Anda di halaman 1dari 10

KAJIAN TINDAKAN

BAHASA MELAYU TAHUN SATU


(LINUS DAN LINUS TEGAR)
SK PEREMPUAN BANDAR TINGGI, JOHOR BAHRU

1.0

ABSTRAK

Pada tahun 2010 , Program LINUS bagi murid Tahun 1 sehingga tahun 3 telah
dilancarkan bagi menggantikan Program Kelas intervensi Awal 2M atau KIA2M yang
dikhususkan untuk murid tahun 1 sahaja. Program ini bertujuan memastikan muridmurid tahap 1 (1, 2 dan 3 ) menguasai kemahiran menulis dan membaca . Program
LINUS ini juga adalah salah satu program yang terletak di bawah Bidang
Keberhasilan Utama Negara( NKRA). Tahun 2015 merupakan tahun kelima saya
mengajar Bahasa Melayu Tahun Satu LINUS di bawah skop tugas seorang guru
pemulihan. Saya memilih masalah murid LINUS sebagai Kajian Tindakan saya.
Merujuk kepada analisa Saringan 1(Membaca dan menulis) dan peperiksaan
pertengahan tahun ( 2015 ) yang lalu, saya mendapati seramai 13 orang murid
Tahun Satu Arif, SK Perempuan Bandar Tinggi, yang masih belum menguasai
Konstruk 2 dan 3 bagi perkataan dan suku kata terbuka. Malah, Kumpulan muridmurid ini adalah tergolong dalam kumpulan murid Linus dan Linus tegar (Literasi ).

2.0

REFLEKSI PENGAJARAN YANG LALU

Berdasarkan kepada keputusan peperiksaan pertengahan tahun yang lalu dan


Saringan 1 Literasi 2.0, didapati masih ramai murid tahun 1 Arif yang belum
menguasai kemahiran mengeja suku kata terbuka (kv) dan perkataan Kv+Kv.
Sekiranya murid-murid ini tidak boleh mengeja suku kata (kv) agak sukar bagi
mereka untuk menguasai konstruk-konstruk yang lain seperti diftong, digraf.
Konsonan dan vokal berganding apatah lagi kemahiran membaca ayat dan menulis.

3.0

FOKUS KAJIAN /ISU KEPERIHATINAN

Fokus kajian ini tertumpu kepada masalah pembelajaran yang dialami oleh muridmurid Tahun Satu Arif Sk Perempuan Bandar Tinggi, Johor bahru (Tahun 2015).
Kumpulan murid yang terlibat ini menghadapi masalah mengeja dan membunyikan
suku kata terbuka (kv). Seterusnya, mereka menghadapi masalah sukar mengeja
dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka (kv + kv) ataupun
(kv + kv + kv ).

4.0

OBJEKTIF KAJIAN

Dalam kajian yang dijalankan ini, saya mensasarkan kepada objektif yang
ingin dicapai iaitu :
i) Objektif Umum
1) Murid-murid dapat meningkatkan penguasaan membaca dan menulis Literasi
Bahasa Malaysia murid-murid Tahun 1 Arif.
ii) Objektif Khusus
1) Murid-murid Tahun 1 Arif dapat mengeja dan membaca suku kata terbuka (kv )
2) Murid-murid Tahun 1 Arif dapat mengeja perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka (kv + kv) dan (kv+kv+kv).

5.0

KUMPULAN SASARAN

Fokus kajian ini mensasarkan 9 orang murid Tahun 1 Arif yang masih belum
menguasai kemahiran mengeja suku kata terbuka (kv) dan seterusnya mengeja
perkataan yang mengandungi suku kata terbuka (kv + kv).
1 Arif (Perempuan)
22

Literasi
13

Literasi Pemulihan
9

Pecahan murid sasaran mengikut bangsa adalah seperti berikut :


Bangsa
Melayu
India

6.0

PELAKSANAAN KAJIAN

Perempuan
19 orang
3 orang

Literasi Tegar
4

5.1 Tinjauan Masalah


a)Temubual dengan guru
Kaedah temubual dengan guru pula dibahagikan kepada :
i.guru yang mengajar mata pelajaran teras
ii.guru yang mengajar bukan mata pelajaran teras

b)Temubual dengan murid


c)Temubual dengan waris/penjaga
d)Temubual dengan rakan sebaya

i. Temubual dengan guru


Merujuk kepada guru-guru yang mengajar mata pelajaran kelas Tahun 1
Pesona ,masalah pembelajaran murid Tahun 1 Pesona yang tidak dapat menguasai
kemahiran mengeja dan membunyikan perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka (kv) ialah kebanyakan daripada mereka belum menguasai kemahiran
mengenal huruf huruf vokal dan huruf-huruf konsonan dengan sepenuhnya.
Menurut guru-guru yang mengajar bukan mata pelajaran teras pula,
kebanyakan murid-murid yang bermasalah ini ini tidak dapat menumpukan
perhatian terhadap pengajaran guru. Di samping itu , murid-murid ini juga cepat
berasa bosan dan mula mengganggu rakan-rakan yang lain.

