Anda di halaman 1dari 41

Soalan-soalan Ulangkaji

Kajian Tindakan 1
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN RENDAH
(KAEDAH)
(PIM 3113)
Oleh
Dr. Muhamad Kasim b.
Basir
IPGK Tun Hussein Onn
1. Ada
seorang guru ingin mengkaji bagaimana murid-muridnya dalam 1 bilik darjah
berfikir
ketika menjawab soalan. Agaknya apakah jenis kajian yang paling sesuai dengan
situasi ini?
(A) Penyelidikan gunaan
(B) Penyelidikan asas
(C) Penyelidikan tinjauan
(D) penyelidikan tindakan
2. Ada seorang guru ingin mengkaji bagaimana teknik Al-Madany dapat
meningkatkan
kemahiran berfikir kepada murid-murinya. Agaknya apakah jenis penyelidikan
yang paling
sesuai dengan situasi ini?
(A) Penyelidikan gunaan
(B) Penyelidikan asas
(C) Penyelidikan tinjauan
(D) penyelidikan tindakan
3. Pihak Kementerian Pelajaran telah mengkaji keberkesanan penggunaan ABAKUS
dalam
membantu pelajar meningkatkan kebolehan mengira. Agaknya apakah jenis
penyelidikan
yang paling sesuai dengan situasi ini?
(A) Penyelidikan gunaan
(B) Penyelidikan asas
(C) Penyelidikan tinjauan
(D) penyelidikan tindakan

4. Pihak Kementerian Pelajaran telah mengkaji persepsi guru-guru terhadap


penghapusan
UPSR. Agaknya apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi ini?
(A) Penyelidikan gunaan
(B) Penyelidikan asas
(C) Penyelidikan tinjauan
(D) penyelidikan tindakan
5. Ada seorang guru ingin membandingkan keberkesanan dua kaedah pengajaran
iaitu kaedah
A dan kaedah B. Dia telah mengasingkan murid-murid ke dalam dua kumpulan
secara rawak.
Kumpulan pertama dan kumpulan kedua diajar menggunakan kaedah B. Di akhir
penyelidikan kedua-dua kumpulan diberi ujian penilaian. Skor ujian penilaian bagi
kedua-dua
kumpulan dibandingkan untuk mngetahui keberkesanan kedua-dua kaedah
tersebut.
Agaknya apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi ini?
(A) Penyelidikan gunaan
(B) Penyelidikan eksperimental
(C) Penyelidikan kuasi - eksperimental
(D) penyelidikan korelasi
6. Ada seorang guru ingin membandingkan keberkesanan dua kaedah pengajaran
iaitu kaedah
A dan kaedah B. Dia memilih dua kelas sebagai sampel bagi kajiannya. Kelas
pertama diajar
menggunakan kaedah A, sementara itu kelas kedua diajar menggunakan kaedah
B. Keduadua kumpulan mengambil ujian pra sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran.
Di akhir
penyelidikan kedua-dua kumpulan diberi ujian pasca. Skor ujian pra dan ujian
pasca bagi
kedua-dua kumpulan dibandingkan untuk mengetahui keberkesanan kedua-dua
kaedah
tersebut. Agaknya apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi
ini?
(A) Penyelidikan gunaan
(B) Penyelidikan eksperimental
(C) Penyelidikan kuasi - eksperimental
(D) penyelidikan korelasi
7. Ada seorang guru ingin menentukan samada terdapat hubungan yang kuat
antara
pencapaian murid dalam Bahasa Arab dengan keupayaan mereka membaca Al-

Quran. Dia
telah mencari hubungan skor markah Bahasa Arab dengan markah ujian tilawah.
Agaknya
apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi ini?
(A) Penyelidikan gunaan
(B) Penyelidikan eksperimental
(C) Penyelidikan kuasi - eksperimental
(D) Penyelidikan korelasi
8. Seorang penganalisis politik menganalisis perubahan sokongan pengundi kepada
parti politik
di Malaysia dalam jangka masa 20 tahun. Agaknya apakah jenis penyelidikan
yang paling
sesuai dengan situasi ini?
(A) Penyelidikan sejarah
(B) Penyelidikan etnografi
(C) Penyelidikan tindakan
(D) penyelidikan fenomenologi
9. Seorang pengkaji mengkaji peristiwa tsunami di Jepun dan kesannya kepada
kehidupan
masyarakat Jepun. Agaknya apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan
situasi
ini?
(A) Penyelidikan sejarah
(B) Penyelidikan etnografi
(C) Penyelidikan tindakan
(D) penyelidikan fenomenologi
10. (a) Seorang ahli akademik telah mengkaji pegangan hidup, kepercayaan , nilai
dan budaya
satu kelompok masyarakat orang asli. Agaknya apakah jenis penyelidikan
yang paling
sesuai dengan situasi ini?
(A) Penyelidikan sejarah
(B) Penyelidikan etnografi
(C) Penyelidikan tindakan
(D) penyelidikan fenomenologi
I.

II.
III.
IV.
VII.

Bersifat penerokaan
Untuk membuktikan sesuatu
Berorientasikan nombor dan statistik
Berasaskan dokumen dan fakta
V.
Bersifat induktif
VI.
Bersifat deduktif
Berorientasi persoalan bagaimana

VIII.

Berorientasikan persoalan adakah


IX.
Sampel yang besar
X.
Sampel yang kecil
XI.
Bersifat naturalistik

10. (b) Berdasarkan pernyataan di atas yang manakah berikut berkaitan dengan
pendekatan
penyelidikan kualitatif

(A)

(B)

(C )

(D)

I
III
VI
VII
X
XI

I
IV
VI
VII
IX
XI

I
IV
V
VII
X
XI

II
III
VI
VII
VIII
IX

11.
Seorang guru telah menjalankan kajian tindakan. Dia telah membuat hipotesis
bahawa kaedah A lebih berkesan jika dibandingkan dengan kaedah B. Dia telah
mengasingkan murid-murid kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama diajar
menggunakan kaedah A, kumpulan Bkedua diajar menggunakan kaedah B. Selepas
tamat sesi pengajaran menggunakan kaedah-kaedah tersebut kedua-dua kumpulan
diberikan ujian pasca. Seterusnya guru tersebut telah mencari korelasi pencapaian
pelajar melalui kaedah A dan pencapaian pelajar melalui kaedah B. Apakah
kesalahan yang telah dibuat oleh guru itu. Apakah sebabnya

Berdasarkan petikan di atas jawab soalan berikut:


i.

Apakah jenis penyelidikan yang sesuai untuk pernyataan di atas?

ii.

Apakah tajuk yang sesuai dicadangkan untuk penyelidikan di atas?

iii.

