Anda di halaman 1dari 13

2015

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

SMK SERI PERAK TELUK INTAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN &


PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
PBS 2015
GEOGRAFI TINGKATAN 3
Disediakan Oleh :
PN. HJH. NORAINI BT. HASBOLLAH
GURU CEMERLANG GEOGRAFI
SMK SERI PERAK,
TELUK INTAN.
(ainihass@gmail.com)

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

2015

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI


Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat
melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia.

OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI


Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:
1.

Menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala, dan jarak dalam organisasi ruangan.

2.

Mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.

3.

Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab.

4.

Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain

5.

Mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia.

6.

Memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain.

7.

Menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta penting menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana.

8.

Mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.

9.

Menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional.

10. Mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain.
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

2015

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

PENDAHULUAN
Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan
pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.
Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap
pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.
Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan
modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
TAFSIRAN
o

Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.

Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.

Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam
perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan
menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil
pembelajaran.

Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.

Evidens
Murid
Instrumen

:
:

Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor.
Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto,
grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

2015

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 3


BAND

PERNYATAAN BAND

PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN

TAHU

Mengetahui konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.

TAHU DAN FAHAM

Mengetahui dan memahami konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.

TAHU, FAHAM DAN


BOLEH BUAT

Memahami dan mengapplikasikan konsep,


geografi.

TAHU, FAHAM DAN


BOLEH BUAT
DENGAN BERADAB

Mengaplikasikan pengetahuan geografi dan kemahiran geografi


menganalisis, mensintesis dan menilai maklumat geografi.

TAHU, FAHAM
DAN BOLEH BUAT
DENGAN BERADAB
TERPUJI

Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat


penilaian / kesimpulan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan
manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara
bijaksana.

TAHU, FAHAM
DAN BOLEH BUAT
DENGAN BERADAB
MITHALI

Mengkaji dengan mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data


dan maklumat geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.

Minggu/
Tarikh

Tajuk/
Tema

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

Unsur
Patriotisme

Band

prinsip geografi dan kemahiran

Deskriptor / Evidens

untuk

MBM/KBAT/
i-THINK
Peta

2015

M1 M2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

1. Kedudukan

Kedudukan

5-16
Jan. 2015

M3
Ketinggian
19-23
Jan. 2015

M4
26-30
Jan. 2015

M5 M6

Kontur dan
Keratan
Rentas

Arah

Bearing
Arah

2-13 Feb.
2015

3.2.2015

Minggu/
Tarikh

Mengenal pasti kedudukan dengan menggunakan Rujukan


Grid berasaskan peta topografi.
Mengenal pasti dan menyatakan Garisan Timuran dan
Garisan Utaraan berasaskan peta topografi
Menyata dan menamakan ciri Geografi berdasarkan Rujukan
Grid 4 angka dan 6 angka
Menunjuk cara penggunaan dan membanding bezakan
penggunaan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka berdasarkan
ciri Geografi.
Menentukan Ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan
peta topografi.
Menyatakan cara mengenal dan menentu ketinggian dalam
peta lakar yang berasaskan peta topografi
Membanding dan membezakan 5ciri5-ciri simbol ketinggian
dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi.
Mengira ketinggian berpandukan selang kontur dalam peta
lakar yang berasaskan peta topografi.
Mengenal pasti bentuk muka bumi berdasarkan garisan
kontur.
Menamakan bentuk muka bumi berdasarkan ciri-ciri garisan
kontur.
a) Cerun curam
b) Cerun landai
c) Cerun bertangga
Melukis ciri keratan rentas berdasarkan garisan kontur yang
diberi
Menjelaskan ciri-ciri bentuk muka bumi berdasarkan ciri
keratan rentas yang dilukis.
Menentukan bearing dengan menggunakan jangka
sudut di atas peta lakar berasaskan peta topografi.
Mengukur bearing sesuatu tempat dengan menggunakan
jangka sudut di atas peta lakar berdasarkan peta topografi.

Band
1
Band
2

Menyatakan asas kemahiran geografi yang


berkaitan Rujukan Grid dengan betul.
Menjelaskan asas kemahiran geografi yang
berkaitan dengan rujukan grid dengan betul.

U/PATRIOTISME
Mencintai negara
NILAI
Ketepatan

Topografi
Nota animasi
Internet
Lembaran
kerja
Buku teks
KBAT
- Aplikasi
i-THINK
- Peta pokok
- Peta Titi

U/PATRIOTISME
Mencintai negara
NILAI
Ketepatan

Band
1

Menyatakan asas kemahiran geografi yang


berkaitan Bearing dengan betul.

