Anda di halaman 1dari 148

http://fitursekolah.wordpress.

com/

PROGRAM PEMBELAJARAN
DAN
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI
BAHASA SUNDA
SEMESTER 1
1

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 1 (satu)
1. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami , serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa), dongeng, dan
perintah (parentah) sederhana.

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN)
Kompetensi Dasar
1.1 Menyimak dan
membedakan
bunyi.

Indikator

Materi Pokok

AW

Membedakan suara e,
e`, dan eu dalam
berbagai kata.

Kata- kata yang


memakai vokal
e`, e, dan eu.

3 JP

Membedakan suara
vokal e`, e, dan eu.

Nama benda
yang memakai
vokal e`, e, dan
eu.

Menuliskan vokal e`, e,

Juli
3

dan eu , pada kata


dengan tepat.
1.2 Menyimak
dongeng yang
dibacakan guru
dengan sungguhsungguh

Mendengarkan dongeng
yang dibaca guru.

Maca kecap.

3 JP

Menyebutkan tokoh
dalam dongeng.
Melakukan tanya jawab
tentang isi dongeng.
Memperagakan tokoh
dongeng.
Menyebutkan watak
tokoh yang dapat
diteladani.

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 1 (satu)
2. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan, dan keinginan secara lisan dalam percakapan (geuneman), permintaan izin,
perkenalan (ngawanohkeun) diri, penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar peristiwa.

BERBICARA (NYARITA)
Kompetensi Dasar
2.1 Mengemukakan
permintaan izin
dengan bahasa
lisan.

Indikator
Menyampaikan
permintaan izin
dengan bahasa
lisan.

Materi Pokok

Kalimat permintaan
ijin.

AW

Juli
3

2 JP

Membedakan
bahasa kepada
teman sebaya
orang yang lebih
tua.
2.2 Menyebutkan
berbagai jenis
gambar benda.

Menunjukkan
nama benda karya
manusia.

Gambar barang
budaya / alami.

2 JP

Menunjukkan
nama benda
ciptaanTuhan.
Menyebutkan
kegunaan benda.
Menyebutkan
fungsi anggota
tubuh.

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar
2.3 Menerangkan
berbagai jenis
gambar
peristiwa.

Indikator

Menerangkan isi

Materi Pokok
Kalimat sederhana

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 JP

cerita seri tantang


peristiwa di
sekolah.

Menerangkan isi
cerita seri tantang
peristiwa di jalan
raya.
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 1 (satu)
3. Mampu membaca, memahami, dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) berupa kata-kata lepas,
kalimat lepas, serta wacana pendek.

MEMBACA (MACA)
Kompetensi Dasar
3.1 Membaca katakata lepas yang
mengandung
kata asal
dwisuku (dua
engang)

Indikator
Mengucapkan
kecap-kecap asal
yang terdiri dari
dua suku ( 2
engang ) dan
memakai vokal e`,
e, dan eu.
(konsonan yang
sama).

Materi Pokok

Maca kecap.

AW

Juli
3

6 JP

Mengucapkan
kata-kata asal yang
terdiri dari dua
suku (engang ) dan
memakai vokal
yang sama tapi
berbeda konsonan.
Mengucapkan
kata-kata asal
yang terdiri dari
dua suku kata ( 2
engang )
Mengucapkan
kata-kata asal yang

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

menggunakan
fonem rangkap ng
dan ny
3.2 Membaca
kalimat lepas
dua kata

Membaca kalimat
yang terdiri dari
dua kata dengan
menggunakan lafal
dan intonasi yang
benar.

Kalimat sederhana

Menjelaskan arti
dari kalimat.
Melengkapi kalimat
dengan kata yang
tepat.
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 1 (satu)
4. Mampu menulis, mengungkapkan fikiran, perasaan, dan keinginan, secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan
huruf lepas, suku kata (engang) dan kalimat sederhana.

MENULIS ( NULIS )
Kompetensi Dasar
4.1 Menulis atau
menyalin huruf
lepas

Indikator
Menulis / menyalin
huruf lepas yang
menggunakan vokal
e`, e, dan eu.

Materi Pokok

AW

Kalimat sederhana

2 JP

Juli
3

Menulis / menyalin
huruf lepas yang
menggunakan
konsonan ke dalam
tulisan lepas.

Menulis / menyalin
kata dari huruf lepas
ke tulisan tegak
bersambung.
4.2

Menulis kata
dwisuku.

Menyalin/ menulis
kata asal yang terdiri
dari 2 suku kata

Kalimat sederhana

Menyalin/ menulis
kata asal yang terdiri
dari 2 suku kata
dengan cara dikte.

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Uji Kompetensi Akhir

2JP

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 1 (satu)
1. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami , serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa), dongeng, dan
perintah (parentah) sederhana.

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN)
Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

1.1 Menyimak dan


membedakan
bunyi.

Membedakan suara
e, e`, dan eu dalam
berbagai kata.

Kata- kata yang


memakai vokal e`, e,
dan eu.

Membedakan suara
vokal e`, e, dan eu.

Nama benda yang


memakai vokal e`, e,
dan eu.

Menuliskan vokal e`,

e, dan eu , pada kata


dengan tepat.
1.2 Menyimak
dongeng yang
dibacakan guru

Mendengarkan
dongeng yang
dibaca guru dengan
sungguh-sungguh.

Maca kecap.

Menyebutkan tokoh
dalam dongeng.
Melakukan tanya
jawab tentang isi
dongeng.
Memperagakan
tokoh dongeng.

10

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Menyebutkan watak
tokoh yang dapat
diteladani.

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

11

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 1 (satu)
2. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan, dan keinginan secara lisan dalam percakapan (geuneman), permintaan izin,
perkenalan (ngawanohkeun) diri, penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar peristiwa.

BERBICARA (NYARITA)
Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

2.1 Mengemukakan
permintaan izin
dengan bahasa
lisan.

Menyampaikan
permintaan izin
dengan bahasa
lisan.

Kalimat permintaan
ijin.

Membedakan
bahasa kepada
teman sebaya orang
yang lebih tua.
2.2 Menyebutkan
berbagai jenis
gambar benda.

Menunjukkan nama
benda karya
manusia.

Gambar barang
budaya / alami.

Menunjukkan nama
benda
ciptaanTuhan.
Menyebutkan
kegunaan benda.
Menyebutkan fungsi
anggota tubuh.

12

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

2.3 Menerangkan
berbagai jenis
gambar peristiwa.

Menerangkan isi

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Kalimat sederhana

cerita seri tantang


peristiwa di sekolah.

Menerangkan isi
cerita seri tantang
peristiwa di jalan
raya.

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

13

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 1 (satu)
3. Mampu membaca, memahami, dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) berupa kata-kata lepas, kalimat
lepas, serta wacana pendek.

MEMBACA (MACA)
Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

3.1 Membaca katakata lepas yang


mengandung kata
asal dwisuku (dua
engang)

Mengucapkan kecapkecap asal yang terdiri dari


dua suku ( 2 engang ) dan
memakai vokal e`, e, dan
eu. (konsonan yang
sama).

Maca kecap.

Mengucapkan kata-kata
asal yang terdiri dari dua
suku (engang ) dan
memakai vokal yang sama
tapi berbeda konsonan.
Mengucapkan kata-kata
asal yang terdiri dari dua
suku kata ( 2 engang )
Mengucapkan kata-kata
asal yang menggunakan
fonem rangkap ng dan ny
3.2 Membaca kalimat
lepas dua kata

Membaca kalimat yang


terdiri dari dua kata
dengan menggunakan
lafal dan intonasi yang

Kalimat
sederhana

14

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

benar.
Menjelaskan arti dari
kalimat.
Melengkapi kalimat
dengan kata yang tepat.

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

15

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 1 (satu)
4. Mampu menulis, mengungkapkan fikiran, perasaan, dan keinginan, secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan
huruf lepas, suku kata (engang) dan kalimat sederhana.

MENULIS ( NULIS )
Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

4.1 Menulis atau


menyalin huruf
lepas

Menulis / menyalin huruf lepas


yang menggunakan vokal e`, e,
dan eu.

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Kalimat
sederhana

Menulis / menyalin huruf lepas


yang menggunakan konsonan
ke dalam tulisan lepas.

Menulis / menyalin kata dari


huruf lepas ke tulisan tegak
bersambung.
4.2

Menulis kata
dwisuku.

Menyalin/ menulis kata asal


yang terdiri dari 2 suku kata

Kalimat
sederhana

Menyalin/ menulis kata asal


yang terdiri dari 2 suku kata
dengan cara dikte.
Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

16

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 1 (satu)
2. Mampu menyimak, menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib, cara hidup sehat, dongeng
serta kakawihan.

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN)
Kompetensi Dasar
2.1 Menyimak tata
cara atau tata
tertib belajar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

6 JP

Nyebutkeun tata cara tata/


tertib diajar di sakola.
Mere contoh tata cara / tat
tertib diajar di imah.
Nepikeun tanggapan
ngenaan manfaat tatacara /
diajar di sakola jeung di
imah.

2.2 Menyimak
kakawihan

Maca kakawihan kalawan


lafal jeung wirahma nu
hade.

Ngaregepkeun

6 JP

Ngariringkeun kakawihan
boh sorangan, boh
babarengan.
Ngajelaskeun eusi
kakawihan.
Maca wacana kakawihan
jentre tur merenah
lentingna

17

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

2.3 Menyimak
penjelasan
tentang cara
hidup sehat.

Indikator

Nyebutkeun pentingna sare


leuwih awal jeung hudang
leuwih isuk-isuk.

Materi Pokok

Nyarita

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 JP

Nyontoan pentingna
kabiasaan miara kasehatan
awak

Nyebutkeun pentingna
kabiasaan ngadahar
kadaharan nu ngandung
gizi
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

18

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 1 (satu)
2. Mampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring, membaca
kakawihan, membaca dongeng

MEMBACA (MACA)
Kompetensi Dasar

Indikator

2.1 Membaca
wacana
kakawihan

Maca kakawihan kalawan


lafal jeung wirahmanuhade

2.2 Membaca
nyaring (bebas)

Maca bedas kalawan jentre


tur merenah lentongna.

Ngajawab pananya anu


patali jeung eusi wacana
kakawihan

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Maca
wacana
kakawihan

Membaca
nyaring

Ngajawab pananya anu


patali jeung eusi wacana.
Nyangkem eusi wacana
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..

