Anda di halaman 1dari 25

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

DALAM PENDIDIKAN ISLAM BERDASARKAN


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTASKIRAN
AL-QURAN : BACAAN
OBJEKTIF :
1. Membaca surah-surah terpilih daripada al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam
kehidupan seharian.
FOKUS:
1. Murid dibekalkan dengan kemahiran membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid
KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Mengingat

Membaca surah dengan betul


dan bertajwid

Membaca kalimah dengan bimbingan guru


Membaca ayat dengan bimbingan guru
Membaca surah dengan bimbingan guru

Memahami

Membaca surah dengan betul


dan bertajwid

Membaca kalimah secara individu, berkumpulan dan kelas


Membaca ayat secara individu, berkumpulan dan kelas
Membaca surah secara individu, berkumpulan dan kelas

UAZA/KBAT

INDIKATOR

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

INDIKATOR

Mengaplikasi

Memperdengarkan / membaca
surah dengan betul dan
bertajwid
Mengamal bacaan surah dalam
solat dan kehidupan harian

Membaca dengan betul dan bertajwid


Mengaplikasikan hukum tajwid dalam bacaan al-Quran.
Membaca secara tadwir dan tahqiq

Menganalisis

Membaca surah dengan betul


dan bertajwid
Memperdengarkanbacaan
surah dengan betul dan
bertajwid
Mengamal bacaan surah dalam
solat dan kehidupan harian

Membaca surah dengan betul dan bertajwid


Membezakan cara bacaan berdasarkan hukum tajwid
Menyemak bacaan rakan / tasmik
Membaca secara berpasangan/ dalam kumpulan

Menilai

Membaca surah dengan betul


dan bertajwid
Memperdengarkanbacaan
surah dengan betul dan
bertajwid
Mengamal bacaan surah dalam
solat dan kehidupan harian

Membaca surah dengan betul dan bertajwid


Membezakan cara bacaan berdasarkan hukum tajwid
Membaca secara Talaqi Musyafahah- murid turus
Menyemak bacaan rakan / tasmik dan memperbetulkan bacaan
rakan

Mencipta

UAZA/KBAT

AL-QURAN : HAFAZAN
OBJEKTIF :
1. Menghafaz surah-surah terpilih daripada al-Quran untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian.
FOKUS:
1. Murid dibekalkan dengan kemahiran membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta boleh menghafaz ayat
KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Mengingat

Menghafaz surah dengan betul


dan bertajwid

Menghafaz surah dengan bimbingan guru

Memahami

Menghafaz surah dengan betul


dan bertajwid

Menghafaz surah dengan betul dan bertajwid


Mengenalpasti kalimah yang berulang

Mengaplikasi

Menghafaz surah dengan betul

Menghafaz ayat/ surah dengan betul dan bertajwid


Mengaplikasikan hukum tajwid dalam hafazan al-Quran.
Melaksanakan surah amalan / hafazan dalam kehidupan
Menerapkan/ mengamalkan hafazan surah dalam kehidupan

dan bertajwid
Memperdengarkan bacaan
hafazan surah dengan betul dan
bertajwid
Mengamalkan bacaan surah
dalam solat dan kehidupan
harian

UAZA/KBAT

INDIKATOR

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

INDIKATOR

Menganalisis

Menghafaz surah dengan betul

Membezakan bacaan mengikut hukum tajwid dalam hafazan alQuran.


Menghafaz surah dengan betul dan bertajwid
Menyusun ayat hafazan dengan betul
Memperdengarkan hafazan dengan betul dan bertajwid
Mengenalpasti susunan ayat hafazan dengan betul
Menyemak hafazan rakan ( murid turus)

dan bertajwid
Memperdengarkan bacaan
hafazan surah dengan betul dan
bertajwid
Mengamalkan bacaan surah
dalam solat dan kehidupan
harian

Menilai

Menghafaz surah dengan betul

dan bertajwid
Memperdengarkan bacaan
hafazan surah dengan betul dan
bertajwid
Mengamalkan bacaan surah
dalam solat dan kehidupan
harian

Mencipta

Menghafaz surah dengan betul

Tasmik hafazan rakan


Mengenalpasti susunan ayat hafazan dengan betul
Menyemak dan memperbetulkan hafazan rakan ( murid turus)

