Anda di halaman 1dari 1

6/25/2015

Facebook

:daunsirih,beras
Cara:Blendsegenggamberassehinggahalus.Kemudiantumbukbeberapahelaidaunsirihsehinggalumat.
Campurkankeduaduabahantadidankacausehinggasebati.Sebelummandi,lumurkandahulucampuransirih&
berastadikeseluruhtubuhbadan.Kemudiangosokgosokkaniadenganperlahansehinggasemuabahanyangtelah
dilumurtanggaldaribadan.Petuainibukansahajamenjadikankulitbadanandahalus,malahaniajugaakan
membantumenanggalkandakidanmengharumkansertamenyegarkanbaubadananda.
PETUA2:
Gorengkanberastanpaminyaksehinggakeperangperangan,kemudiandikisar.Thentumbukhinggahancur1inci
kunyithidup.Kemudiangaulkanberasdankunyittadibersamasamasegenggamasamjawayangtelahdibancuh
dengansedikitair.Ramuaniniperludiperapkandahuluselamalebihkurangsejam.
Apabilahendakmandi,gosokkanbahanbahantadikeseluruhbadanselama5minit.Bahanbahaniniberupaya
untukmenanggalkanselselkulitmatidanjugadaki.Kemudianbilasdenganmenggunakanairbiasa.Petuainielok
jikadiamalkanseminggusekali.
LikeCommentShare

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20style%3D%22color%3A%20rgb(20%2C%2024%2C%2035)%3B%20fontfamily%3A%20helvetica%2C%20arial

1/1