ii. Temubual dengan murid


Hasil temubual guru dengan murid-murid yang bermasalah ini ialah mereka
berasa sukar untuk mengeja dan membunyikan suku kata terbuka(kv) dan
perkataan yang mengandungi suku kata terbuka (kv + kv) kerana beberapa huruf
vokal dan huruf-huruf konsonan yang belum dikuasai sepenuhnya.
Mereka juga menyatakan kurang mendapat sokongan dan motivasi
daripada keluarga di rumah. Apabila berada di rumah, murid-murid tidak dapat
mengulangkaji pelajaran dan tiada panduan yang baik untuk dicontohi.

c) Temubual dengan waris /penjaga

Hari Interaksi diadakan di sekolah selepas keputusan peperiksaan pertengahan


tahun diperolehi. Ibu bapa atau penjaga dijemput ke sekolah untuk berinteraksi
dengan guru mengenai perkembangan prestasi anak-anak ate anak di bawah
penjagaan mereka. Kesempatan ini digunakan oleh guru untuk berinteraksi bagi
mengetahui keadaan murid-murid yang bermasalah ini semasa mereka berada di
rumah.
Daripada temubual yang dijalankan , kebanyakan ibu bapa atau penjaga
murid-murid tidak mempunyai masa yang banyak untuk memantau kerja rumah
yang diberikan oleh guru. Desakan kos hidup yang semakin meningkat dan ratarata bekerja di kebun atau bekerja sendiri memaksa mereka untuk bekerja keras
dan bekerja lebih masa . Setelah pulang bekerja, mereka sudah keletihan dan tidak
sempat untuk memantau kerja rumah dan pelajaran mereka di rumah. Ditambah
pula dengan kebanyakan ibu bapa dan penjaga yang berpendidikan rendah, mereka
berasa rendah diri dengan menyatakan tidak pandai untuk mengajar anak-anak
mereka di rumah.

d) Temubual dengan rakan sebaya


Rakan-rakan sebaya juga memainkan peranan penting dalam memastikan
peningkatan prestasi murid-murid yang bermasalah ini. Pengaruh rakan yang tidak
baik akan menyebabkan murid-murid juga berprestasi tidak baik. Daripada
temubual rakan sebaya daripada kumpulan murid Perdana, murid-murid yang
bermasalah ini suka mengganggu rakan yang lain dan tidak suka belajar.
Kebanayakan
murid Perdana kurang
selesa
untuk
membimbing
rakanrakan linusdan linus tegar yang suka mengganggu rakan lain.

5.2

Rumusan Tinjauan Masalah

Berdasarkan kepada tinjauan masalah yang dijalankan, terdapat tiga rumusan yang
perlu diberi perhatian serius untuk memastikan murid-murid yang bermasalah ini
tidak terus hanyut dibelenggu masalah yang dianggap kecil ini. Tindakan segera
perlu dilakukan agar murid-murid ini dapat keluar daripada kelompok murid
linus dan linus tegar dan seterusnya mencapai hasrat NKRA ( Nilai Keberhasilan
Utama Negara)
Rumusan :

i) memastikan murid-murid yang bermasalah ini mendapat sokongan dan


motivasi
daripada ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan sebaya.
ii) memastikan murid-murid bermasalah ini menguasai kemahiran
mengecam dan mengenal huruf-huruf vocal dan konsonan dengan dengan baik.
iii) menguasai kemahiran mengeja dan membunyikan suku kata terbuka
(kv ) dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka (kv + kv).

5.3

Melaksanakan Tindakan

Beberapa program dan aktiviti telah dijalankan bagi meningkatkan prestasi


murid-murid yang bermasalah ini bagi memastikan mereka keluar daripada
kepompong murid linus dan linus tegar. Di antara program dan aktiviti yang
dirancang ialah :

a)

Permata Hati

Program ini dijalankan setelah Hari Interaksi bersama ibu bapa dilaksanakan.
Melalui program ini, Ibu bapa berperanan memantau perkembangan prestasi anakanak mereka di rumah. Mereka hanya memastikan anak-anak menyiapkan kerja
rumah yang diberikan oleh guru. Selain daripada itu, mereka diharapkan dapat
memberikan motivasi kepada anak-anak agar belajar bersungguh-sungguh.
Ibu bapa atau penjaga akan diberikan Kad Pemantauan Kerja Rumah
(Lampiran 1). Setiap kerja rumah yang diberikan oleh guru perlu ditandatangani
juga oleh ibu bapa penjaga bagi memastikan murid-murid menyiapkan tugasan
yang diberikan oleh guru.Di samping keja rumah, mereka diharapkan dapat
memberikan sokongan dan motivasi kepada anak-anak agar berminat untuk belajar.
Perjumpaan dengan ibu bapa atau penjaga secara langsung dan tidak langsung
juga diadakan bagi memastikan program ini berjalan lancar.
Pemerhatian :
Beberapa bulan selepas program ini dijalankan, murid-murid mula menunjukkan
minat
belajar dan menyiapkan kerja rumah yang diberikan walaupun tidak
sepenuhnya.
Refleksi