Peta
Topografi
Nota animasi
Lembaran
kertas
Pembaris
Jangka sudut
Buku teks
KBAT
- Aplikasi

Band
2

i-THINK
Menjelaskan asas kemahiran geografi yang - Peta pokok
-Peta Dakap
berkaitan bearing dengan betul.

Band
3

Mengaplikasi kemahiran geografi


menentukan bearing dengan tepat.

untuk

Cuti Hari Thaipusam

Tajuk/
Tema

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

Unsur
Patriotisme

Band

Deskriptor / Evidens

MBM/KBAT/
i-THINK

2015

M7-M8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

Skala

Jarak
Keluasan

16-27
Feb 2015

Menggunakan skala untuk menentukan jarak dan


keluasan di atas peta lakar berasaskan peta topografi.
Menyatakan jenis-jenis skala :
-Skala lurus ,
-Skala penyata
-Skala pecahan wakilan
-Mengukur jarak dan mengira keluasan dengan
menggunakan skala dalam peta.

U/PATRIOTISME
Mencintai negara

Band
2

Menjelaskan asas kemahiran geografi yang


berkaitan jarak dengan betul.

NILAI
Bersyukur
Ketepatan.

Band
3

Mengaplikasi kemahiran geografi untuk


menentukan mengukur jarak dengan tepat.

-Menukar dan menghubungkaitkan setiap skala.


Skala lurus , Skala penyata
Skala pecahan wakilan
-Mengira keluasan berpandukan skala peta.

Band
3

Mengaplikasi kemahiran geografi untuk


menentukan mengira keluasan dengan tepat.

Peta
Topografi
Nota animasi
Benang
Jaluran kertas
Kertas surih
Buku teks
KBAT
- Aplikasi
i-THINK
- Peta pokok
-Peta buih
berganda

18 20 Feb. 2015 : Cuti Tahun Baru Cina


M9

Peta

2-6 Mac
2015

Pandangan
Darat Fizikal
Pandangan
Darat Budaya

Mengenal pasti pandangan darat fizikal dan budaya


dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi.
-Menyenaraikan pandangan darat fizikal dan budaya
berdasarkan simbol-simbol dalam peta lakar.
-Menghubungkaitkan pandangan darat fizikal dan budaya
dalam peta lakar.

Mencintai negara
Malaysia,
berbangga
terhadap
kepelbagaian ciriciri pandang darat
fizikal dan budaya
negara Malaysia.

Band
4

Mentafsir peta lakar yang berasaskan peta


topografi.

i-THINK
- Peta pokok
-Peta Alir

-Mentafsir peta lakar.

Minggu/

Tajuk/

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

Peta
Topografi
Internet
Nota animasi
Foto
Buku teks
KBAT
- Aplikasi

Unsur

Band

Deskriptor / Evidens

MBM/KBAT/

2015

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

Tarikh

Tema

M10-M11

Graf, Carta
dan Rajah

Patriotisme
Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual,
melukis dan mentafsir graf, carta, & rajah.
Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.
Melukis dan melengkapkan dan membaca graf majmuk.
Melukis dan melengkapkan dan membaca graf gabungan.
Melukis dan melengkapkan dan membaca carta pai.

9 - 27
Mac 2015

Melukis dan melengkapkan dan membaca rajah aliran.


Mentafsir dan merumus graf, carta dan rajah.

Mencintai negara
Malaysia
berbangga
terhadap
kepelbagaian ciriciri pandang darat
fizikal dan budaya
negara Malaysia.

i-THINK

Band
3

Mengaplikasi kemahiran geografi untuk membina


graf serta carta dengan tepat.

Band
4

Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan


maklumat dari data.

Band
4

Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan


maklumat dari graf .

Band
4

Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan


maklumat dari carta pai.

Band
4

Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan


maklumat dari rajah.

Band
5

Mempersembahkan maklumat geografi daripada


pelbagai sumber yang releven dan dapat
membuat interpretasi berdasarkan maklumat
tersebut melalui kajian geografi tempatan.

Band
6

Mengemukakan dan mempersembahkan idea /


pendapat / cadangan yang bernas untuk
kesejahteraan persekitaran dengan
menggunakan kemahiran geogarafi yang sesuai.

