Anda di halaman 1dari 5

REFLEKSI SENI DALAM PENDIDIKAN

NAMA:

ROHANA BINTI ABD.JALIL

PROGRAM:

PPG AMBILAN FEBRUARI 2012

KUMPULAN: BM ( A )
Isu pendidikan

menjadi semakin

kompleks dalam era

perkembangan komunikasi

global tanpa sempadan. Guru-guru perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan
dan kemahiran yang tinggi selaras dengan perkembangan dunia pendidikan yang
semakin mencabar. Guru sentiasa berhadapan dengan tekanan untuk meningkatkan
prestasi pelajar dalam pembelajaran. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013-2025 menggariskan matlamat untuk menyediakan keseramataan akses kepada
pendidikan berkualiti bertaraf antara bangsa. Menurut pentaksiran antarabangsa TIMSS
dan PISA, pelajar Malaysia gagal untuk

menguasai

kemahiran insaniah yang

diperlukan oleh bakal majikan. Pelajar Malaysia hanya berkebolehan mengemukan


semula kandungan matapelajaran yang diikuti tetapi gagal menguasai keupayaan
menaakul, membuat unjuran, dan mengaplikasi pengetahuan secara kreatif dalam
suasana baharu yang berlainan. Murid juga perlu mempunyai ciri kepimpinan untuk
bersaing di peringkat global. Adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang guru
untuk melengkapkan diri dengan ilmu pendidikan yang mampan demi untuk melahirkan
pelajar sebagaimana yang di hasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Pada pendapat saya, guru perlu memberikan

komitmen

yang jitu

untuk

menjadi pendidik, pengasuh dan pengajar kepada pelajar. Guru yang baik adalah guru
yang kreatif dan inovatif dan berkemampuan menarik perhatian atau tumpuan pelajar
untuk belajar dengan lebih yakin dan berkesan. Umpamanya melalui aktiviti seni visual,
muzik dan pergerakan, guru dapat membantu murid-muridnya melibatkan diri secara
aktif dan mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, eksperesi, inkuiri dan
kecerdasan semasa mengikuti pembelajaran. Cara pembelajaran seperti ini akan dapat
menarik perhatian murid dan menimbulkan
tersebut. Kompenan

dalam

keseronokkan kepada pelajar-pelajar

Kursus Seni Dan Pendidikan

merupakan

satu

cara

altenatif yang boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran bagi
memberangsangkan murid untuk mengikuti pelajaran. Seni dalam pendidikan dapat
membantu perkembangan menyeluruh dan seimbang setiap insan dari segi intelek,
19

rohani, emosi dan jasmani selari dengan Falsafah Pendidikan Negara. Seni Dalam
Pendidikan bermatlamat untuk menyediakan guru sekolah rendah dengan pengetahuan
dan kemahiran untuk mengintergrasikan aktiviti Seni Visual, Muzik dan pergerakan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam mata pelajaran lain. Melalui
aktiviti ini, ianya akan dapat mendorong kanak-kanak menggunakan

imaginasi,

ekspresi, inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Integrasi kompenan yang terdapat dalam
Kursus Seni Dalam Pendidikan akan membantu dan memudahkan lagi guru dalam
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.
Seni Dalam Pendidikan adalah merupakan satu

kompenan

yang perlu

diadaptasi dalam satu mata pelajaran. Seni Dalam Pendidikan adalah satu disiplin ilmu
yang perlu diserap masuk oleh guru dalam mata pelajaran yang diajarkan oleh guru.
Seni Dalam Pendidikan menggabungkan tiga elemen penting. Elemen-elemen tersebut
ialah Seni Visual, Seni Pergerakan dan juga Seni Muzik. Dalam Seni Visual ianya lebih
melibatkan lukisan, manakala Seni Pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam
sesuatu aktiviti dan Seni Muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik
yang didengari. Warna merupakan elemen yang penting dalam kehidupan. Tanpa warna
kehidupan akan menjadi tidak bermakna. Semestinya, kehidupan akan menjadi bosan
dan tidak menarik. Warna juga turut digunakan dalam Seni Dalam Pendidikan iaitu
dalam komponen Pendidikan Seni Visual. Warna memainkan peranan yang penting
dalam menggambarkan sesebuah kebudayaan, emosi. dan maksud dalam karya seni
visual. Pendidikan Seni Visual memberikan peluang untuk pelajar

