Anda di halaman 1dari 15

MEMO

MERAH PADAM
BIRU SUSUN SEMULA
HIJAU TAMBAH
HITAM FORMAT/EJAAN

Rujuk web dbp untuk kesesuaian penggunaan kosa kata dalam kajian ini
http://prpm.dbp.gov.my/
http://etesis.dbp.gov.my/
FORMAT FONT ARIAL BUKAN TIMES NEW ROMAN
SEMUA TAJUK HURUF BESAR
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU
MELAKA
JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
PJM 3163
PENYELIDIKAN TINDAKAN 1

MENINGKATKAN TEKNIK ASAS LARIAN MURID DENGAN PENGGUNAAN VIDEO

MOHD KHAIRULFAIZ BIN TAHIR


810701-01-5585
SEKOLAH KEBANGSAAN SRI TANGKAK
LEDANG, JOHOR

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH RENDAH
(AMBILAN FEB 2012)
MEI 2015

BIL
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

PERKARA
PENGHARGAAN
TAJUK KAJIAN:
KOORDINASI SEMASA AKTIVITI PERGERAKKAN
LOKOMOTOR
NAMA PENYELIDIK
NAMA SEKOLAH
PENDAHULUAN
TINJAUAN LITERATUR
FOKUS KAJIAN / ISU KEPERIHATINAN
OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN
KUMPULAN SASARAN
TINDAKAN YANG DICADANGKAN
REFLEKSI
LAMPIRAN
RUJUKAN

KANDUNGAN

MUKA SURAT
2
3

4
5
5
6
7
9
17
18
20

HALAMAN

1.0 PENDAHULUAN
1.1. PENGENALAN
2.0 TINJAUAN LITERATUR
3.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN
4.0 OBJEKTIF KAJIAN
4.1. Objektif Umum
4.2. Objektif Khusus
4.3. Soalan Kajian
5.0 KUMPULAN SASARAN
5.1. Senarai Nama Murid Yang Dipilih
6.0 TINDAKAN YANG DICADANG
6.1. Perancangan Tindakan
6.1.1.
Metodologi Cara pelaksanaan ujian (Ujian Pra/ Ujian Pasca)
6.2. Instrumen soal selidik
6.3. Perancangan Cara Mengumpul Data
6.3.1. Ujian Pra
6.3.2. Ujian Pasca
6.3.3. Soal Selidik
6.4. Perancangan Cara Mengalisis Data
6.5. Perancangan Pelaksanaan Tindakan
6.5.1. Jadual Pelaksanaan Kajian
6.5.2. Anggaran Kos Kajian
7.0 RUJUKAN
8.0 LAMPIRAN
8.1. Borang Skor Kemahiran Ujian Pra/Pasca
8.2. Borang Soal Selidik

