Anda di halaman 1dari 62

SALINAN 

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
 
NOMOR 46 TAHUN 2009 TANGGAL 31 JULI 2009 
I. PEMAKAIAN HURUF   
A. Huruf Abjad 
Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indone sia terdiri atas huruf yang berikut. Nama 
tiap huruf disertakan di kolom ketiga. 
 
Huruf Kapital  

Huruf Kecil 

Nama 
 


be 
ce 
de 

ef 
ge 
ha 

je 
ka 
el 
em 
en 

pe 
ki 
er   
es 
te 

ve 
we 
eks 
ye 
zet 

 
B. Huruf Vokal 
Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf a, e, i, o, dan u. 
 
 
Huruf 
Vokal 

 
 

Contoh Pemakaian 
dalam Kata 

 
 

 
Posisi Awal 

e* 
  


a​
pi 
e​
nak 
e​
mas 
i​
tu 
o​
leh 
u​
lang 

 
Posisi Tengah 
p​
a​
di 
p​
e​
tak 
ke na 
s​
i​
mpan 
k​
o​
ta 
b​
u​
mi 

 
Posisi Akhir 
lus​

sor​
e   
tipe   
murn​

radi​
o   
ib​

 
Keterangan: 
* Untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen (  ′  ) dapat digunakan jika ejaan 
kata menimbulkan keraguan. 
 Misalnya: 
  Anak­anak bermain di teras  (téras). 
  Upacara itu dihadiri pejabat  teras  Bank Indonesia. 
  Kami menonton film seri  (séri). 
  Pertandingan itu berakhir  seri . 
 Di mana kécap  itu dibuat? 
 Coba kecap  dulu makanan itu. 
  
C. Huruf Konsonan 
Huruf yang melambangkan konsonan dalam ba hasa Indonesia terdiri atas huruf­huruf b, c, d, 
f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, dan  z. 
 
  
  
Contoh Pemakaian dalam Kata 
Huruf 
Konsonan  Posisi Awal 
Posisi 
Tengah 
Posisi Akhir 
  
  

   q** 

   x** 


  
b ahasa 
c akap 
dua   
f akir 
guna 
hari 
jalan 
k ami 
­ 
l ekas 
maka 
nama 
p asang 
Quran 
raih 
s ampai 
tali 
v aria 
wanita 
x erox 
yakin 
zeni 
  
seb ut 
kac a 
ada 
kaf an   
ti ga 
saham 

manja  pak sa  rak yat*  al as  kami  ta nah  ap a  status­quo  bara  as li  mata  la v a  hawa  ­  payung  la zim     ada b    ­  Aba d  maaf    gudeg  tua h  mikraj  politik    bapak *  aka l    diam  dau n  siap    Taufiq  putar  tangkas  rapat  ­  sinar­ x    ­  ju z     Keterangan:  * Huruf  k  melambangkan bunyi hamzah.    .  ** Huruf  q dan  x  khusus dipakai untuk nama diri (seperti Taufiq dan  Xerox ) dan keperluan  ilmu (seperti  status quo  dan  sinar­x).

 ng.     Contoh Pemakaian dalam Kata  Gabungan  Huruf  Konsonan  Posisi Awal  Posisi  Tengah  . dan  oi .  Gabungan Huruf Konsonan  Gabungan huruf konsonan  kh. dan  sy masing­masing melambangkan satu bunyi  konsonan. ny. au .     Contoh Pemakaian dalam Kata  Huruf  Diftong  Posisi Awal  Posisi  Tengah  Posisi Akhir     ai  au  oi     ai n  aula  ­     malai kat  saudara  boi kot     pandai    harim au  amboi       E. Huruf Diftong  Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai.                  3  D.

Posisi Akhir     kh  ng  ny  sy     khusus  ngilu  nyata  syarat     akhir  bangun  banyak  i syarat     tari kh  senang  ­  ara sy     Catatan:  Nama orang. badan hukum.  Apa maksudnya?  K ita harus bekerja keras.  . dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan Ejaan Bahasa  Indonesia yang Disempurnakan. " K apan kita pulang?"  Orang itu menasihati anaknya."       3. kecuali jika ada pertimbangan khusus. termasuk kata ganti untuk Tuhan.   Misalnya:  D ia membaca buku.  P ekerjaan itu akan selesai dalam satu jam. Huruf Kapital      1. kitab suci.         2.   Misalnya:    Adik bertanya. "B erhati­hatilah. dan Tuhan." katanya. Nak!"  "K emarin engkau terlambat.     F.  Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan  dengan agama. "dia akan berangkat.  "B esok pagi." kata Ibu.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung.

        Misalnya:  Sidang itu dipimpin oleh  P residen  Republik  Indonesia. keturunan.   Misalnya: Wakil P residen Adam Malik  P erdana  M enteri Nehru  P rofesor Supomo  Laksamana M uda U dara Husein Sastranegara  Sekretaris  Jenderal Departemen Pertanian  Gubernur Jawa Tengah       b. nama instansi. tetapi lagaknya sudah seperti  k iai. ke jalan yang Engkau beri rahmat.   Misalnya: M ahaputra  Y amin  Sultan Hasanuddin  H aji Agus Salim  Imam Syafii  N abi Ibrahim     b. dan  keagamaan  yang diikuti nama orang.  Ilmunya belum seberapa. Misalnya:   Islam Quran   Kristen  Alkitab   Hindu  Weda   Allah  Y ang M ahakuasa  Y ang M aha P engasih  T uhan akan menunjukkan jalan kepada hamba­N ya.  Sidang itu dipimpin  P residen.  a.  dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang.  Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan.       4. ya Tuhan. atau nama tempat  yang digunakan sebagai pengganti nama  orang tertentu.  a.  .       5.  Pada tahun ini dia pergi naik  haji.        4  Bimbinglah hamba­Mu. keturunan.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang  merujuk kepada bentuk lengkapnya.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama  orang.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan.   Misalnya: Dia baru saja diangkat menjadi s ultan.

     6. van.    Di setiap departemen terdapat seorang inspektur  jenderal.J de Hollander   J. v an der Giessen   Otto v on Bismarck   Vasco da Gama     (2) Dalam nama orang tertentu.  von   (dalam nama Jerman). nama instansi.  Kegiatan itu sudah direncanakan oleh  D epartemen.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan  sebagai nama jenis atau satuan ukuran. huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf  pertama  kata bin  atau binti.P. atau nama tempat tertentu.Kegiatan itu sudah direncanakan oleh  D epartemen Pendidikan Nasional.  Misalnya:   pascal second  Pas    J/K atau JK  ­1    joule per Kelvin  . atau  da (dalam nama Portugal). v an Bruggen   H.   Misalnya:   Abdul Rahman b in Zaini   Ibrahim b in Adham   Siti Fatimah b inti Salim   Zaitun b inti Zainal     b.     c.  Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang  tidak merujuk kepada nama orang. dan  der    (dalam nama Belanda).  a.   Misalnya:   Berapa orang c amat yang hadir dalam rapat itu?    Devisi itu dipimpin oleh seorang mayor jenderal.     Misalnya:   J.  Misalnya:  Amir H amzah    D ewi  Sartika    Wage  Rudolf  Supratman    H alim P erdanakusumah  Ampere     Catatan:  (1) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada  de.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur­unsur nama orang.

  Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya p erang dunia. hari.  a. dan hari raya. suku. dan bahasa  yang digunakan sebagai bentuk dasar kata  turunan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama  orang yang digunakan  sebagai nama jenis atau satuan ukuran.  Huruf kapital tidak dipakai sebagai huru f pertama nama bangsa.  Misalnya:  pengindonesiaan kata asing  keinggris­inggrisan  kejawa­jawaan     8.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur­unsur nama peristiwa sejarah.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pe rtama nama bangsa. Huruf kapital tidak dipakai sebagai hu ruf pertama peristiwa sejarah yang tidak  digunakan sebagai nama.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun. N  Newton     c. dan bahasa. suku bangsa.  Misalnya:  Soekarno dan Hatta memproklamasikan k emerdekaan bangsa Indonesia.  Misalnya:  bangsa  E skimo    suku  Sunda  bahasa  Indonesia     b.     . bulan.  Misalnya:   mesin diesel   10 v olt   5 ampere     7.   Misalnya:   tahun H ijriah tarikh  M asehi     bulan Agustus bulan  M aulid     hari Jumat hari Galungan     hari Lebaran hari N atal     b.  a.        6  Misalnya:    Perang C andu    Perang D unia I    Proklamasi K emerdekaan Indonesia     c.

  Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang digunakan  sebagai penjelas nama jenis. a.  a.9.   Misalnya:   ukiran Jepara pempek  P alembang   tari M elayu sarung  M andar   asinan B ogor sate  M ak Ajad     d.    Misalnya:   Bukit B arisan Danau  T oba     Dataran T inggi  D ieng   Gunung Semeru   Jalan D iponegoro   Jazirah Arab   Ngarai  Sianok  Lembah  B aliem     Selat Lombok  P egunungan  Jayawijaya   Sungai Musi  T anjung  H arapan   Teluk B enggala   T erusan  Suez       c. oleh.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata  yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara. lembaga ketatanegaraan. dan  untuk . kecuali  kata tugas. dan nama dokumen resmi.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur­unsur nama diri geografi. badan. atau. seperti   dan.    Misalnya:  Banyuwangi   Asia  T enggara  Cirebon   Amerika Serikat  Eropa  Jawa B arat       b.  lembaga resmi.   Misalnya:   nangka b elanda   kunci inggris   petai c ina   pisang ambon     10.   Misalnya:  Republik  Indonesia  D epartemen K euangan  .   Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti  oleh nama diri geografi.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pert ama unsur­unsur nama geografi yang diikuti  nama diri geografi.   Misalnya:   berlayar ke teluk mandi di s ungai   menyeberangi s elat berenang di danau     e.

 lembaga ketatanegaraan. lembaga  ketatanegaraan. lembaga ketatanegaraan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi  negara.   Tahun  ini  D epartemen sedang menelaah masalah itu.    Dia adalah agen surat kabar  Sinar Pembangunan. kecuali kata  tugas seperti  di.E. badan.     11. dan  makalah.   Misalnya:  beberapa  b adan  hukum  kerja sama antara p emerintah dan rakyat  menjadi sebuah republik  menurut undang­undang yang berlaku   Catatan:    Jika yang dimaksudkan ialah nama  resmi negara. dan untuk  yang tidak terletak pada posisi awal. ke.   Misalnya:  Perserikatan B angsa­B angsa  Rancangan  U ndang­U ndang Kepegawaian  Yayasan Ilmu­ Ilmu Sosial  Dasar­Dasar Ilmu Pemerintahan. doktor   S. huruf awal kata itu ditulis dengan huruf kapital.  misalnya Indonesia.  Misalnya:  Pemberian gaji bulan ke­13 sudah disetujui  P emerintah.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang  terdapat pada nama lembaga resmi.  dan judul karangan. lembaga resmi.     12.   Surat itu telah ditandatangani oleh  D irektur.M ajelis  P ermusyawaratan  Rakyat    K eputusan  P residen  Republik  Indonesia  N omor 57 T ahun 1972  B adan  K esejahteraan  Ibu dan  Anak     b. pangkat. lembaga resmi.      Ia menyelesaikan makalah "Asas­Asas  H ukum P erdata". dari. majalah. yang.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur kata  ulang sempurna) di dalam judul buku. badan. dan. dan  sapaan yang digunakan dengan nama diri.   Misalnya:   Dr.     13. badan.   Bacalah majalah Bahasa dan Sastra. sarjana ekonomi  . dokumen resmi. surat kabar.   Misalnya:    Saya telah membaca buku  Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. dan dokumen resmi pemerintah dari negara tertentu. dan nama dokumen resmi.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar.

 Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan  kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan. adik.  seperti  bapak. dan  paman. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda  yang digunakan dalam  penyapaan. saudara. magister humaniora   Prof. "Itu apa.   "Silakan duduk. sarjana sastra   S. termasuk singkatannya. catatan. dan  . B u?"     Besok P aman akan datang.Kp. profesor   K.  diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor 036/U/1993. yang digunakan dalam  penyapaan atau pengacuan. nyonya   Sdr.H.    Dia tidak mempunyai  s audara yang tinggal di Jakarta.  a.     14. ibu.     15.  master of arts   M.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan.A.   Misalnya:   Sudahkah Anda tahu?   Siapa nama Anda?   Surat Anda telah kami terima dengan baik.   Surat Saudara sudah saya terima. kakak. tuan        8   Ny. sarjana hukum   S. saudara      Catatan:      Gelar akademik dan sebutan lulusan perguruan tinggi.   Misalnya: Kita harus menghormati b apak dan  ibu kita. sarjana keperawatan    M.   Misalnya:   Adik bertanya.H.Hum.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata.S. S. D ik!" kata orang itu. kiai haji   Tn.     16.   "Kapan B apak berangkat?" tanya Harto. seperti  keterangan.     b.   Semua k akak dan  adik saya sudah berkeluarga.

    Berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. kata. IC.  Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku. (Lihat contoh pada IB. atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan  tidak  ditulis dengan huruf miring. daftar lambang.   Catatan:   Dalam tulisan tangan atau ketikan.   Politik devide et impera  pernah merajalela di negeri ini.    Orang tua harus bersikap tut wuri handayani terhadap anak. Huruf miring dalam cetakan dipakai un tuk menegaskan atau mengkhususkan huruf.   Catatan:  Judul skripsi.    Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan  berlepas tangan.    Misalnya:  Negara itu telah mengalami empat kali  kudeta.    Korps diplomatik  memperoleh perlakuan khusus. tesis.   Misalnya:    Huruf pertama kata abad adalah  a. majalah. tetapi diapit dengan tanda petik. daftar pustaka. Huruf Tebal  1. Huruf Miring      1.      Misalnya:   Nama ilmiah buah manggis ialah  Carcinia mangostana.  Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku.     b.     3. atau kelompok kata.   Majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa.     Dia bukan menipu. daftar  isi.misalnya  yang didahului oleh pernyataan le ngkap dan diikuti oleh paparan yang  berkaitan dengan pernyataan lengkap itu.  Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang  bukan bahasa Indonesia. a. dan II F15). huruf atau kata yang akan dicetak miring  digarisbawahi. IE.     G. melainkan di tipu     Bab ini  tidak  membicarakan pemakaian huruf kapital.  bagian kata.       2.  Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia penulisannya  diperlakukan sebagai kata Indonesia.       H. dan lampiran       . dan surat  kabar yang dikutip dalam tulisan. daftar tabel.    Misalnya:    Saya belum pernah membaca buku  Negarakertagama karangan Prapanca. bagian bab.   Weltanschauung dipadankan dengan 'pandangan dunia'. indeks. bab.

    Saya  tidak  mengambil bukumu  Gabungan kata  kerja sama ditulis terpisah.     3. kata.     Catatan:  Dalam tulisan tangan atau ketikan manual...... Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema serta  untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi..  bagian kata. indeks.  terkalahkan  v dapat dikalahkan .  Seharusnya ditulis dengan huruf miring:  Akhiran –i  tidak dipenggal pada ujung baris. PENULISAN KATA    A. dan lampiran:    DAFTAR ISI  DAFTAR TABEL  DAFTAR LAMBANG  DAFTAR PUSTAKA  INDEKS  LAMPIRAN     2..1 Latar Belakang Masalah   1.;  3  tidak lulus ..    II.Misalnya:  Judul :  HABIS GELAP TERBITLAH TERANG  Bab :  BAB I PENDAHULUAN  Bagian bab:   1.    Saya  tidak mengambil bukumu  Gabungan kata  kerja sama  ditulis terpisah..  Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf.2 Tujuan  Daftar.  ..  Misalnya:  kalah v  1 tidak menang .. atau kelompok kata; un tuk keperluan itu digunakan huruf miring.2 kehilangan atau merugi .. huruf atau kata yang akan dicetak  dengan huruf tebal diberi garis bawah ganda.. Kata Dasar      Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan.; 3 menganggap kalah .; 2 menaklukkan . ; 4  tidak  menyamai  mengalah v mengaku kalah        10  mengalahkan v 1 menjadikan kalah ..  Misalnya:  Akhiran –i tidak dipenggal pada ujung baris.

     Misalnya:   mem­PHK­kan   di­PTUN­ kan     di­upgrade   me­recall     2.)   Misalnya:     dilipatgandakan       menggarisbawah i     menyebarluaskan       penghancurleburan  .   Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Bab III.   Dia bertemu   dengan  kawannya  di kantor pos.  Imbuhan (awalan. akhiran) ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. sisipan. Kata Turunan  1. awalan atau akhiran ditulis serangkai  dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya.  a. Huruf E.  Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus.)   Misalnya:  bertepuk tangan  garis bawah i  menganak sungai  sebar luaskan       3. (Lihat juga keterangan  tentang tanda hubung. Butir 5.   Kantor pajak penuh sesak. Huruf E. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Butir 5.     B. Misalnya:    Buku itu sangat  menarik.  Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubu ng jika ditambahkan pada bentuk singkatan  atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. (L ihat juga keterangan tentang tanda hubung.  unsur gabungan kata itu ditulis serangkai.  Bab III.       Misalnya:    berjalan   dipermainkan     gemetar      kemauan   lukisan   menengok     petani        b.

 kontra.   Misalnya:   non­Indonesia   pan­Afrikanisme   pro­Barat     (2) Jika kata  maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang diikuti oeh  kata berimbuhan.  dan anti . kecuali kata esa . tanda    hubung (­) digunakan di antara kedua unsur itu.  Mudah­mudahan Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita.   pertanggungjawab an     4.    Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengampun.  .     (4)  Bentuk­bentuk terikat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia.   Misalnya:   adipati  dwi warna  pari purna      aerodinamika  eka warna  poli gami     antarkota  ekstrakurikuler  pramuniaga     antibiotik  infrastruktur  prasangka     anumerta inkonvensional  purna wirawan      audio gram  kosponsor  saptakrida   awahama  mahasiswa  semiprofesional   bikarbonat mancanegara subseksi   biokimia  monoteisme swadaya   caturtunggal  multilateral  tele pon     dasawarsa  narapidana  trans migrasi   dekameter nonkolaborasi  tri tunggal   demoralisasi  pasca sarjana  ultramodern      Catatan:  (1)  Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital. dapat digunakan sebagai bentuk dasar.  Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi. merujuk  kepada Tuhan dan diikuti oleh  kata dasar.  sebagai unsur gabungan.     (3)  Jika kata  maha.   Misalnya: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih.  seperti  pro.    Misalnya:  Tuhan Yang Mahakuasa menentukan arah hidup kita. gabungan itu ditulis terpisah dan unsur­unsurnya dimulai  dengan huruf kapital. gabungan itu ditulis serangkai. gabungan kata itu        12  ditulis serangkai.

   Misalnya:    surat kabar →  surat­surat kabar    kapal barang →   kapal­kapal barang      rak buku  →  rak­rak buku     (2)  Bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektiva ditulis dengan  mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna yang berbeda.   Misalnya:     kekanak­kanakan  . Bentuk Ulang  1.     (5) Kata  tak  sebagai unsur gabungan dalam peri stilahan ditulis serangkai dengan  bentuk dasar yang mengikutinya.  Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur­unsurnya    Misalnya:  anak­anak  mata­mata    berjalan­jalan   menulis­nulis  biri­biri mondar­mandir  buku­buku ramah­tamah    hati­hati sayur­mayur    kuda­kuda serba­serbi    kupu­kupu terus­menerus  lauk­pauk tukar­menukar    Catatan:  (1)  Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama saja.    Mereka memperlihatkan sikap anti  terhadap kejahatan.   Misalnya:    orang besar →  orang­orang besar    orang besar­besar    gedung tinggi →  gedung­gedung tinggi    gedung tinggi­tinggi     2.  Awalan dan akhiran ditulis serangkai  dengan bentuk ulang.Misalnya:    Sikap masyarakat yang  pro lebih banyak daripada yang kontra.  Misalnya:   taklaik terbang   taktembus cahaya   tak bersuara   tak terpisahkan     C. tetapi ditulis terpisah jika diikuti oleh bentuk  berimbuhan.