Mencipta kaedah menghafaz dengan mudah

dan bertajwid
Memperdengarkan bacaan
hafazan surah dengan betul dan
bertajwid
Mengamalkan bacaan surah
dalam solat dan kehidupan
harian
UAZA/KBAT

AL-QURAN: KEFAHAMAN
OBJEKTIF :
1. Membaca surah-surah terpilih daripada al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam
kehidupan seharian.
FOKUS:
1. . Murid dibekalkan dengan kemahiran membaca al Quran dan merumuskan pengajaran serta istiqamah mengamalkannya
dalam kehidupan harian
KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI
Mengingat

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Memahami

Mengaplikasi

UAZA/KBAT

INDIKATOR

Menerangkan pengenalan
surah
Menghuraikan erti ayat
daripada surah

Menyatakan nama surah dan bilangan ayat


Membaca terjemahan ayat

Menerangkan pengenalan
surah
Menghuraikan erti ayat
daripada surah

Menyatakan sebab turun ayat


Menjelas pengertian ayat dari surah
Menyatakan perintah Allah yang terdapat dalam ayat

Mengamal dan meghayati


pengajaran surah
Merumuskan pengaran dan
menghubungkaitkannya dalam
kehidupan harian

Melaksanakan perintah Allah dalam surah pilihan untuk


diterapkan dalam kehidupan seharian.
Melaksanakan pengajaran dalam surah pilihan dalam
kehidupan harian.
5

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI
Menganalisis

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Menilai

Mencipta

UAZA/KBAT

INDIKATOR

Menghuraikan erti ayat


daripada surah
Merumuskan pengaran dan
menghubungkaitkannya dalam
kehidupan harian

Membuat pemerhatian keseluruhan maksud surah


Memperincikan tuntutan Allah dalam ayat
Mengenalpasti / menyatakan suruhan dan larangan Allah
dalam surah

Mengamal dan meghayati


pengajaran surah
Menghuraikan erti ayat
daripada surah
Merumuskan pengaran dan
menghubungkaitkannya dalam
kehidupan harian

Membuat rumusan dan pengajaran daripada pengertian ayat


dari surah
Memberi justifikasi atas tindakan yang dilakukan berdasarkan
pengajaran ayat.

Mengamal dan meghayati


pengajaran surah
Menghuraikan erti ayat
daripada surah
Merumuskan pengaran dan
menghubungkaitkannya dalam
kehidupan harian

Mencadangkan amalan yang boleh dilakukan berdasarkan


pengajaran ayat
Mencadangkan idea berkaitan pengajaran ayat yang
bersesuaian dengan kehidupan harian

AL QURAN : TAJWID
OBJEKTIF :
1. Mengaplikasi hukum tajwid dengan betul secara berterusan dalam pembacaan al-Quran;
FOKUS:
1. Murid dibekalkan dengan kemahiran membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid
KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

INDIKATOR

Mengingat

Membaca ayat yang


mengandungi hukum tajwid

Membaca kalimah yang mengandungi hukum tajwid dengan


bimbingan guru

Memahami

Membaca ayat yang


mengandungi hukum tajwid
Mengenalpasti hukum tajwid
dalam ayat yang dipelajari

Mengenalpasti cara bacaan mengikut hukum tajwid


Membaca contoh-contoh ayat yang mengandungi hokum
tajwid dengan betul

Membaca ayat-ayat yang mengandungi hukum tajwid


dengan cara yang betul
Menghubungkait antara tanda dengan cara bacaan yang betul
berdasarkan hukum tajwid yang dipelajari

Mengaplikasi

UAZA/KBAT

Membaca ayat yang


mengandungi hukum tajwid
Mengaplikasi hukum tajwid
dalam bacaan
Mengamalkan bacaan yang
mengandungi hukum tajwid
dalam kehidupan harian

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI
Menganalisis

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Menilai

Mencipta

UAZA/KBAT

INDIKATOR

Membaca ayat yang


mengandungi hukum tajwid
Mengenalpasti cara bacaan
berdasarkan hukum tajwid yang
dipelajari
Mengamalkan bacaan yang
mengandungi hukum tajwid
dalam kehidupan harian

Mengenalpasti cara bacaan


berdasarkan hukum tajwid yang
dipelajari
Mengamalkan bacaan yang
mengandungi hukum tajwid
dalam kehidupan harian