1.0

PENDAHULUAN
1.1. PENGENALAN

Multimedia didefinisikan sebagai satu pakej bahan yang mengandungi kombinasi teks,
grafik, animasi, audio dan video (Norhayati Abd Mukti & Siew Pei Hwa, 2004). Merujuk
laman sesawang Pusat Rujukan Persuratan Melayu, Kamus Dewan Edisi ke-4 (2015)
memberi makna multimedia sebagai kata gabungan yang menunjukkan banyak dan
kepelbagaian alat atau perantara komunikasi ataupun perhubungan. Kelebihan multimedia
selain dari pemudah cara ia juga adalah sebagai pengganti atau menyokong kepada p&p
serta sesi latihan yang dikendalikan oleh guru atau jurulatih dalam menyampaikan maklumat
kepada para pelajar (Heinich, R, Molenda, M, Russel, J. D & Smaldino, 2002).
Perkembangan multimedia telah membantu guru dalam meningkatkan teknik
pengajaran dan pengajaran masa kini (NAMA,TAHUN). Bagi seseorang guru, kemahiran
teknologi multimedia banyak menolong dalam tugas harian seperti mencari maklumat untuk
pengajaran, menyediakan bahan bantu mengajar, membina jadual waktu, dan penggunaan
statistik untuk penilaian pelajar (Noriati A. Rashid et al, 2012).
Kemahiran pengintegrasian multimedia dalam p&p (p&p) boleh membantu guru
melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan profesional untuk meningkatkan
kecekapan proses dan keberkesanan p&p (Noriati A Rashid et al, 2012). Oleh itu, melalui
penggunaan multimedia dalam p&p telah membuka lembaran baru kepada guru untuk
menyampaikan ilmu kepada murid dengan lebih mudah dan cepat. Antara tujuan
pengintegrasian multimedia dalam p&p adalah untuk meningkatkan kefahaman dan
penguasaan pelajar terhadap pelajarannya (Noriati A Rashid et al, 2012). Secara tidak
langsung, ia dapat menarik minat murid untuk belajar dan memahami tentang ilmu yang
disampaikan oleh guru.
Penggunaan multimedia dalam sukan juga tidak terkecuali dalam menyampaikan
sesuatu kemahiran, teknik dan taktikal kepada murid. Oleh itu, penggunaan multimedia
dapat diaplikasikan kepada meningkatkan teknik asas larian murid dalam sukan olahraga.
Teknik asas larian terbahagi kepada 3 fasa iaitu teknik permulaan larian, teknik asas larian
dan teknik asas menamatkan larian. Berpandukan penggunaan p&p menggunakan
multimedia, murid akan dapat memahami dengan lebih cepat dalam teknik asas larian. Ini
disokong oleh pendapat Abang Ismail Abang Haji Julhi, Mohd. Taib Harun (2007), kaedah
multimedia dalam sukan akan berjaya menarik minat pemain-pemain untuk mengaplikasi
dan seterusnya mempraktikkan kemahiran.

Penggunaan multimedia yang akan digunakan dalam kajian ini adalah video
MULTIMEDIA video akan digunakan dalam
2.0

TINJAUAN LITERATUR

Ramai pengkaji yang telah menjalankan kajian mengenai peningkatan sesuatu kemahiran
melalui multimedia dalam latihan. Antaranya, Menurut Abang Ismail Abang Haji Julhi, Mohd.
Taib Harun (2007), kajian tentang keberkesanan penggunaan multimedia terhadap
penguasaan kemahiran sukan bola baling yang memberi fokus terhadap kemahiran APA
YANG MENGGUNAKAN MULTIMEDIA permainan bola baling. Kajian ini bertujuan untuk
melihat implikasi penggunaan multimedia dalam sukan bola baling. Dapatan kajian tersebut
menunjukkan kaedah multimedia dalam sukan bola baling akan berjaya menarik minat
pemain-pemain untuk mengaplikasi dan seterusnya mempraktikkan kemahiran yang
ditunjukkan dalam cakera padat. MANAKALA Ukasyah Dzul Bahak, Zulkifli Mat Som (2013),
kajian tentang PENGGUNAAN multimedia DAPAT meningkatkan kemahiran menjaring atas
kepala dalam permainan bola baling menggunakan multimedia.

Dapatan kajian

menunjukkan kemahiran menjaring atas kepala dalam permainan bola baling dapat
ditingkatkan menggunakan kaedah multimedia.

Kedua-dua kajian tersebut dapat

dirumuskan bahawa penggunaan multimedia mampu menarik minat murid dalam sesi p&p
malah dapat meningkatkan kemahiran murid dengan menggunakan multimedia.
Mohd. Arif dan Mohd. Jasmy (2002), TELAH menjalankan kajian tentang implikasi
teknologi maklumat dan komunikasi ke atas gaya pengajaran Pendidikan Jasmani yang
memberi fokus terhadap kemahiran permainan bola tampar. Kajian ini bertujuan untuk
melihat implikasi penggunaan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Jasmani bagi
kemahiran bola tampar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa PENGGUNAAN multimedia
mampu mengubah gaya pengajaran seseorang guru Pendidikan Jasmani dalam
meningkatkan lagi kemahiran permainan bola tampar. Implikasi daripada kajian ini juga
mendapati bahawa masyarakat umumnya seharusnya sedar dan tahu bahawa aplikasi
multimedia berkemampuan dijadikan sebagai tutor yang berkesan dalam era dunia tanpa
sempadan.
Kajian Perzylo (1993) dalam Mohd. Arif dan Mohd. Jasmy (2002), multimedia
mengintegrasikan corak terbaik di antara pelbagai corak pembelajaran. Antara kebaikan
yang

