Anda di halaman 1dari 45

SKOR A SAINS 1511

TEKNIK MENJAWAB SOALAN KERTAS


DUA
SAINS SPM (1511)
OLEH :
SHAMSUL BIN SAINAN
SMKA LIMAUAN, PAPAR

KERTAS 2 - 1511/2
Soalan subjektif ( 2 jam 30 minit )
Bahagian A : 4 soalan (Kemahiran Proses Sains)
[20 markah]
Bahagian B : 5 soalan
(Pengetahuan / Pemahaman )
[30 markah]
(Aras Rendah : 35, Aras Sederhana : 15)
Bahagian C : Q 10 ( Mengeksperimen)
[10m - Sederhana :2, Tinggi : 8 ]
: Q 11a dan Q12a (Pemahaman )
[04 m - Sederhana]
: Q 11b dan 12b (Kemahiran aplikasi )
[6m - Tinggi ]
[20 markah]
Rendah : 35, Sederhana : 21, Tinggi : 14

PERSEDIAAN BAHAGIAN A
1.

2.
3.
4.
5.

Pelajar sepatutnya berkebolehan menggunakan


Kemahiran Proses Sains untuk menjawab soalan
bahagian A.
Terdapat 4 soalan yang menguji 10 Kemahiran
Proses Sains (KPS ) .
Satu KPS mungkin diuji lebih dari sekali.
Persediaan terbaik ialah LATIH TUBI.
Jawapan untuk Bahagian A, selalunya ada di
dalam soalan secara tersurat atau tersirat.

KPS 1 : Membuat Pemerhatian

Memberi gambaran kepada apa yang boleh


dilihat pada jadual/gambarajah.

Gambaran tersebut adalah seperti nyalaan


mentol,
pemesongan
jarum
ammeter
/
galvanometer, keadaan fizikal (perubahan
warna atau bentuk), gelembung gas dan lainlain.

Pemerhatian juga boleh ditulis dalam bentuk


perbandingan.

KPS 1 : Membuat Pemerhatian


Nyatakan satu pemerhatian tentang sesaran Blok
Q dalam Rajah 4.1 dan Rajah 4.2.

Sesaran blok Q pada Rajah 4.2 lebih jauh


daripada Rajah 4.1.
Sesaran blok Q pada Rajah 4.1 lebih dekat

KPS 2 : Membuat Inferens


membuat kesimpulan awal yang
munasabah yang mungkin benar atau
tidak untuk menerangkan sesuatu
peristiwa.
Memberi sebab kepada pemerhatian

KPS 2 : Membuat Inferens

Pemerhatian:
Sesaran blok Q pada Rajah 4.2 lebih jauh daripada Rajah 4.1.
Sesaran blok Q pada Rajah 4.1 lebih dekat daripada Rajah 4.2

Kerana jisim troli pada Rajah 4.2 lebih besar


berbanding jisim troli pada Rajah 4.1

KPS 3 : Mengelas
Mengenal pasti persamaan dan
perbezaan
Mengumpul berdasarkan sifat sepunya
menggunakan kriteria lain untuk
mengumpul objek
Part R controls

involuntary action.
Mark (/) the action
which is controlled
by part R.
Bahagian R
mengawal tindakan
luar kawal.
Tanda (/) tindakan
yang dikawal oleh
bahagian R.

/
[2 markah]

KPS 3 : Mengelas

KPS 4 : Mengawal Pembolehubah


1. Daripada ayat
Contoh:
1. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji
tekanan yang dihasilkan oleh bongkah P dan bongkah Q
yang sama jisimnya.
2. Mengkaji kesan bendasing ke atas takat didih air suling

i.
ii.
iii.

Langkah:
Garis pemboleh ubah dimanipulasi (Apa yang
berbeza/mempengaruhi keputusan)
Garis pemboleh ubah bergerakbalas (Apa yang diperhatikan
di akhir eksperimen)
Garis pemboleh ubah dimalarkan (Apa yang sama)

KPS 4 : Mengawal Pembolehubah


2. Daripada Gambarajah

Langkah:
i. Pemboleh ubah dimanipulasi (Apa yang berbeza
pada gambarajah)
ii. Pemboleh ubah bergerakbalas (Apa yang
diperhatikan di akhir eksperimen)
iii. Pemboleh ubah dimalarkan (Apa yang sama/tetap)

KPS 4 : Mengawal Pembolehubah


3. Daripada Jadual
Bahan
Air Suling

Takat didih / oC
100

Air Suling + Garam

Langkah:
i.
Hanya boleh dapat pemboleh ubah dimanipulasi
dan pemboleh ubah bergerak balas.
ii. Kedua-dua pemboleh ubah didapati daripada
tajuk jadual iaitu Bahan dan Takat didih.
iii. Bahan adalah pemboleh ubah dimanipulasi
sebelah kiri jadual
iv. Maka takat didih adalah pemboleh ubah
bergerak balas - sebelah kanan jadual

