Anda di halaman 1dari 8

1.

BIMBINGAN
1.1

Definisi

Terdapat pelbagai takrif yang telah diberikan oleh tokoh pendidikan. Antaranya :
Alice Crow (1964) menjelaskan
bimbingan sebagai bantuan yang
diberi kepada seseorang individu
bagi menentukan matlamat jangka
pendek dan panjang, merancang
cara-cara bertindak serta
memperbaik sikap dan tingkah laku
dalam aspek-aspek yang perlu.

McDaniel dan Shaftel (1956)


menyatakan bimbingan ialah satu
pola khidmat yang merangkumi
orientasi maklumat pendidikan
pendidikan dan kerjaya, inventori
individu, kaunseling, penempatan
dan aktiviti susulan.

Shertzer dan stone (1974)


menerangkan bimbingan sebagai
suatu proses yang membantu
individu memahami diri mereka dan
dunia mereka. Individu tersebut akan
dibantu oleh guru bimbingan atau
kaunselor agar menyedari segala
kekuatan dan kelemahan diri
mereka.

Berdasarkan Dewan Bahasa dan


Pustaka (DBP), bimbingan
bermaksud perbuatan membimbing,
memberi petunjuk, mengajar
sehingga selesai sesuatu kerja atau
tugas.

George, R.L. dan Cristiani, T.S.


(1995) menjelaskan bimbingan
sebagai kegiatan memberikan
maklumat yang berkaitan dengan
minat dan keperluan peribadi murid
seperti maklumat pendidikan, sosial
atau vokasional.

D.W. Lefever (1970) menjelaskan


bimbingan sebagai suatu proses
pendidikan yang berlanjutan,
tersusun dan sistematik.

Terdapat banyak lagi definisi lain yang menjelaskan definisi bimbingan. Secara
umumnya,

bimbingan

merujuk

kepada

proses untuk

membantu

individu

meningkatkan pemahaman dan kemahiran bagi menangani isu -isu dan cabarancabaran dalam kehidupan secaran berkesan. Othman Mohamed (2000),mengatakan
bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Ia melibatkan usaha
memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan
agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yangmenerimanya. Lazimnya bagi
penentuan kebajikan dan perkembangan dirinya.
Selain itu, bimbingan juga bermaksud memberi nasihat dan panduan kepada
seseorang yang kebiasaannya menghadapi sesuatu masalah. Dengan erti kata
lain,bimbingan adalah suatu proses untuk membantu individu memahami dirinya
dandunia di sekelilingnya supaya ia boleh menggunakan kebolehan, keupayaan dan
bakat yang ada dengan sepenuhnya. (Suradi Salim, 1996).

Kesimpulannya, pembimbing tidak menentukan cara-cara individu itu memenuhi


kehendak, keperluan atau minatnya. Kesemuanya diikhtiarkan oleh individu itu sendiri.
Perkhidmatan bimbingan yang diberi kepada murid-murid bertujuan membantu mereka
mengembangkan diri secara maksimum sejajar dengan kebolehan dan minat mereka.

1.2

Objektif

Objektif perkhidmatan bimbingan seperti yang disenaraikan dalam buku panduan


Pelaksanaan Khidmat Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah, Kementerian Pelajaran
Malaysia ( 1993 ) adalah seperti berikut :

Menyediakan perkhidmatan pemulihan seperti membantu


murid-murid mengatasi masalah akademik, sosioemosi
dan kerjaya.

Memberikan khidmat penyuburan dan pengayaan meliputi


semua aspek perkembangan murid-murid. Hal ini dapat
dilakukan dengan menyediakan peuang kemudahan dan
pengalaman sejajar dengan kemampuan dan potensi.

Menyediakan khidmat pencegahan seperti


menghindarkan murid-murid daripada terlibat terlibat
dalam masalah disiplin, tingkah laku yang tidak bersopan,
penyalahgunaan dadah dan sebagainya.

Menyediakan perkhidmatan kaunseling krisis.

1.3

Prinsip

Menurut kamus dewan ( 2007 ), prinsip ialah dasar yang menjadi pokok sesuatu
pemikiran atau tindakan. Prinsip-prinsip berikut akan menjadi asas dalam pengelolaan
dan pentadbiran perkhidmatan bimbingan di sekolah-sekolah. Antaranya :

Bimbingan ialah tugas pendidikan. Bimbingan menolong murid menjadi


anggota masyarakat yang berguna serta sejajar dengan kehendak
aspirasi masyarakat dan negara.

Bimbingan ialah satu proses pengetahuan. Bimbingan membantu


seseorang murid secara menyeluruh dengan mengambil kira minat,
bakat, keperluan, kelebihan dan kelemahan seseorang itu.