Membaca ayat yang

mengandungi hukum tajwid


Mengenalpasti cara bacaan
berdasarkan hukum tajwid yang
dipelajari
Mengamalkan bacaan yang
mengandungi hukum tajwid
dalam kehidupan harian

Mengenalpasti tanda mengikut hukum tajwid


Mengenalpasti cara bacaan yang betul berdasarkan hukum
tajwid yang dipelajari
Mengenalpasti perbezaan cara bacaan ayat berdasarkan
hukum takwid yang dipelajari
Mengkategorikan cara bacaan mengikut hukum tajwid.
Membaca ayat-ayat yang mengandungi hukum tajwid yang
dipelajari dengan betul

Memperdengarkan ayat-ayat yang mengandungi hukum tajwid


yang dipelajari dengan betul
Mengenalpasti cara bacaan yang betul mengikut hukum tajwid
Mengenalpasti perbezaan cara bacaan ayat berdasarkan
hukum takwid yang dipelajari
Menyemak dan memperbetulkan bacaan rakan ( murid
turus) / Talaqqi musyafahah
Mencipta kaedah mengingat tanda atau cara bacaan yang
betul berdasarkan hukum tajwid

HADIS
OBJEKTIF :
1. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih dan mengamalkan tuntutan hadis serta menghayati kepentingannya dalam
kehidupan seharian
FOKUS:
1. Murid dibekalkan dengan disiplin mempelajari ilmu Hadis sehingga mereka berkebolehan merumus dan mengamalkan
tuntutan Hadis tertentu serta menghayati kepentingannya dalam kehidupan harian.

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI
Mengingat

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Membaca hadis dan


terjemahannya
Menerangkan intipati hadis

Membaca hadis dengan bimbingan guru


Membaca terjemahan
Menyatakan maksud hadis berdasarkan teks terjemahan

Menerangkan pengertian tuntutan hadis


Menerangkan maksud hadis berdasarkan terjemahan
Menyatakan pengajaran yang diperoleh daripada terjemahan
hadis

Memahami

Menerangkan intipati hadis


Menerangkan maksud
Menghuraikan pengajaran
hadis

Mengaplikasi

Mengamal dan menghayati


tuntutan hadis
Menginsafi keburukan amalan

UAZA/KBAT

INDIKATOR

Tunjuk cara/ simulasi tuntutan hadis


Menjelaskan tuntutan yang terdapat dalam hadis
Penyelesaian masalah

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI
Menganalisis

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Menilai

Mencipta

UAZA/KBAT

INDIKATOR

Menganalisis sebab dan kesan


Membincangkan kebaikan
Menghuraikan kepentingan
melaksanakan tuntutan hadis
Menginsafi keburukan amalan

Mengenalpasti amalan yang dituntut dalan hadis


Menerangkan sebab dan akibat
Menghuraikan kebaikan atau keburukan
Penyelesaian masalah

Menganalisis sebab dan kesan


Membincangkan kebaikan
Menghuraikan kepentingan
melaksanakan tuntutan hadis
Menginsafi keburukan amalan

Menjelaskan faedah,kesan dan akibat berdasarkan


tuntutan hadis
Penyelesaian masalah

Menganalisis sebab dan kesan


Membincangkan kebaikan
Menghuraikan kepentingan
melaksanakan tuntutan hadis
Menginsafi keburukan amalan

Memberi cadangan bersesuaian dengan hadis berdasarkan


situasi semasa
Penyelesaian masalah

10

AKIDAH
OBJEKTIF :
1. Merumus dan meyakini asas-asas akidah sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan harian serta menjadikannya
asas dalam tindakan
FOKUS:
1. Murid dibekalkan dengan konsep asas akidah sehingga berkebolehan untuk merumuskan kefahaman tentang konsep
akidah tersebut serta dapat menjadikannya sebagai asas dalam tindakan.
KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI
Mengingat

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Memahami

UAZA/KBAT

INDIKATOR

Menerangkan maksud/
pengertian
Menerangkan dalil naqli dan
ertinya
Membuktikan dengan dalil naqli
yang lain yang terdapat dalam
al Quran

