahuan dan pengenalan-pengenalan
Marifat yang ajaib dan pelik, bahawa kebanyakan darinya adalah tidak Muwafiqat menurut
Isthilah Murawwajah yang biasa digunakan oleh Para Shufiya. Di sini, Isthilah Murawwajah
yang dimaksudkan adalah Isthilah Wahdatul-Wujud, maksudnya adalah bahawa ini adalah
suatu ilmu-ilmu pengetahuan dan pengenalan-pengenalan Marifat yang baru yang
bertentangan dengan Isthilah-isthilah Para Shufiya Wujudiyyah.
Beliau mengatakan bahawa Wahdatul-Wujud dan segala ilmu-ilmu pengetahuan dan
pengenalan-pengenalan Marifat yang bertakluk dengannya sudah dialaminya ketika waktu
permulaan lagi dan selepas itu dirinya telah dibawa ke darjat-darjat yang lebih atas di mana
berbagai-bagai jenis ilmu-ilmu pengetahuan dan pengenalan-pengenalan Marifat baharu
telah terhasil yang mana sangat tinggi berbanding dengan ilmu-ilmu pengetahuan dan
pengenalan-pengenalan Marifat Para Shufiya Wahdatul-Wujud.
Meskipun sebahagian Para Masyaikh Buzurgan yang terdahulu telah menerangkan
jenis pengenalan-pengenalan Marifat yang sebegini dengan isyarat secara rumuz dan
ringkasan Ijmali. Akan tetapi, hendaklah menjadikan Syariat yang Zhahir dan Ijma Ahli
Sunnat sebagai saksi atas kesahihan dan kebenaran segala pengenalan-pengenalan Marifat
tersebut. Sedangkan pengenalan-pengenalan Marifat Tawhid Wujudi adalah tidak Muwafiqat
keselariannya dengan Zhahir Syariat dan untuk mentsabitkan kesahihannya Para Shufiya
Wujudiyyah terpaksa terlibat dengan pentakwilan yang jauh dari maksud sebenar. Dan Para
Ulama Mutakallimin telah memasukkan Ahli Sunnat dalam golongan Para Ulama Zawahir
sedangkan perkara ini adalah berselisihan dengan Haqiqat yang sebenarnya.

PERBEZAAN ANTARA TAWHID WUJUDI DAN TAWHID SYUHUDI


Perbezaan yang terdapat di antara Tawhid Wujudi dan Tawhid Syuhudi ada dijelaskan
dengan huraian Tafshil yang terperinci dalam sebahagian daripada Maktubat Imam Rabbani
yang lain iaitu pada Maktub 31 dan Maktub 43 Daftar 1. Pada Maqam ini, beliau telah
mengisyaratkan kepada hanya beberapa perkara iaitu:
1. Tawhid Wujudi adalah terhasil sebelum Fana.
2. Tawhid Syuhudi adalah terhasil sesudah Fana.
3. Dalam Tawhid Wujudi, Salik menafikan Ma Siwa Allah dan melihat segala sesuatu
sebagai perkara yang membawa tajuk Wujub, dan mengungkapkan kata-kata
Hamah Ust yang bermaksud segalanya adalah Allah.
4. Dalam Tawhid Syuhudi, Salik akan sampai hingga ke Martabat Haqqul-Yaqin lalu
dikurniakan dengan kemuliaan Shahwu dan Baqa, dan mengetahui bahawa yang
Mumkin adalah Mumkin dan yang Wajib adalah Wajib.
5. Tawhid Wujudi menganggap yang Mawjud adalah Yang Satu sahaja iaitu Allah dan
segala Ghair yang selain Allah adalah dianggap sebagai Madum ketiadaan.
6. Tawhid Syuhudi melihat kepada Yang Satu yakni apa yang Masyhud disaksikan
oleh Salik adalah tidak kepada sesuatu apa pun kecuali terhadap Yang Satu.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

170

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dapatlah dikatakan bahawa perbezaan yang terdapat pada Tawhid Wujudi dan
Tawhid Syuhudi adalah pada sebanyak mana yang diketahui dan dilihat yakni pada Ilmu
dan Ain, oleh kerana itu, Tawhid Wujudi adalah pada kedudukan Ilmul-Yaqin manakala
Tawhid Syuhudi adalah pada kedudukan Ainul-Yaqin dan Haqqul-Yaqin. Maka fahamkan
dan renungkanlah!
Seterusnya Hadhrat Imam Rabbani Quddis Sirruhu telah mengatakan bahawa ilmuilmu pengetahuan dan pengenalan-pengenalan Marifat yang terlimpah pada dirinya adalah
tidak Muwafiqat keselariannya dengan usul-usul yang telah dikemukakan oleh Para Hukama
Yunani, bahkan tiada juga sebarang Muwafiqat keselarian dengan usul-usul yang telah
dikemukakan oleh Firqah Mutazilah yang berselisihan dengan Ahli Sunnat seperti pada
masalah Istithaat Maal-Fiil yakni kemampuan menunaikan ketaatan dengan amal
perbuatan, bahawa terdapat penerangan yang jelas atas perselisihan di antara Ahli Sunnat dan
Firqah Mutazilah.

MASALAH ISTITHAAT MAAL-FIIL


Pada masalah ini, terdapat perselisihan di antara Ahli Sunnat dan Firqah Mutazilah.
Aqidah Mutazilah berpegang bahawa Mukallaf yakni pada seseorang Insan, kemampuan
Istithaat bagi setiap perbuatan adalah Mawjud sebelum perbuatan itu berlaku, manakala
Aqidah Ahli Sunnat berpegang bahawa Istithaat kemampuan bagi setiap perbuatan adalah
beserta dan bertemu dengan perbuatan itu ketika ia berlaku.
Firqah Mutazilah yang mengemukakan kenyataan Istithaat Qablal-Fiil yakni
kemampuan sebelum perbuatan mengatakan bahawa jika diikrarkan Istithaat Maal-Fiil
kemampuan beserta perbuatan maka Taklif Ajiz akan lazim berlakunya yakni menyusahkan
seseorang yang lemah. Ahli Sunnat yang mengemukakan kenyataan Istithaat Maal-Fiil
mengatakan bahawa Istithaat adalah Aradhz yakni shifat keadaan, dan Aradhz yang
terpisah dari Mahal tempatnya adalah mustahil sedangkan dengan mengikrarkan Istithaat
Qablal-Fiil maka akan lazim berlaku keterpisahan antara shifat keadaan Aradhz dan Mahal
tempat yang mana adalah pendapat yang batil. Pengenalan-pengenalan Marifat yang
tersingkap kepada Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Rahmatullah Alaih secara
Kasyaf adalah Muwafiq berselari dengan kenyataan Ahli Sunnat dan pada masalah ini, segala
singkapan Kasyaf yang dialaminya adalah menyokong dan mengesahkan serta
memperkukuhkan Aqidah Ahli Sunnat.
Hendaklah diketahui bahawa lafaz Istithaat adalah diittilaqkan ke atas dua pengertian
makna iaitu:
1. Qudrat Fiil yakni keupayaan perbuatan.
2. Kesejahteraan alat dan asbab.
Para Ulama Ahli Sunnat mengambil makna bagi Istithaat sebagai Qudrat keupayaan
dan Istidad kesediaan yang berada pada kedudukan Illat atau syarat bagi Fiil manakala
Firqah Mutazilah mengambil makna Istithaat sebagai kesejahteraan alat dan asbab.
Hendaklah jelas bahawa Istithaat Fiil dengan pengertian makna Qudrat Haqiqiyyah yang
merupakan sebab kesungguhan perbuatan dan Illat adalah Muttasil beserta dengan Fiil
perbuatan menurut pegangan Ahli Sunnat, bahawa tiada terdapat Taqaddum Zamani
kemampuan Istithaat ke atas perbuatan Fiil sebagaimana yang disangkakan oleh Mutazilah.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

171

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dan kesahihan Taklif bebanan Ahkam Syariyyah bukanlah berdasarkan Qudrat seperti
ini tetapi Qudrat dan Istithaat dengan pengertian makna kesejahteraan alat dan asbab dan
anggota tubuh badan adalah berkeadaan Taqaddum Zamani ke atas perbuatan Fiil dan
seseorang yang dibebankan dengan Ahkam Syariyyah adalah berada pada martabat ini dan
pengesahan bebanan Syariyyah adalah berdasarkan atas pengertian makna ini, bukannya atas
pengertian Istithaat yang pertama. Wallahu Warasuluhu Alam.
Dalam Maarif Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu, Qudrat adalah bermakna
pengesahan perbuatan dan pengesahan meninggalkan perbuatan. Marifat beliau adalah tidak
Muwafiqat keselariannya dengan usul yang telah dikemukakan oleh Para Hukama Yunani
kerana di sisi mereka Qudrat adalah bermakna, Jika dia berkehendak dia berbuat, dan jika
dia tiada berkehendak dia tidak akan berbuat. Beliau menolak keterangan ayat syarat yang
kedua. Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu berkata bahawa segala Ulum Syariat,
Maarif Tariqat dan Maqamat Marifat yang sedang tersingkap padanya, beliau mendapati
bahawa dirinya berada dibawah telapak kaki Hadhrat Khwajah Syah Naqsyaband Uwaisi
Bukhari Quddisa Sirruhu As-Sari dan beliau dapat mengetahui bahawa Hadhrat Khwajah
Alauddin Atthar Quddisa Sirruhu juga telah berhasil mendapat bahagiannya pada maqam
ini. Beliau mengatakan bahawa dalam kalangan Para Buzurgan Silsilah Aaliyyah
Naqsyabandiyyah dan Alaiyyah khasnya adalah Hadhrat Khwajah Jahan Khwajah Abdul
Khaliq Ghijduwani Quddisa Sirruhu yang mana dalam bidang Maarif ini merupakan
penghulu bagi Para Buzugan kita dan Inkisyaf penyingkapan segala Maqamat dan Maarif
adalah buah-buahan daripada limpahan Faidhzan mereka. Dan juga Para Masyaikh Buzurgan
yang terdahulu khususnya seperti Hadhrat Khwajah Maaruf Karkhi, Hadhrat Imam Daud
Thayi, Hadhrat Khwajah Hassan Bashri, Hadhrat Khwajah Habib Ajami Quddisat Asrarahum
adalah pewaris bagi segala Maqamat dan Maarif. Berikut akan dinyatakan secara ringkas
berkenaan Ahwal Hadharat Para Shufiya.

HADHRAT KHWAJAH KHWAJAGAN KHWAJAH SYAH BAHAUDDIN


NAQSYABAND UWAISI BUKHARI QUDDISA SIRRUHU
Kelahiran beliau yang gemilang adalah jatuh pada tarikh 4 Muharram 718H di Qashri
Arifan, Bukhara. Nama beliau yang sebenar ialah Muhammad Ibni Muhammad Al-Bukhari,
Bahauddin adalah nama Kuniyyat dan Syah Naqsyaband adalah Laqab nama gelaran baginya.
Sebelum beliau dilahirkan, Hadhrat Khwajah Muhammad Baba Sammasi Rahmatullah Alaih
telah diberikan Basyarat perkhabaran baik tentang bakal kelahiran beliau seraya berkata,
Tidak lama lagi Qashri Hinduwan akan menjadi Qashri Arifan.
Beliau juga telah mengatakan,
Bau seorang Lelaki Haqq sedang datang kepadaku daripada tempat ini.
Pada hari ketiga kelahiran beliau, Hadhrat Khwajah Muhammad Baba Sammasi
Rahmatullah Alaih telah mengkabulkan beliau sebagai anak muridnya dan mengambil
perjanjian daripada Khalifahnya Hadhrat Sayyid Amir Kulal Rahmatullah Alaih agar
memberikan Tarbiyyat kepada beliau nanti. Maka, Syaikh Taalim beliau adalah Hadhrat
Khwajah Sayyid Amir Kulal Rahmatullah Alaih dan beliau adalah seorang yang bernisbat
Uwaisi dengan Hadhrat Khwajah Abdul Khaliq Ghijduwani Quddisa Sirruhu bahawa beliau
mendapat Tarbiyyat daripada Ruhaniyyatnya.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

172

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Antara Qaul perkataan beliau adalah, Hadhrat Khwajah Azizan Ali Ramitani
Quddisa Sirruhu berkata bahawa di hadapan Para Lelaki Haqq, seluruh muka bumi adalah
seumpama sebuah suprah Dastarkhwan, dan kami berkata bahawa seumpama sekeping kuku,
tiada apa pun yang terselindung dari pandangannya.
Beliau telah memerintahkan agar dibacakan petikan syair berikut di hadapan
jenazahnya yang mana telah pun dilakukan,

#D #0/ > cp o8J


#D >+ : u
y
^ }83
 2: 8u
: " SN G
#D uN N G N -p
Beliau wafat ketika mencapai usia 73 tahun dan telah memberikan khidmat yang besar
untuk Agama Islam dan telah menyebarkan Thariqat Naqsyabandiyyah dengan tanpa had
hingga ke seluruh dunia dan nama beliau telah menerangi manusia. Beliau meninggalkan
dunia pada malam Selasa 3 Rabiul-Awwal 791H dan telah dikebumikan di Qashr Arifan,
Bukhara.

HADHRAT KHWAJAH ALAUDDIN ATTHAR QUDDISA SIRRUHU


Nama beliau yang sebenar ialah Muhammad Ibni Ali Ibni Muhammad Al-Bukhari.
Alauddin adalah nama Kuniyyat manakala Atthar adalah nama Laqabnya. Beliau berasal
dari Khwarizam. Beliau adalah Khalifah Pertama kepada Hadhrat Khwajah Naqsyaband
Bukhari Rahmatullah Alaih dan sebagai Naib Muthlaq dan pengganti baginya. Beliau
mendapat penerimaan yang tanpa had daripada Hadhrat Khwajah Naqsyaband dan sebagai
tempat sandaran khas baginya. Beliau adalah seorang Shahib Thariqat Khas yang mana
Thariqat Alaiyyah beliau adalah begitu masyhur.
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menuliskan secara huraian terperinci
berkenaan beliau dalam Maktub 290 Daftar 1. Beliau adalah seorang sahabat yang khas
kepada Hadhrat Sayyid Syarif Jurjani Alaihirrahmah yang mana telah berkata,
Selagimana daku tidak dikurniakan dengan kemuliaan bersuhbat dengan Hadhrat
Khwajah Alauddin, daku tidak dapat mengenali Tuhan.
Setelah kewafatan beliau, seseorang telah melihat beliau dalam mimpi bahawa beliau
berkata, Sesiapa yang dikebumikan hingga pada jarak empat puluh batu dari kuburku akan
diberikan pengampunan. Beliau meninggal dunia pada malam Khamis sesudah menunaikan
Shalat Fardhu Isya, 20 Rejab 802H dan telah dikebumikan di sebuah tempat bernama
Chughaniyan.

HADHRAT KHWAJAH ABDUL KHALIQ GHIJDUWANI QUDDISA


SIRRUHU
Nama ayahanda beliau ialah Hadhrat Abdul Jamil Imam Qamar Quddisa Sirruhu
merupakan seorang yang sering bersuhbat dengan Hadhrat Sayyidina Khidhzir Alaihissalam.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

173

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Hadhrat Khidhzir telah memberikan perkhabaran baik kepadanya bahawa dia akan
menerima kelahiran seorang putera lelaki dan hendaklah dinamakan sebagai Abdul Khaliq.
Kerana tuntutan keperluan duniawi beliau telah berhijrah ke Mawaranahar dan telah menetap
di Ghijduwan dalam wilayah Bukhara pada kadar jarak lebih kurang enam batu dari kota
Bukhara. Hadhrat Khwajah Abdul Khaliq telah dilahirkan di Ghijduwan, Bukhara dan telah
dikebumikan di sana. Beliau wafat pada 12 Rabiul-Awwal 575H. Beliau adalah anak cucu
daripada keturunan Hadhrat Imam Malik Radhiyallahu Anhu. Beliau adalah Ketua Halqah
dan Imam Silsilah Naqsyabandiyyah. Beliau adalah makbul diterima dan menjadi sandaran
muktamad bagi sekalian Salasilah Thariqat. Beliau begitu masyhur dan sangat terkenal
dengan sikapnya Mutabiat menuruti Syariat dan Sunnat dan Mukhalifat menentang segala
kehendak permintaan Nafs dan Bidaat. Hadhrat Khidhzir Alaihissalam telah mengkabulkan
beliau sebagai anak muridnya dan telah mengajarkannya dengan pelajaran Wuquf Adadi dan
Zikir Khafi. Hadhrat Khidhzir Alaihissalam adalah Pir Sabaq beliau yang mana beliau
memperolehi pelajaran dalam Tariqat manakala Hadhrat Khwajah Yusuf Hamdani Quddisa
Sirruhu adalah Pir Shuhbat dan Khirqah bagi beliau. Lapan Kalimat Qudsiyyah Asasiyyah
dalam Silsilah Aaliyyah Naqsyabandiyyah adalah apa yang telah ditetapkan oleh beliau dan
secara ringkasannya adalah seperti berikut:

KALIMAT QUDSIYYAH MUSTHALAHAT NAQSYABANDIYYAH


1. HOSY DAR DAM - Salik hendaklah sentiasa berkeadaan sedar dalam setiap nafasnya
sama ada dia dalam keadaan ingat atau lalai supaya tiada satu pun nafas yang berlalu
dengan kelalaian orang yang berzikir dapat terpelihara dari keterpisahan dalaman.
2. NAZHAR BAR QADAM - Salik hendaklah sentiasa memberikan pandangan ke hujung
kakinya ketika berjalan, jangan memandang ke sana ke mari supaya dapat terjauh dari
pandangan yang fasad dan terpelihara dari keterpisahan luaran. Dalam kitab Rasyahat
ada dinyatakan bahawa mungkin juga istilah Nazhar Bar Qadam mengisyaratkan kepada
Surati Sayr yakni kepantasan bersiar yakni dalam memutuskan jarak kedudukan diri
dan menempuh hukuman-hukuman penyembahan diri, langkahan bathin Salik
hendaklah jangan berada di belakang pandangan bathinnya bahkan hendaklah
ditumpukan ke arah kedudukan yang lebih tinggi.
3. SAFAR DAR WATHAN - Salik hendaklah berpindah dari Shifat-shifat Basyariyyah
Dzamimah kepada Shifat-shifat Malakiyyah Hamidah yakni dari segala shifat
kemanusiaan yang tercela kepada segala shifat kemalaikatan yang terpuji dan
perpindahan inilah yang dimaksudkan dengan istilah Safar Dar Wathan. Dalam Silsilah
Naqsyabandiyyah, perjalanan menempuh Suluk bermula dengan persiaran Sayr Anfusi
dan pada penanggungannya persiaran Sayr Afaqi telah diputuskan. Sayr Afaqi
bermaksud mencari Mathlub yang dituntut pada luaran dirinya dan Sayr Anfusi
bermaksud datang ke dalam dirinya dan merayau-rayau di dalam hatinya. Hadhrat
Imam Rabbani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa hendaklah jangan terperangkap
dengan Syuhud Anfusi dan hendaklah membayangkannya sebagai suatu bayangan Zhill
daripada bayangan-bayangan Zhilal Mathlub kerana Hadhrat Haqq Subhanahu Wa
Taala sebagaimana Dia adalah jauh mengatasi Afaq dan jauh mengatasi Anfus, maka
hendaklah mencariNya di luar Afaq dan Anfus.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

174

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


4. KHALWAT DAR ANJUMAN - Salik hendaklah beranjuman bersama-sama dengan
Khalaq pada zhahirnya dan pada bathinnya hendaklah bersama-sama dengan Khaliq
Haqq. Hadhrat Khwajah Awliya Kabir Quddisa Sirruhu berkata Khalwat Dar Anjuman
bermaksud bahawa jika Salik pergi ke kedai Bazar, dengan sebab Istighraq
ketenggelamannya dalam Zikir Ilahi maka dia tidak akan mendengar sebarang suara
pun, yakni dalam setiap waktu Khalwat dan Jalwat, Qalb Salik sibuk dengan mengingati
Allah Taala. Ketahuilah bahawa Hadharat Para Masyaikh Naqsyabandiyyah telah
menggantikan amalan Chillah-chillah dan cukup dengan amalan Khalwat Dar Anjuman.
5. YAAD KARD - Salik hendaklah sentiasa menyibukkan dirinya dalam berzikir sama ada
berzikir dengan lidah ataupun berzikir dengan hati.
6. BAAZ GASYT - Apabila Salik yang berzikir sedang melakukan ingatan Zikir kepada
Allah Taala, maka setiap kali sesudah berzikir Mujarrad Ismu Zat atau Nafi Itsbat
hendaklah berdoa dengan lidah hati sambil merendahkan diri sepenuhnya akan doa
berikut:

:N#/J' L' 'X>: ' *#+i' G


' , oI =+ J( ,

Ya Allah, Engkaulah maksudku dan keridhaanMu adalah tuntutanku.


