Anda di halaman 1dari 5

EDU 3083

ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

GURU P K R

DISEDIAKAN OLEH: FHENYIUS DUASIN

(SJKT) 2012

BAHASA MELAYU

PISMP

DEFINISI
Guru pakar ialah guru yang
mempunyai kemahiran,
pengetahuan, dan kepakaran
tinggi dalam mata pelajaran
khususnya dalam PdP.
JOM KENAL

GURU PAKAR

JANGKAAN KE
ATAS GURU
PAKAR SECARA
MENYELURUH
MENGEMASKINI
ILMU
PENGETAHUAN
DAN MEMAHAMI
PERANAN DAN
TUGAS
PROFESIONAL

KEPAKARAN
PERLU
DIBINA
MENDENGAR
KEPERLUAN
PELAJAR

GURU
PAKAR

BERKOMUNIKASI
SECARA
BERKESAN

MENGATUR
SEMULA
PELAJARAN DAN
MENGURANGKAN
JURANG ANTARA
DIRINYA DAN
MURID

PENDEKATAN KREATIF

JOM KENAL

EDU 3083
ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

GURU PAKAR

MENGUASAI 6 BIDANG
INTE
RAK
PENGETAHUAN
SI
KOM
UNIT
I
SEK
OLA
H

6
EDU 3083

ISI
KAND
UNGA
N

PENGET
AHUAN
KENDIR
I

PEDA
GOGI

PROSE
S
KOGNI
TIF
PELAJA
RAN/
PENGA
JARAN

ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

MURI
D
DAN
BAGA
IMAN
A
MERE
KA
BELAJ
AR

JOM KENAL

GURU PAKAR

SEKIAN
GURU PAKAR GURU YANG MEMBINA BAKATNYA DAN
TIDAK SEKADAR MENUNGGU WAKTU DAN NASIB