Anda di halaman 1dari 14

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

PENGENALAN
Penggunaan e-dagang kini telah berkembang dan menjadi perhatian,
terutama

dalam

industri

yang

melibatkan

perdagangan,

perniagaan,

pelaburan, perbankan, dan sebagainya. Malaysia telah dikenal pasti sebagai


sebuah negara yang berpotensi tinggi dan memiliki prospek yang baik untuk
mengimplementasikan e-dagang di Asia Tenggara (Syed, 2009). E-dagang
juga dijangka menjadi model ikutan bagi Negara yang sedang membangun,
khususnya

dalam

mengimplementasikan

dan

mempraktikkan

sistem

berkenaan serta merancakkan pertumbuhan bidang teknologi maklumat dan


komunikasi (ICT) dalam masa yang akan datang (Syed, 2009). Namun begitu,
penggunaan e-dagang di Malaysia masih lagi berada pada tahap yang
rendah dan di peringkat awal perkembangan (Hing, 2009; Hamisah &
Samsudin,

2008)

sedangkan

kebanyakan

negara

lain

telah

mula

menggunakan dan mengamalkan e-dagang dalam urusan kerja dan


kehidupan seharian. Walaupun ia tidak begitu, penggunaan e-dagang di
Malaysia menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan saban tahun
(Hamisah & Samsudin, 2008). Sehubungan dengan itu, dengan mengenal
pasti beberapa faktor daalam merangsang keinginan pengguna untuk
menggunakan

e-dagang,

antara

faktor

yang

dikenal

pasti

ialah

kebergunaan, mudah digunakan, pengaruh sosial, kepercayaan, kos


dan keselamatan.

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

A.) Huraikan dengan terperinci penggunaan e-dagang oleh usahawanusahawan Industri Kecil dan Sederhana di Malaysia.
i.

Kepentingan e-dagang dalam perniagaan.

Melalui penggunaan e-dagang, organisasi perniagaan dan usahawan mampu


memperolehi kelebihan dari aspek kos di samping mudah dikendalikan. Hal
ini,

kerana

meningkatkan

e-dagang

memerlukan

keuntungan.

Secara

kos
tidak

yang

rendah

langsung

dan

pihak

mampu

organisasi

perniagaan atau usahawan yang terlibat dapat menghapuskan atau


mengurangkan kos sewaan gudang, insuran, sewaan, kawalan serta lain-lain
kos yang berkait dengan kos penyimpanan dalam transaksi pemindahan
barangan atau perkhidmatan yang berlaku. Di samping itu, e-dagang hampir
merangkumi sebarang jenis transaksi komersial. Ia disokong dengan
kenyataan daripada Schneider P (2003), dalam satu penyataan berkenaan
dengan

kebaikan

sistem

e-dagang

iaitu

meningkatkan

jualan

dan

mengurangkan kos pengoperasian. Turut disokong oleh Mohd Hatta yang


menyatakan, menurut Bank Negara Malaysia, pengguna e-dagang boleh
mengurangkan kos transaksi berurusan di kaunter sebanyak dua peratus
daripada jumlah keluaran dalam anggaran kasar (KDNK) negara. E-dagang
turut mewujudkan hubungan terus dengan pelanggan antara organisasi
perniagaan atau usahawan. Organisasi perniagaan atau usahawan akan
mendapat maklumat balas secara terus tanpa melibatkan orang ketiga. Malah
maklumat balas tersebut turut dapat diperolehi dengan cepat dan secara
talian terus (online). Oleh sebab itu, organisasi perniagaan atau usahawan
dapat memperbaiki segala kelemahan yang ada dalam penggunaan edagang mereka dengan segera. Hal ini dapat mempercepatkan dalam
melakukan perubahan terhadap polisi dan strategi. Urusan- urusan dapat
diproses dengan lebih cepat dan pada kadar yang lebih murah. Tambahan
lagi, maklumat balas yang diterima secara terus melalui penggunaan edagang kepada organisasi perniagaan atau usahawan tersebut, maka mereka
mudah untuk melakukan perubahan.