Band

Deskriptor / Evidens

Carta
Jadual data
Kertas graf
Jangka sudut
Jangka lukis
Excell
Buku teks
KBAT
- Aplikasi
i-THINK
- Peta pokok
-Peta Alir

CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 14 MAC 22 MAC 2015

Minggu/
Tarikh

Tajuk/
Tema

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

Unsur
Patriotisme

MBM/KBAT/
i-THINK

2015

M12
30 Mac
3 Apr.
2015
M13
6-9
Apr. 2015

10.4.2015
M14
13-17
Apr. 2015
M15
20- 24
Apr.
2015

Minggu/
Tarikh

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

Sumber
Utama

Memahami jenis-jenis sumber utama.


-Mentakrif sumber boleh diperbaharui dan tidak boleh
diperbaharui.
-Menyenarai jenis sumber-sumber utama:
Mineral, hutan, air , tanih, dan cahaya matahari/solar.
-Mengelaskan jenis-jenis sumber utama:
Boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui.
Taburan
Memahami taburan sumber mineral negara Malaysia.
Pelbagai
-Menyenarai jenis mineral logam dan bukan logam
Sumber:
Menanda dan menamakan taburan mineral di atas peta
Sumber
negara Malaysia.
mineral
Menamakan jenis dan kawasan mineral di negara Malaysia:
Petroleum dan gas asli, kaolin, bauksit, emas, batu kapur,
bijih timah, arang batu, dan kuprum.
Cuti Peristiwa 1 Hari Anugerah Kecemerlangan Kali Ke-45
Sumber
Memahami taburan hutan di negara Malaysia.
Hutan
-Menamakan jenis dan kawasan hutan negara Malaysia.
-Menyenarai sumber hutan negara Malaysia : Hutan hujan
tropika, hutan paya, hutan pantai, dan hutan gunung.
-Menandakan dan menamakan taburan hutan di atas peta
negara Malaysia.
Sumber
Memahami pelbagai penggunaan sumber tenaga negara
Tenaga
Malaysia.
-Menyenarai, menamakan, dan menunjukkan taburan
sumber tenaga di Malaysia:
Petroleum , gas asli, kuasa hidro elektrik, suria,
arang batu, nuklear, dan boimass/ biojisim.
-Menanda, menamakan taburan sumber tenaga dan
menghuraikan penggunaan sumber tenaga di negara
Malaysia:
Petroleum, gas asli , kuasa hidro elektrik, suria,
arang batu, nuklear dan biomass/biojisim.
-Membuat kesimpulan tentang penggunaan sumber tenaga
negara Malaysia pada masa depan seperti: Kemajuan
teknologi dan kitar semula.

Tajuk/
Tema

Sumber

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

Band
1

Mencintai negara
Malaysia
-bersyukur
terhadap
kepelbagaian
sumber negara.
-bersyukur
terhadap sumber
mineral.
-bersyukur
terhadap
kepelbagaian
sumber hutan.
-berusaha
membangunkan
Malaysia.
-menghargai
usaha-usaha
yang diambil
memajukan
sumber tenaga di
Malaysia.

Unsur
Patriotisme

Menyenaraikan jenis-jenis sumber utama dengan


betul:
Boleh diperbaharui
Tidak boleh diperbaharui

Band
2

Menanda dan menamakan lokasi taburan mineral


diatas peta Malaysia.

Band
2

Menanda dan menamakan lokasi taburan hutan


di atas peta Malaysia.

Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja
KBAT
-analisis
-Menilai
i-THINK
-Peta pokok
-Peta Titi

Band
3

Menghuraikan jenis-jenis tenaga gantian dengan


memberi contoh yang tepat.

Band

Deskriptor / Evidens

MBM/KBAT/
i-THINK

2015

M16-M17
27 Apr.
8 Mei
2015

30.4.2015
1.5.2015
4.5.2015
M18

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

Sumber
Tenaga di
Negara Lain

Memahami jenis sumber tenaga negara lain.