Bimbingan dijalankan dengan kepercayaan bahawa setiap murid


berupaya untuk berkembang dan berubah ke arah yang positif dan
berguna.

Pembimbing hendaklah bersifat terbuka, tidak menghukum, sabar serta


mudah ditemui.

Bimbingan lebih bertujuan untuk mencegah daripada membaiki.


Bimbingan juga menolong murid memahami kelemahan-kelemahan
serta memberikan penekanan kepada kekuatan-kekuatannya.
Kekuatan-kekuatan hendaklah diperkukuh untuk membantu murid ke
arah pencapaian matlamat terhadap pembimbing.

2.0

KAUNSELING
2.1 Definisi
Kaunseling

berasal daripada

perkataan

Bahasa

Inggeris

Counseling.

Kaunseling merupakan suatu proses perhubungan menolong yang sistematik


berasaskan prinsip psikologi. Kaunseling juga adalah suatu proses interaksi dua hala
yang membolehkan seseorang individu memahami diri dan situasinya. Selain itu,
kaunseling bermaksud proses teratur yang melibatkan perbincangan rapi mengenai
tentang masalah yang dihadapi oleh seseorang dan usaha mengatasi dan
menyelesaikannya menerusi bimbingan dan nasihat. Kaunseling telah diberikan
pelbagai definisi oleh beberapa orang tokoh. Antaranya :

Shertzer dan Stone (1974)


telah mentakrifkan kaunseling
sebagai suatu proses interaksi
yang membolehkan individu
itu memahami diri dan
persekitarannya.

Corey (1977) berpendapat


kaunseling ialah proses di
mana klien diberi kesempatan
untuk meneroka aspek diri
yang menimbulkan kesulitan
baginya.

Boy dan Pine (1968)


menyatakan kaunseling ialah
suatu perhubungan
bersemuka di mana seorang
klien mendapatkan bantuan
daripada seorang kaunselor.

Arbuckle (1965) menjelaskan


kaunseling ialah proses
membantu klien melihat siapa
sebenar dirinya, apa yang
dimilikinya dan apa yang dia
tidak boleh buat dengan
mudah, apa yang sukar untuk
dicapai dan apa yang tidak
boleh dicapai langsung.

McLeod, J. (2007)
menjelaskan kaunseling
sebagai satu aktiviti yang
mana seseorang yang
bermasalah menjemput dan
membenarkan seorang
individu lain membina
hubungan istimewa
dengannya.

Hansen, J. (1972)
mendefinisikan kaunseling
sebagai proses yang
membantu klien mempelajari
cara-cara baharu untuk
mengendali dan
menyesuaikan diri dengan
situasi hidup.

George, R.L. dan Cristiani,T.S.


(1995) menyatakan
kaunseling merupakan satu
perhubungan dan juga proses
yang menolong orang
membuat pilihan serta
menyelesaikan masalah.

Smith, G.E. (1980)


mengatakan kaunseling ialah
proses di mana seirang
kaunselor membantu seorang
individu (klien) mentafsir
fakta-fakta yang berkaitan
dengan suatu pilihan,
perancangan ataupun
penyesuaian yang perlu
dibuat.

McDaniel Shaftel (1956)


mentakrifkan kaunseling
sebagai satu siri pertemuan
yang langsung dengan
individu yang bertujuan
membantunya menyesuaikan
diri dengan alam
sekelilingnya.

Delaney dan Eisenberg (1977)


berpendapat kaunseling ialah
satu proses di mana
kaunselor membantu klien
supaya bertingkah laku
dengan cara yang berkesan.

Kesimpulannya, kaunseling boleh ditakrifkan sebagai suatu perhubungan


bersemuka yang bukan semata-mata memberikan nasihat tetapi menggalakkan
perkembangan dan perubahan pada diri klien yang menyebabkan klien berfungsi
dengan lebih berkesan lagi.

2.2

Objektif

Terdapat pelbagai objektif yang telah disenaraikan. Namun, berikut merupakan


objektif kaunseling yang paling utama iaitu :
Membiasakan dirinya dengan hidup berdisiplin yang maksimum
agar mencapai matlamat perkembangan kendiri yang
munasabah.
Mewujudkan perhubungan yang sihat dengan orang lain yang
signifikan seperti ibu bapa, adik-beradik, rakan-rakan dan guruguru.

Memperkembangkan minat, bakat dan kebolehan ke suatu tahap


yang optimum.

Membuat keputusan yang bijaksana serta memahami sebab


mesabab keputusan itu dibuat dan seterusnya sanggup
menanggung risiko akibat keputusan yang dibuatnya.

Meningkatkan keupayaan untuk mencapai kebebasan psikologi


iaitu berkebolehan untuk mengurus hidupnya sendiri.