Menyatakan pengertian
Membaca dalil naqli
Menyatakan hukum beriman

Menerangkan maksud /
Menerangkan dalil naqli dan
ertinya
Menjelaskan maksud meyakini
nama Allah atau sifat Allah
melalui dalil aqli
Merumuskan kefahaman dan
keyakinan tehadap

Menerangkan hukum beriman berdasarkan dalil


Menerangkan maksud bagi dalil naqli
Menyatakan maksud beriman kepada rukun iman/ Nama
Allah / Sifat Allah

11

Mengaplikasi

Menganalisis

UAZA/KBAT

Menerangkan dalil naqli dan


ertinya
Membuktikan keyakinan
terhadap nama/ sifat Allah
melalui tindakan
Menjelaskan maksud meyakini
nama Allah atau sifat Allah
melalui dalil aqli
Merumuskan kefahaman dan
keyakinan tehadap

Menganalisis kesan meyakini


Membuktikan keyakinan
terhadap nama/ sifat Allah
melalui tindakan
Menjelaskan maksud meyakini
nama Allah atau sifat Allah
melalui dalil aqli
Merumuskan kefahaman dan
keyakinan tentang keimanan
terrhadap

Menjelaskan contoh-contoh Nama Allah / Sifat Allah yang


diperolehi melalui dalil aqli
Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan sekiranya
meyakini Nama Allah / Sifat Allah berdasarkan situasi
semasa/ aku janji
Melazimi dan melakukan amalan yang boleh
memperkukuhkan keimanan
Mengelakkan perbuatan yang boleh merosakkan keimanan
Menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan apabila
meyakini

Membuat analisis tentang situasi tertentu dan tindakan


yang perlu diambil berdasarkan keimanan terhadap nama/
sifat Allah- aku janji
Memberi justifikasi bagi setiap tindakan yang diambil
sekiranya beriman dengan nama/ sifat Allah
Mengesan akibat tidak meyakini rukun iman/ Nama Allah /
Sifat Allah
Mengenalpasti perbuatan yang boleh merosakkan
keimanan
Mengenalpasti amalan yang boleh memperkukuhkan
keimanan

12

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI
Menilai

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Mencipta

UAZA/KBAT

INDIKATOR

Menganalisis kesan meyakini


Membuktikan dengan dalil naqli
yang lain yang terdapat dalam
al Quran
Menjelaskan maksud meyakini
nama Allah atau sifat Allah
melalui dalil aqli
Merumuskan kefahaman dan
keyakinan tentang

Menganalisis kesan meyakini


Membuktikan dengan dalil naqli
yang lain yang terdapat dalam
al Quran
Menjelaskan maksud meyakini
nama Allah atau sifat Allah
melalui dalil aqli
Merumuskan kefahaman dan
keyakinan tentang

Membuat justifikasi berkaitan tindakan yang diambil


berdasarkan maksud beriman kepada rukun iman/ Nama
Allah / Sifat Allah - aku janji
Mengenalpasti dan melazimi amalan yang boleh
memperkukuhkan keimanan
Mengenalpasti dan mengelakkan perbuatan yang boleh
merosakkan keimanan
Menyatakan hujah tentang bukti beriman kepada rukun
iman/ Nama Allah / Sifat Allah

Melazimi amalan yang boleh memperkukuhkan keimanan


Membuat hubungkait antara keimanan kepada Allah
dengan kemenjadian diri
( akhlak)
Menjelaskan hujah yang membuktikan keimanan kepada
rukun iman/ Nama Allah / Sifat Allah

13

IBADAH
OBJEKTIF :
1. Merumuskan dan mengamalkan konsep asas ibadat secara istiqamah dalam kehidupan harian sebagai memenuhi tuntutan
fardu ain dan fardu kifayah;
FOKUS:
1. Murid dibekalkan dengan konsep asas ibadah sehingga mereka dapat merumus dan mengamalkan konsep ibadah secara
istiqamah dalam kehidupan harian
KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI
Mengingat

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Memahami

UAZA/KBAT

INDIKATOR

Menyatakan pengertian serta


hukum melakukannya
Memperincikan panduan
melaksanakannya
Melakukan simulasi
Menganalisis hikmah

Menyatakan pengertian
Menyenaraikan rukun/ syarat
Membaca dalil naqli
Menyatakan hukum melakukannya
Menyatakan cara melakukan
Menyatakan hikmah