Menyenarai jenis sumber tenaga dan menghuraikan
penggunaan sumber tenaga suria di Jepun.
Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan
penggunaan sumber tenaga ombak di Perancis.
Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan
penggunaan sumber tenaga pasang surut di China.
Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan
penggunaan sumber tenaga angin di Belanda.
Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan
penggunaan sumber tenaga biomas/biojisim di India
Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan
penggunaan sumber tenaga geoterma di Iceland
Cuti Peristiwa 2 : Kejohanan Balapan Dan Padang Kali Ke 48
Cuti Hari Pekerja
Cuti Ganti Hari Wesak

Memahami kepentingan penerokaan pelbagai sumber


Negara Malaysia
11-15
-Menerangkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber
Mei 2015
negara Malaysia seperti bahan
mentah,pekerjaan,pendapatan negara,pembukaan kawasan
baru dan infrasturuktur.
Menjelaskan dengan contoh kepentingan penerokaan
pelbagai sumber negara Malsysia seperti bahan
mentah,pekerjaan,pendapatan negara,pembukaan kawasan
baru dan infrasturuktur
Menghubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai
sumber kepada pembangunan negara Malaysia seperti
pembandaran,perindustrian dan infrastruktur
M19-M20 UJIAN SUMATIF : 18 22 Mei 2015
18 - 29
Pembetulan Ujian Sumatif
Mei 2015 Persediaan PT3 dan Taklimat PT3 2015
CUTI PENGGAL PERTENGAHAN : 30 MEI 14 JUN 2015

Minggu/

Kepentingan
Pelbagai
sumber

Tajuk/

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

Mencintai negara
Malaysia
berbangga
dengan
kepelbagaian
sumber
Malaysia.
berusaha
membangun
kan
Malaysia.
menghargai
usaha-usaha
yang diambil
memajukan
sumber
tenaga
negara
Malaysia.
Mencintai negara
Malaysia
menghargai
sumbangan
sumber
kepada
pembanguna
n negara
Malaysia.

Unsur

Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja
Band
4

Menghubungkaitkan kepentingan penerokaan


pelbagai sumber dengan memberi contoh yang
sesuai terhadap pembangunan negara Malaysia.

KBAT
-analisis
-Menilai
-mencipta
i-THINK
-peta bulatan
-Peta pokok
-peta titi

Band

Deskriptor / Evidens

MBM/KBAT/

2015

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

Tarikh
Tema
M21 : 15 19 Jun 2015
Persediaan dan Taklimat PT3
M22 M23 : 22 Jun 3 Julai 2015 UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN GEOGRAFI
M24
6 10
Julai
2015

M25-26

Kesan
Penerokaan
Sumber
Terhadap
alam sekitar

Pengurusan
Sumber

13 24
Julai
2015

M25-M26

Minggu/

Pandang
darat

Kepupusan
Ekosistem
Pemeliharaan
Pemuliharaan
Pembangunan
Lestari

Memahami kesan penerokaan sumber terhadap alam


sekitar negara Malaysia.
Menyenaraikan kesan penerokaan sumber terhadap
alam sekitar negara Malaysia : Perubahan pandang
darat, kepupusan,peningkatan suhu, hakisan, banjir
dan pencemaran udara serta air.
Menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan
sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia:
Perubahan pandang darat kepupusan,peningkatan
suhu, hakisan.
Menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan
sumber terhadap alam sekitar negara
Malaysia:hakisan,banjir dan pencemaran udara serta
air.
Memahami kepentingan dan langkah-langkah
pengurusan sumber:
Menyatakan kepentingan pengurusan sumber seperti
mengelakkan kepupusan, menjamin bekalan sumber
berterusan dan keseimbangan ekosistem
Menyenaraikan langkah-langkah pengurusan sumber yang
dapat mengurangkan kesan negatif penerokan sumber.
Menghuraikan kepentingan pengurusan sumber:
Mengelakkan kepupusan ,menjamin bekalan sumber
berterusan dan keseimbangan ekosistem.
Menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber:
pemeliharaan dan pemuliharaan
Menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber air di
Jepun.
Mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil dalam
pengurusan sumber untuk kegunaan masa depan

Patriotisme

Mempertahankan
negara Malaysia

i-THINK

Band
5

Mengkaji dan menilai dengan jelas kesan


penerokaan sumber terhadap alam sekitar di
Malaysia.

prihatin
terhadap
kesan
penerokaan
sumber.

Mempertahankan
negara Malaysia
bertanggun
g jawab
memelihara
alam sekitar
negara
Malaysia.

Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja
KBAT
-analisis
-Aplikasi
-Menilai
-mencipta
i-THINK
-peta bulatan
-peta alir
-Peta pokok

Band
6

Mencadangkan langkah-langkah pengurusan


sumber yang berkesan untuk mengekalkan
penggunaanya pada masa hadapan.