19

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
NIP.

NIP.

20

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 1 (satu)
3. Mampu menulis, mengungkapkan fikiran , perasaan, dan keinginan, secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis karangan
(tulisan) dengan menulis kalimat berhuruf kapital (aksara gede), wacana pendek, kalimat sederhana dan menyempurnakan
kalimat dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik.

MENULIS ( NULIS )
Kompetensi Dasar
3.1 Menulis kalimat
berhuruf kapital.

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Ngawasa pasangan
aksara leutik jeung
aksara gede dina
wangun aksara tulisajeg nyambung.
Nulis/ nyalin kalimah nu
make aksara gede dina
wangun aksara tulisajeg- nyambung.
Ngomean kesalahan
nulis.

3.2

Menyusun
kalimat
sederhana.

Nulis atawa nyusun


kalimah basajan
ngagunakeun kecap nu
geus ditangtukeun.
Nulis atawa nyusun
kalimah basajan
ngagunakeun
kekecapan sorangan.
Ngomean kesalahan
nulis.

21

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar
3.3

Menulis kalimat
sederhana
(basajan)

Indikator
Nulis kalimah
ngagunakeun aksara
ajeg-nyambung

Materi Pokok

Nulis kalimah ku
aksara ajegnyambung.

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3 JP

Nulis kalimah
ngagunakeun wangun
aksara nu jelas ( babari
dibaca)
Nulis kalimah nu rapih
heunteu salah nulis.
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

22

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 1 (satu)
4. Mampu mengungkapkan fikiran, perasaan, dan keinginan, secara lisan, tentang bertamu ke rumah teman, mengajak teman,
berjanji dengan teman, memperkenalkan orang lain, serta mengundang teman.

BERBICARA (NYARITA)
Kompetensi Dasar
4.1 Berjanji dengan
teman (jangji
jeung babaturan)

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Milih kalimah
perjangjian anu hade.
Nyarita ngagunakeun
kalimah perjangjian anu
hade.
Nepikeun eusi
perjangjian ku kalimah
anu hade.
Ngedalkeun jangji ku
cara nyebutkeun waktu
jeung tempat.

4.2 Mengundang
teman (ngajak
rerencangan)

Milih kalimah ajakan nu


hade.

Nyarira

4 JP

Ngobrol/ guneman
make kalimah ajakan
nu hade
Ngagunakaeun kalimah
ajakan .
Narima atawa nolak

23

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

kalimah ajakan
Ngucapkeun kalimah
ajakan ngondang
babaturan.
4.3 Bertamu ke
rumah teman
(namu ka bumi
rerencangan)

Milih sarta ngucapkeun


salam ti semah ka
pribumi kalayan
ngagunakeun lentong
nu hade.

Nyarita

6 JP

Molahkeun gunaman
ngagunakeun kalimah
nu sopan
Nepikeun pamaksudan
nyemah kalawan
ngagunakeun kalimah
nu hade.
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Uji Kompetensi Akhir

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..

24

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
NIP.

NIP.

25

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 1 (satu)
1. Mampu menyimak, menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib, cara hidup sehat, dongeng
serta kakawihan.

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN)
Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

1.1 Menyimak tata


cara atau tata
tertib belajar

Nyebutkeun tata
cara tata/ tertib
diajar di sakola.

Ngaregep-keun

Mere contoh tata


cara / tat tertib diajar
di imah.
Nepikeun tanggapan
ngenaan manfaat
tatacara / diajar di
sakola jeung di
imah.
1.2 Menyimak
kakawihan

Maca kakawihan
kalawan lafal jeung
wirahma nu hade.
Ngariringkeun
kakawihan boh
sorangan, boh
babarengan.
Ngajelaskeun eusi
kakawihan.

26

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Maca wacana
kakawihan jentre tur
merenah lentingna
1.3 Menyimak
penjelasan
tentang cara
hidup sehat.

Nyebutkeun
pentingna sare
leuwih awal jeung
hudang leuwih isukisuk.
Nyontoan pentingna
kabiasaan miara
kasehatan awak

Nyebutkeun
pentingna kabiasaan
ngadahar kadaharan
nu ngandung gizi

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

27

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 1 (satu)
2. Mampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring,
membaca kakawihan, membaca dongeng

MEMBACA (MACA)
Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

2.1 Membaca wacana


kakawihan

Maca kakawihan
kalawan lafal jeung
wirahmanu hade

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Maca wacana
kakawihan

Ngajawab pananya
anu patali jeung eusi
wacana kakawihan
2.2 Membaca
nyaring (bebas)

Maca bedas
kalawan jentre tur
merenah lentongna.
Ngajawab pananya
anu patali jeung eusi
wacana.
Nyangkem eusi
wacana

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..

28

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
NIP.

NIP.

29

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 1 (satu)
3 Mampu menulis, mengungkapkan fikiran , perasaan, dan keinginan, secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis
karangan (tulisan) dengan menulis kalimat berhuruf kapital (aksara gede), wacana pendek, kalimat sederhana dan
menyempurnakan kalimat dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik.

MENULIS ( NULIS )
Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

3.1 Menulis kalimat


berhuruf kapital.

Ngawasa pasangan
aksara leutik jeung
aksara gede dina
wangun aksara
tulis- ajeg
nyambung.
Nulis/ nyalin
kalimah nu make
aksara gede dina
wangun aksara
tulis- ajegnyambung.
Ngomean
kesalahan nulis.

3.2

Menyusun
kalimat
sederhana.

Nulis atawa nyusun


kalimah basajan
ngagunakeun kecap
nu geus
ditangtukeun.
Nulis atawa nyusun
kalimah basajan

30

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

ngagunakeun
kekecapan
sorangan.
Ngomean
kesalahan nulis.

3.3

Menulis kalimat
sederhana
(basajan)

Nulis kalimah
ngagunakeun
aksara ajegnyambung

Nulis kalimah ku
aksara ajegnyambung.

Nulis kalimah
ngagunakeun
wangun aksara nu
jelas ( babari
dibaca)
Nulis kalimah nu
rapih heunteu salah
nulis.

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

31

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 1 (satu)
4 Mampu mengungkapkan fikiran, perasaan, dan keinginan, secara lisan, tentang bertamu ke rumah teman, mengajak teman,
berjanji dengan teman, memperkenalkan orang lain, serta mengundang teman.

BERBICARA (NYARITA)
Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

4.1 Berjanji dengan


teman (jangji
jeung babaturan)

Milih kalimah perjangjian


anu hade.
Nyarita ngagunakeun
kalimah perjangjian anu
hade.
Nepikeun eusi
perjangjian ku kalimah
anu hade.
Ngedalkeun jangji ku
cara nyebutkeun waktu
jeung tempat.

4.2 Mengundang
teman (ngajak
rerencangan)

Milih kalimah ajakan nu


hade.
Ngobrol/ guneman make
kalimah ajakan nu hade
Ngagunakaeun kalimah
ajakan .
Narima atawa nolak
kalimah ajakan

32

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Ngucapkeun kalimah
ajakan ngondang
babaturan.
2.4.3 Bertamu ke
rumah teman
(namu ka bumi
rerencangan)

Milih sarta ngucapkeun


salam ti semah ka
pribumi kalayan
ngagunakeun lentong nu
hade.
Molahkeun gunaman
ngagunakeun kalimah
nu sopan
Nepikeun pamaksudan
nyemah kalawan
ngagunakeun kalimah
nu hade.

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

33

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER

:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 1 (satu)

Standar Kompetensi

1. Mampu membaca, memahami, serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif, membaca nyaring,
membaca puisi.

Kompetensi Dasar

Indikator

1.1. Membaca dalam


hati (intensif)

Bisa neangan harti


kecap-kecap pentint
tina eta bacaan;

Materi Pokok

AW

Teks basajan
(Pangajaran 1)

4 JP

Maca bedas
(pengajaran 5)

4 JP

Juli
3

Bisa ngalengkepan
kelimah kujawaban
anu larap/ luyu
jeung bacaan;
Bisa ngajawab
pananya ngenaan
eusi bacaan;
Bisa nyieun
ringkesan tina
bacaan.
1.2. Membaca nyaring Bisa maca bedas
kalawan lafal jeung
lentong anu
merenah
Bisa ngajawab
pananya ngenaan
eusi anu dibaca

34

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bisa
ngaleungkepan
bacaan ku kecapkecap anu
merenah
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

35

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 1 (satu)
2. Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita
banatang, dan kakawihan

Kompetensi Dasar
2.1 Menyimak
bahasan tentang
kesehatan dan
makanan

Indikator
Bisa ngaregekeun pedaran
ngenaan kabersihan
lingkungan
Bisa nyebutkeun rupa-rupa
panyakit
Bisa nuliskeun jenis-jenis
kabersihan jeung kesehatan
lingkungan
Bisa nyieun ringkesan tina eta
eusi pedaran
Bisa mere tanggapan kana
eusi pedaran
Bisa nyaritakeun deui eta eusi
pedaran

Materi
Pokok
Pedaran
ngenaan
kasehatan

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4 JP

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

36

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
3.1 Menulis kalimat
Tanya (Kalimat
pananya)

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 1 (satu)
3. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya,
kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca.

Indikator
Bisa nyebutkeun kecapkecap pananya

Materi Pokok

AW

Kalimat pananya
(palajaran 2,3)

4 JP

Nulis kalimah
wawaran
(pangajaran 6)

4 JP

Juli
3

Bisa ngagunakeun
kalimah pananya keur
babatran jeung keur
kasaluhuran kalawan
kekecapan anu
merenah.
Bisa nanya ka babaturan
jeung kasaluhureun
ngagunakeun pilihan
kecap nu merenah;
Bisa nuliskeun kalimah
pananya nu
ngagunakeun kecap
pananya ngenaan
sabab musabab, waktu
jeung tempat.