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

ii. Tahap penggunaan e-dagang di Malaysia.

Bilangan pengguna Internet di Malaysia dijangka meningkat kepada 25 juta


orang menjelang 2015 berbanding 18 juta orang pada 2012, demikian
menurut Laporan Ekonomi 2013/3014 yang dikeluarkan Kementerian
Kewangan. Kadar penembusan jalur lebar isi rumah pula meningkat kepada
66.8 peratus pada akhir Jun 2013 manakala dengan kadar penembusan
telefon mudah alih melebihi 100 peratus, kini terdapat 42.6 juta langganan.
Statistik juga menunjukkan lebih banyak pengguna Internet di Malaysia
adalah pembeli berbanding penjual dengan saiz pasaran urus niaga dalam
talian di Malaysia dijangka mencecah RM5 bilion menjelang 2014 berbanding
RM1.8 bilion pada 2010. Malaysia adalah antara tiga negara teras di Asia
bagi purata perbelanjaan dalam talian pada tempoh 12 bulan lalu dan ini
dipacu oleh perkhidmatan pelancongan, khususnya tiket penerbangan dan
tempahan hotel, telah menerajui pembelian produk dan perkhidmatan dalam
talian. Tambahan pula pembelian melalui Internet telah dipermudahkan lagi
dengan pembayaran elektronik melalui perbankan dalam talian atau kad
kredit. Peningkatan jumlah pengguna Internet dan pembeli dalam talian
menggambarkan potensi pasaran yang luas untuk perniagaan dalam talian.
Syarikat yang tidak mempunyai laman web atau menawarkan pembelian
dalam talian perlu mengubah perniagaan tradisional mereka kepada
perniagaan dalam talian supaya tidak kehilangan pengguna yang semakin
meningkat. Tambahan pula, adalah penting untuk perniagaan menumpukan
perhatian kepada pelanggan telefon mudah alih kerana bilangan mereka jauh
melebihi pengguna Internet. Rakyat Malaysia semakin banyak menghabiskan
masa melayari Internet berbanding media lain seperti televisyen, radio dan
surat khabar dengan penggunaan Internet yang meluas untuk rangkaian
sosial. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Rakuten Online
Shopping, Masaya Ueno, tinjauan hadapan yang positif itu adalah bertepatan
dengan pemain industri kerana ia memberi peluang kepada syarikat untuk
berkembang serta memasuki pasaran tempatan malah kita

menyaksikan

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

potensi

yang

besar

dalam

pasaran

e-dagang

di

Malaysia

dengan

pengembangan sektor ini disokong oleh penggunaan Internet serta inovasi


teknikal yang telah mengubah hubungan penjual dan pembeli. Dalam tempoh
12 bulan akan datang, terdapat lima trend utama yang dijangka berlaku dan
membentuk masa hadapan perbelanjaan dalam talian di seluruh dunia.
Sehingga tahap mana perniagaan di Malaysia menerima trend tersebut bakal
membentuk kemampuan mereka dalam memaksimumkan pengembangan
industri e-dagang tempatan. Trend-trend tersebut termasuk semakan
pencarian dalam talian akan diterjemah kepada pembelian, peniaga-peniaga
kecil akan menggunakan saluran mudah alih, dagangan tablet akan
membuka pengalaman dalam talian yang baru, lebih banyak orang akan
menggunakan

rangkaian

sosial

untuk

membeli

belah

dan

model

penghantaran tempatan lebih fleksibel akan membuat pelanggan lebih setia.


Industri e-dagang global telah mengalami era menarik dengan evolusi pantas
dan inovasi teknologi. Peningkatan peralatan mudah alih telah membuka
ruang baru dan menarik untuk peruncit untuk mendekati pelanggan mereka.
Ia juga menggalakkan untuk melihat rakyat Malaysia adalah bersemangat
untuk menggunakan inovasi mudah alih yang menunjukkan kematangan
pengguna tempatan.Trend-trend tersebut akan dimanfaatkan oleh perniagaan
di Malaysia, dan ia akan merangsang dan membentuk pasaran e-dagang
yang merupakan pertumbuhan kritikal untuk ekonomi.

