Anda di halaman 1dari 13

KBSR SECARA MENYELURUH

Latar Belakang:
1982 - Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia.
1983 - Pelaksanaan penuh di semua sekolah.
1984 - Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup.
1988 – Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi berbunyi
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara.
1993 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah.
1994 - Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan.

Tujuan Pendidikan Sekolah Rendah


1. Menguasai kemahiran asas.
2. Menguasai kemahiran berfikir.
3. Memperoleh ilmu pengetahuan.
4. Menghayati dan mengamalkan nilai murni.
5. Membentuk sahsiah yang positif.
6. Membina kemahiran sosial.
7. Memeupuk semangat kewarganegaraan.
8. Menanam rasa cinta akan alam sekitar.
9. Memeupuk serta meningkatkan kreativiti dan bakat.
10. Menyedari tentang kepentingan kesihatan dan kecergasan diri.
11. Menyedari tentang kepentingan sains dan teknologi.
Tujuan Kurikulum Sekolah Rendah ialah untuk membolehkan murid:
1. Menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan.
2. Menguasai kemahiran asas bertutur, membaca dan menulis.
3. Mempunyai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakan-nya dalam
menyelesaikan masalah harian.
4. Menguasai kemahiran belajar.
5. Bertutur, membaca, menulis dan memahami dalam bahasa Inggeris selaras dengan
kedudukannya sebagai bahasa kedua.
6. Memperoleh ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha menambahkannya.
7. Mengamalkan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai murni dan menjadikannya asas
bagi amalan hidup.
8. Mempunyai daya kepimpinan dan keyakinan diri.
9. Mempunyai semangat patriotisme.
10. Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar.
11. Mengembangkan bakat, kesenian dan kreativiti.
12. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal.
13. Memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi
dalam lingkungan kebuadayaan nasional.
14. Menjaga kesihatan dan kecergasan diri.
15. Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikapyang positif terhadap keusahawanan dan
produktiviti.
16. Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu di
dalam Al-Quran bagi murid Islam.
Prinsip-Prinsip KBSR
1. Perkembangan menyeluruh.
2. Penguasaan kemahiran asas.
3. Pemupukan nilai-nilai murni.
4. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid.
5. Prinsip mudah ubah.
6. Pendidikan umum untuk semua murid.
7. Pendidikan seumur hidup.
8. Bahasa merentas kurikulum.
9. Penilaian berterusan.
Penekanan utama ialah Kemahiran Asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira.
Aspek yang tekandung dalam kemahiran asas ialah 3M ialah kemahiran pertuturan,
pendengaran, pembacaan, penulisan serta amalan dalam penggunaan empat operasi
matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan
secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. Bagi mata pelajaran Agama Islam,
pengajaran nilai-nilai murni dijalankan secara khusus.
Konsep Bersepadu
Unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud
kesepaduan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ianya merangkumi aspek teori
dan amali serta nilai murni bagi emlahirkan insan yang seimbang. Pembelajaran di
bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum.
Penekanan Dan Tumpuan KBSR
a. Kemahiran asas 3M (Meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis).
b. Kemahiran berfikir.
c. Nilai merentas kurikulum.
d. Bahasa merentas kurikulum.
e. Patriotisme merentas kurikulum.
f. Strategi P & P yang berpusatkan murid.
g. Penilaian berterusan.
h. Pemulihan dan pengayaan.
Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran
· Mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran.
· Menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik adrjah.
· Mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar.
· Menggunakan pelbagai media alam semula jadi, bahan maujud, media cetak dan media
elektronik.
· Menilai proses P&P seharian supaya tindak susul dapat dijalankan.
Kaedah Dan Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran
i. Permainan simulasi.
ii. Lakonan.
iii. Permainan.
iv. Demonstrasi / tunjuk cara.
v. Lawatan.
vi. Bercerita.
vii. Projek.
viii. Tutorial.
ix. Sesi Buzz (Membuat keputusan daripada perbincangan ringkas).
x. Percambahan fikiran.
Penilaian
Penilaian formatif ialah penilaian sepanjang masa.
Penilaian sumatif dijalankan di akhir sesuatu tempoh pembelajaran.
Tindakan Susulan
a. Pengayaan.
b. Pemulihan.
c. Pengukuhan.
Bagi mempertingkatkan pencapaian murid, guru sepatutnya:
· Menyesuaikan objektif P&P mengikut kebolehan murid.
· Mempelbagaikan teknik yang lebih berkesan.
· Menggunakan pelbagai bahan sesuai dengan minat, keperluan dan kebolehan.
· Menggunakan bahasa yang sesuai.
· Memberi perhatian yang rapi secara individu atau kumpulan.
· Memberi peluang yang cukup kepada setiap murid.
16/2/2010

http://skdarau.tripod.com/kbsr.htm
2.0 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH ( KBSR )

