Anda di halaman 1dari 3

Peranan dan Tanggungjawab Guru Perpustakaan dan Media (GPM)

Peringkat
:
Sekolah Menengah dan Rendah
Jawatan
: Guru Perpustakaan dan Media
Waktu bertugas :
Mengikut waktu persekolahan. Bagi sekolah dua
sesi, waktu bertugas boleh disesuaikan merangkumi
kedua-dua sesi persekolahan.
A.

Pengajaran dan Pembelajaran


1. Membuat perancangan pengajaran, melaksanakan pengajaran
mata pelajaran mengikut garis panduan dan tahap kebolehan
murid.
2. Merancang dan mengajar mata pelajaran tidak melebihi
6 - 8 waktu
seminggu.
3. Merancang dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan
pengajaran dan pembelajaran.

B.

Pengurusan Pusat Sumber Sekolah


1. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana sepenuh
masa pengurusan Pusat Sumber Sekolah.
2. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana program
galakan membaca termasuk Program NILAM.
3. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana program
literasi maklumat dan literasi teknologi pendidikan.
4. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana sepenuh
masa pengurusan Pusat Sumber Sekolah
5. Merancang dan melaksana dasar, program jangka panjang
dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah.
6. Merancang pemerolehan, pembinaan dan pengurusankoleksi
yang komprehensif, seimbang dan kemaskini.
7. Merancang, menyelaras dan melaksana akses kepada koleksi
Pusat Sumber Sekolah melalui satu sistem pengesanan
maklumat yang cekap dan berkesan melalui penggunaan
carian maklumat secara berkomputer.
8. Merancang, menyelaras dan membantu murid dalam
mengenal pasti, mengesan dan menginterpretasi maklumat
yang terdapat di dalam dan luar Pusat Sumber Sekolah.
9. Merancang dan melaksana perkhidmatan Pusat Sumber
Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran.

10.
Merancang, menyelaras dan melaksana program
pembangunan staf
berkaitan pengurusan dan perkhidmatan
Pusat Sumber Sekolah.
11.
Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam
menggunakan pelbagai kaedah instruksional berasaskan
sumber dan teknologi pendidikan yang berkesan untuk
meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
12.
Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam
pentaksiran, penilaian dan penyampaian maklumat serta
penghasilan media.
13.
Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam
merancang, mengajar, menilai pengajaran dan pembelajaran
berkaitan kemahiran mengakses, mengguna dan
mempersembahkan maklumat.
14.
Bekerjasama dengan Guru Penyelaras Bestari / Guru
Penyelaras ICT dalam memberi bantuan penggunaan
teknologi pendidikan, teknologi baru, undang-undang dan
peraturan yang berkaitan dengan penggunaan maklumat dan
penghasilan pelbagai media.
15.
Merancang, mengurus dan melaksana program dan
aktiviti promosi berkaitan bahan, peralatan dan perkhidmatan
yang dapat memenuhi keperluan maklumat warga sekolah.
16.
Mengurus dan melaksana Mesyuarat Jawatankuasa
Induk dan
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber
Sekolah.
17.
Menilai keberkesanan pelaksanaan program,
perkhidmatan dan
penggunaan Pusat Sumber Sekolah.
18.
Melaksana tugas semakan stok dan inventori koleksi
dan peralatan
Pusat Sumber Sekolah.
19.
Menjalankan kajian / inovasi berkaitan peningkatan
perkhidmatan dan
pengurusan Pusat Sumber Sekolah.
20.
Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan
pembangunan Pusat
Sumber Sekolah.
21.
Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi
Pendidikan,
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Pusat
Teknologi Pendidikan
Bahagian, Pusat Kegiatan Guru dan
agensi berkaitan untuk
meningkatkan perkhidmatan dan
program Pusat Sumber Sekolah.
22.
Melaporkan pelaksanaan program Pusat Sumber
Sekolah kepada
Bahagian Teknologi Pendidikan melalui
Pusat Kegiatan Guru dan
Bahagian Teknologi Pendidikan
Negeri.

C.

Penglibatan Profesional
1.

2.

3.

D.
1.

Menjadi ahli Persatuan


Perpustakaan / Pusat
Sumber Sekolah Negeri.
Menjadi pakar rujuk
dalam pengurusan Pusat
Sumber Sekolah.
Meningkatkan
pengetahuan dan
kemahiran dalam bidang
teknologi pendidikan.

Am
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan
sekolah
dari semasa ke semasa.