Anda di halaman 1dari 51

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015

Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


PENGGAL 1

Mingg
u
1
12 -16
Jan

Tema / Tajuk
TEMA 1: KELUARGA
HARMONI
UNIT 1
TAJUK: Hari Keluarga
EMK:
Nilai murni, peraturan
sosiobudaya
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kasih sayang, tolong
menolong
Ilmu: Pendidikan Moral
KBT:
KB - (Mengumpulkan dan
mengelaskan,
mengenalpasti,
menjanakan idea)
BCB- ( Bacaan intensif)
KP- (Muzik).
Media: Buku teks,
komputer,radio
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata nama
Am
Kosa Kata:
Menjinjing, kusyen, straw
plastik, kereta, beg
pakaian

Hasil Pembelajaran
(Standard Kandungan)
1.2 Mendengar, mengecam,
dan menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


(Standard Pembelajaran)

Kod
Evidens
Pentaksira
n

1.2.6
Mendengar,
memahami,
dan
menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul dan tepat.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan
dalam ayat tunggal yang mengandungi
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa
dalam ayat yang mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan


lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda
3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa
yang mengandungi perkataan dua atau
lebih suku kata, diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung dengan
cara yang betul dan tulisan yang kemas.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan
jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1 DL1 E2

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata


nama am hidup manusia dengan betul
mengikut konteks.

B1 DT1 E1

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata

Catatan

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


dengan betul mengikut
konteks.

2
19 - 23
Jan

TEMA 1: KELUARGA
HARMONI
UNIT 1
TAJUK: Hari Keluarga
EMK:
Nilai murni, peraturan
sosiobudaya
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kasih sayang, tolong
menolong
Ilmu: Pendidikan Moral
KBT:
KB - (Mengumpulkan dan
mengelaskan,
mengenalpasti,
menjanakan idea)
BCB- ( Bacaan intensif)
KP- (Muzik).
Media: Buku teks,
komputer,radio
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata nama
Am
Kosa Kata:
Menjinjing, kusyen, straw
plastik, kereta, beg
pakaian

1.2 Mendengar, mengecam,


dan menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.

1.2.6
Mendengar,
memahami,
dan
menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul dan tepat.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan
dalam ayat tunggal yang mengandungi
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa
dalam ayat yang mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan


lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda
3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa
yang mengandungi perkataan dua atau
lebih suku kata, diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung dengan
cara yang betul dan tulisan yang kemas.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan
jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1 DL1 E2

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata


nama am hidup manusia dengan betul
mengikut konteks.

B1 DT1 E2
B1 DB1 E1

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
3
26 - 30
Jan

TEMA 1 : KELUARGA
HARMONI
UNIT 2
TAJUK: Hobi Mak Usu
EMK:
Ilmu, Nilai murni,
kemahiran bernilai
tambah
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kasih sayang, tolong
menolong
Ilmu: Kemahiran Hidup
KBT:
KB- (Mengenal pasti,
menghubungkaitkan,
mengumpulkan dan
mengelaskan)
BCB- ( mendengar dengan
berkesan, bacaan
intensif )
KONTEKSTUALMengaplikasikan.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.2 Mendengar, mengecam,
dan menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.
1.3 Mendengar, memahami
dan memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Media: Buku teks, buku


aktiviti
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata nama
Am, Kata Nama Khas
Kosa Kata:
Mak Usu, Adam, Sue Ai
Ling,
Hasnita, Maria, Baju
Melayu
TEMA PKJR: UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA

3.2 Menulis secara mekanis


berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

1.2.6
Mendengar,
memahami,
dan
menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul dan tepat.
1.3.1 Mendengar, memahami dan
memberikan respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan
ayat perintah jenis larangan dengan betul.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa
dalam ayat yang mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
majmuk daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut tanda baca.
3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa
yang mengandungi perkataan dua atau
lebih suku kata, diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung dengan
cara yang betul dan tulisan yang kemas.
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata
nama khas hidup manusia dengan betul
mengikut konteks.
1.7.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna
jalan raya yang berbeza.

1.7 Pengguna jalan raya

B1 DT1 E1

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
4
2-6
Feb

TEMA 1: KELUARGA
HARMONI
UNIT 3
TAJUK: Sepupu Adam

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.3 Mendengar, memahami
dan memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan betul secara
lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kasih sayang, tolong
menolong, bertanggungjawab
Ilmu: Kemahiran Hidup,
Dunia Sains

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama diri ketiga
dengan betul dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

KBT:
KB- (Menjanakan idea,
mengenal pasti,
menyusun mengikut
urutan)
BCB- ( mendengar dengan
berkesan )
KP- Interpersonal,
Verbal linguistik
KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

EMK:
Ilmu, Nilai murni, Kajian
Masa Depan

Media: Buku teks, buku


aktiviti, gambar
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Ganti
Nama Diri
Kosa Kata:
Sangkar, haiwan
peliharaan, mereka, dia,
-nya

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan
kemas.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
4.2 Mengujarkan bahasa yang

1.3.3 Mendengar, memahami dan


memberikan respons secara lisan dan
gerak laku berdasarkan pesanan mengikut
urutan dengan betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan


lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut tanda baca.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea utama dan idea
sampingan dalam bahan multimedia
dengan tepat

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul


dan kemas.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan
dalam bentuk ayat mudah dengan betul
berdasarkan soalan.
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan
yang betul, intonasi yang jelas dan diksi
yang tepat melalui penceritaan secara

B2 DL1 E1

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.

didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata


hubung dengan betul mengikut konteks.
TEMA PKJR:UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA
JALAN RAYA

5
9 - 13
Feb

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

TAJUK 2 MENJADI
PENGGUNA JALAN RAYA
YANG BERBEZA

1.7 Pengguna jalan raya

TEMA 2: SIHAT DAN


CERDAS
UNIT 4
TAJUK: Jagalah
kebersihan

1.2 Mendengar, mengecam,


dan menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Bekerjasama,
pembersih, bertanggungjawab
Ilmu: Pendidikan Moral,
Pendidikan Kesihatan
KBT:
KB- (Mentafsir, Mengenal
pasti, mensintesis,
menjanakan idea,
menghubungkaitkan)
BCB- ( Bacaan intensif )
KP- Interpersonal, Muzik
KONTEKSTUALMenghubungkaitkan

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.5 Membaca dan menaakul
untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

1.7.2
Memahami bahawa semua
pengguna jalan raya ialah pejalan kaki
pada suatu masa dalam setiap perjalanan,
dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah
penting.
1.2.6
Mendengar,
memahami,
dan
menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul dan tepat.
1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk yang betul dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan
grafik yang mempunyai perkataan dengan
betul.
3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa
yang mengandungi perkataan dua atau
lebih suku kata, diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung dengan
cara yang betul dan tulisan yang kemas.

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul
dan kemas.

Media: Buku teks, buku


aktiviti, gambar, radio
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Kerja
Tunggal
Kosa Kata:
Telapak tangan, cuci,
gembira, ada, balik,
mandi,
TEMA PKJR:UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA
JALAN RAYA
TAJUK 3:SEMUA
ORANG PEJALAN KAKI

6
16 - 20
Feb

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
betul.
4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.
7.2 Prosedur yang selamat
untuk melintas.

TEMA 2: SIHAT DAN


CERDAS
UNIT 4
TAJUK: Jagalah
kebersihan

1.2 Mendengar, mengecam,


dan menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Bekerjasama,
pembersih, bertanggungjawab
Ilmu: Pendidikan Moral,
Pendidikan Kesihatan
KBT:

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan


frasa dengan cara yang betul dan kemas.
4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud
perkataan dalam seni kata lagu melalui
nyanyian dan gerak laku secara didik
hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja tunggal dengan betul mengikut
konteks.
7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk
menyempurnakan tugas melintas dengan
selamat.
7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas
dengan selamat dan menerangkan setiap
langkah.
1.2.6
Mendengar,
memahami,
dan
menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul dan tepat.
1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk yang betul dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan
grafik yang mempunyai perkataan dengan
betul.