Menyatakan pengertian serta


hukum melakukannya
Memperincikan panduan
melaksanakannya
Melakukan simulasi
Menganalisis hikmah
Merumuskan kefahaman
tentang konsep dan

Menjelaskan pengertian
Menerangkan dalil naqli
Menjelaskan hukum
Menyatakan contoh-contoh berkaitan
Menjelaskan rukun/ syarat
Menjelaskan cara melakukan
Menerangkan hikmah
14

menghayati serta
mendirikannya dengan
sempurna

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

UAZA/KBAT

Memperincikan panduan
melaksanakannya
Melakukan simulasi
Merumuskan kefahaman
tentang konsep dan
menghayati serta
mendirikannya dengan
sempurna

Melakukan ibadat dengan betul


Menyatakan hukum dan alasan
Menyelesaikan masalah berkaitan

Memperincikan panduan
melaksanakannya
Melakukan simulasi
Menganalisis hikmah
Merumuskan kefahaman
tentang konsep dan
menghayati serta
mendirikannya dengan
sempurna

Melakukan ibadat dengan betul


Membezakan antara rukun dan syarat
Membandingkan antara syarat sah dan syarat wajib
Menyatakan hukum dan alasan
Menyelesaikan masalah berkaitan / situasi semasa
Menjelaskan hikmah pensyariatan

Memperincikan panduan
melaksanakannya
Melakukan simulasi
Menganalisis hikmah
Merumuskan kefahaman

Melakukan ibadat dengan betul


Menyatakan hukum dan alasan
Menyelesaikan masalah berkaitan / situasi semasa
Menjelaskan hikmah pensyariatan

15

tentang konsep dan


menghayati serta
mendirikannya dengan
sempurna

Mencipta

UAZA/KBAT

Memperincikan panduan
melaksanakannya
Melakukan simulasi
Menganalisis hikmah
Merumuskan kefahaman
tentang konsep dan
menghayati serta
mendirikannya dengan
sempurna

Mencadangkan dan melaksanakan cara/ alternatif yang


tidak menyalahi syariat dalam melaksanakan ibadat

16

SIRAH
OBJEKTIF :
1. Merumus peristiwa dan mengaplikasi iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada
baginda dan mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan harian;
FOKUS:
1. Murid dibekalkan dengan fakta sirah yang sahih sehingga mereka berkebolehan merumuskan peristiwa sirah Rasulullah
SAW dan mengaplikasikan iktibarnya sebagai bukti kecintaan kepada baginda melalui amalan sunnahnya.
KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

INDIKATOR

Mengingat

Menjelaskan latar belakang


peristiwa

Mengetahui peristiwa

Memahami

Menghuraikan peristiwa

Menjelaskan peristiwa yang berlaku


Menerangkan tindakan Rasulullah s.a.w
Menerangkan iktibar dari tindakan dan sirah Rasulullah

Mengaplikasi

Merumus dan mengaplikasi


iktibar daripada peristiwa
Mengamalkan sunnah
Rasulullah dalam kehidupan
harian

Menjelaskan tindakan dan sirah Rasulullah


Mencontohi tindakan rasulullah dalam menangani situasi
semasa

UAZA/KBAT

17

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI
Menganalisis

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Menilai

Mencipta

UAZA/KBAT

INDIKATOR

Merumus dan mengaplikasi


iktibar daripada peristiwa
Memperincikan kesan daripada
peristiwa

Merumus dan mengaplikasi


iktibar daripada peristiwa
Mengamalkan sunnah
Rasulullah dalam kehidupan
harian
Mengamalkan sunnah
Rasulullah dalam kehidupan
harian

Merumus dan mengaplikasi


iktibar daripada peristiwa
Mengamalkan sunnah
Rasulullah dalam kehidupan
harian
Mengamalkan sunnah
Rasulullah dalam kehidupan
harian

Menerangkan iktibar dari tindakan dan sirah Rasulullah


SAW
Menganalisis kesan dari tindakan Rasulullah SAW
Membanding beza akhlak dan tindakan Rasulullah SAW
dengan akhlak dan tindakan umatnya berdasarkan situasi
tertentu atau semasa

Menerangkan iktibar dari tindakan dan sirah Rasulullah


SAW
Menghubungkait tindakan dan akhlak Rasulullah SAW
dalam menghadapi situasi tertentu
Memberikan justfikasi tentang akhlak dan tindakan yang
diambil berdasarkan sirah Rasulullah SAW dalam
menangani situasi semasa.

