Anda di halaman 1dari 3

YAYASAN PENDIDIKAN ZAHROTUL ISLAM

MTs. ZAHROTUL ISLAM


NSM : 121 213 350 117 - Terakreditasi C

Jl. Shinto Ronggojalu Km, 1 Gg. Pesantren Zahis Tegalrejo Dringu Probolinggo
0335 436 577
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH ZAHROTUL ISLAM
TEGALREJO DRINGU - PROBOLINGGO
NOMOR : MTs-625/13.13/K1/125/VI/2014
Tentang
PEMBENTUKAN KOMITE MTs. ZAHROTUL ISLAM
Periode 2013 s.d 2015
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH ZAHROTUL ISLAM :
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan
Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan
dan
efisiensi
penyelenggaraan
pendidikan
serta
tercapainya demokratisasi pendidikan serta dukungan
dan peran serta masyarakat yang optimal maka
dipandang perlu adanya pembentukan lembaga Komite
Madrasah.
b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan adalah
menjadi tanggung jawab pemerintah, orang tua dan
masyarakat.
b. bahwa mereka yang masing-masing namanya tercantum
dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang
cakap dan mampu untuk diangkat dan menduduki
jabatan sebagai Pengurus Komite Madrasah.
Mengingat

: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem


Pendidikan Nasional.
2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Wajib Belajar 9 Tahun.
3. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006, tanggal 9 Juni 2006
tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan
Buta Aksara.

Memperhatikan

: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :


044/U/2002, tanggal April 2002 tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
2.

Saran, ide, dan masukan dari masyarakat; wali murid,


guru dan tenaga pendidikan di bawah naungan Yayasan
Pendidkan Zahrotul Islam
MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TENTANG PEMBENTUKAN


KOMITE MADRASAH TSANAWIYAH ZAHROTUL ISLAM

Pertama

Mengangkat yang masing-masing namanya tercantum


dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus
Komite MTs. Zahrotul Islam masa bakti 2013-2015

Kedua

: Komite MTs. Zahrotul Islam berkedudukan sebagai Partner


Satuan pendidikan sekaligus sebagai media Komunikasi
antara lembaga pendidikan dan stakeholder/masyarakat
dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga

Komite Madrasah dimaksud mempunyai fungsi sebagai


berikut :
1. Mendorong
tumbuhnya
perhatian,
komimen
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan
pemerataan pendidikan.
2. Melakukan
kerjasama
dengan
masyarakat
(perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan
pemerintah
berkenaan
dengan
penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan
berbagai
kebutuhan
pendidikan
yang
diajukan
masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi
kepada satuan pendidikan mengenai:
a. Kebijakan dan program pendidikan
b. Rencana anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah
(RAPBM)
c. Kriteria kinerja satuan pendidikan
d. Kriteria tenaga kependidikan
e. Kriteria fasilitas pendidikan dan
f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi
dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu
pendidikan dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di


kemudian hari ternyata terdapat kekeliuran dalam keputusan
ini akan diadakan kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala Madrasah

: Tegalrejo
: 02 Juli 2013

MOH. SHOLIHIN, S.Pd.I

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :


1. Dewan Pengurus Yayasan Pendidkan Zahrotul Islam

2. Pertinggal

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Zahrotul Islam


: MTs-625/13.13/K1/125/VI/2014
: 02 Juli 2013

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE


MTs. ZAHROTUL ISLAM
NO

NAMA

JABATAN DALAM
KOMITE

UNSUR

Ketua

Wakil ketua

Wali Murid/Tokoh
Masyarakat
Tokoh Masyarakat

Sekretaris I

Orang Tua / Wali Murid

Sekretaris II

Orang Tua / Wali Murid

5
6

Bendahara I
Bendahara II

Tokoh Masyarakat
Tokoh Masyarakat

Anggota

Orang Tua / Wali Murid

Anggota

Tokoh Masyarakat

Anggota

Tokoh Masyarakat

Kepala Madrasah

MOH. SHOLIHIN, S.Pd.I

Anda mungkin juga menyukai