3.2. Menulis kalimat


berita (kalimat
wawaran)

Bisa nyieun catatan


penting ngenaan
wawaran atawa
ceramah

37

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bisa nuliskeun kalimah


wawaran
Bisa nyebutkeun ciri-ciri
kalimah wawaran
Bisa nyieun laporan
tina eta berita atawa
ceramah
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

38

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
4.1. Menceritakan
gambar berseri

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 1 (satu)
4 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan dalam menyapa, menceritakan gambar seri, bercakap-cakap, dan
meyakinkan teman

Indikator
Bisa nyusun gambar
kalawan puguh
enten seureuhna

Materi Pokok
Gambar seri

AW

Juli
3

4 JP

(pangajaran 7)

Bisa ngajelaskeun
eusi hiji-hijina
gambar nu geus
disadiakeun
Bisa nerangkeun
eusi gambar seri
sacara gembleng
Bisa nyieun hiji
karangan tina eusi
susunan gambar
seri
4.2.bercakap-cakap
tentang jenis-jenis
binatang

Bisa nyebutkeun
sasatoan nu gede
jeung sasatoan nu
leutik

Paguneman

2 JP

Bisa ngabedakeun
antara sato anu
lindeuk jeung sato
nu galak

39

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bisa
ngelompokkeun
mana nuka-asup
sato di darat, sato
cai, jeung sato nu
hiber
Bisa nyebutkeun
warna, suku, bulu
jeung kadaharan
unggal sasatoan
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Uji Kompetensi Akhir

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

40

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 1 (satu)
1.
Mampu membaca, memahami, serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif, membaca
nyaring, membaca puisi.

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

1.1. Membaca dalam


hati (intensif)

Bisa neangan harti


kecap-kecap penting
tina eta bacaan;

Teks basajan
(Pangajaran 1)

Bisa ngalengkepan
kelimah kujawaban
anu larap/ luyu jeung
bacaan;
Bisa ngajawab
pananya ngenaan
eusi bacaan;
Bisa nyieun
ringkesan tina
bacaan.
1.2. Membaca nyaring

Bisa maca bedas


kalawan lafal jeung
lentong anu merenah

Maca bedas
(pengajaran 5)

Bisa ngajawab
pananya ngenaan
eusi anu dibaca

41

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Bisa ngaleungkepan
bacaan ku kecapkecap anu merenah

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

42

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA


TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 1 (satu)
2. Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan,
cerita banatang, dan kakawihan
KegePengaKebersihan &
Diri sendiri
Keluarga
Lingkungan
maran
laman
Kesehatan
Indikator
Materi Pokok
1

2.1 Menyimak bahasan Bisa ngaregekeun pedaran


tentang kesehatan
ngenaan kabersihan
dan makanan
lingkungan

10

11

12

13

Pedaran
ngenaan
kasehatan

Bisa nyebutkeun rupa-rupa


panyakit
Bisa nuliskeun jenis-jenis
kabersihan jeung kesehatan
lingkungan
Bisa nyieun ringkesan tina eta
eusi pedaran
Bisa mere tanggapan kana
eusi pedaran
Bisa nyaritakeun deui eta
eusi pedaran
Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..

43

14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
NIP.

NIP.

44

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 1 (satu)
3 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya,
kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca.

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

3.1 Menulis kalimat


Tanya (Kalimat
pananya)

Bisa nyebutkeun
kecap-kecap
pananya

Kalimat pananya
(palajaran 2,3)

Bisa ngagunakeun
kalimah pananya
keur babatran jeung
keur kasaluhuran
kalawan kekecapan
anu merenah.
Bisa nanya ka
babaturan jeung
kasaluhureun
ngagunakeun pilihan
kecap nu merenah;
Bisa nuliskeun
kalimah pananya nu
ngagunakeun kecap
pananya ngenaan
sabab musabab,
waktu jeung tempat.
3.2. Menulis kalimat
berita (kalimat
wawaran)

Bisa nyieun catatan


penting ngenaan
wawaran atawa

Nulis kalimah wawaran


(pangajaran 6)

45

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

ceramah
Bisa nuliskeun
kalimah wawaran
Bisa nyebutkeun ciriciri kalimah wawaran
Bisa nyieun laporan
tina eta berita atawa
ceramah

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

46

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 1 (satu)
4. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan dalam menyapa, menceritakan gambar seri,
bercakap-cakap, dan meyakinkan teman
KegePengaKebersihan &
Diri sendiri
Keluarga
Lingkungan
maran
laman
Kesehatan
Indikator
Materi Pokok
1

4.1. Menceritakan
gambar berseri

Bisa nyusun gambar


kalawan puguh enten
seureuhna

Gambar seri
(pangajaran 7)

Bisa ngajelaskeun
eusi hiji-hijina
gambar nu geus
disadiakeun
Bisa nerangkeun eusi
gambar seri sacara
gembleng
Bisa nyieun hiji
karangan tina eusi
susunan gambar
seri
4.2.bercakap-cakap
tentang jenis-jenis
binatang

Bisa nyebutkeun
sasatoan nu gede
jeung sasatoan nu
leutik

Paguneman

Bisa ngabedakeun
antara sato anu
lindeuk jeung sato nu
galak

47

10

11

12

13

14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Diri sendiri

Materi Pokok
1

Keluarga
3

Lingkungan
6

Kegemaran
10

11

Pengalaman
12

13

Bisa ngelompokkeun
mana nuka-asup
sato di darat, sato
cai, jeung sato nu
hiber
Bisa nyebutkeun
warna, suku, bulu
jeung kadaharan
unggal sasatoan

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

48

Kebersihan &
Kesehatan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
1.1.Membaca
Apresiasi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


IV (empat) / 1 (satu)
1. Mampu membaca, memahami, dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca dalam hati, membaca apresiasi,
membaca percakapan, melantunkan puisi dan membaca cepat.

Indikator
Bisa nyebutkeun
para palaku tina eta
dongeng fabel

Materi Pokok
Dongng fabel
(pangajaran)

AW

Juli
3

4 JP

Bisa nuduhkeun
gagasan pokok tina
carita
Bisa nangtukeun
hubungan analogis
tina eta carita
Bisa nyaritakeun deui
eusi tina eta carita
Bisa nyebutkeun
kecap-kecap nu
penting tina eta
carita tur manggihan
kecap sinonim
Bisa ngalarapkeun
eta kecap-kecap
dina kalimah
saderhana
1.2. Membaca teks
percakapan

Bisa maca
paguneman kalawan

Teks Paguneman

49

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

make lafal jeung


intonasi nu bener
Bisa nokohkeun hiji
palaku tina eta
paguneman
Bisa nyieun
paguneman
sederhana nu
temana bebas jeung
babaturan
sakelompok
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

50

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER

:
:

Basa Daerah (Sunda)


IV (empat) / 1 (satu)

Standar Kompetensi

2. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan, dalam bercerita, menceritakan benda dilingkungan, menyampaikan
permintaan, menegur, memberi tanggapan, mengkritik atau memuji dengan menyebutkan dan menjelaskan serta melakukan paguneman.

Kompetensi Dasar
2.1.Bercerita tentang
Kegemaran

Indikator
Bisa ngebrehkeun
karesep ku kalimah
salancar jeung
kantetan

Materi Pokok

AW

Karesep diri pribadi


ngagunakeun kalimah
(pangajaran 2)

4 JP

Juli
3

Bisa nyaritakeun
karesep sorangan
Bisa nyebutkeun
pangaresep
babaturan di kelas
(babaturan
sabangkuna)
Bisa ngahargaan
pangaresep
babaturan
2.2. Menulis deskripsi

Bisa ngadeskripsikeun hiji carita


sacara rinci nepi
kaharti kunu
macana.

Karangan deskripsi
Kecap pangantet
jeung panyambung
(pangjaran 3)

Bisa ngajawab
pananya tina eta

51

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

carita
Bisa ngagunakeun
kecap pangantet
dina kalimah
Bisa ngalarapkeun
kecap
panyambung dina
kalimah
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

52

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
3.1. Menyimak carita
pondok

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


IV (empat) / 1 (satu)
3. Mampu menyimak, memahami, dan menanggapi berbagai jeniswacana lisan berupa carita pondok, guguritan, dan pengumuman (bewara)

Indikator
Bisa gajawab pananya
tina eta carpon pikeun
ningali paam atawa
henteuna kana eusi eta
carpon

Materi Pokok

AW

Carpon barudak

4 JP

Juli
3

Bisa ngadongengkeun
deui hal hal anu
dipikaresep dina eta
carita
Bisa narik kasimpulan
alus atawa henteuna
lamun ngagugukana
papatah kolot
Bisa nuliskeun harti
kecap tina kecap-kecap
nudianggap penting
Bisa nyieun kalimah ku
kecap-kecap nu geus
ditangtukeun
3.2. Menyimak
pembacaan
guguritan

Bisa nembangkeun
pupuh ngagunakeun
wirahma nu bener

Pupuh

Bisa apal salah sahiji

53

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

pupuh tina pupuh


magatru, pucung atawa
gurisa jeung
nembangkeunana
Bisa ngajelaskeun naon
ari eusi nu dikandung ku
eta tilu pupuh
Bisa mere conto sejen
pupuh pucung, magatru
jeung gurisa nu
rumpakana beda jeung
nu aya tina buku
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

54

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
4.1. Menayampaikan
permintaan

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


IV (empat) / 1 (satu)
4. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan secara lisan dalam bercerita, menceritakan benda dilingkungan, menyampaikan
permintaan, menegur, memberikan tanggapan, mengkritik atau memuji dengan menyebutkan dan menjelaskan dan melakukan paguneman

Indikator
Bisa nepikeun
pamenta ka jalma
lian kalawan
ngagunakeun
kalimah nu bener

Materi Pokok

AW

Kalimah pamenta

4 JP

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bisa nyieun
kalimah pamenta
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

55

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


IV (empat) / 1 (satu)
5 Mampu nengungkapkan fikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dalam menulis narasi, deskripsi, melaporkan dan menuliskan
kejadian aktual dan menulis bewara

Kompetensi Dasar
5.1. Nulis narasi

Indikator
Bisa paham kana eusi eta karangan
Bisa ngajawab pananya ngenaan
eusi karangan

Materi
Pokok
Karangan
narasi

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4 JP

Bisa ngajelaskeun harti kecap dina


kecap-kecap pentiing tina karangan
Bisa ngawincik hiji karangan mana
nu kaasup bubuka, eusi, jeung
panutup
Bisa ngalengkepan hiji karangan
kujalan nuluykeun bagian-bagian
kalimah nu can lengkep
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Uji Kompetensi Akhir


Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..