Apakah pembolehubah dan bebas bersandar pembolehubah bagi penyelidikan di


atas?

iv.

Apakah dua hipotesis yang boleh ditulis bagi penyelidikan ini?

v.

Apakah data yang diperlukan untuk penyelidikan tersebut?

vi.

Apakah analisisis statistik yang diperlukan bagi penyelidikan ini?

vii.

Apakah teknik persampelan yang paling sesuai digunakan bagi penyelidikan ini?

viii.

Terangkan jawapan anda dalam vii.

..oleh itu kajian ini dijalankan untuk mengkaji keberkesanan teknik AlMadany dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran
pendidikan Islam di sekolah rendah di Malaysia

12.

Petikan di atas adalahpaling tepat berkaitan


(A)
(B)
(C)
(D)

Masalah kajian
Objektif kajian
Soalan kajian
Fokus kajian

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji:


samada teknik Al-Madany dapat meningkatkan prestasi murid
sekolah rendah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam
bagaimana teknik Al-Madany dapat meningkatkan prestasi
murid sekolah rendah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam

13.

Petikan di atas adalah paling tepat berkaitan


(A) Masalah kajian
(B) Objektif kajian
(C) Soalan kajian
(D) Fokus kajian

Adakah teknik Al-Madany dapat meningkatkan prestasi murid


sekolah
rendah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam?

14.

Petikan di atas adalah paling tepat berkaitan dengan


(A)
(B)
(C)
(D)

Masalah kajian
Objektif kajian
Soalan kajian
Fokus kajian

15. Antara penyelidikan yang berikut yang manakah tidak sesuai untuk menguji
hipotesis?

I.
II.
III.
IV.
V.
(A)
(B)
(C)
(D)

Kajian eksperimental
Kajian gunaan
Kajian asas
Kajian tindakan
Kajian korelasi

I, II, III dan IV


II, III, IV dan V
I, II, IV dan V
III dan IV

16. Antara yang berikut yang manakah ciri objektif penyelidikan yang baik?

IV.

I.
Fokus
II.
Jelas
III.
Tidak double barrel
Menggambarkan pembolehubah
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II dan III
II, III dan IV
I, II, III dan V
III dan IV

17. Antara yang berikut yang manakah tidak sesuai dimasukkan dalam tinjauan
literatur?
(A)
Teori yang berkaitan dengan penyelidikan yang akan dijalankan
(B)
Hasil kajian yang lepas
(C)
Isu-isu dan senario yang berkaitan dengan penyelidikan yang akan
dijalankan
(D)
Prosedur analisis data penyelidikan yang akan dijalankan
18. Apakah yang menjadi asas paling utama dalam memilih jenis penyelidikan
yang akan
digunakan bagi mengkaji sesuatu isu?
(A) Objektif penyelidikan
(B) Sampel penyelidikan
(C) Instrumen penyelidikan
(D) Kaedah analisis data
19. Teknik persampelan yang dipilih bagi sesuatu penyelidikan adalah berkait rapat
dengan
I.
II.
III.

Objektif penyelidikan
Skop penyelidikan
Pengetahuan penyelidik

IV.

Kesahan instrumen

A.
B.
C.
D.

I, II
I, III
I dan IV
II dan IV

20. Saiz sampel yang dipilih bagi sesuatu penyelidikan adalah berkait rapat dengan
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Objektif penyelidikan
Skop penyelidikan
Pengetahuan penyelidik
Kesahan instrumen
I, II
I, III
I dan IV
II dan IV

22. (a) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kesahan

(b) Terangkan setiap satu yang berikut dengan memberi contoh yang sesuai:
i. Kesahan kandungan

ii.

Kesahan muka

iii.

Kesahan konstruK

23.

Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kebolehpercayaan.

_______________________________________________________________________
_____
24. Instrumen yang baik haruslah mempunyai ciri-ciri yang berikut:
I.
II.
III.
IV.
V.

Mempunyai Kebolehpercayaan yang tinggi


Mempunyai Kesahan yang tinggi
Mempunyai ciri Keobjektifan
Mudah ditadbirkan Kebolehtadbiran (administerability);
Mudah ditafsirkan

(A) I, II, III dan IV


(B) I, II, III dan V
(C) II, III dan V
(D) Kesemua di atas
.
I.
Menentukan objektif;
II. Membentuk Jadual Penentuan Instrumen (JPI);
III. Memilih bentuk item;
IV. Membentuk item
V. Kajian rintis
25 . Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas pilih dan tuliskan langkahlangkah yang
terlibat dalam pembinaan item instrumen penyelidikan
_________________________________________________________________

keputusan ujian hari ini menggunakan ujian INSAK calon yang menghadiri
temuduga hari
ini menghasilkan dapatan yang lebih kurang sama dengan keputusan ujian yang
dijalankan semalam.
(Petikan ucapan ketua penilai temuduga)

26.

Yang manakah yang berikut paling tepat merujuk pernyataan di atas?


(A) Ujian INSAK mempunyai kesahan yang tinggi
(B) Ujian INSAK mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi
(C) Ujian INSAK mempunyai kebolehtadbiran yang tinggi
(D) Ujian INSAK mempunyai kemudahtafsiran yang tinggi
27.
Yang

keputusan ujian beberapa siri ujian personaliti yang dijalankan


menggunakan instrumen PROMA menghasilkan dapatan yang lebih kurang
sama. Namun saya lihat instrumen PROMA ini bukan menguji personaliti
tetapi ia menguji motivasi
(Petikan ucapan ketua penilai pemilihan calon pengisian jawatan)
manakah yang berikut paling tepat merujuk pernyataan di atas?
I.
II.
III.
IV.
(A)
(B)
(C)
(D)

Ujian PROMA mempunyai kesahan yang tinggi


Ujian PROMA mempunyai kesahan yang rendah
Ujian PROMA mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi
Ujian PROMA mempunyai kebolehpercayaan yang rendah
I dan II
I dan III
II dan III
III dan IV

kita perlu mendapatkan persepsi seluruh warga pendidik terhadap


cadangan
penamatan Ujian Penilaian sekolah Rendah (UPSR) sebelum kita
membuat
keputusan samada ujian tersebut perlu diteruskan atau tidak. Justru
itu satu
kajian menyeluruh perlu dilakukan
(Petikan ucapan Dr. Abdullah b. Ahmad )
manakah berikut instrumen yang paling sesuai untuk kajian di atas?
(A) Senarai semak
(B) Minit mesyuarat
(C) Soal selidik
(D) Temubual

28.
Yang

kita telah melaksanakan teknik ABAKUS dan teknik SEMPOA kepada


murid-murid kita, namun kita tidak mengetahui teknik yang manakah lebih
berkesan dalam meningkatkan keupayaan mengira murid-murid kita. Saya
mahu tuan-tuan dan puan-puan menjalankan kajian ke atas murid-murid
tuan/puan masing-masing bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan ini.

