Anda di halaman 1dari 9

5/30/2015

Sistempenulanganpelat|MengenalIlmuTeknikSipil

MengenalIlmuTeknikSipil

Sistempenulanganpelat
AGU3
Postedbysanggapramana

i
14Votes
Sistemperencanaantulanganpadadasarnyadibagimenjadi2macamyaitu:
1. Sistemperencanaanpelatdengantulanganpokoksatuarah(selanjutnyadisebut:pelatsatu
arah/onewayslab)
2. Sistemperencanaanpelatdengantulanganpokokduaarah(disebutpelatduaarah/twoway
slab)
1)Penulanganpelatsatuarah
a)Konstruksipelatsatuarah.Pelatdengantulanganpokoksatuarahiniakandijumpaijikapelat
betonlebihdominanmenahanbebanyangberupamomenlenturpadabentangsatuarah
saja.Contohpelatsatuarahadalahpelatkantilever(luifel)danpelatyangditumpuoleh2
tumpuan.
Karenamomenlenturhanyabekerjapada1arahsaja,yaitusearahbentangL(lihatgambardi
bawah),makatulanganpokokjugadipasang1arahyangsearahbentangLtersebut.Untuk
menjagaagarkedudukantulanganpokok(padasaatpengecoranbeton)tidakberubahdari
tempatsemulamakadipasangpulatulangantambahanyangarahnyategaklurustulangan
pokok.Tulangantambahaninilazimdisebut:tulanganbagi.(sepertiterlihatpadagambardi
bawah).

Kedudukantulanganpokokdantulanganbagiselalubersilangantegaklurus,tulanganpokok1/9

https://sanggapramana.wordpress.com/2010/08/03/sistempenulanganpelat/

5/30/2015

Sistempenulanganpelat|MengenalIlmuTeknikSipil

Kedudukantulanganpokokdantulanganbagiselalubersilangantegaklurus,tulanganpokok
dipasangdekatdengantepiluarbeton,sedangkantulanganbagidipasangdibagiandalamnya
danmenempelpadatulanganpokok.Tepatpadalokasipersilangantersebut,keduatulangan
diikatkuatdengankawatbinddraad.Fungsitulanganbagi,selainmemperkuatkedudukan
tulanganpokok,jugasebagaitulanganuntukpenahanretakbetonakibatsusutdanperbedaan
suhubeton.

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/tampakdepanpelatlantai.png)

https://sanggapramana.wordpress.com/2010/08/03/sistempenulanganpelat/

2/9

5/30/2015

Sistempenulanganpelat|MengenalIlmuTeknikSipil

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/tulanganpelatlantai.png)Gambardi
atasadalahpelatdengantulanganpokok1arah
b)Simbolgambarpenulangan.Padapelatkantilever,karenamomennyanegatif,makatulangan
pokok(dantulanganbagi)dipasangdiatas.JikadilihatgambarpenulanganTampakdepan
(gambar(a)),makatampakjelasbahwatulanganpokokdipasangpalingatas(dekatdengan
tepiluarbeton),sedangkantulanganbagimenempeldibawahnya.Tetapijikadilihatpada
gambarTampakAtas(gambar(a)),padagaristersebuthanyatampaktulanganhorizontaldan
vertikalbersilangan,sehinggasulitdipahamitulanganmanayangseharusnyadipasangdiatas
ataumenempeldibawahnya.Untukmengatasikesulitanini,perluaturanpenggambarandan
simbolsimbolsbb:

https://sanggapramana.wordpress.com/2010/08/03/sistempenulanganpelat/

3/9

5/30/2015

Sistempenulanganpelat|MengenalIlmuTeknikSipil

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/popopopopo.png)2)Penulanganpelat2
arah
a)Konstruksipelat2arah.Pelatdengantulanganpokok2arahiniakandijumpaijikapelatbeton
menahanbebanyangberupamomenlenturpadabentang2arah.Contohpelat2arahadalah
pelatyangditumpuoleh4sisiyangsalingsejajar.
Karenamomenlenturbekerjapada2arah,yaitusearahdenganbentang(lx)danbentang(ly),
makatulanganpokokjugadipasangpada2arahyangsalingtegaklurus(bersilangan),
sehinggatidakperlutulanganlagi.Tetapipadapelatdidaerahtumpuanhanyabekerja
momenlentur1arahsaja,sehinggauntukdaerahtumpuaninitetapdipasangtulanganpokok
danbagi,sepertiterlihatpadagambardibawah.Bentang(ly)selaludipilih>atau=(lx),tetapi
momennyaMlyselalu<atau=Mlx,sehinggatulanganarah(lx)(momenyangbesar)dipasang
didekattepiluar(urutanke1)

https://sanggapramana.wordpress.com/2010/08/03/sistempenulanganpelat/

4/9

5/30/2015

Sistempenulanganpelat|MengenalIlmuTeknikSipil

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/pelat2arah.png)