56

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
1.1. Menyimak
penjelasan dari
narasumber

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


V (lima) / 1 (satu)
1. Mampu menyimak, memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan yang berupa penjelasan dari narasumber, pesan melalui
telepon, dan membaca cerita pendek

Indikator
Bisa nuliskeun pokopoko caritaan nara
sumber

Materi Pokok

AW

Keterangan
narasumber
(pangajaran 1)

4 JP

Gambar seri
(pangajaran 4)

4 JP

Juli
3

Bisa mere/ nyieun


pertanyaan anu larap
jeung poko-poko
caritaan
Bisa nyieun
tanggapan eusi
katerangan nara
sumber jeung
merhatikeun tata
basa nu digunakeun
1.2. Menulis cerita

Bisa ngaruntuykeun
gambar sacara logis
Bisa nangtukeun
karakter tokoh tina eta
gambar seri
Bisa nuliskeun carita
sarta para palakuna
nepi ka jadi karangan
anu sampurna

57

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

58

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
2.1. Menanggapi
suatu persoalan
atau peristiwa

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


V (lima) / 1 (satu)
2. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan menanggapi suatu persoalan, berwawancara, mendeskripsikan benda
atau alat, menyampaikan pendapat, menyimpulkan isi dialog, memerankan drama pendek

Indikator
Bisa ngajelaskeun
masalah atawa
kajadian di sakola
ku basa nu puguh
entep seureuhna

Materi Pokok

AW

Kejadian di sakola
(pangajaran 2)

4 JP

Ngawawancara
(pangajaran 6)

4 JP

Juli
3

Bisa nyieun
tanggapan kana eta
pasualan atawa
kajadian
Bisa mere saran
atawa komentar
dibarengan ku
merhatikeun
alasan nu kaharti
ku akal
2.2. Berwawancara
dengan
narasumber

Bisa nangtukeun
hal-hal nu kudu di
pikanyaho tina eta
wawancara
Bisa nuliskeun
daftar pertanyaan
pikeun wawancara
luyu jeung jejerna

59

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bisa ngalaksanakeun wawancara


jeung narasumber
sarta merhatikeun
basa nu sopan.
2.3. Mendeskripsikan
benda atau alat

Bisa
ngadeskripsikeun
barang atawa
pakakas boh alus,
boh goreng sacara
obyektif

Deskripsi barang

2 JP

Bisa ngabedakeun
barang atawa
pakakas dumasar
kana gunana
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

60

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
3.1. Membaca dalam
hati

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


V (lima) / 1 (satu)
3. Mampu membaca, memahami, dan menanggapi berbagai bentuk wacana tulis, dengan membaca intensif, membacakan puisi, dan
membacakan dongeng

Indikator
Bisa maca gancang
(250 kecap/ menit)

Materi Pokok

AW

Wacana 200-350
kecap (pangajaran 3)

4 JP

Ngabandingkeun
prosa jeung puisi
(pangajaran 7)

4 JP

Juli
3

Bisa nyebutkeun
eusi tina eta bacaan
Bisa ngajawab
pertanyaan
ngenaan eusi tina
bacaan
Bisa nuliskeun
kecap-kecap
penting tina eta
bacaan
Bisa nangtukeun
gagasan poko tina
eta bacaan
3.2. Membacakan
puisi pilihan
sendiri

Bisa nyebutkeun
unsur unsur nu aya
dina puisi jeung
prosa
Bisa ngabedakeun
antara puisi jeung

61

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

prosa
Bisa ngeusian
tabel ngenaan
perbedaan puisi
njeung prosa
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

62

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
4.1 Menulis cerita

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


V (lima) / 1 (satu)
4 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dalam menuliskan cerita, menyususun paragraf, menulis surat,
meringkas bacaan, dan menulis eksposisi

Indikator
Bisa ngaruntuykeun
gambar sacara logis

Materi Pokok
Gambar seri
(pangajaran 4)

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4 JP

Bisa ngangtukeun
karakter tokoh tina
eta gambar seri
Bisa nuliskeun
carita sarta para
palakuna nepi ka
jadi karangan nu
sampurna
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP

NIP

63

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/

PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


V (lima) / 1 (satu)
5. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginn secara tertulis dalam menuliskan cerita, menyusun paragraf, menulis surat,
meringkas bacaan, menulis deskripsi, dan menulis eksposisi.

Kompetensi Dasar
5.2. Menyusun
paragraf

Indikator

Materi Pokok

AW

Bisa nyusun kalimah acak jadi


carita nu logis nepi ka
mangrupa paragraf atawa
karangan

Mekarkeun
paragraf
(pangajaran 8)

4 JP

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bisa nangtukeun kalimah


utama nu aya dina paragraf
Bisa nuliskeun pokok pikiran
utama jeung pikiran-pikiran
nu ngajelaskeun kana eta
paragraf
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Uji Kompetensi Akhir

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

64

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
..
NIP.

NIP.

65

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
1.1. Menyimak
pembacaan berita
radio atau televisi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


VI (enam) / 1 (satu)
1. Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio/ Televisi, cerita rakyat dan nasihat

Indikator
Bisa nyaritakeun
inti atawa poko
carita tina eta
wawaran:

Materi Pokok
Berita radio/ televisi
(Penganggaran)

AW

Juli
3

4 JP

Bisa ngajawab
pananya ngenaan
warta nu geus
dibacakeun;
Bisa nyaritakeun
deui eta warta ku
caritaan nu ringkes
ku basa sorangan;
Bisa nyieun
kalimah wawaran;
Bisa narjamahkeun
hiji wawaran tina
bahasa Indonesia
kana basa Sunda;
Bisa mere
tanggapan sarta
nyaritakeun deui
eusi berita radio/

66

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Televisi.
1.2. Menyimak cerita
rakyat

Bisa nyebutkeun
ngaran jeung watek
tokoh tina eta carita
rakyat;

Cerita Rakyat
(pangajaran 5)

4 JP

Bisa nyaritakeun
deui eta carita
rakyat kalawan
ngagunakeun
kalimah nu babari
kahartina;
Bisa ngajelaskeun
unsur-unsur nu aya
tina carita rakyat;
Bisa nyebutkeun
deui 5 conto carita
rakyat nu lianna

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

67

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
..
NIP.

NIP.

68

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


VI (enam) / 1 (satu)
2. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan serta keinginan secara lisan dalam menceritakan hasil pengamatan membahas isi buku
mengkritik sesuatu disertai alasan, pidato (biantara), berdiskusi dan memerankan drama anak-anak.

Kompetensi Dasar

Indikator

2.1. Menceritakan
hasil pengamatan

Bisa ngajelaskeun
pokok-pokok tina hasil
nitenan;

Materi Pokok

AW

Hasil nitenan
(pangajaran 2)

4 JP

Medar eusi buku


(pangajaran 6)

4 JP

Juli
3

Bisa nyieun laporan


hasil tina nitenan
ngagunakeun basa nu
ngaguluyur.
2.2. Membahas isi
buku

Bisa nyieun daftar


ngenaan poko-poko
eusi buku;
Bisa ngajelaskeun
naon bedana jeung
sasaruanana antara
poko-poko eus buku
nu dibaca ku
babaturan jeung
daptar nu dijieun ku
sorangan
Bisa nangtukeun
pamadegan sorangan
dumasar kana hasil
babandingan jeung

69

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

catatan nu babaturan.
2.3. Mengemukakan
kritik

Bisa nyatetkeun deui


poko-poko nu rek
ditepikeun mangrupa
kritikan kana hiji
maslah;

Kritik (pangajaran
9)

4 JP

Bisa nepikeun kritikan


dibarengan ku alesan
nu asup akal
ngagunakeun basa nu
teu nyigeung
parasaan batur.
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

70

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
3.1. Membaca cepat

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


VI (enam) / 1 (satu)
3. Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca dalam hati, membaca cepat, membaca
sekilas, membaca percakapan dan membaca grafik atau peta.

Indikator
Bisa maca gancang
(200-350 kecap
permenit)

Materi Pokok

AW

Wacana 200-350
kecap (pangajaran 3)

4 JP

Teks kolom tina


koran/ majalah
(pangajaran 7)

4 JP

Juli
3

Bisa nyebutkeun
poko-poko carita
dina unggal
paragraf;
Bisa ngajawab
pananya nu aya
patalina jeung eta
bacaan;
Bisa nyaritakeun
deui eusi tina
bacaan
3.2. Membaca sekilas
(skimming)

Bisa nyieun
ringkesan tina eusi
eta kolom/lisan
opini;
Bisa nyokot
informasi tina poko
pikiran nu nulis;
Bisa ngajelaskeun

71

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

pokok pikiran nu
nulis.
Bisa nyaritakeun
eusi eta kolom
make basa
sorangan
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

72

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
4.1. Mengisi isian
atau formulir

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


VI (enam) / 1 (satu)
4. Mampu nmengungkapkan pikiran, perasaan, serta keinginan secara tertulis dalam mengisi formulir, menulis kejadian, melengkapi karangan,
menulis pidato, menulis berita, dan menulis riwayat hidup

Indikator
Bisa nyebutkeun
pituduh cara-cara
ngeusi formulir bari teu
kudu dibantuan;

Materi Pokok

AW

Formulir
(pangajaran 4)

4 JP

Laporan
(pangajaran 8)

4 JP

Juli
3

Bisa ngeusian formulir


kalawan bener;
Bisa mere conto
formulir ngeunaan hiji
kagiatan.
Bisa nyebutkeun
proses hiji kajadian
Bisa ngajelaskeun
sabab musabab
lumangsungna hiji
kajadian
Bisa nuliskeun hal-hal
penting nu kaalaman
atawa nu kapanggih
Bisa nyaritakeun deui
eta kajadian ku basa
sorangan ka batur

73

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Uji Kompetensi Akhir

2JP

Juli
3

Agustus
5

September

Oktober

Nopember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

74

Desember

http://fitursekolah.wordpress.com/

PROGRAM PEMBELAJARAN
DAN
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI
BAHASA SUNDA
SEMESTER 2
75

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 2 (dua)
1. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami, serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa), dongeng, dan perintah (parentah )
sederhana.

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN)
Kompetensi Dasar
1.1 Menyimak dan
membedakan
bunyi bahasa.

Indikator
Mendengarkan
kakawihan yang
dinyanyikan guru

Materi Pokok
Kakawihan

AW

Januari
3

6 JP

Mengikuti
kakawihan yang
dicontohkan guru.
Menyanyikan
kakawihan secara
klasikal maupun
individual.
Menyanyikan
kakawihan di
hadapan siswa
lain.
1.2 Menyimak
dongeng yang
dibacakan guru.