B1 DT1 E1

B1 DT1 E3
B1 DL1 E1

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
KB- (Mentafsir, Mengenal
pasti, mensintesis,
menjanakan idea,
menghubungkaitkan)
BCB- ( Bacaan intensif )
KP- Interpersonal, Muzik
KONTEKSTUALMenghubungkaitkan

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


2.5 Membaca dan menaakul
untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa


yang mengandungi perkataan dua atau
lebih suku kata, diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung dengan
cara yang betul dan tulisan yang kemas.
3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul
dan kemas.

Media: Buku teks, buku


aktiviti, gambar, radio
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Kerja
Tunggal

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan


frasa dengan cara yang betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

Kosa Kata:
Telapak tangan, cuci,
gembira, ada, balik,
mandi,

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

TEMA PKJR:UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA
JALAN RAYA

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

TAJUK 4:BERJALAN
DENGAN SELAMAT DI
TEMPAT LETAK KERETA

1.7 Pengguna jalan raya

4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud


perkataan dalam seni kata lagu melalui
nyanyian dan gerak laku secara didik
hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja tunggal dengan betul mengikut
konteks.
1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna
jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu
masa dalam setiap perjalanan, dan
kemahiran sebagai pejalan kaki adalah
penting.

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
7
23 - 27
Feb

TEMA 2: SIHAT DAN


CERDAS
UNIT 5
TAJUK: Kantin Saya
Bersih
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Tolong-menolong,
bertanggung-jawab
Ilmu: Pendidikan Moral
KBT:
KB- (menjanakan idea,
mengenal pasti, membuat
urutan)
BCB- ( Perbincangan )
KP- Verbal linguistik,
Interpersonal, Kinestetik
Media: gambar, radio
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Adjektif
Kosa Kata:
Tampan, merdu, masam,
kelat, wangi

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata panggilan dengan
tepat bagi keluarga bukan kalangan
keluarga asas dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa


dalam ayat yang mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

TEMA PKJR:UNIT 2
PERATURAN JALAN
RAYA
TAJUK 1 PATUHI
PERATURAN JALAN
RAYA

3.1 Mengetahui tentang


peraturan dan undang-undang
jalan raya serta
menggunakannya.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut tanda baca.
3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan
perkataan dalam bentuk tulisan berangkai
dengan betul.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan
frasa dengan cara yang betul dan kemas.
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
nama am hidup manusia dengan betul
mengikut konteks.

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan


dan undang-undang jalan raya itu perlu
untuk keselamatan semua pengguna jalan
raya.

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

8
2-3
Mac

TEMA 2: SIHAT DAN


CERDAS
UNIT 6

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama diri ketiga
dengan betul dalam situasi tidak formal

10

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
TAJUK: Makanan Bersih
dan Berkhasiat
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya, Kecerdasan
Pelbagai
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Tolonh-menolong,
rajin, hormatmenghormati
Ilmu: Dunia Sains,
Pendidikan Kesihatan
KBT:
KB- (Mengkonsepsikan,
Mengenal pasti)
BCB- ( Bacaan intensif, )
KP- Verbal linguistik,
Interpersonal
KONTEKSTUALMenghubungkaitkan
Media: Buku teks, buku
aktiviti, gambar
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Adjektif,
Kata Ganti Nama Diri
Kosa Kata:
Mereka, ulam, vitamin,
pedas, masam, manis,
pedas,
TEMA PKJR:UNIT 2
PERATURAN JALAN
RAYA
TAJUK 2:AMALKAN

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

3.1 Mengetahui tentang


peraturan dan undang-undang
jalan raya serta

secara bertatasusila.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
majmuk daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul
dan kemas.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan
frasa dengan cara yang betul dan kemas.
3.3.2 Membina dan menulis ayat yang
mengandungi perkataan dua atau lebih
suku kata, diftong, vokal berganding ,
digraf dan konsonan bergabung dengan
betul.
4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan
yang betul, intonasi yang jelas dan diksi
yang tepat serta menggunakan mimik
muka yang sesuai melalui penceritaan
secara didik hibur.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri ketiga dengan betul
mengikut konteks.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif pancaindera dengan betul
mengikut konteks.

3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan


mengapa peraturan dan undang-undang
jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan

11

B2 DT1 E1
B2 DT1 E2

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
PERATURAN JALAN
RAYA
9
9 - 13
Mac

TEMA 2: SIHAT DAN


CERDAS
UNIT 7
TAJUK: Bersenam
Menyihatkan Badan

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


menggunakannya.

kaki, penumpang, penunggang basikal,


pemandu, penunggang.

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara


dengan
menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk
yang betul dalam situasi tidak formal
secara
bertatasusila.

EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya, Kecerdasan
Pelbagai
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Hormatmenghormati,
mengamalkan gaya hidup
sihat,
Ilmu: Pendidikan Jasmani,
Pendidikan Kesihatan
KBT:
KB- (Menjanakan idea,
Mentafsir)
BCB- (Bacaan intensif)
KP- Interpersonal
KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan
KONTEKSTUALMenghubungkaitkan
Media: Buku teks, buku
aktiviti, muzik, radio,
bangku, gelung rotan
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Adjektif
Kosa Kata:

1.5 Bercerita dan


menceritakan
sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul
untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan dengan intonasi yang betul
tentang sesuatu perkara dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan
dalam ayat tunggal yang mengandungi
dua atau tiga suku kata, , vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea utama dan idea
sampingan dalam bahan multimedia
dengan tepat.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
bahan grafik dan bukan bahan grafik
dengan betul.
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk
menambahkan ilmu dan kosa kata.

12

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
Redup, meriah, garau,
tegap, rancak, gembira

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.2 Membina dan menulis ayat yang


mengandungi perkataan dua atau lebih
suku kata, diftong, vokal berganding ,
digraf dan konsonan bergabung dengan
betul.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan
frasa dengan cara yang betul dan kemas.

TEMA PKJR:UNIT 2
PERATURAN JALAN
RAYA
TAJUK 3:KENAL PASTI
PERATURAN JALAN
RAYA DI KAWASAN
KAMU

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.
3.1 Mengetahui tentang
peraturan dan undang-undang
jalan raya serta
menggunakannya.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


dalam bentuk ayat mudah dengan
betul berdasarkan soalan.
5.1.5 Memahami dan menggunakan
kata adjektif pancaindera dengan
betul mengikut konteks.
3.1.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya,
undang-undang jalan raya dan lain-lain
prosedur keselamatan yang relevan di
persekitaran mereka.

14.3.1522.3.15
(Cuti Pertengahan Penggal Pertama)

13

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
10
23 - 27
Mac

TEMA 3: SEMANGAT
PERPADUAN
UNIT 8
TAJUK: Jiranku Mesra
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya,
Kewarganegaraan
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Hormatmenghormati, peramah,
tolong-menolong,
penyayang
Ilmu: Pendidikan Moral
KBT:
KB- (Menjanakan idea,
membuat urutan,
mengenal pasti, membuat
keputusan)
KP- Verbal linguistik,
Interpersonal
KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan
Media: Buku teks, buku
aktiviti

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
1.5 Bercerita dan
menceritakan
sesuatu perkara semula
dengan tepat
menggunakan sebutan yang
jelas
dan intonasi yang betul.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan
ayat daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Hubung

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara


dengan menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk yang betul dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


majmuk daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan multimedia untuk
menyatakan maklumat mengikut urutan
dengan betul.

3.3.2 Membina dan menulis ayat yang


mengandungi perkataan dua atau lebih
suku kata, diftong, vokal berganding ,
digraf dan konsonan bergabung dengan
betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan
dalam bentuk ayat mudah dengan betul
berdasarkan soalan.

