Anda di halaman 1dari 14

1. Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa.

Kenal
pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis semula ayat
berkenaan tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
i.
ii.

Kesediaan kertas kerja paling penting sekali dalam apa-apa jua


projek agar perlaksanaannya dapat berjalan lancar.
Bahasa Melayu dapat menjadikan teras penumbuhan kebudayaan
nasional di dalam negara yang berbilang kaum.

Jawapan:
i.
ii.

Penyediaan kertas kerja paling penting dalam apa-apa jua projek


agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
Bahasa Melayu dapat dijadikan teras pertumbuhan kebudayaan
nasional di negara yang berbilang kaum.

2. Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal


pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis semula ayat
berkenaan tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
i.

Kanak-kanak yang berusia sepuluh setengah tahun itu memperolehi


hadiah khas kerana kemampuannya menguasai bidang Teknologi
Maklumat dan Komunikasi ( ICT ).

ii.

Perabut yang dibeli oleh saya itu diimport daripada luar negeri.

Jawapan:
i. Kanak-kanak yang berusia sepuluh tahun setengah itu memperoleh
anugerah khas kerana kemampuannya menguasai bidang Teknologi
Komunikasi dan Maklumat ( ICT ).
ii.

Perabot yang saya beli itu diimport dari luar negeri.

3. Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal


pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis semula ayat
berkenaan tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
i.
ii.

Kain sutera-kain sutera yang terjual di butik itu sangat cantik sekali.
Baju kurung yang emak jahit itu saya akan pakai di pagi hari raya.

Jawapan:
i.
Kain-kain sutera yang dijual di butik itu sangat cantik.
ii.
Baju kurung yang dijahit oleh emak jahit itu akan saya pakai pada pagi
hari raya.
Latihan 1
Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
mengubah struktur dan maksud asalnya.
1. Ali ditugas sebagai Pengarang di akhbar Utusan Melayu semenjak lapan
tahun yang lalu.
2. Hana berkecimpung di dalam bidang peternakan itik, rusa dan Angsa sejak
kecil lagi.
Latihan 2
Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
mengubah struktur dan maksud asalnya.

1. Asean dianggota oleh Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Berunai,


Vietnam, Singapura, Laos, myanmar, dan kemboja.
2. Menurut percayaan masyarakat Melayu, sang kancil adalah binatang yang
pintar.
Latihan 3
Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
mengubah struktur dan maksud asalnya.
1. Tabeat merokok bagi wanita hamil akan bahayakan kesihatan dan
keselamatan bayi yang di kandung.
2. "Keahlian aku di dalam persatuan ini sudah berlangsung selama enam
tahun," berkata pensyarah tersebut.
Latihan 4
Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
mengubah struktur dan maksud asalnya.
1. "Sekolah saya akan adakan satu persembahan anekaragam," kata Alias
kepada ibunya.
2. Kami hendaklah senantiasa berwas pada terhadap anasir negatif kalangan
ahli persatuan ini.
Latihan 5
Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
mengubah struktur dan maksud asalnya.
1. Kita bagai pihak kerajaan akan terus berusaha membangun ekonomi negara.
2. Gejala cetak rompak boleh lumpuhkan industri seni utamanya industri muzik
dan perfileman tanahair.
Latihan 6
Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
mengubah struktur dan maksud asalnya.
1. "Dimanakah awak letakkan gergaji yang telah gunakan tadi?" tanya Ramzi
kepada anaknya.
2. "Engkaulah Wakil Jualan yang perlu saya tunggu-tunggu?" kata Linggam
kepada lelaki itu.
Latihan 7
Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
mengubah struktur dan maksud asalnya.
1. Pastikan awak mencatit nama dan angka giliran pada kertas jawap tersebut.
2. Pengurus Pemasaran akan sentiasa membantu engkau di dalam
melaksanakan tugas-tugas tersebut.
Contoh Jawapan
Latihan 1
1. Ali ditugaskan/bertugas sebagai pengarang di Akhbar Utusan Melayu
semenjak lapan tahun yang lalu.