Mendengarkan
dongeng yang
dibacakan guru

Dongeng sasatoan

6 JP

Menyebutkan tokoh
dalam dongeng.
Menjelaskan sifat

76

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

dari tokoh dongeng


Membandingkan
sifat dari tokohtokoh dongeng.
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

77

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 2 (dua)
2. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan, dan keinginan secara lisan dalam percakapan (guneman) permintaan ijin, perkenalan
(ngawanohkeun) diri, penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar berita.

BERBICARA (YARITA)
Kompetensi Dasar
2.1 Menyebutkan
berbagai jenis
gambar benda

Indikator
Menunjukkan
gambar binatanga
dan makanannya

Materi Pokok

AW

Sato jeung
kadaharanana

6 JP

Paguneman

6 JP

Januari
3

Mengamati gambar
tunggal atau seri

2.2 Menerangkan
berbagai jenis
gambar peristiwa

Menceritakan
peristiwa dalam
gambar dengan
bahasa sendiri.
Melakukan Tanya
jawabtentang isi
gambar peristiwa
seri/ tunggal

2.3 Bercakap-cakap
dengan teman.

Melakukan
percakapan
berdasarkan
gambar.
Melakukan Tanya

78

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

jawab tentang isi


percakapan.
Memberi
tanggapan
terhadap
penampilan siswa
lain.
Melakukan
percakapan tanpa
teks.
2.4 Mengemukakan
permohonan izin.

Mengucapkan izin
dengan lafal dan
intonasi yang tepat.
Memperagakan
permohonan izin di
depan siswa lain.

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

79

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 2 (dua)
3. Mampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teka) berupa kata-kata lepas, kalimat lepas, serta
wacana pendek

MEMBACA (MACA)
Kompetensi Dasar
3.1 Membaca
kalimat lepas
dua kata

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Membaca kalimat
lepas yang terdiri
dari dua kata.
Membaca dengan
intonasi yang tepat.

3.2 Membaca
wacana (teks)
pendek tiga
kalimat.

Membaca wacana
pendek (teks)
pendek tiga kalimat

Maca bedas

Membaca wacana
dengan suara
nyaring.
Membaca wacana
dengan lafal dan
intonasi yang tepat.

3.3 Membaca wacana


( teks) pendek 3
kalimat

Membaca wacana
pendek (teks)
pendek tiga kalimat

Maca wacana pendek

4 JP

Membaca wacana
dengan suara

80

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

nyaring.
Membaca wacana
dengan lafal dan
intonasi yang tepat
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

81

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 2 (dua)
4. Mampu menulis, mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan , secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas, suku
kata (engang) dan kalimat sederhana.

MENULIS (NULIS)
Kompetensi Dasar
4.1 Menulis kalimat
sederhana

Indikator
Menyalin kalimat
sederhana dari buku
atau papan tulis.

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Nulis kalimah
basajan.

Menuliskan kalimat
sederhana dengan cara
dikte.
Menyusun kata menjadi
kalimat yang baik.
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Uji Kompetensi Akhir

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

82

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 2 (dua)
1. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami, serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa), dongeng, dan perintah (parentah )
sederhana.

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN)
Kompetensi Dasar
1.1 Menyimak dan
membedakan
bunyi bahasa.

Indikator

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Mendengarkan
kakawihan yang
dinyanyikan guru
Mengikuti
kakawihan yang
dicontohkan guru.
Menyanyikan
kakawihan secara
klasikal maupun
individual.
Menyanyikan
kakawihan di
hadapan siswa lain.

1.2 Menyimak
dongeng yang
dibacakan guru.

Mendengarkan
dongeng yang
dibacakan guru

Dongeng sasatoan

Menyebutkan tokoh
dalam dongeng.
Menjelaskan sifat
dari tokoh dongeng

83

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Membandingkan
sifat dari tokohtokoh dongeng.

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

84

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 2 (dua)
2. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan, dan keinginan secara lisan dalam percakapan (guneman) permintaan ijin, perkenalan
(ngawanohkeun) diri, penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar berita.

BERBICARA (YARITA)
Kompetensi Dasar
2.1 Menyebutkan
berbagai jenis
gambar benda

Indikator
Menunjukkan
gambar binatang
dan makanannya

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Sato jeung
kadaharanana

Mengamati gambar
tunggal atau seri

2.2 Menerangkan
berbagai jenis
gambar peristiwa

Menceritakan
peristiwa dalam
gambar dengan
bahasa sendiri.
Melakukan Tanya
jawabtentang isi
gambar peristiwa
seri/ tunggal

2.3 Bercakap-cakap
dengan teman.

Melakukan
percakapan
berdasarkan
gambar.
Melakukan Tanya

85

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

jawab tentang isi


percakapan.
Memberi tanggapan
terhadap
penampilan siswa
lain.
Melakukan
percakapan tanpa
teks.
2.4 Mengemukakan
permohonan izin.

Mengucapkan
permohonan izin
dengan lafal dan
intonasi yang tepat.
Memperagakan
permohonan izin di
depan siswa lain.

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

86

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 2 (dua)
3. Mampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teka) berupa kata-kata lepas, kalimat lepas, serta
wacana pendek

MEMBACA (MACA)
Kompetensi Dasar
3.1 Membaca kalimat
lepas dua kata

Indikator

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Membaca kalimat
lepas yang terdiri
dari dua kata.
Membaca dengan
intonasi yang tepat.

3.2 Membaca
wacana (teks)
pendek tiga
kalimat.

Membaca wacana
pendek (teks)
pendek tiga kalimat
Membaca wacana
dengan suara
nyaring.
Membaca wacana
dengan lafal dan
intonasi yang tepat.

3.3 Membaca wacana


( teks) pendek 3
kalimat

Membaca wacana
pendek (teks)
pendek tiga kalimat
Membaca wacana
dengan suara

87

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

nyaring.
Membaca wacana
dengan lafal dan
intonasi yang tepat

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

88

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


I (satu) / 2 (dua)
4. Mampu menulis, mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan , secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas, suku
kata ( engang) dan kalimat sederhana.

MENULIS (NULIS)
Kompetensi Dasar
4.1 Menulis kalimat
sederhana

Indikator

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Menyalin kalimat
sederhana dari buku
atau papan tulis.
Menuliskan kalimat
sederhana dengan
cara dikte.
Menyusun kata
menjadi kalimat yang
baik.

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP

NIP

89

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 2 (dua)
1. Mampu
menyimak,
menyebutkan
dan
cara hidup sehat, dongeng serta kakawihan.

menanggapi

berbagai

jenis

wacana

lisan

tentang

tata

tertib

belajar,

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN)
Kompetensi Dasar

Indikator

2.1.1 Menyimak
tatacara atau
tata tertib belajar

Menyimak bacaan
dengan seksama

Materi Pokok
Membaca

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 JP

Menjawab
pertanyaan
bacaan.

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan
Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

90

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 2 (dua)
2 Mampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis dengan membaca
dongeng

nyaring kakawihan dan

MEMBACA (MACA)
Kompetensi Dasar
2.1 Membaca nyaring

Indikator
Dapat membaca
dengan nyaring
dan lancar

Materi Pokok
Membaca

AW

Januari
3

5 JP

Menjawab
pertanyaan bacaan
Sinonim dan
bacaan
2.2 Membaca wacana
kakawihan

Dapat membaca
kakawihan

Kakawihan

Mengambil intisari
dari kakawihan
2.3 Membaca
dongeng

Membaca
dongeng dengan
nyaring dan lancar

Dongeng

2 JP

Menjawab
pertanyaan
bacaan
Menceritakan

91

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

kembali dongeng
tersebut dengan
bahasa sendiri
baik lisan maupun
tulisan
2.4 Membaca wacana
kawihan

Dapat membaca
kakawihan

Kakawihan

4 JP

2.5 Membaca nyaring


(bedas)

Membaca dengan
nyaring dan lancar

Membaca nyaring

5 JP

Menjawab
pertanyaan bacaan

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

92

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/

PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 2 (dua)
3 Mampu menulis, mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara tertulis dalam berbagai bentuk karangan (tulisan dengan menulis
kalimat berhurup kapital, dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik, wacana pendek, kalimat sederhana dan meyempurnakan
kalimat sederhana

MENULIS ( NULIS )
Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

3.1 Menulis kalimat


sederhana

Menulis dan
membuat kalimat
sederhana

Menulis

3.2 Menyempurnakan kalimat

Menyempurnaka
n kalimat dengan
menggunakan
huruf kapital

Nyusun kalimat

3.3 Menulis kalimat


dengan hurup
kapital

Menulis kalimat
berhuruf kapital

Menulis

3.4 Menulis kalimat


sederhana

Menulis dan
membuat kalimat
sederhana

Kalimat sederhana

3.5 Menyusun kalimat

Menyusun kalimat
sederhana

Menulis

AW

Januari
3

2 JP

4 JP

93

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

94

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 2 (dua)
4 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara lisan tentang bertamu ke rumah teman, mengajak teman, berjanji dengan
teman, memperkenalkan orang lain dan mengundang teman

BERBICARA (NYARIT )
Kompetensi Dasar
4.1 Memperkenalkan teman

Indikator
Dapat
memperkenalkan
teman dengan
bahasa sendiri

Materi Pokok
Memperkenalkan
teman

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 JP

Membuat teks
percakapan dengan
temaMemperkenalka
n Teman dengan
bahasa sendiri
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Uji Kompetensi Akhir

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP

NIP

95

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 2 (dua)
1. Mampu menyimak, menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib belajar,
cara hidup sehat, dongeng serta kakawihan.

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN)
Kompetensi Dasar
1.1 Menyimak tatacara atau tata tertib
belajar

Indikator
Menyimak
bacaan
dengan
seksama

Materi
Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Membaca

Menjawab
pertanyaan
bacaan.

