Anda di halaman 1dari 16

LAM-PT-05-02

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian

Asas Kepimpinan dan perkembangan Profesional

2 (JUN-NOV)

TAHUN: 2014

EDU 3083

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

Hasil Pembelajaran

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran Kendiri
(sebelum/ selepas
kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

M2
1-5/1/14
2
MT 1
3/7/14
Khamis
7.45-9.45

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Julai 2014

LAM-PT-05-02

PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

2 (JUN-NOV)

TAHUN: 2014

EDU 3023

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

M3
1-5/1/14

Tajuk dan Kandungan

Perkembangan
Kanak-kanak

PJK 1
Khamis
7.45-9.45

Konsep asas
perkembanga
n kanakkanak
Prinsip-prinsip
asas
perkembanga
n kanakkanak

Hasil Pembelajaran

2.1 Menerangkan konsep asas


dan prinsip-prinsip asas
perkembangan kanakkanak.(1.1)

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran Kendiri
(sebelum/ selepas
kuliah)

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Catatan/
Refleksi

2.2 Membanding beza antara


pertumbuhan &
perkembangan dari aspek
JERIS (1.1)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Julai 2014

LAM-PT-05-02

PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

2 (JUN-NOV)

TAHUN: 2014

EDU 3023

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

M2
1-5/7/14

Tajuk dan
Kandungan

Perkembangan
Kanak-kanak

PJK 1
Khamis
11.15-12.15

Konsep asas
perkembang
an kanakkanak
Prinsipprinsip asas
perkembang
an kanakkanak

Hasil Pembelajaran

2.3 Menerangkan konsep asas


dan prinsip-prinsip asas
perkembangan kanakkanak.(1.1)

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran Kendiri
(sebelum/ selepas
kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

2.4 Membanding beza antara


pertumbuhan &
perkembangan dari aspek
JERIS (1.1)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________

_________________________________________

(Nama:
Tarikh: ________________

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
Julai(PISMP)
2014
dengKepujian

2 (JUN-NOV)

LAM-PT-05-02
PROGRAM:
KURSUS:

Perkembangan Kanak-kanak

SEMESTER:

TAHUN: 2014

KOD:

KREDIT: 3 (3+0)

EDU 3023

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

M3
6-10/7/14
PJK 1
Ahad
12.15-1.15
Khamis
11.15-1.15

Tajuk dan Kandungan

Perkembangan
Kanak-kanak

Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
perkembangan
kanak-kanak
Baka dan
Persekitara
n (Nature
and
Nurture)
Perbezaan
Individu

Hasil Pembelajaran

2.5 Menjelaskan faktor-faktor


yang mempengaruhi
perkembangan kanakkanak(6.1)

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran Kendiri
(sebelum/ selepas
kuliah)

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Catatan/
Refleksi

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Julai 2014

LAM-PT-05-02

PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

2 (JUN-NOV)

TAHUN: 2014

EDU 3023

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

M4
13-17/7/14
PJK 1
Ahad
12.15-1.15
Khamis
11.15-1.15

Tajuk dan
Kandungan

Perkembangan
Kanak-kanak

Perkembangan
fizikal
Pre
natal
Bayi

Hasil Pembelajaran

3.1 Menerangkan peringkat


perkembangan fizikal
kanak-kanak(1.1)
3.2 Membentangkan ciri-ciri
perkembangan fizikal
mengikut peringkat
perkembangan(1.1,7.4

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran Kendiri
(sebelum/ selepas
kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

2.5

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

5.5

Implikasi
terhadap
Pengajaran dan
pembelajaran

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Julai 2014

LAM-PT-05-02

PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

2 (JUN-NOV)

TAHUN: 2014

EDU 3023

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

M5
20-24/7/14

Tajuk dan
Kandungan

Perkembangan
Kanak-kanak
-

PJK 1
Ahad
12.15-1.15
Khamis
11.15-1.15

Ka
nak-kanak
Aw
al remaja
Implikasi
terhadap
Pengajaran dan
pembelajaran

Hasil Pembelajaran

3.1 Menerangkan peringkat


perkembangan fizikal
kanakkanak(1.1)
3.2 Membentangkan ciri-ciri
perkembangan fizikal
mengikut peringkat
perkembangan(1.1,7.4

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran Kendiri
(sebelum/ selepas
kuliah)

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

2.5

Catatan/
Refleksi

5.5

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Julai 2014

LAM-PT-05-02

PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

2 (JUN-NOV)

TAHUN: 2014

EDU 3023

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

M6
27-31/7/14

Tajuk dan Kandungan

PJK 1
Ahad
12.15-1.15
Khamis
11.15-1.15

Perkembangan
Kognitif dan
Bahasa
- Prenatal
- Bayi
Implikasi
terhadap
Pengajaran dan
pembelajaran

Hasil Pembelajaran

4.1 Menerangkan peringkat


perkembangan bahasa dan
kognitif kanak-kanak(1.1)
4.2 Mensintesis maklumat
berkaitan ciri-ciri
perkembangan kognitif dan
bahasa dalam peta konsep
(1.1,6.3)

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran Kendiri
(sebelum/ selepas
kuliah)

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

2.5

Catatan/
Refleksi

5.5

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Julai 2014

LAM-PT-05-02

PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

2 (JUN-NOV)

TAHUN: 2014

EDU 3023

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas
kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Lain-lain (Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

