Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN

: Reka Bentuk Dan Teknologi

KELAS

: 4 Bestari

TARIKH

: 27 Julai 2015

MASA

: 09.15 pagi - 10.15 pagi (60 Minit)

JUMLAH MURID

: 35 Orang

TAJUK

: 6.0 Sains Rumah Tangga

PENGETAHUAN SEDIA ADA

: Murid pernah melihat dan memiliki contoh-contoh artikel


yang dinyatakan. Murid juga pernah melihat dan memiliki
alatan jahitan seperti gunting fabrik, jarum jahit, jarum
peniti, pita pengukur, fabri k dan benang,

STANDARD KANDUNGAN

: 6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

STANDARD
PEMBELAJARAN

: 6.1.1 menyatakan artikel jahitan dan kegunaan seperti beg


pensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung
surat.
6.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas,
gunting fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih,
kertas karbon tukang jahit, kapur tukang jahit, peretas
jahitan, jarum peniti, dan jarum jahit tangan
6.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan
benang.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM
BAHAN BANTU MENGAJAR

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya.
2. Mengenalpasti alatan jahitan.
3. Menyatakan jeni bahan jahitan.
: Murid dapat menyatakan contoh artikel jahitan serta dapat
mengenal pasti alatan jahitan dan menyatakan jenis bahan
jahitan dengan betul.
: 1. Menamakan alatan jahitan
2. Menyatakan jenis bahan jahitan
: 1. Kreativiti dan inovasi
2. Nilai murni jimat cermat,keselamatan.
: 1. Artikel jahitan
2. LCD projector
3. Kit alatan jahitan

Langkah
Set Induksi

Isi pelajaran
Menayangkan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran


Catatan
1. Guru menayangkan video tentang ABM/BBM:

(10 minit)

video ringkas

penghasilan artikel jahitan.


1. Video
2. Murid diminta menyatakan peralatan
menjahit
yang
digunakan
dalam
proses
menghasilkan

artikel

jahitan Strategi P&P:

berdasarkan tayangan video.

Berasaskan
bahan
Kaedah:
Demostrasi

Langkah 1
(10 minit)
10

Memperkenalkan 1. Guru menunjukkan beberapa contoh ABM/BBM:


murid
artikel
artikel jahitan melalui power point. 1. Power point
2. Artikel jahitan.
jahitan
Berdasarkan power point guru bersoal
jawab dengan murid:
Strategi P&P:
a. Apakah nama artikel jahitan ini?
b. Dimanakah kamu biasa melihat Berasaskan
bahan
artikel jahitan ini?
c. Bolehkah

kamu

menghasilkan

artikel seperti ini?


Kaedah:
2. Guru mengarahkan murid-murid untuk
Demostrasi
membentuk empat kumpulan.
3. Guru menunjukkan artikel jahitan
sebenar.
a. Guru memberikan

satu

artikel

Langkah 2

setiap kumpulan.
menerangkan jenis 1. Guru mengedarkan alatan jahitan ABM/BBM:

(15 minit)

alatan jahitan

bagi setiap kumpulan iaitu gunting 1. Power Point


2. Alatan jahitan:
kertas, gunting fabrik, pembaris lurus,
Gunting
kertas,
pita ukur, roda surih, kertas karbon
gunting
fabrik,
tukang jahit, peretasn jahitan, jarum
pembaris
lurus,
peniti, kapur tukang jahit, dan jarum
dan lain-lain.
jahit tangan.
2. Guru memperkenalkan setiap alatan

jahitan dan kegunaannya.


3. Guru membuat demostrasi

Strategi P&P:
cara

Pemusatan guru

menggunakan setiap alatan jahitan


yang telah diberi.

Kaedah:
Demostrasi

Langkah 3

menerangkan jenis 1. Guru

(10 minit)

bahan jahitan

menerangkan

jenis

jahitan melalui power point.


2. Guru mengedarkan bahan

bahan ABM/BBM:
1. Power Point
jahitan

kepada setiap kumpulan iaitu fabrik


dan

benang

sambil

mengedarkan

contoh bahan itu.

Strategi P&P:
Berasaskan
bahan
Kaedah:
Demostrasi

Penilaian

Aktiviti

(10 minit)

pengukuhan

1. Setaip

murid

dibekalkan

dengan ABM/BBM:

lembaran kerja oleh guru. (Rujuk- 1. Lembaran


Lampiran1).
i.
murid

diarahkan

menjawab

lembaran

Kerja
untuk 2. Artikel jahitan.
kerja

berkaitan nama alatan jahitan,


bahan

jahitan

dan

alatan jahitan.
2. Murid
diberikan
masa

fungsi

Strategi P&P:
Berasaskan
bahan

untuk

menyempurnakan tugasan sebelum Kaedah:


menghantar tugasan tersebut kepada Perbincangan
guru.
3. Aktiviti pengukuhan diberikan adalah
berdasarkan pengajara yang telah
dijalankan.

Penutup
(5 minit)

1. Guru

meminta

murid

untuk Strategi P&P

merumuskan isi pelajaran yang telah Pemusatan murid


dipelajari hari ini.
2. Ketua kelas mengarahkan
kumpulan

mengumpul

ketua
dan

memulangkan semula alatan jahitan.

Refleksi Sebelum
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Refleksi Selepas
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ulasan Guru Pembimbing


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________