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

96

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 2 (dua)
2 ampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis dengan membaca nyaring kakawihan dan dongeng

Membaca (Maca)
Kompetensi Dasar
2.1 Membaca nyaring

Indikator
Dapat membaca
dengan nyaring dan
lancar

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Membaca

Menjawab
pertanyaan bacaan
Sinonim dan bacaan
2.2 Membaca
wacana
kakawihan

Dapat membaca
kakawihan

2.3 Membaca
dongeng

Membaca dongeng
dengan nyaring dan
lancar

Kakawihan

Mengambil intisari
dari kakawihan
Dongeng

Menjawab
pertanyaan bacaan
Menceritakan
kembali dongeng
tersebut dengan
bahasa sendiri baik

97

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

lisan maupun
tulisan

2.4 Membaca wacana


kawihan

Dapat membaca
kakawihan

Kakawihan

2.5 Membaca nyaring


(bedas)

Membaca dengan
nyaring dan lancar

Membaca nyaring

Menjawab
pertanyaan
bacaan

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

98

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 2 (dua)
3 Mampu menulis, mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara tertulis dalam berbagai bentuk karangan (tulisan dengan menulis
kalimat berhurup kapital, dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik, wacana pendek, kalimat sederhana dan meyempurnakan
kalimat sederhana

Menulis ( Nulis )
Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

3.1 Menulis kalimat


sederhana

Menulis dan membuat


kalimat sederhana

Menulis

3.2

Menyempurnakan
kalimat dengan
menggunakan huruf
kapital

Nyusun kalimat

Menulis kalimat berhuruf


kapital

Menulis

Menyempurnakan kalimat

3.3 Menulis kalimat


dengan hurup
kapital
3.4 Menulis kalimat
sederhana

Menulis dan membuat


kalimat sederhana

Kalimat
sederhana

3.5 Menyusun kalimat

Menyusun kalimat
sederhana

Menulis

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

99

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


II (dua) / 2 (dua)
4 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara lisan tentang bertamu ke rumah teman, mengajak teman, berjanji dengan
teman, memperkenalkan orang lain dan mengundang teman

BERBICARA (NYARIT )
Kompetensi Dasar
4.1 Memperkenalkan
teman

Indikator
Dapat
memperkenalkan
teman dengan
bahasa sendiri

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Memperkenalkan
teman

Membuat teks
percakapan dengan
temaMemperkenalk
an Teman dengan
bahasa sendiri

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

100

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 2 (dua)
1 Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks ) dengan membaca intensif, membaca nyaring,
membaca puisi

MEMBACA
Kompetensi Dasar

Indikator

1.1 Membaca nyaring


( maca bedas )

bisa maca bedas


kalawan jentre tur
merenah lentong na

Materi Pokok
- Wacana, lancaran,
Temana

AW

Januari
3

8 JP

- Ngenaan Olahraga

bisa nyangkeum
eusi wacana
bisa ngajawab
pananya anu patali
jeung eusi wacana
bisa maca bedas
kalawan jentre tur
merenah lentongna
bisa nyangkeum
eusi bacaan
bisa ngajawab
kalimah pananya
anu patali jeung
eusi wacana
bisa maca bedas
kalawan jentre tur
merenah lentongna

101

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

bisa nyangkeum
eusi wacana
bisa ngajawab
kalimah pananya
anu patali jeung
eusi wacana
1.2 Membaca nyaring
Cerita (dongeng)

bisa maca bedas


kalawan jentre tur
merenah lentongna

Dongeng Prabu
Geusan Ulun

8 JP

Maca dina jero hate

8 JP

bisa nerangkeun
eusi wacana
bisa ngajawab
kalimah pananya
anu patali jeung
eusi wacana
bisa maca bedas
kalawan jentre tur
merenah lentongna
bisa nyangkeum
eusi wacana
bisa ngajawab
kalimah pananya
anu patali jeung
eusi wacana
1.3 Membaca dalam
hati (intensif )

bisa maca dina jero


hate
bisa ngahartikeun

102

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

kecap kecap
penting tina eta
bacaan
bisa ngajawab
pananya nu
ngeunaan eusi
bacaan
bisa nyindekeun
eusi bacaan
bisa nyieun
ringkasan euisi
bacaan
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

103

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 2 (dua)
2 Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita binatang
(dongeng sato) dan kakawinan

MENDENGARKAN
Kompetensi Dasar
2.1 Menyimak
bahasan Tentang
kesehatan dan
makanan

Indikator
bisa nyebutkeun
sasruaan kecap anu
dicutat tina wacana

Materi Pokok

AW

Istilah kesehatan

2 JP

Ngaregepkeun

2 JP

Dongeng (yangkeum )

2 JP

Januari
3

bisa nerangkeun
sawatara istilah dina
kasehatan
bisa ngedalkeun eta
kalimah
bisa nyaritakeun
adegan dina gambar

2.2 Menyimak
bahasan
(ngaregepkeun)

bisa nyebutkeun
sasaruaan kecap
anu dicutat tina
wacana
bisa nerangkeun
harti sawatara
istilah patukangan

2.3 Menyimak
penuturan/
pembacaan

bisa nyangkeum
carita wayang anu
digalontangkeun ku

104

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar
dongeng

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

guru
bisa ngajawab
pananya anu patali
jeung eusi eta
carita wayang

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

105

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 2 (dua)
3 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah,
kalimat luas, dan menulis paragraph dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca

MENULIS
Kompetensi Dasar
3.1 Menulis kalimat
Perintah
(Kalimah
parentah )

Indikator
bisa ngalengkepan
kalimah ku kecap
pangajak

Materi Pokok

AW

Ungkaia kalimah

2 JP

Januari
3

Anu kudu
dilengkepan

bisa ngalengkepan
kalimah ku kecap
panyambung
bisa ngaleng-kepan
ku kecap panyeluk
bisa ngalengkepan ku
kecap ragam loma
jeung ragam hormat
bisa ngalengkeupan
kalimah ku kecap anu
disadiakeun
bisa nyusun kalimah
parentah

3.2 Menulis kalimat


luas(kalimah
jembar )

bisa ngalengkeupan
ku babasan atawa
paribasa anu di
sadiakeun

Paribasa / babasan

2 JP

106

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

bisa ngalengkeupan
kalimah
bisa nyusun kalimah
pananya
bisa negalen-gkeupan
kalimah ku frasa
pagawean nu gnes
disediakeun
bisa ngaleng-keupan
kalimah ngantet
sumeler ku frasa nu
geus disediaken
bisa ngalengkeupan
kalimah ku sasaruaan
kecap
bisa ngawangun
kecap rundayan make
rarangken gabung ka
an jeung pa - an
3.3 Menulis paragraf
Pendek dengan
menggunakan
ejaan yang tepat

bisa ngalengkeupan
kalimah ku kecap
rundayan anu geus
disediakeun

Ngalengkeupan
kalimah

2 JP

bisa ngalengkeupan
kalimah ku kecap
panyambung anu
geus diseduakeun
bisa nyebutkeun harti

107

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

babasan
3.4 Menulis (Nulis)

bisa nataan sawatara


istilah keagamaan

2 jp

bisa nyebutan ngaran


babagian
wawangunan (imah)
bisa ngalengkeupan
kalimah ku kecap nu
geus diseduakeun
bisa nyusun kalimah
resiprokatif
bisa nembangkeun
pupuh gambuh
bisa nyangkeum eusi
pupuh gambuh
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

108

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 2 (dua)
4 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan dalam menyapa, menceritakan gambar seri, bercakap-cakap, dan
meyakinkan teman

BERBICARA
Kompetensi Dasar

Indikator

4.1 Menceritakan
Gambar berseri

bisa nyaritakeun adegan


adegan dina gambar nu
geus disadiakeun

Materi Pokok

AW

Nyarita

2 JP

Bercakap
cakap

2 JP

Trilingga

2 JP

Januari
3

bisa nyaritakeun kecap


dina widang kaagamaan
bisa nyangkeum eusi
dongeng anu
dijalantangkeun ku salah
saurang siswa
bisa nyebutkeun
sasaruaan kecap anu
dicutat tina wacana
4.2 Bercakap-cakap
Tentang jenisjenis binatang

bisa nguningakeun deui


sisindiran anu di
bandungannana
barudak bisa ngalisankeun
eta kalimah

4.3 Menyatakan atau


menyapa

bisa ngalengkeupan
kalimah ku kecap rajekan
trilingga anu geus

109

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Teks
Pengalaman
malam lebaran

2 JP

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

disayagikeun
bisa nguningakeun eta
kalimah
4.4 Meyakinkan
teman

bisa molahkeun
paguneman malem
lebaran
bisa nyusun kalimah
resiprokatif
bisa ngolahkeun
paguneman
bisa nyebutkeun harti
paribasa
bisa nyebutkeun
sasaruaan kecap anu
dicutat tina wacana
bisa nataan kasenian
sunda

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Uji Kompetensi Akhir

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..

110

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
NIP.

NIP.

111

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 2 (dua)
1 Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks ) dengan membaca intensif, membaca nyaring,
membaca puisi

MEMBACA
Kompetensi Dasar
1.1 Membaca nyaring
( maca bedas )

Indikator
bisa maca bedas
kalawan jentre tur
merenah lentong na

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

- Wacana, lancaran,
Temana
- Ngenaan Olahraga

bisa nyangkeum eusi


wacana
bisa ngajawab
kalimah pananya
anu patali jeung eusi
wacana
bisa maca bedas
kalawan jentre tur
merenah lentongna
bisa nyangkeum eusi
bacaan
bisa ngajawab
kalimah pananya
anu patali jeung eusi
wacana
bisa maca bedas
kalawan jentre tur

112

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

merenah lentongna
bisa nyangkeum eusi
wacana
bisa ngajawab
kalimah pananya
anu patali jeung eusi
wacana
1.2 Membaca nyaring
Cerita (dongeng)

bisa maca bedas


kalawan jentre tur
merenah lentongna

Dongeng Prabu
Geusan Ulun

bisa nerangkeun eusi


wacana
bisa ngajawab
kalimah pananya
anu patali jeung eusi
wacana
bisa maca bedas
kalawan jentre tur
merenah lentongna
bisa nyangkeum eusi
wacana
bisa ngajawab
kalimah pananya
anu patali jeung eusi
wacana
1.3 Membaca dalam
hati (intensif )

bisa maca dina jero


hate

Maca dina jero hate

113

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

bisa ngahartikeun
kecap kecap
penting tina eta
bacaan
bisa ngajawab
pananya nu
ngeunaan eusi
bacaan
bisa nyindekeun eusi
bacaan
bisa nyieun
ringkasan eusi
bacaan
Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

114

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 2 (dua)
2 Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita binatang
( dongeng sato ) dan kakawinan

MENDENGARKAN
Kompetensi Dasar
2.1 Menyimak bahasan
Tentang kesehatan
dan makanan

Indikator
bisa nyebutkeun
sasruaan kecap anu
dicutat tina wacana

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Istilah kesehatan

bisa nerangkeun
sawatara istilah dina
kasehatan
bisa ngedalkeun eta
kalimah
bisa nyaritakeun
adegan dina gambar
2.2 Menyimak bahasan
(ngaregepkeun)

bisa nyebutkeun
sasaruaan kecap anu
dicutat tina wacana

Ngaregepkeun

bisa nerangkeun harti


sawatara istilah
patukangan
2.3 Menyimak
penuturan/
pembacaan
dongeng

bisa nyangkeum
carita wayang anu
digalontangkeun ku
guru

Dongeng (yangkeum)