2. Hana berkecimpung dalam bidang penternakan itik, rusa dan angsa


sejak kecil lagi.
Latihan 2
1. Asean dianggotai oleh Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Berunai,
Vietnam, Singapura, Laos, Myanmar, dan Kemboja.
2. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, Sang Kancil adalah binatang
yang pintar.
Latihan 3
1. Tabiat merokok bagi wanita hamil akan membahayakan kesihatan dan
keselamatan bayi yang dikandung.
2. "Keahlian saya dalam persatuan ini sudah berlangsung selama enam
tahun," kata pensyarah tersebut.
Latihan 4
1. "Sekolah kami akan mengadakan satu persembahan aneka ragam," kata
Alias kepada ibunya.
2. Kita hendaklah senantiasa berwaspada terhadap anasir negatif di
kalangan ahli persatuan ini.
Latihan 5
1. Kami sebagai pihak kerajaan akan terus berusaha membangunkan
ekonomi negara.
2. Gejala cetak rompak boleh melumpuhkan industri seni terutamanya
industri muzik dan perfileman tanah air.
Latihan 6
1. "Di manakah kamu letakkan gergaji yang telah digunakan tadi?" tanya
Ramzi kepada anaknya.
2. "Engkaukah Wakil Jualan yang perlu kami tunggu-tunggu?" tanya Linggam
kepada lelaki itu.
Latihan 7
1. Pastikan kamu mencatat nama dan angka giliran pada kertas jawapan
tersebut.
2. Pengurus pemasaran akan sentiasa membantu kamu dalam
melaksanakan tugas-tugas tersebut.

KESALAHAN LAZIM BM SPM


Kesalahan Lazim Tatabahasa
SALAH
1.
daripada luar negara
2.
demi untuk masa hadapan
3.
di musim perayaan
4.
kerana sayangkan anaknya
5.
di dalam bidang ekonomi
6.
mengenepikan
7.
mempastikan

mengkagumkan
9.
memperindahkan tempat itu
10.
beliau adalah pemimpin
11.
paling indah sekali
12.
lain-lain usaha yang dilakukan
13.
banyak rumah-rumah musnah
14.
bilik urusetia ditutup tengahari
15.
menyambut ulangtahun ke 48
16.
kasih-sayang yang di curahkan
17.
kumpulan anti-pengganas
18.
wakil ibu-bapa yang datang
19.
mereka memasuki ke negara ini
20.
yang dibincangkan oleh kami
PEMBETULAN
1.
dari luar negara
2.
untuk masa hadapan
3.
pada musim perayaan
4.
kerana sayang akan anaknya
5.
dalam bidang ekonomi
6.
mengetepikan
7.
memastikan
8.
mengagumkan
9.
memperindah tempat itu
10.
beliau ialah pemimpin
11.
paling indah / indah sekali
12.
usaha-usaha lain yang dilakukan
13.
banyak rumah musnah
14.
bilik urus setia ditutup tengah hari
15.
menyambut ulang tahun ke-48
16.
kasih sayang yang dicurahkan
17.
kumpulan antipengganas
18.
wakil ibu bapa
19.
mereka memasuki negara ini
20.
yang kami bincangkan
8.

KATA KERJA TRANSITIF


Kata Kerja Transitif
a. Bagi kata kerja transitif, iaitu makan dan minum yang menerima unsur objek berupa bentuk singkat -Nya,
awalan meN- perlulah digunakan;
Kami sekeluarga suka makannya. beritahuku kepada Pak Man
Kami sekeluarga suka memakannya. beritahuku kepada Pak Man

b. Imbuhan seperti meN-, mempeR-, meN--I tidak boleh digugurkan dalam penggunaan ayat aktif;