bermakna

dalam

penggunaan

multimedia

untuk

pembelajaran

termasuklah

persembahan maklumat pelbagai gaya pembelajaran. Di samping itu, pembelajaran dengan


kelajuan sendiri dan pelajar dapat menguasai setiap peringkat, selain dapat menambahkan

capaian kepada pendidikan dalam subjek tertentu walaupun kekurangan tenaga pengajar
dalam mata pelajaran tertentu. Kaedah PENGGUNAAN multimedia juga memberi
persembahan maklumat yang dapat dilihat serta menarik dengan satu persembahan secara
berbunyi yang menambahkan minat, meningkatkan daya peringatan dan memperbaiki kadar
kejayaan. Kelebihan yang lain pula ialah, penambahan kawalan dan kebebasan adalah
diperkenalkan ke atas proses pembelajaran.
Melalui dapatan dari kajian-kajian lepas, penggunaan multimedia mendapat tempat
daripada kalangan penyelidik untuk menguji keberkesanan dalam meningkatkan sesi
pengajaran & pembelajaran dan memberikan persembahan yang memberangsangkan
dalam meningkatkan kemahiran latihan sukan.

Kajian-kajian tersebut menjelaskan

penggunaan multimedia amat bersesuaian dalam bidang pendidikan serta menepati sistem
latihan sukan dan permainan.

Dari kajian-kajian yang ditemui, para pengkaji hanya

tertumpu kepada permainan sahaja. Masih belum ada lagi kajian penggunaan multimedia
dalam bidang sukan olahraga. Oleh itu, pengkaji akan menguji keberkesanan penggunaan
multimedia dapat meningkatkan teknik asas larian terhadap murid-murid.

3.0

FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN


Kajian ini bertujuan mengkaji penggunaan multimedia @ video terhadap peningkatan

penguasaan murid dalam teknik asas larian. Melalui penggunaan multimedia, murid akan
dipaparkan cara pergerakan dan perlakuan dengan teknik yang betul. Kajian ini penting
kerana penggunaan multimedia mampu membantu murid meningkatkan kefahaman teknik
asas larian dengan mudah.
Oleh itu, pengkaji akan melaksanakan satu pemerhatian berstruktur melalui ujian pra
yang merupakan ujian awal untuk memperoleh data bagi mengenal pasti masalah sebenar
yang wujud dalam teknik asas larian. Semasa ujian dijalankan, pengkaji akan menyediakan
jarak larian sejauh 30 meter. Setiap orang murid hanya dibenarkan dua kali percubaan

sahaja.

Murid akan dinilai berdasarkan perlakuan yang memenuhi teknik asas larian.

Terdapat tiga kriteria yang dinilai oleh pengkaji iaitu teknik asas permulaan larian, teknik
asas berlari, dan teknik asas menamatkan larian. INI BOLEH DIMASUKKAN DALAM
LANGKAH TINDAKAN KAJIAN
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.0

NAMA
AHMAD MUHAIMIN B MOHD KHALID
MUHAMMAD HAKIM B ABDUL LATIF
MUHAMMAD HAKIM BIN ABDULLAH
MUHAMMAD HAZIM BIN HUSNY
MUHAMMAD KHAIRUL ASYRAF B HASNUL HADI
MUHAMMAD KHAIRUL FITRI BIN HASNUL HADI
MUHAMMAD LUQMAN AKID BIN ABDUL KARIM
MUHAMMAD NASRUL IQBAL BIN MALLEY
MUHAMMAD NUR IMAN BIN MOHD HISHAM
MUHAMMAD ZIKRI B ZAKIFRI

JANTINA
Lelaki
Lelaki
Lelaki
Lelaki
Lelaki
Lelaki
Lelaki
Lelaki
Lelaki
Lelaki

MARKAH
8/8
3/8
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
3/5
3/5
2/5

UMUR
10 tahun
10 tahun
10 tahun
10 tahun
10 tahun
10 tahun
10 tahun
10 tahun
10 tahun
10 tahun

OBJEKTIF KAJIAN
4.1. Objektif Umum :i.
Meningkatkan kemahiran murid dalam MEMAHAMI teknik asas larian.
4.2. Objektif Khusus :Meningkatkan kemahiran teknik asas larian yang merangkumi tiga kriteria iaitu
teknik asas berlari, teknik asas permulaan dan tenik asas menamatkan larian.