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

iii. Cabaran/ halangan penggunaan e-dagang.


Perlaksanaan sesebuah teknologi sememangnya memiliki cabaran dan
rintangan dalam mencapai kejayaan atau sebaliknya terutama apabila ianya
melibatkan proses menerima guna sesebuah teknologi ke dalam urusan kerja
dan aktiviti harian masyarakat setempat (Siti Zobidah, Musa, Narimah, dan
Jusang, 2008). Sesebuah teknologi yang baru seperti e-dagang memerlukan
perkembangan yang terancang dan teratur agar ianya dapat diterima pakai
oleh penduduk sebagai sebahagian daripada aktiviti seharian. Perlaksanaan
sesebuah

teknologi

baru

amat

bergantung

kepada

pihak

yang

bertanggungjawab dalam melaksanakan pengoperasian teknologi tersebut


agar ianya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dan akhirnya dapat
mencapai tahap kejayaan penggunaan sesebuah teknologi yang dinginkan
(Siti Zobidah, 2008). E-dagang merupakan sebuah sistem yang diwujudkan
bagi memudahkan pengguna tidak kira pengguna tersebut sebagai pembekal,
pengurus, pembeli, pelanggan, dan sebagainya untuk menjalankan urusan
seharian tanpa kerumitan (Kleinrock, 2008). E-dagang sememangnya amat
berguna kepada seseorang yang mementingkan urusan yang telus serta
cekap selain dapat menjimatkan kos dan masa (Park, 2010). Penggunaan edagang tidak hanya tertumpu kepada soal perniagaan semata-mata, malah
ianya turut melibatkan urusan seharian seperti pembayaran bil utiliti, cukai,
saman, dan sebagainya. Pengguna yang menggunakan sistem e-dagang ini
akan dapat kelebihan yang ditawarkan kepada pengguna edagang. Antara
kelebihannya ialah ia dapat menjimatkan masa serta kos (Park, 2010).
Pengguna dapat mengelakkan kesesakkan seperti di kaunter perkhidmatan
yang disediakan terutama ketika hendak melakukan urusan pembayaran bil,
saman, cukai, dan sebagainya dengan hanya menggunakan sistem e-dagang
yang disediakan. Namun begitu, e-dagang yang merupakan sebuah teknologi
baru tidak terlepas dari cabaran yang ditempoh dalam usaha untuk
dikembangkan dan digunapakai oleh orang ramai. Cabaran dan rintangan
yang dihadapi ini berlaku diserata dunia dan termasuk di Malaysia. Tidak

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

semua

sesebuah

sesetengah

teknologi

masyarakat.

yang

Terdapat

diperkenalkan
sebahagian

disambut
yang

baik

oleh

berminat

dan

menggunakan perkhidmatan tersebut atas urusan kerja dan aktiviti seharian.