KPS 4 : Mengawal Pembolehubah

Menegak

4. Daripada Graf

Mendatar

Langkah
i.
Rujuk kepada label paksi graf
ii.
Label paksi mendatar / mengufuk adalah
pemboleh ubah dimanipulasi.
iii. Label paksi menegak adalah pemboleh ubah
bergerakbalas

KPS 4 : Mengawal Pembolehubah


Peringatan

i. Tidak boleh menulis alat radas.


ii. Mesti ada parameter dihadapan cth
Asid

: Jenis asid, Isipadu asid, Kepekatan

asid
Logam : Jenis logam, Saiz logam, Jisim
logam
Bacaan termometer

KPS 5 : Membuat Hipotesis


Kenalpasti

pemboleh ubah dimanipulasi


Kenalpasti pemboleh ubah bergerakbalas
Mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria
Pemboleh ubah dimanipulasi
: suhu
Pemboleh ubah bergerakbalas : saiz koloni /
pertumbuhan bakteria

Gunakan

kata penghubung yang sesuai


Ayat yang dibina mesti ayat lengkap
Boleh diuji dalam eksperimen
Hipotesis:
Jika suhu meningkat, maka saiz koloni
bertambah

KPS 5 : Membuat Hipotesis


KHUSUS/SPECIFIC

pH 7 is most suitable for the growth of


microorganism
pH 7 adalah sangat sesuai untuk
pertumbuhan mikroorganisma
UMUM

/ GENERAL: -Tidak diterima


The pH value affects the growth of the
microorganism.
Nilai pH memberi kesan terhadap
pertumbuhan mikroorganisma

KPS 5 : Membuat Hipotesis

Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.


MV : Kepekatan antibiotik

RV : Kawasan jernih yang


terbentuk

Cakera antibiotik yang berkepekatan tinggi akan membentuk


kawasan jernih yang lebih luas/ besar

KPS 6 : Mengukur dan Menggunakan Nombor


Membuat pemerhatian secara kuantitatif yang
melibatkan penggunaan alat berunit piawai.
Mencatat bacaan dengan tepat dan
menggunakan unit piawai dengan betul

KPS 6 : Mengukur dan Menggunakan Nombor

KPS 7/8 : Menggunakan hubungan


masa & ruang dan Meramal
Volume of
Hidrogen / cm3

30

20

10

10

12

14

Time/ minute

Figure 1

(a)

Nyatakan hubungan di antara isipadu hidrogen yang dibebaskan dengan


masa pada 6 minit pertama?

(b) Ramalkan isipadu gas hidrogen yang dibebaskan pada minit ke-16
(a)

Isipadu gas hidrogen yang dibebaskan meningkat


dengan masa

(b) 30 cm3

KPS 9 : Definisi Secara operasi


1. Tentukan definisi sesuatu konsep
Contoh : Definisi alkali, Larutan yang mengandungi ion
hidroksida

2. Ubah definisi kepada perkara yang dapat dilihat /


diperhatikan
Ion hidroksida tidak dapat dilihat tetapi boleh diuji
menggunakan
kertas litmus. (Menukarkan warna kertas
litmus dari warna merah ke warna biru)

3. Tulis semula definisi mengikut konsep yang betul


menggunakan perkara yang boleh diperhatikan
Definisi secara operasi bagi alkali
Alkali ialah larutan yang menukarkan warna kertas litmus
dari merah ke biru.

Istilah/Konsep ialah/adalah parameter


istilah/konsep yang keputusan eksperimen
yang boleh diperhatikan

KPS 9 : Definisi Secara operasi


Tabung
Ujii

Nilai pH

Kekeruhan
campuran

Acid ( pH kurang dari 7)

Keruh sedikit

Alkali (pH lebih dari 7)

Keruh sedikit

Neutral (pH 7)

Sangat keruh

SPM 2007
Keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan pH ke
atas pertumbuhan bakteria.
Nyatakan definisi secara operasi pertumbuhan
bakteria.
Pertumbuhan bakteria adalah proses yang
menyebabkan bubur nutrien menjadi sangat
keruh pada pH 7.

KPS 9 : Definisi Secara operasi


Bahan
Air suling

Takat didih / oC
100

Air Suling + garam

SPM

2003
Nyatakan definisi secara operasi air suling.

- Air yang mendidih pada 100 oC adalah air


suling.
- Air suling adalah air yang mendidih pada
100 0C.
- Air suling ialah air yang tulen.