Pelajar-pelajar yang langgar disiplin sekolah itu didenda oleh pengetua


Pelajar-pelajar yang melanggar disiplin sekolah itu didenda oleh pengetua

c. Kata kerja transitif mesti diikuti oleh frasa nama atau kata nama sebagai objek. Oleh itu, kata selain
daripada
kata nama tidak boleh hadir selepas kata kerja tersebut;
Pak Sudin berhasrat untuk membesarkan lagi rumah pusaka itu
Pak Sudin berhasrat untuk membesarkan rumah pusaka itu

d. Hanya kata hubung bahawa yang boleh hadir selepas kata kerja transitif dalam binaan ayat majmuk aktif;
Dia mengatakan dia tidak dapat menghadiri mesyuarat di Pulau Langkawi
Dia mengatakan bahawa dia tidak dapat menghadiri mesyuarat di Pulau Langkawi

e. Hanya kata kerja transitif mencuba dan membantu boleh hadir sebelum kata kerja transitif yang lain dalam
binaan ayat aktif;
Manisah ingin sekali cuba memakai baju baru yang ditempahnya minggu lalu
Manisah ingin sekali mencuba memakai baju baru yang ditempahnya minggu lalu

f. Perbezaan antara apitan meN--kan dengan meN--I merujuk kepada satu objek.
- Apabila objek yang mengalami tindak balas hasil sesuatu perbuatan maka apitan meN--kan digunakan.
- Apabila subjek yang bertindak balas ke atas sesuatu apitan meN--kan digunakan.
Dalam acara itu Ahmad telah mendahulukan peserta-peserta lain
Dalam acara itu Ahmad telah mendahului peserta-peserta lain

g. Kata kerja berapitan meN--kan menunjukkan maksud bahawa objek mengalami tindak balas akibat
perbuatan
iaitu mengalami perpindahan;
- Kata kerja berapitan meN--kan hanya boleh menerima satu objek sahaja selepasnya.
Mak Temah membungkusi Roslinda nasi lemak

Mak Temah membungkuskan nasi lemak untuk Roslinda

h. Kata kerja apitan meN-I menunjukkan bahawa objek yang dikenai perbuatan tidak mengalami
tindakbalas,
iaitu berada pada satu tempat sahaja (subjek);
- Kata kerja berapitan meN-I boleh menerima dua objek berturutan.
Mak Temah membungkuskan nasi lemak untuk Roslinda
Mak Temah membungkusi Roslinda nasi lemak

i. Perbezaan antara apitan meN--kan dengan meN--I merujuk kepada dua objek;
- Apitan meN--I menerima objek tepat yang bernyawa selepasnya.
- Apitan meN--kan akan menerima objek tepat yang tidak bernyawa selepasnya.
Tuan hakim menjatuhi hukuman mandatori keatas pengedar dadah itu
Tuan hakim menjatuhkan hukuman mandatori ke atas pengedar dadah itu

j. Perbezaan antara meN- dengan meN--kan merujuk kepada dua objek;


- Perbuatan yang dilakukan menyatakan fikiran atau perasaan dengan tulisan, kata kerja transitif
berawalan meN- hanya menerima satu objek selepasnya.
- Perbuatan menulis untuk seseorang, kata kerja transitif berapitan meN--kan boleh menerima dua
objek berturutan, iaitu objek tepat diikuti oleh objek sipi.
Suhaili melukiskan pemandangan pada waktu senja di tepi pantai
Suhaili melukis pemandangan pada waktu senja di tepi pantai

PERBEZAAN PERKATAAN
Agen, Ejen & Agenda
1. Agen = bahan atau organisma yang dapat mempengaruhi atau memberi kesan langsung kepada sesuatu
tindak balas.
Con: agen pencemaran, agen pengoksidaan
2. Ejen = orang dan lain-lain yang menjalankan
Con: ejen eksport, ejen perkapalan
3. Agenda = program sesuatu mesyuarat yang formal
(* Perlu diingat tiap-tiap satu mesyuarat hendaklah mempunyai satu atau sesuatu agenda sahaja.
* Sesuatu agenda mempunyai beberapa perkara untuk dibincangkan dalam mesyuarat itu.)
Con:
Agenda Mesyuarat Jawatankuasa Bilangan 3 Persatuan Belia Pulau Sebang adalah seperti berikut:

