Anda di halaman 1dari 8

LATIHAN 13.

3 (B)
(1)

Rohana telah membuat suatu tinjauan tentang sarapan pagi yang paling
digemari oleh sekumpulan murid. Pilihan mereka dicatatkan dalam jadual di
bawah:
Nasi lemak

IIII IIII IIII

Kuih- muih

IIII IIII

Roti Canai

IIII

IIII

II

a. Bina jadual kekerapan bagi data tersebut.


b. Makanan yang paling digemari oleh murid? Nyatakan bilang murid yang
menyukai makanan tersebut.
c. Bina satu carta palang yang sesuai mewakil data tersebut.
(2)

Carta palang di bawah adalah tidak lengkap kerana jalur bagi jualan nasi lemak
bagi minggu 2 dan minggu ke 4 tidak dinyatakan. Diberi jualan nasi lemak bagi
ke empat-empat minggu ialah 3000 bungkus dan bilangan jualan minggu ke 2
adalah 100 bungkus lebih dari minggu ke empat. Lengkapkan carta palang
tersebut.
100
0
900
800
700
600

(3)

1
2
3
4
Piktograf di bawah menunjukkan bilangan pelancong yang melawat Menara
500
Berkembar
Petronas bagi empat bulan tertentu.Lukis semula piktograf tersebut
dengan mengubah bilangan pelawat yang di wakili
400

mewakili 500 orang

Januari

Februari

Mac

April

mewakili 1500 orang

LATIHAN 13.3(c)
Bilangan pendaratan penyu belimbing yang mendarat di daerah X pada 2012

120

90

60

30

0
1.

Jan.

Feb.
Mac
Bulan

April

Mei

Perhatikan graf garis di atas dan jawab soalan berikut:


(a)
Bulan apakah pendaratan penyu bilangannya sama?
(b)
Bulan apakah pendaratan penyu yang kurang 10% berbanding
pendaratan keseluruhan?
(c)
Berapakah jumlah pendaratan penyu di daerah tersebut untuk lima bulan?
(d)
Berapakah purata pendaratan penyu dalam sebulan?
Pendaftaran peserta PLKN bagi Daerah M

200
150
100
50

2.

Fasa
2.

Penghulu Ahmad mencatatkan bilangan anak buahnya yang telah mengikuti


PLKN seperti contoh graf di atas.
(a)
Berapakah bilangan peserta PLKN bagi empat fasa tersebut?
(b)
Berapa peratuskah bilangan peserta PLKN pada fasa 3 berbanding
keseluruhan peserta yang mengikut fasa bagi Daerah M?
(c)
Berapa purata bilangan peserta PLKN bagi satu fasa?
(d)
Berapa pecahan peserta PLKN pada fasa 4 berbandingkan keseluruhan
peserta PLKN Daerah M?
Bilangan penduduk lima kampung

120
0

100
0
800

600

400
200

3.

N.
O
Kampung

Graf garis di atas menunjukkan bilangan penduduk lima kampung.


(a)
Berapakah jumlah keseluruhan penduduk bagi kelima-lima kampung
tersebut?
(b)
Berapakah peratus perbezaan jumlah penduduk Kampung O dengan
Kampung P berbanding jumlah keseluruhan penduduk kelima-lima
kampung?
(c)
Berapakah beza bilangan penduduk yang paling ramai dengan paling
sedikit?

(d)

Berapakah pecahan bilangan penduduk Kampung Q berbanding bilangan


jumlah keseluruhan penduduk kelima-lima kampung?

RUMUSAN
PERWAKILAN DATA
Piktograf

Carta Palang

Graf Garis

Ambil piktograf
secara mengufuk
pada
contoh/aktiviti

Ambil carta palang


secara mengufuk
pada
contoh/aktiviti

Ambil graf garis


secara mengufuk
pada
contoh/aktiviti

Ambil piktograf
secara
mencancang pada
contoh/aktiviti

Ambil carta palang


secara
mencancang pada
contoh/aktiviti

Ambil graf garis


secara
mencancang pada
contoh/aktiviti

LATIHAN SUMATIF
1.