(Petikan ucapan Pn. Syarifah Ahmad guru besar SK Sg. Abong)

29.

Yang manakah berikut instrumen yang paling sesuai untuk kajian di atas?
(A) Soal selidik
(B) Temubual
(C) Ujian pretasi
(D) Analisis dokumen

masa depan kerjaya murid adalah bergantung kepada minat


mereka. merancang ceramah kerjaya yang sepadan dengan minat
mereka. Sebelum itu kita perlu menjalankan kajian mengkaji minat
murid-murid di sekolah ini(
Petikan ucapan En. Abd Syukur b. Ahmad guru besar SK Sg. Raya)

30. Yang
manakah
berikut
instrumen
yang
paling
sesuai
untuk

kajian di atas?
(A)
(B)
(C)
(D)

Inventori sahsiah
Inventori kerjaya
Inventori minat
Inventori profesyen

Seorang guru ingin mengkaji kesan kaedah pengajaran A ke atas peningkatan


prestasi
murid-muridnya.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Kaedah pengajaran A ialah pembolehubah bebas


Kaedah pengajaran A ialah pembolehubah bersandar
Prestasi murid adalah pembolehubah bebas
Prestasi murid ialah pembolehubah bersandar
Kaedah pengajaran A ialah pembolehubah yang dimanipulasikan
Kaedah pengajaran A ialah pembolehubah yang dimanipulasikan

31. Yang manakah yang berikut benar berkaitan dengan pernyataan di atas?
(A)
(B)
(C)
(D)

I, III dan V
I, IV dan dan V
II, III dan V
II, III dan VI

32. Yang manakah teknik analisis data yang sesuai dijalankan ke atas maklumat
yang
diperolehi melalui soal selidik?
I.
II.
III.
IV.

Kekerapan
Peratusan
Min
Sisihan piawai
(A) I, II dan III
(B) I, III dan IV
(C) II, III dan IV
(D) I, II, III dan IV

33. Yang manakah teknik analisis data yang sesuai dijalankan ke atas maklumat
yang
diperolehi melalui markah ujian?
I.
II.
III.
IV.

Kekerapan
Peratusan
Min
Sisihan piawai

(A)
(B)
(C)
(D)

I, II dan III
I, III dan IV
II, III dan IV
I, II, III dan IV

34. Seorang guru ingin mengkaji kesan kaedah pembelajaran koperatif ke atas
penglibatan murid-muridnya dalam satu bilik darjah yang mengandungi 40 orang
murid. Yang manakah yang berikut instrumen yang sesuai digunakan?
I.
II.
III.
IV.
(A)
(B)
(C)

Senarai semak
Rakaman video
Soal selidik
Temubual
I, II dan III
I, III dan IV
II, III dan IV

(D)

I, II, III dan IV

35. Seorang guru ingin mengkaji kesan kaedah pembelajaran koperatif ke atas
penglibatan sekumpulan 5 orang muridnya dalam satu bilik darjah yang
mengandungi 40 orang murid. Yang manakah yang berikut instrumen yang sesuai
digunakan?
I.
II.
III.
IV.

Senarai semak
Rakaman video
Catatan anekdot
Temubual

(A)
(B)
(C)
(D)

I, II dan III
I, II dan IV
II, III dan IV
I, II, III dan IV

36. Seorang guru ingin mengkaji kesan dendaan ke atas kehadiran murid-murid ke
sekolah.
Yang manakah yang berikut instrumen yang sesuai untuk kajian tersebut?
I.
II.
III.

Jadual kehadiran murid


Pemerhatian
Temubual

(A)
I dan II
(B)
I dan III
(C)
II dan III
(D)
I, II dan III
37.. Seorang guru ingin mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan sekumpulan
murid tahun 5
sering ponteng sekolah. Apakah instrumen yang sesuai digunakan?
I.
II.
III.
IV.
(A)
(B)
(C)
(D)

Rekod sesi kaunseling murid-murid tersebut


Temubual dengan murd-murid tersebut
Temubual dengan guru-guru yang mengajar murid tersebut
Dokumen latarbelakang murid dan keluarga
I, II dan III
I, II dan IV
II, III dan IV
I, II, III dan IV

Ia adalah suatu bentuk inkuiri refleksi kendiri seseorang dalam situasi sosial
dengan tujuan memperbaiki dan menjustifikasikan amalan sosial kendiri,
kefahaman tentang amalan itu, situasi dan institusi untuk mengubah suai
amalan....

A.
B.
C.
D.

38. Yang berikut manakah yangpaling sesuai dengan pernyataan di


atas?
Penyelidikan gunaan
Penyelidikan asas
Penyelidikan tindakan
Penyelidikan tinjauan

ia juga merupakan suatu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan


bidang pendidikan dengan guru melaksanakan inkuiri kendiri dan, seterusnya
menggalakkan guru menjadi lebih sedar dan kritis terhadap amalan kendiri dan
lebih bersedia untuk mengubah amalan itu

39. Yang berikut manakah yangpaling sesuai dengan pernyataan di atas?


A.
Penyelidikan gunaan
B.
Penyelidikan asas
C.
Penyelidikan tindakan
D.
Penyelidikan tinjauan

I
II
III
IV
V
VI

Ciri
Untuk guru memperbaiki amalannya sendiri yang praktis dan
kritis
Menguji teori serta menjelas prinsip
Penyelidik sebahagian daripada subjek kajian
Dalam situasi sebenar, bersifat kualitatif, deskripsi dan naratif
Bahasa pelaporan bersifat teknikal
Teknik persamplelan dan teknik analisis data canggih

40. Pilih pernyataan yang benar berkaitan dengan kajian tindakan


(A) I, II, III dan IV
(B) I, III dan IV
(C) III, IV dan V
(D) III, IV dan VI

Merancang

Mereflek
Bertindak

Memerhati

41. (a) Apakah model kajian tindakan yang paling tepat bagi rajah di atas?
(A)
(B)
(C )
(D)

Model Kurt Lewin


Model Stephen Kemmis
Model John Elliot
Model McTagga

Mengenalpasti
(Q)

Merancang
Tindakan

(P
)

41. (b) Rajah di atas adalah langkah-langkah dalam prose penyelidikan tindakan
model
Lewin dan Laidlaw. Apakah langkah P dan Q dalam rajah di atas
(A)
(B)
(C)
(D)

P:
P:
P:
P:

Melaksanakan Tindakan dan Q: Kitaran Seterusnya


Mengumpul Data dan Q: Membuat Refleksi
Melaksanakan Tindakan Q : Menyemak Kesan Tindakan
Mengumpul Data dan Q: Kitaran Seterunya

