Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA

JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK (JST)


JABATAN
: Ilmu Pendidikan
KOD DAN NAMA KURSUS
: EDU3093 Guru dan Cabaran Semasa
KUMPULAN
: Program PISMP (Ambilan JAN 2012)
SEMESTER
: 2/2015
Tarikh Mula
Tarikh Mula :
Tugasan 1 : 21/7/2015
Tugasan 2 : 21/7/2015
Tugasan 3 : 21/7/201

Tarikh Hantar
31/7/2015
Berterusan (AFL)

Tarikh Hantar :
Tugasan 1 : 31/7/2015
Tugasan 2 : 14/8/2015
Tugasan 3 : 14/8/2015

Hasil Pembelajaran Kursus:


1.
2.
3.
4.
5.

Menghuraikan isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru.


Menerangkan peraturan-peraturan awam dan perkaitannya dengan kerjaya guru.
Membincangkan tanda-tanda awal gangguan emosi murid serta langkah menanganinya.
Menganalisis punca gangguan emosi guru.
Menyediakan pelan tindakan untuk mengurus perubahan dalam bidang pendidikan.

Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan 5.


Objektif Tugasan Projek
1.
2.
3.
4.

Mengetahui isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru; peraturan-peraturan awam dan perkaitannya dengan kerjaya guru; mengetahui tanda-tanda gangguan emosi murid &
guru serta langkah untuk menanganinya melalui aktiviti kuiz.
Membincangkan isu transformasi pendidikan dan peranan guru serta menghubungkaitkan pelbagai unsur dalam penulisan akademik menggunakan format APA
Membentangkan hasil perbincangan mengenai isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru dalam memenuhi kehendak pendidikan abad ke-21.
Membina pemikiran dan tafsiran kendiri serta memperkembangkan kemahiran soft skill dalam aspek kolaborasi, komunikasi, kemahiran TMK, KBAT, penyelesaian masalah, menilai,
kemahiran kepimpinan, melaksanakan tugas dan menampilkan kualiti guru.

SPESIFIKASI TUGASAN

TUGASAN

TAJUK
Tugasan 1
5. Menyediakan pelan tindakan untuk
mengurus perubahan dalam bidang
pendidikan.

Tugasan 1. Penulisan Akademik ( Individu )


Transformasi pendidikan ini bermatlamat melengkapkan setiap murid di negara
kita dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk merebut
peluang dan menangani cabaran abad ke-21. Dalam usaha kita untuk bersaing
dengan negara termaju di dunia, sistem pendidikan kita perlu berupaya
melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis dan
kreatif, mempunyai kemahiran kepimpinan yang mantap dan berupaya
berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global (PPPM, 2013)

WAJARAN

CATATAN

50%

Sebahagian daripada pentaksiran

50 %

Kriteria Pentaksiran Penulisan:


1. Kehendak Tugasan / Format
2. Perkemabangan topik
3. Organisasi
4. Struktur kata/Kosa kata//Ejaan
5. Kawalan/ Isi kandungan penulisan

30%

Kriteria Pentaksiran Perbentangan:

Berdasarkan kenyataan di atas, sebagai seorang guru, bincangkan bagaimana


anda dapat membantu mencapai matlamat berkenaan.

Tugasan 2
1. Isu dan cabaran semasa yang dihadapi
oleh guru.
2. Peraturan awam dan perkaitannya
dengan kerjaya guru.
5. Strategi untuk mengadaptasi perubahan
dunia pendidikan selaras dengan PPPM dan
kehendak pekerjaan abad ke-21.

A. Pembentangan (Kumpulan)

Perkara berikut mesti dipatuhi:1.


2.
3.

Tugasan 3.

1. Visual Apeal:
2. Kefahaman Terhadap topik
3. Kemahiran dalam Pembentangan
(Presentation Skills)
4. Kandungan/ Content
5. Kesediaan/ Penglibatan/ Dinamika
kumpulan (Preparedness/Participation/Group
Dynamics)

Dilaksanakan semasa proses PdP. Pelajar berbincang dan membentangkan hasil


perbincangan mereka. Pemerhatian pentaksiran berdasarkan kumpulan dan ahli
dalam kumpulan, mengambil masa tiga ke empat interaksi dalam kelas secara
bersemuka. Pemberian markah berdasarkan kriteria yang ditetapkan lebih awal
dan diperhatikan untuk direkodkan oleh pensyarah.

Tool untuk pembentangan bergantung kepada kumpulan.


Had masa pembentangan 20 minit.
3 orang ahli dalam satu kumpulan.

Tugasan 3. Kuiz (Individu)

20 %

Kuiz - ujian pendek/ringkas (8 - 10 item)


bertujuan untuk mengetahui setakat mana

3. Membincangkan tanda-tanda awal


gangguan emosi murid serta langkah
menanganinya.
4. Menganalisis punca gangguan emosi
guru.
5. Menyediakan pelan tindakan untuk
mengurus perubahan dalam bidang
pendidikan.

Pelajar akan diuji pengetahuan dan kefahaman DUA tajuk yang mencakupi hasil
pembelajaran 3, 4 & 5

pengetahuan dan kefahaman pelajar


terhadap tajuk. Bentuk item padanan, isi
tempat kosong, betul/salah.

Kuiz akan dijalankan setelah tajuk input diberikan oleh pensyarah (mengetahui
setakat mana pelajar tahu/faham)
Setiap sesi kuiz memberi 10 % markah (2 X kuiz = 20%