M7
3-7/8/14

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH


PJK 1
Ahad
12.15-1.15
Khamis
11.15-1.15

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah
Kokurikulum

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Julai 2014

LAM-PT-05-02

PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

2 (JUN-NOV)

TAHUN: 2014

EDU 3023

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

M8
10-14/8/14
PJK 1
Ahad
12.15-1.15
Khamis
11.15-1.15

Tajuk dan
Kandungan

Perkembangan
Kognitif dan
Bahasa
- Kanakkanak
- Awal
Remaja
Implikasi
terhadap
Pengajaran
dan
pembelajara
n

Hasil Pembelajaran

4.1 Menerangkan peringkat


perkembangan bahasa dan
kognitif kanak-kanak(1.1)
4.2 Mensintesis maklumat
berkaitan ciri-ciri
perkembangan kognitif dan
bahasa dalam peta konsep
(1.1,6.3)

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran Kendiri
(sebelum/ selepas
kuliah)

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

2.5

Catatan/
Refleksi

5.5

Implikasi terhadap
pengajaran-pembelajaran
- Pendekatan, strategi dan
kaedah
- Objektif P & P
- Perancangan aktiviti
Bahan bantu mengajar

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________
Julai 2014

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

LAM-PT-05-02

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


2 (JUN-NOV)

PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

TAHUN: 2014

KURSUS:

KOD:

KREDIT: 3 (3+0)

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

EDU 3023

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

M9
17-21/8/14
PJK 1
Ahad
12.15-1.15
Khamis
11.15-1.15

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Perkembangan Sosio-emosi
rohani (Sosial emosi dan
Moral)
- Prenatal
- Bayi
Implikasi terhadap
Pengajaran dan
pembelajaran

5.2 Menerangkan
peringkat
perkembangan sosio
emosi kanakkanak(1.1)

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran
Kendiri (sebelum/
selepas kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Julai 2014

LAM-PT-05-02

PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

2 (JUN-NOV)

TAHUN: 2014

EDU 3023

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

M10
24-28/8/14
PJK 1
Ahad
12.15-1.15

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Perkembangan Sosio-emosi
rohani (Sosial emosi dan
Moral)
- Kanak-kanak
Implikasi terhadap
Pengajaran dan
pembelajaran

5.2 Menerangkan
peringkat
perkembangan sosio
emosi kanakkanak(1.1)

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran
Kendiri (sebelum/
selepas kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

Khamis
11.15-1.15

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Julai 2014

LAM-PT-05-02

PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

2 (JUN-NOV)

TAHUN: 2014

EDU 3023

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

M11
31/8
4 /9/14
PJK 1

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Perkembangan Sosioemosi rohani (Sosial emosi


dan Moral)
- Awal Remaja
Implikasi terhadap
Pengajaran dan
5.3 Membentangkan
pembelajaran
masalah sosio emosi

Ahad
12.15-1.15
Khamis
11.15-1.15

5.2 Menerangkan
peringkat
perkembangan sosio
emosi kanakkanak(1.1)

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran
Kendiri (sebelum/
selepas kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

yang dihadapi kanakkanak dan cara


penyelesaiannya(5.1)
5.4 Menghuraikan implikasi
perkembangan sosio
emosi terhadap
pengajaran dan
pembelajaran(6.3)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________
Julai 2014

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

LAM-PT-05-02

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

2 (JUN-NOV)

EDU 3023

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

Hasil Pembelajaran

TAHUN: 2014

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran Kendiri
(sebelum/ selepas
kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

M12
7-11/9/14

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER


PJK 1
Ahad
12.15-1.15
Khamis
11.15-1.15

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________

Julai 2014

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

LAM-PT-05-02

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

2 (JUN-NOV)

TAHUN: 2014

EDU 3023

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

Personaliti dan
Konsep Kendiri

M13
12-20 /9/14
PJK 1
Ahad
12.15-1.15
Khamis
11.15-1.15

- Teori dan
pengertian
konsep
kendiri
Fak
tor-faktor yang
mempengaruhi
pembentukan
konsep kendiri

Hasil Pembelajaran

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran Kendiri
(sebelum/ selepas
kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

6.1 Menerangkan konsep


asas
tentang konsep
kendiri(1.1)
6.2 Menghubungkaitkan
pelbagai faktor untuk
pembentukan konsep
kendiri yang
positif(4.1,8.4)

Implikasi terhadap
pengajaran dan
pembelajaran

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________
Julai 2014

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

LAM-PT-05-02

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PROGRAM:Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

SEMESTER:

KURSUS:

KOD:

(PISMP) dengan Kepujian


Perkembangan Kanak-kanak

2 (JUN-NOV)

TAHUN: 2014

EDU 3023

KREDIT: 3 (3+0)

Interaksi Bersemuka
Minggu/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

M14
31/8
4 /9/14
PJK 1

Hasil Pembelajaran

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran Kendiri
(sebelum/ selepas
kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

6.3 Menghuraikan konsep


personaliti dan faktor-faktor
yang mempengaruhiny (1.1)
6.4 Mendebatkan faktor baka
atau persekitaran
mempengaruhi konsep kendiri
kanak-kanak(6.3)

Ahad
12.15-1.15
Khamis
11.15-1.15

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

________________________________________
(Nama:
Tarikh: ___________________
Julai 2014

_________________________________________
(Nama:
Tarikh: ________________

LAM-PT-05-02

Julai 2014