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/tampakataspelat2arah.png)
Simbolgambardiatassamadengansimbolpadagambarpenulangan1arah.
https://sanggapramana.wordpress.com/2010/08/03/sistempenulanganpelat/

5/9

5/30/2015

Sistempenulanganpelat|MengenalIlmuTeknikSipil

Perluditegaskan:untukpelat2arah,bahwadidaerahlapanganhanyaadatulanganpokok
saja(baikarahlxmaupunarahly)yangsalingbersilangan,didaerahtumpuanadatulangan
pokokdantulanganbagi.
pustaka:Balokdanpelatbetonbertulang,AliAsroni
sampaijumpadiartikel
perencanaantulanganpelat
About these ads

Aboutsanggapramana
MahasiswaS1angkatan2009jurusantekniksipil,UniversitasIslamSultanAgungSemarang.
Viewallpostsbysanggapramana
Postedon03/08/2010,inpelatlantai.Bookmarkthepermalink.22Komentar.

Meninggalkankomentar

Comments22
vieto|06/10/2010pukul6:39pm
alamkenalmas,mautanyatentangplatkantileveruntukbalkonrumahapaboleh?
sebelumnya,kamiawamtentangsipildanbukanorangteknik.Ceritanyakamimembuat
balkonkantileverdilantai2rumahdenganukuran1.5x1.5m2.tapitidakdibuatkanbalok
disisi2nya.Jadistrukturkantilevertsbhanyaberupaanyamanpelatyangmerupakan
sambungandaripelatlantaidengantebalpelat12cm.Ukuranbesiyangdipakaiuntuk
pelatadalahbesi8mm(atau10mmsayaceklaginanti?).Hanyasaja,kantilevertsb
diperkuatdengan(pengaku?),berupabesiukuran12mm.panjangbesi12mmtersebut
adalah6m,sudahtermasukbidangkantilevernyasepanjang1.5m.Besi12mmtsbdapat
diikatkankeduabalok,yangpertamakebalokawalankantileverdansatulagimerupakan
balokditengahpelat.jarakantarabesi12tersebutdisusunsekitar7s/d10cm.ketebalan
pelatadalah12cm.apakahkantilevertersebutmemadaiuntukdapatmenanggungbeban
sendiri,bebantembokdarihebel,bebanrailingbesiholo,bebankeramik,bebanatap,beban
hidupdll?terimakasihatasjawabannya.
https://sanggapramana.wordpress.com/2010/08/03/sistempenulanganpelat/

6/9

5/30/2015

Sistempenulanganpelat|MengenalIlmuTeknikSipil

sanggapramana|07/10/2010pukul4:13pm
karenasayabelumpernahmembuatbalkon,barupernahbuatpelatlantai(dak),jadi
belumberanijawab,,
cobasayatanyakandosensayananti,tapilebihkomplitlagiyadatanya
1)balkonnyatidakadabalokdisisikanankirinya?terjepitcumadibalokpelatsaja?
2)maksudnyabesipengakuituapamaksudnyabesistekdaripelatlantaibagiantengah
sepanjang4,5mdan1,5metersampaikekantilevernya?
3)besi12belasnyakurusataugemuk?cobadicekpakaisketmat(jangkasorong),ulir
atautidak?
4)jarakbesi12nya10cm?wow?(kataayahkuyangpengalamanbesi10udahcukup,
hehe)kaloadabalokdisisikanankirinya
kalobisadigambarlalukirimkealamatemailku
mbex_funlove@yahoo.com
gambarbiasaajagakusahbagus2letakbalok2nyaya
vieto|12/10/2010pukul2:47am
1.iya,cumaterjepitdibalokpelatsaja.
2.sayaralatsedikitinfonya:pembesianplatadalahukuran10mm(untukbentang
panjang)dan8mm(untukbentangpendek).tapikhususyangpembesianbalkon
kantilever,dipakairangkaianbesi12mmsepanjang4.5mdaripelatlantaibagian
tengahdan1.5msampaikantilever.bentangpendekdibagiankantileverpakaibesi
10mm.kemudianditambahbesipikulan(istilahdrtukang)ukuran10mm,
sepanjang2m,memanjangdaripelatlantaibagiantengahkekantilever(=1mdalam
platdan1mdalamkantilever).
3.semuabesifullstandarsnimerektjgemukkokdanbesipolos.
4.jarakantarbesi12adalah15cm,dandiantaranyadiisibesipikulantadi10mm.
gambarsudahsayaimelya.
5.terusmautanyalagi,kalaubesiplatituharusdualapisapabolehsatulapis?
tukangsayahanyabuatsatulapis,denganukuran10mmuntukbentangpanjang
dan8mmuntukbentangpendek,denganjarakantarbesi15cm.apakahmemadai?
jarakantarkolommemangtidaksampai3m.danukurankolomdanbalok
15cmx40cm,dengankombinasibesi12dan10(masing2empatbatang,12mm
dipinggir,dan10ditengah)plusbegel6mm.kualitasbeton123.sebenarnya
pembesiandanbetonplatlantai2untukstandarrumahtinggalitubagaimana?
terimakasihbanyak
sanggapramana|12/10/2010pukul5:21pm
akansayatanyakansecepatnya
tapidarigambarnya,sudahterlihatsangatkuatpakpembesiannya
tapitetapsayatanyakan
ok
sanggapramana|13/10/2010pukul12:11pm
inirumahnyatingkat2kan?
maaftdbelummketemudosennya
https://sanggapramana.wordpress.com/2010/08/03/sistempenulanganpelat/