42. Yang manakah yang berikut tidak berkaitanpada peringkat mengenalpasti


masalah dalam
sesuatu kitaran kajian tindakan
(A)
(B)
(C)
(D)

Menjalankan ujian diagnostik


Menyediakan carta Gantt pelaksanaan kajian
Merumuskan masalah
Membuat refleksi kepada masalah

43. Yang manakah yang berikut tidak berkaitan pada peringkat merancang
dalam
sesuatu kitaran kajian tindakan
(A)
(B)
(C)
(D)

Membina instrumen kajian


Menyediakan peralatan untuk pelaksanaan kajian
Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran
Menulis cadangan dapatan kajian

44. Yang manakah yang berikut tidak berkaitan pada peringkat pelaksanaan
tindakan dalam
sesuatu kitaran kajian tindakan
(A) Menjalankan rawatan seperti yang dirancang
(B) Mengumpul data dan maklumat
(C) Menulis implikasi dapatan kajian
(D) Merekodkan data dan maklumat
45. Yang manakah yang berikut tidak berkaitan pada peringkat mengumpul dan
menganalisis
data dalam sesuatu kitaran kajian tindakan
(A) Menganalisis dapatan kajian
(B) Merumus dapatan kajian
(C) Melapor dapatan dalam bentuk jadual, graf dan sebagainya

(D) Membuat generalisasi dapatan kajian


46. Yang manakah yang berikut tidak berkaitan pada peringkat mereflek dalam
sesuatu
kitaran kajian tindakan
(A)
(B)
(C)
(D)

Menilai semula kekuatan dan kelemahan rawatan


Menilai semula pencapaian objektif
Meminta pandangan pakar dalam aspek penganalisisan data
Menilai semula prosedur pelaksanaan tindakan

47. Yang manakah yang berikut adalah susunan subtopik yang betul dalam
penyediaan kertas
cadangan kajian
tindakan?
Fokus / aspek
bagi
Fokus / aspek amalan bagiamalan
penambahbaikan
penambahbaikan
Sumber literatur
Soalan kajian
III. Soalan kajian
Sumber literatur
IV. Merancang pelan tindakan
Subjek kajian
Subjek kajian
Merancang pelan
VI. Jadual kerja
tindakan
VII. Melaksana pelan tindakan
Melaksana pelan
VIII. Mengumpul data
tindakan
IX. Refleksi : analisis dan huraian data
Mengumpul data
Perbelanjaan
Refleksi : analisis
11.
Sumber rujukan
dan huraian data
Jadual kerja
Perbelanjaan
11.
Sumber rujukan
(A
)

(C)

(B)

(D)

Fokus / aspek amalan bagi


penambahbaikan
Soalan kajian
III. Jadual kerja
IV. Sumber literatur
Subjek kajian
VI. Merancang pelan tindakan
VII. Mengumpul data
VIII. Melaksana pelan tindakan
IX. Refleksi : analisis dan huraian
data
Perbelanjaan
11.
Sumber rujukan

Fokus / aspek amalan bagi


penambahbaikan
Soalan kajian
III. Sumber literatur
IV. Subjek kajian
Merancang pelan tindakan
VI. Jadual kerja
VII. Perbelanjaan
VIII. Melaksana pelan tindakan
IX. Mengumpul data
Refleksi : analisis dan huraian data
11.
Sumber rujukan

1. Pemerhati sepenuhnya
2. Peserta dan pemerhati
3. Peserta sepenuhnya
48. Berdasarkan teknik pemerhatian di atas, yang manakah teknik pemerhatian
yang sesuai
untuk memahami sesuatu proses melalui pengamatan atau pengalaman
sendiri?
(A)
(B)
(C )
(D)

I dan II
I dan III
II dan III
I, II dan III

Seorang penyelidik memerhatikan proses pengajaran dan pembelajaran yang


dijalankan oleh rakannya sambil membuat catatan anekdot sepanjang sesi
pengajaran dan pembelajaran itu.

49. Berdasarkan pernyataan di atas apakah teknik pemerhatian yang dilakukan


oleh penyelidik
itu?
(A) Pemerhati sepenuhnya
(B) Peserta dan pemerhati

(C ) Peserta sepenuhnya
(D) Kolaborasi

Seorang penyelidik ingin memahami tingkah laku murid-muridnya dalam proses


pengajaran dan pembelajaran. Sambil menjalankan sesi pengajaran dan
pembelajaran dia membuat catatan peristiwa-peristiwa penting yang diperhatikan
berlaku

50. Berdasarkan pernyataan di atas apakah teknik pemerhatian yang dilakukan


oleh penyelidik
itu?
(A)
(B)
(C )
(D)

Pemerhati sepenuhnya
Peserta dan pemerhati
Peserta sepenuhnya
Kolaborasi

Seorang penyelidik anda ingin mengkaji tingkah laku rakan-rakannya dalam satu
opsyen ketika pensyarah menjalankan pengajaran. Pada waktu malam penyelidik
tersebut membuatflash back mengenai sesi pengajaran tersebut dan membuat
catatan perkara-perkara yang dapat diperhatikannya.

51. Berdasarkan pernyataan di atas apakah teknik pemerhatian yang dilakukan


oleh penyelidik
tersebut?
(A)
(B)
(C )
(D)

Pemerhati sepenuhnya
Peserta dan pemerhati
Peserta sepenuhnya
Kolaborasi

..
10 P: Siapa nama cikgu?
11 G: Nama saya Balqis
13 P: Cikgu mengajar di mana?
14 G: Saya mengajar di SK Teluk Datuk
15 P: Cikgu setujukah jika UPSR ditiadakan?
16 G : ..er saya setuju
17. P : Boleh cikgu terangkan mengapa?
18 G: Ia membebankan pelajar
19 P: Oh begitu
20 P: Cikgu, bolehkah cikgu jelaskan dengan terperinci berdasarkan pengalaman,
pengetahuan dan dasar pendidikan apa implikasi pada sistem pendidikan
negara
sekiranya UPSR dihapuskan di negara kita?

52. Berdasarkan petikan temubual di atas apakah teknik temubual yang telah
dijalankan oleh
penyelidik tersebut?
(A)
(B)
(C )
(D)

I dan II
I dan III
II dan III
I, II dan III

Seorang kaunselor sekolah ingin menjalankan kajian tindakan mengkaji kesan sesi
kaunseling berterusan ke atas perkembangan sahsiah sekumpulan murid yang
sedang menjalani sesi rawatan kaunseling.