1. Matlamat Pendidikan Persekolahan


Matlamat pendidikan persekolahan adalah untuk memastikan perkembangan potensi
pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu dan meliputi aspek-aspek intelek,
rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak
mulia.
2. Matlamat KBSR
Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi
murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-
aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis
dan berakhlak mulia.

3. Objektif KBSR
Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk
membolehkan untuk membolehkan murid:
i. menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai
Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara;
ii. menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan
menulis dalam bahasa pengantar sekolah;
iii. menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan
menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian;
iv. menguasai kemahiran belajar;
v. menguasai kemahiran berfikir;
vi. bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras
dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua;
vii. memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya;
viii. membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri;
ix. mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap
manusia dan alam sekitar;
x. menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal;
xi. memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal,
kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional;
xii. menjaga kesihatan dan kecergasan diri;
xiii. menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif
terhadap keusahawanan dan produktiviti;
xiv. menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian
ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam;
xv. menyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan
mengamalkan akhlak mulia;
xvi. membina semangat patriotisme;
xvii. mengembangkan bakat dan kreativiti; dan
xviii. mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang
menjadikannya asas bagi amalan hidup.

4. Prinsip KBSR
KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan:-
i. Pendekatan Bersepadu;
ii. Perkembangan individu secara menyeluruh;
iii. Pendidikan yang sama untuk semua murid; dan
iv. Pendidikan seumur hidup.
v. murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran
melalui aktiviti kemahiran dibilik darjah berbanding dengan penglaman
hidup mereka, justeru semua aktiviti pembelajaran harus
dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat
vi. suasana kondusif sekolah adalah untuk meberi peluang dan galakkan
interaksi sosial , bertukar pendapat dan kerjasama di kalangan murid
vii. aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan
pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif
dalam proses menguasai kemahiran asas
viii. aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel
ix. penekanan kepada nilai (merentas kurikulum)
x. penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira)
xi. penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam
bilik darjah

Ciri-Ciri KBSR

5. Penekanan
Fokus Tahap I
i. Penguasaan kemahiran asas berbahasa
(mendengar, bertutur, membaca dan menulis)
ii. Penguasaan nombor dan operasi asas mengira
iii. Mengenal huruf serta membaca, menhafaz dan menghayati ayat-ayat
Al-Quran;
iv. Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat.

Fokus Tahap II
i. Pengukuhan kemahiran asas berbahasa;
ii. Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian
masalah;
iii. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain
iv. Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif;
v. Membaca, menghafaz, memahami dan menghayati pengajaran Al-
Quran;
vi. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai

6. Struktur KBSR

Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:-


i. Komunikasi;
ii. Manusia dan Alam Kelilingnya; dan
iii. Perkembangan Diri Individu.

Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras kepada
struktur KBSR. Komponen-komponen tersebut ialah:-
i. Kemahiran Asas;
ii. Manusia dengan Persekitaran;
iii. Kesenian dan Kesihatan;
iv. Kerohanian, nilai dan sikap
v. Kemahiran Hidup; dan
vi. Kokurikulum

7. Bidang Pelajaran

Matapelajaran
Bidang Komponen Fasa 1 Fasa 2
Bahasa Bahasa Melayu
Melayu Bahasa Inggeris
Komunikasi Kemahiran Bahasa Bahasa Cina
Asas Inggeris Bahasa Tamil
Bahasa
Cina
Bahasa
Tamil
Matemat Matematik
ik
Pendidik Pendidikan Islam
Manusia dan Sikap , an Islam Pendidikan Moral
Persekitaran Nilai Pendidik
dan an Moral
Spiritual Sains
- Kajian Tempatan
Perkembangan - Kemahiran Hidup
Diri Individu Kemahiran Pendidik Pendidikan Muzik
Hidup an Muzik
Seni dan Pendidik Pendidikan Seni
Riadah an Seni
Kokurikulum Pendidik Pendidikan Jasmani dan
an Pendidikan Kesihatan
Jasmani
dan
Pendidik
an
Kesihata
n

