Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh / Hari

: 06 Mei 2015 / Rabu

Tingkatan

: 2 Bestari

Masa

: 10.00 - 11.20 pagi (80 minit)

Bil. Pelajar

Mata Pelajaran

: Pendidikan Moral

Topik

: Unit 19: Pantai Indah Negara Permai

Pengetahuan sedia ada

: Pelajar mengetahui konsep alam sekitar.

Objektif Pembelajaran

/ 3 orang

1.

Mengenal pasti punca pencemaran persisiran dan


kemusnahan kawasan terumbu karang.

2.

Menjelaskan kepentingan persisiran pantai dan


kawasan terumbu karang kepada hidupan

marin
Hasil Pembelajaran

dan manusia.
: Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
1.

BBM

Melibatkan diri dalam melindungi persisiran pantai.

: Video, Powerpoint, Kertas Mahjung

LANGKAH
/MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


AKTIVITI GURU

Set Induksi
( 5 minit )

AKTIVITI PELAJAR

STRATEGI/
KAEDAH/ BBM/
NILAI/ KBKK

i) Guru menayangkan video

i) Murid menonton tayangan BBM :

yang memaparkan keindahan

video.

i) Video

beberapa buah pantai yang


Tayangan video tentang

terdapat di dunia.

keindahan pantai. (Pantai


tercantik di dunia)

KBKK :
i) Kemahiran berfikir

ii) Guru meminta respon pelajar


berkenaan paparan video yang

ii) Pelajar memberi respon

ditayangkan.

kepada guru.

iii) Guru memperkenalkan topik


yang akan dibincangkan pada
Langkah
Perkembangan
I
( 20 minit )

-Maksud persisiran

hari ini.
i) Guru menerangkan maksud

i) Pelajar menerima dan

pantai.

persisiran pantai dan terumbu

memahami penerangan guru.

-Maksud terumbu

karang menggunakan

Nilai : Menghargai

karang.

powerpoint.

Pantai dan khazanah

KBKK: Fokus.

alam.

-Punca

ii) Guru dan pelajar

ii) Pelajar memberi respon

BBM : Powerpoint,

pencemaran/kemusnahan

membincangkan punca

tentang punca

Buku Teks

persisiran pantai dan

pencemaran/kemusnahan

pencemaran/kemusnahan

terumbu karang.

persisiran pantai dan terumbu

persisiran pantai dan terumbu

karang berdasarkan buku teks.

karang.

terumbu karang kepada

ii) Guru dan pelajar

ii) Pelajar memberi respon

hidupan marin dan

membincangkan kepentingan

tentang kepentingan persisiran

manusia.

persisiran pantai dan kawasan

pantai dan kawasan terumbu

terumbu karang kepada hidupan

karang kepada hidupan marin

marin dan manusia berdasarkan

dan manusia.

-Kepentingan persisiran
pantai dan kawasan

buku teks.
Langkah
Perkembangan
II
( 30 minit )

i) Guru meminta pelajar (secara

i) Pelajar (secara berkumpulan)

KBKK: Inovatif.

berkumpulan) melakar peta I-

melakar peta I-THINK yang

THINK yang menerangkan

menerangkan tentang punca

Nilai : Menghargai

tentang punca

pencemaran/kemusnahan

Pantai dan khazanah

pencemaran/kemusnahan

persisiran pantai dan terumbu

alam.

persisiran pantai dan terumbu

karang.

karang.
ii) Guru meminta pelajar (secara

ii) Pelajar (secara berkumpulan)

ABM: Kertas

berkumpulan) melakar peta I-

melakar peta I-THINK yang

THINK yang menerangkan

menerangkan tentang

tentang kepentingan persisiran

kepentingan persisiran pantai

pantai dan kawasan terumbu

dan kawasan terumbu karang

karang kepada hidupan marin

kepada hidupan marin dan

dan manusia.

manusia.

iii) Guru meminta pelajar

iii) Pelajar membentangkan hasil

membentangkan hasil lakaran

lakaran peta I-THINK.

Mahjung

peta I-THINK.
Penilaian
( 20 minit )

Latihan Pengukuhan

i) Guru meminta pelajar

ii) Pelajar membuat latihan

Unit 19 pada halaman 40

membuat latihan pengukuhan di

pengukuhan di dalam buku kerja

(Soalan A sahaja).

dalam buku kerja PT3 pada

PT3 pada halaman 40.

BBM : Powerpoint

halaman 40.
Penutup
( 5 minit )

-Punca pencemaran

i) Guru meminta pelajar (secara

i) Pelajar merumuskan (secara

KBKK :

persisiran pantai dan

lisan) merumuskan isi

lisan) isi pembelajaran pada hari

Boleh merumuskan

kemusnahan terumbu

pembelajaran pada hari ini.

ini.

dan membuat

karang.

kesimpulan berkenaan
apa yang telah

-Kepentingan persisiran

dipelajari.

pantai dan kawasan


terumbu karang kepada

Nilai :

hidupan marin dan

Berani, yakin,

manusia.

terbuka, dan mampu


merumuskan
pembelajaran yang
dipelajari.

REFLEKSI :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anda mungkin juga menyukai