Para Masyaikh Naqsyabandiyyah Rahmatullah Alaihim Ajmain dalam melafazkan Zikir
Nafi Itsbat merenungkan penanggungan makna La Maqsuda Illa Allah yakni tiada
yang menjadi maksud kecuali Allah, kerana Dia yang menjadi Mabud yang disembah
adalah juga menjadi maksud sebagaimana yang terzahir daripada ayat 23 Surah AlJatsiyah,

yy_u 7=s%u x 4n?t tsyzu 5= 4n?t !$# &#|r&u 1uy ys9) xsB$# t |Mutsr&
t.xs? sr& 4 !$# t/ . u ys Zut .|t/ 4n?t

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai
Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan IlmuNya dan Allah telah
mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas
penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah
membiarkannya sesat. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
Maksudnya Allah membiarkan orang itu sesat kerana Allah telah mengetahui
bahawa dia tidak mahu menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya.
7. NIGAH DASYAT - Salik hendaklah memerhatikan dan mengawasi Qalb dari sebarang
lintasan Khathrat dan Hadits Nafs iaitu was-was dan khayalan yang buruk. Yakni, ketika
waktu mengulang-ulang Kalimah Tayyibah, tiada lintasan Ma Siwallah pada Qalb.
Untuk menghasilkan maksud ini, melakukan Zikir sambil menahan nafas sangatlah
berfaedah.
8. YAAD DASYAT Salik hendaklah sentiasa bertawajjuh terhadap Zat Haqq Subhanahu
Wa Taala yang tanpa Kaifiyyat bagaimana dan kenapa, tanpa sebarang lafaz-lafaz dan
khayalannya hendaklah sentiasa bertawajjuh yakni Dawam Agahi dan Hudhur Haqq
Subhanahu dengan jalan Zauq. Tenggelam dalam Kaifiyyat ini dikatakan sebagai Fana.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

175

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

HADHRAT KHWAJAH MAARUF KARKHI QUDDISA SIRRUHU


Nama beliau adalah Maaruf dan nama Kuniyyat beliau ialah Abu Mahfuzh. Ayahnya
bernama Firuzan. Ayahnya adalah seorang penyembah api. Karkh adalah nama sebuah negeri
dan berada di bawah pemerintahan para penyembah api. Beliau telah memeluk Agama Islam
pada tangan suci Hadhrat Ali Ibni Musa Ridhza Radhiyallahu Anhuma, kemudian kedua ibu
dan bapanya juga telah memeluk Agama Islam. Beliau adalah dari kalangan Para Masyaikh
Mutaqaddimin dan telah bersuhbat dengan Hadhrat Khwajah Daud Thayi Alaihirrahmah.
Beliau merupakan guru kepada Hadhrat Syaikh Sirri Saqathi Quddisa Sirruhu. Beliau telah
menghasilkan kesempurnaan ilmu-ilmu pengetahuan Agama Islam daripada Hadhrat
Sayyidina Imam Azham Abu Hanifah Radhiyallahu Anhu.
Beliau telah berbaiat dengan Hadhrat Sayyidina Habib Ajami Rahmatullah Alaih
yang telah dimuliakan dengan berbaiat dan mendapat Khirqah Khilafat daripada Hadhrat
Sayyidina Salman Farsi Radhiyallahu Anhu. Dengan iktibar ini, beliau adalah seorang
daripada kalangan Para Akabir Masyaikh Naqsyabandiyyah. Beliau adalah termasuk dalam
Saf Para Tabi Tabiin dan seorang yang Mustajab permohonan doanya. Ramai dari orang
awam yang bermohon kepada Allah Taala menerusi Wasithah dan Wasilah beliau bagi
menuntut limpahan Rahmat. Beliau adalah begitu masyhur dalam Taqwa dan Futuwwat.
Beliau telah wafat pada tahun 200H atau 206H di Baghdad semasa zaman pemerintahan
Khalifah Mutashim Abbasi. Maqam persemadian beliau dikuburkan di kawasan tanah
perkuburan lama di kota Baghdad dan menjadi tempat rujukan untuk lawatan bagi orangorang khas dan awam.

HADHRAT IMAM DAUD THAYI QUDDISA SIRRUHU


Nama beliau adalah Daud dan nama Kuniyyat beliau adalah Abu Sulaiman dan nama
Laqab beliau adalah Imam Al-Fuqaha. Beliau adalah tergolong sebagai seorang daripada para
penghulu bagi Ahli Tashawwuf dan Thariqat dan digelar sebagai Sayyidul-Qaum. Beliau
adalah Murid dan Khalifah kepada Hadhrat Khwajah Habib Ajami Rai Rahmatullah Alaih
dan beliau telah menjadi Murid kepada Hadhrat Imam Azham Abu Hanifah Radhiyallahu
Anhu hingga selama 20 tahun. Hadhrat Fudhail Ibni Iyadh, Hadhrat Bisyir Hafi, Hadhrat
Sufyan Tsauri, Hadhrat Sulthan Ibrahim Adham Quddisallahu Asrarahum sering dan banyak
kali bertemu dengan beliau. Ketika akhir umurnya beliau telah memilih untuk mengasingkan
dirnya.
Pada suatu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid semasa dalam zaman pemerintahannya
telah datang bersama-sama Hadhrat Imam Qadhi Abu Yusuf Radhiyallahu Anhu untuk hadir
bertemu dengannya, namun beliau tidak memberikan keizinan untuk mereka masuk ke dalam
untuk bertemunya. Akhirnya dengan pujukan ibundanya yang mulia, kedua-dua Hadharat
tersebut diizinkan untuk hadir bertemu dengannya dan mereka telah menuntut faedah
daripada bimbingan Irsyadatnya yang tinggi.
Beliau wafat pada tahun 162H atau 165H di Baghdad dan dikebumikan di sana. Orang
ramai telah bertanya kepada ibundanya tentang hal kewafatannya, maka ibundanya berkata
bahawa beliau sentiasa mendirikan sembahyang sepanjang malam. Pada malam yang
terakhir, beliau telah meletakkan kepalanya pada sejadah dan tidak angkat-angkat lagi
sesudah itu. Beliau meninggalkan dunia dalam keadaan sedang bersujud.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

176

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

HADHRAT KHWAJAH HASSAN BASHRI QUDDISA SIRRUHU


Beliau dilahirkan pada tahun 21H atau 22H. Nama sebenar beliau adalah Hassan Bashri
dan nama Kuniyyat beliau ialah Abu Said. Ibundanya adalah seorang daripada Khadimah
kepada Ummul-Mukminin Hadhrat Ummi Salamah Radhiyallahu Anha. Ketika beliau masih
dalam usia susuan, apabila ibunya sedang sibuk melakukan sesuatu kerja dan beliau dalam
keadaan menangis, selalu Hadhrat Ummi Salamah Radhiyallahu Anha akan memujuk beliau
dengan meletakkan puting susunya yang diberkati ke mulut beliau. Begitulah sehingga pada
suatu hari dengan Qudrat Ilahi, daripada puting susu Hadhrat Ummi Salamah telah
terzahirlah beberapa titisan susu yang mana beliau telah menghisapnya. Dengan keberkatan
itu telah terbitlah berbagai-bagai Ulum dan Maarif daripada zat dirinya dan telah
dikurniakan dengan kejayaan dan keberkatan yang tak terhingga kecemerlangannya.
Beliau adalah Kaabah Ilmu dan Amal dan Qiblat Wara dan Hilm kemurahan,
seorang yang Mustajab seruan permohonannya dan seorang Ahli Kasyaf dan Karamat. Di
dalam Kitab Tazkiratul-Awliya ada dinyatakan bahawa beliau telah berbaiat denganHadhrat
Sayyidina Imam Hassan Radhiyallahu Anhu. Beliau selalu mengutamakan Mujahadat dan
Riyadhat dan sentiasa dalam keadaan berwudhu. Secara umumnya beliau akan berpuasa
selama seminggu dan kemudian berbuka sehari. Beliau adalah dari kalangan Para Tabiin
yang agung kadar kemuliaannya. Beliau telah dapat bertemu dengan beberapa orang Para
Sahabat. Hadhrat Rabiah Bashri Rahimahallahu Taala adalah sezaman dengan beliau yang
mana merupakan seorang dari kalangan Para Shalihin pada zamannya. Beliau wafat ketika
dalam zaman pemerintahan Khilafat Hisyam Ibni Abdul Malik Ibni Marwan pada malam
Jumaat tarikh 4 Muharram 110H ketika berusia 89 tahun di Bashrah dan dikebumikan di sana.

HADHRAT KHWAJAH HABIB AJAMI QUDDISA SIRRUHU


Nama beliau adalah Habib, nama Laqab beliau adalah Ajami dan nama Kuniyyatnya
adalah Abu Muhammad dan beliau telah dilahirkan di Faris. Pada mulanya beliau adalah
seorang yang hartawan, beliau telah terkesan setelah mendengar suatu Waizh nasihat
daripada Hadhrat Khwajah Hassan Bashri Quddisa Sirruhu lalu beliau telah bertaubat dan
telah berbaiat pada tangannya dan telah berhasil mencapai maqam yang sangat tinggi dengan
berkat Shuhbat beliau dengannya. Beliau juga adalah seorang yang Mustajab permohonan
doanya. Apabila dilakukan Tilawat pembacaan Al-Quran di hadapannya beliau adakan
menangis dengan tanpa had. Beliau telah ditanya bahawa beliau adalah seorang Ajami yang
bukan berbangsa Arab, sedangkan Al-Quran pun beliau tidak fahami maka kenapa beliau
menangis? Beliau menjawab,
Meskipun bahasa lidahku adalah Ajami namun hatiku telah menjadi berbahasa
Arabi.
Selain dari Hadhrat Imam Ahmad Ibni Hanbal dan Hadhrat Imam Syafii Radhiyallahu
Anhuma, ramai lagi Para Akabirin Fuqaha dan Para Masyaikh telah tsabit diriwayatkan
pernah bertemu dengannya. Beliau meninggal dunia pada 156H dan telah dikebumikan di
Bashrah.
Seterusnya Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa Natijah
daripada limpahan Faidhz ilmu-ilmu pengetahuan dan pengenalan-pengenalan Marifat yang
telah terlimpah kepadanya adalah beliau berasa lebih jauh daripada Zat Wajib Taala dan kelu
tiada terkata.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

177

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Keadaan ini berlaku kerana Arif yang berada pada Maqam Qurbat penghampiran dan
Maqam Marifat pengenalan tidak dapat mengetahui sebarang Munasabat kesesuaian di
antara Wajib dan Mumkin yakni antara Khaliq dan hamba, kerana bagi Zat yang Wajib
dengan berdasarkan pada kesempurnaan kesucian Quddusiyyat dan keagungan Jalal
JabarutiyyatNya adalah terlalu jauh dari sebarang Qiyas, Waham dan Idrak kefahaman bagi
Mumkin. Sedangkan bagi Mumkin dengan kerana kesempurnaannya dalam kehinaan dan
kesalahan telah menyebabkan dia terjauh dan Mahjur ditinggalkan.
Di antara Wajib dan Mumkin terdapat purdah sifat-sifat yang bertindak sebagai Hail.
Jika seseorang Arif dengan kekuatan Iman dan Yaqin bersungguh-sungguh bergerak maju ke
hadapan, maka Tajalliyyat Azhmat keagungan dan Jalal kebesaran Ilahi akan mencengangkan
pandangan matanya seolah-olah Jalalat keagungan dan Kibriya kebesaran Zat Haqq adalah
menjadi hijab bagi ZatNya sendiri, sebagaimana ada dinyatakan dalam Hadits Qudsi,

(2E 210B : 
 #N) . *W
'>: ax ': S* ,

Kibriya membesarkan diri adalah cadar selendangKu.

TIADA TABIB PERAWAT DAN TIADA BOMOH PENYEMBUH


Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa dirinya mengalami
kesakitan penyakit Isyiq Ilahi yang mana tiada seorang Tabib atau Bomoh penjampi serapah
yang dapat menyembuhkannya kerana pengubatan kesakitan ini tiada pada sisi mereka.
Penyakit ini adalah tiada ubatnya, tiada sebarang penawar yang dapat menyembuhkannya
kecuali pandangan yang nampak.
Pada Hasyiah Maktubat ada dinyatakan bahawa petikan kata-kata itu telah diambil
daripada syair-syair berbahasa Arab. Dinukilkan bahawa pada suatu hari, seorang Arabi
telah tampil kehadhrat Baginda Rasulullah Ala Shahibihas-Shalawat Wat-Taslimat dengan
suara yang penuh kegembiraan menyanyikan syair-syair berikut ini dengan nada lenggok
lagu irama Hijazi yang mana Hadhrat Baginda begitu gembira dan Hadhrat Baginda telah
menyuruhnya membacakannya berkali-kali:

*9'r+ : 'N: :8' K


* 'D * *9
'3,
2( 0/ I + 2< 0/
*9
'> V, ' '= ,
' 8:P, !
, -, * *:0, 6f#,
Z/ 8I' G'M
' , ,9
*9''D ' *r8'9+> c+ ' * * * N: G
+ t' 3' * (

+ 8:
,
V( R:
Pada setiap pagi dan pada setiap waktu,
Mataku menangis dengan airmata rindu,
Sesungguhnya ular cinta telah mematuk hatiku,
Tiada Tabib dan tiada Bomoh dapat merawatiku,
Melainkan Kekasih yang amat dicintaiku,
Padanya ada penawar dan penyembuh bagi diriku.
(2 Z83 8 s#rS r-)

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

178

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

WASHAL DAN MARIFAT


Beliau mengatakan tentang ketakjubannya dan betapa jauh dari kefahamannya bahawa
mungkin Para Arifin menganggap keterjauhan sebegini, kelu tiada terkata dan tiadanya
Munasabat keselarian dengan nama Washal, Ittishal, Qurbat dan Marifat. Seolah-olah mereka
menganggap ketiadaan hasil sebagai berhasil, tiada kejayaan sebagai kejayaan dan tiada
pencapaian sebagai pencapaian. Hal keadaan mereka seperti yang telah diibaratkan oleh
Hadhrat Maulana Jalaluddin Ar-Rumi Quddisa Sirruhu menerusi syairnya bahawa dengan
pukulan gendang rebana Daf, suara Dost yakni rakan dapat didengari, namun pada tangan
orang yang memukul gendang Daf itu tiada lain melainkan hanya kulit sebagai Post. Terdapat
sepotong syair Hadhrat Maulana Rumi Rahmatullah Alaih yang menerangkan hal tersebut,

G u:
p 
p l k0/ u
* G# K+ s# K+ >D K+
Tali gitar Saranggi dan kayu dan kulit semuanya adalah benda yang mati,
Tapi entah dari mana datangnya bunyi suara rakan tidaklah daku ketahui.

Atau dengan kata-kata Hadhrat Hafizh Shirazi Quddisa Sirruhu berkenaan Hijr
keterpisahan seperti berikut,

e@@)u@bi@@>a@@a@J@o)a@bv@b@e@b@u@a@I@
Di manakah pentas Mahbub yang dikasihi tiada siapa yang tahu,
Tapi yang penting setiap saat suara loceng sentiasa datang darinya.
Seolah-olah keasyikan dan kemabukan keterpisahan pada Marifat ini tetap membawa
perkhabaran Masyhud yang dapat disaksikan tetapi maksud tidak dapat terpenuhi pada
penyaksian ini. Ini adalah Wushul tetapi tiada Hushul yakni pada Maqam ini terdapat
pencapaian kesedaran Hudhur Hadhrat Zat tanpa merasakan sebarang penghasilan, maka
hanya Tuhan yang tahu apakah Fashal yang memisahkan dan apakah Washal yang
menghubungkan? Siapakah Syahid yang menyaksikan dan siapakah Masyhud yang
disaksikan? Siapakah Wajid yang ketemuan dan siapakah Mafqud yang kehilangan? Hijir
keterpisahan adalah suatu nama bagi Marifat atau Ajaz kelemahan dan ketidakmampuan?
Apakah meneruskan pencarian adalah Haqiqat ataupun mendapatinya?

[, #/i
* ' I ' U* I M*
s
| >' K
' N|>' [, 'Y+
Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Yang Maha Mulia dari apa yang mereka sifatkan.