53. Berdasarkan pernyataan di atas apakah dokumen yang sesuai dan boleh
digunakan oleh
kaunselor tersebut untuk menilai kesan rawatan yang telah diberikan kepada
murid-murid
tersebut?
I. Rekod sesi kaunseling
II. Laporan guru disiplin
III. Maklumat temubual dengan guru kelas
IV. Jadual kehadiran pelajar
V. Laporan akhbar masalah disiplin di sekolah
(A)
(B)
(C )
(D)

I, II, III dan IV


II, III, IV dan V
II, III dan V
I, III dan V

Seorang kaunselor sekolah ingin menjalankan kajian tindakan mengkaji kesan sesi
kaunseling berterusan ke atas perkembangan sahsiah sekumpulan murid yang
sedang menjalani sesi rawatan kaunseling.

54. Berdasarkan pernyataan di atas apakah dokumen yang sesuai dan boleh
digunakan oleh kaunselor tersebut untuk menilai kesan rawatan yang telah
diberikan kepada murid-murid tersebut?
I. Rekod sesi kaunseling
II. Laporan guru disiplin
III. Maklumat temubual dengan guru kelas
IV. Jadual kehadiran pelajar
V. Laporan akhbar masalah disiplin di sekolah
(A)
(B)
(C )
(D)

I, II, III dan IV


II, III, IV dan V
II, III dan V
I, III dan V

Seorang kaunselor sekolah ingin menjalankan kajian tindakan mengkaji kesan sesi
kaunseling berterusan ke atas perkembangan sahsiah sekumpulan murid yang
sedang menjalani sesi rawatan kaunseling.

55. Berdasarkan pernyataan di atas apakah dokumen yang sesuai dan boleh
digunakan oleh
kaunselor tersebut untuk menilai kesan rawatan yang telah diberikan kepada
murid-murid
tersebut?
I. Rekod sesi kaunseling
II. Laporan guru disiplin
III. Maklumat temubual dengan guru kelas
IV. Jadual kehadiran pelajar
V. Laporan akhbar masalah disiplin di sekolah
(A)
(B)
(C )
(D)

I, II, III dan IV


II, III, IV dan V
II, III dan V
I, III dan V

Seorang penyelidik ingin mengkaji bagaimana penggunaaan teknik SUPER JAWI


dapat meningkatkan kemahiran muridnya menulis huruf tunggal jawi. Dia telah
menjalankan sesi rawatan menggunakan teknik tersebut selama 5 minggu ke atas
sekumpulan murid tahun 3 di sebuah sekolah.

56. Berdasarkan pernyataan di atas apakah instrumen yang paling


sesuai digunakan oleh
penyelidik tersebut untuk menilai keberkesanan teknik itu?
I. Ujian penulisan
II. Rekod anekdot
III. Rekod kemajuan pelajar
IV. Rakaman video proses rawatan
V. Temubual dengan guru kelas
(A)
(B)
(C )
(D)

I, II, III dan IV


II, III, IV dan V
II, III dan V
I, III dan

Seorang penyelidik ingin mengkaji bagaimana penggunaaan teknik Al-FALAH


dapat meningkatkan kemahiran muridnya menyebut huruf Al-Quran dengan betul.
Dia telah menjalankan sesi rawatan menggunakan teknik tersebut selama 5
minggu ke atas sekumpulan murid tahun 4 di sebuah sekolah.

57. Berdasarkan pernyataan di atas apakah instrumen yang paling


sesuai digunakan oleh
penyelidik tersebut untuk menilai keberkesanan teknik itu?
I. Ujian bacaan
II. Rekod anekdot
III. Rekod kemajuan pelajar
IV. Rakaman audio proses rawatan
V. Carta Gantt pelaksanaan tindakan
(A)
(B)
(C )
(D)

I, II, dan III


I, III dan IV
II, III dan V
I, III, IV dan V

Seorang penyelidik ingin mengkaji bagaimana penggunaaan persembahan


multimedia dapat meningkatkan penglibatan muridnya dalam proses pengajaran
dan pembelajaran. Dia telah menjalankan sesi rawatan selama 3minggu ke atas
35 orang murid tahun 4 Nilam di sebuah sekolah.

58. Berdasarkan pernyataan di atas apakah instrumen yang paling


sesuai digunakan oleh
penyelidik tersebut untuk menilai keberkesanan kaedah tersebut?
I. Rakaman video
II. Rekod anekdot
III. Catatan buku log
IV. Jurnal
V. Soal selidik
(A)
(B)
(C )
(D)

I, II, III dan IV


I, II, III dan V
I, II, IV dan V
II, III, IV dan V

Nama pelajar : _____________________________________________________________


Sekolah :
_____________________________________________________________
Tarikh :
_______________________________________________________________
Masa :
_____________________________________________________________
Kelas :
_____________________________________________________________
Mata Pelajaran : ______________________________________________________________
Sesi :
____________________________________________________________
Catatan:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Disediakan oleh :
(...)
WAN ROHAYU WAN ISMAIL
AHMAD
GURU PENDIDIKAN ISLAM

Disahkan oleh:
()
PN. SALMAH BT.
KETUA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

59. Borang di atas merupakan borang rekod


(A)
(B)
(C)
(D)

Senarai semak pemerhatian


Anekdot
Diari harian
Jurnal harian

60. Bagi setiap satu yang berikut terangkan maksud setiap satunya dengan
memberi contoh
yang sepadan
1. Perampelan mudah

2.

Persampelan bertujuan (purposive)

3.

Persampelan snowball

61. Berikut adalah sebab utama bias dalam persampelan kajian kualitatif
(A)
(B)
(C )
(D)

Subjek dipilih tidak mewakili ciri-ciri yang hendak dikaji


Subjek dipilih terlalu ramai dan penyelidik kehilangan fokus
Subjek dipilih terlalu sedikit untuk menghasilkan generalisasi
Subjek dipilih tidak secara rawak dan berlaku ketidakadilan

I.
II.
III.
IV.

Triangulasi data
Kritikan dalaman
Kritikan luaran
Kolaborasi

62. Berdasarkan pernyataan di atas yang manakah berikut perlu dilakukan untuk
meningkatkan
kesahan sesuatu kajian tindakan?
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II dan III
I, III dan IV
II, III dan IV
I, II, III dan IV

untuk menentukan keberkesanan teknik Al-FALAH saya telah menggunakan


ujian pra dan ujian pasca, rekod kemajuan murid dan menganalisis kualiti hasil
kerja murid.
63. Petikan di atas ditulis oleh seorang penyelidik dalam laporan kajian
tindakannya. Yang
manakah berikut paling tepat dengan pernyataan di atas
(A)
(B)
(C)
(D)

Triangulasi data
Kritikan dalaman
Kritikan luaran
Kolaborasi data

untuk memastikan keberkesanan rawatan kaunseling yang saya jalankan,


saya telah menemubual murid berkenaan, ibu bapa mereka dan guru kelas
mereka.