Soalan Kajian :Adakah penggunaan video membantu murid memahami teknik asas larian? SOALSELIDIK
Adakah penggunaan video meningkatkan kemahiran teknik asas permulaan larian? UJIAN
PRA/PASCA DATA SEBELUM DAN DATA SELEPAS
Adakah penggunaan multimedia meningkatkan kemahiran teknik asas berlari? UJIAN
PRA/PASCA DATA SEBELUM DAN DATA SELEPAS
Adakah penggunaan multimedia meningkatkan kemahiran teknik asas menamatkan larian?
UJIAN PRA/PASCA DATA SEBELUM DAN DATA SELEPAS
Adakah penggunaan multimedia meningkatkan kemahiran teknik asas larian Sebelum dan
selepas? UJIAN PRA/PASCA DATA SEBELUM DAN DATA SELEPAS

5.0

KUMPULAN SASARAN
Kumpulan sasaran ialah murid Tahun Empat seramai 10 orang murid lelaki yang

bersekolah di SK Sri Tangkak, Ledang, Johor. Murid-murid dipilih melalui kelemahan


pelaksanaan amali ketika p&p dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Rasional untuk

memilih murid-murid ini kerana mereka tidak dapat mengaplikasikan pengajaran dengan
baik dalam teknik asas larian tanpa menggunakan multimedia.
5.1. Senarai SUBJEK @ RESPONDEN Nama Murid Yang Dipilih
BIL
NAMA
AHMAD MUHAIMIN B MOHD KHALID
1
MUHAMMAD HAKIM B ABDUL LATIF
2
MUHAMMAD HAKIM BIN ABDULLAH
3
MUHAMMAD HAZIM BIN HUSNY
4
MUHAMMAD KHAIRUL ASYRAF B HASNUL HADI
5
MUHAMMAD KHAIRUL FITRI BIN HASNUL HADI
6
MUHAMMAD LUQMAN AKID BIN ABDUL KARIM
7
MUHAMMAD NASRUL IQBAL BIN MALLEY
8
MUHAMMAD NUR IMAN BIN MOHD HISHAM
9
10 MUHAMMAD ZIKRI B ZAKIFRI
JELASKAN BAGAIMANA DATA @ MARKAH
PENERANGAN ATAU LAMPIRAN BERKAITAN

JANTINA MARKAH
UMUR
Lelaki
3/5
10 tahun
Lelaki
3/5
10 tahun
Lelaki
2/5
10 tahun
Lelaki
2/5
10 tahun
Lelaki
2/5
10 tahun
Lelaki
2/5
10 tahun
Lelaki
2/5
10 tahun
Lelaki
3/5
10 tahun
Lelaki
3/5
10 tahun
Lelaki
2/5
10 tahun
INI DIKUMPULKAN PERLUKAN

6.0 TINDAKAN YANG DICADANG


Pemerhatian berstruktur
Perkara yang hendak dikenal pasti terlebih dahulu ialah melibatkan kriteria-kriteria
perlakuan dalam fasa lakuan teknik asas larian. Pemerhatian berstruktur ini dilakukan
menggunakan senarai semak seperti ditunjukkan pada tajuk cara menganalisis data.
Pengkaji akan menyediakan borang berbentuk Skala Likert iaitu teknik asas larian yang
mengandungi tiga kriteria. Skala Likert terdiri daripada tiga tahap iaitu lemah, sederhana,
dan baik. Contohnya, murid yang lemah mendapat skor (1-2), murid yang sederhana
mendapat skor (3-4), dan murid yang baik mendapat skor (5).
SERTAKAN LAMPIRAN BERKAITAN DAN KEPUTUSAN

6.1. Perancangan Tindakan


JELASKAN DENGAN JADUAL YANG SESUAI KEMUDIAN BARU BERI
PENERANGAN SETIAP LANGKAH YANG DIPILIH
Dalam menjalankan kajian, pengkaji akan melaksanakan pemerhatian
berstruktur melalui ujian pra bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid.
Pemerhatian berstruktur ini dilaksanakan berpandukan tiga kriteria iaitu teknik asas
permulaan larian, teknik asas berlari dan teknik asas menamatkan larian. Hal ini
adalah untuk mendapatkan maklumat awal serta mengenal pasti tahap kemampuan
yang boleh dilakukan oleh murid.

