Anda di halaman 1dari 2

RUJUKAN

LAMAN WEB
Muhammad Salehuddin Amin. Portal Pendidikan Utusan. (2009). Konsonan
Rangkap.http://www.tutor.com.my/tutor/dunia.asp?y=2009&dt=0818&pu
=DuniaPendidikan&sec=Munsyi_Bahasa&pg=mb_01.htm. Diakses pada
25 0gos 2010.
Zahid.

(2009).

Vokal

Berganding

Dengan

Diftong.

http://bahasaku

zahid.blogspot.com/2009/09/vokal-berganding-dan-diftong.html. Diakses
pada 25 Ogos 2010
http://ibahasa.blogspot.com/2008/01/huruf-vokal-dan-konsonan-dalam
bahasa.html. Diakses pada 26 Ogos 2010
BUKU
Abdullah Hassan, (1980). Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia, Petaling Jaya:
Fajar Bakti.
Arbak Othman, (1984). Tatabahasa Bahasa Malaysia, Kuala Lumpur: Penerbitan
Sarjana (M) Sdn. Bhd.
Asmah Hj. Omar, (1986). Nahu Melayu Mutakhir, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Nik Safiah Karim et al., (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nik Safiah Karim et al., (1996). Tatabahasa Dewan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Siti Hajar Abdul Aziz, (2008), Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu 1, Shah Alam :
Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Rofiuddin. (1996). Pendidikan Bahasa Indonesia di Kelas Tinggi.Depdikbud : Proyek
Pengembangan PGSD.
Sugihastuti. (2000). Bahasa Laporan Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Siti Hajar Abdul Aziz. (2008). Bahasa Melayu 1 : Siri Pendidikan Guru