   Misalnya:    duta besar  model linear    kambing hitam  orang tua      simpang empat  persegi panjang    mata pelajaran  rumah sakit umum      meja tulis  kereta api cepat luar biasa       2.   Mereka me­lihat  2   pameran.   perundang­undangan     melambai­lambaikan     dibesar­besarkan     memata­matai   (Lihat keinggris­inggrisan Bab I. Butir 7.   Bajunya ke­merah  2  –an     D. Huruf F.  Misalnya:   anak­istri Ali  anak  istri­Ali     ibu­bapak kami  ibu  bapak­kami    . seperti  dalam pembuatan catatan rapat atau kuliah. Gabungan Kata  1.   Misalnya:    Pemerintah sedang mempersiapkan rancangan undang  2    baru.  Unsur­unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah.)  Catatan:    Angka 2 dapat digunakan dalam penulisan be ntuk ulang untuk keperluan khusus.   Kami mengundang orang  2   yang berminat saja.    Yang ditampilkan dalam pameran itu adalah  buku  2   terbitan Jakarta. Gabungan kata yang dapat menimbulkan  kesalahan pengertian dapat ditulis dengan  menambahkan tanda hubung di antara unsur­unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang        14  bersangkutan.

 buku­sejarah baru buku sejarah­baru     3.    Misalnya:  acapkali  adakalanya  akhirulkalam  alhamdulillah  apalagi  astagfirullah    bagaimana    barangkali    beasiswa    belasungkawa    bilamana    bismillah    bumiputra    daripada    darmabakti    darmasiswa  darmawisata    dukacita    halalbihalal    hulubalang    kacamata    kasatmata  kepada  kilometer    manakala    manasuka    matahari  padahal    peribahasa  perilaku    puspawarna    radioaktif    saptamarga    saputangan    saripati    sebagaimana    sediakala    segitiga  sekalipun  .  Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai.

  a. pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Suku Kata  1.   Misalnya:   ba­pak     la­w an   de­ngan   ke­nyang   mu­ta­khir   mu­sya ­wa­rah     d. au.  Pemenggalan kata pada kata  dasar dilakukan sebagai berikut.  Misalnya:   pan­dai     au­la   sau­da­ra   am­boi       c.  Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan.sukacita    sukarela    sukaria  syahbandar    waralaba  wiraswata     E. pemenggalannya  dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. pemenggalannya dilakukan di  antara kedua huruf vokal itu.   Jika di tengah kata dasar ada huruf konson an (termasuk gabungan huruf konsonan) di  antara dua buah huruf vokal.          15  Misalnya:   Ap­ril     cap­lok   makh­l uk  . Huruf diftong ai.  Jika di tengah kata dasar ada dua huru f konsonan yang berurutan.  dan  oi  tidak dipenggal.  Misalnya:  bu­ah  ma­in  n i­at  sa­at     b.

 atau partikel dilakukan di antara bentuk  dasar dan imbuhan atau partikel itu.  Misalnya:   bang­krut   bang­sa   ba­nyak   ikh­las   kong­res   makh­luk   masy­hur   sang­gup     (2) Pemenggalan kata tidak boleh menyeba bkan munculnya satu huruf (vokal) di  awal atau akhir baris. pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang  pertama dan huruf konsonan yang kedua. akhiran.  Jika di tengah kata dasar ada tiga huruf konsonan atau lebih yang masing­masing  melambangkan satu bunyi.  Misalnya:   ber­jalan   mem­bantu     di­ambil   ter­bawa    per­buat   makan­an   letak­kan      me­rasa­ kan     pergi­lah     apa­kah    . man­di     sang­gup   som­bong   swas­ta     e.   Misalnya:     itu  →  i­tu       setia →  se­ti­a     2.   Misalnya: u l­t ra  i n­fra  ben­trok  i n­stru­men  Catatan:    (1) Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal.   Pemenggalan kata dengan awalan.

  per­buat­an 
  ke­kuat­an 
  
Catatan: 
(1) Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan 
  
  
16 
dilakukan seperti pada kata dasar. 
  
Misalnya: 
  me­nu ­tup 
  me­ma­kai 
  me­nya­pu 
  me­nge­cat 
  pe­no­ long 
 pe­mi­kir 
  pe­nga­rang 
  pe­nye­but 
 pe­nge­tik 
  
(2) Akhiran  ­i  tidak dipisahkan pada pergantian ba ris. (Lihat juga keterangan tentang 
tanda hubung, Bab III, Huruf  E, Butir 2.) 
   
(3) Pemenggalan kata bersisipan d ilakukan seperti pada kata dasar. 
Misalnya: 
 ge­lem­bung 
 ge­mu­ruh 
 ge­ri­gi 
 si­nam­bung   
 te­lun­juk 
(4) Pemenggalan tidak dilakukan pada suku  kata yang terdiri atas satu vokal. 
 Misalnya: 
  Beberapa pendapat mengenai masalah  itu 
  telah disampaikan …. 
  Walaupun cuma­cuma, mereka tidak mau 
  ambil makanan itu. 
  
3. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur  atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat 
bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur­unsur itu. 
Tiap­tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. (Lihat juga keterangan 
tentang tanda hubung, Bab III, Huruf E, Butir 2.)   
 Misalnya: 

bio­grafi bi­o­gra­fi 
bio­data bi­o­da­ta 
foto­grafi fo­to­gra­fi 
foto­kopi fo­to­ko­pi 
intro­speksi in­tro­spek­si 
intro­jeksi in­tro­jek­si 
kilo­gram ki­lo­gram 
kilo­meter ki­lo­me­ter 
pasca­panen pas­ca­pa­nen 
pasca­sarjana pas­ca­sar­ja­na 
  
4.  Nama orang, badan hukum, atau nama diri lain yang terdiri atas dua unsur atau lebih 
dipenggal pada akhir baris di antara unsur­ unsurnya (tanpa tanda pisah). Unsur nama 
yang berupa singkatan tidak dipisahkan. 
  
  
F. Kata Depan di, ke, dan dari 
Kata depan  di, ke, dan dari  ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam 
  
  
17 
gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti  kepada dan  daripada. 
(Lihat juga Bab II, Huruf D, Butir 3.) 
Misalnya: 
 Bermalam sajalah di  sini. 
 Di mana dia sekarang? 
  Kain itu disimpan  di  dalam lemari. 
 Kawan­kawan bekerja di  dalam gedung. 
 Dia berjalan­jalan di  luar gedung. 
  Dia ikut terjun  ke tengah kancah perjuangan. 
  Mari kita berangkat  ke kantor. 
 Saya pergi ke sana kemari mencarinya. 
 Ia datang dari  Surabaya kemarin. 
  Saya tidak tahu  dari  mana dia berasal. 
  Cincin itu terbuat  dari  emas. 
Catatan: 
  Kata­kata yang dicetak miring di dalam kalimat seperti di bawah ini ditulis serangkai. 
Misalnya: 
  Kami percaya sepenuhnya kepadanya. 
  Dia lebih tua  daripada saya. 
  Dia masuk, lalu keluar lagi. 
 Bawa kemari gambar itu. 
 Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. 

  
  
G. Partikel 
1. Partikel ­lah, ­kah,  dan  ­tah  ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 
Misalnya: 
 Bacalah  buku itu baik­baik! 
 Apakah  yang tersirat dalam surat itu? 
 Siapakah  gerangan dia? 
 Apatah  gunanya bersedih hati? 
  
