Anda di halaman 1dari 5

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


Nama Kursus

Literasi Bahasa (Language Literacy)

Kod Kursus

WAJ3104

Kredit

2(0+2)

Jam Interaksi
Bahasa Pengantar

Bahasa Melayu

Prasyarat

Tiada

Semester

Pertama/Kedua

Hasil Pembelajaran

1. Menjelaskan dan menghuraikan Teori Pemerolehan Bahasa,


Konsep KIA2M, Kemahiran-kemahiran Asas KIA2M, Prinsip dan
Kriteria Pemilihan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran KIA2M.
2. Membina bahan elektronik dan bukan elektronik dalam pengajaran
dan pembelajaran KIA2M.
3. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran KIA2M dalam mata
pelajaran Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni Visual, dan
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
4. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang
sesuai untuk melaksanakan KIA2M kepada murid-murid yang
pelbagai latar belakang.

Sinopsis

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan, bengkel


asas membaca : kaedah fonetik, kaedah abjad, kaedah pandang dan
sebut, bengkel aktiviti pratulisan, bengkel aktiviti penulisan mekanis,
bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata
pelajaran Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni Visual, dan Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan, membina dan menggunakan bahan pengajaran
dan pembelajaran bukan elektronik, bengkel pengajaran menggunakan
boneka, bengkel pembelajaran secara individu, berpasangan dan
berkumpulan, bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power
point, bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan
alat perakam digital, seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa
Melayu.
This course explains and applies pre-reading activities, basic reading
workshop : phonetic method, alphabet method, look and seeing method,
pre-writing activity workshop, mechanism of writing workshop, immersed
reading and writing remedial workshop for Music Education, Visual Art
1

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)

Education and Physical and Health Education, construct and use non
electronic teaching and learning materials, workshop for using puppets,
individual, paired and grouped learning work shop for development of
remedial materials using powerpoint, workshop for sound production
using digital recorder, seminar and exhibition of Malay language
remedial materials.
Amali
Tajuk

Kandungan

Melaksanakan Aktiviti Prabacaan


Melaksanakan aktiviti pengamatan
penglihatan
Melaksanakan aktiviti pengamatan
pendengaran
Melaksanakan aktiviti pergerakan tangan dan
mata

Bengkel Asas Membaca : Kaedah Fonetik


Latihan membunyikan huruf dan asosiasi
benda dengan bunyi huruf
Latihan membatang suku kata dan perkataan
Latihan membaca frasa dan ayat
Latihan menggunakan bahan bantu belajar
untuk melaksanakan kaedah fonik

Bengkel Asas Membaca : Kaedah Abjad


Menyebut nama huruf abjad a hingga z :
huruf besar dan huruf kecil
Latihan menyebut suku kata V dan KV
Latihan mengeja suku kata, perkataan dan
frasa
Latihan membaca ayat
Menggunakan bahan bantu belajar yang
sesuai

Bengkel Asas Membaca : Kaedah Pandang dan


Sebut
Latihan menyebut perkataan
Latihan mencerakinkan perkataan menjadi
suku kata
Latihan membina dan membaca ayat
Menggunakan bahan bantu belajar yang
sesuai
2

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)

Jam

Bengkel Aktiviti Pratulisan


Melaksanakan aktiviti pergerakan jari, tangan
dan mata
Melaksanakan aktiviti membuat Corak,
menyambung titik, memadankan bentuk, dan
lain-lain
Melaksanakan aktiviti membentuk huruf

Bengkel Aktiviti Penulisan Mekanis


Menulis huruf kecil dan huruf besar daripada
a hingga z di atas kertas berkotak, bergaris
empat, bergaris tiga, dan bergaris satu
Melaksanakan aktiviti susulan seperti
memadankan huruf kecil dengan huruf besar,
menyesuaikan nama huruf dengan huruf,
memadankan nama huruf dengan bunyi huruf
Melaksanakan aktiviti menulis huruf mengikut
urutan, mengisi tempat kosong dengan huruf
yang tertinggal dan lain-lain
Latihan menulis suku kata, perkataan dan
ayat tunggal

Bengkel Penyerapan Pemulihan dan Menulis


dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Menyebut nama huruf mengikut melodi
Mengeja perkataan satu dan dua kata-kata
mengikut melodi
Membuat aktiviti pergerakan badan

Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan


Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual
Mengeja dan menyebut perkataan
berdasarkan gambar yang dilukis, kraf, kolaj
dan ukiran yang dihasilkan

Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan


Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan
Aktiviti bermain dengan huruf dan perkataan
secara lokomotor dan bukan lokomotor
Permainan mengeja
Permainan membentuk ayat

10

Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran


dan Pembelajaran Bukan Elektronik
Membina dan menggunakan bahan
3

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)

pengajaran untuk permainan bahasa,


pemintal lidah, pasangan minimal
Membina dan menggunakan bahan
pengajaran untuk lakonan

11

Bengkel Pengajaran Menggunakan Boneka


Membina boneka yang pelbagai jenis dan
latar
Melaksanakan simulasi pengajaran
pemulihan membaca dan menulis dengan
menggunakan boneka

12

Bengkel Pembelajaran Secara Individu,


Berpasangan dan Berkumpulan
Simulasi pembelajaran secara individu
Simulasi pembelajaran secara berpasangan
Simulasi pembelajaran secara berkumpulan

13

Bengkel Pembinaan Bahan Pemulihan dengan


Power Point
Membina bahan pemulihan dengan
penekanan terhadap aspek persembahan
dengan kelas pemulihan

14

Bengkel Membuat Rakaman Bunyi-bunyian


dengan Menggunakan Alat Perakam Digital
Membuat rakaman bunyi alam
Membuat rakaman bunyi mekanikal
Membuat rakaman bunyi dengan abjad

15

Seminar dan Pameran Bahan Pemulihan bahasa


Melayu
Mengadakan seminar
Mengadakan pameran
JUMLAH

Penilaian

Kerja Kursus
Pembentangan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran : 60%
Ujian/Kuiz
: 40%

Rujukan Asas

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia(2006)


Buku panduan Pelaksanaan Kelas Intervensi. Kuala Lumpur
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006)
4

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)

Program kelas intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M)


Pendidikan Seni Visual. Kuala Lumpur
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006)
Program kelas intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M)
Pendidikan Muzik. Kuala Lumpur
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006)
Program kelas intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M)
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Kuala Lumpur.
Rujukan
Tambahan

Azman Wan Cik (peny) 1989. Mengajar Bahasa Malaysia.Jilid 1


Perkaedahan.Kuala Lumpur
Abdul Hamid Mahmood (1993). Guru dan Bahasa Melayu, Kuala Lumpur:
Media Printex (M) Sdn Bhd.

5
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(kemas kini 15 Disember 2009)

Anda mungkin juga menyukai