Mencadangkan akhlak dan tindakan yang perlu diambil


dalam menghadapi situasi semasa berdasarkan sunnah
Rasulullah SAW

18

ADAB
OBJEKTIF :
1. Merumus dan menghayati konsep adab dan nilai-nilai akhlak serta mengamalkannya dalam kehidupan harian;
FOKUS:
1. Murid dibekalkan dengan konsep asas Adab Islamiyah sehingga murid berkebolehan untuk merumus dan mengamalkan
adab secara istiqamah dalam kehidupan harian

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI
Mengingat

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Memahami

UAZA/KBAT

INDIKATOR

Menyatakan maksud
Menyatakan adab dan
kelebihannya
Mengaplikasikan adab
Merumus dan mengamalkan
adab dalam kehidupan harian

Menyatakan maksud
Menyatakan adab dan
kelebihannya

Membaca menyebut / menyatakan/ melabelkan / mencatat


pengertian
Menyenaraikan adab

Membaca /menghafaz / memadankan / melengkapkan


bacaan doa dengan betul
Menyatakan/ menerangkan/ memberi contoh perlakuan
adab yang bersesuaian

19

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI
Mengaplikasi

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

INDIKATOR

Menyatakan adab dan


kelebihannya
Mengaplikasikan adab
Merumus dan mengamalkan
adab dalam kehidupan harian

Melakukan adab ( simulasi) berdasarkan situasi semasa


Melaksanakan amalan yang dituntut,
Mengelakkan perbuatan yang dilarang
Penyelesaian masalah

Menganalisis

Menyatakan adab dan


kelebihannya

Mengkategorikan/ membanding beza perlakuan


Membuktikan/ menerangkan faedah mengamalkannnya
Meramalkan kesan
Penyelesaian masalah

Menilai

Menyatakan adab dan


kelebihannya
Mengaplikasikan adab
Merumus dan mengamalkan
adab dalam kehidupan harian

Memberikan hujah/ justifikasi


Membuat rumusan
Memberikan justifikasi / hubungkait
Penyelesaian masalah

Mengaplikasikan adab
Merumus dan mengamalkan
adab dalam kehidupan harian

Memperincikan /mencadangkan amalan berdasarkan


situasi semasa
Penyelesaian masalah

Mencipta

UAZA/KBAT

20

JAWI
OBJEKTIF :
1. Membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi dan khat serta mencintainya sebagai warisan budaya
bangsa.
FOKUS:
1. Murid dibekalkan dengan kemahiran menyebut, membaca dan menulis huruf-huruf jawi, suku kata, perkataan dan teks jawi
sehingga murid berkebolehan membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi.
KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI
Mengingat

PENYATAAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Memahami

UAZA/KBAT

Membaca teks berdasarkan


tema
Membina dan menulis teks
berdasarkan tema
Menulis huruf mengikut kaedah
khat
Menulis perkataan mengikut
kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah
khat

Membaca teks berdasarkan


tema
Membina dan menulis teks
berdasarkan tema

INDIKATOR

Mengenalpasti huruf/ perkataan


membaca/sebut/padankan huruf/ perkataan
Membaca ayat demi ayat
Membaca teks dengan betul
Membaca secara kelas,kumpulan dan individu dengan
bantuan guru
Menulis huruf mengikut kaedah khat
Menulis perkataan mengikut kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah khat

Membaca /mengenal pasti/ mengkelaskan huruf/


perkataan
Membaca ayat demi ayat
Membaca teks dengan betul
21

Mengaplikasi

UAZA/KBAT

Membina , menulis dan


membaca pelbagai jenis teks
berdasarkan tema
Merancang dan melaksanakan
aktiviti penulisan jawi pelbagai
jenis tema di luar waktu
pembelajaran dan pengajaran
Menulis huruf mengikut kaedah
khat
Menulis perkataan mengikut
kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah
khat
Menghasil dan
mengkomersilkan kaligrafi khat