Hasil program ini menunjukkan peningkatan motivasi dan dorongan dalam diri
murid-murid dan keadaan ini memberikan kesan yang positif kepada murid-murid
untuk belajar dan seterusnya memperbaiki kelemahan diri.

b)

Sinar Pagi

Aktiviti ini dijalankan setiap pagi hari persekolahan kecuali hari Isnin kerana
diadakan perhimpunan mingguan.Kumpulan tertentu akan membaca secara berlagu
tentang huruf-huruf dan suku kata secara berkumpulan mengikut tahap kebolehan.
Seorang ketua dilantik bagi memastikan semua ahli kumpulan yang hadir pada hari
tersebut melakukan aktiviti yang sama. Melalui aktiviti ini adalah diharapkan akan
dapat memberikan sinar yang baharu kepada murid-murid ini.
Pemerhatian :
Hasil pemerhatian yang dijalankan melalui aktiviti ini, beberapa orang murid telah
mula menunjukkan peningkatan dalam mengenal huruf dan suku kata terbuka (kv).
Refleksi

Aktiviti secara berkumpulan ini banyak memberikan kesan yang positif kepada
murid-murid untuk belajar kerana berada dalam kumpulan yang kecil dapat
memberikan lebih keyakinan dalam diri murid-murid. Keyakinan sangat penting
wujud dalam diri untuk memotivasikan diri serta mengelakkan rasa rendah diri yang
begitu tinggi dalam diri muridmurid yang lemah.

c)

Program Menggapai Bintang

Program ini bertujuan memberikan perangsang kepada kepada murid-murid


untuk meningkatkan usaha mengumpulkan seberapa banyak bintang dan boleh
ditukarkan dengan hadiah-hadiah tertentu seperti pensel, pemadam,buku nota dan
sebagainya. Bagi mendapatkan bintang yang telah disediakan oleh guru, muridmurid perlu berusaha untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru dengan
baik dan kemas. Sekiranya latihan membaca dijalankan, murid-murid perlu
menguasai beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Di samping menguasai
kemahiran belajar, murid-murid yang menunjukkan sikap baik atau mengamalkan
nilai-nilai murni juga diberi ganjaran bintang.
Pemerhatian:
Sepanjang perjalanan program ini dijalankan, murid-murid menunjukkan minat
untuk melakukan tugasan yang diberikan dengan baik dan bersungguh-sungguh.
Ramai murid yang terlibat telah mendapat ganjaran yang ditawarkan oleh guru.
Refleksi :

Walaupun program ini dilihat seakan murid-murid melakukan tugasan kerana untuk
mendapatkan sesuatu, namun kesan yang diperolehi sangat menggalakkan. Muridmurid melakukan tugasan dengan baik di samping wujudnya semangat persaingan
yang sihat di kalangan murid-murid. Mereka perlu berusaha dengan bersungguhsungguh untuk memperolehi sesuatu yang diharapkan.

d)

Aktiviti Latih tubi (Buku Suku Kata Berwarna)

Selepas sesi pengajaran khas untuk murid-murid linus dan linus tegardijalankan,
aktiviti latih tubi akan dijalankan bagi memastikan murid-murid diberi pengukuhan
dan tidak mudah lupa tentang perkara-perkara yang baru dipelajari.Buku rujukan
membaca yang digunakan mengandungi suku kata terbuka (kv + kv ) yang
diwarnakan dengan warna yang berbeza. Contoh buku Bacalah Sayang

Pemerhatian:
Ujian serta-merta secara lisan atau bertulis dijalankan bertujuan menguji daya
ingatan murid-murid semasa /selepas sesi pengajaran dan pembelajaran
menunjukkan murid-murid dapat menjawab hampir 70% soalan yang dinyatakan
oleh guru.

Refleksi :
Latih tubi dilihat dapat memberikan impak yang positif kerana dapat mengukuhkan
ingatan murid-murid agar ingatan murid menjadi lebih lama atau kekal tentang
perkara-perkara yang dipelajari setiap hari.

5.4

Penilaian

Berdasarkan beberapa program dan aktiviti yang dijalankan dengan kerja


sama semua pihak termasuk ibu bapa dan penjaga murid-murid, terdapat
peningkatan prestasi di kalangan murid-murid dalam kumpulan linus dan linus
tegar.
Jadual dibawah menunjukkan perbezaan pencapaian prestasi murid linus dan
murid tegar.