64. Petikan di atas ditulis oleh seorang penyelidik dalam laporan kajian
tindakannya. Yang
manakah berikut paling tepat dengan pernyataan di atas
(A)
(B)
(C)
(D)

Triangulasi data
Kritikan dalaman
Kritikan luaran
Kolaborasi data

ketika menganalisis data untuk merumuskan dapatan, saya telah meminta


pandangan rakan-rakan yang pernah menjalankan kajian yang sama dan
berpengalaman dalam isu tersebut. Saya yakin melalui usaha ini saya boleh
meningkatkan kesahan kajian saya .

65. Petikan di atas ditulis oleh seorang penyelidik dalam laporan kajian tindakannya.
Yang
manakah berikut paling tepat dengan pernyataan di atas
(A)
(B)
(C)
(D)

Triangulasi data
Kritikan dalaman
Kritikan luaran
Kolaborasi dalam penyelidikan

saya juga telah berbincang dengan beberapa orang pakar yang sangat
berpengalaman dalam kajian tindakan berkaitan dengan isu yang saya kaji.
Pandangan pakar-pakar tersebut telah saya gunakan untuk menyemak semula
dapatan kajian saya. Saya yakin melalui usaha ini saya boleh meningkatkan
kesahan kajian saya .

66. Petikan di atas ditulis oleh seorang penyelidik dalam laporan kajian
tindakannya. Yang
manakah berikut paling tepat dengan pernyataan di atas
(A)
(B)
(C)
(D)

Triangulasi data
Kritikan dalaman
Kritikan luaran
Kolaborasi dalam penyelidikan

berdasarkan keputusan kajian ini saya merumuskan bahawa murid-murid


tahun 4 di negara kita menghadapi masalah yang sama. .

67. Petikan di atas ditulis oleh seorang penyelidik dalam laporan kajian
tindakannya. Yang
manakah berikut kesalahan yang telah dilakukannya?
(A)
(B)
(C)
(D)

Membuat kesimpulan
Membuat rumusan
Membuat generalisasi
Membuat inferen

I.
Mengulang semula kajian ke atas subjek yang mempunyai ciri yang sama
II. Menjalankan kajian dalam jangkamasa yang lebih panjang
III. Memastikan maklumat dikumpul menggunakan berbagai instrumen

68. Berdasarkan pernyataan di atas kebolehpercayaan sesuatu kajian tindakan


boleh
dipertingkatkan melalui
(A)
(B)
(C )
(D)
I.
II.
III.
IV.

I dan II
I dan III
II dan III
I, II dan III

Identiti subjek
Kerahsiaan subjek
Keselamatan subjek
Makluman yang diberi oleh subjek

69. Berdasarkan pernyataan di atas manakah etika yang perlu dipatuhi semasa
menjalankan
kajian?
(A)
(B)
(C )
(D)

I, II dan III
I, III dan IV
II, III dan IV
I, II, III dan IV

12 P: Apa pendapat anda tentang pengalaman sesi pengajaran dan pembelajaran


yang
dilaksanakan menggunakan kaedah ini?
13 M: ..er ia menyeronokkan
14 P: Mengapa?
15 M: Boleh bincang dengan kawan, saya boleh beri idea, kawan boleh bantu kita..
16 P: Ada lagi?
17 M: ..em..tak mengantuk, boleh tumpu, mudah ingat, mudah faham sebab bila
tak faham
boleh tanya cikgu ke kawan ke
18 P: Adakah kaedah ini perlu diteruskan?
19 M: Ialah cikgu.. saya suka dan lagi saya jadi lebih minat nak belajar..
19 P: Itu saja..?
20 M: Tak lah.., cikgu saya tak tahu nak cakapapa tu
21 P: Apa ya.. motivasi ke:?
22 M: Ha, tu lah maksud saya..
23 P: Maknanya kaedah ini boleh menimbulkan motivasi untuk belajarlah
24 M: Ya..yalah. Cikgu..jangan berhenti ajar guna kaedah ini ya
25 P: Okok
..

Petikan di atas merupakan sebahagian daripada transkripsi temubual seorang


penyelidik yang menjalankan kajian tindakan menggunakan Permainan Bahasa
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bersama murid-muridnya. Berdasarkan
petikan di atas jawab soalan-soalan berikut:
70. (a) Apakah pendekatan yang perlu digunakan oleh penyelidik dalam
menganalisis petikan
di atas?
___________________________________________________________________ (1 m)
(b) Apakah maksud pendekatan yang anda nyatakan dalam (a) di atas?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ (2 m)
(c ) Apakah tujuan temubual itu dijalankan?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ (2 m)
(d) Tuliskan tiga rumusan yang boleh ditulis berdasarkan analisis transkripsi
temubual di atas
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (3m)

34, 43, 81, 106, 106, 115

71. Berapakah min taburan markah di atas?


(A)
(B)
(C )
(D)

34
80.83
106
115

2.7, 2.9, 3.4, 3.1, 4.3, 3.7, 4.1, 4.7, 4.7, 4.8

Berdasarkan taburan markah di atas tentukan


72. Mod
(A)
(B)
(C )
(D)

3.4
3.7
4.7
4.8

73. Median
(A)
(B)
(C )
(D)

3.4
3.9
4.7
4.8

35, 20, 20 60, 55, 70, 25, 25, 30, 40, 60, 30, 65, 35,
35, 40, 50, 55, 60 ,65, 70

74. (a) Data yang dipaparkan menunjukkan markah (x) yang diperolehi oleh
pelajar
dalam satu ujian
(i)

Lukiskan satu jadual menunjukkan markah (x), kekerapan (f), hasildarab


kekerapan dengan markah (fx), jumlah kekerapan (f) dan jumlah hasildarab
kekerapan dengan markah (fx) untuk data di atas

(ii)

Berdasarkan jadual yang dibina kirakan min ( x )

(iii)

Apakah tafsiran anda terhadap serakan markah


]

20, 25, 30, 35, 40, 50, 55,

60,

65, 70

Taburan markah di atas diperolehi daripada 10 orang murid. Berdasarkan


taburan
markah di atas:
(b)
x )2 , ( x x )2
(ii)

(i) Lukiskan sebuah jadual yang menunjukkan

x, ( x x), (x

Kirakan sisihan piawai (SD) menggunakan rumus

SD =

( x x)2
n-1

Apakah tafsiran anda terhadap nilai sisihan piawai yang diperolehi?