2. Partikel pun  ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. 
Misalnya: 
 Apa pun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. 
  Hendak pulang tengah malam pun sudah ada kendaraan. 
  Jangankan dua kali, satu kali  pun engkau belum pernah datang ke rumahku. 
  Jika Ayah membaca di teras, Adik  pun membaca di tempat itu. 
Catatan: 
 Partikel pun  pada gabungan yang lazim dianggap  padu ditulis serangkai dengan kata 
yang mendahuluinya. 
Misalnya: 
 Adapun sebab­sebabnya belum diketahui. 
 Bagaimanapun juga, tugas itu akan diselesaikannya. 
 Baik laki­laki maupun  perempuan ikut berdemonstrasi. 
 Sekalipun belum selesai, hasil pekerjaannya dapat dijadikan pegangan. 
 Walaupun sederhana, rumah itu tampak asri. 
  
3. Partikel  per yang berarti ‘demi’,  ‘tiap ’,  atau
‘mulai’ ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya. 
Misalnya: 
  Mereka masuk ke dalam ruang satu  per satu. 
  Harga kain itu Rp50.000,00  per helai. 
  
  
18 
  Pegawai negeri mendapat kenaikan gaji  per 1 Januari. 
Catatan: 
 Partikel per dalam bilangan pecahan yang ditulis dengan huruf dituliskan serangkai 
dengan kata yang mengikutinya. (Lihat Bab II, Huruf I, Butir 7.) 
  
H.  Singkatan dan Akronim 
1.  Singkatan ialah bentuk singkat yang  terdiri atas satu huruf atau lebih. 
a. Singkatan nama orang, nama gelar, sap aan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan 
tanda titik di belakang tiap­tiap singkatan itu. 

  serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan  huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik.  sarjana kesehatan masyarakat  Bpk.B. Nasution  Abdul Haris Nasution  H .Kom sarjana komunikasi  S. bapak  Sdr.Sos  sarjana sosial  S.H.K.   dalam  No.E.   nomor        2)  Singkatan gabungan kata yang terdiri atas tiga huruf diakhiri dengan tanda titik.     Misalnya:    DPR  Dewan Perwakilan Rakyat   PBB  Perserikatan Bangsa­Bangsa    WHO  World Health Organization      PGRI  Persatuan Guru Republik Indonesia   PT  perseroan terbatas   SD  sekolah dasar    KTP  kartu tanda penduduk     c.   kepada  tgl.  1)  Singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik.Hum.   halaman  yg.A. Supratman  Wage Rudolf Supratman    M. Hamid   Haji Hamid  Suman  Hs.  master of business administration  M.  Suman Hasibuan    W.   tanggal  hlm.  magister sains    S. badan atau organisasi.M.  Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan.    Misalnya:  A.   yang  dl.  saudara  Kol.     Misalnya:  jml.  kolonel    b.     Misalnya:     .   jumlah  kpd.  sarjana ekonomi  S. magister  humaniora  M.Si.R.

 singkatan satuan ukuran. timbangan.   19   dll.  Misalnya:  LIPI  Lembaga Ilmu P engetahuan Indonesia  LAN  Lembaga Administrasi  N egara  PASI  P ersatuan  Atletik  Seluruh  Indonesia  SIM  s urat izin  mengemudi     b.  yang bersangkutan    Yth.  dan sebagainya   dst.  Akronim nama diri yang berupa singkatan  dari beberapa unsur ditulis dengan huruf    awal  kapital.a.   Misalnya:     a.   Lambang kimia.   Yang terhormat       Catatan:  Singkatan itu dapat digunakan untuk keperluan khusus.  dan seterusnya    sda.  Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. dengan alamat     u. untuk perhatian     e.       d. untuk beliau     u.  dan lain­lain   dsb.   Misalnya:     Cu kuprum     cm sentimeter     kg kilogram     kVA kilovolt­ampere     l liter     Rp rupiah     TNT trinitrotoluene       2. dan mata uang tidak  diikuti tanda dengan titik. atas nama     d.  Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur­unsur nama diri ditulis  seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. seperti dalam  pembuatan catatan rapat dan kuliah.  . takaran.    a.n.p.b.  Singkatan gabungan kata yang  terdiri atas dua huruf (lazim digunakan dalam surat­menyurat)  masing­masing diikuti oleh tanda titik.  sama dengan atas   ybs.

  VIII. X.  Angka dan Bilangan    Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. V (5. V. III.    (1)  Jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim pada  kata Indonesia (tidak lebih dari tiga suku kata).  (2)  Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan  konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar  mudah diucapkan dan diingat. 5. 4. 6.000)       1.  L (50).     I.  Akronim bukan nama diri yang berupa si ngkatan dari dua kata atau lebih ditulis  dengan huruf kecil. 7.  VII. M (1.000). kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau  paparan.  IX.  D (500).        Misalnya:  pemilu  pemilihan  umum  iptek  ilmu p engetahuan dan tek nologi        20  rapim  rapat  pim pinan  rudal pelu ru kendali  tilang buk ti  pe langgaran  radar  radio  d etecting  a nd ranging     Catatan:  Jika pembentukan akronim dianggap perlu.      Misalnya:  . Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. hendaknya diperhatikan syarat­syarat  berikut. II. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan  huruf. 3. IV.    M (1.Misalnya:   Bulog  B adan  U rusan Log istik   Bappenas  Badan P erencanaan Pembangunan Nas ional   Iwapi  Ikatan Wanita P engusaha Indonesia   Kowani  K ongres  Wanita  Indonesia     c.000).  VI. 9  Angka Romawi  :  I. 8.000. 2. Angka dipakai sebagai lambang bilangan  atau nomor.     Angka Arab  :  0.  C (100).

    Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas  50 bus.     Bukan:    250 orang peserta diundang Panitia dalam seminar itu     3. dan  5 orang  tidak memberikan suara.  Dia mendapatkan bantuan Rp 250  juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. £.     Misalnya:  Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman  550  miliar rupiah.  Mereka menonton drama itu sampai  tiga  kali.5 sentimeter  tahun 1928      5 kilogram 17 Agustus 1945      4 meter persegi 1 jam 20 menit   10 liter   pukul 15.  Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya Rp10 triliun . dan isi; (b) satuan  waktu; (c) nilai uang; dan (d) jumlah.000.  Angka digunakan untuk menyatakan (a) ukuran panjang.     2.  100  minibus.   Di antara 72 anggota yang hadir  52 orang setuju. dan ¥ tidak diakhiri dengan  tanda titik dan tidak ada spasi antara la mbang itu dan angka yang mengikutinya. berat. US$.     Misalnya:   Lima puluh siswa kelas 6 lulus ujian.10*      ¥100   2.  Misalnya:   0.    Panitia mengundang 250 orang peserta.     4. 15 orang tidak setuju.  .    (2)   Penulisan lambang mata uang.000 rupiah     Catatan:  (1)  Tanda titik pada contoh bertanda bintang (*) merupakan tanda desimal.  Angka yang menunjukkan bilangan utuh be sar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah  dibaca. jika lebih dari dua kata.    Koleksi perpustakaan itu mencapai  dua juta  buku. seperti Rp.00 10 persen    US$ 3. susunan  kalimat diubah agar bilangan yang tidak da pat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada  awal kalimat.00   Rp5. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf.50*  27 orang      £5. luas.  dan 250  sedan.