Kosa Kata:
Bertegur sapa, jiran,
tetapi, kerana, sambil,
atau, riadah

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal


dan ayat majmuk berdasarkan bahan
grafik dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan


yang betul, intonasi yang jelas dan diksi

14

B2 DB1 E1
B3 DL1 E2

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

TEMA PKJR:UNIT 2
PERATURAN JALAN
RAYA
TAJUK 4:PATUHI
PERATURAN JALAN
RAYA
11
30 Mac
3
April

TEMA 3: SEMANGAT
PERPADUAN
UNIT 8
TAJUK: Jiranku Mesra
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya,
Kewarganegaraan
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Hormatmenghormati, peramah,
tolong-menolong,
penyayang
Ilmu: Pendidikan Moral
KBT:
KB- (Menjanakan idea,
membuat urutan,
mengenal pasti, membuat
keputusan)
KP- Verbal linguistik,
Interpersonal

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

yang tepat melalui lakonan spontan secara


didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata


hubung dengan betul mengikut konteks.

3.1 Mengetahui tentang


peraturan dan undang-undang
jalan raya serta
menggunakannya.

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
1.5 Bercerita dan
menceritakan
sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan


dan undang-undang jalan raya itu perlu
untuk keselamatan semua pengguna jalan
raya.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara


dengan menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk yang betul dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
majmuk daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat


daripada bahan multimedia untuk
menyatakan maklumat mengikut urutan
dengan betul.

15

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan
Media: Buku teks, buku
aktiviti.
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Hubung

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


dengan betul.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


dalam bentuk ayat mudah dengan betul
berdasarkan soalan.

Kosa Kata:
Bertegur sapa, jiran,
tetapi, kerana, sambil,
atau, riadah

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal


dan ayat majmuk berdasarkan bahan
grafik dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

TEMA PKJR:UNIT 3
PAPAN TANDA, ISYARAT
DAN PENANDA JALAN
TAJUK 1:KENALI PAPAN
TANDA, ISYARAT DAN
PENANDA JALAN

12
6 10
April

TEMA 3: SEMANGAT
PERPADUAN
UNIT 9
TAJUK: Jiran Sepakat
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya,

3.3.2 Membina dan menulis ayat yang


mengandungi perkataan dua atau lebih
suku kata, diftong, vokal berganding ,
digraf dan konsonan bergabung dengan
betul.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.
1.4 Isyarat jalan raya, tanda
jalan dan isyarat trafik

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan


yang betul, intonasi yang jelas dan diksi
yang tepat melalui lakonan spontan secara
didik hibur.
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
hubung dengan betul mengikut konteks.
1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan,
penenda jalan dn isyarat trafik digunakan
untuk mengawal lalu lintas dan mesti
dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.
1.4.8 Membincangkan peraturan dan
tingkah laku pengguna jalan raya yang
berkenaan dengan tanda jalan asas.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu perkara
semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang


didengar dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa
dalam ayat yang mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal

16

B3 DB1 E1
B4 DL1 E1

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
Kewarganegaraan
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Bekerjasama, Jujur,
Prihatin, Hormatmenghormati, Baik hati
Ilmu: Pendidikan Moral
KBT:
KB- (Membuat urutan,
Mengitlak, Membuat
keputusan, Mengenal
pasti)
BCB- Mendengar dengan
berkesan, bacaan intensif

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul .
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Media: Buku teks, buku


aktiviti.
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Tanya
Kosa Kata:
Kaunter, polis, kereta,
jiran, dapur

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengan
tepat.

TEMA PKJR:UNIT 3
PAPAN TANDA, ISYARAT
DAN PENANDA JALAN

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

TAJUK 2:KATEGORI
PAPAN TANDA JALAN

1.4 Isyarat jalan raya, tanda


jalan dan isyarat trafik

berganding, digraf dan konsonan


bergabung dengan sebutan yang betul.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut tanda baca.
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan multimedia
untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dengan tepat
daripada bahan multimedia yang sesuai.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk berdasarkan bahan
grafik dengan betul.
3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi kata ganda dengan tepat.
B3 DL1 E3
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
tanya dengan betul mengikut konteks
1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan,
penenda jalan dn isyarat trafik digunakan
untuk mengawal lalu lintas dan mesti
dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.
1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan
mengikut tujuan utamanya.
1.4.8 Membincangkan peraturan dan
tingkah laku pengguna jalan raya yang
berkenaan dengan tanda jalan asas.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

17

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
13
13 - 17
April

TEMA 3: SEMANGAT
PERPADUAN
UNIT 9
TAJUK: Jiran Sepakat
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya,
Kewarganegaraan
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Bekerjasama, Jujur,
Prihatin, Hormatmenghormati, Baik hati
Ilmu: Pendidikan Moral

KBT:
KB- (Membuat urutan,
Mengitlak, Membuat
keputusan, Mengenal
pasti)
BCB- Mendengar dengan
berkesan, bacaan intensif
Media: Buku teks, buku
aktiviti.
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Tanya
Kosa Kata:
Kaunter, apa, mengapa.
Bagaimana, mana, di
mana
TEMA PKJR:UNIT 3
PAPAN TANDA,
ISYARAT DAN
PENANDA JALAN

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang


didengar dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul menggunakan
ayat majmuk.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul

2.2.2 Membaca dan memahami frasa


dalam ayat yang mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengan
tepat.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut tanda baca.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan multimedia untuk
menyatakan maklumat mengikut urutan
dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dengan tepat daripada
bahan multimedia yang sesuai.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk berdasarkan bahan
grafik dengan betul.
3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi kata ganda dengan tepat.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
tanya dengan betul mengikut konteks
1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan,
penenda jalan dn isyarat trafik digunakan
untuk mengawal lalu lintas dan mesti
dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.

18

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.4 Isyarat jalan raya, tanda
jalan dan isyarat trafik

TAJUK 3: AMBIL
LANGKAH BIJAK

14
20 - 24
April

TEMA 3: SEMANGAT
PERPADUAN
UNIT 10
TAJUK: Semangat
kerjasama
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya,
Kewarganegaraan
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Bekerjasama, Jujur,
penyayang, pemurah
Ilmu: Pendidikan Muzik
KBT:
KB- (Menjanakan idea,
Mengenal pasti, Menilai)
BCB- Bacaan luncuran,
Mendengar dengan
berkesan
KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan
menjelaskan
KP- Muzik.
Media: Buku teks, buku
aktiviti.
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Tanya
Kosa Kata:

1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan


mengikut tujuan utamanya.
1.4.8 Membincangkan peraturan dan
tingkah laku pengguna jalan raya yang
berkenaan dengan tanda jalan asas.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

1.2 Mendengar, mengecam,


dan menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul dan tepat.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul
untuk memindahkan
maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan


dalam ayat tunggal yang mengandungi
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dengan tepat daripada
bahan multimedia yang sesuai.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan


grafik yang mempunyai perkataan dengan
betul
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk berdasarkan bahan
grafik dengan betul.
3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang

19

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


3.4 Menulis imlak dengan
tepat.

Poster, carta, komputer,


kamus
4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
TEMA PKJR:UNIT 3
PAPAN TANDA,
ISYARAT DAN
PENANDA JALAN

1.4 Isyarat jalan raya, tanda


jalan dan isyarat trafik

TEMA 3: SEMANGAT
PERPADUAN
UNIT 11
TAJUK: Sambutan Hari
Kanak-kanak
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya,
Kewarganegaraan
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Bekerjasama,
Hormat-menghormati,
aktif
Ilmu: Pendidikan Jasmani,
KBT:
KB- (Membuat rumusan,
Menganalisis,
Membandingkan dan
membezakan, Mengitlak,
Mengenal pasti, Membuat
pilihan)

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan


jelas melalui nyanyian secara didik hibur.
1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan,
penenda jalan dn isyarat trafik digunakan
untuk mengawal lalu lintas dan mesti
dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.
1.4.8 Membincangkan peraturan dan
tingkah laku pengguna jalan raya yang
berkenaan dengan tanda jalan asas.