1. Ucapan alu-aluan Pengerusi


2. Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Jawatankuasa ke-2 yang lalu
3. Perkara-perkara berbangkit
4. Kegiatan Sukan
4.1 Sukaneka Keluarga
4.2 Pertandingan bola sepak antara mukin
5. Hal-hal lain
5.1
5.2
6. Ucapan penangguhan

_______________________________________________________________
Antara, di antara, dengan, antara
Antara digunakan = menunjukkan perbandingan (Con: Antara Johor dan Singapura,banyak perbezaannya.)
= biasanya diikuti oleh kata nama am yang tidak perlu diulang. ( con: Pertandingan debat antara maktab
perguruan Malaysia.
bukannya Pertandingan debat di antara Maktab A dengan Maktab B. (maktab A dan B adalah kata nama am
yang diulang)
= kata ganda yang dapat mengalami penggandaan separa seperti adik-beradik. (con: mereka berbincang antara
adik-beradik.)
di antara digunakan = menunjukkan kedudukan fizikal atau arah.
Con: Tambak Johor terletak di antara Johor bahru dengan Singapura.
Lif itu terhenti di tengah-tengah di antara tingkat dua dengan tingkt tiga.
Nota:
1. di antara & antara hanya diikuti dengan kta sendi nama dengan atau hingga bukan kata hubung dan.
2. Kata hubung dan hanya dapat digunakan apabila kata nama antara diikuti oleh lebih daripada dua frasa
nama.

MAKNA PERKATAAN
1. ulam-ulam/ulaman (perempuan simpanan / gundik)
2. ulam-ulaman (sayur)
3. para-para (rak)
4. gerombolan (sesuai digunakan untuk penjahat/penjenayah
(kumpulan yang jahat)
5. jarang-jarang (kadang-kadang)
6. sahur (makan sebelum subuh)
7. sarapan (makan pada waktu pagi)
8. kudapan (minum pagi (10 pagi)
9. merarau (makan tengah hari)
10. mengombe (makan petang)
11. menggabi (makan malam)

12. menuruk (makan tengah malam (supper)


invesmen (labur/simpan)
hadirat (tempat duduk tetamu di Istana)
patik (anak anjing)
kaos (tapak kaki)
ahli (pakar/hebat)
kakitangan (simpulan bahasa)

SALAH & BETUL IV


Budak sekolah itu menoleh ke kiri dan kanan (salah)
Budak itu menoleh ke kiri dan ke kanan (betul)
membincangkan akan hal itu (salah)
membincangkan tentang hal itu. (betul)
Berbincang akan hal itu. (salah)
Berbincang tentang hal itu. (betul)
dengan/dalam lain perkataan. (salah)
dengan perkataan lain (betul)
hadirin hadirat sekalin (salah)
hadirin sekalian (betul)
balik kampung (salah)
balik ke kampung (betul) - kata kerja transitif mesti ada kata hubung (ke, pada dll)
mertua (salah)
mentua (betul)
jangan pandang belakang (salah)
jangan pandang ke belakang (betul)
Saya melaporkan dari Bukit Jalil. (salah)
Saya melaporkan berita dari Bukit Jalil. (betul)
mulai dari sekarang. (salah)
mulai sekarang (betul)
Bermula dari sekarang (betul)
Ahli bomba (salah)
Anggota bomba (betul) - 'Ahli' digunakan untuk yang pakar/hebat sahaja.
baharu - bermaksud 'new'(kata adjektif)con: Terbaharu di pasaran
baru - bermaksut 'just'(kata tugas)con: Baru makan

SALAH & BETUL III


salah satu daripada (salah)
salah satu (betul)
selain dari/daripada (salah)

selain/selain itu (betul)