KESEMPURNAAN MARIFAT
Menurut Para Urafa Kamilin, Marifat bukanlah nama bagi kedapatan Mathlub yang
dituntut, bahkan Marifat adalah nama bagi mengiktirafkan tiada kedapatan. Sebagaimana
yang dinyatakan oleh Shufi pertama yang terbesar dan Arif Akmal yang paling sempurna
Marifatnya Hadhrat Sayyidina Abu Bakar Siddiq Akbar Radhiyallahu Anhu,

Ld
'3R: 
*
(
L* >'N: / #,
' * Ld
'>:R 
*
(
L* >' ' + k*M ,

Ketidakmampuan untuk memahami tentang Zat Haqq adalah suatu kefahaman,


Dan mendakwakan dengan kata memahami tentang Zat adalah suatu kesyirikan.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

179

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Hadhrat Mulla Al-Ali Al-Qari Alaihi Rahmatul-Bari berkata,

Ld
' 3R: s
: I

*
, | * ' w
/ Y'
' * Ld
>' R: L*
>' ^
L* >' ' + kM*
,

Ketidakmampuan untuk memahami pemahaman adalah kefahaman,


Dan membahaskan berkenaan rahsia Zat Haqq Tuhan adalah kesyirikan.
Maka, pada Kaifiyyat keadaan Hijir keterpisahan dan Washal keterhubungan yang
bercampur antara satu dengan yang lain, maka ketidakkerapan dan ketidakcapaian dikatakan
sebagai Al-Ajzu Anil-Idrak dan mengiktirafkan ketidakmampuan ini adalah kenaikan
Miraj bagi mencapai Marifat. Sebagaimana setitis air hujan yang dibandingkan berhadapan
dengan sebidang lautan yang luas adalah jauh dari pertimbangan, begitulah juga bagi Para
Salikin dan Arifin yang apabila dihadapkan dengan Jamal keindahan dan Jalal keagungan
Qudrat yang tidak terhitung dihdapannya, maka dia akan menzahirkan ketidakmampuan dan
kelemahannya seraya berkata,

K
' r*-,: M' I ' L' '-' ' '
Ya Allah, kami tiada mengenaliMu sebagaimana Haqq sebenar mengenalMu.

AQIDAH TAWHID IMAM RABBANI


Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhus-Subhani menjelaskan Aqidah Tawhid beliau
dengan menuliskan bahawa,
Faqir mengetahui bahawa seluruh Kainat dan diriku sendiri adalah Makhluq dan
Ghair Qadir yakni tiada sebarang keupayaan. Khaliq yang menciptakan dan Qadir yang
berkeupayaan hanyalah Zat Haqq Taala, selain dari itu tiada sebarang Nisbat pada Khaliq
dan Makhluq, tiada timbul sebarang persoalan sama ada ianya sebagai Ain ataupun sebagai
cermin.
Kenyataan beliau ini adalah penjelasan bagi Tawhid Syuhudi kerana Para Shufiya
Wujudi menetapkan bahawa Mumkin sebagai Ain Wajib dan menganggap Makhluk sebagai
cermin bagi Zat. Pada pendapat beliau bahawa pada Zat Haqq dan Makhluk tiada hubungan
Ainiyyat, yang ada hanyalah Ghairiyyat. Dan mafhum kenyataan bahawa Makhluq sebagai
Mazhhar dan cermin bagi penzahiran adalah hanya sebagaimana Dal yang menunjukkan dan
Madlul yang ditunjukkan, tidak lebih dari itu seperti wujudnya sesebuah huraian kerana ada
yang menghuraikannya dan wujudnya sesebuah perusahaan adalah Dalalat yang
menunjukkan atas adanya usahawan yang mengusahakan perusahaan tersebut, demikianlah
juga dengan wujud Makhluq adalah Dalil yang menunjukkan bahawa Khaliq adalah Wujud.
Selain dari perkara ini tiada sebarang Munasabat keselarian, kesesuaian, kebesertaan dan
persamaan antara Khaliq dan Makhluq.

*
Tu Dil Mein To Aata Hai Samajh Mein Nahin Aata,
Bas Jaan Gaya Main Teri Pehchan Yehi Hai
Dikau datang pada hati tetapi tidak datang pada pemahaman,
Cukup sudah ku ketahui tentangMu bahawa inilah pengenalan.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

180

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MENZAHIRKAN KECINTAAN MAHABBAT TERHADAP PARA ULAMA


DAN PARA THULABA
Pada sebahagian tempat dalam Maktub kelapan ini, Hadhrat Imam Rabbani Quddisa
Sirruhu telah membenarkan Ulum dan Maarif Tawhid Syuhudi dan juga mentsabitkan
secara Kasyaf berkenaan cahaya Nuraniyyat dan kebenaran Haqqaniyyat pegangan-pegangan
Aqaid dan pandangan pendapat Ulama Ahli Sunnat yang bertakluk dengan Zat dan Shifat
Allah Taala. Pada silsilah perhubungan ini beliau telah menzahirkan Mahabbat kecintaannya
terhadap Para Ulama dan Para Thulaba Penuntut Ahli Sunnat, bahawa beliau telah
mengharapkan yang beliau juga dapat termasuk dalam kelompok golongan Para Ulama dan
Thulaba ini. Beliau turut melapurkan bahawa dirinya sedang melakukan ulangkaji bersamasama seorang penuntut ilmu pada sebuah kitab Usul Fiqh yang masyhur berjudul Talwih
yang telah dikarang oleh Hadhrat Allamah Taftazani dan dipelajari oleh sekalian para
pengajar di Madrasah. Ulangkaji dan perbahasan yang dilakukan adalah pada Muqaddimat
Arbaah yakni empat pendahuluan yang merupakan bahagian paling sukar untuk difahami
daripada kitab tersebut. Di samping itu beliau juga turut melakukan ulangkaji dan perbahasan
dengan cara yang sama pada sebuah kitab Fiqah Hanafi yang muktabar berjudul Hidayah.
Dari segala keterangan beliau dapatlah diketahui yang beliau dengan menerusi Dalail
Syariyyah dan sinaran Kasyfiyyah mengetahui bahawa pegangan Itiqadat Para Ulama Ahli
Sunnat adalah berdasarkan yang Haqq dan benar, dan beliau menetapkan bahawa meletakkan
diri dalam kelompok mereka adalah perantaraan untuk keselamatan sebagaimana yang beliau
telah huraikan.

MAARIF TAWHID SYUHUDI


Seterusnya beliau telah menjelaskan yang dirinya mengetahui bahawa Haqq
Subhanahu Wa Taala bukanlah Ain bagi Alam, tidak tercantum dengan Alam dan tidak
terpisah daripada Alam, dan tidak bersama Alam, dan tidak berpisah dari Alam, dan tidak
Muhith meliputi Alam dan tidak Sari terserap dalam Alam yakni tiada sebarang Nisbat antara
yang Mumkin dengan yang Wajib melainkan sebagai makhluk dan sebagai Dalalat ke atas
Asma, Shifat, Syuyunat dan Kamalat Haqq Taala. Dan maksud Ihathah keliputan dan
Maiyyat kebesertaan hanyalah pada iktibar Ilmu bahawa ilmu pengetahuan Allah Taala
adalah meliputi sekalian KainatNya dan Maiyyat kebesertaanNya secara Ilmi dengan Kainat.
Makhluk bukanlah Ittihad bersatu dengan Khaliq, bukan Ittishal bercantum dan bukan
Infishal berpisah dengan Khaliq dan bukan Ainiyyat bagi Khaliq dan bukan Maiyyat Zati
yakni kebesertaan pada Zat dan bukan Sarayat terserap dalam Zat bahkan Zat Haqq adalah
Basith Haqiqi dan Nisbat perhubunganNya dengan Makhluq adalah pada Nuqtah Daerah
Mawhumah yakni titik daerah yang diwahamkan yang Nisbatnya adalah seperti dengan
sesuatu alat yakni jika hujung sebatang tongkat dibakarkan dengan api maka ia akan dapat
menerangi dalam kegelapan malam lalu orang yang terlihat dari jauh melihat api itu dalam
keadaan bentuk suatu daerah, sedangkan ianya bukanlah daerah api, hanya pada satu hujung
tongkat sahaja yang terdapat api dan ia tidak bersatu dalam daerah api, tidak tercantum dan
tidak terpisah dengan daerah api itu. Begitulah juga, Makhluq adalah suatu Daerah
Mawhumah yang tidak Ittihad bersatu, tidak Muttashil bercantum dan tidak Munfashil
berpisah dengan Zat Bari Taala.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

181

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Begitulah juga dengan segala Zat-zat, Shifat-shifat dan Afal perbuatan Makhluq telah
diketahuinya sebagai Makhluq Allah Taala, dan Shifat-shifat Makhluq bukanlah sebagai
Shifat-shifat Haqq Taala, dan Afal perbuatan Makhluq bukanlah Afal perbuatan Allah Taala
bahkan pada Afal perbuatan Makhluq terdapat kesan-kesan Qudrat Haqq Allah Taala
sebagaimana Mazhab yang diikuti oleh Para Ulama Mutakallimin Ahli Sunnat.
Dalam Maarif beliau yang dinyatakan, beliau telah mengesahkan Maslak yang
ditempuhi oleh Para Mutakallimin Ahli Sunnat dan menolak fahaman Firqah Jabariyyah,
Qadariyyah, Mutazilah dan yang seumpamanya. Demi kepentingan masaalah ini maka
penjelasan secara Tafshil akan diberikan.

TAHQIQ PERMASALAHAN QADHA DAN QADAR


Bahawa orang-orang terdahulu yang berada dalam berbagai-bagai Agama dan Mazhab
juga telah mengalami perselisihan dan perdebatan dalam permasalahan Qadha dan Qadar.
Ketika zaman Kerasulan Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga permasalahan
ini telah diperbahaskan. Setelah kewafatan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, perselisihan
pendapat berkenaan masalah telah menjadi semakin lebar sehinggakan pada zaman Khilafat
Hadhrat Ali Radhiyallahu Anhu permasalahan ini telah diperbincangkan dan diperdebatkan.
Terdapat sebahagian orang yang Taslim menyerahkan ketetapan peraturan Qadha dan
Qadar dan terdapat sebahagian lain yang mengingkarinya sehingga mewujudkan berbagaibagai kelompok yang berbeza-beza. Masalah-masalah yang diperselisihkan pada ketika
zaman tersebut secara khasnya adalah berkenaan Ikhtiyar dan Jabar keterpaksaan yang telah
diberikan perhatian utama. Antara perkara yang telah diputuskan adalah seperti berikut:
1. Para Ulama Mutakallimin telah mengatakan bahawa Qudrat Haqq Allah Taala yang
memberikan kesan-kesan pada Afal Ikhtiyariyyah Hamba.
2. Jumhur Mutazilah telah menganggap Qudrat Hamba dapat memberikan kesan-kesan.
3. Menurut sebahagian yang lain menganggap bahawa kedua-dua Qudrat kekuatan Haqq
Allah Taala dan Qudrat keupayaan Hamba adalah dapat memberikan kesan-kesan.

FIRQAH QADARIYYAH
Firqah Qadariyyah menganggap bahawa Hamba adalah pencipta bagi segala Afal
pebuatannya dan mengatakan bahawa Insan melakukan semua pekerjaan dengan Iradah
kehendaknya dan Ikhtiyar pilihannya. Tuhan tiada sebarang takluk di sini. Aqidah ini adalah
apa yang menjadi persamaan Firqah Qadariyyah dan Mutazilah. Firqah Qadariyyah pada
asalnya adalah golongan yang mengingkari Taqdir, seperti yang dinyatakan dalam Hadits,
(22B Uf#S 10B " NR 2E 288B 
 #N)

. Z* I x
c* * f$
+ #k
+ ' Z/ I>: ,
,

Qadariyyah adalah Majusi bagi Ummat ini.


Kerana pegangan Aqaid golongan Qadariyyah adalah hampir menyamai pemikiran dan
pandangan golongan Majusi. Golongan Majusi menisbatkan Khair kebaikan kepada Tuhan
manakala Syarr kejahatan dinisbatkan kepada Syaitan. Golongan Qadariyyah juga turut
mengatakan bahawa Taqdir dan sebagainya adalah tiada bahkan Ilmu pengetahuan Allah
tentang urusan-urusan dan penciptaan baharu hanya ada ketikamana apabila urusan dan
perkara itu berlaku. Semoga Allah Taala melindungi kita. Wal-Iyadzu Billahi Taala.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

182

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

PENGASAS QADARIYYAH
Kebanyakan Para Muarrikhin Sejarahwan berpendapat bahawa dasar asas pandanganpandangan Qadariyyah telah diletakkan oleh seorang Nasrani, kemudian Mabad Juhani dan
Ghilan Damsyiqi telah mengambil Aqidah ini daripada Nasrani tersebut. Mabad Juhani telah
menyebarkan fahaman ini di Iraq manakala Ghilan telah menyebarkannya di sekitar Damsyiq.
Akhirnya, Hajaj telah menghukum bunuh ke atas Mabad Juhani dan Khalifah Hisyam pula
telah menghukum bunuh Ghilan Damsyiqi namun fitnah ini telah berleluasa penyebarannya
sehingga sampai ke suatu tempoh masa yang panjang.

FIRQAH JABARIYYAH
Firqah Jabariyyah berpegang dengan Aqidah Majbur Mahadhz yakni berkeadaan
terpaksa semata-mata dan pada perlakuan Afal perbuatan Hamba adalah tanpa Ikhtiyar dan
menganggap sebagai Jamad Mahadhz yakni seperti batu yang tanpa sebarang Ikhtiyar pilihan.
Sebahagian Para Ulama mengatakan bahawa Aqidah Jabariyyah adalah terbit daripada
pemikiran Yahudi. Aqidah ini mula tampil ketika zaman Para Shahabat Ridhwanullahi
Alaihim Ajmain dan semasa zaman pemerintahan Kekhalifahan Umawiyyah ia telah muncul
sebagai suatu pertimbangan Mazhab. Hadhrat Sayyidina Abdullah Ibni Abbas Radhiyallahu
Taala Anhuma dan Hadhrat Imam Hassan Bashri Radhiyallahu Anhu telah mengambil
langkah-langkah penting bagi menolak dan mencela Aqidah Jabariyyah ini.

PENGASAS JABARIYYAH
Pengasas pandangan Jabariyyah ini ialah Jaham Ibni Shafwan Khurasani yang berasal
dari Khurasan dan beliau telah menjadikan Khurasan sebagai markaz penyebaran fahaman
ini. Selain dari berpegang dengan Aqidah Jabariyyah, beliau juga beraqidah bahawa AlQuran adalah Makhluk, Kalam Tuhan adalah bukan Qadim sebaliknya Kalam Tuhan adalah
Hadits, pada Hari Qiyamat tiada sesiapa pun yang akan melihat Allah Taala, Syurga dan
Neraka adalah tidak Dawam berterusan dan tidak Baqa berkekalan sebaliknya akan Fana
mengalami kebinasaan. Khulud berkekalan bermaksud Thul Muddat yakni tempoh masa
yang panjang dan Buud Fana yakni kejauhan tempoh binasa dan sebagainya. Jaham Ibni
Shafwan telah dibunuh oleh Muslim Ibni Ahwaz Mazni semasa zaman akhir pemerintahan
Bani Marwan.

MASLAK AHLI SUNNAH WAL-JAMAAH


Hadhrat Baginda Penghulu Alam Nabi Muhammad Rasulullah Alaihit-Tahiyyat WasShalawat Wat-Taslimat telah menetapkan bahawa beriman atas ketetapan Taqdir adalah Wajib
namun di samping itu melarang untuk merenung dan memikirkan tentangnya, kerana dengan
memikirkan tentang Taqdir adakalanya akan mewajibkan kegelinciran Aqidah dan menuju
kesesatan. Dalam Hadits Jibril ada dinyatakan bahawa menyerahkan keputusan Taqdir yang
baik ataupun buruk adalah termasuk dalam Maqasid dan keperluan-keperluan Iman. Keduadua kelompok Ahli Sunnat iaitu Asyairah dan Maturidiyyah adalah beriman sempurna
sepenuhnya atas ketentuan dan ketetapan Qadha dan Qadar. Mereka berpegang bahawa
segala Taqdir kebaikan atau Taqdir keburukan adalah daripada Allah Taala kerana Qadar
adalah membawa makna Ihdats mencipta sesuatu yang baharu dan Ijad menjadikan sesuatu
penciptaan. Selain dari Allah Taala tiada sesiapa yang boleh menjadi Muhdits dan Mujid.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

183

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

KEKUFURAN AQAID JABARIYYAH DAN QADARIYYAH


Pengarang Kitab Tamhid, Hadhrat Abu Syakur Salimi Rahmatullah Alaih telah
menetapkan bahawa Mazhab Jabariyyah adalah Kufur kerana pada masalah Ikhtiyar Hamba
adalah tsabit keterangannya daripada Quran dan Hadits. Sebagaimana Allah telah berfirman
pada ayat 29 Surah Al-Kahfi:

03u=s u!$x tu =s u!$x ys ( 3n/ ,ys9$# %u

Dan katakanlah, Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin
beriman hendaklah dia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah dia kafir.
Yakni sesiapa yang berkehendak, boleh berikhtiar memilih menjadi Mukmin dan
sesiapa yang berkehendak maka boleh meilih untuk menjadi Kafir. Dari keterangan ayat ini
secara jelas dapatlah diketahui bahawa terdapat Ikhtiyar pilihan pada Afal perbuatan
seseorang Hamba.
Fahaman Aqidah Qadariyyah pula yang menganggap Hamba sebagai Khaliq pencipta
bagi Afal perbuatannya adalah secara jelas bertentangan dengan Nushush yang jelas lantas
terlibat dengan kekufuran. Allah adalah Khaliq yang mencipta Afal perbuatan adalah tsabit
keterangannya pada ayat 96 Surah As-Shaffat,

t=ys? $tu /3s)n=s{ !$#u

Dan Allahlah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu sedang perbuatkan.

HAMBA ADALAH KASIB BAGI PERBUATANNYA BUKAN KHALIQ


Pada permasalahan ini Ahli Sunnat Wal Jamaat telah menolak Ifrath dan Tafrith
sebaliknya mereka berpegang berdasarkan Haqq dan Itidal dengan berpendapat bahawa
Afal perbuatan Ikhtiyari menurut pertimbangan Khalaq dan Ijad adalah dinisbatkan kepada
Qudrat Haqq Taala dan menurut pertimbangan Kasab dan Iktisab adalah dinisbatkan kepada
Qudrat Hamba, oleh itu dengan iktibar bahawa Harkat pergerakan Hamba adalah dinisbatkan
kepada Qudrat Haqq Taala ianya dinamakan sebagai Makhluq dan Ijad, dan apabila
diiktibarkan pada takluk Rabithah dengan Qudrat Hamba ianya dinamakan sebagai Kasab
dan Iktisab, kerana itu dikatakan bahawa Hamba adalah Kasib bagi Afal perbuatan dan
amalannya sendiri, bukannya Khaliq.

