Anda di halaman 1dari 13

Kepimpinan Guru:

Kepimpinan Teragih
Jeevitha Hasokar
Valaarmaty Munusamy
Priyajothy Muthu
Inthra Sankar

4.
Kepimpinan teragih
Kepemimpinan
Teragih
Brown,
Boylediagihkan
& Boyle (1989)
Kepimpinan
dalam suatu
jaringan
Melalui kolaborasi
amalan
taulan
interaktifdan
antara
pemimpin
sekerja (Collegiality), mereka dapat
dengan ahli-ahli di dalamnya.
manfaat daripada sokongan dan
Menimbulkan
kerjasama
dan
kepelbagaian kepakaran
sekerja.
keakraban antara rakan sekerja.
Cara pemimpin yang paling sesuai
untuk organisasi sekolah.

Kepemimpinan Teragih
Sesuai dilaksanakan dalam organisasi
sekolah kerana sebahagian besar ahlinya
terdiri drpd golongan profesional yg
mempunyai autoriti dlm bidang
kepakaran masing-masing.
Brown, Boyle & Boyle (1989)
Melalui kolaborasi dan amalan taulan sekerja
(collegiality), mereka dapat manfaat
daripada sokongan dan kepelbagaian
kepakaran sekerja.

DEFINISI ASAS DI DALAM


KONTEKS SEKOLAH
Kepimpinan Teragih adalah
keupayaan pemimpin utama
(Guru Besar dan Pengetua)
membina kumpulan kepimpinan
dengan pengagihan tugas, kuasa
dan kepakaran mengikut bidang.

CONTOH KEPIMPINAN TERAGIH

IMPLIKASI KEPIMPINAN
TERAGIH DI SEKOLAH

MEMUDAHKAN
PENGKHUSUSAN TUGAS
Agihan tugas mengikut kepakaran.
Guru penolong kanan.
Guru Pakar.

Guru pakar sesuatu bidang fokus kepada bidang


masing-masing.
Misalnya , guru Bahasa lebih fokus kepada aktiviti
Bahasa. Guru Pendidikan Jasmani lebih fokus kepada
aktiviti bercorak fizikal dan kesihatan

MENGELAKKAN
PERCANGGAHAN FUNGSI
Mengurangkan konflik dalam organisasi.
Tujuan dalam satu2 bidang yang
difokuskan adalah sama.

MEMUDAHKAN PENTADBIR
DALAM MENTADBIR URUS
Laporan diberi mengikut bidang.
Prestasi mudah di nilai.
Memudahkan pentadbir mengagihkan
tugas dan peranan.

MEMBOLEHKAN SETIAP GURU


MEMAINKAN PERANAN
Ahli-ahli dalam organisasi lebih jelas
akan fungsi masing-masing.
Mengelakkan dari wujudnya guru
yang menjadi penumpang sematamata.

HASIL KERJA LEBIH BAIK


Tugas yang berfokus dan lebih bertumpu
menghasilkan output yang lebih baik.
Ahli dalam satu-satu organisasi hanya
fokus terhadap bidang yang terlibat sahaja.
Tidak terganggu dengan fungsi atau
peranan bahagian-bahagian lain.

PERKONGSIAN TUGAS DAN


TANGGUNGJAWAB
Beban di galas bersama.
Ahli kecil dalam satu-satu bahagian di
dalam sesebuah organisasi akan lebih rasa
bertanggungjawab.
Wujudnya perasaan kekitaan di dalam
sesebuah bahagian di dalam organisasi.

Sekian Terima Kasih!