TAJUK 4:JOM, JALANJALAN


15
27 April
1 Mei

mengandungi kata ganda dengan ejaan


dan tanda baca dengan tepat.

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan dengan intonasi yang betul
tentang sesuatu perkara dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
dan jelas secara bertatasusila.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea utama dan idea
sampingan dalam bahan multimedia
dengan tepat.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan multimedia untuk
menyatakan maklumat mengikut urutan
dengan betul.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
bahan grafik dan bukan bahan grafik
dengan betul.

20

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
BCB- Mencatat nota,
Bacaan intensif
KONTEKSTUAL
Mengaplikasikan,
KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan
menjelaskan
KP Interpersonal,
Verbal-linguistik
Media: Buku teks, buku
aktiviti.
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Imbuhan
awalan
Kosa Kata:
Bola sepak, Oktober,
nenek, cermin mata

TEMA PKJR:UNIT 4
KEBOLEHLIHATAN DI
JALAN RAYA
TAJUK 1:BOLEH
DILIHAT DAN LEBIH
SELAMAT

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul


bahan bukan grafik untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk grafik serta ayat
dengan betul.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan
frasa dengan cara yang betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis


perkataan , frasa, dan ayat
dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang
betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.
4.3 Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.
2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan


betul daripada pelbagai sumber.
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan
yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang
tepat dan mimik muka yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan awalan , akhiran dan apitan
dengan betul dalam pelbagai konteks.
2.1.5 Menceritakan faktor yang
menghalang penglihatan pemandu di jalan
raya dan terhadap pejalan kaki.
4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas
kaitan antara berada dalam keadaan
selamat dan boleh dilihat.

4.3 Darjah penglihatan

21

B3 DL1 E1

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
16
4-8
Mei

TEMA 3: SEMANGAT
PERPADUAN
UNIT 11
TAJUK: Sambutan Hari
Kanak-kanak
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya,
Kewarganegaraan
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Bekerjasama,
Hormat-menghormati,
aktif
Ilmu: Pendidikan Jasmani,
KBT:
KB- (membuat rumusan,
Menganalisis,
Membandingkan dan
membezakan, Mengitlak,
Mengenal pasti, Membuat
pilihan
BCB- Mencatat nota,
Bacaan intensif
KONTEKSTUAL
Mengaplikasikan,
KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan
menjelaskan
KP Interpersonal,
Verbal-linguistik
Media: Buku teks, buku
aktiviti.
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Imbuhan
awalan

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami
maklu9mat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan dengan intonasi yang betul
tentang sesuatu perkara dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
dan jelas secara bertatasusila.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea utama dan idea
sampingan dalam bahan multimedia
dengan tepat.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan multimedia untuk
menyatakan maklumat mengikut urutan
dengan betul.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
bahan grafik dan bukan bahan grafik
dengan betul.
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
bahan bukan grafik untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk grafik serta ayat
dengan betul.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan
frasa dengan cara yang betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang
betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.
4.3 Mengujarkan bahasa yang

3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan


betul daripada pelbagai sumber.
B4 DL1 E2
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan
yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang
tepat dan mimik muka yang sesuai melalui

22

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
Kosa Kata:
Bola sepak, Oktober,
nenek, cermin mata

TEMA PKJR:UNIT 4
KEBOLEHLIHATAN DI
JALAN RAYA
TAJUK 2: CUACA DAN
WAKTU

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.
2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

4.3 Darjah penglihatan

lakonan secara didik hibur.


5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan awalan , akhiran dan apitan
dengan betul dalam pelbagai konteks.
2.1.5 Menceritakan faktor yang
menghalang penglihatan pemandu di jalan
raya dan terhadap pejalan kaki.
4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas
kaitan antara berada dalam keadaan
selamat dan boleh dilihat.
4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan
cuaca tertentu dan pencahayaan boleh
member kesan terhadap keselamatan
pejalan kaki dan penunggang basikal.

17
11 - 15
Mei

TEMA 4: SENI DAN


BUDAYA
UNIT 12
TAJUK: Kraf Tangan
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya, kreativiti
dan inovasi, kemahiran
teknologi maklumat dan
komunikasi

1.3 Mendengar, memahami


dan memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.3 Mendengar, memahami dan


memberikan respons secara lisan dan
gerak laku berdasarkan pesanan mengikut
urutan dengan betul.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kreatif, Tolongmenolong, Bekerjasama
Ilmu: Dunia Seni Visual
KBT:
KB- (Menjanakan idea,
Menyusun maklumat,

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
dan jelas secara bertatasusila.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan multimedia untuk
menyatakan maklumat mengikut urutan
dengan betul.

23

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
Menghubungkaitkan,
Mengenal pasti)
BCB- Mencatat nota
KONTEKSTUAL
Mengaplikasikan,
KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea
KP Interpersonal
Media: Buku teks, buku
aktiviti, carta gambar,
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Imbuhan
akhiran
Kosa Kata:
Manik, iklan, Labu
Sayong, tembikar, bunga,
garisan

TEMA PKJR:UNIT 4
KEBOLEHLIHATAN DI
JALAN RAYA
TAJUK 3:PERABOT
JALAN

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dengan tepat daripada
bahan multimedia yang sesuai.
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
bahan bukan grafik untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk grafik serta ayat
dengan betul.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan
frasa dengan cara yang betul dan kemas

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang
betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

3.5.2 Mencatat maklumat penting yang


betul untuk menghubungkaitkan fakta
daripada pelbagai sumber.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul menggunakan
perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa
secara berpandu.
5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan awalan , akhiran dan apitan
dengan betul dalam pelbagai konteks.
1.3.1 Mendefinisikan apa yang
dimaksudkan demgam perabot jalan raya.

1.3 Perabot jalan raya


1.3.2 Mengenal pasti perabot jalan yang
berlainan jenis dan bagaimana ia memberi
impak atas keselamatan mereka yang
berjalan kaki dan berbasikal.

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

2.1.5 Menceritakan faktor yang


menghalang penglihatan pemandu di jalan
raya dan terhadap pejalan kaki.
4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas

24

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


4.3 Darjah penglihatan

18
18 - 22
Mei

TEMA 4: SENI DAN


BUDAYA
UNIT 13
TAJUK: Permainan
Tradisional

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya, Kecergasan
pelbagai
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Bekerjasama, Jujur,
keselamatan
Ilmu: Pendidikan Jasmani
KBT:
KB- (Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea,
Membuat keputusan)
BCB- Mencatat maklumat
KP Interpersonal

2.5 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.

kaitan antara berada dalam keadaan


selamat dan boleh dilihat.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
dan jelas secara bertatasusila.
1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat dengan tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang mengandungi
rangkai kata yang sesuai secara
bertatasusila.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan
grafik yang mempunyai perkataan dengan
betul.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
bahan grafik dan bukan bahan grafik
dengan betul.
2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif

25

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
Media: Buku teks, buku
aktiviti, congkak
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Imbuhan
apitan
Kosa Kata:
Tradisional, Bola Raga,
Rampanau, timangan

TEMA PKJR:UNIT 4
KEBOLEHLIHATAN DI
JALAN RAYA
TAJUK 4:
KEBOLEHLIHATAN DI
ANTARA DUA BUAH
KERETA YANG
DILETAKKAN

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

yang sesuai untuk menambah kosa kata


dan meningkatkan kelancaran bacaan.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan
frasa dengan cara yang betul dan kemas
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul menggunakan
perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa
secara berpandu.
5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan awalan , akhiran dan apitan
dengan betul dalam pelbagai konteks.

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

2.1.5 Menceritakan faktor yang


menghalang penglihatan pemandu di jalan
raya dan terhadap pejalan kaki.

4.3 Darjah penglihatan

4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz


badan mereka yang kecil ke atas
keselamatan mereka.
4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas
kaitan antara berada dalam keadaan
selamat dan boleh dilihat.

26

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
19
25 - 29
Mei

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

TEMA 4: SENI DAN


BUDAYA
UNIT 14
TAJUK: Makanan
Tradisional

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.

EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya,
Kewarganegaraan

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Hormatmenghormati, bersikap
terbuka, rajin
Ilmu: Pendidikan Sains,
Kemahiran Hidup,
Pendidikan Sivik

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan


lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.

KBT:
KB- (Mentafsir,
Membandingkan dan
membezakan,
Menjanakan idea,
Mengenal pasti)
BCB- Bacaan intensif,
Menulis cepat, Mengingat
KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea
KP Interpersonal
Media: Buku teks, buku
aktiviti, gambar
Sistem Bahasa:
Tatabahasa:Ayat majmuk.
Ayat tanya
Kosa Kata:
Ambuyat, Baulu, Kuih

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut tanda baca.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengan
tepat.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dengan tepat daripada
bahan multimedia yang sesuai.
3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang
mengandungi kata ganda dengan ejaan
dan tanda baca dengan tepat.
3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan
betul daripada pelbagai sumber.

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk


naratif secara separa terkawal dengan
betul.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

27

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

Bakul, Kuih Bulan, acuan,


melekit, biji teratai
TEMA PKJR:UNIT 5
MENGIMBAS LALU
LINTAS
TAJUK 1: JALAN RAYA
ADALAH KOMPLEKS
DAN BERBAHAYA

1.1.1 Memahami bahawa jalan raya


adalah tempat yang kompleks dan
berbahaya.
1.1 Jenis-jenis jalan raya
1.5.1 Kenal pasti arah datangnya lalu
lintas.
1.5 Aliran lalu lintas arah lalu
lintas
7.3 Pemilihan ruang dan
pengimbasan

7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling


selamat untuk melintas jalan.
30 Mei
14 Jun

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

PENGGAL 2
Mingg
u

Tema / Tajuk

Hasil Pembelajaran
(Standard Kandungan)

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


(Standard Pembelajaran)

28

Kod
Evidens
Pentaksira
n

Catatan

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
21
22 26
Jun

TEMA 4:
SENI DAN BUDAYA
UNIT 15
TAJUK: Warisan Kita
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya,
Kewarganegaraan
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Bekerjasama,
Bertanggungjawab,
bersemangat, berani
Ilmu: Pendidikan Sivik,
Pendidikan Muzik
KBT:
KB- (Menaakul,
Menghubungkaitkan,
Mengenal pasti,
Menjanakan idea)
BCB- Bacaan intensif
KONTEKSTUAL
Menghubungkaitkan
KP Interpersonal

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan


pandangan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.5 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan


grafik yang mempunyai perkataan dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif


yang sesuai untuk menambah kosa kata
dan meningkatkan kelancaran bacaan.
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk
menambahkan ilmu dan kosa kata.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

Media: Buku teks, buku


aktiviti, gambar,

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan


frasa dengan cara yang betul dan kemas.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan
dalam bentuk ayat mudah dengan betul
berdasarkan soalan.

Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata ganda,
Ayat majmuk

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat berbentuk puisi dengan
menegaskan kesantunan berbahasa
secara berpandu.

Kosa Kata:
Kompang, nyayian, perigi,
telefon, Samfu,

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan


yang betul, intonasi yang jelas dan diksi
yang tepat melalui penceritaan secara

29

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
Ceongsam, setem
TEMA PKJR:UNIT 5
MENGIMBAS LALU
LINTAS
TAJUK 2:
MENGIMBAS LALU
LINTAS

22
29 Jun
3 Julai

TEMA 4: SENI DAN


BUDAYA
UNIT 15
TAJUK: Warisan Kita
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya,
Kewarganegaraan
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Bekerjasama,
Bertanggungjawab,
bersemangat, berani
Ilmu: Pendidikan Sivik,
Pendidikan Muzik
KBT:
KB- (Menaakul,
Menghubungkaitkan,
Mengenal pasti,
Menjanakan idea)
BCB- Bacaan intensif
KONTEKSTUAL
Menghubungkaitkan
KP Interpersonal

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


semasa bercerita secara didik
hibur.
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.
7.3 Pemilihan ruang dan
pengimbasan

didik hibur.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata
ganda penuh dengan betul dalam pelbagai
konteks.

7.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan


dengan mengimba lalu lintas untuk
mengenal pasti risiko dan bahaya.

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan


pandangan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.5 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan


grafik yang mempunyai perkataan dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif


yang sesuai untuk menambah kosa kata
dan meningkatkan kelancaran bacaan.
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk
menambahkan ilmu dan kosa kata.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan


frasa dengan cara yang betul dan kemas.

30

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

Media: Buku teks, buku


aktiviti, barang maujud
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata ganda,
Ayat majmuk
Kosa Kata:
Kompang, nyayian, perigi,
telefon, Samfu,
Ceongsam, setem

TEMA PKJR:UNIT 5
MENGIMBAS LALU
LINTAS
TAJUK 3:MENCARI
PETUNJUK

23
6 - 10
Julai

TEMA 5: PETANI
MODEN
UNIT 16
TAJUK: Kebun
Sekolahku
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya, Kecerdasan
pelbagai,
Pengisian Kurikulum:
Nilai:Rajin, gigih

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


dalam bentuk ayat mudah dengan betul
berdasarkan soalan.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat berbentuk puisi dengan
menegaskan kesantunan berbahasa
secara berpandu.

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan


yang betul, intonasi yang jelas dan diksi
yang tepat melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.2 Memahami dan


menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata


ganda penuh dengan betul dalam pelbagai
konteks.

7.2 Prosedur yang selamat


untuk melintas.

1.3 Mendengar, memahami


dan memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran


dan pancaindera mereka untuk
mengumpul maklumat mengenai lalu
lintas.
1.3.1 Mendengar, memahami dan
memberikan respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan
ayat perintah jenis larangan dengan betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut tanda baca.

31

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

berusaha, pemurah
Ilmu: Kemahiran Hidup,
Pendidikan Sains
KBT:
KB- (Membuat urutan,
Mengenal pasti)
BCB- Mendengar dengan
berkesan, Mencatat nota,
Bacaan intensif
KONTEKSTUAL
Menghubungkaitkan
KP Verbal-linguistik
Media: Buku teks, buku
aktiviti.
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Ayat Penyata
Kosa Kata:
Jagung, keledek,
kangkung, bayam, lobak,
baja organik, motivasi

TEMA PKJR:UNIT 5
MENGIMBAS LALU
LINTAS
TAJUK 4
:PEMERHATIAN LALU
LINTAS

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.4 Menulis imlak dengan
tepat.
3.7 Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
4.2 Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.
5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai
situasi

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat


daripada bahan multimedia untuk
menyatakan maklumat mengikut urutan
dengan betul.
2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif
yang sesuai untuk menambah kosa kata
dan meningkatkan kelancaran bacaan.
3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi kata ganda dengan tepat.
3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk
naratif dan bukan naratif secara separa
terkawal dengan betul.
B4 DB1 E1
4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan
yang betul, intonasi yang jelas dan diksi
yang tepat serta menggunakan mimik
muka yang sesuai melalui penceritaan
secara didik hibur.
B2 DT1 E3
5.3.1 Memahami dan membina ayat
dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN
+ FK, FN + FA dan FN + FSN dengan betul
dalam pelbagai konteks.
7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran
dan pancaindera mereka untuk
mengumpul maklumat mengenai lalu
lintas.

7.2 Prosedur yang selamat


untuk melintas.