Sebelum Kajian Tindakan(Selepas Saringan 1)

Lelaki

Perempuan

Jumlah

Melayu

6 orang

1orang

7 orang

India

5 orang

4 orang

9 orang

Lain-lain(Asli)

3 orang

1orang

4 orang

Selepas Kajian Tindakan(Selepas Saringan 3)


Lelaki

Perempuan

Jumlah

Melayu

1 orang

tiada

1 orang

India

4 orang

1 5 orang
orang

Lain-lain(Asli)

2 orang

tiada

2 orang

Analisa daripada jadual dapat diterjemahkan ke dalam graf seperti berikut :a

SEBELUM KAJIAN TINDAKAN


(SELEPAS SARINGAN 1)

SELEPAS KAJIAN TINDAKAN


(SELEPAS SARINGAN 3)

6.5

Refleksi Kajian

Berdasarkan kajian tindakan yang dijalankan , kita dapat membuat


kesimpulan bahawa sesuatu masalah pengajaran atau pembelajaran yang dihadapi
di sekolah dapat diselesaikan walaupun tidak seratus peratus berjaya. Kerjasama
semua pihak seperti ibu bapa , penjaga , guru-guru , pihak sekolah dan diri pelajar
itu sendiri akan membuahkan hasil yang baik . Walau bagaimanapun, kejayaan
tidak akan datang bergolek tanpa ada usaha keras yang berterusan dan juga
menuntut kesabaran yang tinggi dalam diri seseorang yang bernama guru.
Berdasarkan kepada keputusan selepas saringan 3 yang telah dijalankan, masih
terdapat seramai 8 orang murid linus bagi kelas Tahun 1 Pesona ini yang mewakili
70.37% daripada jumlah keseluruhan murid. Peratusan ini belum mencapai sasaran
yang telah ditetapkan oleh kementerian Pelajaran Malaysia iaitu selepas saringan 3
dijalankan adalah diharapkan mencapai 90% daripada keseluruhan murid. Walau
bagaimanapun, jika dibandingkan dengan pencapaian murid selepas saringan 1,
hanya mencapai 25.93% sahaja daripada keseluruhan murid termasuk dalam
kumpulan Perdana. Dengan kajian tindakan yang telah dijalankan ini, telah
meningkatkan peratusan murid Perdana ke satu tahap yang boleh dibanggakan.
Berdasarkan analisa SWOT, masih terdapat beberapa ancaman yang menghalang
pencapaian seratus peratus Perdana.

7.0

Kajian Untuk Kajian Seterusnya.

Beberapa penambahbaikan perlu dilakukan sekiranya ingin menjalankan kajian


yang seterusnya.Misalnya, masalah pembelajaran murid dapat diperolehi lebih awal
lagi. Oleh itu masa yang lebih lama akan dapat memberikan kesan yang lebih baik
apabila sesuatu program atau aktiviti dijalankan. Keberkesanan sesuatu program
atau aktiviti juga akan dapat dipantau dengan lebih telus. Di samping itu beberapa
kekangan lain seperti kemudahan pembelajaran untuk murid-murid perlu ditambah
dan dipelbagaikan , peruntukan masa yang lebih perlu diberikan kepada muridmurid linus dan linus tegar dan kerjasama semua pihak adalah diperlukan. Dalam
hal ini, peranan guru pemulihan juga perlu dipertingkatkan bagi membantu muridmurid linus tegar.Di sekolah saya ( di cawangan Langkap), tiada kuota guru
pemulihan.

8.0

Rujukan

1) Ee Ah Meng (1990).Pedagogi Satu Pengenalan Edisi Kedua,Kuala Lumpur Fajar


Bakti
Sdn.Bhd.

2) Juriah Long,Raminah Hj.Sabran,Sofia Hamid (1990),Perkaedahan Pengajaran


Bahasa Malaysia, Kuala Lumpur:Fajar Bakti Sdn.Bhd

3) Ainon Mohd.,Abdullah Hassan,(2002),Guru Sebagai Pendorong


Darjah, Kuala Lumpur :PTS Publications &Distributors Sdn.Bhd.

Dalam

4) Nurulhuda Abdul Rahman et al. (Eds.) (2011).Modul 1 Pengajaran,Teknologi


&Penaksiran Jilid 1 KPD3016 & KPD3026. Tanjung Malim:Fakulti Pendidikan
&Pembangunan Manusia, UPSI

5) Annuar Ayub(Christoper Bowring-Carr,John West-Burnham) (1999), Pembelajaran


Berkesan di Sekolah,Kuala Lumpur:Institut Terjemahan Negara Malaysia