Data yang diperoleh melalui ujian pra akan

memudahkan pengkaji untuk menjalankan kajian ini.

Seterusnya, ia akan

memudahkan pengkaji untuk mengetahui tahap awal murid sebelum latihan


menggunakan multimedia diberikan kepada murid-murid.

Kemudian,

penggunaan

multimedia

ditayangkan

kepada

meningkatkan teknik asas larian ke tahap yang lebih baik.

murid

bagi

Pengkaji akan

memberikan penerangan kepada murid melalui tayangan multimedia diikuti dengan


latihan teknik asas larian. Tempoh latihan dijalankan selama seminggu di mana
latihan dijalankan 5 hari dalam hari persekolahan.

Latihan ini bertujuan untuk

memastikan murid-murid dapat menguasai kemahiran teknik asas larian dengan


sempurna dan selamat.
Setelah tamat menjalani latihan, pengkaji akan melaksanakan ujian pasca.
Ujian pasca ini merangkumi tiga kriteria iaitu teknik asas permulaan larian, teknik
asas larian dan teknik asas menamatkan larian sama seperti ujian pra. Seterusnya,
pengkaji akan mengumpul data berpandukan keseluruhan kriteria yang telah
dilaksanakan untuk menilai semula keberkesanan tahap penguasaan murid. Melalui
data, pengkaji akan menganalisis dengan teliti dan terperinci bagi mengesahkan
data yang telah diperoleh.
SERTAKAN INTERVENSI @ RAWATAN YANG TELAH DIJALANKAN, LANGKAH2 YANG
DIAMBIL DIPERINCIKAN
6.2. Perancangan Cara Mengumpul Data
6.2.1. Ujian Pra
APAKAH UJIAN YANG DIGUNAKAN PERLU DIJELASKAN BAGI MEMBERI INFO
TERHADAP PEMBACA KAJIAN INI-SERTAKAN LAMPIRAN YANG BERKAITAN
Ujian pra akan diberikan kepada kumpulan kajian setelah membuat
pemerhatian terhadap murid. Ujian pra diberikan untuk mengukur perbezaan
jumlah ketepatan murid dalam teknik asas larian yang merangkumi tiga
kriteria. Setiap murid akan diberikan dua percubaan dan pengkaji akan
merekodkan data dalam borang disediakan.

Data yang diperoleh akan

digunakan untuk membuat perbandingan di dalam ujian pasca nanti.


Perbandingan data akan dipaparkan dalam bentuk graf bagi memudahkan
proses interpretasi data.
6.2.2. Ujian Pasca
APAKAH UJIAN YANG DIGUNAKAN PERLU DIJELASKAN BAGI MEMBERI INFO
TERHADAP PEMBACA KAJIAN INI-SERTAKAN LAMPIRAN YANG BERKAITAN
Ujian pasca dijalankan selepas pengajaran menggunakan kaedah
multimedia diberikan kepada murid setelah mereka berlatih mengikut jadual
yang telah ditetapkan oleh pengkaji. prosedur ujian adalah sama seperti ujian
pra, iaitu kesemua peserta diberikan dua kali percubaan. Ujian ini bertujuan
untuk mengenal pasti perbandingan antara ujian pra dan ujian pasca yang

telah dijalankan. Data yang diperoleh akan dipaparkan dalam bentuk graf
bagi memudahkan proses perbandingan dan interpretasi data.
6.2.3. Soal Selidik
APAKAH SOALSELIDIK YANG DIGUNAKAN PERLU DIJELASKAN BAGI MEMBERI
INFO TERHADAP PEMBACA KAJIAN INI-SERTAKAN LAMPIRAN YANG
BERKAITAN
Soal selidik ialah suatu alat atau instrumen pengumpulan data yang tidak memerlukan
pengkaji bersoal jawab dengan murid. Soal selidik dibuat bagi mengetahui minat murid
terhadap kaedah multimedia yang digunakan dalam melakukan kemahiran teknik asas
larian. Hanya dua skala yang terlibat dalam soal selidik ini iaitu Ya dan Tidak. Borang soal
selidik ini hanya mempunyai enam soalan berkaitan minat dan kefahaman murid tentang
kaedah multimedia yang digunakan. Borang soal selidik akan di edar setelah tamat ujian
pasca.