Dalam struktur KBSR terdapat tiga bidang iaitu:-

i. Bidang Komunikasi
1. Bahasa Melayu;
2. Bahasa Inggeris;
3. Bahasa Cina;
4. Bahasa Tamil; dan
5. Matematik.

ii. Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya


1. Pendidikan Islam;
2. Pendidikan Moral;
3. Sains; dan
4. Kajian Tempatan.

iii. Bidang Perkembangan Diri Individu


1. Kemahiran Hidup;
2. Pendidikan Muzik;
3. Pendidikan Seni;
4. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

8. Peruntukan Masa

Mata Sekolah Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan


Pelajaran Tahap 1 Tahap 2 Tahap 2
Tahap
1

Perkara 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
45 45 4 3 3 3 2 2 2 1 1 150
Bahasa
0 0 5 0 0 0 7 7 7 5 5
Melayu
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahasa 24 24 2 2 2 2 6 9 9 90
Inggeris 0 0 4 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0
Bahasa 4 4 4 3 3 300
Cina/Tam 5 5 5 0 0
il 0 0 0 0 0
Sains 1 1 1 1 1 150
5 5 5 5 5
0 0 0 0 0
21 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 210
Matemati
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
k
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pend. 18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150
Islam/Mo 0 0 8 8 8 8 5 5 5 5 5
ral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidika 60 60 6 6 6 6 6 6 6
6 6 60
n Seni 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Pendidika 60 60 6 6 6 6 6 6 6
6 6 60
n Muzik 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Kemahira 6 6 6 6 6 60
n Hidup 0 0 0 0 0
Kajian 1 1 1 1 1 120
Tempata 2 2 2 2 2
n 0 0 0 0 0
Pend. 90 90 9 6 6 6 9 9 9 6 6 60
Jas. & 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kes.
Perhimpu 30 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilihan 30 30 3 3 3 3
Guru 0 0 0 0
Besar
JUMLAH 13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1440
50 50 3 4 4 4 3 3 3 4 4
5 4 4 4 5 5 5 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Teras KBSR
i. Penggabungjalinan;
ii. Penyerapan;
iii. Penilaian;
iv. Pengkayaan; dan
v. Pemulihan.

10. Penekanan Dalam KBSR


Dalam melaksanakan KBSR, penekanan diberi kepada:-
i. Kemahiran asas;
ii. Kemahiran berfikir;
iii. Nilai Merentas Kurikulum;
iv. Bahasa merentas kurikulum;
v. Patriotisme merentas kurikulum;
vi. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid;
vii. Penilaian berterusan;
viii. Pemulihan dan pengayaan;
ix. Prinsip mudah ubah; dan
x. Sains dan teknologi merentas kurikulum

11. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran


Dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid,
seseorang guru seharusnya;

i. mewujudkan suasana persekitaran yang merangsang pembelajaran;


Kemudahan fizikal kelas
• ruang pembelajaran yang selesa;
• sudut pembelajaran dilengkapkan dengan bahan yang
interaktif;
• ruang pameran hasil kerja;
• bahan rujukan untuk penggunaan murid;
• bahan pembelajaran yang mencabar daya pemikiran.
Aspek emosi sosial
• penggunaan bahasa yang mesra;
• keupayaan guru memahami muridnya;
• penggunaan teknik yang pelbagai.

ii. mengamalkan prinsip-prinsip tertentu dalam proses pengajaran dan


pembelajaran.
• Melibatkan murid secara aktif;
• Menjalankan penilaian yang berterusan;
• Mewujudkan peluang murid menilai kerja mereka;
• Melatih murid meneroka pelbagai cara dalam menyelesaikan
tugasan;
• Memberi peluang murid mendapatkan pengalaman yang
berulang kali dalam situasi yang berlainan;
• Menyediakan suasana pembelajaran yang menggalakkan
murid membuat keputusan secara rasional;
• Memberikan penghargaan di atas usaha murid supaya dapat
membantu dan membina sifat berani, yakin dan daya juang;
• Melatih murid menguasai kemahiran belajar dalam
kemahiran berfikir;
• Mengambil tindakan segera terhadap masalah pembelajaran
murid.

iii. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran

Bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna,


berkesan dan menyeronokkan guru hendaklah menggunakan kaedah yang
melibatkan murid secara aktif. Guru boleh mengelolakan secara kelas,
kumpulan, berpasangan ataupun individu. Pembentukan kumpulan
berdasarkan kepada kebolehan murid yang hampir-hampir sama ataupun
kepada kebolehan yang pelbagai.