Seorang penyelidik ingin mengkaji bagaimana pembelajaran koperatif dapat


meningkatkan penglibatan murid-muridnyanya dalam proses pengajaran dan
pembelajaran

75. Berdasarkan pernyataan di atas tuliskan satu kertas cadangan bagi


penyelidikan tersebut
dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:
i. Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan
ii.Objektif kajian
iii.
Soalan kajian
iv.
Subjek kajian
v.Merancang pelan tindakan
vi.
Melaksana pelan tindakan
vii.
Mekanisme pengumpulan data
viii. Refleksi : analisis dan huraian data
m)

(20

Seorang penyelidik ingin mengkaji bagaimana penggunaan kad imbasan dapat


meningkatkan prestasi murid-muridnyanya dalam mengenal huruf jawi

76. Berdasarkan pernyataan di atas tuliskan satu kertas cadangan bagi


penyelidikan tersebut
dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:
i.

Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan


ii.Objektif kajian
iii.
Soalan kajian
iv.
Subjek kajian
v.Merancang pelan tindakan
vi.
Melaksana pelan tindakan
vii.
Mekanisme pengumpulan data
viii. Refleksi : analisis dan huraian data
m)

Seorang penyelidik ingin menggunakan kajian tindakan untuk meningkatkan


keprihatinannya kepada murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran

77. Berdasarkan pernyataan di atas tuliskan satu kertas cadangan bagi


penyelidikan tersebut
dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:
i.

Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan


ii.Objektif kajian

(20

iii.
Soalan kajian
iv.
Subjek kajian
v.Merancang pelan tindakan
vi.
Melaksana pelan tindakan
vii.
Mekanisme pengumpulan data
viii. Refleksi : analisis dan huraian data
(20 m)

Seorang penyelidik ingin menggunakan kajian tindakan untuk meningkatkan


kemahirannya dalam aspek penyoalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

78. Berdasarkan pernyataan di atas tuliskan satu kertas cadangan bagi


penyelidikan tersebut
dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:
i.
Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan
ii.Objektif kajian
iii.
Soalan kajian
iv.
Subjek kajian
v.Merancang pelan tindakan
vi.
Melaksana pelan tindakan
vii.
Mekanisme pengumpulan data
viii. Refleksi : analisis dan huraian data
m)

(20

79. Diberi pekali korelasi antara pencapaian dalam matematik dengan pencapaian
dalam
sains ialah 0.8. Apakah kesimpulan anda?
(A) Nisbah skor pencapaian dalam matematik kepada skor pencapaian
dalam sains
ialah 0.8
(B) Jika skor pencapaian murid dalam matematik ialah 80 maka skor
pencapaian
dalam sains ialah 80
(C) Terdapat perhubungan yang kuat antara skor pencapaian dalam
matematik
dengan skor pencapaian dalam sains
(D) Pencapaian murid dalam matematik boleh digunakan sebagai asas
untuk
meramalkan pencapaian mereka dalam sains
80. Rumusan dapatan sesuatu kajian seharusnya berdasarkan

I.
II.
III.
IV.

Andaian penyelidik
Analisis pelbagai data
Tinjauan literatur
Isu semasa
(A)
(B)
(C )
(D)

I dan II
II dan III
I, II dan III
I, II, III dan IV

Format penulisan laporan penyelidikan tindakan


I.
II.
III.

Konteks/ latar belakang kajian


Tinjauan literatur
Fokus/ aspek amalan bagi penambahbaikan

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

Refleksi dan implikasi


Pelan bagi tindakan susulan
Sumber rujukan: American Psychological Association (APA)

81. Yang manakah yang berikut turutan yang betul pada bahagian yang
dikosongkan di atas
(A)

IV.
V.

Pelaksanaan pelan
tindakan
Pelan tindakan

VI. Pengumpulan data


Analisis dan huraian data

(B)

IV.
V.
VI.
VII.

Pelan tindakan
Pelaksanaan pelan tindakan
Pengumpulan data
Analisis dan huraian data

(C )

IV.

(D)

Pengumpulan data

V.

Analisis dan huraian data

VI.

Pengumpulan data

V.

Pelan tindakan

VII.

IV.

Pelaksanaan pelan tindakan

Pelan tindakan
VI.

Pelaksanaan pelan
tindakan
Analisis dan huraian data

82. Cara-cara berikut boleh digunakan untuk menyibarluaskan hasil penyelidikan


kecuali
(A)
(B)
(C)
(D)

Seminar
Jurnal
Perbincangan ilmiah
Persidangan

83. Yang berikut sebab mengapa hasil penulisan ilmiah ditolak untuk
diterbitkan kecuali
(A)
(B)
(C)
(D)

Terlalu panjang melebihi had muka surat yang ditetapkan


Tidak menurut format penulisan yang ditetapkan
Mempunyai banyak kesalahan analisis data
Dihasilkan melalui kolaborasi beberapa orang penulis

84. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang
paling tepat berpandukan format American Psychological Association
(APA)
Pengarang
Tahun penerbitan
Tajuk Buku
Bandar Terbit
Penerbit

: Strobel, J., Hung, W., & Jonassen, D.H.


: 2009
: Learning by modeling systems
: Mahwah, NJ
: Lawrence Erlbaum Associates

(A) Strobel, J., Hung, W., & Jonassen, D.H. (2009). Learning by modeling
systems.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
(B) Strobel, J., Hung, W., & Jonassen, D.H. (2009). Learning by modeling
systems.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
(C) Strobel, J., Hung, W., & Jonassen, D.H. (2009). Learning by
modeling systems.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
(D) Strobel, J., Hung, W., & Jonassen, D.H. (2009). Learning by
modeling systems.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
85. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang
paling tepat berpandukan format American Psychological Association (APA)
Pengarang
: Jonassen, D. H
Tahun penerbitan
: 2003
Tajuk Artikel
: Designing research-based instruction for story
problems
Tajuk Jurnal
: Educational Psychology Review
Maklumat Penerbitan: Edisi 15, Bil. 3, muka surat 267-296
.
(A)

Jonassen, D.H. (2003). Designing research-based instruction for story


problems.
Educational Psychology Review, 15 (3), 267-296

(B)

Jonassen, D.H. (2003). Designing research-based instruction for story


problems.
Educational Psychology Review, 15 (3), 267-296

(C)

Jonassen, D.H. (2003). Designing research-based instruction for story


problems.
Educational Psychology Review, 15 (3), 267-296

(D)

Jonassen, D.H. (2003). Designing research-based instruction for story


problems.
Educational Psychology Review, 15 (3), 267-296

86. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang
paling tepat berpandukan format American Psychological Association (APA)
Bahan
Tahun penerbitan

: Kamus
: 2002

Edisi
Bandar Terbit
Penerbit

: Ke 5
: Kuala Lumpur
: Dewan Bahasa dan Pustaka

(A)

Kamus Dewan (edisi ke 5). (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

(B)

Kamus Dewan (edisi ke 5). (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka

(C) Kamus Dewan (edisi ke 5). (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka
(D) Kamus Dewan (edisi ke 5). (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

87. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang
paling tepat berpandukan format American Psychological Association (APA)
Pengarang
Tajuk Artikel
Nama Majalah
Isu No
Muka surat

: Noraslina Jusin
: Walau sekecil zarah
: Solusi
: 31
: 58-60

(A)
60.