Cuti Hari Raya Puasa (16 21 Julai 2015)

Tajuk/

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

Unsur

Band

Deskriptor / Evidens

MBM/KBAT/

10

2015

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

Tarikh
Tema
4 OGOS 28 OGOS : UJIAN LISAN BERTUTUR BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS
M27-28
27 Jul.7 Ogos
2015

Kegiatan
ekonomi
Utama

Taburan

Memahami jenis dan taburan kegiatan ekonomi utama


negara Malaysia.
-Menyenaraikan jenis-jenis kgiatan ekonomi utama negara
Malaysia:
Perkhidmatan ( pelancongan, perdagangan,
pengangkutan , kewangan dan pendidikan),
perindustrian, perlombongan, pertanian,
pembalakan dan perikanan.
-Menentukan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan
peta negara Malaysia.
Menanda dan menamakan taburan kegiatan ekonomi utama
di atas peta negara Malaysia

11 .8.2015 UJIAN LISAN MENDENGAR (BAHASA MELAYU)


12 .8.2015 UJIAN LISAN MENDENGAR (BAHASA INGGERIS)
M29-30
10-21
Ogos
2015

M31
24-28
Ogos
2015

Minggu/

Faktor-faktor
yang
Mempengaruhi
Kegiatan
Ekonomi.

Sumbangan
Kegiatan
Ekonomi
Terhadap
Pembangunan
Negara.

Tajuk/

Saling
kaitan.

Konsep

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan


ekonomi negara Malaysia.
-Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan
ekonomi utama negara Malaysia:
Faktor fizikal:
Bentuk muka bumi, tanih, iklim dan bahan mentah.
-Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan
ekonomi utama negara Malaysia:
Faktor kemanusiaan :
Teknologi, dasar kerajaan, pasaran, modal,
infrastruktur dan buruh.
Memahami kepentingan kegiatan ekonomi terhadap
pembangunan ekonomi negara Malaysia.
-Menyenaraikan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap
pembangunan negara Malaysia:
Peluang pekerjaan, peningkatan taraf hidup, pendapatan
negara, peningkatan infrastrukur, pengurangan import,
pemindahan teknologi dan proses pembandaran.

Hasil Pembelajaran/Objektif

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

Patriotisme

i-THINK

Band
1

Mencintai negara
Malaysia
bersyukur
kerana
negara
Malaysia
boleh
menjalankan
pelbagai
kegiatan
ekonomi.

Berusaha
membangunkan
negara Malaysia.

Menyatakan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama


di Malaysia dengan betul.

Band
3

Menanda dan menamakan lokasi kegiatan


ekonomi utama di Malaysia dengan tepat.

Band
2

Menerangkan faktor yang mempengaruhi


kegiatan ekonomi dengan tepat.

Band
4

Menghuraikan faktor kegiatan ekonomi yang


tepat terhadap pembangunan Malaysia.

Band
4

Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi


yang tepat terhadap pembangunan Malaysia

Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja
KBAT
-analisis
-Menilai
i-THINK
-peta bulatan
-Peta pokok
-peta buih
berganda
-peta titi

-berbangga
dengan
pembangunan
negara Malaysia.