Sebelum menjawab, pengkaji akan memberikan penerangan tentang cara

menjawab soalan.

Hal ini adalah bagi memastikan murid faham dan dapat menjawab

soalan dengan betul.

6.3. Perancangan Cara Menganalisis Data


Kajian ini adalah berbentuk eksperimental yang melibatkan ujian pra dan ujian pasca.
Kesemua data yang diperoleh akan dianalisis bagi mendapatkan nilai min dengan
menggunakan Microsoft Office Excel.
Bil.

Seterusnya hasil analisis akan dipaparkan dalam

Aktiviti

1.

Mengenal pasti masalah

2.

Mencari bahan kajian di perpustakaan dan internet

3.

Penulisan Kertas Cadangan Kajian

4.

Perjumpaan bersama Penyelia

5.

7.

Pelaksanaan Ujian Pra


Tayangan multimedia kepada murid dan latihan
teknik asas larian
Pelaksanaan Ujian Pasca dan Soal Selidik

8.

Analisis Data dan Perbincangan

9.

Penulisan Kajian Tindakan

6.

Tarikh Pelaksanaan

10. Perjumpaan bersama Penyelia


bentuk jadual dan juga graf bar bagi memudahkan proses interpretasi data.
6.4. Perancangan Pelaksanaan Tindakan
SIFAR

6.4.1. Jadual Pelaksanaan Kajian


Hari

Tindakan

Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis

Masa

i.

Mengadakan Ujian Pra

i.
ii.
i.
ii.
i.
ii.
i.
ii.

Tayangan Multimedia
Latihan Teknik Asas Larian
Tayangan Multimedia
Latihan Teknik Asas Larian
Tayangan Multimedia
Latihan Teknik Asas Larian
Mengadakan Ujian Pasca
Menjawab Soal Selidik

30 minit
1 jam
1 jam
1 jam
1 jam

6.4.2.
6.4.3. Anggaran Kos Kajian ARIAL
FONT YANG DIGUNAKAN DALAM JADUAL INI TIMES NEW ROMAN - YOOO

Bil

Bahan

Bilangan
unit

Harga seunit
(RM)

1
2.
3.
4.

Kertas A4
Dakwat
Pensel
Komputer Riba

1 rim
4 botol
12 batang
1

5.

LCD

6.

Reben

7.

Skitel

12.00
20.00
1.00
Persendirian
Sumbangan
Sekolah
3.00
Sumbangan
Sekolah

JUMLAH

Jumlah
Harga
(RM)
12.00
80.00
12.00
3.00
107.00

RUJUKAN
Abang Ismail bin Abang Haji Julhi dan Mohd. Taib bin Harun. (2007). Keberkesanan
Penggunaan Multimedia Terhadap Penguasaan Kemahiran Sukan Bola Baling.
Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang.
Heinich, R, Molenda, M, Russel, J. D & Smaldino. 2002. Instructional media and the new
technologies of instruction. United State of America: John Wiley & Sons. Inc.
Mohd. Arif & Mohd. Jasmy. 2002. Implikasi teknologi maklumat dan komunikasi ke atas gaya
pengajaran pendidikan jasmani. Fokus terhadap kemahiran permainan bola tampar.
Prosiding Seminar Kebangsaan profesion perguruan 2002. Universiti Kebangsaan
Malaysia: hlm. 375 391.