Senario di Malaysia yang merupakan sebuah negara yang sedang
membangun turut mengalami perkembangan yang rendah berhubung dengan
sistem e-dagang ini. Kebanyakkan organisasi yang menawarkan sistem ini
kepada pelanggan mereka masih lagi di peringkat awalan dan memerlukan
banyak masa untuk diterima guna sepenuhnya. Hal ini dibuktikan menerusi
kajian yang dilakukan Lacovou, Benbasat, dan Dexter (1995) dan Mehrtens,
Cragg, dan Mills (2001) mendapati bahawa tidak semua organisasi
bercenderung ke arah menerima guna e-dagang. Menurut Tarafdar dan
Vaidya (2006), banyak syarikat di negara membangun dalam tahap awal dari
menerima guna e-dagang. Hal ini membuktikan bahawa e-dagang masih lagi
dalam peringkat awal perkembangan dan cabaran ini semestinya akan
membantutkan perkembangan e-dagang pada masa hadapan. Sekiranya
pihak organisasi kurang mengambil inisiatif terhadap perkembangan sistem edagang ini, maka perkembangan dan penggunaan edagang juga akan
perlahan. Cabaran yang dihadapi di negara luar sedikit sebanyak memberi
kesan terhadap perkembangan e-dagang di Malaysia. Hal ni demikian
kerana, perkembangan dari negara luar akan memberi impak yang positif
terhadap penggunaan e-dagang di Malaysia memandangkan masyarakat di
Malaysia selalunya dikategorikan sebagai masyarakat yang lambat menerima
sesebuah teknologi baru atau dipanggil majoriti lewat penerimaan lebih-lebih
lagi di kawasan pedalaman (Mahendhiran, Han dan Goon, 2010). Rogers
(1995) mengkategorikan lima kelas individu yang bergantung kepada isyarat
hubungan dan sistematik untuk pelbagai peringkat dan akibatnya mengadopsi
suatu inovasi pada pelbagai peringkat dari prosess difusi. Lima kelas individu
tersebut adalah terdiri daripada inovator (innovator), penerima terawal (early
adopter), majoriti menerima (early majority), majoriti lewat penerimaan (late
majority), dan mundur dan menolak penerimaan (laggards) (Rogers, 1995).
Masyarakat di Malaysia amat sukar menerima terus sesebuah teknologi baru
tanpa adanya bukti atau perkembangan yang positif dari negara luar akan
kejayaan sesebuah teknologi baru yang digunapakai (Siti Zobidah, 2008).

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

Hasil kajian yang telah dijalankan oleh SKMM (2010) mendapati, pengguna
lebih gemar untuk membeli di kedai atau pasaraya iaitu sebanyak 66.3
peratus berbanding membeli di Internet atau secara online. Selain itu,
pengguna juga masih lagi berasa kurang yakin dan risau terhadap sistem
keselamatan e-dagang. Perkara ini akan menimbulkan perasaan kurang
percaya pengguna untuk menggunakan sistem e-dagang. Ianya terbukti
apabila sebanyak 59.1 peratus pengguna kurang percaya dan sebanyak 58.7
peratus pula merasakan kurang selamat terhadap pembelian menerusi
internet (SKMM 2010). Sehubungan dengan itu, hal ini akan menjadi cabaran
buat perkembangan e-dagang di Malaysia memandangkan ianya telah
diperkenalkan secara rasminya sejak lebih sedekad yang lalu menerusi MSC
pada tahun 1998 oleh mantan Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tun Dr.
Mahathir Mohamad. E-dagang merupakan salah satu aplikasi perdana yang
diberi penekanan oleh pihak kerajaan untuk dikembangkan dan diperluaskan
penggunaanya di kalangan penduduk setempat. Pihak kerajaan sedar akan
kepentingan perkembangan tersebut dengan memperuntukkan sejumlah
peruntukan yang besar dalam RMK-8, RMK-9, dan RMK-10. Selain itu,
prasarana dan infrastuktur kini giat dibangunkan bagi memudahkan
perlaksanaan

yang

menyeluruh

ke

segenap

tempat

dan

kawasan.

Kemudahan yang disediakan ini akan tidak memberi erti sekiranya ianya tidak
dimanfaatkan dan digunakan semaksimum mungkin oleh masyarakat.
Cabaran dalam mendidik pengguna untuk menggunakan sesebuah teknologi
baru seperti dagang ini bergantung kepada strategi yang digunakan oleh
pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu lebih menekankan kepada ilmu yang
sewajarnya disemai terlebih dahulu sebelum seseorang individu tersebut
mahir dan boleh menggunakan sistem e-dagang tanpa adanya rasa bimbang
dan tidak yakin. Rintangan dan halangan yang di hadapi untuk melaksanakan
penggunaan e-dagang ini juga banyak dibahas dan dijadikan isu. Di Malaysia,
terdapat beberapa halangan dan cabaran yang telah dikenalpasti sebagai
halangan dalam melaksanakan e-dagang keseluruhannya. Halangan tersebut
seperti faktor sosio ekonomi, isu kebudayaan, dan akhir sekali ialah ekesediaan (Poong, Muhammad Talha dan Eze, 2007). Menurut Poong (2007)
lagi, terdapat faktor yang dapat menentukan perkembangan e-dagang yang