MASALAH QADHA DAN QADAR SERTA SAYYIDINA UMAR DAN


UTSMAN RADHIYALLAHU ANHUMA
Ada diriwayatkan bahawa sekali peristiwa seorang pencuri telah dihadapkan kepada
khidmat Hadhrat Sayyidina Umar Faruq Azham Radhiyallahu Anhu. Beliau telah bertanya
kepada pencuri tersebut, kenapakah dia mencuri? Pencuri berkata bahawa ianya adalah
keputusan Tuhan. Beliau telah mengenakan hukuman Hudud ke atasnya dan mengenakan
hukuman rotan sebagai tambahan. Apabila ditanyakan kepada beliau sebab apa hukuman
tersebut dikenakan kepadanya, beliau menjawab, Tangannya telah dipotong sebagai
hukuman perbuatan mencuri yang telah dilakukannya dan hukuman rotan dikenakan
padanya kerana hukuman menghina dan mendakwa perkara dusta ke atas Tuhan.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

184

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dalam sebuah riwayat yang lain bahawa Hadhrat Sayyidina Umar Faruq Radhiyallahu
Anhu telah mengingkari dari masuk ke sebuah bandar yang sedang dilanda penyakit taun,
lalu beliau telah ditanya, bahawa adakah beliau hendak lari dari Taqdir Allah Taala? Beliau
telah menjawab, Kami lari dari Taqdir Tuhan dan sedang menuju kepada TaqdirNya.
[Bukhari m/s 853 Jilid 2 dan Muslim m/s 229 Jilid 2]
Menerusi kenyataan Hadhrat Sayyidina Umar Faruq Radhiyallahu Anhu ini beliau
telah mengisyaratkan bahawa Taqdir Allah adalah melingkungi Insan dalam setiap hal
keadaan. Beriman dengan Qadar bukanlah bermakna bahawa tidak boleh mengambil faedah
daripada Asbab kerana Asbab juga adalah perkara Muqaddar yang ditaqdirkan. Maka
beramal atas penggunaan Asbab adalah sangat perlu kerana hanya dengan beramal atas
Asbablah Insan menjadi Mukallaf yang dibebankan dengan amalan dan menerusi Asbab
jugalah akibat-akibat dan natijah-natijah dapat dikenalpastikan.
Ketika kesyahidan Khalifah Ketiga Hadhrat Sayyidina Utsman Ghani Radhiyallahu
Anhu, sebahagian orang yang terlibat mengambil bahagian dengan amal pembunuhan
tersebut telah berkata bahawa, Kami tidak membunuh beliau bahkan Allah Taala yang telah
membunuhnya. Apabila mereka membalingkan batu kepada beliau seraya mereka berkata,
Kami tiada kesalahan apa-apa, Allah Taala yang sedang membaling batu kepada kamu.
Hadhrat Sayyidina Utsman Ghani Radhiyallahu Anhu berkata, Kamu berkata dusta, jika
Allah Taala yang membalingkan batu kepadaku maka sebagai tandanya sekali-kali tidak
akan ada sebarang kesalahan. [Tarikh Thabari m/s 417 Jilid 3]

KATA PUTUS ATAS PERMASALAHAN TAQDIR


Para Ulama Ahli Sunnat telah menjelaskan bahawa permasalahan-permasalahan
Qadha dan Qadar tidak dapat difahami pada akal orang awam, kerana dengan mereka banyak
merenung dan memikirkannya akan menyebabkan kebinasaan. Hadhrat Sayyidina Abu Bakar
As-Shiddiq dan Hadhrat Sayyidina Umar Faruq Radhiyallahu Anhuma telah melarang
membahaskan permasalahan ini hinggakan persoalan yang telah ditimbulkan adalah pada
kataganti diri Kami dan Kamu menunjukkan kepada bilangan berapa orang?
Hendaklah kita katakan bahawa Allah Taala tidak menjadikan manusia sepertimana
batu dan benda Jamadat lain yang tiada deria rasa dan tiada Harkat pergerakan, bahkan
manusia telah diberikan sejenis Nau Ikhtiyar bahawa pada sesuatu pekerjaan manusia
diberikan pilihan sama ada hendak melakukannya atau tidak mahu melakukannya dan di
samping itu manusia turut diberikan Aqal supaya dapat mengenalpasti perkara kebaikan dan
keburukan dan keuntungan dan kerugian. Dan setiap jenis benda-benda Asbab ada terdapat
sumbangan yang diberikannya bahawa apabila sesuatu pekerjaan hendak dilakukan maka
benda-benda yang seumpamanya memberikan sumbangannya, dan atas dasar ini kita
mengambil pegangan. Pegangan pendapat yang mengatakan diri sendiri adalah Majbur yang
terpaksa sepenuhnya atau berupaya sepenuhnya dalam ikhtiar pilihan, kedua-duanya sesat.
Kebaikan dan keburukan telah ditentukan Taqdirnya oleh Allah Taala menurut Ilmu
Azali yang ada padaNya, seperti bila sesuatu perkara akan berlaku dan siapa yang akan
melakukannya adalah diketahuiNya menerusi IlmuNya dan itulah yang telah dituliskan.
Bukannya seperti apa yang telah dituliskanNya, maka demikianlah yang kita perlu lakukan.
Bahkan, sebagaimana yang kita telah lakukan, demikianlah Dia menuliskannya.
Wallahu Alam Bis-Shawab.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

185

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MASALAH QADHA DAN QADAR DAN TAKWILAN BAGI AQWAL


PERKATAAN PARA SHUFIYA WUJUDIYYAH
Dalam Maktub kelapan ini Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Quddisa
Sirruhu telah menjelaskan seperti berikut,
Daku tidak berpegang dengan pegangan Aqidah bahawa shifat-shifat Makhluq
adalah Shifat-Shifat Haqq Taala dan Afal perbuatan-perbuatan Makhluq adalah Afal
perbuatan-perbuatan Haqq Taala.
Dalam masalah ini, beliau telah menolak sebahagian perkara-perkara Maksyufat yang
tersingkap di kalangan Para Shufiya Wujudiyyah kerana mereka mengatakan bahawa:
1. Shifat-shifat Para Hamba pada asalnya adalah Shifat-shifat Haqq Taala yang zahir
menerusi Para Hamba sebagaimana yang terzahir menerusi pancuran air hujan.
2. Para Hamba adalah suatu urusan Amar Ghair Haqiqi, oleh itu pelaku bagi segala
Afal perbuatan hanyalah Allah Taala, Hamba hanyalah seumpama kemunculan
ilusi logamaya atau fatamorgana.
Hadhrat Imam Rabbani tidak tahu bagaimana untuk mengambil iktibar dengan
perkataan-perkataan Para Shufiya Wujudiyyah yang seumpama ini kerana pada zahirnya
perkataan-perkataan ini adalah berkhilafan dengan Syara dan bertentangan dengan pegangan
Aqaid Ahli Sunnat.
Beliau mengatakan bahawa Para Shufiya Mustaqimul-Ahwal yang menuntut Istiqamah
dalam Ahwal sekali-kali tidak akan melampaui batas Syariat dalam Aqwal perkataan dan
Amal perbuatan dan Ulum pengetahuan dan Maarif pengenalan. Jika adakalanya dengan
disebabkan pengalaman Kasyaf Naqish perkataan-perkataan seumpama ini terbit daripada
seseorang Shufi maka atas penanggungan makna yang benar hendaklah ianya ditakwilkan,
sebagai contoh Takwilat yang dapat dikatakan terhadap perkataan-perkataan ini adalah:
1. Kalimat-kalimat sebegini yang terbit daripada sebahagian Para Shufiya adalah
disebabkan keadaan dikuasai Ghalbah Hal dan kemabukan Sukr, maka dengan
kaedah:

[, >+ / M' 6f>S, ,
Orang yang berkemabukan adalah diuzurkan, maka mereka ini adalah
diberikan keuzuran.
2. Ataupun, kalimat-kalimat ini adalah sekadar Ahwal Para Shufiya, bukannya
menjadi pegangan Aqidah mereka.
3. Ataupun, segala Ahwal yang sebegini adalah berlaku pada waktu-waktu yang
tertentu, tidak berlaku secara berterusan, yakni Ahwal Waqti bukan Ahwal Daimi.
Kemudian, apabila Para Shufiya diberikan pengurniaan peningkatan, maka dia
akan bertaubat terhadap martabatnya yang terdahulu, sepertimana yang dapat
disaksikan perkara ini dalam kitab-kitab Para Shufiya Kiram.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

186

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

IKHTILAFAT BERKENAAN MASALAH SHIFAT ALLAH AL-BARI TAALA


Pada menyatakan Shifat Allah Taala, Ummat Muslimin telah terbahagi kepada
berbagai kelompok yang berbeza:
1. Shufiya Wujudiyyah Mereka menafikan perkataan bahawa Shifat adalah Wujud
secara Khariji luaran dan sebagai tambahan ke atas Zat, bahkan mereka mengatakan
bahawa Shifat adalah Ain bagi Zat.
2. Mutazilah Mereka menafikan Shifat Allah Bari Taala dan menganggap bahawa
Ghair Zat yakni segala perkara yang selain dari Zat adalah tiada bererti apa-apa dan
segala Shifat yang dinyatakan di dalam Al-Quran seperti Alim, Sami, Bashir, Hakim
dan sebagainya adalah mereka anggapkan sebagai nama-nama Asma bagi Allah
Taala.
3. Asyairah Mereka mengitsbatkan Shifat bagi Tuhan dan menganggap Shifat bukan
sebagai Zat tetapi menetapkan bahawa Shifat adalah berdiri dengan Zat.
4. Maturidiyyah Mereka mengitsbatkan Shifat bagi Zat Allah Bari Taala tetapi di
samping itu mengatakan bahawa Shifat adalah Ain bagi Zat bukannya berdiri
dengan Zat dan tidak terpisah daripada Zat, seolah-olah selain daripada Zat tiada apa
pun yang Wujud.
5. Shufiya Syuhudiyyah Mereka tidak menganggap Shifat sebagai Ain bagi Zat
bahkan Shifat adalah tambahan ke atas Zat namun mereka menetapkan Shifat sebagai
berdiri dengan Zat dan menerima Wujud Shifat pada Kharij luaran.
6. Ulama Mutakallimin Ahli Sunnat Mereka tidak menganggap Shifat sebagai Ain
bagi Zat dan bukan Ghair yang selain dari Zat. Mereka mengatakan Shifat sebagai
La Huwa Wala Ghairahu yang bermaksud bahawa Shifat bukanlah Zat dan Shifat
bukanlah sesuatu yang selain dari Zat.
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah memberikan penjelasan mengenai
Maslak Tawhidi dan ianya adalah Maslak Para Shufiya Syuhudiyyah dan Para Mutakallimin
Ahli Sunnat yang merupakan Ain pengikutan dengan Nushus yang terang jelas berpandukan
Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala Ulum dan Maarif
Kasyfiyyah yang diperolehinya juga adalah berselari atas dasar ini. Segala pujian bagi Allah
atas perkara tersebut.

SHIFAT-SHIFAT ZATIYYAH
Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa beliau menganggap
Tujuh Shifat sebagai Mawjud pada asalnya adalah sebagai menolak fahaman golongan
Mutazilah yang mengingkari Shifat sebagai Mawjud, dan bagi menolak segala fahaman
firqah-firqah lain selain dari Shufiya Wujudiyyah yang tidak mengatakan bahawa Shifat
adalah Wujud secara Khariji dan sebagai tambahan ke atas Zat. Seterusnya beliau mengatakan
bahawa, Daku mengetahui bahawa Haqq Subhanahu Wa Taala sebagai Shahib Iradah dan
Ikhtiyar. Menerusi kenyataan ini beliau menolak fahaman golongan Hukama dan Ahli
Falsafah kerana mereka menganggap Haqq Taala sebagai Majbur yang terpaksa dan tanpa
kehendak dan tanpa ikhtiar sebagaimana mereka mengetahui bahawa api dapat membakar
dan air dapat menenggelamkan tanpa sebarang Ikhtiyar.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

187

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Seterusnya beliau mengatakan bahawa, Secara yakinnya daku menggambarkan
bahawa makna Qudrat adalah kebolehan melakukan sesuatu perbuatan dan meninggalkan
sesuatu perbuatan. Kenyataan ini adalah bagi mengisyaratkan kepada suatu permasalahan
yang diperselisihi di antara golongan Ahli Kalam dan Ahli Falsafah yakni Qudrat Haqq Taala
adalah menanggung dua pengertian makna iaitu Ijad dan Adam Ijad dan kedua-dua perkara
ini adalah Mumkin dan Jaiz, maka menurut pengertian ini Qudrat diiktibarkan sebagai
kebolehan melakukan perbuatan dan meninggalkan perbuatan, dan atas Taqdir pengertian ini
maka daripada Ijad bagi Asyya dan Adam Ijad bagi Asyya tiada apa pun yang Wajib ke atas
Haqq Taala. Para Ahli Millah dan Syariah telah memilih pengertian ini. Menurut pengertian
makna yang kedua iaitu, Jika berkehendak maka berbuat dan jika tidak berkehendak maka
jangan berbuat. Kenyataan ini mengandungi dua Jumlah Syarathiyyah di mana ayat syarat
yang kedua adalah tertolak dan mustahil. Maka dari sini, larangan untuk tidak berbuat juga
akan lazim berlaku, maka Ijad memerlukan Alam dan untuk Mawjud kedua-duanya akan
menjadi Wajib dan tiada sebarang ikhtiar dan inilah yang dipegang oleh Ahli Falsafah.

TUJUH ATAU LAPAN SHIFAT-SHIFAT HAQIQIYYAH ZATIYYAH


Menurut pendapat Para Ulama Asyairah, Shifat-shifat Haqiqiyyah Zatiyyah
Azaliyyah bagi Zat Allah Bari Taala ada tujuh manakala menurut Para Ulama Maturidiyyah
ada lapan dan ianya adalah seperti berikut:
1.
2.
3.
4.

Hayat
Ilmu
Qudrat
Iradah

5.
6.
7.
8.

Sama
Bashar
Kalam
[Takwin / Takhliq]

Mereka menganggap Shifat Takhliq dan Takwin sebagai cabangan daripada Shifat
Iradah dan Qudrat, tetapi Para Ulama Maturidiyyah menganggap Shifat Takhliq dan Takwin
juga adalah sebagai Shifat Haqiqiyyah. Menurut iktibar ini, terdapat lapan Shifat Haqiqiyyah
di sisi Para Ulama Maturidiyyah dan Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Radhiyallahu Anhu juga telah mentahqiqkan dengan kenyataan tersebut sebagaimana ada
dinyatakannya dalam Mabda Wa Maad: Minha 41. Yang sebenarnya bahawa selain Qudrat
dan Iradah, Takwin juga adalah satu daripada Shifat Haqiqi yang berasingan. Sebagai
penerangannya bahawa makna Qudrat adalah melakukan sesuatu perbuatan atau
meninggalkan sesuatu perbuatan yakni sama ada hendak melakukan sesuatu pekerjaan dan
tidak mahu melakukan sesuatu pekerjaan, kedua-dua kenyatan tersebut adalah betul, dan
makna Iradah adalah mengkhususkan dan menentukan satu sudut daripada kedua-dua sudut
Shifat Qudrat tersebut yakni sama ada hendak melakukan atau meninggalkan sesuatu
pekerjaan. Oleh kerana itu, darjah Shifat Qudrat adalah mendahului atas darjah Shifat Iradah,
dan Shifat Takwin yang kita fahami sebagai Shifat Haqiqiyyah ada berada pada darjah
sesudah Shifat Qudrat dan Shifat Iradah. Maka, Qudrat dari sudut perbuatan adalah sebagai
Mushahhih Fiil yang membenarkan perbuatan manakala Iradah adalah sebagai Mukhasshish
Fiil yang mengkhususkan perbuatan, dan Shifat Takwin adalah Wujud menerusi Shifat
Iradah, maka kerana itulah Shifat Takwin tidak begitu dihiraukan. Begitulah juga dengan
masalah Istithaat Maal-Fiil yakni kemampuan beserta perbuatan adalah tsabit pada
Hamba menurut Para Ulama Ahli Sunnat.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

188

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MAKTUB 9
Pada menerangkan Ahwal ketika menuruni Maqam yakni hal keadaan yang bersesuaian
dengan Maqam Nuzul, surat ini juga telah dituliskan pada khidmat Hadhrat Syaikhnya Pir
Mursyid Muhtaram Buzurgwar yang dihormati.

PERMOHONAN
Ini adalah permohonan hamba yang hitam wajahnya dan pendosa yang malang dan buruk
yang tertipu atas waktu dan hal keadaannya, dan tertarik atas kesampaian Wasal dan
kesempurnaan Kamal yang mana seluruh pekerjaannya adalah mengingkari Tuannya, dan
yang amalnya adalah meninggalkan perkara Azhimat dan Awla, yang menjadikan hal
keadaan zhahirnya yang elok sebagai tempat tumpuan pandangan makhluk dan menjadikan
hatinya yang rosak sebagai tempat pandangan Haqq Allah Ta'ala, yang mana telah
memberikan seluruh Himmat kesungguhan dan usaha untuk menghiasi zhahirnya dan pada
bathinnya telah membangkitkan kehinaan yang berterusan. Perkataannya sama sekali
berkhilafan dengan hal keadaannya dan hal keadaannya adalah berdasarkan khayalan
fikirannya sendiri.
Apakah yang terhasil daripada mimpi dan khayalannya dan daripada perkataan dan
hal keadaannya apakah kesangsian yang dapat diperlapangkan? Oleh kerana itu, selain dari
malang dan kerugian tiada apa-apa pun yang terhasil. Kedegilan dan kesesatan setiap waktu
dalam amalannya, dia adalah tempat Mabda permulaan perkara fasad dan kejahatan dan
Mansya tempat terbitnya kehendak perlakuan zalim dan maksiat. Secara ringkasnya seluruh
jisimnya adalah mengaibkan dan terhimpunnya himpunan dosa. Amal kebaikan yang
dilakukannya adalah layak untuk dilaknat dan ditolak dan amal kebajikannya hanya boleh
dicela dan dicampak.

(&#JM
a8R ; 7 g
t
c
>) + +M' J' [/ p/
' [* p/

' >: ,9 s
I >+
Rubba Qari Al-Quran Wal-Quranu Yal'inuhu
Betapa ramai Qari yang membaca Al-Quran yang Al-Quran melaknat ke atas mereka.
Hadits ini pada kebenaran yang Haqq adalah suatu saksi yang muktabar. Dan,

(lW " N
c
>)
+ #/
' ]/' )(
V( R: * * '8
* * + , 7
' 8, oW*' | o,0
Kam Min Shoimin Laisa Lahu Min Shiyamihi Illaz-Zhama Wal-Ju'

Berapa ramai dari orang berpuasa yang tiada hasil bagi mereka daripada puasanya kecuali
lapar dan dahaga.
Ini juga suatu saksi yang benar berkenaan perkara ini. Maka betapa malangnya ke atas
seseorang yang hal keadaannya, martabatnya, kesempurnaannya dan darjatnya adalah
sebagaimana yang tersebut. Istighfar permohonan keampunannya juga adalah dosa seperti
seluruh dosa-dosa yang lain, bahkan jauh lebih berlipat kali ganda dari itu. Dan permohonan
Taubatnya juga adalah buruk dan mungkar seperti seluruh keburukan dan kemungkaran
bahkan jauh lebih buruk dari itu.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

189

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Dan kenyataan perkataan ini adalah benar,

d 8:9, + 8:,
+ J/M' ' ' 2< 0/

Kullu Ma Yaf'aluhu Al-Qabihu Qabihun.