32

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
24
13 - 17
Julai

TEMA 5: PETANI
MODEN
UNIT 17
TAJUK: Dusun Pak Long
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya,
Kewarganegaraan
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Bekerjasama, Jujur,
penyayang, pemurah
Ilmu: Pendidikan Muzik,
KBT:
KB- (Menjanakan idea,
Mengenal pasti)
BCB- Mendengar dengan
berkesan, Bacaan intensif
KONTEKSTUAL
Menghubungkaitkan
Media: Buku teks, buku
aktiviti, poster
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Tanda baca,
Ayat Penyata, Kata Kerja
Kosa Kata:
Dusun, harum, akar
tunjang, bakul, cangkul,
baja
TEMA PKJR:UNIT 6
MENJADI PENUMPANG
YANG SELAMAT DAN
BERTANGGUNGJAWAB
TAJUK 1:

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.3 Mendengar, memahami
dan memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan betul secara
lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea utama dan idea
sampingan dalam bahan multimedia
dengan tepat.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan multimedia untuk
menyatakan maklumat mengikut urutan
dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dengan tepat daripada
bahan multimedia yang sesuai.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
3.8 Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan.
5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

6.1 Tingkah laku yang selamat


dan bertanggungjawab
seseorang penumpang.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


dalam bentuk ayat mudah dengan betul
berdasarkan soalan
3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat
daripada aspek ejaan dan tanda baca
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK,
FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam
pelbagai konteks.
6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk
menjadi penumpang yang selamat dan
bertanggungjawab.
6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari
segi undang-undang untuk penumpang

33

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
TALI PINGGANG
KELEDAR

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


6.2 Penggunaan alat penahan

supaya memakai tali pinggang keledar


dengan betul.
6.2.6 Menerangkan akibat kepada
penumpang dan objek di dalam kenderaan
apabila kenderaan tersebut membelok
dselekoh tajam atau melanggar objek.

10.1 Kesan daripada tingkah


laku yang berisiko.
25
20 - 24
Julai

TEMA 5: PETANI
MODEN
UNIT 18
TAJUK: Ternakan

1.3 Mendengar, memahami


dan memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan betul secara
lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan


lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.

EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya, TMK
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Rajin berusaha,
pemurah, bersyukur, jujur
Ilmu: Dunia Sains dan
Teknologi, Kemahiran
Hidup
KBT:
KB- (Menjanakan idea,
Membuat urutan,
Menganalisis, Mengenal
pasti)
BCB- Bacaan intensif
KONTEKSTUAL
Menghubungkaitkan
KP Interpersonal
Media: Buku teks, buku
aktiviti, carta gambar

10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku


pengguna jalan raya yang
bertanggungjawab.

1.3.3 Mendengar, memahami dan


memberikan respons secara lisan dan
gerak laku berdasarkan pesanan mengikut
urutan dengan betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut tanda baca.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat


daripada bahan multimedia untuk
menyatakan maklumat mengikut urutan
dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dengan tepat daripada
bahan multimedia yang sesuai.
3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan
dalam ayat daripada aspek ejaan dan
tanda baca.

34

B3 DT1 E1

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Tanda baca,
Ayat Penyata, Kata
Adjektif

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar


menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK,
FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam
pelbagai konteks.

Kosa Kata:
Pejal, lembut, risalah,
urutan, rimbun
TEMA PKJR:UNIT 6
MENJADI PENUMPANG
YANG SELAMAT DAN
BERTANGGUNGJAWAB
TAJUK 2:MENJADI
PENUMPANG YANG
BERTANGGUNGJAWAB

6.1 Tingkah laku yang selamat


dan bertanggungjawab
seseorang penumpang.
6.2 Penggunaan alat penahan

10.1 Kesan daripada tingkah


laku yang berisiko.

6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk


menjadi penumpang yang selamat dan
bertanggungjawab.
6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari
segi undang-undang untuk penumpang
supaya memakai tali pinggang keledar
dengan betul.
6.2.6 Menerangkan akibat kepada
penumpang dan objek di dalam kenderaan
apabila kenderaan tersebut membelok
dselekoh tajam atau melanggar objek.
10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku
pengguna jalan raya yang
bertanggungjawab.

35

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
26
27 Julai

1 Ogos

TEMA 5:
PETANI MODEN
UNIT 19
TAJUK: Hasil Laut
EMK:
Ilmu, peraturan
sosiobudaya, kreatif dan
inovatif
Pengisian Kurikulum:
Nilai: kebersihan,
kegigihan, kreatif
Ilmu: DST, Kemahiran
Hidup
KBT:
KB- (Menjanakan idea,
Mensistesis, Mengenal
pasti, Membandingkan
dan membezakan,
Menganalisis,)
BCB- Bacaan intensif,
Mencatat maklumat
KONTEKSTUAL
Menghubungkaitkan
KP Interpersonal,
Naturalis
Media: Buku teks, buku
aktiviti.
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Ayat Majmuk,
Ayat Penyata, Kata Sendi
Nama
Kosa Kata:
Ikan bilis, produk, protein,
vitamin, sagu, keropok

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara


dengan menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk yang betul dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
majmuk daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dengan tepat daripada
bahan multimedia yang sesuai.
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk
menambahkan ilmu dan kosa kata.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul


dan kemas.

3.2 Menulis secara mekanis


berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal


dan ayat majmuk berdasarkan bahan
grafik dengan betul.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang


mengandungi kata ganda dengan ejaan
dan tanda baca dengan tepat.

3.4 Menulis imlak dengan


tepat.

3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan


betul daripada pelbagai sumber.

36

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

lekor, enak, sate


3.5 Mencatat maklumat yang
betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

4.4.2 Membina pantun empat kerat secara


berpandu dan melafazkannya dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang jelas
secara didik hibur.

4.4 Melafaz dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar


menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK,
FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam
pelbagai konteks.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.
TEMA PKJR:UNIT 7
MENJADI PENGGUNA
JALAN RAYA YANG
BERHEMAH

1.6 Laluan kaki dan laluan


kongsi untuk pejalan kaki dan
penunggang basikal.

1.6.4 Membandingkan penggunaan yang


bertanggungjawab dan bertimbang rasa di
laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan
kongsi dengan kemungkinan berlakunya
aktiviti berbahawa dan berisiko.

TEMA 7
SAYA ANAK MALAYSIA
UNIT 24
TAJUK: Jalur Gemilang

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama diri ketiga
dengan betul dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

EMK:
Ilmu, kajian masa depan,
kreatif dan inovatif,

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

TAJUK 1:PENGGUNA
JALAN RAYA YANG
BERHEMAH
27
3-8
Ogos

1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya


yang mana mungkin berkongsi laluan
secara sah atau tidak sah, serta
kemungkinan bahayanya kepada pejalan
kaki dan penunggang basikal.

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Prihatin, Cintakan
negara, Hormatmenghormati,
bersemangat
Ilmu: DSV, Pendidikan

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
majmuk daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

37

B4 DT1 E1

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

Muzik

yang betul.

KBT:
KB- Menjanakan idea,
Menaakul, Mengenal
pasti, Menyusun
maklumat, Mengitlak
BCB- Menulis maklumat
KONTEKSTUAL
Menghubungkaitkan
KP Verbal-linguistik,
Muzik

2.5 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.

Media: Buku teks, buku


aktiviti, bendera
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Imbuhan
Awalan
Kosa Kata:
Jalur Gemilang,
perarakan, merdeka,
tentera

TEMA PKJR:UNIT 7
MENJADI PENGGUNA
JALAN RAYA YANG
BERHEMAH
TAJUK 2:BERHEMAH DI
JALAN RAYA

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
3.7 Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai
genre dengan betul.
4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.
1.6 Laluan kaki dan laluan
kongsi untuk pejalan kaki dan
penunggang basikal.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan


grafik yang mempunyai perkataan dengan
betul.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
bahan grafik dan bukan bahan grafik
dengan betul.
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk
menambahkan ilmu dan kosa kata.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan
frasa dengan cara yang betul dan kemas.
3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk
naratif secara separa terkawal dengan
betul.
4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud
perkataan dalam seni kata lagu melalui
nyanyian dan gerak laku secara didik
hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan awalan , akhiran dan apitan
dengan betul dalam pelbagai konteks.
1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya
yang mana mungkin berkongsi laluan
secara sah atau tidak sah, serta
kemungkinan bahayanya kepada pejalan
kaki dan penunggang basikal.
1.6.4 Membandingkan penggunaan yang
bertanggungjawab dan bertimbang rasa di
laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan
kongsi dengan kemungkinan berlakunya

38

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

aktiviti berbahawa dan berisiko.