SUKMA ke-10 / SUKMA ke-X (salah)
SUKMA X (betul)
sekali-sekala (salah)
sekalipun (betul)
setengah murid (salah)
sesetengah murid (betul)
ada pekerja-pekerja (salah)
ada pekerja (betul) - 'ada' membawa maksud 'terkumpul' / 'banyak'. (menunjukkan jamak, tak boleh
digandakan)
daun-daun kering berguguran (salah)
daun kering berguguran (betul) - apabila bertemu dengan imbuhan 'ber'...'an'( membawa mksud
jamak/banyak)tidak boleh menggandakan perkataan.
bintang-bintang berkerdipan (salah)
bintang berkerdipan (betul)
Ketua Menteri-ketua Menteri (salah)
Ketua-ketua menteri (betul) - kata ganda mesti digandakan pada permulaan kata sahaja.
tengahari(salah)
tengah hari (betul)
Daku terkenang akan dia (salah)
Daku terkenangkan akan dia (betul) - 'Daku' mesti berakhir dengaan huruf 'n'. (terkenang (tiada n di belakang
perkataan) terkenangkan (ada 'n' di belakang perkataan)
sarapan pagi (salah)
sarapan (betul)- 'sarapan' memang digunakan hanya untuk makan pada waktu pagi. tak perlu tambah
perkataan 'pagi.'
layan diri (salah)
swalayan (betul)
cenderahati (salah)
cenderamata (betul)
pendalaman (salah)- maksud = usaha mendalamkan
pedalaman (betul)
perasmian penutup majlis (salah)
perasmian penutupan majlis (betul)
Agenda minit mesyuarat
1. Perutusan Pengerusi
2. Hal-hal lain (salah) - 'agenda' bermaksud keseluruhan mesyuarat = 1 sahaja
Agenda minit mesyuarat operasi
Perkara-perkara mesyuarat:
1. Perutusan Pengerusi
2. Hal-hal lain (betul)

Awalan di-, di--kan dan di--i


Awalan di-
Kata dasar yang digabungkan dengan awalan di- membentuk kata kerja pasif bagi ayat yang subjeknya pelaku
orang ketiga.
Ch.:
Ayat Contoh: (a) Ikan sepat digulai oleh beliau. (beliau = pelaku orang ketiga)
(b) Ikan sepat digulai oleh ibu (ibu = pelaku orang ke-3)
(a) Surat khabar dibaca olehnya (atau oleh dia) (-nya dan dia =pelaku org ke-3)
(b) Surat khabar dibaca oleh ayah. (ayah = pelaku org ke-3)
(a) Ular itu dipukul oleh mereka. (mereka = pelaku orang ke-3)
(b) Ular itu dipukul oleh Raju (Raju = pelaku org ke-3)
Dalam ayat-ayat diatas, akhiran kan tidak perlu
Keempat-empat ayat di atas berasal daripada ayat aktif transitif yang berikut:
1. (c) Beliau menggulai ikan sepat. (menggulai, membaca dan memukul ialah kata kerja transitif. Dikatakan
ayat aktif kerana pelaku di hadapan ayat.)
2. (c) Ayah membaca surat khabar.
3. (c) Raju memukul ular it.
Semua kata kerja aktif (yang berawalan me-) di atas tidak perlu akan akhiran kan; sama seperti kata
kerja pasif berawalan di- dalam ayat 1 (a) (b) 3 (a) (b)
Apitan di-...-kan dan di-...-i
Kebanyakan perkataan yang menerima awalan di- juga menerima akhiran kan dan i .
Ch.:
(a) Ali itu menafikan kenyataan orang itu.
(b) Kenyataan orang itu dinafikan oleh Ali.
(a) Siva membaiki radio.
(b) Radio dibaiki oleh Siva.
Makna 'Diterajui:'
Ada 4 erti teraju:
neraca (seperti neraca lambang Barisan Nasional)
tali untuk ikat pada rangka wau (layang-layang)
tali untuk meregang khemah.\
pucuk pimpinan atau kuasa tertinggi.
Ayat contoh: (a) DS Najib menerajui Barisan Nasional. (ayat aktif)
(b) Barisan Nasional diterajui oelh DS Najib. (ayat pasif)
**Bezanya: menerajui ialah kata kerja aktif transitif (ayat a); dan diterajui ialah kata kerja pasif transitif (ayat
b).