Unsur

Band

Deskriptor / Evidens

MBM/KBAT/

11

2015

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

Tarikh
Tema
Patriotisme
31 Ogos 2015 : Cuti Hari Kebangsaan Malaysia
M 32
Sumbangan
Saling
-Menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan
Berusaha
Kegiatan
kaitan.
ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia:
membangunkan
31 Ogos- Ekonomi
a. peluang pekerjaan
negara Malaysia.
4 Sept.
Terhadap
b. peningkatan taraf hidup
2015
Pembangunan
c. pendapatan negara
-berbangga
Negara.
d. peningkatan infrastruktur
dengan
-Menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan
pembangunan
ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia:
negara Malaysia.
a. pengurangan import
b. pemindahan teknologi
c. proses pembandaran
M32-M33 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3 2015
M34
Kesan
Kesan
Memahami kesan kegiatan ekonomi terhadap alam
Mempertahankan
14-18
Kegiatan
Rumah
sekitar negara Malaysia.
negara Malaysia
Sept.
Hijau,
-Menyenaraikan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam
bertanggung
2015
Ekonomi
Penipisan
sekitar negara Malaysia:
jawab
Terhadap Alam Lapisan
-Kepupusan sumber, pencemaran, perubahan pandang
memelihara
Sekitar
Ozon,
darat (landskap, kesan rumah hijau, penipisan lapisan
alam sekitar
Pulau
ozon, pulau haba dan hujan asid)
negara
Haba,
-Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan ekonomi
Malaysia.
Hujan Asid. terhadap alam sekitar negara Malaysia:
-Kepupusan sumber , pencemaram, perubahan
pandang darat ( landskap, kesan rumah hijau, penipisan
lapisan ozon, pulau haba dan hujan asid)
-Merumus tentang kesan kegiatan ekonomi terhadap alam
sekitar negara Malaysia.
16.9.2015 Cuti Hari Malaysia
CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 19 - 27 SEPTEMBER 2015
M35
LangkahPemelihara Memahami langkah-langkah mengurangkan kesan
Mencintai negara
langkah
an
kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.
Malaysia
28 Sept- Mengurangkan Pemulihara -Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan
prihatin
2 Okt.
Kesan
an
kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia:
terhadap
2015
Kegiatan
-Penghutanan semula, kitar semula, pendidikan alam
penjagaan
Ekonomi
sekitar, kempen , penguatkuasa undang-undang,
alam sekitar.
terhadap Alam
penyelidikan dan pembangunan dan penggunaan
Sekitar.
bahan sumber tenaga mesara alam.

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

i-THINK

Band
5

Menjalankan dan menyediakan kajian es/laporan


yang lengkap mengenai kesan kegiatan ekonomi
terhadap alam sekitar dikawasan sekitar pelajar

Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja
KBAT
-analisis
-Menilai
-mencipta
i-THINK
-peta bulatan
-Peta pokok
-Peta alir

Band
6

Mencadangkan langkah-langkah penjagaan alam


sekitar yang kreatif dan inovatif serta boleh
dilaksanakan untuk mengurangkan kesan
kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di
kawasan kajian.

12

2015

Minggu/
Tarikh
M36

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

Tajuk/
Tema
Langkahlangkah
Mengurangkan Kesan
Kegiatan
Ekonomi
terhadap Alam
Sekitar.

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Pemeliharaan
Pemuliharaan

-Menghurai langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan


ekonom terhadap alam sekitar negara Malaysia:
59
-Penghutanan semula, kitar semula, pendidikan alam
Okt.
sekitar, kempen, penguatkuasa undang-undang,
2015
penyuelidikan dan pembangunan dan penggunaan
sumber tenaga mesra alam.
-Kitar semula ( Jerman, Denmark, Taiwan)
-Membanding dan membezakan langkah-langkah
mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam
sekitar negara Malaysia dengan negara lain:
-rawat semula air ( Jepun, Singapura, China)
Mencadangkan langkah-langkah lain bagi mengurangkan
kesa kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.
M 37 : 12 16 Oktober 2015 PEPERIKSAAN PT3
14.10.2014 - Cuti Awal Muharam
M38
Kepentingan
Saling
Memahami kepentingan kerjasama ekonomi
Kerjasama
Bertantung
antarabangsa.
19 -23
Ekonomi
Saling
-Menyatakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa:
Okt.
Antarabangsa Kaitan
Pemindahan teknologi, hubungan dagangan,
2015
.
pelaburan/ modal, pasaran, buruh dan bahan
mentah.
-Menjelaskan dengan contoah kepentingan kerjasama
ekonomi antarabangsa.
-Merumus tentang kesan kerjasama ekonomi antarabangsa
pada masa depan.

Unsur
Patriotisme
Mencintai negara
Malaysia
prihatin
terhadap
penjagaan
alam sekitar.

Band

Berusaha
membangunkan
negara Malaysia
menghargai
usaha kerajaan
dalam
membangunkan
ekonomi negara.

Deskriptor / Evidens

MBM/KBAT/
i-THINK
Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja
KBAT
-analisis
-Menilai
-mencipta
i-THINK
-peta bulatan
-Peta pokok

M39-M40 :- 26 Oktober 6 November 2015 : Semakan semua murid menguasai daripada Band 1 6 (mengikut kemampuan murid)
M 41

Cuti Hari Deepavali (9 12 November 2015)

M 42

Aktiviti Selepas PT3 (16 20 November 2015)

CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 21 NOVEMBER 2015 4 JANUARI 2016


*** Tarikh Pelaksanaan Tertakluk perubahan.

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan

13