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

menyeluruh sekiranya faktor tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Antara


faktor tersebut ialah menarik pengeluaran global, melindungi peniaga baru,
menarik dan pengekalkan perniagaan dan pelanggan, menghasilkan sumber
manusia yang berkemahiran, menyokong dasar kerajaan, peraturan, dan
infrastruktur maklumat berkualiti tinggi. Faktor berkenaan mampu menjana
perkembangan yang positif dan dapat memberi manfaat yang berguna
kepada masyarakat dan negara. Namun ianya akan menjadi penghalang
andai

faktor

tersebut

gagal

dilaksanakan

(Poong,

2007).

Dalam

melaksanakan e-dagang, ianya tidak hanya tertumpu kepada penggunaan


sesebuah mesin atau komputer sahaja. Malah e-dagang melibatkan banyak
fasiliti dan infrastruktur termasuklah Internet berkelajuan tinggi (Turban dan
King, 2003). Kemudahan asas tersebut dilihat menjadi nadi utama dalam
menentukan perkembangan yang pesat terhadap penggunaan e-dagang.
Namun, ianya akan menjadi sia-sia andai kelengkapan tersebut masih lagi
tidak mampu dipenuhi dan ini secara tidak langsung akan memberi kesan
terhadap

perkembangan

e-dagang

itu

sendiri.

Pembangunan

dan

perancangan dalam IT semakin giat direncanakan dan diaplikasikan dari


segenap

sudut.

Kini,

banyak

negara

telah

mula

menitikberatkan

pembangunan infrasturktur dan fasiliti terutama dalam bidang ICT bagi


menghadapi dunia siber yang semakin mencabar pada masa yang akan
datang kelak. Menurut Poong(2007) pembangunan pelan IT yang paling
ditekankan sehingga kini ialah e-dagang. E-dagang telah mula menjadi
perhatian dunia apabila ianya telah dikenalpasti menjadi penggerak utama ke
arah pertumbuhan pesat ekonomi sesebuah negara. Keterbatasan dalam
menyediakan pelan dan struktur bagi memenuhi kehendak dan keperluan edagang akan mempengaruhi dan memberi kesan terhadap pertumbuhan edagang. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa faktor yang berkaitan
dengan halangan dalam mengembangkan penggunaan e-dagang ini,
antaranya ialah berkenaan dengan fasiliti dan infrastruktur seperti penyediaan
perkhidmatan
telekomunikasi

telekomunikasi
jalur

lebar

jalur

lebar.

merupakan

Kekurangan

faktor

utama

perkhidmatan
dalam

menjadi

penghalang dan kekangan terhadap perkembangan e-dagang dalam


sesebuah negara (Turban dan King, 2003). Tambah Turban dan King (2003)

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

lagi, bagi memenuhi keperluan maklumat dalam laman sesawang kepada


pelanggan, perkhidmatan internet jalur lebar berkelajuan tinggi amat
diperlukan. Hal ini demikian kerana, maklumat dan informasi yang berkaitan
dengan sesuatu produk atau perkhidmatan perlu disediakan oleh pembekal.
Pengguna akan mendapat maklumat tersebut menerusi laman sesawang dan
ini akan memberi impak yang positif apabila pengguna turut melakukan
proses pembelian dan kegiatan perdagangan menerusi Internet. Akses
Internet yang mahal menjadi penghalang sesebuah organisasi perniagaan
dan para pelanggan untuk mencari maklumat atau info berkaitan dengan
produk (Turban dan King, 2003). Para peniaga dan pelanggan akan
menghadapi masalah sekiranya kos bagi mengakses Internet melibatkan kos
yang tinggi. Malah, ianya turut akan membantutkan perkembangan khasnya
e-dagang kerana asas utama dalam sistem e-dagang adalah Internet.
Sekiranya kos bagi Internet mahal atau tinggi, ianya pastinya akan
menyukarkan banyak pihak. Selain itu, ianya juga menjadi penyumbang
kepada halangan untuk membeli sesuatu produk atau perkhidmatan menerusi
Internet (Poong, 2007).

iv. Faktor- faktor pendorong penggunaan e- dagang.


