Anda di halaman 1dari 3

1.

Kata nama am merujuk kepada manusia, binatang,


tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang bernyawa
serta yang tidak bernyawa secara umum.
2.Kata nama khas merujuk kepada perkara yang sama
secara khusus.
Kata Nama Am

Adik, beruang, cendawan, guru, hadiah,


pulau, rantai, sayur

Kata Nama
Khas

Badri, Chong Wah, National, Rolex, Kamus


Pelajar, Dewan Bahasa dan Pustaka

Pertama

Aku, beta, kami, patik, saya, hamba

Kedua

Awak, anda, kamu, kalian, engkau

Ketiga

Kata Ganiti
Diri Singkat

Aku

Ku

Engkau

Kau

Kamu

Mu

Dia/ ia

nya
Bahasa Melayu

Honey2008

1.
2.

Kata ganti tunjuk ini dan itu digunakan untuk


menunjukkan sesuatu atau seseorang.
Kata ganti tempat, iaitu sana, sini dan situ digunakan
untuk mengganti nama tempat.
Sana

Untuk tempat yang dianggap jauh

Sini

untuk tempat yang dekat

Situ

untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak


sejauh sana

Imbuhan

Kata Asal

Ke-

dua

Kedua

Ke..an

mewah

Kemewaha
n

PERHATIAN
Imbuhan ke yang terletak di awal kata dikenal juga sebagai awalan
Imbuhan ke..an yang mengapit kata asal dikenali juga sebagai apitan
Kata yang berimbuhan ke- dan kean tergolong dalam kelas Kata Nama

Bahasa Melayu

Honey2008

Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk


menghitung sesuatu
a. Kata bilangan tentu, misalnya : satu, lima, sepuluh,
seratus, dua juta dan seterusnya.
b. Kata bilangan tak tentu, misalnya : beberapa, para,
segala, semua dan sebagainya.
c. Kata bilangan pecahan, misalnya : suku, setengah,
dua pertiga dan seterusnya.
d. Kata bilangan pisahan, iaitu : masing-masing, setiap
dan tiap-tiap.
e. Kata bilangan himpunan, misalnya : berbagai-bagai,
berjenis-jenis, kedua-dua.
f. Kata bilangan tingkatan, misalnya : pertama, kedua,
ketiga dan seterusnya.
g. Kata bilangan Tanya, misalnya ; berapa

Imbuhan
Per-

Kata Asal

Pe-

Tani

Petani

Pel-

Ajar

Pelajar

Per -

Tapa

pertapa

per..an

jalan

perjalanan

Bahasa Melayu

Honey2008