7/9

5/30/2015

Sistempenulanganpelat|MengenalIlmuTeknikSipil

sanggapramana|12/10/2010pukul6:40pm
tidakpa2satulapis,sayajugabuatsatulapissajakok
kanrumahtinggal
vieto|13/10/2010pukul2:09pm
yaiyalahmastingkat2masayaiyadonk(^_)
syukurdehkalobolehsatulapissekarangtinggalmikirinkantilevernyani..minta
tolongyamas,kalomoadapakeitung2annyajugabolehkale..
sanggapramana|13/10/2010pukul3:00pm
bisasajakantingkat3
^^
insyaallah
sanggapramana|19/10/2010pukul3:26pm
masvieto,kalokatadosenkugakkuatitukantilevernya.
harusadakolommabaloklagiyangmeganginkantilever
khairulfuadi|16/10/2010pukul1:07am
bagaimanaperhitunganpelatkantileverpadatalangairirigasidgkondisipelatmenumpu
padasatutumpuanbalok.
Panjangbentang10mdanlebarsaluran0.8m
vieto|25/10/2010pukul7:30am
terimakasihmasatasmasukannya.
sanggapramana|25/10/2010pukul1:48pm
tapiitucumankomentarajamas,belumdianalisislebihlanjut,lumayanlamamas.,kalo
sayabisamenganalisisybisasayahitung,karnabelumygimanalagimas.gakenakkalo
mintatolongoranglain,ntrdisuruhbayar?
hehe
ferry|19/11/2010pukul1:04pm
salamkenalpak,,
sayamaunanyanie..
bagaimanamerencanakanplatlantaimenggunakanbondek??
sanggapramana|19/11/2010pukul4:35pm
sayajugabelumtau.,tapidenger2bondeksebagaipenggantitulanganbawah
(tulangantarik)padapelatlantaitulangan2lapis.
conypermadi|27/11/2010pukul9:43am
mavmzmwnanyagimanapenulanganly/lx<2.truspadasuduttugdatulanganpohokox
ta.maksudxsuduttutumpuanlxketemutumlyjditulpokokxgimana
sanggapramana|27/11/2010pukul3:36pm
masudahcekartikelinibelum
https://sanggapramana.wordpress.com/2010/07/26/perhitunganpelatlantaisederhana
part1/
https://sanggapramana.wordpress.com/2010/08/03/sistempenulanganpelat/

8/9

5/30/2015

Sistempenulanganpelat|MengenalIlmuTeknikSipil

https://sanggapramana.wordpress.com/2010/07/29/perhitunganpelatlantaisederhana
part2/
https://sanggapramana.wordpress.com/2010/08/06/perhitunganpelatlantaisederhana
part3/
three|04/01/2011pukul1:30am
terimakasihinfonya.sangatmembantudlmmembacagambarpenulanganpelat.
edo|14/03/2012pukul12:48pm
thankbnyakatasinfonya..
AndreYap|11/10/2012pukul1:52pm
Pak,kak,initentangbentanganpelatkantileverpdabangunantinggifungsiapartemen37
lantai..itubentanganstandardnyagmn?pak?brpbentanganstandardnya?
AndreYap|11/10/2012pukul1:53pm
tolongdijelasinpak,sayakurangmudeng,tolongdibalassecepatnya,sayabutuh..pliss..
agusasari|07/11/2012pukul2:28pm
maskalaupondasiuntukrmahukuran5mx5mmaudibuat2lantaiberapaukurannya?
HusaynHaykal|22/12/2013pukul1:20pm
Assalamualaikumwr.wb,,mas,saatinisymaubangunrumah,bsmintatolong
dihitungkanpembesianuntukpelatrumahnya?Trimakasih

BlogdiWordPress.com.TheMystiqueTheme.
Ikuti

FollowMengenalIlmuTeknikSipil
BuatsitusdenganWordPress.com

https://sanggapramana.wordpress.com/2010/08/03/sistempenulanganpelat/

9/9