E-dagang ditakrifkan sebagai aliran utama yang membolehkan sesuatu
perniagaan menjual barangan dan perkhidmatan kepada pengguna secara
global (Reynolds, 2004). E-dagang juga diistilahkan sebagai hubungan antara
pelanggan dengan organisasi yang bukan hanya berlaku sekadar untuk
berkomunikasi menerusi laman sesawang, malah membolehkan proses
pembelian barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi
dilakukan. (Botha, Bothma & Geldenhuys, 2008). Terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi keinginan pengguna untuk menggunakan e- dagang
yang telah dikenal pasti oleh pengkaji, iaitu kebergunaan, mudah digunakan,
pengaruh social, kepercayaan, kos dan keselamatan. Factor kebergunaan
dan factor mudah digunakan marupakan atribut yang asala daripada Model
Penerimaan Teknologi (TAM) yang dipelopori oleh Davis (1989).

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

10

Pengaruh Sosial
Hasil kajian oleh Fan, Saliba, Kendall dan Newmarch (2005) mendapati
pengguna lebih suka member cadangan dan saranan berkaitan sesuatu
perkhidmatan yang digunakan kepada rang lain sekiranya mereka
berpuas hati terhadap perkhidmatan yang diberikan. Mereka lazimnya
akan memberitahu dan menyarakan kepada rakan mereka yang terdekat
supaya turut mencuba dan menggunakan sistem tersebut (Fan, 2005).
Pengaruh sosial juga member kesan yang lebih mendalam terhadap
penerimaan pengguna terhadap system e-dagang (Wei, Marthandan,
Choong, Ooi & Arrumugam, 2009). Hal ini menunjukan pengaruh sosial
sebenarnya memiliki kesan yang lebih mendalam terhadap penerimaan
sesuatu aplikasi seperti e-dagang.
Kepercayaan
Kajian oleh Jarvenpaa, Tractinsky, dan Vitale (2002) mendapati faktor
kepercayaan adalah penting dalam hal yang berkaitan dengan risiko dan
pertukaran

menerusi

elektronik.

Ini

menunjukan

bahawa

faktor

kepercayaan diberi keutamaan oleh pengguna apabila melibatkaan


penggunaan sesebuah aplikasi dalam sesebuah laman sesawang. Selain
itu, Cho, Kwoo dan Lee (2007) pula mendapati bahawa faktor
kepercayaan merupakan aspek yang sangat penting dan rumit dalam
suasana persekitaran seperti e-dagang berbanding dengan pedagangan
secara konvensional. Faktor kepercayaan juga merupakan factor asas
dalam sesebuah laman web e-pembelian (Lim & Heinrichs, 2008).
Penerimaan terhadap faktor kepercayaan yang tinggi dalam sesebuah
lama sesawang e-pembelian dapat meningkatkan tahap keyakinan
pengguna. Hal ini menunjukkan bahawa faktor kepercayaan merupakan
faktor penentu sama ada pengguna sesebuah aplikasi tersebut akan
menggunakan aplikasi terbabit atau tidak.

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

11

Kos
Kajian Mei (2008) mendapati terdapat hubungan pekali yang negative
antara kos e-dagang dengan sumber teknologi e-dagang dan dimensi
rangkaian perniagaan menerima dan menggunakan e-dagang. Menurut
Mei (2008) lagi, hal ini menunjukkan bahawa apabila semakin tinggi kos
daripada e-dagang tersebut maka semakin bertambah halangan untuk
menerima dan menggunakan e-dagang seperti yang dijangkan. Oleh itu,
faktor kos merupakan faktor yang penting dalam menerima dan
menggunakan sesebuah inovasi (Sathye, 1999). Malah bagi Sathye
(1999), faktor kos merupakan salah satu yang menjadi halangan terhadap
penggunaan perbankan Internet di Singapura dan Australia. Kesedaran
terhadap kos memiliki hubungan yang signifikan terhadap kecenderungan
perbandingan

pembelian

secara

online

(Park,

2010).