 rumah.  Angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan. 5      Hotel Mahameru.  Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. halaman 252    Surah Yasin: 9    Markus 2: 3     7. atau kamar. Pasal 5. Kamar 169     6.kecuali di dalam tabel. 14    Apartemen No.       Misalnya:    Jalan Tanah Abang I No.  a. apartemen.     5.  Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. 15    Jalan Wijaya No. Bilangan pecahan     Misalnya:   setengah   (1  / 2  )   seperenam belas (1  / 16  )   tiga perempat   (3  / 4  )    dua persepuluh (0. Bilangan utuh     Misalnya:   dua belas   (12)  tiga puluh   (30)  lima ribu   (5000)  b.2) atau (  2  / 10  )    tiga dua pertiga (3  2  / 3  .     Misalnya:    Bab X.

           22  Misalnya:  20  2  / 3     (dua puluh dua­pertiga)  22  / 30     (dua­puluh­dua pertiga puluh)  20  15  / 17     (dua puluh lima­belas pertujuh belas)  150  2  / 3     (seratus lima puluh dua­pertiga)  152  / 3     (seratus­lima­puluh­dua pertiga)     8.  Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut.  pada awal abad XX  (angka Romawai kapital)    dalam kehidupan pada abad  ke­20  ini (huruf dan angka Arab)    pada awal abad  kedua puluh (huruf)  b.  kantor di tingkat II  gedung itu (angka Romawi)   di tingkat ke­2 gedung itu (huruf dan angka Arab)  .)   satu persen   (1%)   satu permil   (1o  / oo  )     Catatan:  (1)  Pada penulisan bilangan pecahan dengan mesin tik.  (2)  Tanda hubung dapat digunakan dalam penulisan lambang bilangan dengan  huruf yang dapat menimbulkan salah pengertian. spasi digunakan di antara  bilangan utuh dan bilangan pecahan.     Misalnya:  a.

    Rumah itu dijual dengan harga  Rp125.  (3)  Angka Romawi kecil digunakan un tuk penomoran halaman sebelum Bab I  dalam naskah dan buku. dan bukunya  tersimpan di perpustakaan.    Kantor kami mempunyai  dua puluh  orang pegawai. ­mu.  Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf. (Lihat juga  keterangan tentang tanda hubung.  Bukuku.     Misalnya:    Saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.        .00 ( lima ribu dolar ).500. Huruf E.     Misalnya:  lima lembar uang  1.     J.    Dia membeli uang dolar Amerika Serikat sebanyak $5.     11. Penulisan bilangan yang mendapat akhiran ­an  mengikuti cara berikut. penulisannya harus tepat. Bab III.  (2)  Angka Romawi digunakan untuk menyatakan penomoran bab (dalam terbitan  atau produk perundang­undangan) dan nomor jalan.000.     Misalnya:    Di lemari itu tersimpan  805  buku dan majalah.  Rumahnya  sedang diperbaiki.000.000.00  ( lima juta rupiah ) ke atas harus  dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. dan  ­nya  ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kata Ganti   ku­. ­ku.50 ( sembilan ratus ribu lima  ratus rupiah lima puluh sen). Butir 5). seperti akta dan kuitansi). ­mu.     Misalnya:  Buku ini boleh kau baca.  dan  ­nya  Kata ganti ku­ dan  kau­ ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya;  ­ku. di tingkat kedua gedung itu (huruf)  9.000­an  (lima lembar uang  seribuan)  tahun 1950­an (tahun seribu sembilan ratus lima puluhan )  uang  5. kau­. bukumu.000.  Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks (kecuali di  dalam dokumen resmi.    Bukti pembelian barang seharga  Rp5.000.     Catatan:  (1)  Angka Romawi tidak digunakan untuk menyatakan jumlah.000­an (uang lima­ribuan )     10.00.

 PEMAKAIAN TANDA BACA    A.  dan  ­nya) dirangkaikan dengan tanda hubung apabila  digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf  kapital. (Lihat juga Bab III.)     Misalnya:    Buku itu disusun oleh Drs.    Biarlah mereka duduk di sana.     Misalnya:   KTP­mu   SIM­nya   STNK­ku     K.    Dia menanyakan siapa yang akan datang.A.  .23  Catatan:  Kata­kata ganti itu (­ku. Huruf I.      Ibu itu membelikan sang suami sebuah laptop.    Dalam cerita itu  Si  Buta dari Goa Hantu berkelahi dengan musuhnya.        24  III. ­mu.    Toko itu memberikan hadiah kepada  si  pembeli. Sudjatmiko.    Siti mematuhi nasihat  sang kakak.  Tanda Titik (.  Catatan:    Tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat yang unsur akhirnya sudah bertanda  titik.  Misalnya:    Ayahku tinggal di Solo.     Misalnya:    Surat itu dikembalikan kepada  si  pengirim.)  1.     Misalnya:    Harimau itu marah sekali kepada Sang Kancil. M.  Kata si  dan  sang  Kata si  dan  sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.     Catatan:   Huruf awal si  dan  sang ditulis dengan huruf kapital jika kata­kata itu diperlakukan  sebagai unsur nama diri.  Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan.

 Patokan Khusus  2. siang. siang.2  .     3. Patokan Umum  1.  Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam. Direaktorat Pendidikan Anak Usia Dini     2.  .  (1)  Penulisan waktu dengan angka dalam sistem 12 dapat dilengkapi dengan  keterangan  pagi.  III.     b.. ..  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  B. atau malam.2 Ilustrasi  1. dan detik yang menunjukkan  waktu. 35 menit.  1. 20 detik)     Catatan:  Penulisan waktu dengan angka dapat mengikuti salah satu cara berikut.2.1 Isi Karangan  1.2 Tabel  1. atau malam. dsb.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1. "kaki saya sakit.00 siang      pukul  5.  Departemen Pendidikan Nasional  A.    Dia mengatakan. kursi.2. atau daftar. menit.3 Grafik  2.  Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah    1..35.1 Gambar Tangan  1.  Misalnya:    pukul  9. ikhtisar.1  …  2.  Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan.00  pagi  pukul 11.  Misalnya:  pukul 1.2.00  malam     (2)  Penulisan waktu dengan angka dalam sistem 24 tidak memerlukan keterangan  pagi. sore ..  Dia memerlukan meja.     Catatan:   Tanda titik tidak  dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau  ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau  huruf.00  sore    pukul  8."     2.  Misalnya:  a.