Setiap apa yang dilakukan oleh orang yang buruk adalah buruk.
Syair:

b@@ufl @fl@ufl @@fl


Za Gandum Jau Za Jau Gandum Neayad

@nad@)@ufl @@@@nad@)@@ufl @@
Nah Jau Gandum Sey Ugte Hain Nah Gandum Jau Sey Ugti Hai
Barli bukannya daripada gandum dan gandum bukannya daripada barli.
Penyakitnya adalah Zati pada zat dirinya yang mana tidak menerima sebarang
penyembuhan dan kesakitannya adalah asli yang mana tidak boleh menerima sebarang ubat.
Sesuatu benda yang masuk pada sesuatu zat yakni secara Zati maka ia sama sekali tidak akan
terlenyap dari zat tersebut.

o)a@@@@@@jy@a@b)
Siyahi Az Habsyi Gae Rawad Keh Khud Zang Ast

@@@b)@@jy@@mbu@@
Nahin Jati Hai Habsyi Ki Siyahi Kionkeh Fitri Hai
Hitam yang ada pada Si Habsyi tidak akan kehilangan,
Kerana pada fitrahnya zatnya sememangnya kehitaman.
Apakah yang dapat daku lakukan?

=t |0r& (#%2 3s9u !$# /Syn=s $tu

Wama Zhalamahumullahu Walakin Kanu Anfusahum Yazhlimun [An-Nahl:33]


Dan Allah tidaklah menzalimi mereka bahkan mereka sendiri yang menzalimi diri mereka.
Ya, untuk semata-mata kebaikan, semata-mata keburukan juga perlu ada supaya
kebenaran kaqiqat dapat menjadi jelas dan sesuatu perkara itu dapat dikenalpasti menerusi
sesuatu yang berlawanan dengannya. Kebaikan dan kesempurnaan adalah perkara yang
Mawjud, oleh kerana itu perkara yang berlawanan dengannya seperti keburukan dan
kekurangan juga perlulah ada. Untuk menzahirkan keindahan dan kecantikan adalah
memerlukan cermin dan cermin perlu berada bertentangan dengan benda.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

190

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Maka secara lazimnya bagi kebaikan tentu ada keburukan dan bagi kesempurnaan juga
tentu terdapat kekurangan sebagaimana kedudukan cermin. Oleh itu, pada sesuatu perkara
yang banyak terdapat kekurangan dan keburukan maka kebaikan dan kesempurnaan juga
akan berada pada kadar kelebihan tersebut. Adalah suatu muamalah yang ajaib bahawa orang
yang buruk ini telah mengadakan suatu makna tentang madah pujian dan ianya telah menjadi
suatu kedudukan maqam tentang keburukan dan kekurangan, kebaikan dan kesempurnaan.
Maka secara lazimnya, Maqam Abdiyyat adalah yang tertinggi dari sekalian maqam
kerana pengertian makna ini ialah bahawa melihat kepada kekurangan diri adalah paling
sempurna dalam Maqam Abdiyyat dan mencapai kesempurnaan dalam pencapaiannya. Oleh
kerana itu, Para Mahbubin yang dikasihi adalah dimuliakan dengan Maqam ini dan Para
Muhibbin yang mengasihi dapat menghasilkan kelazatan dengan Dzauq Syuhud.
Menghasilkan kelazatan dalam pengabdian dan berikhtiar memilih untuk menjinakkan diri
dengannya adalah ciri-ciri yang dikhususkan kepada Para Mahbubin yang dikasihi. Kejinakan
Para Muhibbin yang mengasihi adalah dalam Musyahadah Para Mahbubin yang dikasihi
manakala kejinakan Para Mahbubin adalah dalam pengabdian terhadap Mahbub Haqiqi.
Dalam kejinakan pengabdian ini mereka dikurniakan dengan kemuliaan daulat kesedaran
terhadap kekurangan diri dan cemerlang dengan nikmat ini.
Satu-satunya penghulu medan ini, penghulu Agama dan Dunia, penghulu orang-orang
yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian adalah Habib Rabbil-Alamin kekasih
Tuhan Pemelihara semesta alam, semoga ke atas Baginda kesempurnaan Selawat dan
kebaikan yang sempurna. Dan bagi mereka yang menuruti Qadha dan Qadar yang mana
dengan Fadhzal dan Karam semata-mata mahu agar dikurniakan dengan kemuliaan daulat
melihat kepada kekurangan amal sendiri, maka dia hendaklah Mutabiat menuruti Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada darjah yang
sempurna dan menerusi Wasilah menuruti Baginda ini akan membawanya kepada Maqamat
yang tinggi.

y9$# x09$# !$#u 4 !$to t ? !$# s y79s

Yang demikian itu adalah Fadhzal kekurniaan Allah yang dikurniakannya kepada sesiapa
yang dikehendakiNya dan Allah adalah Yang Maha Pengurnia lagi Maha Agung. [Jum'ah:4]
Kesempurnaan kejahatan dan kekurangan adalah bermaksud Ilmu Dzauqi yang ada
pada Salik, ianya bukanlah bermaksud bahawa orang itu bersifat dengan sifat jahat dan
kurang. Orang yang berilmu ini adalah seseorang yang berakhlak dengan Akhlaq Allah
Taala. Kesedaran pengetahuan terhadap kekurangan diri ini juga adalah buah daripada
berakhlak dengan Akhlaq Allah. Kejahatan dan kekurangan pada maqam ini tiada sebarang
kepentingan selain dari perkara tersebut bahawa ilmu pengetahuan mempunyai takluk
dengannya. Ilmu ini dengan menerusi Syuhud yang sempurna adalah semata-mata kebaikan.
Pada arah kebaikan ini semua perkara nampak kelihatan sebagai kejahatan. Kaifiyyat ini
berlaku adalah sesudah Nafs Muthmainnah Nuzul menuruni pada Maqamnya.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

191

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Selagimana seseorang Salik tidak meletakkan dirinya pada tanah sebegini dan kerja
menfanakan Nafs belum hingga ke darjah ini dia tiadalah bernasib dengan kesempurnaan
Kamalat Hadhrat Mawla Karim Jalla Syanuhu. Maka betapa tidak malangnya nasib seseorang
yang menganggap bahawa dirinya adalah Ain Mawla dan Tuan Aaqa dan menganggap
shifat-shifatnya sebagai Shifat-shifat Haqq Allah Taala Syanuhu. Maha Tinggi Zat Allah dari
sedemian itu dengan ketinggian yang besar. Khayalan pemikiran seperti ini pada Asma dan
Shifat adalah Ilhad dan Zindiqah. Mereka yang beraqidah dengan aqidah ini adalah
termasuk dalam golongan yang berkenaan mereka suatu ayat telah diturunkan,

yr& s= t%!$# (#su

Wadzarul Ladzina Yulhiduna Fi Asmaaihi. [Al-A'raf:180]


Dan tinggalkanlah mereka yang Ilhad pada Asma Allah Taala.
Perkara ini bukanlah sesuatu yang perlu bahawa setiap orang yang Jazbahnya
mendahului Suluk maka dia mesti daripada kalangan Mahbubin, akan tetapi dalam mencapai
Mahbubiyyat, mendahulukan Jazbah adalah syarat. Ya, walaubagaimanapun pada setiap
Jazbah terdapat suatu jenis pengertian makna pada Mahbubiyyat yang mana tarikan Jazab
tidak akan terhasil tanpanya dan makna bagi Mahbubiyyat ialah sesuatu yang terjadi
daripada Awaridhz iaitu pengecualian yang bersifat kesementaraan dan bukannya secara
Zati. Dan pengertian makna Zati bagi Mahbubiyyat ialah bahawa dari kalangan perkaraperkara Asyya ianya tidak berillat dengan sesuatu perkara yakni keadaan Mahbubiyyat
Zatiyyah adalah terhasil tanpa sebarang Illat dan sebab, sepertimana setiap Para Muntahi
pada akhirnya adalah menghasilkan Jazbah tetapi mereka termasuk dalam golongan Para
Muhibbin dan tidak temasuk dalam golongan Para Mahbubin. Dan dengan sesuatu
pengecualian yang berlaku maka makna Mahbubiyyat terbentuk padanya dan bukannya
secara Zati, dan Mahbubiyyat jenis ini yang terhasil kerana sesuatu pengecualian adalah tidak
mencukupi untuk menjadikan Salik secara mutlak dari kalangan Mahbubin dan pengecualian
itu adalah Tashfiyyah dan Tazkiyyah. Dan pada sebahagian Para Mubtadi, Ittiba menuruti
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas
dan Mujmal adalah sebab bagi penghasilan makna ini sama ada dia Ittiba' menuruti hanya
pada sebahagian perkara, bahkan bagi Para Muntahi juga untuk membangkitkan penghasilan
adalah dengan Ittiba menuruti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassallam dan ianya adalah
mencukupi. Dan pada Para Mahbubin juga makna Mahbubiyyat Zatiyyah tersebut akan
terzahir dengan kekurniaan Fadhzal Rabbani adalah dengan perantaraan Ittiba menuruti
Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan daku berkata bahawa
pengertian makna Zati juga adalah menerusi perantaraan kesesuaian Hadhrat Baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam, dan daripada Asma Allah Taala, suatu isim yang
menjadi sebagai Rabb pentarbiyah Salik ini pada hak kekhususannya yang benar telah berlaku
kesesuaian Isim tersebut yang mana merupakan Rabb pentarbiyah Hadhrat Baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia telah memperolehi Saadat kejayaan ini
daripada Maqam tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mengetahui perkara
yang sebenarnya dan kepadaNyalah tempat kembali dan Allah menetapkan kebenaran yang
Haqq dan Dialah yang memberikan Hidayat menunjukkan kepada jalan yang lurus.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

192

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

PENJELASAN:
Maktub kesembilan ini adalah memaparkan Adab kesusasteraan dan Fashahat yang
dimiliki oleh Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu. Kandungan surat ini menerangkan
berkenaan hal-hal keadaan yang bersesuaian dengan Maqam Nuzul yang dialami oleh
seseorang Arif. Penerangan yang lebih lanjut mengenai perkara ini ada dinyatakan
huraiannya dalam Maktub 11 dan Maktub 222 Daftar 1 Maktubat Imam Rabbani.

MAQAM NUZUL SESEORANG ARIF


Pada permulaannya akan terzahir Ahwal Kasri Nafsi yakni kerendahan diri dan Kamal
Tawadhu yakni merendahkan diri dengan sempurna. Kemudian mencela segala ahwal dan
amalannya, dan menganggap niat-niatnya sebagai fitnah dan tohmah, dan menganggap
bahawa segala perbuatannya sebagai bersalah dan himpunan pekerjaan yang sia-sia, dan
menganggap bahawa zat dirinya sebagai jisim yang penuh dengan keaiban dan dosa-dosa
kemaksiatan. Bahkan dalam Maktub 11 dan Maktub 222 Daftar 1, beliau telah menganggap
bahawa dirinya adalah lebih buruk dan teruk dari orang Kafir dan Zindiq. Sedangkan bagi
seseorang hamba yang beriman menzahirkan serta memutlakkan lafaz-lafaz dan khayalan
fikiran yang seumpama ini secara zahirnya adalah diketahui sebagai bertentangan dengan
Aqal dan Naqal.

PERSOALAN
Timbul suatu persoalan di sini, bahawa Hadhrat Imam Rabbani sebagai seorang Shufi
Kamil, Arif Akmal dan Alim Ajal, apakah hikmahnya kalimat-kalimat seperti ini boleh
terzahir daripada beliau? Dan bagaimana mungkin terjadi dalam satu ketika pada satu zat
dapat mencapai Kamalat Wilayat dan juga memiliki sifat kesedaran terhadap kekurangan diri
sedangkan Ijtima Dhziddain adalah Muhal yakni perhimpunan dua perkara yang
bertentangan adalah mustahil.

JAWABAN PERSOALAN
Sebagai menjawab persoalan ini, beberapa penjelasan perlu didahulukan,
1. Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu sendiri telah memberikan jawaban yang
mencukupi terhadap persoalan ini bahawa,
Menghimpunkan kedua-dua perkara yang bertentangan adalah mustahil atas syarat
bahawa jika kedua-duanya berada pada satu tempat yang sama, dan berkenaan apa yang
kami perkatakan ini adalah tempat yang berbilang-bilang. Pada Insan Kamil untuk Uruj
menuju ke atas adalah menerusi Lathaif Alam Amar dan untuk Nuzul turun ke bawah
adalah menerusi Lathaif Alam Khalaq. Sejauh mana kadar ketinggian yang dapat dicapai
menerusi Lathaif Alam Amar, dengan kadar yang sama kesesuaian dengan Alam Khalaq
akan tamat. Dan di sini ketidaksesuaian berlaku adalah disebabkan rendahnya
kedudukan Alam Khalaq. Dan pada Alam Khalaq, dengan kadar sebanyak mana
dituruninya maka dengan kadar itulah Salik akan mengalami rasa tiada kemanisan dan
tawar tapa rasa. Dan kesedaran terhadap keaiban dan kekurangan diri lebih
diketahuinya. Kerana itulah Para Muntahi Marju mengharapkan kelazatan dan
kemanisan tersebut yang mana telah dipermudahkan untuk mereka pada peringkat
permulaan dan pada peringkat penghujungan ianya terlepas daripada tangan dan
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

193

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


digantikan dengan rasa tawar tanpa rasa mulai terbentuk, dan kerana itulah bahawa
seseorang Arif menganggap orang Kafir adalah lebih baik dari dirinya kerana pada diri
orang Kafir kerana dengan sebab bercampurnya Alam Amar dan Alam Khalaq pada
orang-orang Kafir terdapat suatu cahaya Nuraniyyat, sedangkan Kaifiyyat campuran
adunan tersebut sudah tiada lagi pada orang Arif. [Maktub 222 Daftar 1] Ketika
Suluk, Lathaif Alam Amar dan Lathaif Alam Khalaq seseorang Arif adalah dipisahkan
antara satu dengan yang lain, sedangkan Lathaif Alam Amar dan Alam Khalaq pada
orang-orang awam dan orang-orang Kafir adalah dalam keadaan bercampur antara satu
dengan yang lain. Lathaif Alam Amar adalah bersifat Nurani pada iktibar zatnya dan
membawa kepada pendekatan Taqarrub. Dengan cahaya Nuraniyyat Lathaif Alam
Amar, ianya juga telah mencahayakan dan menyinarkan Lathaif Alam Khalaq, tetapi bagi
Lathaif seseorang Salik dan Arif ketika waktu Uruj telah meninggalkan Alam Khalaq
jauh ke bawah dan sampai kepada Alam Amar, maka dengan sebab jauhnya kedudukan
Alam Amar, Arif dan Salik melihat Alam Khalaq sebagai kegelapan dan kehitaman
dalam pandangannya. Kerana itulah ketika beliau mengalami penyaksian Musyahadah
tentang hal keadaan ini beliau mengungkapkan kenyataan tentang dirinya mengetahui
bahawa orang-orang Kafir adalah lebih cahaya Nurani berbanding dirinya. Wallahu
Warasuluhu Alam, Dan Allah dan RasulNya adalah lebih mengetahui.
2. Penjelasan bagi persoalan tersebut di atas juga telah dijelaskan oleh Hadhrat Khwajah
Khwajagan Mirza Mazhhar Jan Janan Syahid Dehlawi Rahmatullah Alaih dalam
penulisannya seperti berikut, Tahqiq bagi menjawab persoalan ini adalah tertegak atas
mengetahui bahawa di sisi Hadhrat Mujaddidiyyah Quddisa Sirruhum bahawa Haqaiq
Mumkinat adalah susunan perhimpunan Adam Idhzafiyyah dan Zhilal dengan Shifat
Haqiqiyyah yakni dalam Ilmu Ilahi, Adam ketiadaan tersebut dengan berdasarkan
pertemuannya dengan Asma dan Shifat suatu ketetapan telah terbentuk dan cahayacahaya Anwar menjadi cermin bagi Asma dan Shifat lalu menjadi Mabadi Taayyunat
bagi alam. Dan pada Khariji Zhilli yang merupakan bayangan Zhill Khariji Haqiqi,
dengan tindakan Tuhan ianya menjadi terwujud secara Wujud Zhilli dan berdasarkan
kepada susunan ini dasar segala kesan-kesan kebaikan dan kejahatan dapat diketahui.
Pada sudut Adam Zati sedang melakukan kasab kerja kejahatan dan pada sudut Wujud
Zhilli sedang melakukan kasab kerja kebaikan. Maka pandangan Sufi adalah tertumpu
kepada sudut wujudnya tempat penzahiran yang baik dan buruk yang mana terdapat
pada tempat-tempat penzahiran tersebut dan menjadi dasar perkara kebaikan, dan
apabila melihat ke dalam dirinya maka pandangannya akan tertumpu pada ketiadaan
arah yang mana merupakan adalah zat dirinya dan menjadi tempat Mansya perkara
keburukan, dan dia akan melihat bahawa dirinya adalah kosong dari sebarang kebaikan
dan kesempurnaan secara mutlak, dan ketelanjangannya dari kebaikan dan
kesempurnaan yang mana dia telah melakukan kasab kerja pada sudut kewujudannya
akan mendapati bahawa ianya bukanlah miliknya dan terpaksa menganggap bahawa
dirinya adalah lebih buruk dari orang Kafir dan segala perkara keji yang lain.Daripada
keterangan-keterangan tersebut dapatlah diambil suatu natijah kesimpulan bahawa
seseorang Shufi Kamil sekali-kali tidak akan menisbatkan sebarang kebaikan dan
kesempurnaan terhadap dirinya bahkan menganggap semuanya adalah pinjaman. Ini
juga adalah pengertian makna bagi terhasilnya Fana Taam dan Masyhud Shahih. Jika
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

194

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


pada pandangan seseorang Shufi tertumpu kepada arah wujud dirinya dan cahayacahaya Anwar yang dipinjamkan kepadanya maka arah pencerminannya yang
merupakan Adam ketiadaan akan menjadi tertutup, kemudian dia akan mengeluarkan
dakwaan seperti Ana Asy-Syams yakni dakulah mentari dan perkataan Hadhrat
Hussain Ibni Manshur Al-Hallaj Rahmatullah Alaih iaitu Ana Al-Haqq yakni daku
adalah Yang Maha Benar juga berada dalam rahsia ini. Meskipun dia tidak dapat
melihatNya namun terdapat kesilapan dalam penglihatannya dan kerana ditenggelami
dengan hal keadaan kemabukan Sukr dia tidak dapat membezakan arah Adam
ketiadaan dan arah Wujud kewujudan. Ramai Para Salikin telah melakukan kesilapan
jenis ini kecuali orang-orang yang Allah Taala pelihara menerusi keberkatan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Habibullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
3. Dalam hal-hal keadaan Suluk, terzahirnya Waridat yang seumpama jenis ini adalah
sebagai menjelaskan Hal, bukannya bagi menjelaskan Aqidah kerana Aqaid Tawhid
mereka adalah Khalis suci dan berdasarkan Ittiba Risalat Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
4. Segala penerangan yang diberikan dalam Maktub kesembilan ini pada menerangkan
kelemahan dan kekurangan diri pada asalnya adalah merupakan pengenalan-pengenalan
Maarif Maqam Abdiyyat. Sesudah Para Awliya Mahbubin mencapai Maqam Abdiyyat,
apabila mereka melihat kepada Shifat Basyariyyat kemanusiawian yang terdapat pada
dirinya maka mereka mengetahui bahawa kewujudan diri mereka adalah Adam
Mahadhz yakni ketiadaan semata-mata yang mana adalah suatu jisim yang penuh
dengan Zhulmat kegelapan, kekotoran, kebencian dan kejahatan. Pada tempat yang
penuh dengan Zhulmat dan kekejian amal kebaikan yang manakah boleh berlaku
padanya? Kerana itulah beliau mengatakan bahawa Setiap apa pekerjaan yang
dilakukan oleh seseorang yang keji adalah turut sama keji, kerana untuk gandum
bertukar menjadi barli dan barli bertukar menjadi gandum adalah tidak boleh berhasil.
Dan juga kehitaman pada seseorang Habsyi tidak dapat dipisahkan kerana kehitaman
adalah warnanya secara Zati. Begitu juga dengan zat seseorang Salik bahawa untuk
menghapuskan Adam ketiadaan dirinya adalah tidak mungkin walau berapa kali
diberikan Tawajjuhat dan sebarang jampi serapah sekalipun kerana Adam ketiadaan
adalah penyakitnya secara Zati yang tidak boleh diubati.