28
10 - 14
Ogos

TEMA 7
SAYA ANAK MALAYSIA
UNIT 25
TAJUK: Bahasa Kita
EMK:
Ilmu, Pembelajaran
Konstruktivisme, Kreatif
dan inovatif,
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Prihatin, Cintakan
negara, Hormatmenghormati,
bersemangat
Ilmu: DSV
KBT:
KB- Mengenal pasti
BCB- Bacaan intensif
KONTEKSTUAL
Menghubungkaitkan,
mengaplikasikan
Media: Buku teks, buku
aktiviti, logo sekolah
Sistem Bahasa:

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan dengan intonasi yang betul
tentang sesuatu perkara dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
majmuk daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dengan tepat daripada
bahan multimedia yang sesuai.
2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif
yang sesuai untuk menambah kosa kata
dan meningkatkan kelancaran bacaan.
3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan
perkataan dalam bentuk tulisan berangkai
dengan betul.

39

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan
dalam ayat daripada aspek ejaan dan
tanda baca.

Tatabahasa: Kata Ganda


Penuh

3.2 Menulis secara mekanis


berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

Kosa Kata:
Logo, Warna, cipta, obor,
syabas, restoran

3.8 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan.

TEMA PKJR:UNIT 8
MELINTAS DENGAN
SELAMAT
TAJUK 1:MELINTAS
DENGAN SELAMAT

29
17 - 21
Ogos

TEMA 7
SAYA ANAK MALAYSIA
UNIT 26
TAJUK: Negara Kita
EMK:
Ilmu, Pembelajaran
Konstruktivisme, Kreatif
dan inovatif,

5.2 Memahami dan


menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.
4.2 Arah yang paling selamat
untuk pejalan kaki
7.1 Memilih tempat yang
selamat untuk melintas

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata


ganda penuh dengan betul dalam pelbagai
konteks.

4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan


menghadap lalu lintas adalah lebih
selamat daripada berjalan mengikut arah
yang sama dengan kenderaan.
7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
tempat yang berbahaya, melintas jalan
raya adalah kompleks dan orang dewasa
boleh membantu kanak-kanak untuk
melintas dengan selamat.
7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan
bahagian-bahagian persekitaran jalan raya
yang dapat meningkatkan keselamatan
sewaktu melintas.
7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling
selamat untuk melintas jalan.
7.1.5 Membincangkan kelebihan dan
keburukan dari aspek keselamatan jika
menggunakan atau tidak menggunakan
tempat melintas yang ditentukan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang
sesuatu perkara semula
didengar dengan tepat, sebutan yang jelas
dengan tepat menggunakan
dan intonasi yang betul menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi ayat majmuk.
yang betul.
1.7 Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara

40

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Prihatin, Cintakan
negara, Hormatmenghormati,
bersemangat
Ilmu: DSV, Pendidikan
Muzik
KBT:
KB- Mengenal pasti,
Menjanakan idea,
Menganalisis
BCB- Perbincangan
KONTEKSTUAL
Mengaplikasikan
KP- Verbal-linguistik
Media: Buku teks, buku
aktiviti, lirik lagu
negaraku, gambar
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Kerja
Kosa Kata:
Lawatan, muzium, rukun,
takhta, negeri, bebas
TEMA PKJR:UNIT 8
MELINTAS DENGAN
SELAMAT
TAJUK 2:LANGKAH
CERMAT JIWA SELAMAT

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut tanda baca.

3.2 Menulis secara mekanis


berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul


dan kemas.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.2 Membina dan menulis ayat yang


mengandungi perkataan dua atau lebih
suku kata, diftong, vokal berganding ,
digraf dan konsonan bergabung dengan
betul.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk


naratif dan bukan naratif secara separa
terkawal dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan enggunakan bahasa
badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan


yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang
tepat dan mimik muka yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata


kerja tunggal dengan betul mengikut
konteks.

7.2 Prosedur yang selamat


untuk melintas

7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan


adalah lebih selamat apabila langkah
tertentu diambil untuk menyempurnakan
tugas tersebut.
7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk
menyempurnakan tugas melintas jalan
dengan selamat.

41

B5 DL1 E2
B5 DB1 E1

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas
dengan selamat dan menerangkan setiap
langkah.
7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan
kemahiran lima langkah melintas dengan
selamat dalam situasi yang dikawal dan
diselia.

30
24 - 28
Ogos

TEMA 7
SAYA ANAK MALAYSIA
UNIT 27
TAJUK: Lambang
Negara

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang


didengar dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul menggunakan
ayat majmuk.

EMK:
Ilmu, Pembelajaran
Konstruktivisme, Kreatif
dan inovatif,

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat dengan tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang mengandungi
rangkai kata yang sesuai secara
bertatasusila.

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Prihatin, Cintakan
negara, Hormatmenghormati,
bersemangat
Ilmu: DSV, Kemahiran
Hidup
KBT:
KB- Menjanakan idea,
Menganalisis
BCB- Bacaan intensif,
Perbincangan
KONTEKSTUAL
Menghubungkaitkan
KP- Verbal-linguistik
Media: Buku teks, buku
aktiviti, gambar lambang
negara

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan


pandangan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut tanda baca.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea utama dan idea
sampingan dalam bahan multimedia
dengan tepat.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
bahan grafik dan bukan bahan grafik

42

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Ayat Penyata

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

Kosa Kata:
Lambang, tengkolok,
keris, risalah, masjid,
jingga

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.
3.8 Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan.
4.4 Melafaz dan memahami
puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

31
31Ogos
4
Sept

dengan betul.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk berdasarkan bahan
grafik dengan betul.
3.5.2 Mencatat maklumat penting yang
betul untuk menghubungkaitkan fakta
daripada pelbagai sumber.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat berbentuk puisi dengan
menegaskan kesantunan berbahasa
secara berpandu.
3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat
daripada aspek ejaan dan tanda baca.
4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun
empat kerat dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang jelas secara didik hibur.

5.3.2 Memahami dan membina ayat


penyata dengan menggunakan tanda baca
yang betul dalam pelbagai konteks.

TEMA 6
MARI BERNIAGA
UNIT 20
TAJUK: Hari Jualan
Sekolahku

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.

EMK:
Ilmu, peraturan
sosiobudaya, kreatif dan
inovatif,

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

43

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
Pengisian Kurikulum:
Nilai: kebersihan,
kegigihan, kreatif,
bekerjasama
Ilmu: DSV, Kemahiran
Hidup
KBT:
KB- Menjanakan idea,
Menaakul, Mengenal pasti
BCB- Bacaan intensif,
Mencatat maklumat,
Bacaan imbasan
KONTEKSTUAL
Menghubungkaitkan
KP Verbal-linguistik

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


bertatasusila.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.
2.5 Membaca dan menaakul
untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

Media: Buku teks, buku


aktiviti.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Ganda
Penuh
Kosa Kata:
Berniaga, jualan, poster,
tugas, treler, traktor,
bendera
32
7 - 11
Sept

TEMA 6
MARI BERNIAGA
UNIT 21
TAJUK: Kedai
Cenderamata

EMK:
Ilmu, peraturan
sosiobudaya, kreatif dan

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,

2.2.2 Membaca dan memahami frasa


dalam ayat yang mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan
grafik yang mempunyai perkataan dengan
betul.
3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,
diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan cara yang
betul dan tulisan yang kemas.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan
frasa dengan cara yang betul dan kemas.
3.5.2 Mencatat maklumat penting yang
betul untuk menghubungkaitkan fakta
daripada pelbagai sumber.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata
ganda penuh dengan betul dalam pelbagai
konteks.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan


dengan intonasi yang betul tentang sesuatu
perkara dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul mengikut tanda baca.