 dan tempat terbit. Merari. menit.20.  Misalnya:    Acara Kunjungan Menteri Pendidikan Nasional    Bentuk dan Kedaulatan (Bab I UUD 1945)    Salah Asuhan     .30    pukul  11. dan Anton Siregar.200 orang. judul tulisan yang tidak  berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru.00    pukul  17.30 jam (20 menit.000 orang. 35 menit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan  bilangan ribuan atau kelipatannya yang  menunjukkan jumlah. dan sebagainya. Hans Lapoliwa.30 jam (30 detik)     5.  Misalnya:    Dia lahir pada tahun  1956 di Bandung.  Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam.     (2)  Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau  kepala ilustrasi.   Nomor gironya 5645678.0.00     4.    Siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri 12.Misalnya:    pukul  00.00    pukul  22. tabel. Hasan.35. 1920.  Azab dan Sengsara.  Misalnya:    Alwi.  Misalnya:    Desa itu berpenduduk  24.000 orang.  Misalnya:    1.  Catatan:    Urutan informasi mengenai daftar pustaka tergantung pada lembaga yang bersangkutan.   Lihat halaman 2345 dan seterusnya. 20 detik)    0.000. dan detik yang menunjukkan  jangka waktu.  Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis.45      pukul  07. Soenjono Dardjowidjojo. 30 detik)    0.  Catatan:  (1)  Tanda titik tidak dipakai untuk memisa hkan bilangan ribuan atau kelipatannya  yang tidak menunjukkan jumlah. Weltevreden: Balai Poestaka.    Penduduk Jakarta lebih dari  11.20 jam (1 jam.     6.

 Hasan      Jalan Arif Rahmad 43     Palembang        Adinda    Jalan Diponegoro 82   Jakarta         21 April 2008     (4)  Pemisahan bilangan ribuan atau kelipatannya dan desimal dilakukan sebagai  berikut.)    1.000. Kepala Kantor Penempatan Tenaga          26    Jalan Cikini 71   Jakarta       Yth.)     B. tiga!     2.  melainkan.  Misalnya:    Yth.  Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak  kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat  . .  dan kecuali. dan (c) di belakang tanggal surat.  Tanda titik dipakai pada penulisan singkatan (Lihat Bab II.250.750 m     7. sedangkan. (b)  nama dan alamat pengirim surat. kecuali yang tinggal di luar kota.50  8.75   $ 50. Sdr.750 m 8.    Satu.. dan tinta. sedangkan  adiknya suka membaca puisi    Semua mahasiswa harus hadir.(3)  Tanda titik tidak dipakai di belakang  (a) nama dan alamat penerima surat.     3.     Rp200. melainkan buku ayah saya. ataupun surat kilat khusus memerlukan prangko. dua. surat kilat.    Surat biasa. Moh.  Tanda Koma (.  Misalnya:    Saya akan membeli buku­buku puisi.  Misalnya:    Saya membeli kertas. tetapi  kau yang memilihnya.    Ini bukan buku saya.  Tanda koma dipakai di antara unsur­unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Huruf H.    Dia senang membaca cerita pendek. pena.. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara  berikutnya yang didahului dengan kata seperti tetapi .

  Mas. sehubungan  dengan itu. ya.  Dia mempunyai banyak teman karena tidak congkak.  .   dan meskipun begitu. bukan main!  Hati­hati.  atau kata­kata yang digunakan sebagai sapaan.     Misalnya:  Kalau ada undangan.  Catatan:  Ungkapan penghubung antarkalimat. Dik. dia mempunyai banyak teman. Oleh karena itu. dia memperoleh beasiswa belajar di luar  negeri.itu mendahului induk kalimatnya. kita harus banyak membaca buku.  Anak itu memang rajin membaca sejak kecil. jadi. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang  terdapat pada awal kalimat. seperti oleh karena itu.     Misalnya:  O.     4. ya.  Bu.  Catatan:  Tanda koma tidak  dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika  anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. seperti oleh karena itu. seperti o. dengan demikian.dan kasihan.       Misalnya:          27  Anak itu rajin  dan pandai.  Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru. kapan pulang?    Mengapa kamu diam.  Kita harus membaca banyak buku agar memiliki wawasan yang luas. dia tidak pernah berlaku sombong kepada siapapun. jadi. wajar kalau dia menjadi bintang  pelajar  Meskipun begitu . begitu?  Wah.  Karena tidak congkak. jalannya licin.  Agar memiliki wawasan yang luas.     5.     Misalnya:  Saya akan datang kalau ada undangan.  atau  Mas dari kata lain  yang terdapat di dalam kalimat. saya akan datang. Jadi. dan  meskipun begitu. wah.  tidak dipakai pada awal paragraf. aduh.  Dik?  Kue ini enak.  sehubungan dengan itu. dengan demikian. seperti  Bu.

     Misalnya:  Sdr." kata Ibu.  Halim. (b) bagian­bagian alamat. Jakarta: Pusat Bahasa. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan  petikan langsung dari bagian lain yang  mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau  tanda seru. Bab III.     Misalnya:  "Di mana Saudara tinggal?" tanya Pak Guru. Dendy.   6. H. "karena lulus ujian.        Misalnya:  Gunawan. Jakarta: Restu Agung. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam  daftar pustaka. 2009. Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar . Jakarta: Yayasan Penyelenggara  Penerjemah/Penafsir Alquran  Sugono."  "Saya gembira sekali. Jepang.  Junus.     9.  Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Jilid 1. 10 Mei 1960  Tokyo. "Saya gembira sekali. Amran (Ed.  "Masuk ke kelas sekarang!" perintahnya.) 1976."     7.)     Misalnya:  Kata Ibu.  Tanda koma dipakai di antara bagian­bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Jakarta: Gramedia  Pustaka Utama              28     10. Universitas Indonesia.  Politik Bahasa Nasional. Mahmud. Ilham. serta (d) nama tempat dan wila yah atau negeri yang ditulis berurutan. 1984. Abdullah. Kamus Arab­Indonesia. 1973.  . Bogor  Dekan Fakultas Kedokteran.     8. Jalan Pisang Batu 1. (c) tempat  dan tanggal. Huruf J dan K.  (Lihat juga pemakaian tanda petik. Tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat. Jakarta  Surabaya. Jalan Salemba Raya 6.  Kamus Politik Internasional.