Noraslina Jusnin (2011). Walau sekecil zarah. Solusi, 31, 58-

(B)
60.

Noraslina Jusnin (2011). Walau sekecil zarah. Solusi, 31, 58-

(C)
60.

Noraslina Jusnin (2011). Walau sekecil zarah. Solusi, 31, 58-

(D)
Noraslina Jusnin (2011). Walau sekecil zarah. Solusi, 31, 5860.
Kajian ini dijalankan ke atas murid-murid tahun 5 di sebuah sekolah Kebangsaan di
Daerah Hulu Langat, Selangor untuk mengkaji keberkesanan Pembelajaran Koperatif
dalam membantu murid membezakan perkara yang membatalkan Solat dan
perkara yang membatalkan wuduk.
Jadual 1: Keputusan Ujian
Analisis Soal Selidik

Jadual 2: Keputusan

Bil
1
2
3
4
5

Nama
Pelajar
Ahmad
Sayuti (M1)
Balqis (M2)
Badariah
(M3)
Farhana
(M4)
Fadhilah
(M5)

.
.
25
26
27
28
29
30
Min

Markah
Ujian
Ujian
Pra
Pasca
45
55
50
50

65
60

40

55

45

65

60
65
50
55
65
70
63.5

75
85
65
65
80
90
78.5

N
o
.
.
1
5

1
6

1
7
.
.
1:
2:
3:
4:
5:

Item

Menin
gkatka
n
ingata
n
Menin
gkatka
n
kefaha
man
Menin
gkatka
n
minat

1
3.
3
%)

2
6.
6
%

2
6.
6
%

10
33
%

15
49
.5
%

1
3.
3
%

1
3.
3)

3
9.
9
%

15
49
.5
%

10
33
%

2
6.
6
%

1
3.
3
%

2
6.
6
%

10
33
%

10
33
%

Sangat tidak setuju


Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

Sebahagian Transkripsi temubual


.
15 P : Apa pendapat anda tentang kaedah pengajaran ini
16 M1 : Menyeronokkan, saya senang ingat, mudah faham
17 M2 : Saya suka, ia pun jadikan saya lebih minat
18 M1: Saya setuju dengan Balqis
19: M5: Saya nak tambah.., sekarang ni senang belajar, sebab senang ingat, lebih faham
dan lebih minat
20 M4: Cikgu saya setuju suma-suma tu..
21 P : Badariah macam mana?
22 M3 : Tak payah cakaplah cikgu.., dia orang dah kata macam tu saya memang setuju.
Cikgu kena janji ajar
guna cara tu jika tak saya tak kawan cikguee
23 P
: Wow. Ok. Ok
.

Sebahagian daripada keputusan analisis rakaman video proses pengajaran


dan pembelajaran (analisis pemerhatian sepanjang sesi rawatan)
saya dapati murid-murid begitu aktif bertanya guru untuk mendapatkan penjelasan
tentang apa yang mereka tidak faham. Jika dahulu mereka agak malu bertanya tetapi
sekarang mereka telah berubah menjadi murid yang tidak segan silu menyuarakan apa
yang mereka tidak faham. Di samping bertanya guru murid-murid juga menggunakan
rakan mereka untuk menunjuk ajar apa yang mereka tidak jelas. Saya perhatikan murid
yang lemah kerap bertanya kepada murid yang lebih baik. Saya percaya murid yang
lemah boleh memperbaiki kelemahan mereka, di samping murid yang lebih baik boleh
mengukuhkan kefahaman mereka. Perkara ini terbukti kesemua mereka berjaya
meningkatkan prestasi dalam ujian pasca berbanding ujian pra. Di samping bertanya
murid-murid juga secara aktif berbincang, bertukar-ukar idea, berkerja sama. Seterusnya
mereka juga sering menyoal sesama sendiri bagi menguji ingatan mereka. Kebanyakan
murid telah dapat mengingat fakta-fakta yang perlu diingat. Oleh itu saya berpendapat
kaedah pengajaran ini telah membantu murid-murid saya meningkatkan ingatan,
kefahaman. Penglibatan yang aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran
merupakan indikator yang boleh saya gunakan untuk merumuskan bahawa mereka
sekarang lebih berminat dalam pelajaran mereka.

88. Berdasarkan keputusan dalam jadual 1, jadual 2, transkripsi temubual dan


analisis
rakaman video di atas jawab soalan-soalan berikut:
(a) Siapakah subjek yang terlibat dalam kajian ini?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(1 m)
(b) Apakah instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
( 2 m)
(c ) Apakah objektif kajian kajian yang boleh anda tuliskan
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(3m)
(d) Adakah objektif kajian ini tercapai. Terangkan
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(e) (i) Penyelidik dalam kajian ini telah membuat triangulasi data. Adakah anda
setuju?
__________________________________________________________________________
(1m)
(ii) Terangkan jawapan anda dalam e(ii)
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(2m)
(d)

Ketika menganalisis hasil kajiannya penyelidik telah berbincang dan meminta


pendapat rakan-rakannya yang berpengalaman dalam Pembelajaran Koperatif

bagi
membantunya menganganalisis dan membuat rumusan.
(i) Apakah yang dilakukan oleh penyelidik tersebut?
______________________________________________________________________
(1m)
(ii) Mengapa penyelidik melakukan perkara dalam d(i) tersebut?
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(2m)
(e) Di peringkat akhir ketika mahu membuat rumusan hasil kajiannya penyelidik
telah
berbincang dan meminta pendapat seorang pensyarah IPG berkelulusan PhD
yang
berpengalaman dalam bidang penyelidikan dan Pembelajaran Koperatif bagi
membantunya menganganalisis dan membuat rumusan.
(i) Apakah yang dilakukan oleh penyelidik tersebut?
______________________________________________________________________
(1m)
(ii) Mengapa penyelidik melakukan perkara dalam d(i) tersebut?
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(2m)
(f) Dapatan kajian penyelidik ini dikatakan mempunyai kesahan yang tinggi.
Bolehkah
terangkan mengapa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(3m)
Refleksi: Setelah menjawab soalan-soalan ulangkaji ini, saya rasa.
Aspek-aspek yang perlu diperbaiki:

(Ya Allah berkatilah mereka. Semoga mereka menjadi para ilmuan untuk memimpin
generasi muda ke jalan yang Allah Redhai)- Amin