115

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

bisa ngajawab
pananya anu patali
jeung eusi eta carita
wayang

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

116

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 2 (dua)
3 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah,
kalimat luas, dan menulis paragraph dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca

Menulis
Kompetensi Dasar
3.1 Menulis kalimat
Perintah (Kalimah
parentah )

Indikator
bisa ngalengkepan
kalimah ku kecap
pangajak

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Ungkaia kalimah
Anu kudu
dilengkepan

bisa ngalengkepan
kalimah ku kecap
panyambung
bisa ngalengkepan ku
kecap panyeluk
bisa ngalengkepan ku
kecap ragam loma
jeung ragam hormat
bisa ngalengkeupan
kalimah ku kecap anu
disadiakeun
bisa nyusun kalimah
parentah
3.2 Menulis kalimat
luas(kalimah
jembar )

bisa ngalengkeupan ku
babasan atawa
paribasa anu
disadiakeun

Paribasa / babasan

117

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

bisa ngalengkeupan
kalimah
bisa nyusun kalimah
pananya
Bis ngalengkeupan
kalimah ku frasa
pagawean nu gnes
disadiakeun
bisa ngalengkeupan
kalimah ngantet
sumeler ku frasa nu
geus disadiakeun
bisa ngalengkeupan
kalimah ku sasaruaan
kecap
bisa ngawangun kecap
rundayan make
rarangken gabung ka
an jeung pa - an
3.3 Menulis paragraf
Pendek dengan
menggunakan
ejaan yang tepat

bisa ngalengkeupan
kalimah ku kecap
rundayan anu geus
disadiakeun

Ngalengkeupan
kalimah

bisa ngalengkeupan
kalimah ku kecap
panyambung anu
geus disayagikeun

118

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

bisa nyebutkeun harti


babasan
3.4 Menulis (Nulis)

bisa nataan sawatara


istilah keagamaan
bisa nyebutan ngaran
babagian wawangunan
(imah )
bisa ngalengkeupan
kalimah ku kecap nu
geus disadiakeun
bisa nyusun kalimah
resiprokatif
bisa nembangkeun
pupuh gambuh
bisa nyangkeum eusi
pupuh gambuh

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

119

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


III (tiga) / 2 (dua)
4 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan dalam menyapa, menceritakan gambar seri, bercakap-cakap, dan
meyakinkan teman

BERBICARA
Kompetensi Dasar
4.1 Menceritakan
Gambar berseri

Indikator
bisa nyaritakeun
adegan adegan
dina gambar nu
geus disadiakeun

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Nyarita

bisa nyaritakeun
kecap dina widang
kaagamaan
bisa nyangkeum
eusi dongeng anu
dijalantangkeun ku
salah saurang siswa
bisa nyebutkeun
sasaruaan kecap
anu dicutat tina
wacana
4.2 Bercakapcakap
Tentang jenisjenis binatang

bisa nguningakeun
deui sisindiran anu di
bandungannana

Bercakap cakap

barudak bisa
ngalisankeun eta
kalimah

120

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar
4.3 Menyatakan atau
menyapa

Indikator
bisa ngalengkeupan
kalimah ku kecap
rajekan trilingga anu
geus disayagikeun

Materi Pokok

Temp.
Umum

Komunikasi

Peristiwa Alam

Rekreasi
8

Transportasi
10

11

12

13

Trilingga

bisa nguningakeun
eta kalimah
4.4 Meyakinkan teman

bisa molahkeun
paguneman malem
lebaran

Teks Pengalaman
malam lebaran

bisa nyusun kalimah


resiprokatif
bisa ngolahkeun
paguneman
bisa nyebutkeun harti
paribasa
bisa nyebutkeun
sasaruaan kecap
anu dicutat tina
wacana
bisa nataan
kasenian sunda
Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

121

Hewan dan
Tumbuhan
14

15

16

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


IV (empat) / 2 (dua)
1 Mampu membaca, memahami, dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks dengan membaca dalam hati, membaca
apresiasi, membaca percakapan, melantunkan puisi dan membaca cepat.

MEMBACA
Kompetensi Dasar
1.1 Membaca
Apresiasi
(Membaca)

Indikator
bisa nyebutkeun
jumlah jajaran nu aya
dina eta sisindiran

Materi Pokok

AW

Maca Apresiasi

2 JP

Maca Teks
Paguneman

2 JP

Januari
3

bisa ngabedakeun
mana jajaran nu
kaasup cangkang
jeung mana jajaran
nu kaasup eusi
sisindiran
bisa ngajelaskeun
maksud dina eusi eta
sisindiran
1.2 Membaca teks
Percakapan
(Membaca )

bisa maca
paguneman kalawan
jentre tur merenah
lentongna
bisa nyangkem eusi
tina eta paguneman
Ngajawab pananya nu
pantali jeung eusi
paguneuman

122

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar
1.3 Membaca Cepat

Indikator
bisa maca hiji wacana
kalawan make teknik
maca gancang

Materi Pokok

AW

Januari
3

Maca Gancang

bisa nyangkem eusi


tina eta wacana
bisa ngajawab
pananya nu aya
patalina jeung eta
bacaan
bisa nyaritakeun deui
eusi wacana kalawan
make basa serangan

2.3 Melantunkan
Pupuh

bisa nembangkeun
pupuh Balakbak tur
bener wirahmana

Nembongkeun
Pupuh

4 JP

bisa ngajelaskeun
sifatna / eusina pupuh
Balakbak
bisa nembangkeun
pupuh Ladrang
kalawan bener
wirahmana
bisa ngajelaskeun
sifatna / eusina pupuh
Ladrang

123

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

124

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


IV (empat) / 2 (dua)
2 Mampu menyimak, memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan berupa carita pondok, guguritan dan pengumuman (beware)

MENDENGARKAN
Kompetensi Dasar
2.1 Menyimak
Pembacaan
puisi / Guguritan

Indikator
bisa maca /
mawakeun hiji
sajak kalawan
make intonasi nu
bener

Materi Pokok
Ngaregepkeun sajak

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4 JP

bisa nyangkem
eusi hiji sajak jeung
naon maksudna
bisa ngajawab
pananya nu aya
patalina jeung eusi
eta sajak
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

125

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


IV (empat) / 2 (dua)
3 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dalam menulis narasi, melaporkan, dan menulis
dan menulis pengumuman (bewara)

kejadian aktual

MENULIS
Kompetensi Dasar
3.1 Menulis Narasi
(Menulis )

Indikator
bisa nulis surat nu
dituju keun jang
ka babaturan

Materi Pokok

AW

Nyieun Surat

4 JP

Nyusun Tulisan
Faktual

4 JP

Januari
3

bisa nyieun surat


nu dituju keun
jang ka
saluhureun
bisa nyusun surat
nu asalna tina
alenia jeung tina
kalimah
bisa ngalengkepan
surat ku kecap kecap nu larap
3.2 Menulis Faktual

bisa nataan rupa


rupa ngaran
kasenian
bisa nyebutkeun
ngaran waditra
jeung pamirigna eta
kasenian

126

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

bisa ngajelaskeun
kumaha carana eta
waditra kasenian
ditabeuhna
3.3 Menulis Deskripsi

bisa nyusun tulisan


tina sababaraha
alenia jadi tulisan
anu ngaguluyur

Nyusun Tulisan
Deskripsi

4 JP

Nyusun Bewara

4 JP

bisa nyusun tulisan


tina kalimah acak
jadi tulisan anu
ngaguluyur
bisa ngalengkepan
tulisan ku kecap
kecap anu merenah
jeung saluyu kana
eta tulisan
3.4 Menulis
Pengumuman

bisa maca hiji


bewana kalawan
gemet
bisa nyanggem
kana eusi eta
bewana kalawan
ngarti maksudna
bisa nyusun hiji
bewana nu asalna
tina bewana nu
susunanana hente
bener jadi hiji

127

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

bewana nu
gembleng
bisa ngalengkepan
hiji bewana nu
gembleung
bisa ngalengkepan
hiji bewana ku
kecap kecap nu
merenah
bisa nyieun hiji
bewana nu eusina
ngajak babaturan
pikeun ngajaga
kabersihan sakola
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

128

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


IV (empat) / 2 (dua)
4 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan dalam bercerita (ngadongeng), menceritakan benda dilingkungan,
menyampaikan permintaan, menegur (nyaram), memberikan tanggapan, mengkritik, atau memuji dengan alasan, menyebutkan dan
menjelaskan serta melakukan paguneman.

BERBICARA
Kompetensi Dasar
4.1 Melakukan
Percaka pan
melalui telepon
(Berbicara)

Indikator
bisa ngalakukeun
paguneuman nu
ngagambar keun
dina telepon jeung
babaturan

Materi Pokok
Nyarita dina telepon

AW

Januari
3

2 JP

bisa make basa nu


merenah lamun
nelepon
kasaluhureun
bisa nyebutkeun
hal hal nu perlu
diperhatikeun dina
waktu narima
telepon nyaeta
saha nu nelepon
jeung perlu ka saha
bisa ngalengkepan
paguneuman dina
telepon ku kalimah
- kalimah nu
merenah

129

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

4.2 Menegur dengan


menggunakan
bahasa yang
santun (Nyaram)

bisa ngedalkeun
kalimah panyaram
ku kalimah nu jentre
sarta merenah
lentongna

Materi Pokok

AW

Ngedalkeun
Panyaram

4 JP

Ngedalkeun kritikan

4 JP

Januari
3

bisa nyebutkeun
naon salah sahiji
tanda kalimah
panyaram
Ngalengkeupan
panyaran ku
kalimah nu salayu
jeung eta panyaram
bisa nyieun kalimah
panyaram anu
saluyu jeung
gambar
4.3 Mengkritik atau
Memberikan
pujian

bisa mere pangajen


kana sawatara
paripolah atawa
tingkah laku anu
dianggap sopan
jeung teu sopan
bisa ngendalikeun
kalimah kritikan
pikeun paripolah
anu teu sopan
bisa
ngabandingkeun
paripolah anu

130

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

dianggap teu sopan


bari mere alesanna
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Uji Kompetensi Akhir