KESALAHAN STRUKTUR AYAT

1) Ayat gabungan
- Ayat gabungan terbentuk daripada dua atau beberapa ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata
hubung seperti dan, serta, tetapi, lalu, sambil, kemudian, dll
Contoh:
Suraya dan Yati ke sekolah
Dia bangun kemudian berjalan
- Kesalahan dalam pembentukan ayat gabungn berlaku apabil ayat-ayat tunggal yang membentuk ayat gabungan tidak
digabungkan dengan betul.
Contoh:
Mereka akan melancong ke Pualu Tioman atau Pulau Langkawi? (salah)
Mereka akan melancong ke Pualu Tioman atau ke Pulau Langkawi? (betul)
Baik yang kaya atau miskin datang ke rumahnya. (salah)
Baik yang kaya atau yang miskin datang ke rumahnya. (betul)
2) Ayat tergantung
- Ayat mesti terdiri daripada subjek dan predikat
- Dalam susunan ayat biasa, letaak subjek di depn dan letak predikat di belakang.
Contoh:
Budak itu / menangis
Subjek / predikat
- Dalam susunan ayat songsang, letak subjek di belakang dan predikat di depan.
Contoh:
Siapakah / gadis itu?
Predikat / subjek
3) Bentuk ujaran yang tidak mempunyai subjek atau predikat disebut sebagai ayat
tergantung
4) Ayat tergantung terjadi apabila ujaran itu bermula dengan kata sendi, kata hubung, kata
kerja dan kerana penggunaan kata yang salah.
Contoh:
Di seluruh negara mengalami banjir (salah)
Seluruh negara mengalami baanjir (betul)
Dengan kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini (salah)
Kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini (betul)
Yang manakah betul? (salah)
Yang manakah yang betul? (betul)
Panduan Untuk Ejaan Yang Gramatis

anti
anti
anti
anti
anti
anti

SALAH
agama
dadah
Israel
kapal selam
komunis
lelaki

BETUL
antiagama
antidadah
anti-Israel
antikapal selam
antikomunis
antilelaki

anti nuklear
anti perang
anti sosial
anti-aparteid
anti jenayah
dwi bahasa
dwi budaya
dwi bulanan
dwi cabang
dwi cara
dwi fokus
dwi fungsi
dwi tahunan
eka atom
eka bahasa
eka fungsi
eka suku kata
eka warna
pasca ijazah
pasca merdeka
pasca modenisme
pra kata
pra Olimpik
pra sejarah
pra-moden
pra-sekolah
pra-syarat
pro aktif
pro Barat
pro kemerdekaan
pro-pembangkang
sub tajuk
sub-judul
sub-kelas
sub-kontraktor
sub-seksyen
sub-standard
tata nama
tata rias
tata susila
tata-tertib
tatatur / tata atur

antinuklear
antiperang
antisosial
antiaparteid
antijenayah
dwibahasa
dwibudaya
dwibulanan
dwicabang
dwicara
dwifokus
dwifungsi
dwitahunan
ek atom
ekabahasa
ekafungsi
ekasuku kata
ekawarna
pascaijazah
pascamerdeka
pascamodenisme
prakata
pra-Olimpik
prasejarah
pramoden
prasekolah
prasyarat
proaktif
pro-Barat
prokemerdekaan
propembangkang
subtajuk
subjudul
subkelas
subkontraktor
subseksyen
substandard
tatanama
tatarias
tatasusila
tatatertib
tataatur

KESILAPAN EJAAN (KATA)