KPS 10 : Berkomunikasi
PINDAHKAN

DATA DARI JADUAL KE GRAF


Tandakan titik pada graf

GRAF

GARIS LURUS
- Guna pembaris

GRAF

LENGKUNG
Tidak boleh guna pembaris , free hand

GRAF

BAR / HISTOGRAM

Saiz bar mesti sama

KPS 10 : Berkomunikasi
Graf melengkung

Bilangan koloni bertambah


dengan masa

Ketinggian anak benih bertambah


dengan masa

KPS 10 : Berkomunikasi
Graf Bar

PERSEDIAAN BAHAGIAN B
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Murid perlu mengenal pasti maklumat yang terdapat


dalam rangsangan soalan.
Rangsangan soalan adalah dalam bentuk
pernyataan, gambarajah, carta alir, jadual atau
tindak balas kimia.
Selalunya terdapat maklumat yang membantu untuk
mendapatkan jawapan dalam rangsangan soalan.
Jangan menggunakan huruf potong atau ringkas
untuk jawapan (yg; krn; spt; krom; bsatu, tdk / x)
Ejaan istilah dan melabel mesti betul.
Bagi rajah sinar, garis sinar mesti dilukis dengan
menggunakan pembaris dan ada anak panah.
Jangan memberi jawapan lebih daripada apa yang
diminta/diperuntukkan markah - WCR

BAHAGIAN C
1. WAJIB menjawab soalan 10.
- Soalan mengeksperimen
2. Pilihan menjawab soalan 11 atau 12.
- Mengkonsepsi
- Membuat Keputusan
- Penyelesaian Masalah
3. Bahagian yang mudah, tetapi selalu tidak
dijawab oleh pelajar.

CARA MENJAWAB SOALAN N0 10


1. Hipotesis - pernyataan mesti spesifik
2. Tujuan pernyataan mesti ada : Untuk
mengkaji kesan MV ke atas RV )
3. Dari pernyataan diberi, kenalpasti 2 jenis
pembolehubah , RV and MV
4. Kebanyakan radas & bahan diberi dalam
soalan. Perlu tambah 1 atau 2 bahan.
- Cecair : tabung uji / bekas
- Elektrik : wayar / klip buaya
- Pemanasan : penunu bunsen

CARA MENJAWAB SOALAN N0 10


5. Prosedur
i. Sediakan radas / Terangkan cara penyediaan
radas (rajah berlabel lengkap diterima )
ii. Bagaimana mendapat RV
- Terangkan apa dilakukan kepada MV
iii. Terangkan apa yang dilakukan kepada CV
iv Bagaimana memerhati/ mengira / mengukur
RV
- Gunakan perkataan (RV) diperhatikan dan
dicatatkan.

CARA MENJAWAB SOALAN N0 10


6. Penjadualan data
- Buat jadual, beri MV (kiri) dan RV (kanan).
Isikan ruangan MV (Kiri) dengan pemboleh
ubah yang digunakan
Biarkan ruangan RV (Kanan) kosong.

Bahagian C Soalan 10 : Mengeksperimen


An alloy and a pure metal have a different corrosive resistance
characteristic
Aloi dan logam tulen mempunyai sifat bahan kakisan yang berbeza

a.

Suggest one hypothesis to investigate the above statement (1


m)
Nyatakan hipotesis

b.

You are given an iron nail, a steel nail and sodium chloride
solution. Describe an experiment to test your hypothesis based
on the following criteria.
Anda diberi sebatang paku besi, paku keluli dan larutan
natrium klorida
Huraikan eksperimen utk menguji hipotesis anda berdasarkan
kriteria berikut
(i)
Aim of the experiment / Tujuan
(1 mark)
(ii)
Hypothesis
(1 mark)
(iii) Identify the variables / Pembolehubah
(2 marks)
(iv) List of apparatus and materials / Bahan & radas (1
mark)
(v)
Procedure or method / Kaedah
(4 marks)
(vi) Tabulation of the data / Penjadualan data
(1 mark)

Bahagian C Soalan 10 : Mengeksperiment

JAWAPAN
Hipotesis

Aloi lebih tahan kakisan berbanding logam tulen


Tujuan
Untuk mengkaji jika aloi lebih tahan kakisan
berbanding logam tulen
Mengenalpasti pembolehubah
CV isipadu larutan natrium klorida
MV jenis paku logam/ paku besi & keluli
RV ketahanan kakisan paku/ pengaratan paku/
keadaan paku
Radas dan Bahan
an iron nail, a steel nail, sodium chloride and
beakar

Bahagian C Soalan 10 : Mengeksperiment

JAWAPAN

1.
2.
3.
4.