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

131

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


V (lima) / 2 (dua)
1 Mampu membaca, memahami, dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis ( teks ) dengan membaca intensif, membaca puisi,
dan membacakan dongeng

MEMBACA
Kompetensi Dasar

Indikator

1.1 Membaca dalam


hati

bisa maca dina jero


hate hiji wacana
sempalan tina novel
bari tuluy diilo

Materi Pokok

AW

Maca dina jero hate

4 JP

Maca Gancang

4 JP

Januari
3

bisa nyungkem eusi


tina eta wacana
bisa ngajawab
pananya nu aya
patalina jeung eta
wacana
bisa nyaritakeun
deui kayaan atawa
eusi eta wacana ku
basa sorangan
1.2 Membaca Intensif

bisa macakeun eta


paguneman
kalawan make sora
nu bedas jeung
lentong nu bener
bisa ngajawab
pananya nu aya

132

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

patalina jeung eusi


eta paguneman
bisa nyieun mi
salnya eta
pagueneman ku
basa sorangan
bisa nangtukeun
saha nu rek
diwawancara atawa
saha nu jadi nara
sumbernya
bisa mastikeun
naon wae nu rek
tanyakeun ka eta
narasumber
bisa nyieun laporan
hasil tina eta
wawancara jeung
narasumber
1.3 Membaca puisi
Pilihan sendiri

bisa maca eta


sajak sing bedas
atawa di
deklamasikeun
kalawan lafal jeung
lentong nu bener

Maca Estestis

4 JP

bisa milih salah


sahijji sajak bari
tuluy di
deklamasikeun
dihareupeun kelas

133

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar
1.4 . Membaca dalam
hati

Indikator
bisa ngilo bacaan
sing gemet sarta
nyanggem kana
eusi eta wacana

Materi Pokok
Maca dina jero hate

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 JP

bisa ngajawab
pananya nu aya
patalina jeung eusi
wacana
bisa nyaritakeun
deui eta wacana
make basa
sorangan
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2 JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

134

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


V (lima) / 2 (dua)
2 Mampu menyimak, memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan yang berupa penjelasan dari narasumber, pesan melalui telepon
dan pembacaan cerita pendek.

MENDENGARKAN
Kompetensi Dasar
2.1 Menyimak
Pembacaan
cerita pendek

Indikator
bisa ngaregepkeun hiji
carita pondok nu keur
dibaca

Materi Pokok

AW

Ngaregepkeun
carita pondok

4 JP

Ngaregepkeun
katerangan ti
narasumber

4 JP

Januari
3

bisa nerangkeun naon


eusina tina eta carita
pondok
bisa ngajawab pananya
nu aya patalina jeung
eta carita
bisa nyebutkeun ruparupa ngaran sato atawa
barang nu luyu jeung
gambar
bisa nyaritakeun deui
eta carita pondok make
basa sorangan
2.2 Menyimak
Penjelasan
Narasumber

bisa nangtukeun saha


nu rek diwawancara
atawa saha nu jadi nara
sumberna

135

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Ngabandungan
sajak

4 JP

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

bisa mastikeun naon


wae nu rek ditanyakeun
ka eta narasumber
bisa nyieun laporan
hasil tina eta
wawancara jeung nara
sumber
2.3 Menyimak
Pembacaan puisi
Anak anak

bisa ngabandungan hiji


sajak nu keur dibaca
bisa ngajawab pananya
nu aya patalina jeung
eta sajak
bisa ngabandingkeun
eusi antara dua sajak
nu geus dibaca

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

136

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


V (lima) / 2 (dua)
3 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis, dalam menulis cerita, menyusun paragraph, menulis surat,
meringkas bacaan, menulis deskripsi, dan menulis eksposisi

MENULIS
Kompetensi Dasar
3.1 Menyusun
paragraph

Indikator
bisa ngajelaskeun
yen hiji paragraph
diwangun ku
sababaraha
kalimah jadi hiji
paragraph nu
ngaguluyur

Materi Pokok

AW

Nyusun Paragraf

4 JP

Ngaringkas Bacaan

2 JP

Januari
3

bisa nyusun
sababaraha
paragraph jadi hiji
tulisan nu
gembleng
bisa ngalengkepan
hiji paragraph ku
kalimah kalimah
nu merenah
3.2 Meringkas bacaan

bisa nyieun
ringkesan tina
bacaan panjang
jadi sababaraha
kalimah

137

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

bisa macakeun eta


ringkasan nu geus
dijieun dihareupeun
kelas
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

138

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


V (lima) / 2 (dua)
4 Mampu mengungkapkan pikiran, persaan, dan keinginan secara lisan menangapi suatu persoalan, berwawancara, mendeskripsikan benda
atau alat, menyampaikan pendapat, menyimpulkan isi dialog, memerankan drama pendek.

BERBICARA
Kompetensi Dasar
4.1 Memerankeun
drama Pendek

Indikator
bisa ngangtukeun
palaku nu rek
merankeun eta
drama pondok

Materi Pokok

AW

Molahkeun Drama
Pondok

4 JP

Ngasongkeun
pamadegan

4 JP

Januari
3

bisa apal bagian


bagian guneman nu
rek diperankeun
bisa molahkeun eta
adegan drama
pondok dihareupeun
kelas
4.2 Menyampaikan
Pendapat tentang
Suatu persoalan

bisa nepikeun
pamadegan nu
saluyu jeung
kahayangna / pikiran

bisa ngasongkeun
pamadegan
ngeunaan rupa
rupa hal misalnya
pagawean atawa
akibat tina hiji

139

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

pagawean
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Uji Kompetensi Akhir

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

140

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


VI (enam) / 2 (dua)
1 Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis, dengan membaca dalam hati, membaca cepat, membaca
sekilas, membaca bercakap cakap dan membaca grafik atau peta.

MEMBACA
Kompetensi Dasar
1.1 Membaca Cepat

Indikator

Materi Pokok

AW

bisa nyangkem kana eusi


eta wacana

Maca
Gancang

4 JP

bisa ngajawab pananya anu


aya patalina jeung eusi
wacana

( Wacana
Lancaran

Januari
3

bisa nyaritakeun deui eta


eusi wacana ku basa
sorangan
bisa nyangkem eusi wacana
bisa ngajawab pananya nu
aya patalina jeung eusi
wacana
bisa nyebutkeun sinonimna
sawatara kecap dicutat tina
wacana
bisa ngalarapkeun eta
kecap kana kalimah
1.2 Membacakan
sekilas

bisa ngilo hiji bacaan sing


gemet sarta nyangkem
kana eta wacana

Maca dina
jero hate

4 JP

141

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

bisa ngajawab pananya nu


aya patalina jeung eusi
bacaan
bisa nyaritakeun deui eta
wacana make basa
sorangan
bisa nerangkeun sinonimna
sawatara kecap anu dicutat
tina eta wacana nyangkem
kana eusi eta wacana
bisa ngajawab pananya nu
aya patalina jeung eusi
wacana
bisa nyebutkeun sinonim
sawatara kecap nu aya tina
eta wacana
bisa ngalarapkeun kecap
kecap tadi tina kalimahan
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..

142

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
NIP.

NIP.

143

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


VI (enam) / 2 (dua)
2 Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio, telepon, cerita rakyat dan nasehat

MENDENGARKAN
Kompetensi Dasar
2.1 Menyimak
Pembacaan cerita
rakyat

Indikator
bisa nyangkeum
eusi eta carita
rakyat

Materi Pokok

AW

Mahamkeun Carita

4 JP

Nyangkem Carita
pondok

4 JP

Januari
3

bisa ngajawab
pananya nu aya
patalina jeung eta
carita
bisa gadongengkeun deui eta carita
make basa
sorangan
2.2 Menyimak
Pembacaan
cerita

bisa nyangkem
carita pondok nu
keur dibaca
bisa ngajawab
pananya nu aya
patalina jeung eta
carita
bisa gadongengkeun deui eta carita
male basa
sorangan

144

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

145

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


VI (enam) / 2 (dua)
3 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, serta keinginan secara tertulis dengan mengisi formulir, menulis kejadian melengkapi karangan,
menulis pidato, menulis berita, danmenulis riwayat hidup.

MENULIS
Kompetensi Dasar
3.1 Menulis riwayat
hidup

Indikator

Materi Pokok

AW

bisa nyieun hiji


karangan nu eusina
nyaritakeun
kegiatanon
kegiatan

Ngarang Pangalaman

2 JP

Ngarang hasil paniten

4 JP

Nulis dina kartu pos

2 JP

Januari
3

bisa ngajelaskeun
yen hiji karangan
kudu ngawengku
kana bubuka, eusi
jeung panutup
3.2 Menceritakan
hasil pengamatan

bisa mekarkeun
rangka karangan
jadi karangan
gembleng

bisa nyieun hiji


laporan / karangan
hasil tina eta
kegiatan atawa
kunjungan
3.3 Mengisi Isian

bisa nyieun surat


ngagunakeun kartu

146

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://fitursekolah.wordpress.com/

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

pos
bisa nepikeun eusi
nu dimaksud tina
eta surat
3.4 Menulsi kejadian

bisa mekarkeun
rangka karangan
jadi karangan
gembleng

Nyusun Pedaran

2 JP

bisa nyieun hiji


karangan nu asalna
pedaran tina hiji
kagiatan
Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

147

Juni

http://fitursekolah.wordpress.com/
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
Standar Kompetensi

:
:
:

Basa Daerah (Sunda)


VI (enam) / 2 (dua)
4 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, serta keinginan secara lisan, dalam menceritakan hasil pengamatan, membahas isi buku
mengkritik sesuatu disertai alasan, pidato (biantara ), berdiskusi, dan memerankan drama anak -anak.

Berbicara
Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

4.1 Memerankeun
drama

bisa molahkeun
paguneman sacara
bagilir jeung babaturan
kalawan make basa
jeung lentong nu bener

Ngagunemkeun
carita pantun

2 JP

4.2 Memerankan
drama Anak anak

bisa molahkeun gending


karesmen saluyu jeung
penokohan

Ngagalantangkeun gending
karesmen

2 JP

Uji Kompetensi

2JP

Remedial

2JP

Pengayaan

2JP

Uji Kompetensi Akir

2JP

Januari
3

Pebruari

Maret

April

Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Mengetahui,
Kepala Sekolah SD/MI

, 20.
Guru Kelas / Guru MP

..
NIP.

NIP.

148

Juni