44

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
inovatif, TMK
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Tolong-menolong,
kegigihan, kreatif, rajin
Ilmu: DSV, Kemahiran
Hidup
KBT:
KB- Menghubungkaitkan,
Membandingkan dan
membezakan, Menaakul,
BCB- Mencatat nota,
Bacaan intensif
KONTEKSTUAL
Menghubungkaitkan
KP Interpersonal
Media: Buku teks, buku
aktiviti, gambar
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Ayat penyata

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
2.5 Membaca dan menaakul
untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.
5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik


yang mempunyai perkataan dengan betul.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan
betul.
3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul
daripada pelbagai sumber.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa
dan ayat dengan menegaskan kesantunan
berbahasa secara berpandu.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata
dengan menggunakan tanda baca yang betul
dalam pelbagai konteks.

Kosa Kata:
Cenderamata, rantai,
corak, wau, Kristal,
promosi
33
14 - 18
Sept

TEMA 6
MARI BERNIAGA
UNIT 22
TAJUK: Nasihat Pak
Long
EMK:
Nilai murni, Ilmu, kreatif
dan inovatif, TMK
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Inovatif, Tolong-

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat


yang tepat tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber secara bertatasusila.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul mengikut tanda baca.
2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa kata dan
meningkatkan kelancaran bacaan.

45

B5 DT1 E2

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

KBT:
KB- Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea,
Mengenal pasti
BCB- Mencatat nota,
Bacaan luncuran
KP Verbal-linguistik,
bacaan intensif

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

Media: Buku teks, buku


aktiviti, poster gambar

34
28 Sept
- 2 Okt

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

menolong, kegigihan,
kreatif, rajin
Ilmu: DSV, Kemahiran
Hidup

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

3.5.2 Mencatat maklumat penting yang betul


untuk menghubungkaitkan fakta daripada
pelbagai sumber.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat
berbentuk puisi dengan menegaskan
kesantunan berbahasa secara berpandu.
4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat
kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas secara didik hibur.

Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Tanya

4.4 Melafaz dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

Kosa Kata:
Peniaga, internet,
usahawan, untung,
faedah, letih, gembira

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya


dengan betul mengikut konteks.

TEMA 6
MARI BERNIAGA
UNIT 23
TAJUK: Dunia
Perniagaan

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
dan jelas secara bertatasusila.

EMK:
Nilai murni, Ilmu, kreatif
dan inovatif, TMK
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Inovatif, Tolongmenolong, kegigihan,
kreatif, rajin
Ilmu: TMK

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul
untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata


hubung dengan betul mengikut konteks.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dengan tepat daripada
bahan multimedia yang sesuai.
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
bahan bukan grafik untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk grafik serta ayat
dengan betul.

46

B5 DL1 E1
B5 DT1 E1

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


pelbagai bahan.

KBT:
KB- Membandingkan dan
membezakan, Menyusun
maklumat, Mengenal
pasti
BCB- Bacaan intensif
KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan,
mengembangkan idea
Media: Buku teks, buku
aktiviti.
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Tanya

35
5-9
Okt

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan


betul daripada pelbagai sumber.

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul menggunakan
perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa
secara berpandu.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

TEMA 8
REKA CIPTA
UNIT 28
TAJUK: Kelab Reka
Cipta

1.3 Mendengar, memahami


dan memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Inovatif, Tolongmenolong, kegigihan,
kreatif, rajin
Ilmu: DST, TMK,
Pendidikan Muzik

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


dalam bentuk ayat mudah dengan betul
berdasarkan soalan.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

Kosa Kata:
Rotan, kayu, kilang,
eksport
Celik, positif, bank

EMK:
Nilai murni, Ilmu, kreatif
dan inovatif, TMK

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai


bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk
menambahkan ilmu dan kosa kata.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan
ayat perintah jenis larangan dengan betul.
1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat dengan tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang mengandungi
rangkai kata yang sesuai secara
bertatasusila.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.

47

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


intonasi yang betul.

KBT:
KB- Menganalisis,
Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan,
Mengenal pasti
BCB- Bacaan intensif,
Mencatat nota
KP- Interpersonal
Media: Buku teks, buku
aktiviti, kad imbasan
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Ayat Penyata
Kosa Kata:
Udara, teknologi, solar,
kelab, notis, automatik

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang
betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.
3.7 Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.
5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

36
12 - 16
Okt

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dengan tepat daripada
bahan multimedia yang sesuai.
3.5.2 Mencatat maklumat penting yang
betul untuk menghubungkaitkan fakta
daripada pelbagai sumber.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul menggunakan
perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa
secara berpandu.
3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk
naratif secara separa terkawal dengan
betul.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
tanya dengan betul mengikut konteks.
5.3.2 Memahami dan membina ayat
penyata dengan menggunakan tanda baca
yang betul dalam pelbagai konteks.

TEMA 8
REKA CIPTA
UNIT 29
TAJUK: Sains dan Reka
Cipta

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.

EMK:
Nilai murni, Ilmu, kreatif
dan inovatif, TMK

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan


pandangan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara

48

B5 DB1 E1

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Inovatif, Tolongmenolong, kegigihan,
kreatif, rajin
Ilmu: DST, TMK, DSV
KBT:
KB- Menjanakan idea,
Menyatakan rasional,
Menyusun mengikut
urutan
Menghubungkaitkan,
Menaakul
KONTEKSTUALMenghubungkaitkan
KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan,
Mengembangkan idea
KP- Verbal-linguistik
KMD- Meramal
Media: Buku teks, buku
aktiviti, kad imbasan
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Pola Ayat

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat


daripada bahan multimedia untuk
menyatakan maklumat mengikut urutan
dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dengan tepat daripada
bahan multimedia yang sesuai.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan
grafik yang mempunyai perkataan dengan
betul.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal


dan ayat majmuk berdasarkan bahan
grafik dengan betul.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat berbentuk puisi dengan
menegaskan kesantunan berbahasa
secara berpandu.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk


naratif secara separa terkawal dengan
betul.

Kosa Kata:
Pengacara, herba, roti,
mengacau, dodol, mesin,
halia, muara

3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk


naratif dan bukan naratif secara separa
terkawal dengan betul.
4.4 Melafaz dan memahami
puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.2 Membina pantun empat kerat secara


berpandu dan melafazkannya dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang jelas
secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar


menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK,

49

B4 DB1 E1
B6 DL2 E1

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


situasi.

37
19 23
Okt

FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam


pelbagai konteks.

TEMA 8
REKA CIPTA
UNIT 30
TAJUK: Pertandingan
Reka Cipta

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.

EMK:
Nilai murni, Ilmu, kreatif
dan inovatif, TMK

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
dan jelas secara bertatasusila.

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Inovatif, Tolongmenolong, kegigihan,
kreatif, rajin
Ilmu: DST, TMK, DSV
KBT:
KB- Membandingkan dan
membezakan, Mengenal
pasti Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan
BCB- Bacaan intensif
KONTEKSTUALMenghubungkaitkan
KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan
menjelaskan
KP- Verbal-linguistik
Media: Buku teks, buku
aktiviti, powerpoint
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Imbuhan
Apitan
Kosa Kata:
Pemenang, sketsa,

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul
untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan.
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.5 Mencatat maklumat yang
betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dengan tepat daripada
bahan multimedia yang sesuai.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
bahan grafik dan bukan bahan grafik
dengan betul.
2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif
yang sesuai untuk menambah kosa kata
dan meningkatkan kelancaran bacaan.
3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan
betul daripada pelbagai sumber.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul menggunakan
perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa
secara berpandu.
3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk
naratif dan bukan naratif secara separa
terkawal dengan betul.

50

B6 DL1 E1

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2015


Tahun 2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


3.7 Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

interaktif, elektrik,
pencemaran

5.2.1 Memahami dan menggunakan


imbuhan awalan , akhiran dan apitan
dengan betul dalam pelbagai konteks.

5.2 Memahami dan


menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran.

51

B6 DL1 E2
B6 DB1 E2