Anda di halaman 1dari 6

BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1. Tema : KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Soalan 1

Konstruk

: Pengetahuan

Konteks

: Tahun 5

Aras kesukaran

: Rendah

Stimulus

: Gambar tunggal

Jenis Eviden

: Generalisasi

Jenis Item

: Respon Terbuka

Penskoran

: Holistik

Apakah aktiviti yang dilakukan berdasarkan gambar di atas?

Soalan 2

Konstruk

: Memahami

Konteks

: Tahun 5

Aras kesukaran

: Rendah

Stimulus

: Gambar tunggal

Jenis Eviden

: Generalisasi

Jenis Item

: Respon Terbuka

Penskoran

: Holistik

Berdasarkan gambar di atas,senaraikan tiga aktiviti yang sedang dilakukan oleh


mereka ? i. i._______________________________________________
ii. ________________________________________________
ii.________________________________________________

Soalan 3

Konstruk

: Mengaplikasi

Konteks

: Tahun 5

Aras kesukaran

: Sederhana

Stimulus

: Gambar tunggal

Jenis Eviden

: Generalisasi

Jenis Item

: Respon Terbuka

Penskoran

: Holistik

Gotong-royong merupakan aktiviti yang sering diamalkan oleh ,komuniti


setempat untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran.
Nyatakan dua faedah aktiviti bergotong-royong?
i. ______________________________________________________________________
ii.______________________________________________________________________
Soalan 4

Konstruk

: Menganalisis

Konteks

: Tahun 5

Aras kesukaran

: Sederhana

Stimulus

: Gambar tunggal

Jenis Eviden

: Generalisasi

Jenis Item

: Respon Terbuka

Penskoran

: Holistik

Dewasa ini, kita sering membaca berita mengenai penyakit berjangkit . Hal ini
amat membimbangkan banyak pihak.
Nyatakan penyakit akibat mengabaikan kebersihan persekitara

Soalan 5

Konstruk

: Menilai

Konteks

: Tahun 5

Aras kesukaran

: Tinggi

Stimulus

: Gambar tunggal

Jenis Eviden

: Generalisasi

Jenis Item

: Respon Terbuka

Penskoran

: Holistik

Sampah-sarap yang dikumpulkan biasanya akan dihimpunkan untuk dibuang


atau dibakar. Keadaan ini akan menyebabkan pencemaran alam sekitar.
Apakah cadangan anda untuk mengatasi masalah ini?

Berikan hujah anda untuk menyokong cadangan tersebut.

Soalan 6

Konstruk

: Reka Cipta

Konteks

: Tahun 5

Aras kesukaran

: Tinggi

Stimulus

: Gambar tunggal

Jenis Eviden

: Generalisasi

Jenis Item

: Respon Terbuka

Penskoran

: Holistik

Bina lima ayat majmuk berdasarkan nilai murni yang terdapat dalam gambar.
1. ___________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5


TEMA

Kebersihan dan Kesihatan

TAHUN

5 Cerdik

TAJUK

Bergotong royong

MASA

8.15 9.15 pagi

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan


bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF

Menyenaraikan lima kebaikan aktiviti bergotong-royong dalam peta


buih.

ii

Membina lima ayat majmuk berdasarkan nilai murni yang terdapat


dalam gambar.

1
2

Murid menonton tayangan video bergotong-royong.


Bersoal jawab dalam kumpulan mengenai tayangan video
menggunakan ayat tanya untuk mengaitkan tajuk pada hari ini.
Murid menerima lembaran gambar tunggal aktiviti gotong-royong

AKTIVITI

Murid berbincang dalam kumpulan untuk menyenaraikan kebaikan


aktiviti bergotong royong dalam bentuk peta buih.(KBAT)

Pembentangan hasil kerja oleh wakil kumpulan.

Murid membina lima ayat majmuk berdasarkan nilai murni yang


terdapat dalam gambar (KBAT)

Pemulihan
Murid melengkapkan ayat dengan nilai murni yang sesuai secara
berpandu.
Pengayaan
Murid mencipta iklan untuk hebahan aktiviti gotong-royong.
Ilmu : Moral, Kesihatan
PENGISIAN
KURIKULUM

Nilai : menjaga kebersihan, bekerjasama, bertanggungjawab, rajin


EMK : Alam sekitar, TMK
KB

: Menjana Idea, menganalisis,mengaplikasi

BCB : Kinestetik
BAHAN BANTU
BELAJAR

Tayangan video gotong-royong, Komputer riba, LCD, dan lembaran


kerja

PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
/ PENTAKSIRAN

Murid membina lima ayat majmuk berdasarkan nilai murni yang


terdapat dalam gambar.

REFLEKSI

SKEMA JAWAPAN.
1. Aktiviti gotong royong
2. Tiga aktiviti gotong-royong:
i. menebas semak
ii. mengasingkan botol kaca dan plastik
iii. menghantar bungkusan sampah ke tempat pembuangan sampah
3. Dua faedah aktiviti gotong-royong:
i. membanteras/menghapuskan tempat pembiakan nyamuk
ii. mengekalkan kebersihan dan keceriaan tempat tinggal
4. Penyakit Denggi
5. Kitar semula.
Boleh menghasilkan produk baru
6. Bina lima ayat majmuk
i. Abu dan beberapa orang penduduk kampung sedang bekerjasama
membersihkan kawasan tempat tinggal mereka.
ii. Laili yang rajin mengikat bungkusan sampah sarap itu telah dibantu oleh
rakannya.
iii. Azli yang baik hati telah mengangkat bungkusan itu ke tempat pembuangan
sampah.
iv. Salman menebas semak-samun sambil menyapa jirannya dengan ramah.
v. Penduduk kampung itu membahagi-bahagikan tugas dengan adil antara satu
sama lain.