KESILAPAN EJAAN (KATA)
SALAH
auto matif
audien
agreget
arithmetik
agen (wakil)
ampangan
aked
akitek
analisa
atlit
atnik
anggrik
baucer
bistari
bowling
buffet
bumiputra
buroh
calun
cocok (tusuk)
cucuk (sesuai)
catit
cendiawan
cop
dasyhat
dialog
definasi
deligasi
deraf
durhaka
efisyen
ekur
ehsan
engzos
ekslusif
ekspot
ekspress
emel
engkar
fadhilat
fax
faksimili
Febuari
gembeling / gembeleng
SALAH
lojik
losyen
letrik
lojistik
maksima
manafaat
masaalah
mee
mekanisma
mencatit
mengenengahkan
megenepikan
mengujudkan
mengwujudkan
mentera
merbahaya
minima
munshi

BETUL
automotif
audiens
agregat
aritmetik
ejen (wakil)
empangan
arked
arkitek
analisis
atlet
etnik
anggerik
baucar
bestari
boling
bufet
bumiputera
buruh
calon
cucuk (tusuk)
cocok (sesuai)
catat
cendekiawan
cap (cetak)
dahsyat
dialog
definisi
delegasi
draf
derhaka
efisien
ekor
ihsan
ekzos
eksklusif
eksport
ekspres
e-mel
ingkar
fadilat
faks
faksimile
Februari
gembleng
BETUL
logik
losen
elektrik
logistik
maksimum
manfaat
masalah
mi
mekanisme
mencatat
mengetengahkan
megetepikan
mewujudkan
mewujudkan
mantera
berbahaya
minimum
munsyi

SALAH
geraf
geharu
hajjah
hurmat
ide
idap
iktizam
impot
injin
inspekter
insuran
Insyaallah / Insya Allah
istihar
istirehat
isya
justru
jeket
kampong
kapitalisma
katun
kefeteria
komidi
komisyen
kondaktor
konsotium
kontrek
korum
kaptain
karenah (ragam)
kelender
keredhaan
kerinting
kianat
ko-kurikulum
kolestrol
komersil
komplek
kontingen
lagenda
lakun
lapuran
lebel
lencungan
leukimia
SALAH
protin
pekej
pesonal (kakitangan)
petrolium
platfom
profail
profesyenal
sekala
sekelian
sekim
sessi
setor
siksa
silaturrahim
snooker
stesyen
stokin
sunnah

BETUL
graf
gaharu
hajah
hormat
idea
hidap
iltizam
import
enjin
inspektor
insurans
insya- Allah
isytihar
istirahat
isyak
justeru
jaket
kampung
kapitalisme
kartun
kafeteria
komedi
komisen
konduktor
konsortium
kontrak
kuorum
kapten
kerenah
kalendar
keredaan
keriting
khianat
kokurikulum
kolesterol
komersial
kompleks
kontinjen
legenda
lakon
laporan
label
lencongan
leukemia
BETUL
protein
pakej
personel
petroleum
platform
profil
profesional
skala
sekalian
skim
sesi
stor
seksa
silaturahim
snuker
stesen
stoking
sunah

nasionalisma
odit
oditorium
optima
organisme
otomatik
otomobil
pamir
paspot
patriotisma
pehak
pelancung
pemerosesan
pemilekan
pengembala
pengemblengan
pensil
perabut
perihatin
perlaburan
perlancaran
perletakan
pertunjukkan
pesaraan
pesiaran
plan
profession
prosidur

nasionalisme
audit
auditorium
optimum
organisma
automatik
automobil
pamer
pasport
patriotisme
pihak
pelancong
pemprosesan
pemilikan
penggembala
penggemblengan
pensel
perabot
prihatin
pelaburan
pelancaran
peletakan
pertunjukan
persaraan
persiaran
pelan
profesion
prosedur

sabsidi
sanwic
selinder
skima
spesis
stem
talipon
taugeh (sayuran)
trampil
tulin
ugama
usek
warong
vokasyenal
yunit

subsidi
sandwic
silinder
skema
spesies
setem
telefon
tauge
terampil
tulen
agama
usik
warung
vokasional
unit