Anda di halaman 1dari 7

PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2

4.1 PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN

4.1

Proses membuat keputusan [MINGGU 14 8 WAKTU]

4.1.1 Jenis keputusan


(a)
mentakrifkan maksud pembuatan keputusan;
MAKSUD KEPUTUSAN
Keputusan merujuk kepada pilihan yang dibuat melalui pelbagai alternatif yang sedia ada.
Pilihan merupakan suatu fungsi kepada objektif si pembuat keputusan tadi, maka dalam
penilaian alternatif untuk dipilih, si pembuat juga berminat untuk mengetahui akibat daripada
tindakan, ekoran daripada pilihan yang dibuatnya. Pilihan juga melibatkan elemen
ketakpastian.
MAKSUD PEMBUATAN KEPUTUSAN

Definisi membuat keputusan dibahagikan kepada 2 iaitu yang pertamanya yang


dinyatakan oleh:
1. Massie dimana setiap tindakan yang diambil secara sedar dari pelbagai alternatif
dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Apa yang dapat kita simpulkan
dari kenyataan Massie adalah kita perlu berfikir secara rasional dan mencari
informasi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan supaya keputusan yang kita
harapkan berhasil dan sesungguhnya keputusan itu adalah yang terbaik.
2. Definisi yang kedua pula dari Koontz & Dannel iaitu aktiviti pemilihan dari
pelbagai alternatif dan merupakan nadi dalam perancangan. Kita perlulah
membuat perancangan dengan menyediakan pelbagai alternatif untuk dipilih
sebelum membuat sesuatu keputusan.

Pembuatan keputusan ialah proses penyelesaian masalah dengan memilih satu jalan atau
tindakan antara beberapa alternatif.
Proses ini merupakan satu merupakan proses asas dalam pengurusan.

KUNCI PP PENGGAL 2 Cg aZLy

PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2


4.1 PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN

(b)

menjelaskan jenis keputusan merangkumi keputusan rutin dan tak rutin;

JENIS KEPUTUSAN
1. KEPUTUSAN RUTIN

Keputusan rutin ialah keputusan yang bergantung kepada polisi/peraturan/prosedur


dalam organisasi
Digunakan untuk masalah berstruktur seperti pesanan inventori ketika paras
inventori jatuh
Dianggar 90% keputusan dalam organisasi bersifat rutin dan berlaku di peringkat
bawah organisasi

2. KEPUTUSAN TAK RUTIN

Keputusan tak rutin pula melibatkan perantaraan antara keputusan yang dirancang
dan tidak dirancang.
Keputusan yang diambil mestilah diberi pertimbangan tentang kepentingan dan
kesesuaiannya
Merujuk kepada penemuan/pengenalpastian/penentuan masalah yang tidak
berstruktur
Perlu alternatif penyelesaian yang unik dan kreatif
Melibatkan kumpulan profesional yang memiliki pengalaman/kemahiran/
pengetahuan yang cukup luas
Untuk membangunkan sesuatu yang tidak dijangka
Mengurangkan kesan buruk kepada organisasi
Contoh perubahan dasar kerajaan berkaitan sektor industri tertentu maka keputusan
adaptif perlu dibuat untuk sesuaikan dengan situasi

4.1.2 Proses pembuatan keputusan


KUNCI PP PENGGAL 2 Cg aZLy

PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2


4.1 PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN

(c)

menjelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan rasional iaitu


mengenal pasti masalah, mengutip data, menganalisis data, menjana alternatif,
menilai alternatif, dan memilih alternatif.

PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN RASIONAL


Proses Membuat Keputusan merupakan proses yang paling penting untuk kesempurnaan
dalam bidang pengurusan untuk semua organisasi. Proses membuat keputusan bukan hanya
wujud dalam bidang pengurusan tetapi juga dihadapi oleh setiap individu, baik keputusan
tentang diri sendiri, keluarga, di rumah dan di tempat kerja. Kadang-kala kehidupan kita boleh
dirasakan terdiri daripada beribu-ribu keputusan, baik kecil mahupun yang besar.
Antara langkah-langkah yang terlibat dalam proses membuat keputusan yag rasional
ialah:
1. MENGENAL PASTI MASALAH

Melibatkan proses mengenalpasti keperluan, situasi & masalah


Ia merupakan langkah pertama dalam membuat sesuatu keputusan. Keperluan ini
selalunya dalam bentuk masalah atau peluang.
Pengurus sedar tentang kewujudan masalah dengan memerhati persekitaran,
mentafsir keadaan yang berlaku dan mengaitkan keadaan dengan masalah
Dalam memilih sesuatu masalah dan peluang, kita bolehlah menggunakan kriteria
berikut:
1. Kawalan- Sejauh manakah kita boleh mengawal masalah tersebut dan
penyelesaiannya?
2. Kepentingan- Darjah kepentingan masalah tersebut.
3. Kerumitan- Bagaimanakah rumitnya untuk mencari penyelesaian.
4. Masa- Jangka masa yang akan didapati daripada menyelesaikan masalah
tersebut.
5. Sumber- Sumber-sumber yang diperlukan.