Pelbagai kaedah boleh dijalankan melalui aktiviti seperti berikut;


• Simulasi
• Lakonan
• Permainan
• Tunjuk ajar
• Lawatan
• Bercerita
• Projek
• Sumbangsaran
• Main peranan
• Pidato

12. Penilaian
i. Penilaian Kemajuan Berasas Sekolah (PKBS)
• Penilaian Kendalian Sekolah Rendah

ii. Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

13. Pengubahsuaian Dalam Sukatan KBSR

Program KBSR memulakan percubaannya dalam tahun 1982 sementara KBSM dilaksanakan
berperingkat-peringkat mulai tahun 1988. Selepas tahun 1988, program KBSR disemak
semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Akibatnya KBSR, yang dikenali sebagai
KurikulumBaru Sekolah Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk
mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020,
globalisasi dan pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Draf baru sukatan
Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994.

Antara perubahan besar dalam KBSR ialah


i) penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran
ii) penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian
iii) menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling atas kepada yang paling
kompleks mengikut topik
iv) mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran
v) mengintegrasikan penyelesaian masalah dan arithmetik perniagaan ke dalam topik
berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat
vi) mata pelajaran Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua matapelajaran iaitu Sains
dan Kajian Tempatan
vii) pengunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua
matapelajaran teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6
Rendah mulai Januari 2003 serta
viii) pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan
pembelajaran Matematik dan Sains

14. Peranan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum (KBSR/KBSM)


Mentafsir adalah
memahami dan menhargai FPK dan Matlamat Pendidikan (sikap positif, beriltizam untuk
mengembangkan kurikulum : membaca , memahami, organisasi pengalaman & menhargai objektif
sukatan)
mentafsir sukatan (mengkaji sukatan, panduan khas oleh PPK, mengubah suai dimana perlu)
memindahkan matlamat, objektif dan domain yang terpilih sesuai dengan keperluan

Merancang adalah
rancangan semester, rancangan pelajaran harian (objektif pengajaran dan pembelajaran, topic
dan kandungan, strategi, penilaian)
mengatur aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan
pembelajaran (Gagne & Briggs, 1979)
pemilihan strategi pengajaran, bahan, isi kandungan dan pengalaman pembelajaran untuk
mencapai hasil yang di inginkan

Mengubah suai adalah


berdasarkan keperluan (murid , persekitaran)
sumber yang ada
penggunaan ICT

Melaksanakan adalah
Melaksanakan didalam bilik darjah

Penilaian adalah
untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi
analisis keputusan
mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian

15. Rumusan

Program KBSR terbahagi kepada dua tahap . Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3)
menekankan penguasaan
3M dan Tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta
pembinaan
dan kandungan sains yang kukuh

Pengubahsuaian tertentu pada KBSR dilakukan pada Tahun 1994 supaya matlamat dan
objektif Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 dapat direalisasikan dengan lebih berkesan lagi.

Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan mereka


termasuk
menginterpretasi, merancang, memodifikasikan, dan melaksanakan kurikulum.

| Pelajar | Penilaian Kursus | Pelaksanaan Kerja Kursus | Kurikulum | KBSR | Bilik Darjah | Kembali |
Penafian/Disclaimer.
Pengendali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan dan permasalahan
yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini

Dibina pada 17 Nov2006 dan dikemaskini pada 10 Mar 2007 oleh Pengendali@2006
Web Hosting · Blog · Guestbooks · Message Forums · Mailing Lists
Easiest Website Builder ever! · Build your own toolbar · Free Talking Character · Email Marketing

powered by bravenet.com

http://kdckdpm06.bravehost.com/kbsr.htm

16/2/2010