2.3

Prinsip

Patterson ( 1967 ) mengemukakan prinsip-prinsip kaunseling seperti berikut :

Kaunseling hendaklah menyediakan keadaan-keadaan yang


memudahkan perubahan sukarela itu. Keadaan-keadaan itu adalah
seperti hak individu untuk membuat pilihan sendiri dan hak individu untuk
membuat pilihan sendiri dan hak individu untuk berasa bebas membuat
perubahan tingkah laku.

Kaunseling ialah proses yang bertujuan


mempengaruhi perubahan tingkah laku klien
secara sukarela, iaitu klien itu ingin
mengubah tingkah lakunya dan meminta
kaunselor untuk membantu mengubahnya

Kaunseling dijalankan secara sulit dan


semua bahan perbincangan hendaklah
dirahsiakan.

Biasco, F. ( 1996 ) pula menggariskan kaunseling kepada beberapa prinsip yang


berikut:
Kaunseling mengandaikan
bahawa setiap individu,
termasuk kanak-kanak
berhak membuat
keputusan sendiri dan
bebas membentuk
personaliti sendiri serta
membuat perancangan
hidup sendiri.
Kaunseling
menitikberatkan
perkembangan individu
dari segi masa iaitu masa
silam, masa kini dan
masa hadapan, dan dari
segi bidang iaitu
akademik, sosial dan
peribadi.

Kaunseling adalah untuk


semua individu dan tidak
dihadkan kepada mereka
yang mempunyai
masalah sahaja.
Penekanannya adalah
lebih kepada mencegah
daripada membaiki.

3.0

MATLAMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Membantu pelajar
menghadapi dan
menyelesaikan masalah
yangdihadapi.

Mendorong pelajar untuk


memperkembangkan
potensi diri.

Memberi panduan
kepada pelajar tentang
bidang kerjaya yang
sesuaidengan diri
mereka.

Membentuk sikap positif


pelajar terhadap
pelajaran, sekolah dan
keluarga.

Mempercepatkan
seseorang menjadi
rasional

Membantu membuat
keputusan

Membentuk kemahiran
daya-tindak

Menolong mengubah
tingkah laku

Memperbaiki hubungan
interpersonal

Memupuk semangat
pelajar dalam pelajaran.

4.0

KEPENTINGAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Sering kali kita dapat lihat daripada keratan akhbar yang sentiasa memaparkan

berita mengenai pelajar-pelajar yang terlibat dalam masalah sosial seperti vandalism,
ponteng

sekolah, pergaduhan

dan

bunuh

diri.

Ini

amat

menakutkan

dan

membimbangkan. Dapat dilihat bahawa perkhidmatan bimbingan dan kaunseling amat


penting untuk membendung masalah ini.

Memberikan khidmat pencegahan iaitu menghindarkan pelajar daripada


terlibat dalam perbuatan salah laku seperti tingkah laku tidak berdisiplin,
penggunaan dadah, merokok, laku musnah, peras ugut, menyertai pertubuhan
haram dan tingkah laku sosial yang

Memberikan khidmat penyuburan


dan pengayaan meliputi semua
aspek perkembangan diri pelajar
dengan menyediakan peluang
semua kemudahan dan pengalaman
yang selaras dengan kemampuan
dan fikiran pelajar.

Memberikan khidmat bersifat


pemulihan dengan tujuan
meorientasikan semua pelajar yang
bermasalah peribadi, pelajaran,
kerjaya dan sosial supaya pelajar
mampu untuk menghadapi dan
mengatasi masalah mereka.

5.0

DISIPLIN
5.1

Definisi

Pada lazimnya, masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah hanya berkisar


disekitar kenakalan mereka merosakkan harta benda awam, ponteng sekolah,
merokok, melepak dan seumpamanya. Mereka semakin berani melakukan pelbagai
perbuatan yang bercanggah dengan norma masyarakat dan undang-undang negara.
Namun begitu apabila pelajar sekolah mulai bertindak lebih jauh daripada itu, sesuatu
perlu dilakukan segera untuk membendung mereka daripada terjebak dengan perkaraperkara yang tidak diingini.

P.F
P.F Olivia (1956) berpendapat
disiplin ialah kawalan diri,
kawalan dari luar,
patuhkepada autoriti, dan
cara menetapkan peraturan
atau hukuman.

Mok Soon Sang (1995) pula


menyatakan pada peringkat
sekolah, disiplin adalah
peraturan-pertauran yang
dikenakan ke atas pelajarpelajar dengan tujuan
mengawal tingkah laku
mereka melalui hukuman
atau ganjaran.

Masalah disiplin bermaksud perlanggaran


peraturan dan etika yang telah
digariskan secara sah dalam sesebuah
institusi atau organisasi.