Membaca secara kelas,kumpulan dan individu


Membina perkataan
Menyusun perkataan menjadi ayat
Membina ayat
Menyusun ayat menjadi teks
Membina
Cerita pendek,pantun ,syair dll
Menghasilkan glosari
Menulis huruf mengikut kaedah khat
Menulis perkataan mengikut kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah khat
Menulis perkataan mengikut kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah khat

Membaca teks berdasarkan


tema
Membina dan menulis teks
berdasarkan tema
Membina , menulis dan
membaca pelbagai jenis teks
berdasarkan tema
Merancang dan melaksanakan
aktiviti penulisan jawi pelbagai
jenis tema di luar waktu
pembelajaran dan pengajaran
Menulis huruf mengikut kaedah
khat
Menulis perkataan mengikut

Membaca teks dengan betul


Menyebut huruf/ perkataan dengan betul
Membaca ayat demi ayat
Membaca teks dgn betul
Baca secara kelas,kumpulan dan individu
Membina perkataan
Menyusun perkataan menjadi ayat
Membina ayat
Menyusun ayat menjadi teks
Membina
Cerita pendek,pantun,syair dll
Menulis perkataan
Menulis ayat
Menulis teks
22

Menganalisis

UAZA/KBAT

kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah
khat
Menghasil dan
mengkomersilkan kaligrafi khat

Menulis karangan,cerita pendek,pantun,syair


Menukar teks dari rumi ke jawi
Menukar bentuk teks
Menghasilkan glosari
Menulis huruf mengikut kaedah khat
Menulis perkataan mengikut kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah khat

Membaca teks berdasarkan


tema
Membina dan menulis teks
berdasarkan tema
Membina , menulis dan
membaca pelbagai jenis teks
berdasarkan tema
Merancang dan melaksanakan
aktiviti penulisan jawi pelbagai
jenis tema di luar waktu
pembelajaran dan pengajaran
Menulis huruf mengikut kaedah
khat
Menulis perkataan mengikut
kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah
khat
Menghasil dan
mengkomersilkan kaligrafi khat

Membaca teks dengan betul


Mencerakinkan perkataan
Menukar teks dari rumi ke jawi
Menukar bentuk teks
Menyusun ayat / perkataan menjadi teks
Menulis huruf mengikut kaedah khat
Menulis perkataan mengikut kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah khat
Mengenalpasti kaedah khat yang digunakan
Pertandingan khat

23

Menilai

Mencipta

UAZA/KBAT

Membaca teks berdasarkan


tema
Membina dan menulis teks
berdasarkan tema
Membina , menulis dan
membaca pelbagai jenis teks
berdasarkan tema
Merancang dan melaksanakan
aktiviti penulisan jawi pelbagai
jenis tema di luar waktu
pembelajaran dan pengajaran
Menulis huruf mengikut kaedah
khat
Menulis perkataan mengikut
kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah
khat
Menghasil dan
mengkomersilkan kaligrafi khat

Membaca teks berdasarkan tema dengan betul


Membina dan menulis teks berdasarkan tema dengan betul
Membina , menulis dan membaca pelbagai jenis teks
berdasarkan tema dengan betul
Menulis huruf mengikut kaedah khat
Menulis perkataan mengikut kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah khat
Mengenalpasti kaedah khat yang digunakan
Pertandingan khat

Membaca teks berdasarkan


tema
Membina dan menulis teks
berdasarkan tema
Membina , menulis dan
membaca pelbagai jenis teks
berdasarkan tema
Merancang dan melaksanakan
aktiviti penulisan jawi pelbagai

Membina perkataan
Menyusun perkataan menjadi ayat
Membina ayat
Menyusun ayat menjadi teks
Membina
Cerita pendek,pantun ,syair dll
Menulis perkataan
Menulis ayat
Menulis teks
24

UAZA/KBAT

jenis tema di luar waktu


pembelajaran dan pengajaran
Menulis huruf mengikut kaedah
khat
Menulis perkataan mengikut
kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah
khat
Menghasil dan
mengkomersilkan kaligrafi khat

Menulis karangan, cerita pendek,pantun,syair


Menukar teks dari rumi ke jawi
Menukar bentuk teks (contoh dari laporan kepada bentuk
cerita)
Menghasilkan glosari
Menulis huruf mengikut kaedah khat
Menulis perkataan mengikut kaedah khat
Menulis ayat mengikut kaedah khat
Pertandingan khat

25