MAQAM ABDIYYAT
Pada Maqam Abdiyyat inilah seseorang Insan dapat membuka rahsia Zhulmat
kegelapan dan Adamiyyat ketiadaan, dan menyedari Haqiqat ketidaksamaan dirinya dengan
Allah Taala secara sempurna. Sebelum Maqam Abdiyyat, seseorang Salik adakalanya akan
merasakan bahawa dirinya adalah sebagai Aini Haqq dan adakala merasakan bahawa dirinya
sebagai Zhilli Haqq, adakalanya merasakan bahawa dirinya sedang Maiyyat beserta dengan
Haqq dan adakalanya merasakan bahawa Haqq sedang meliputi dirinya. Adalah zhahir
bahawa Kaifiyyat dan Waridat sebegini adalah bertentangan dengan kelemahan Basyariyyat
kerana Ainiyyat dan Zhilliyyat dan sebagainya adalah sebagai memberikan khabar bahawa
terdapat suatu kesesuaian Munasabat dengan Hadhrat Zat dan pada Maqam Abdiyyat
ketiadaan Munasabat mula diperhatikan yang merupakan mafhum bagi Tawhid Syuhudi.
Wallahu Alam.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

195

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Maqam Abdiyyat adalah yang tertinggi daripada sekalian Maqamat. Antara buahbuah yang terhasil pada Maqam Abdiyyat adalah memerhatikan kepada zat diri sendiri
sebagai lemah dan bersalah dan melihat bahawa amalannya adalah kurang, yang mana cirriciri ini hanya dikhususkan kepada Para Hamba yang dikasihiNya. Dalam Ubudiyyat
pengabdian seseorang Insan, langkahannya akan dapat menjadi suci dan bersih apabila dia
menganggap amalannya adalah Riya dan menganggap bahawa segala Ahwalnya adalah
dakwaan semata-mata. [Risalah Qusyairiyyah] Melebihi Maqam Ubudiyyat tiada apa lagi
yang akan diperolehi dan bagi seseorang Mukmin tiada lagi Maqam yang lebih tinggi dan
lebih sempurna dari Maqam Ubudiyyat, kerana Allah Taala telah mentakrifkan Hadhrat
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Miraj dengan menggunakan lafaz ini
dan malam Miraj adalah waktu yang paling istimewa bagi Hadhrat Baginda Nabi Shallallahu
Alaihi Wasallam di dunia ini. Allah berfirman pada ayat 1 Surah Al-Isra,

%!$# $|%F{$# fy9$# n<) #tys9$# fy9$# i Ws9 7y/ 3u.r& %!$# zys6
.Kt79$# 9$# u ) 4 !$oGt#u t.9 s9ym $o.tt/

Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan HambaNya pada suatu malam dari AlMasjidil-Haram ke Al-Masjidil-Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami
perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia
adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan pada ayat 10 Surah An-Najm,

4yrr& !$t 6t 4n<) #yrr's

Lalu dia mewahyukan kepada HambaNya Muhammad apa yang Allah telah wahyukan.
Jika terdapat sebarang nama lain yang lebih mulia dari Ubudiyyat maka sudah tentu
Allah Taala akan memanggil Hadhrat Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama
tersebut. [Risalah Qusyairiyyah] Di dalam kitab Mawahib Laduniyyah m/s 105 Jilid 6, ada
menyatakan bahawa pada malam Miraj ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah
mencapai darajat yang tertinggi dan martabat-martabat yang teratas, Allah telah berfirman,

(Z8 $
#) Z* I* #+M :N K
' 8, R: l*r:N: s
| >' ' , ,9 K
' -/| '3
/ o' N: + I _+H ' * 8, R: fg'MD' y
x
l' ,

Allah Taala telah berwahyu kepada Hadhrat Nabi, Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi
Wasallam, dengan pengurniaan apakah akan Aku berikan kepadamu pada hari ini?
Baginda bersabda, Wahai Tuhanku, Nisbatkanlah diriku terhadap ZatMu dengan Nisbat
Ubudiyyah.

SYAN ABDIYYAT HADHRAT BAGINDA NABI MUHAMMAD


RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah
orang yang mula-mula menzahirkan pengabdiannya di dalam Kalimah Syahadat,

+ /#+>' ' c+ + '


~I Y
' + [( , + =' 3,

Daku bersaksi bahawa Muhammad adalah HambaNya dan RasulNya.


& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

196

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Bahawa mula-mula kedudukannya sebagai Hamba telah dizahirkan dan kemudian
sesudah itu baharu dinyatakan nikmat Kerasulannya. Tanda Ibadat yang dilakukan oleh
Baginda adalah bahawa kaki Baginda yang diberkati telah menjadi bengkak kerana lama
berdiri malam dalam sembahyang,

(2E 716B 6>) c+ '' 9, G'>I #' D'

Telah bengkak kedua-dua kaki Baginda.


Namun dalam pada itu Baginda berdoa dengan doa berikut,

K
' D*' ' * I ' L' '' ' '

Ya Allah, kami tiada dapat melaksanakan Ibadat pengabdian kepadaMu sebagaimana


hak sebenar pengabdian terhadap SyanMu.
Meskipun Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah Mahbub yang dikasihi Allah namun tetap juga Baginda memperbanyakkan Istighfar
meminta keampunan daripada Allah Taala. Irsyad bimbingan daripada Baginda adalah
seperti berikut,

(2E 346B oJ) U} I ' {


' M* ' Z* J,8(J
' &: #'8
l*- y
H
+ * t'r,- l:J,9 l,J ' [/ 't8+ , + IR:

Sesungguhnya kekotoran juga datang ke atas hatiku, maka daku beristighfar meminta
keampunan pada Allah dalam sehari dan semalam sebanyak tujuhpuluh kali.

SYAN ABDIYYAT HADHRAT NABI IBRAHIM ALAIHISSALAM


Hadhrat Nabi Ibrahim Alaihissalam adalah Khalil Allah dan juga Imam di dunia ini
tetapi dalam pada keadaan Syan Khullat dan Imamat yang dimiliki, Baginda berdoa dengan
permohonan berikut,

tWy7 tt B u

Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. [26:87]
Tanda Istihdhar menghadirkan Azhmat kebesaran Ilahiyyah pada Baginda adalah
bahawa meskipun dalam kedudukannya sebagai Rasul Ulul Azmi dan Khalilullah, Baginda
tetap memikirkan kehinaan dan kesalahan dirinya pada Hari Kebangkitan kelak dan Baginda
telah memaparkan Shifat Adamiyyat bagi kewujudannya dan kelemahan Abdiyyat dalam
pengabdiannya.

SYAN ABDIYYAT HADHRAT NABI MUSA ALAIHISSALAM


Sekali peristiwa Hadhrat Baginda Nabi Musa Alaihissalam telah menampar seorang
Qibti lalu terus meninggal dunia, lalu Baginda menzahirkan kesalahannya dengan berdoa,

m9$# 0t9$# u ) 4 &s! tx0ts < 0$$s 0t Mn=s o) b>u t$s%

Hadhrat Nabi Musa Alaihissalam berdoa: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah


menganiaya diriku sendiri kerana itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya,
Sesungguhnya, Allah Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [28:16]
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

197

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Baginda menamparkan Qibti dengan niat semata-mata untuk mendidik dan bukannya
bermaksud untuk membunuhnya, bahkan dengan tujuan membunuh seorang yang layak
diperangi adalah diperbolehkan, namun Syan Abdiyyat Hadhrat Nabi Musa Alaihissalam
telah menganggapkan perbuatan tersebut sebagai dosa bagi dirinya.

SYAN ABDIYYAT HADHRAT YUSUF ALAIHISSALAM


Berkenaan dengan kesempurnaan Syan Abdiyyat Hadhrat Nabi Yusuf Alaihissalam
membebaskan dirinya dari kejahatan Nafs dapat disaksikan pada ayat 53 Surah Yusuf,

m 0x n1u ) 4 n1u zmu $t ) K9$$/ 8u$V{ }09$# ) 4 0t ht/& !$tu

Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kerana sesungguhnya Nafs itu selalu
menyuruh kepada kejahatan kecuali Nafs yang diberi Rahmat oleh Tuhanku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Maksudnya di sini bahawa Baginda tidak mengatakan Nafs adalah buruk pada Zatnya
kerana setiap Nafs telah diperintahkan dengan keburukan kecuali Nafs yang telah diberikan
Rahmat oleh Tuhan Yang Maha Pemelihara.
Nufus Para Anbiya Alaihimussalam adalah Muthmainnah dan telah mencapai
ketenteraman dalam mematuhi segala kehendak Allah yang mana Nafs Hadhrat Nabi Yusuf
Alaihissalam adalah termasuk juga tetapi Baginda menganggap Nafs Muthmainnah pada
dirinya adalah Nafs Ammarah lalu menzahirkan kehambaan Ubudiyyatnya. Maksudnya
adalah bahawa kebersihan dan kesucian dirinya bukanlah kesempurnaan bagi Nafs dirinya
kerana menentang Nafs adalah mustahil, bahkan ini adalah semata-mata kesan dari
kesempurnaan Rahmat Allah Taala terhadap dirinya.

SYAN ABDIYYAT PARA SHAHABAT RADHIYALLAHU ANHUM


Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah
mengatakan berkenaan Hadhrat Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahawa jika sesiapa hendak
melihat mayat yang sedang berjalan di bumi maka hendaklah melihat kepada sahabatnya iaitu
Hadhrat Abu Bakar Siddiq Radhiyallahu Anhu. [Maktubat Maashumiyyah Maktub 24:
Daftar 3]
Dalam Hadits tersebut telah menyatakan tentang Syan Abdiyyat Hadhrat Sayyidina
Abu Bakar Siddiq Radhiyallahu Anhu bahawa Istihdhar beliau terhadap Azhmat kebesaran
Tuhan sehinggakan tidak menghiraukan langsung tentang kewujudan dirinya lalu berikhtiar
memilih hal keadaan bagaikan mayat yang hidup.
Berkenaan Hadhrat Sayyidina Umar Faruq ketika peristiwa kesyahidannya beliau
telah memberikan wasiat dengan mengatakan, Hendaklah menganggapkan bahawa diri
kamu sendiri adalah buruk, sesiapa yang menganggap bahawa dirinya adalah baik akan
menjadi binasa. Ungkapan kata-kata beliau ini adalah menzahirkan Maqam Abdiyyat.
Para Shahabat Ridhwanullah Alaihim Ajmain menganggap bahawa amalan yang
mereka lakukan adalah bersifat kekurangan dan menganggap diri mereka adalah menyerupai
orang Munafiq dan atas perkara ini mereka sentiasa ditenggelami dengan perasaan takut
terhadap Tuhan.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

198

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

SYAN ABDIYYAT HADHRAT BISYIR HAFI


Hadhrat Bisyir Hafi Rahmatullah Alaih adalah seorang Alim Rabbani. Beliau
mendapat gelaran Hafi yang bererti seorang yang berkaki ayam tidak berkasut setelah
mendengarkan sepotong ayat Al-Quran dari Surah Az-Zariyyat ayat 48,

ty9$# zs $yuts uF{$#u

Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah Kami.
Lalu telah berlaku suatu Hal ke atasnya lalu berkata kepada dirinya,
Bisyir, apa yang telah kamu lakukan dengan memakai kasut di atas hamparan bumi
yang telah Allah Taala hamparkan.
Lalu beliau mula berjalan dengan berkaki ayam tanpa memakai kasut. Hal keadaan
Hadhrat Bisyir Hafi Rahmatullah Alaih ini adalah Mazhhar yang menzahirkan keadaan Syan
seseorang yang ditenggelami dengan perasaan kehambaan Abdiyyat.

SYAN ABDIYYAT HADHRAT SYAIKH ABDUL QADIR JAILANI


Hadhrat Sayyidina Ghauts Azham Syaikh Abdul Qadir Jailani Rahmatullah Alaih
adalah seorang ketua Para Muqarrabin di gerbang Ahadiyyat, tetapi beliau menzahirkan Syan
Abdiyyat kehambaan dirinya menerusi lafaz-lafaz berikut,
Apabila Iman dapat sampai tiba ke kubur dengan selamat,
Ketika itu dia akan memuji ketangkasan dan kepandaiannya.
Yang perlu dituntut dalam setiap amalan kebaikan yang kita lakukan bukanlah rasa
kebanggaan sehingga tidak berasa takut menghadapi kehidupan Akhirat bahkan selagi hayat
masih dikandung badan selagi itulah perlu ada kekhuatiran terhadap segala amalan kebaikan
yang dilakukan dan sentiasa berasa takut kerana ianya merupakan tanda-tanda Wilayat
kewalian seseorang Wali. Hadhrat Syaikh Abdul Qadir Jailani Rahmatullah Alaih telah
berdoa dengan doa berikut,
Ya Allah, pada Hari Qiyamat nanti bangkitkanlah daku dalam keadaan buta supaya
dengan sebab dosa-dosaku daku tidak berasa malu di hadapan sekalian Para HambaMu.
Subhanallah! Demikianlah keadaan kehambaan Syan Abdiyyat Para Hamba Allah
Taala Yang Maha Pemurah sebagaimana yang telah diisyaratkanNya di dalam Al-Quran
pada ayat 63 Surah Al-Furqan,

$Vn=y (#9$s% =yf9$# t6s%s{ #s)u $Zy F{$# n?t tt %!$# uq9$# $t7u
Dan Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di
atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka
mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan.
Yakni, tanda-tanda Hamba Allah yang makbul di sisiNya adalah bahawa mereka itu
berjalan dengan perasaan miskin dan lemah. Lafaz Haun pada pengertian bahasa bererti
kehinaan dan rendah hati, maksudnya bahawa tanda-tanda Syan Abdiyyat Para Hamba Allah
adalah bahawa ketika mereka berjalan pun dapat diperhatikan ciri-ciri kehambaan pada diri
mereka. Semoga Allah mengurniakan kepada kita dengan Syan tersebut.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

199

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

SYAN ABDIYYAT HADHRAT MAULANA MUHAMMAD ILYAS


Hadhrat Maulana Muhammad Ilyas Kandhlawi Rahmatullah Alaih adalah seorang
pengasas Jemaah Dakwah Tabligh yang berpusat di Basti Nizamuddin, New Delhi, India dan
pergerakannya sedang bergerak di seluruh dunia sehingga ke hari ini. Beliau adalah Amir
Jemaah yang pertama dan dengan kesungguhan beliau ramai Para Ulama telah melibatkan
diri dengan usaha beliau termasuklah Hadhrat Maulana Abul-Hassan Ali An-Nadwi
Rahmatullah Alaih. Ketika hendak meninggal dunia, beliau sentiasa membaca doa berikut,

l*J' ' * 6** l'">, K


' r+
' >' ' l:+/ * + ' , K
' D+' * t' oI =+ J( ,

Ya Allah, keampunanMu adalah lebih luas dari dosaku dan RahmatMu adalah lebih daku
harapkan daripada amalanku.
Meskipun dengan kemuliaan beliau sebagai seorang Amir yang memimpin usaha
jemaah Dakwah dan Tabligh, beliau dengan Syan Abdiyyatnya tetap merasakan bahawa
dirinya sebagai hamba yang berdosa dan tetap mengharapkan Rahmat Allah Taala.

SYAN ABDIYYAT HADHRAT SYAIKH MUSA RUHANI BAZI


Hadhrat Syaikh Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi Rahmatullah Alaih adalah
seorang Syaikh Al-Hadits dan Syaikh At-Tafsir yang begitu masyhur di Jamiah Asyrafiyyah,
Lahore, Pakistan dan telah wafat pada tahun 1998 M. Beliau adalah seumpama Ensaiklopedia
bergerak pada zamannya dan telah mengarang banyak kitab pengajian ilmu-ilmu Islam.
Meskipun begitu ketika beliau hampir meninggalkan dunia, kata-kata yang terbit dari
mulutnya adalah menzahirkan kehambaannya yang lemah dan dhaif sebagai berikut,

n8*M
I
L' + ' l|R: oI =+ J( ,

Ya Allah, sesungguhnya daku adalah HambaMu yang dhaif.