Satu pertandingan kira cepat telah diadakan. Ban Wee telah memperolehi 60
markah iaitu dua kali ganda dari markah Ahmad dan Tah Mu memperolehi 10
kurang dari Ban Wee. Sediakan jadual data yang sesuai bagi maklumat markah
yang diperolehi oleh ketiga-tiganya.
Isnin
Selasa

2.

Nasi lemak
50
55

Karipap
30
32

Ketayap
28
34

Popia
44
40

Jadual menunjukkan jualan Halimah pada dua hari tertentu.


(a) Tunjukkan jualan Halimah bagi dua hari tersebut dengan menggunakan carta
palang berpasangan.
(b) Apakah makanan yang paling banyak dan paling sedikit perbezaannya bagi
jualan dua hari tersebut.

Januari

Februari

Mac

mewakili 20 bilah gunting


3.

Piktograf di atas menunjukkan jualan gunting bagi 3 bulan tertentu. Lukis semula
piktograf di atas sekiranya mewakili 10 gunting.
Simpanan Razif bagi empat bulan tertentu

200
150

100
50

0
4.

Mei

Jun.
Jul
Bulan

Ogos

Graf garis di atas menunjukkan simpanan Razif bagi empat bulan tertentu.
(a) Apakah trend simpanan Razif?
(b) Berapakah jumlah simpanan Razif untuk empat bulan?
(c) Berapakah purata simpanan Razif sebulan?
(d) Sekiranya simpanan Razif ditambah 20% berapakah jumlah simpanan Razif
untuk empat bulan tersebut?

PENGAYAAN
Anda telah diminta oleh cikgu anda untuk menganalisis keputusan peperiksan pada
bulan Mei.
Berikut adalah data mentah yang diberi oleh cikgu anda.

Mata
pelajaran

Jumlah
murid

Bilangan mengikut gred


A

% Lulus
(A,B,C,D)

% gagal
(E)

Matematik

200

45

30

55

35

25

Sains

200

38

37

50

45

30

Bahasa
Malaysia

200

42

50

58

40

10

Bahasa
Inggeris

200

12

62

36

55

35

Geographi

200

35

65

28

54

18

Sejarah

200

58

55

37

35

15

Dengan menggunakan komputer perisian excel:


(a)
(b)

Lengkapkan jadual di atas? Tunjukkan formula yang digunakan bagi mencari


peratus lulus dan peratus gagal.
Bina satu carta palang berpasangan bagi menunjukkan bilangan murid yang
lulus dan gagal bagi setiap mata pelajaran.

PEPEJAL GEOMETRI
LATIHAN SUMATIF
Lukiskan kotak
yang panjang,
lebar dan
tingginya
bertanda x cm

1.

Kamu mempunyai sebuah kotak berbentuk kubus yang luas permukaannya ialah
486cm.
(a) Cari panjang sisi kotak tersebut?
(b) Lukiskan bentangan kotak tersebut.
(c) Senaraikan objek-objek lain yang mempunyai bentuk yang sama
dengan bentuk kotak yang kamu ada.

3c
m

4c
m

5c
m

10cm

4c
m

2.

3c
m

8c
m

5c
m

Ronnie telah menjumpai satu bentuk seperti rajah di atas.


(a) Cari luas permukaan bentuk tersebut.
(b) Nyatakan apakah bentuk pepejal geometri yang terhasil apabila
bentangan dicantumkan.
Lukiskan Piramid
segiempat sama yang
sisinya 10cm dan
sendengnya 13 cm

3.

Dalam makmal Matematik Ramli menjumpai sebuah bentuk piramid yang


berukuran seperti di atas.
(a) Nyatakan luas permukaan piramid tersebut.

(b) Lukiskan bentangan yang dilakukan oleh Ramli dan nyatakan setiap
sisi pada piramid tersebut.

10cm

7cm

6cm
8cm

4.

Lim Ban telah diberi tugasan oleh guru dengan sebuah trapezium seperti bentuk
di atas. Lim Ban diminta
(a) Dari bentuk trapezium tersebut membentuk sebuah bentuk kuboid.
(b) Mencari luas bentang bentuk kuboid yang terhasil.