Kaedah
Masukkan larutan natrium klorida ke dalam bikar
Kemudian masukkan paku besi & keluli ke dalam
bikar
Bikar dibiarkan selama 3 hari
Perhatikan keadaan paku selepas 3 hari dan
rekodkan di dalam jadual
Penjadualan data
Jenis paku
Keluli
Besi

Keadaan paku

Menjawab soalan kemahiran


berfikir
Tiga strategi berfikir
Soalan 11b /12b
Conceptualisation / membina konsep
Making Decisions / membuat keputusan
Problem Solving / penyelesaian masalah

Membina Konsep
Membuat pernyataan berdasarkan berdasarkan
hubungan dan ciri umum untuk membina maksud,
konsep dan model.
Langkah langkah menjawab:
1. Kenalpasti maklumat daripada rajah
- Ceritakan apa yang dilihat pada gambarajah
2. Kenalpasti ciri sepunya
3. Nyatakan konsep awal
- 2 ciri sepunya adalah konsep
4. Kenalpasti contoh lain
5. Kenalpasti bukan contoh
6. Nyatakan konsep sebenar
- Konsep adalah parameter bg konsep .. 2
ciri sepunya

Membina Konsep

Membina Konsep
JAWAPAN:
i. Maklumat: (1m)
Besi, kuprum, aluminium dan emas adalah logam
ii. Ciri sepunya : (2m)
a. Permukaan berkilat
b. Mulur
c. Konduktor haba yang baik
iii. Konsep awal : (1m)
Permukaan berkilat dan mulur adalah logam
iv. Contoh lain : (1m)
Natrium/Plumbum/Perak/Zink
v. Contoh bukan logam : (1m)
Karbon/Neon/Klorin/Sulfur
vi. Konsep logam : (1m)
Logam adalah bahan yang mempunyai permukaan berkilat dan
mulur

Penyelesaian Masalah
Mendapatkan penyelesaian untuk situasi yang
mencabar atau kurang popular atau sukar
dalam keadaan bersistem.

Langkah langkah
1. Kenalpasti masalah
2. Penjelasan masalah
3. Terangkan cara penyelesaian masalah
4. Kaedah terbaik dan penjelasan

Penyelesaian Masalah
Contoh item Bahagian C Soalan 11/12
b.

Kebanyakan bahan buangan domestik seperti


kertas dilupuskan dengan cara pembakaran
terbuka. Pembakaran terbuka akan
menyebabkan pencemaran udara. Terangkan
kaedah untuk mengatasi masalah ini.
Penerangan anda hendaklah mengandungi
perkara-perkara berikut :

i. Kenalpasti masalah
( 1m)
Ii. Terangkan dua kaedah penyelesaian
(4m)
Iii. Pilih kaedah terbaik dan jelaskan pilihan anda
(1m)

Peraturan pemarkahan - sambungan


Kenalpasti masalah
Pembakaran terbuka menyebabkan pencemaran
udara(1m)
2 kaedah penyelesaian & penerangan
i. Insinerator - bahan buangan dibakar dalam
bekas
khas
ii. Kitar semula bahan buangan diproses atau
diguna semula
iii.
Ditanam - bahan buangan ditanam dalam
tanah
# Mana-mana 2 kaedah dan penerangan betul - 4m
Kaedah terbaik dan sebab
Insinerator/ Kitar semula / Ditanam
Tidak menyebabkan pencemaran alam sekitar

Membuat Keputusan

Memilih kaedah terbaik daripada beberapa


alternatif berdasarkan kriteria khusus untuk
mencapai tujuan tertentu.

Langkah-langkah menjawab
1. Kenalpasti tujuan.
2. Kenalpasti beberapa alternatif untuk
mencapai tujuan.
3. Susun alternatif mengikut keutamaan.
4. Nilai alternatif disenaraikan.
5. Pilih alternatif terbaik dan sebab.

Membuat Keputusan

Contoh soalan Membuat


Keputusan
Anda

mendapati keledek yang ditanam


mempunyai daun berwarna kuning dan
pertumbuhannya terbantut.
Cadangkan beberapa cara untuk mengatasi
keadaan ini dan pilih cara terbaik untuk
dilaksanakan.

Contoh Jawapan
i. Tujuan :
Mendapatkan pokok keledek yang tidak bantut dan berdaun hijau
(1m)
ii. Alternatif :
a. Guna baja mengandungi nitrogen dapat mengatasi masalah
daun kuning// menghasilkan pokok berdaun hijau dan
pertumbuhan baik/ tidak bantut (1m)
b. Guna baja mengandungi fosforus menghasilkan pokok yang
tidak bantut sahaja. (1m)
c. Guna baja mengandungi kalsium mengatasi masalah daun
kuning sahaja.
(1m)
iii. Urutan pilihan :
1. Guna baja nitrogen
2. Guna baja fosforus
3. Guna baja kalium (1m)
iv. Alternatif terbaik : Menggunakan baja nitrogen (1m)
v. Penerangan : Baja nitrogen dapat mengatasi pokok keledek bantut
dan tidak berdaun hijau. (1m)

SEKIAN

TE

M
I
R

A
K
A

H
I
S

SHAMSUL BIN SAINAN


SMKA LIMAUAN