Mengenalpasti masalah yang betul adalah penting kerana mengenalpastikan


masalah yang salah akan mempengaruhi proses membuat keputusan yang
selanjutnya.
Contoh pengenalpastian masalah:

1. Pengarah mengenal pasti kemerosotan jumlah jualan bagi produknya.


2. Pengarah berusaha mengenal pasti punca sebenar kemerosotan tersebut
disebabkan oleh perubahan cita rasa pengguna atau kualiti barangan yang tidak
menepati kehendak pengguna
2. MENGUTIP DATA

Dalam proses mengutip data, pengurus akan memperolehi maklumat berkaitan


KUNCI PP PENGGAL 2 Cg aZLy

PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2


4.1 PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN

masalah dari sumber dalaman dan luaran organisasi bagi tujuan menganalisis
setiap maklumat bagi mencari punca masalah.
Maklumat dari sumber luaran seperti keadaan ekonomi, dasar kerajaan, peluang
pasaran dan lain-lain.
Dalam proses mengutip data, pengurus perlu mengetahui ketepatan dan keseriusan
masalah tersebut
Setiap data dan maklumat yang dikutip itu mestilah boleh dipercayai dan boleh
diukur secara kuantitatif/kualitatif.
Contohnya kemerosotan volum jualan adalah disebabkan oleh kualiti barangan
yang rendah maka tindakan perlu diambil untuk meningkatkan kualiti barangan
tersebut, sehubungan dengan itu segala maklumat berkaitan proses pengeluaran
barangan tersebut akan dikutip oleh pengurus untuk membolehkan kajian dan
analisa dibuat.

3. MENGANALISIS DATA

Dalam menganalisis sesuatu masalah, kita boleh mengumpulkan semua data dan
mempamerkan maklumat yang berkaitan supaya membantu dalam membuat
keputusan.
Maklumat serta data yang berkaitan dikutip dan dianalisa untuk mengesahkan
masalah sebenar.
Kualiti maklumat perlu dititik beratkan semasa proses menganalisis data.
Skop masalah dapat diperkecilkan dan membolehkan sumber terhad dalam
organisasi digunakan
Sumber dalaman melibatkan kuantiti pekerja, kemahiran, peralatan organisasi dan
lain-lain.
Contohnya, data berkaitan kemahiran perkeja semasa proses pengeluaran, data
berkaitan kualiti bahan mentah
yang digunakan, data berkaitan kaedah
pengeluaran akan dianalisa oleh pengurus untuk mengenalpasti punca utama
kemerosotan dalam kualtiti barangan yang dikeluarkan yang menyebabakan
kemerosotan volum jualan barangan tersebut.

4. MENJANA ALTERNATIF

Selepas punca masalah dikenal pasti, pengurus akan menyenaraikan semua


alternatif penyelesaian masalah berdasarkan maklumat yang diperolehi.
Alternatif-alternatif ini mungkin disumbangkan dan dijana oleh pemikiran yang
kreatif, penyelidikan ataupun sumbangan pakar-pakar.
Pengurus perlu mendapatkan pelbagai alternatif yang boleh menyelesaikan
masalah tersebut.
Kualiti maklumat akan menentukan kualiti alternatif yang dijana.
Pengurus memperolehi maklumat berkaitan masalah dari sumber dalaman dan
luaran organisasi bagi tujuan menganalisis setiap maklumat bagi mencari punca
masalah.

KUNCI PP PENGGAL 2 Cg aZLy

PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2


4.1 PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN

Maklumat dari sumber luaran seperti keadaan ekonomi, dasar kerajaan, peluang
pasaran dan lain-lain.
Sumber dalaman melibatkan kuantiti pekerja, kemahiran, peralatan organisasi dan
lain-lain.
Kita boleh mengembang atau satukan alternatif atau menciptakan alternatif baru.
Adalah dicadangkan supaya kita berwaspada dengan alternatif yang tersedia. Juga
dicadangkan supaya pertimbangkan dibuat tentang batasan dan peluang dalam
membincangkan setiap idea dan juga pertimbangkan alternatif lama kepada
masalah yang sama.
Contohnya, bagi masalah kualiti produk yang dihasilkan kurang baik, alternatif
yang boleh dijana bagi mengatasi masalah tersebut setelah punca masalah
dikenalpasti iaitu masalah bahan mentah yang kurang baik, iaitu:
1. Beli bahan mentah yang lebih berkualiti pada kos yang lebih tinggi.
2. Menukar pembekal bahan mentah yang membekalkan bahan mentah yang
tidak berkualiti tersebut.

5. MENILAI ALTERNATIF

Pengurus akan menilai setiap alternatif yang dijana dengan membandingkan


alternatif tersebut dari segi kekuatan dan kelemahannya.
Tindakan ini bertujuan mengasingkan alternatif yang berkesan dan kurang
berkesan.
Perbandingan alternatif akan dibuat berdasarkan kecukupan, kesauran dan
realistik.
Dalam pemilihan sesuatu alternatif, kita perlu pertimbangkan kriteria berikut:
1. Kawalan: Adakah pelaksanaan alternatif ini dalam kawalan anda/kita?
2. Kesesuaian: Adakah alternatif ini menyelesaikan masalah tersebut?
3. Keperluan Sumber: Mampukah kita melaksanakannya (manusia, wang,
peralatan, dsb)?
4. Faedah: Adakah ia berfaedah?
5. Masa: Berapa lama sebelum kita dapat lihat hasilnya?
6. Kebolehterimaan: Adakah ahli dalam organisasi akan menerimanya?