menghayati seni

hasilan pelajar sendiri dan hasil seni kawan-kawan mereka yang lain. Seni boleh
membantu pelajar menerapkan kemahiran menghurai, menganalisis, membanding, dan
membuat penilaian. Ini juga akan memberi memberi peluang untuk pelajar membentuk
keyakinan diri semasa memberi pendapat, membuat huraian dan berhujah. Saya dapati
kursus Seni Dalam Pendidikan memberikan idea kepada saya untuk mewarni
pengajaran saya dengan satu lagi dimensi baru supaya dapat menarik dan mendorong
murid untuk tidak cepat jemu dengan satu-satu pelajaran.
Irama pula merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Irama dapat
dinyatakan sebagai rentak yang berlaku secara berulang. Sesuatu irama itu boleh
dinikmati sewaktu kita mendengar muzik. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik
akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. Dalam
kehidupan kita seharian, kita semestinya akan menemui pelbagai irama. Sebagai contoh
20

bunyi tapak kaki, bunyi degupan jantung, bunyi tangan bertepuk, bunyi titisan air di sinki
dan lain-lain lagi. Semua ini merupakan irama yang wujud disekeliling kita. Tanpa kita
sedari,irama berlaku setiap masa. Dalam pendidikan Muzik, irama digambarkan sebagai
sesuatu susunan corak yang berulang dan susunan sekata yang mewujudkan
pergerakan. Kanak-kanak akan mula memahami sesuatu kemahiran yang berbentuk
irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat, bergerak ke kiri dan ke
kanan, menari, melukis corak dan sebagainya. Sebenarnya irama dapat meransang
minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. Tanpa
kehadiran muzik, sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan
merasa cepat bosan. Muzik mempunyai banyak potensi dan skop untuk mempengaruhi
kelakuan dan pemikiran manusia sama ada secara positif seperti menanamkan rasa
taat setia dan cinta akan nusa dan bangsa serta meningkatkan lagi perpaduan negara.
Contohnya dalam lagu Merdeka dan Perajurit Negara, kesetiaan kepada negara
diterapkan dengan jelas. Soal moral adalah sesuatu yang diutamakan dalam proses
pendidikan di Malaysia dan juga dalam proses pembangunan negara pada amnya. Ini
dijelaskan lagi dalam Anjakan 3 yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia

(2013-2025). Di dalam anjakan ini, hasrat Kementerian Pendidikan mahu

melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Di dalam anjakan ini memfokuskan bahawa
pelajar yang meninggalkan alam persekolahan adalah merupakan warga global yang
telah dipupuk dengan nilai teras sejangat dan memiliki identiti nasional yang utuh. Nilai
yang telah dipelajari akan diamalkan akan diamalkan dalam kehidupan harian, yang
akhirnya menghasilkan tingkah laku sivik, seperti peningkatan dalam aktivi sukarela,
penerimaan individu

berlainan bangsa, agama dan etnik, menghindari perbuatan

rasuah dan jenayah serta menunjukkan tingkah laku amanah dan berintegriti. Selain itu
setiap pelajar yang tamat persekolahan bersedia menjadi pemimpin bagi diri dan
keluarga mereka, pemimpin kepada komuniti dan negara. Satu cara yang boleh
digunakan untuk merealisasikan Anjakan 3, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
( 2013-2025 ), adalah dengan menerapkan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran.
Banyak

lagu

yang mengandungi lirik berkenaan nilai-nilai murni

yang baik boleh

diajarkan kepada pelajar bermula daripada Pra Sekolah lagi. Lirik berkenaan nilai-nilai
murni ini apabila dimasukkan dengan melodi akan memudahkan murid menghayati
dan mengingati isi pelajaran yang disampaikan guru. Nilai-nilai murni dapat diserapkan
dalam sanubari pelajar dengan cara yang santai dan tidak memaksa murid untuk rasa

