Anda di halaman 1dari 6

KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT

BORANG SOAL SELIDIK


YBhg Dato / Datin / Tuan / Puan yang dihormati,
Tujuan kajian ini adalah untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap PDRM bagi
meningkatkan imej organisasi secara holistik.
Borang ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian I: Demografi, Bahagian II
Penilaian Perkhidmatan dan Bahagian III: Cadangan Penambahbaikan.
Kerjasama YBhg Dato / Datin / Tuan / Puan adalah dimohon untuk menjawab secara
ikhlas. Segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan. Terima kasih di atas
kerjasama melengkapkan borang ini.
Unit Transformasi Cawangan Maklumat Sumber Manusia Bahagian
Perkhidmatan/Perjawatan,Jabatan Pengurusan Tingkat 15 Menara 2, Ibu
Pejabat Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman Kuala Lumpur
Tel: 03-22668111 / 8360 Faks: 03Emel: anuar.ad@rmp.gov.my

BAHAGIAN I: DEMOGRAFI
Arahan : Sila tandakan satu jawapan sahaja, dalam kotak yang
disediakan.
*1. Jantina

Perempuan

Lelaki

*2. Bangsa
Pilih yang mana sesuai

Melayu

Cina

India

Lain-lain:

*3. Umur
Pilih yang mana sesuai

13 - 18 tahun

19 - 25 tahun

26 - 30 tahun

31 - 40 tahun

41 - 50 tahun

51- 60 tahun

*4. Tahap Pendidikan


Pilih yang mana sesuai

Sarjana/Kedoktoran

Ijazah

STPM/Diploma

PMR/SPM

Lain-lain:

*5. Kategori Responden


Pilih yang mana sesuai

Pelajar

Pegawai Kerajaan

Bekerja Sendiri

Pekerja swasta

Peniaga

Lain-lain:

*
6. Adakah anda pernah berurusan dengan PKDM
(sekiranya jawapan anda Ya, sila

Ya

jawab soalan 7 dan 8)

Tidak

BAHAGIAN II: PERSEPSI MASYARAKAT


Dengan berpandukan skala Likert di bawah, sila tandakan SATU skor
sahaja bagi setiap pernyataan di segmen A,B, C, D dan E adalah
berpandukan kepada Skala berikut:

1
Sangat Tidak
Setuju

2
Tidak
Setuju

3
Tidak
Pasti

4
Setujui

5
Sangat
Setuju

*
A : PERSEPSI TERHADAP PERANAN JKDM

Sangat
Tidak
Setuju

Tidak Tida
Sanga
Set
Setuj k
t
uju
u
Pasti
Setuju

1. JKDM adalah agensi


pemungut hasil negara.
2. JKDM mengawal
pergerakan barangan di pintu
keluar / masuk negara.
3. JKDM mencegah
penyeludupan barang-barang
larangan / bercukai.
4. JKDM memberi fasilitasi
perdagangan kepada sektor
perniagaan / industri.
*
B : PERSEPSI TERHADAP PERKHIDMATAN JKDM

Sangat
Tidak
Setuju
1. Pegawai JKDM menjalankan
tugas dengan cekap.
2. Pegawai JKDM mampu
menyelesaikan masalah
pelanggan dengan berkesan.

Tidak Tida
Sanga
Set
Setuj k
t
uju
u
Pasti
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Tidak Tida
Sanga
Set
Setuj k
t
uju
u
Pasti
Setuju

3. Pegawai JKDM memberi


perkhidmatan yang mesra
pelanggan.
4. JKDM berpegang kepada
amalan pengurangan karenah
birokrasi.
*
C : PERSEPSI TERHADAP PRASARANA JKDM

Tida
Sang
Sangat Tidak
k
Set at
Tidak Setuj
Past uju Setuj
Setuju u
i
u
1. JKDM menggunakan komputer
untuk memudahkan sistem
penyampaian perkhidmatan.
2. Laman sesawang JKDM mudah
dicapai dan kemaskini.
3. Lokasi pejabat JKDM mudah
dikunjungi.
4. JKDM menyediakan pelbagai
saluran komunikasi. (Contoh :
talian bebas tol, panggilan
berpusat, media sosial dll)
*
D : PERSEPSI TERHADAP IMEJ JKDM

Tida
Sanga
Sangat Tidak
k
Set t
Tidak Setuj
Past uju Setuj
Setuju u
i
u
1. Pelaksanaan pakaian
seragam meningkatkan imej
JKDM.
2. Pegawai JKDM berintegriti
dalam melaksanakan tugas.
3. JKDM sentiasa berusaha
meningkatkan tahap mutu
perkhidmatan.
4. Etika Perkhidmatan Kastam
(Amanah, Berkhidmat, Ikhlas,
Dedikasi ABID) meningkatkan
imej JKDM.

*
E : PERSEPSI SECARA KESELURUHAN

Sangat
Tidak
Setuju

Tidak Tida
Sanga
Set
Setuj k
t
uju
u
Pasti
Setuju

1. Secara keseluruhannya
JKDM telah mempamerkan
imej yang cemerlang.

BAHAGIAN III: CADANGAN PENAMBAHBAIKAN


Apakah cadangan anda untuk menambah baik persepsi masyarakat
terhadap JKDM.

Jawapan

E-mel anda

Jawapan