Norhayati Abd Mukti & Siew Pei Hwa. 2004. Malaysian Perspective: Designing Interactive
Multimedia Learning Environment for Moral Values Education. Educational Technology
& Society, 7 (4), 143-152.
Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhariah Syed Ahmad, Wan Kamaruddin Wan
Hasan. 2012. Teknologi Dalam P&p, Edisi Kemas Kini, Siri Pendidikan Guru. Shah
Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Ukasyah Dzul Bahak & Zulkifli Mat Som (2013). Prosiding Jilid 2, Seminar Penyelidikan
Pelajar PISMP AMBILAN JANUARI 2010, Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas,
Kuala Lumpur.

LAMAN WEB
http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/seminarpapers/2007/physedn/abgismailIPBLfp.pd
f Dilayari pada Januari 23, 2015
https://panitiapemulihan.wordpress.com/2012/02/20/apa-itu-ujian-saringan-ujian-diagnostik/
Dilayari pada Mac 16, 2015
https://www.academia.edu/8856069/INSTITUT_PENDIDIKAN_GURU_KAMPUS_TEMENG
GUNG_IBRAHIM_JALAN_DATIN_HALIMAH_80350_JOHOR_BAHRU_JOHOR_KEB
ERKESANAN_PENGGUNAAN_MULTIMEDIA Dilayari pada Januari 23, 2015

LAMPIRAN
6.5. Borang Skor Kemahiran Ujian Pra/Pasca
6.6. Borang Soal Selidik Tayangan Multimedia

BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN


Nama : ______________________________________
1. Ujian Kemahiran Teknik Asas Permulaan Larian
Ujian
Teknik Asas Menamatkan Larian
Ujian Pra
Ujian Pasca

Percubaan 1

Percubaan 2

Skor Terbaik

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
/
/
4
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

5
5

2. Ujian Kemahiran Teknik Berlari


Ujian
Teknik Asas Menamatkan Larian
Ujian Pra
Ujian Pasca

Percubaan 1

Percubaan 2

Skor Terbaik

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
/
/
4
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

5
5

3. Ujian Kemahiran Teknik Asas Menamatkan Larian


Nama: Bulan
Ujian
Teknik Asas Menamatkan Larian
Ujian Pra
Ujian Pasca

Percubaan 1

Percubaan 2

Skor Terbaik

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
/
/
4
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

5
5

Ujian Pra
Ujian
Teknik Asas Menamatkan Larian
Skor
Bulan

Percubaan 1

Percubaan 2

Skor Terbaik

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Bintang
Ayim
Anu
Abu
Ayu
Aku
Abi
Abu
Abu
Ujian Pasca
Ujian
Teknik Asas Menamatkan Larian
Skor

Percubaan 1

Percubaan 2

Skor Terbaik

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Bulan
Bintang
Ayim
Anu
Abu
Ayu
Aku
Abi
Abu
Abu
Perbandingan Data Antara Responden@Subjek
Ujian
Teknik Asas Menamatkan Larian
Skor

Ujian Pra

Ujian Pasca

Terbaik

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bulan
Bintang
Ayim
Anu
Abu
Ayu
Aku
Abi
Abu
Abu
Graf
Ujian Pasca
Ujian
Teknik Asas Menamatkan Larian

Percubaan 1

Percubaan 2

Skor Terbaik

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
/
/
4
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Bulan

Skor
5
3-4
1-2

5
5

Pencapaian
Baik
Sederhana
Lemah

LAMPIRAN A
BORANG SOAL SELIDIK TAYANGAN VIDEO UNTUK P&P
Nama : _____________________________________________
Arahan : Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang berkenaan.
Skala
Soalan
Ya

1. Adakah penggunaan VIDEO menarik


perhatian anda untuk belajar?

2. Adakah faham tentang apa yang disampaikan


di dalam tayangan multimedia tersebut?

Tidak

3. Adakah penggunaan multimedia dapat


membantu anda meningkatkan kemahiran
teknik asas permulaan larian?

4. Adakah penggunaan multimedia dapat


membantu anda meningkatkan kemahiran
teknik asas berlari?

5. Adakah penggunaan multimedia dapat


membantu anda meningkatkan kemahiran
teknik asas menamatkan larian?

6. Adakah tayangan multimedia dapat membantu


guru dalam proses p&p untuk meningkatkan
pemahaman anda dalam teknik asas larian?
JUMLAH
Komen pelajar