SYAN ABDIYYAT HADHRAT KHWAJAH KHAN MUHAMMAD


Berkenaan Syan Abdiyyat yang terdapat pada Hadhrat Khwajah Khwajagan Maulana
Khwajah Khan Muhammad Sahib Khanqah Sirajiyyah Rahimahullah begitu banyak telah
dapat diperhatikan oleh ramai Para Akabirin Ulama dan Awliya Mutaakhirin. Beliau
merupakan seorang Guru Mursyid dan berkhidmat membimbing Ruhani Para Murid dalam
Silsilah Naqsyabandi Mujaddidi di Khanqah Sirajiyyah, Kundiyan, Mianwali, Pakistan. Beliau
juga merupakan mantan pemimpin Majlis Tahaffuz Khatmun Nubuwwat dan Majlis Ahrar
Islam serta menjadi penaung parti politik Jemaah Ulama Islam Pakistan.
Beliau adalah pemimpin Para Ulama dan Para Awliya yang berpegang teguh dengan
Aqidah Ahli Sunnah dan sentiasa terpapar hal keadaan Khauf takutkan Allah dan Ajiz
merasakan kelemahan diri pada wajahnya sesuai dengan shifat ilmu pengetahuannya yang
mendalam mengenai kebesaran dan kekuasaan Allah serta sentiasa mengharapkan Rahmat
dan keampunanNya, firman Allah pada ayat 28 Surah Fathir,

0x t !$# 1) 3 (#yn=9$# $t6 !$# ys $y)

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah Para


Ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

200

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

JAMIIYYAT INSAN
Seterusnya Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah bermadah menyatakan
pujian terhadap Jamiiyyat Insan. Insan adalah suatu Mazhhar penzahiran yang Jami
menghimpunkan Asma dan Shifat Ilahiyyah dan merupakan suatu cermin kesempurnaan.
Dalam penciptaan Kainat, Insan adalah makhluk yang terakhir dan menduduki pada martabat
terakhir dalam susunan tertib Tanazzulat yang mana sesudah Insan tiada suatu apa pun yang
telah diciptakan. Ayat 72 Surah Al-Ahzab adalah mengisyaratkan kenyataan ini,

$p] z)x0r&u $ps]=ts r& t/r's $t6f9$#u F{$#u Nuu9$# n?t st$tF{$# $ott $)
Zy_ $Y=s t%x. ) ( |M}$# $yn=uxqu

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gununggunung maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khuatir akan
mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat
zalim dan amat bodoh.
Menurut Para Shufiya, amanat besar yang langit, bumi dan gunung-ganang tidak
mampu memikulnya dan hanya Hadharat Insan yang mampu memikulnya adalah berkenaan
Zhuhur Wujud yakni yang mampu menanggung penzahiran Asma dan Shifat bagi Hadhrat
Zat adalah hanya Insan Kamil yakni manusia yang sempurna dan keupayaan Istidad serta
kebolehan Shalahiyyat untuk menerima pantulan limpahan Asma dan Shifat hanya terdapat
pada Insan Kamil. Allah Taala telah mengemukakan amanatNya ke hadapan sekalian langitlangit dan bumi-bumi dan gunung-ganang namun mereka tidak mampu memikulnya.

SEBUAH PERUMPAMAAN
Apabila kita meletakkan wajah kita di hadapan dinding yang tebal namun dinding
tersebut tidak dapat menerima pantulan wajah kita. Apabila kita meletakkan wajah kita di
hadapan sebuah cermin kaca yang nipis dan bersih kedua-dua belah permukaan namun
cermin kaca tersebut juga tidak dapat menerima pantulan wajah kita. Kemudian apabila kita
meletakkan wajah kita di hadapan sebuah cermin yang memiliki dua jenis permukaan yakni
pada sebelah permukaannya adalah kaca yang bersih dan berkilau manakala pada sebelah
permukaan yang lain adalah ditutupi dengan warna karat dan gelap kehitaman, maka cermin
tersebut serta-merta dapat menerima dan memantulkan pantulan wajah kita. Dari sini
dapatlah diketahui bahawa pada cermin kaca yang ada warna karat gelap terdapat suatu
keupayaan untuk memantulkan pantulan yang mana untuk menzahirkan wajah kita maka
cermin tersebut perlulah diletakkan di hadapan bertentangan dengan wajah kita dan wajah
kita akan berada di hadapan kita, kerana dalam perkara ini kebersihan yang halus dan
ketebalan yang kotor kedua-duanya memainkan peranan yang penting, sedangkan pada
dinding tebal dan cermin kaca yang halus bersih tidak terdapat sebarang keupayaan tersebut.
Demikianlah juga dengan pantulan Asma dan Shifat Allah Taala yang sekalian langitlangit pun tidak mampu menerimanya kerana ianya diumpamakan seperti cermin kaca yang
halus dan bersih, demikian juga dengan sekalian bumi-bumi dan gunung-ganang juga tidak
dapat menerima pantulan Asma dan Shifat Allah Taala kerana ianya diumpamakan seperti
dinding yang tebal.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

201

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Walaubagaimanapun Insan dapat terus menerima pantulan Asma dan Shifat Allah
Taala kerana Insan adalah seumpama sebuah cermin yang terdapat kekaratan padanya. Pada
suatu arah terdapat kehalusan Malakuti yang bersifat kemalaikatan dan pada suatu arah yang
lain Insan menanggung kekotoran Haiwani yang bersifat kebinatangan, yakni pada satu sudut
permukaan Insan adalah kewujudan yang bercahaya Nurani dan pada satu sudut permukaan
yang lain adalah kegelapan Zhulmat Adamiyyat. Pada satu sudut terdapat sinaran cahaya
Ilmu pengetahuan dan pada satu sudut lain terdapat kegelapan kejahilan. Zhulmat dan
kejahilan ini memainkan peranan sebagai sudut permukaan yang karat pada cermin Insani
sebagaimana kejahatan adalah cermin bagi kebaikan dan kekurangan adalah cermin bagi
kesempurnaan. Begitulah juga dengan Insan yang menjadi cermin bagi Jamal keindahan dan
Kamal kesempurnaan Asma dan Shifat Allah Taala yang mana kesempurnaan QudratNya
dapat diperhatikan.
Kehalusan cermin tanpa ketebalan maka tiadalah paparan akan berlaku padanya,
Taman adalah tempat kekotoran maka kebersihan adalah sebagai cermin baginya.
Zat Wajib Taala adalah yang pertama sekali bershifat dengan segala Shifat-shifat
kesempurnaan dan keindahan sebagaimana telah dizahirkan menerusi sabdaan Hadhrat
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,

(1E 65B oJ) , '


,

Y
* + 2? 8*"' y
H
[( R:

Sesungguhnya Allah adalah Maha Indah dan Dia mencintai keindahan.


Sebaliknya, kejahatan dan kekurangan adalah diperlukan supaya ianya dapat menjadi
cermin bagi kebaikan dan keindahan Zat kerana jika tiada terdapat perkara kebaikan dan
keindahan pada perkara yang Mumkin, maka tiadalah paparan kebaikan dan keindahan Zat
padanya. Oleh kerana itu, keadaan Zhulmat Adamiyyat yang terdapat pada perkara Mumkin
maka kebaikan dan keindahan Zat menjadi terpapar. Adam yakni sifat ketiadaan adalah
menjadi seolah-olah suatu bentuk kesempurnaan manakala cermin adalah suatu paparan
keindahan. Dari sini, dapatlah kita mengetahui fadhilat kelebihan Insan yang melihat pada zat
dirinya dengan keburukan dan kekurangan dan Haqiqat Maqam Abdiyyat yang sebenarnya.
Wallahu Alam dan Allah Taala adalah lebih mengetahui Haqiqat yang sebenarnya.
Pada akhir ayat 72 Surah Al-Ahzab,

Zy_ $Y=s t%x. ) ( |M}$# $yn=uxqu

Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat
bodoh.
Lafaz Zhaluman Jahula pada ayat tersebut Zhalum bukanlah bermakna zalim yang
bersifat keras dan kasar tetapi membawa makna Zhulmat iaitu sesuatu yang bertentangan
dengan shifat cahaya Nur. Jahul bermakna kejahilan tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa
kesedaran yakni jahil terhadap Ghair Haqq dan tiada berilmu pengetahuan juga adalah suatu
bentuk kegelapan yang merupakan suatu perkara yang bertentangan dengan Ilmu,
sedangkan Ilmu adalah Nur, maka seolah-olah shifat Zhaluman Jahuula yang
dikemukakan pada hak Insan adalah madah pujian disebalik purdah keburukan, yakni di
sebalik celaan terdapat sanjungan.
Zhulmatku dan kejahilanku adalah lawan cahaya,
Tetapi ianya menjadi tempat penzahiran AinNya,
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

202

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu mengatakan bahawa apabila Salik melihat
kepada zat dirinya dengan pertimbangan Zhalum dan Jahul maka dia akan terpandang
bahawa dirinya adalah suatu himpunan Zhulmat kegelapan, kejahilan, keburukan dan
kekurangan. Maka untuk dirinya pada martabat ini keburukan dan kekurangan akan menjadi
Maqam kebaikan dan kesempurnaan baginya dan ke atasnya akan dibukakan rahsia Maqam
Abdiyyat.
Beliau mengatakan bahawa secara lazimnya Maqam Abdiyyat adalah yang tertinggi
dari sekalian Maqamat, kerana makna pengertian melihat kekurangan pada zat diri sendiri
hanya dapat ditemui secara sempurna dalam Maqam Abdiyyat. Maka oleh itu, Maqam
Abdiyyat ini dikurniakan kepada Para Mahbubin mereka yang dikasihi Allah Taala,
manakala ParaMuhibbin yang mengasihi Allah Taala sentiasa dalam keadaan menghasilkan
kelazatan menerusi Dzauq menyaksikan pandangan Syuhud Zhilli.
Kelazatan Abdiyyat dan kehambaan adalah dikhususkan kepada Para Mahbubin dan
nikmat penyaksian Musyahadah Zhilli Para Mahbubin adalah merupakan bahagian untuk
Para Muhibbin juga. Maqam Abdiyyat adalah Maqam terakhir bagi perjalanan Suluk dan
pada Malam Miraj Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminta
Nisbat Abudiyyah dengan Allah Taala adalah sebagai memohon Maqam Abdiyyat ini.
Maka kerana itulah satu-satunya hamba yang menjadi penghulu atas medan ini adalah
Mahbub Allah Taala Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesiapa pun
yang dikurniakan kemuliaan daulat ini dengan Fadhzal kekurniaan Allah Taala akan
dikurniakan dengan Taufiq untuk mengikuti Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wasallam secara sempurna. Dengan kerana seseorang hamba Ittiba mengikuti Sunnat dan
Syariat Hadhrat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan berhasil
mendapat nasib mencapai ke Martabat Mahbubiyyat Zati, sebagaimana yang dizahirkan pada
ayat 31 Surah Aali Imran,

m 0x !$#u 3 /3t/ /3s9 0tu !$# 376s 7?$$s !$# t7s? F. ) %

Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku nescaya Allah
akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.
Dalam keterangan ibarat di atas, dengan menyatakan bahawa hanya dengan Fadhzal
kekurniaan dan Kamalat kesempurnaan dalam Mutabiat mengikuti Hadhrat Baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapatlah diketahui bahawa Hadhrat Imam Rabbani
Quddisa Sirruhu mengisyaratkan kepada dirinya bahawa dengan Fadhzal kekurniaan Allah
Taala berdasarkan sikap beliau yang mengikuti secara sempurna tuntunan Nabawi Alaihi
Tahiyyah Wa Tsana, beliau dapat mencapai Martabat Maqam Abdiyyat dan Mahbubiyyat
Zatiyyah.
Perkara inilah yang diisyaratkan beliau menerusi ayat suci 54 Surah Al-Maidah,

=t u !$#u 4 !$to t ? !$# s y79s

Itulah kekurniaan Allah yang diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan
Allah adalah Maha Luas pemberianNya lagi Maha mengetahui.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

203

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Seterusnya Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menerangkan mengenai
pembahagian dua jenis Martabat Para Awliya Kiram dan perbezaan yang terdapat antara
kedua-dua Maratib tersebut iaitu:
1. Para Awliya Mahbubin.
2. Para Awliya Muhibbin.

PARA AWLIYA MAHBUBIN


Para Awliya Kiram yang berjaya mencapai Darjat Mahbubiyyat adalah Para Awliya
Muhammadi Masyrab dan Jazbah mereka adalah mendahului Suluk dan mereka berisytirak
menyertai Hadhrat Baginda Penghulu Alam Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wasallam pada sumber limpahan Mabda Faidhz, yakni Mabda Faidhz mereka adalah pada
Zhill Syan Ilmi. Hadharat Para Mahbubin ini dimuliakan dengan Mahbubiyyat Zatiyyah
yakni pada iktibar penciptaan mereka adalah Isytirak menyertai dan bersesuaian dengan
Mabda Faidhz Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mahbubiyyat adalah suatu martabat tertinggi bagi Hubbi Zati yang dinamakan bagi
Martabat Wahdat iaitu Haqiqat Muhammadiyyah dan ianya dipermudahkan dengan menjadi
pengikut dan Ittiba Hadhrat Risalat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Ala ShahibihasShalawat. Pada martabat ini seseorang Arif akan menjadi Mazhhar tempat penzahiran Shifat
Allah Bari Taala dan pada bahagian-bahagian anggota tubuh badannya tiada lagi bahagian
Ghairullah yang kekal padanya. Martabat ini adalah buah daripada Qurb Nawafil yang
dicapai setelah Qurb Faraidhz. Mereka yang dapat mencapai Manshab kedudukan ini akan
menjadi Mustajab Ad-Daawat yakni seseorang yang permohonan doanya adalah mustajab.
Memusuhi dan memarahi seseorang Wali dari kalangan mereka ini dikhuatiri akan
menyebabkan penghujung kematian yang buruk. Pada martabat ini juga, Qalb seseorang Arif
adalah bagaikan cermin yang bersih dan akan tersingkaplah padanya Haqaiq Asyya dan
sentiasa dalam keadaan Muraqabah seolah-olah sedang Ruyat memandang Kehadhrat Zat.
Penjelasan mengenai Qurb Nawafil dapat ditsabitkan menerusi keterangan Hadits Qudsi,

(2E 963B 6>)


... + r+', lIr' 2: -*
'#I :N lI ,R: sxI , r'' 6*' /
'' V,

HambaKu yang mendekatkan diri kepadaKu dengan melakukan amalan Ibadat Nawafil
sehinggalah Aku mengasihinya.

PARA AWLIYA MUHIBBIN


Para Awliya Kiram yang berjaya mencapai Darjat Muhibbiyyat adalah Para Awliya
Masyarib Hadharat Para Anbiya Izham Alaihimussalam yang lain, yakni bagi mereka yang
Mabda Faidhz sumber limpahannya Zhill Shifat Takwin adalah Adami Masyrab dan bagi
mereka yang Mabda Faidhz sumber limpahannya Barzakh Ijmal Wa Tafshil Zhill Shifat Ilmi
adalah Nuhi Masyrab, bagi mereka yang Mabda Faidhz sumber limpahannya Tafshil Zhill
Shifat Ilmi adalah Ibrahimi Masyrab, bagi mereka yang Mabda Faidhz sumber limpahannya
Zhill Shifat Kalam adalah Musawi Masyrab, bagi mereka yang Mabda Faidhz sumber
limpahannya Zhill Shifat Qudrat adalah Isawi Masyrab. Perbezaan bagi setiap Masyarib ini
adalah dibahagikan menurut Taqdir Azali oleh Tuhan dan padanya tiada termasuk sebarang
amal dari pihak Para Hamba. Suluk bagi Para Awliya Muhibbin adalah mendahului Jazbah
mereka.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

204

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

KEKHUSUSAN THARIQAH NAQSYABANDIYYAH


Dalam Thariqah Aaliyyah Naqsyabandiyyah, Jazbah adalah Muqaddam ke atas Suluk
tetapi Jazbah dalam Thariqah ini bukanlah diperolehi kerana ciri Mahbubiyyat bahkan ianya
adalah suatu kekhususan bagi Thariqah ini. Dalam Thariqah ini juga didapati terdapat Jazbah
Mahbubin dan Jazbah Muhibbin.
Perbezaannya adalah bahawa Jazbah Pertama yakni Jazbah Shuri adalah terhasil pada
peringkat permulaan lagi dan Jazbah Kedua yakni Jazbah Haqiqi akan diberikan nasib pada
akhirnya. Sedangkan baki Thariqah-thariqah yang lain akan diberikan Jazbah Kedua iaitu
Jazbah Haqiqi pada peringkat pengakhiran tetapi Jazbah Pertama iaitu Jazbah Shuri dalam
Thariqah-thariqah yang lain hanya dikurniakan kepada Para Awliya Mahbubin Muhammadi
Masyrab dan ianya juga adalah kerana fitrah Istidad kemampuan yang ada pada dirinya,
bukan berdasarkan kekhusussan, maka jelaslah bahawa Jazbah Pertama atau Jazbah Ula atau
Jazbah Shuri adalah kekhususan Thariqah Naqsyabandiyyah manakala Jazbah Kedua yakni
Jazbah Haqiqi adalah terdapat dalam semua Thariqah-thariqah.