Pengguna

membandingkan terlebih dahulu kos yang ditawarkan dalam sesebuah


laman sesawang sebelum melakukan pembelian. Sehubungan dengan itu,
pengguna amat menitikberatkan perkara berkenaan dengan kos dalam
menggunakan aktiviti yang berkaitan e-dagang. Harga ditaktifkan sebagai
sejumlah kos kewangan kepada pengguna untuk membeli (Dillon & Reif,
2004). Jesteru, harga dan kos yang berpatutan merupakan motivasi utama
seseorang pengguna online dalam melakukan urusan pembelian menerusi
laman sesawang (Swatman, Krueger & Van der Beek, 2006).

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

12

Keselamatan
Faktor keselamatan juga sering mempengaruhi keinginan pengguna untuk
menggunakan sesuatu aplikasi yang baharu seperti dalam aplikasi
perbankan elektronik. Di samping itu, penggunaan transaksi mnenerusi
elektronik atau Internet tidak dapat menjamin keselamatan 100 peratus
memandangkan terdapat kes pencerobohan seperti kecurian kata laluan
akaun, penggodaman, kod berniat jahat, spam, gangguan, percubaan
penembusan untuk mendapatkan informasi sulit, dan sebagainya. Justeru,
faktor keselamatan merupakan faktor yang penting dalam menjalankan
urusan melibatkan urusan transaksi seperti urusan pembelian secara
online atau menerusi kad kreadit (Feunell dan Karweni, 1999). Nadim dan
Noorjahan (2007) mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan
antara faktor keselamatan dan kerahsiaan berhubungan dengan keinginan
seseorang pengguna untuk menggunakan sesebuah sistem. Faktor
keselamatan

dititik

beratkan

oleh

seseorang

pengguna

dalam

menggunakan sesuatu sistem yang baharu seperti aplikasi e-dagang.

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

13

KESIMPULAN
E-dagang merupakan sebuah sistem teknologi yang baharu yang
diperkenalkan oleh pihak kerajaan sebagai salah satu aplikasi perdana
dalam MSC. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan kini sedang
berusaha dengan gigih dengan membekalkan segala keperluan terutama
dari segi infrastruktur dan kemudahan lain khususnya perkhidmatan
Internet dan jalur lebar di seluruh kawasan. Internet merupakan teras
kepada pertumbuhan aplikasi e-dagang dan juga sebagai nadi penggerak
terhadap kegiatan harian masyarakat khususnya pengguna e-dagang
masih lagi berada pada tahap yang rendah dan kini ia sedang
berkembang secara perlahan. Pengguna e-dagang telah merasakan
bahawa faktor kebergunaan dan faktor kemudahan antara faktor penting
yang membolehkan mereka untuk mula menjadikan perkhidmatan ini
sebagai salah satu rutin dalam kehidupan mereka. Sistem e-dagang telah
mula berkembang dalam tempoh dua tahun kebelakangan ini. Keinginan
mreka

untuk terus menggunakan

e-dagang

ini

akan

berlanjutan

seandainya mereka menilai sesebuah teknologi baharu itu sebagai


berguna dan mudah untuk dikendalikan terutama dalam urusan kerja
harian mereka. Oleh itu, dalam beberapa tahun akan dating penggunaan
e-dagang

akan

lebih

meluas

dan

berkembang

dengan

pesat.

Perkembangan bukan hanya di kawasan Bandar malah di seluruh


kawasan di Malaysia amnya.

SADE 1013 : Asas Keusahawanan

RUJUKAN
cikgukarthik.blogspot.com/2015/03/e-dagang-di-malaysia.html
http://www.google.com.my/q#=tahap+penggunaan+e+dagang+di+malaysia+pdf
ww1.utusan.com.my/utusan/ekonomi/20/207/8/ek_02/malaysiadijangka-catat-transaksi-e-dagang-rm19b

14

Anda mungkin juga menyukai