Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

1. Butiran AM

Mata Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Tahun

: 3 Cerdik

Bilangan Murid

: 28 orang (12 Lelaki 16 Perempuan)

Tarikh

: 27 Februari 2014

Masa

: 07.30 08.30 pagi ( 60 minit )

Tema

: Alam Ceria Hidup Sejahtera

Tajuk

: Jagalah Alam Kita

2. Hasil Pembelajaran

Standard
Kandungan

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.

Standard
Pembelajaran

2.4.
2

Membaca dan memahami maklumat daripada


bahan multimedia untuk membuat penilaian
dengan betul.

Fokus Utama

3. Objektif Pengajaran :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i.

Membaca secara lancar petikan Alam Sekitar dengan sebutan dan intonasi
yang betul.

ii. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga isi penting yang terdapat dalam petikan
Alam Sekitar
iii. Menceritakan gambar yang diberi menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
4. Sistem Bahasa

Tatabahasa

Kosa kata - pencemaran alam, oksigen, kronik, kawasan industri

Sebutan dan intonasi

- Sintaksis : Ayat Tunggal (Ayat penyata)

5. Pengisian Kurikulum
i. Ilmu : Pendidikan Alam Sekitar, Sains, Pendidikan Muzik
ii. Nilai : Kerjasama, Semangat bermasyarakat, Yakin diri, Menghargai
iii. Pendidikan Alam Sekitar : Menyayangi dan menghargai alam sekitar
6. Kepelbagaian Kaedah dan Teknik

Kemahiran Berfikir : Menghubung kait, menyelesaikan masalah

Kecerdasan Pelbagai : Verbal-linguistik, naturalis, visual dan muzik

Kontekstual : Mengaitkan pelajaran dengan pengalaman sedia ada

Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Penggunaan perisian Power Point

7. Pengetahuan Sedia Ada :

Murid mempunyai pengalaman mengenai pencemaran alam sekitar


Murid pernah berdialog dan membina ayat tunggal dengan menggunakan ayat
mudah.

8. Bahan Bantu Belajar


Jenis
1
2
3
4
5
6

Bilangan
1
1
28
1
2
1

Komputer Riba
LCD
Petikan Pencemaran Alam Sekitar
Tapak Pembelajaran
Klip Video
Pembesar suara

9. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran

Murid dapat membaca dan memahami ayat penyata daripada petikan paparan
power point.

Aktiviti Pengajaran dan

Langkah/

Isi Pelajaran

Masa

Pembelajaran

Catatan

BBB :
1) Guru menayangkan video
Tayangan video Atuk Oh

Atuk Oh Atuk

Atuk.

( 5 minit )

Soalan :

- Pembesar suara

Atuk Oh Atuk

a. Perlukah kita menjaga


alam sekitar ?

- LCD
- Komputer riba

2) Murid menyanyikan lagu


Induksi Set

- Video

KB:
3) Guru mengaitkan video

- Menghubung kait

tersebut dengan tajuk


b. Apakah jenis

dan isi pelajaran.

pencemaran yang kamu

Kontekstual :
- Menghubungkaitkan

ketahui ?

dengan pengalaman
dalam kehidupan

Kemahiran membaca :
- Bacaan mekanis

1) Guru meminta murid


menekan butang arahan

BBB :
- Komputer riba

- Petikan Pencemaran
Alam Sekitar

untuk paparan petikan

- LCD

Pencemaran alam sekitar - Lampiran 1

Langkah 1
( 10 minit )

Soalan Pemahaman :

2) Guru membimbing

KP :

- Nyatakan isi penting yang

bacaan

- Verbal-linguistik

terdapat dalam petikan.

murid supaya lebih lancar


dan sebutan yang jelas.

Nilai Murni :
- Kerjasama

3) Murid diminta untuk

- Yakin diri

menyatakan isi penting


dalam petikan.
1) Murid diminta membaca
a) Kotak kata :

Perkataan dalam kotak

- Komputer riba

i. pencemaran

kata dengan sebutan

- LCD

ii. oksigen

yang jelas dan betul.

iii. kronik
iv. industri
Langkah 2
( 10 minit )

BBB :

KB :
2) Murid diminta menyatakan - Menghubung kait
maksud perkataan

b) Bina ayat

tersebut

- Menyelesaikan
masalah

- Bina ayat daripada


perkataan pencemaran ,

3) Guru membimbing murid

oksigen, kronik, dan

dengan memberikan

industri.

maksud sebenar
perkataan tersebut.

KP :
- Verbal-linguistik
Nilai Murni :
- Kerjasama

4) Murid diminta membina


ayat tunggal daripada
perkataan tersebut.
1) Murid dibahagikan kepada BBB :
a) Kenali Situasi :

4 kumpulan.

- Komputer riba

- Guru memaparkan gambar


situasi pencemaran melalui
Power Point.
Langkah 3

- LCD
2) Murid berbincang tentang
Situasi gambar yang

- Gambar pencemaran
alam

dipaparkan.

( 10 minit )

KB :
3) Setiap kumpulan diminta

- Menghubung kait

menghantar seorang wakil


untuk menceritakan
situasi

KP :
- Visual

gambar.
Nilai Murni :
4) Guru menghuraikan
dengan lebih jelas situasi

- Kerjasama
- Yakin diri

gambar berkenaan.
a) Tatabahasa :
i) Ayat Tunggal

1) Guru menerangkan

BBB :

maksud ayat tunggal

- Komputer Riba

kepada murid.

- LCD

- Ayat penyata
2) Murid diminta membaca
Langkah 4
( 20 minit )

b) Aktiviti pengukuhan.

contoh ayat tunggal..

KP :
- Verbal-linguistik

- Bina karangan pendek


berdasarkan gambar di

3) Murid diminta untuk

Nilai Murni :

ruangan ulasan

menyambung ayat

- Kerjasama

Instagram.

berdasarkan gambar.
TMK :

c) kuiz

4)) Murid diminta menjawab


kuiz yang telah disediakan.

Rumusan :

1) Guru berbincang dengan

- Penggunaan perisian
Power Point
BBB :

a. isi pelajaran

murid tentang pelajaran

- Komputer riba

b. nilai murni

yang telah mereka pelajari

- Pembesar suara

hari ini.

- Video
- LCD

Penutup
( 5 minit )

2) Guru meminta murid


Menghayati paparan video KP :
Sayangi Bumi Hijau.

- Muzik
- Naturalis
Nilai Murni :
- Menghargai alam
Sekitar
- Semangat
bermasyarakat