Anda di halaman 1dari 9

IPG Kampus Tun Abdul Razak,

Jalan Datuk Mohd Musa,


94300 Kota Samarahan,
Sarawak, Malaysia

PENGURUSAN
PEMBELAJARAN
Sumber / cara menyelesaikan masalah yang sedia ada.
Pembentang : Haizuan, Aini, Safiah

Menguruska
n masa
dengan bijak
Menghadiri
setiap
aktiviti yang
dianjurkan
oleh pihak
institut

Berjumpa
pihak
kaunselor

Sumber /
cara
menyelesaika
n masalah
Belajar
secara
berkumpula
n

Berhubung
dengan
pensyarah
atau mentor
Mencari
sumber
rujukan
tambahan di
perpustakaa
n

Berjumpa pihak
kaunselor
Berjumpa dengan pihak
kaunselor untuk meminta
pandangan bagi menyelesaikan
masalah yang dihadapi.

Berbincang menggunakan
kaedah interaksi dua hala
agar dapat mewujudkan
keberkesanan dalam
menyelesaikan masalah

Menguruskan masa dengan


bijak
Mengutamakan tugasantugasan yang diberikan terlebih
dahulu
Tidak membuang masa dengan
perkara yang tidak berfaedah
seperti mengakses laman
sesawang yang tidak
berbentuk ilmiah

Menghadiri setiap aktiviti yang


dianjurkan oleh pihak institut

Menghadirkan diri dalam setiap


kuliah yang diadakan

Sentiasa aktif mengikuti


aktiviti yang melibatkan
institut seperti aktiviti
kokurikulum

Berhubung dengan pensyarah


atau mentor
Sentiasa berjumpa dengan
pensyarah subjek jika tidak
memahami topik yang dibincangkan
Meminta bantuan seperti soalan
tambahan untuk meningkatkan
kefahaman di dalam topik yang
dipelajari
Meminta nasihat atau cara
memahami sesuatu topik yang tidak
difahami

Mencari sumber rujukan


tambahan di perpustakaan
Meminjam buku ilmiah yang
berkaitan dengan subjek yang
dipelajari

Mencari bahan bacaan


tambahan di perpustakaan

Belajar secara berkumpulan

Melakukan perbincangan di
antara 2-3 orang ahli kumpulan

Saling bertukar pendapat agar


dapat meningkatkan
kefahaman sesama ahli
kumpulan

SEKIAN, TERIMA KASIH