THARIQAH MAHBUBIN
Para Masyaikh Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah kami mengatakan bahawa Thariqah
Naqsyabandiyyah adalah Thariqah Mahbubin yakni Para Thalib penuntut yang Muhib dan
Para Murid dalam Thariqah ini adalah sepertimana Para Mahbubin dan Para Murad
melakukan persiaran Sayr Bathini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hadhrat Syah
Bahauddin Naqsyaband Quddisa Sirruhu,

o8:

+ ' o8:8J*-, '

Kami adalah orang yang dikurniakan Fadhzal kekurniaan dan kami adalah Murad Mahbub.
Dalam Thariqah ini, rahsia untuk mencapai Taraqqi peningkatan Ruhani ke arah
Maqamat Aaliyyah yang tinggi adalah terletak pada Jazbah. Hadhrat Khwajah Syah
Bahauddin Naqsyaband Bukhari Alaihirrahmah telah berkata,

(386 B 7
Y) {
: J,, T(
2, ' ' 6:u
'#D+ |
,

* 'N, "' | Z? N''"

Satu Jazbah daripada Jazabat Haqq Allah Taala adalah bersamaan dengan timbangan
amalan Tsaqalain yakni sekalian Jin dan sekalian Insan.
Betapa indahnya kata-kata penyair Parsi,

@bj@@kbu@a@a@
)@b@@i@b@@
Agar Az Janib Masyuq Nabasyad Kasyasyi,
Kosyisyi Asyiq Bey Charah Bajaey Narasad.
Jikalau daripada pihak Masyuq tiada sebarang tarikan Jazbah,
Maka segala usaha Asyiq yang miskin adalah tiada berfaedah.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

205

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Hadhrat Khwajah Muhammad Said Sirhindi Quddisa Sirruhu telah menuliskan seperti
berikut,
Dari Muridi ke Muradi dan dari Muhibbi ke Mahbubi terdapat banyak perbezaan,
bahawa Muridi adalah nama bagi seseorang yang berjalan dengan langkahan kakinya sendiri
dan Muradi adalah nama bagi seseorang yang ditarik dan dibawa berjalan. Kerana itulah Para
Buzurgan telah mengatakan bahawa,

s
+ : =' +
'b/
' '
'b/

+ J/' + :b/
,
Murid berkejar mencari Murad dan Murad melarikan dirinya.
Tahqiq kebenaran kata-kata ini adalah bahawa dalam Thariqah Naqsyabandiyyah ini
bermula daripada persiaran Sayr Qalb Alam Amar dan Qalb adalah merupakan Mawrid dan
Markaz bagi Jazbah-jazbah berkhilafan dengan Thariqah-thariqah lain yang bermula dengan
persiaran Sayr Alam Khalaq. [Maktubat Saidiyyah:46]

PERSOALAN DAN JAWABAN


Seterusnya Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu telah menjawab suatu persoalan
dengan Muqaddar persoalannya adalah seperti berikut:
SOAL: Para Arif yang telah mencapai Maqam Abdiyyat apabila telah diberikan akhlaq yang
baik dan shifat-shifat yang berkelebihan maka bagaimana dia boleh diberikan shifat-shifat
keburukan dan kekurangan pada darjah yang sempurna?
JAWAB: Sebagai menjawab persoalan ini, beliau telah mengatakan bahawa yang
dimaksudkan dengan keburukan dan kekurangan yang sempurna ialah pada iktibar Ilmu
Dzauqi seseorang Salik, ianya sama sekali bukanlah bermakna bahawa Salik diberikan sifat
keburukan dan kekurangan dan dia melibatkan diri dengan pekerjaan dan perbuatan yang
buruk dan mendatangkan kerugian kerana pada waktu itu Salik tersebut diberikan akhlak
daripada Akhlaq Ilahiyyah bahkan pada diri Salik tersebut akan terhasil suatu ilmu
pengetahuan berkenaan keburukan dan kerugian yang bertakluk dengan perasaan Dzauq.
Pada martabat ilmu pengetahuan ini, Salik dengan pertimbangan dirinya sebagai
Adam ketiadaan dapat mengenali perkara yang bershifat Mumkin yang merupakan Mabda
bagi keburukan dan kekurangan serta kosong semata-mata dari sebarang kebaikan dan
kesempurnaan. Menerusi ilmu pengetahuan inilah Ilmu Marifat sebagai pengenalan bagi
Allah Taala akan terhasil sebagaimana Para Arif telah berkata,

+ NI>' z
' ' ' ,-, + 
' ' z
' ' ' '

Barangsiapa yang mengenali Nafs dirinya maka sesungguhnya dia telah mengenali Tuhan
Pemeliharanya.
Pengetahuan Ilmu Dzauqi ini bukanlah menjadi bahagian kepada setiap orang kerana
ianya merupakan pandangan Syuhud Para Arifin yang berhasil dengan memberikan
tumpuan perhatian terhadap Martabat Mumkinat, bahkan Kaifiyyat Ilmu Dzauqi seseorang
Salik ketika Uruj tiada dipersaksikan bahkan ianya hanya akan dapat diketahui ketika waktu
Nuzul.
Wallahu Warasuluhu Alam, dan Allah dan RasulNya adalah yang paling mengetahui.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

206

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

NISBAT 'UMUM DAN KHUSUS MUTHLAQ


Daripada keterangan-keterangan yang telah Hadhrat Imam Rabbani Quddisa Sirruhu
nyatakan dapatlah diketahui bahawa takluk Nisbat yang terdapat antara Mabubiyyat dan
Taqaddum Jazbah adalah Nisbat Umum dan Khusus Muthlaq.
Mahbub adalah Akhash Muthlaq dan Taqaddum Jazbah adalah Aam Muthlaq yakni
pada setiap Mahbub adalah perlu didahulukan dengan Jazbah Bidayat tetapi tidak semestinya
seseorang yang didahulukan dengan Jazbah Bidayat adalah mesti seorang Mahbub, kerana
Mahbubiyyat adalah dikhususkan dengan Muhammadi Masyrab dan sedangkan orang yang
didahulukan dengan Jazbah ke atas dirinya ini bukanlah Muhammadi Masyrab.
Walaubagaimanapun, dengan sebab Ittiba mengikuti Sunnat seseorang Salik akan
mendapat Jazbah Bidayat dan pengertian makna Ardhzi bagi Mahbubiyyat dapat diperolehi,
tetapi ini bukanlah Mahbubiyyat Zati kerana Mahbubiyyat Zatiyyah adalah terhasil tanpa
sebarang Illat dan sebab, bahkan hanya semata-mata Fadhzal kekurniaan daripada Tuhan.
Dapatlah dikatakan bahawa Mahbubiyyat Zatiyyah tidak terhad atas sesuatu Illat dan
sebab tetapi juga tidak muktabar sekiranya tanpa Ittiba Sunnat. Adalah mungkin bahawa
seseorang Salik yang beserta dan bersesuaian dengan Hadhrat Penghulu Alam Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Mabda Faidhz dan Muhammadi Masyrab dan
memiliki ciri- cirri Mahbubiyyat Zatiyyah tetapi disebabkan meninggalkan Ittiba Sunnat dan
kelaziman melakukan Riyadhat dan selalu dalam keadaan Ghaflat kelalaian maka dia telah
mensia-siakan Istidad keupayaan Jazbah.
Fatadabbur, maka renung-renungkanlah!

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

207

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

MAKTUB 10
Pada menerangkan erti penghasilan Hushul Qurb dan Buud dan Faraq dan Washal dengan
pengertian makna yang tidak masyhur dan sebahagian daripada ilmu-ilmu pengetahuan
yang sesuai dan munasib dengannya, surat ini juga telah dituliskan huraiannya kepada
khidmat Hadhrat Syaikhnya Pir Mursyid Buzurgwar Khwajah Baqibillah Quddisa Sirruhu.

PERMOHONAN
Ahqarul-Khadamah hamba khadim yang paling hina ingin menyatakan permohonan bahawa
sudah agak lama perkhabaran hal keadaan Para Khadim yang berkedudukan tinggi di sana
tiada sampai pada hamba khadim di sini, setiap waktu menantikannya.

@66@
bu@fl@ @fla@oH@jv
)i@@bau @ b@ea@
'Ajibi Nest Agar Zindah Syawad Jaani 'Aziz
Chun Az Aan Yaari Judamandah Piyame Barasad
Bukanlah ajaib jika jiwaku mendapat hidup yang segar,
Apabila mendapat pesanan dari seorang rakan yang jauh.

@oH@@o@
bb@@a
)flufl @@@@)@Hi@a
Midanad Keh Syayani Daulati Hudhzur Nest
In Baskeh Rasad Za Dur Banggi Jarasam
Hamba tahu tak layak hadir di tempat Tuan Buzurgwar,
Cukuplah dengan mendengar bunyi locengnya dari jauh.
Adalah suatu muamalah yang ajaib bahawa penghujung kejauhan Bu'ud diberikan
namanya sebagai Qurb dan penghujung pemisahan Faraq dikatakan sebagai Washal, seolaholah bahawa secara haqiqatnya pada penanggungan makna istilah ini Para Hadhrat Masyaikh
telah mengisyaratkan kepada penafian Qurb dan Wishal.

'=' + ' 4 M' + fgR: / #


+ #+
n
' 80,
z
+ #+8+ I =+ ' + ' : '
*
2/ J,9/

Kaifa Al-Wushuulu Ila Su'adu Wa Duunaha


Qulalu Al-Jibaali Wa Duunahunna Khuyuufu
Bagaimanakah daku hendak sampai kepada rakanku?
Terdapat gunung dan gua di tengah perjalanannya.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

208

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Oleh kerana itu, hamba ini sentiasa dihubungkan dengan Gham kesedihan dan fikir
yang berterusan. Pekerjaan akhir bagi seseorang Murad juga adalah menjadi Murid dengan
Iradah kehendak sebagai Murid, dan seseorang Mahbub yang dikasihi hendaklah menjadi
Muhib yang mengasihi dengan kecintaan Mahabbat sebagai seorang Muhib yang sebenar.
Penghulu Din dan Dunia Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Alaihi MinasShalawat Akmaluha Waminat-Tahiyyati Afdhaluha dalam kedudukannya pada Maqam
Muradiyyat dan Mahbubiyyat, Baginda juga adalah daripada Muhibbin dan Muridin. Kerana
itulah Para Perawi Hadits telah mengkhabarkan berkenaan hal keadaan Baginda Shallallahu
Alaihi Wasallam seperti berikut,

: S*
o' W*
' [*
/
2,
*
#' r'+ o' J(' ' * 8J, ' y
x
lJ(
' y
^
/ #+ >' [, 0,
U* ' S*
o' W*
' [*
' H
2,
*
#' r'+ o' J(' ' * 8J, ' y
x
lJ(
' y
^
/ #+ >' [, 0, Z4 '
' >: ;
: '
(2E155B [
M3/15B 6D 2W)

Kaana Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallama Mutawashilul Huzni Daaimul Fikri.


Adalah keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sentiasa berada dalam
kesedihan dan fikir yang berterusan.
Dan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah
bersabda bahawa,

2( "' ' I ' y


^
;
: G
+ * /
' d '
, 6
' * /
'

Ma Uudziya Nabiyyun Mitsla Ma Uudzitu Fillah Azza Wa Jalla


Tiada kesusahan yang diberikan ke atas seseorang Nabi sebanding dengan apa yang
diberikan ke atasku pada Jalan Allah Azza Wa Jalla.
Para Muhibbin yang mengasihi dapat mengangkat bebanan cinta Mahabbat manakala
bagi Para Mahbubin untuk mengangkat bebanan tersebut adalah sukar. Kisah ini tiada
penghujungannya.

'= , &' 'i* 


V, : *M
Z/ i
I 9*

Qisshatul-'Isyqi Laanfishama Laha


Kisah Para 'Asyiqin tiada berkesudahan
Pembawa surat permohonan ini ialah Hadhrat Syaikh Allah Bakhsh Quddisa Sirruhu
seorang yang memiliki suatu jenis tarikan Jazab dan kecintaan Mahabbat. Beliau telah
mendesak agar dituliskan beberapa kalimat untuk dituliskan kepada Para Khadim Tuan
Hadhrat, ringkasnya sebagai menzahirkan keinginan yang mendalam untuk hadir berkhidmat
kepada Tuan Hadhrat dan telah bertawajjuh untuk berangkat. Pada mulanya beliau telah
menzahirkan sebahagian keinginannya, apabila merasakan bahawa hati hamba ini tidak
begitu gembira maka beliau hanya ridha atas pertemuan lalu menuliskan beberapa kalimat
ini. Banyak membuat permohonan adalah berkhilafan dengan adab.

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # # 

209

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

PENJELASAN:
Maktub kesepuluh ini juga telah dituliskan oleh Hadhrat Imam Rabbani Quddisa
Sirruhu kehadhrat khidmat Guru Mursyidnya Buzurgwar Hadhrat Khwajah Muhammad Baqi
Billah Dehlawi Rahmatullah Alaih. Pada permulaan Maktub ini beliau telah menukilkan
dalam kata-kata syairnya Syayani Daulati Hudhzur Nest yang bererti bahawa Khadim ini
tidak layak untuk hadir berada di Bargah istana Tuan Hadhrat. Kata-kata ini mengandung
dua pengertian makna. Pertamanya boleh jadi bahawa yang dimaksudkan dengan Hudhzur
adalah Hadhrat Khwajah Baqibillah Rahmatullah Alaih. Dalam rupa keadaan ini pada jumlah
ayat tersebut beliau sedang menzahirkan diri sebagai sangat tidak berkeupayaan dan
Tawadhu di hadapan Bargah istana Hadhrat Syaikhnya. Kedua, mungkin bahawa perkataan
Hudhzur dimaksudkan kepad Hadhrat Zat Haqq Allah Taala. Pada rupa keadaan ini beliau
menerangkan berkenaan hal keadaan Nuzul yang sedang dialaminya, yakni hamba adalah
Ajiz tiada berkeupayaan dan dengan merasakan bahawa dirinya adalah tiada layak untuk
berada di istana Bargah Haqq Allah Taala, kerana itu beliau Nuzul daripada Maqam Uruj
dan daripada Iman Syuhudi sampai kepada Martabat Iman Ghaibi. Wallahu Alam.

IMAN SYUHUDI
Iman Syuhudi adalah bahagian untuk Para Awliya yang Mustaghraq menenggelamkan
diri dalam penyaksian Syuhud Mahbub. Nafs dan Ruh mereka berada pada Martabat Uruj
dan pada istilah Tashawwuf mereka ini dinamakan sebagai Mustahlikin. Mereka ini sentiasa
berada dalam kelazatan Iman Syuhudi ketika penghapusan rasa wujud diri.

IMAN GHAIBI
Iman Ghaibi ini adalah bahagian bagi Para Anbiya yang diperintahkan untuk
menjalankan seruan Dakwah dan memberikan bimbingan Irsyad kepada makhluk. Dengan
kesempurnaan Istidad dan keupayaan mereka sentiasa menyeru makhluk kepada Haqq Allah
Taala dan mereka menuju Martabat Nuzul serta menjalankan kerja Tarbiyyat terhadap
golongan orang awam. Mereka ini dinamakan sebagai Marjuin. Seolah-olah dapat dikatakan
bahawa Qurb Haqq adalah untuk Para Mustahlikin tetapi fadhilat dan kelebihan adalah untuk
Para Marjuin. Seorang Arif telah menerangkan Kaifiyyat Bathin seseorang Salik yang Nuzul
dalam kata-kata syair berikut,

+ :+ ' * + :>/ ' L+ + D,]-, * 6:k*$ + :+ ' '= ,' : + :>/
l*
'#' J* fg#' [*
'k*
;
: ' * l^' s
+ #+Y' : '#:
l*- l|H ^
Daku hendakkan Wishal sampai kepada Mahbub dan Dia hendakkan perpisahanku,
Maka daku tinggalkan apa yang daku hendakkan terhadap apa yang Dia kehendaki,
Kerana sesungguhnya dalam kesampaian Wishal adalah disukai oleh Nafs diriku,
Dan manakala dalam Hijrah perpisahan adalah disukai oleh Tuhan yang dikasihi.
Apabila seseorang Arif sampai pada Martabat Uruj dan Wishal serta bermulahazah
memerhatikan Quddusiyyat kesucian Haqq Allah Taala dan mendapati dirinya sebagai
Adam berketiadaan apabila dibandingkan dengan Hadhrat Zat dan mengetahui bahawa tiada
sebarang Munasabat kesesuaian di antara yang Wajib dan yang Mumkin.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

210

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI


Maka dia akan mendapati dalam pandangannya bahawa Qurb kedekatan dan Wishal
kesampaian sebagai Buud kejauhan dan Firaq keterpisahan. Berdasarkan atas kesesuannya
sebagai Adam yang berketiadaan maka dia akan hilang dalam tingkatan-tingkatan fikir dan
kerisauan, dan menganggap bahawa kesampaian Wishal adalah mustahil lalu mengiktibarkan
Firaq keterpisahan sebagai Wishal kesampaian.

@@b@a@ad@l
@J@@@bd@a@ad@
@
Untuk kesampaian KehadhratNya adalah dikatakan Muhal,
Qurb kedekatan terhadap DiriNya adalah dikatakan Wishal.
Seorang penuntut Haqq telah mengatakan berkenaan keterjauhan dan keterpisahan ini
sebagai berikut,

(6 N#rS) , ,9 ' 2, 8*9 : J,


* 8'N: ' d k*$ 2/ '#
' d M+N s
+ /
' d 8*MN' + :(
' d : '
,
,

Allah Al-Haqq adalah Aziz yang Maha Agung dan perjalanan Thariqat adalah sukar dan
jauh dan Qurb kedekatan adalah kejauhan dan Wishal kesampaian adalah keterpisahan
dan pada tangan makhluk hanyalah Qiila dan Qaala yakni diperkatakan dan
memperkatakan.
Menganggat bebanan Kaifiyyat-kaifiyyat kecintaan Mahabbat yang sebegini adalah
pekerjaan Para Muhibbin, bukannya pekerjaan bagi Para Mahbubin. Hadhrat Baginda
Penghulu Alam Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaannya
sebagai Mahbub yang dikasihi dan sebagai Murad yang dikehendaki, Baginda juga adalah
Muhib yang mengasihi dan Murid yang mengkehendaki. Oleh kerana Istidad kesediaan
keasyikan Isyiq Hadhrat Baginda adalah paling banyak dan apabila Baginda memerhatikan
pada ketiadaan kesesuaian dirinya dengan Hadhrat Zat maka Baginda menjadi Mutafakkir
yakni sentiasa memikiri dan Daim Huzun yakni senantiasa berdukacita, kerana di sini
ketiadaan kesesuaian bagi diri Baginda adalah perkara keterpisahan dan keterjauhan yang
mana merupakan perkara yang sukar dan payah bagi dirinya. Dan dengan ciri Mahbubiyyat
yang ada pada dirinya adalah dirasakan tidak mampu menanggung apa yang telah menjadi
hak baginya. Mungkin kerana itulah Hadhrat baginda telah berkata dalam sabdaannya
bahawa, Sebanyak mana kesusahan yang telah diberikan terhadap diriku tiadalah
kesusahan tersebut diberikan kepada sebarang Para Nabi yang lain. Wallahu Alam.

TAKHRIJ AHADITS
Hadits pertama yang dinukilkan dalam Maktub ini adalah Qaul Hadhrat Allamah
Muhammad Murad Makki Rahmatullah Alaih dan juga telah dinukilkan di dalam kitab
Syamail Tirmidzi, Baihaqi, Thabrani, Dalail, Ibni Asakir dan sebagainya. Hadits kedua adalah
menurut lafaz-lafaz yang diriwayatkan oleh Hadhrat Ibni Adi dan Hadhrat Ibni Asakir
daripada Hadhrat Jabir Radhiyallahu Anhu.
Bihamdillahi Taala Wa Taufiqihi selesai terjemahan dan syarahan sepuluh Maktubat
Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi An-Naqsyabandi
Al-Uwaisi Quddisa Sirruhu ke Bahasa Melayu oleh Hadhrat Maulawi Faqir Jalaluddin Ahmad
Ar-Rowi Al-Amani An-Naqsyabandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi Afallahu Anhu pada 10
Muharram 1435 Hijrah. Terjemahan yang seterusnya akan menyusul, In Syaa Allahu Taala.
& 2014/$ 1435 
    


 
!" # # 

211

AL-BAYYINAT AR-RABBANI FI MAKTUBAT IMAM RABBANI

& 2014/$ 1435 


    


 
!" # #