21

tertekan semasa belajar. Contoh-contoh lagu yang mempunyai nilai murni seperti lagu
Keluarga Bahagia, Mari Bersolat dan sebagainya.
Selain itu, kehadiran irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung
menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan
bersemangat. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktviti seperti
melompat sambil mengikut irama muzik. Irama yang diaplikasikan dalam pengajaran
akan menjadikan pelajar banyak melakukan pergerakan. Elemen-elemen seni yang ada
dalam Kursus

Seni Dalam Pendidikan ini menjadi satu penghubung

yang dapat

memperkukuhkan dan menjadikan pengajaran lebih efektif dan kreatif. Kanak-kanak


akan menjadi lebih terdorong untuk memahami sesuatu perkara secara seronok. Guruguru

hanya perlu mengambil langkah

memanipulasikan elemen seni

di dalam

pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan.


Menurut Kenneth M.Lansing ( 1973 ) dalam bukunya Art, Artist dan Art Education
dalam Ismail Bin Saiman dan Rakan ( 2014), menyatakan bahawa aktviti pendidikan
seni yang wujud boleh berfungsi sebagai satu cabang komunikasi. Kebolehan guru
dalam menyampaikan pengajaran dan menggunakan kaedah yang betul akan dapat
memenuhi keperluan. Selain itu, guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum
dan menguasai Sukatan Pelajaran Tahunan. Guru perlu bijak untuk mengolah dan
menyesuaikan aktiviti dengan kemahiran yang ada dalam sukatan pelajaran tahunan.
Tindakan ini penting

supaya murid dapat menguasai kemahiran yang hendak

disampaikan melalui aktiviti yang disediakan oleh guru.

Guru boleh menyampaikan

kemahiran di dalam sesuatu mata pelajaran dengan menggunakan teknik, pendekatan


dan strategi yang tertentu dengan menggunakan pengetahuan yang dipelajari daripada
Kursus Seni Dalam Pendidikan. Seni Dalam Pendidikan sebenarnya memberi peluang
kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekeliling mereka, seperti benda yang
dilihat,

benda yang boleh disentuh, dan benda yang boleh digerakkan. Pelajar akan

berfikir dalam setiap aktviti pembelajaran yang mereka lakukan. Aktiviti pembelajaran ini
secara tidak langsung, ia mengajar murid untuk menguruskan sumber imaginasi,
kreativiti, pemikiran, serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif.
Di sini satu kesimpulan boleh dibuat bahawa Seni Dalam Pendidikan adalah
sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam pengajaran sesuatu
mata pelajaran, guru boleh menggunakan pendekatan Seni Dalam Pendidikan bagi

22

merangsang dan memupuk minat pelajar untuk belajar dengan lebih menyeronokkan.
Oleh itu, guru harus mengaplikasikan kompenan dalam Seni Dalam Pendidikan semasa
sesi pengajaran untuk memastikan penyampaian guru menjurus ke arah pembelajaran
yang berkesan. Aktiviti pengajaran yang melibatkan pelajar secara aktif seperti yang
disarankan oleh Kursus Seni Dalam Pendidikan adalah satu disiplin ilmu yang perlu
diterapkan oleh guru dalam pengajaran. Seni Dalam Pendidikan adalah satu disiplin ilmu
yang akan terbentuk bersama-sama akhlak dan tabiat seseorang seperti jujur, rajin
serta sabar. Apabila unsur Seni Dalam Pendidikan ini diserapkan, suatu pembelajaran
itu akan menjadi lebih lengkap dari pelbagai aspek.

23

Anda mungkin juga menyukai