Contohnya, dalam menyelesaikan masalah kualiti barangan yang tidak baik


disebabkan oleh kualiti bahan mentah yang tidak berkualiti, pengurus perlu
membuat penilaian kebaikan dan keburukan terhadap semua alternatif yang telah
dijana untuk atasi maslaah tersebut, iaitu :
1. Jika syarikat membeli bahan mentah yang lebih berkualiti pada kos yang lebih
tinggi.
Kebaikan:
i.
Barangan yang akan dihasilkan akan lebih berkualiti
ii.
Boleh meningkatkan semula volum jualan barangan tersebut

KUNCI PP PENGGAL 2 Cg aZLy

PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2


4.1 PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN

iii.

Akan meningkatkan semula imej syarikat.

Keburukan:
i.
Kos pengeluaran akan meningkat.
ii.
Keuntungan akan diperoleh dalam jangka masa panjang.
2. Menukar pembekal bahan mentah yang membekalkan bahan mentah yang
tidak berkualiti tersebut dengan pembekal bahan mentah yang lebih berkualiti.
Kebaikan:
i.
Barangan yang akan dihasilkan lebih berkualiti.
ii.
Boleh meningkatkan semula volum jualan barangan
iii.
Meningkatkan keuntungan jangka pendek syarikat.
iv. Meningkatkan semula imej syarikat.
Keburukan:
i.
Perlu perubahan pada isi kandungan
6. MEMILIH ALTERNATIF

Pengurus akan memilih alternatif yang terbaik dan melaksanakan alternatif


tersebut bagi penyelesaian masalah.
Alternatif yang terpilih mesti berdasarkan keupayaan organisasi dan persekitaran
organisasi.
Pengurus perlu membuat pertimbangan secara terperinci tentang kelebihan dan
kelemahan setiap alternatif.
Pengalaman pembuat keputusan dan penyelidikan dapat membantu memilih
alternatif yang tepat dan berkesan
Alternatif terbaik dipilih di mana ianya akan mendatangkan kebaikan dan
keuntungan sama ada jangka masa pendek dan panjang.
Ianya perlu dilaksanakan segera bagi mengatasi masalah yang dihadapi.

Pelaksanaan alternatif yang terpilih memerlukan perancangan yang terperinci. Ini


boleh dilakukan dengan memikirkan strategi pelaksanaan. Soalan-soalan berikut
boleh digunakan untuk membentuk strategi pelaksanaan:
1. Kebolehterimaan: Bagaimanakah kita boleh mendapatkan penerimaan dari
orang lain? Apakah faedah yang boleh kita tonjolkan dari alternatif ini?
Bagaimana boleh kita tunjukkan faedah tersebut?
2. Jangkaan: Apakah tentangan yang boleh kita jangka kepada alternatif ini?

KUNCI PP PENGGAL 2 Cg aZLy

PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2


4.1 PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN

Bagaimanakah patut kita mengatasinya?


3. Bantuan: Bagaimanakah kita boleh mendapat bantuan dari orang atau
kumpulan lain?
4. Lokasi: Di manakah patut kita laksanakan alternatif ini?
5. Masa: Bagaimanakah boleh kita mengambil kesempatan hari, masa dan tarikh
tertentu untuk melaksanakan alternatif ini?
6. Berhati-hati: Bagaimanakah boleh kita uji keberkesanan alternatif ini?

Semasa pelaksanaan, kita patut memastikan bahawa alternatif yang dipilih itu
merupakan alternatif yang paling berkesan. Untuk mengukur keberkesanan
alternatif tersebut, kita haruslah fikirkan:
1. Ukuran: Maklumat apakah yang perlu dikumpulkan? Awasi?
2. Alat Analisis: Alat apakah yang akan digunakan untuk menganalisis dan
mempamerkan maklumat?
3. Ujian: Apakah ujian atau trial run yang akan kita awasi untuk melihat
keberkesanan alternatif itu? Bagaimanakah akan kita menilai keputusannya?
4. Keputusan: Apakah kriteria yang akan kita gunakan? Bilakah kita menjalankan
penilaian terakhir? Apakah bukti alternatif kita berkesan?

Contohnya, berdasarkan penilaian yang telah dibuat semasa proses penilaian


alternatif-alternatif yang telah dijana, pengurus akan membuat keputusan untuk
memilih untuk menukar pembekal bahan mentah yang tidak berkualiti dengan
pembekal baharu yang membekalkan bahan mentah yang lebih berkualiti pada
harga yang sama. Ini disebabkan kebaikan yang dikesan apabila memilih alternatif
ini ada lebih banyak berbanding pilihan yang lain.

KUNCI PP PENGGAL 2 Cg aZLy