A. Bab III.  Siti Aminah. M.     12. W.  Bambang Irawan.)     Misalnya:  Guru saya.E. Bahasa Indonesia untuk Karang­mengarang  (Jogjakarta: UP  Indonesia. misalnya. S. 25. Pak Ahmad.50  Rp750.  Hilman. 1967).A. 1950).  Semua siswa. 1977). baik laki­laki maupun perempuan.S. hlm. Khadijah.M.00     Catatan:    Bandingkan dengan penggunaan tanda  titik yang dimulai dengan angka desimal  atau di antara dolar dan sen. Hadikusuma.     .  Poerwadarminta.  Di daerah kami.E.  Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. M.  Catatan:  Bandingkan Siti Khadijah. Huruf F. Ratulangi.  pandai sekali. Takdir. S. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak  membatasi. 12..  Catatan:  Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak diapit dengan  tanda koma. atau marga.  Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia  (Bandung: Alumni.     13. hlm.  ( Siti Khadijah Mas Agung ). mengikuti latihan paduan suara. (Lihat juga pemakaian tanda pisah.  Ny. Jilid 2 (Jakarta: Pustaka  Rakyat.     11. M.     Misalnya:  B.     Misalnya:  12.J.A. 4. dengan  Siti Khadijah M. S.5 m  27. hlm. Tanda koma dipakai di muka angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang  dinyatakan dengan angka.   Misalnya:    Alisjahbana.  Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk  membedakannya dari singkatan nama diri.H. S. keluarga. masih banyak orang laki­laki yang makan sirih.3 kg    Rp500.

     Misalnya:    Hari sudah malam; anak­anak masih membaca buku­buku yang baru dibeli ayahnya.  .       Misalnya:    Syarat­syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini:  (1)  berkewarganegaraan Indonesia;    (2)  berijazah sarjana S1 sekurang­kurangnya;  (3) berbadan sehat;  (4)  bersedia ditempatkan di seluruh wilaya h Negara Kesatuan Republik Indonesia. pensil. kami ucapan terima kasih. Dalam hubungan itu.     3. dan tinta; baju.     Misalnya:  Dalam pengembangan bahasa.  Tanda Titik Koma (;)  1. apel.Misalnya:  Semua siswa  yang lulus ujian  akan mendapat ijazah.  Atas perhatian Saudara.     14.  Bandingkan dengan:  Kita dapat memanfaatkan bahasa­bahasa di kawasan nusantara ini dalam        29  pengembangan kosakata.  Tanda koma dapat dipakai ─untuk menghindari salah baca/salah pengertian─di belakang  keterangan yang terdapat pada awal kalimat. kita dapat memanfaatkan bahasa­nahasa  di  kawasan nusantara ini.       Misalnya:  Ibu membeli buku.  C.  Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Saudara.  Tanda titik koma digunakan untuk mengakhi ri pernyataan perincian dalam kalimat yang  berupa frasa atau kelompok kata.  Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat  yang setara di dalam kalimat majemuk setara.  Ayah mengurus tanaman di kebun; Ibu menulis makalah di ruang kerjanya; Adik  membaca di teras depan; saya sendiri asyik memetik gitar menyanyikan puisi­puisi  penyair kesanganku. celana. sebelum perincian terakhir tidak  perlu digunakan kata  dan . dan kaos; pisang.     2. dan jeruk.  Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila  unsur­unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung.

  Misalnya:  Kita sekarang memerlukan perabot ru mah tangga: kursi.  dokumentasi. Bu. dan bendahara; penyusunan  anggaran dasar. (b) bab dan ayat dalam  .  Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian.   Tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan  pelaku dalam percakapan.Agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua. Nak!"  Amir : "Baik.  Hari.     Misalnya:  Ibu  : "Bawa kopor ini.  Tempat : Ruang Sidang Nusantara   Pembawa Acara : Bambang S.00—10. Letakkan baik­baik!"     4.  Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pe rnyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau  pemerian.30           30        3.  Misalnya:  a.  Tanda titik dua dipakai  di antara (a) jilid  atau nomor dan halaman.  Ketua  : Ahmad Wijaya  Sekretaris  : Siti Aryani  Bendahara : Aulia Arimbi  b. meja. 28 Oktober 2008  Waktu   : 09. dan lemari.  Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan: hidup atau mati. dan program kerja;  pendataan anggota. sekretaris. meja. tanggal  : Selasa. dan lemari. dan aset organisasi. anggaran rumah tangga.     D.  Tanda Titik Dua (:)  1.     2.  Catatan:  Tanda titik dua  tidak  dipakai jika rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap  yang mengakhiri pernyataan.  Fakultas itu mempunyai Jurusan Ekonomi Umum dan Jurusan Ekonomi  Perusahaan.     Misalnya:  Kita memerlukan kursi."  Ibu  : "Jangan lupa.

  Tanda hubung menyambung suku­suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. No .     Misalnya:  8­4­2008  p­a­n­i­t­i­a  . (c) judul dan anak judul suatu karangan.     3.     Misalnya:  anak­anak    berulang­ulang    kemerah­merahan     4.  Kukuran baru ini memudahkan kita me­  ngukur kelapa.kitab suci.  Senjata ini merupakan sarana pertahan­  an yang canggih.        Misalnya:  Kini ada cara yang baru untuk meng­  ukur panas. 8/2008: 8  Surah Yasin: 9  Dari Pemburu ke Terapeutik: Antologi Cerpen Nusantara  Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Ketiga. XLIII. tak ada ga­  ding yang takretak.     Misalnya:  Di samping cara lama diterapkan juga ca­  ra baru ….  Tanda Hubung (­)  1. serta (d) nama kota dan penerbit buku  acuan dalam karangan.  Tanda hubung digunakan untuk menyambu ng bagian­bagian tanggal dan huruf dalam  kata yang dieja satu­satu.     Misalnya:  Horison.  Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran  dengan bagian kata yang mendah uluinya pada pergantian baris. Jakarta: Pusat Bahasa     E.     2.  Sebagaimana kata peribahasa. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur­unsur kata ulang.

       Bandingkan dengan:    be­revolusi    dua­puluh­ribuan (1 x 20.  Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa  asing.    c.   5.000)    tanggung­jawab­dan­kesetiakawanan sosial (tanggung jawab sosial dan  kesetiakawanan sosial)      Karyawan boleh mengajak anak­istri ke acara pertemuan besok.   se­ dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital.    d.   kata ganti yang berbentuk imbuhan.   ke­ dengan angka.     Misalnya:    ber­evolusi    dua­puluh ribuan (20 x 1.     Misalnya:  di ­smash    di­mark­up  .   gabungan kata yang merupakan kesatuan.   kata atau imbuhan dengan singkatan berhuruf kapital.000)  tanggung  jawab dan kesetiakawanan sosial     6.    e.   Tanda hubung dipakai untuk merangkai:    a.    b.     Misalnya:  se­Indonesia  peringkat ke­2  tahun 1950­an  hari­H  sinar­X  mem­PHK­kan  ciptaan­Nya  atas rahmat­Mu  Bandara Sukarno­Hatta  alat pandang­dengar     7.  Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas (a) hubungan bagian­bagian kata atau  ungkapan dan (b) penghilangan bagian frasa atau kelompok kata. dan    f.   angka dengan ­an .

     Misalnya:  Rangkaian temuan ini ─ evolusi.  Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya  keterangan aposisi atau keterangan yang  lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas.       Misalnya:  Kita memerlukan alat tulis─ pena.  Tanda Tanya (?)  1. kaidah 1.     G. Huruf D. Tanda pisah dipakai untuk membatasi peny isipan kata atau kalimat yang memberi  penjelasan di luar bangun utama kalimat.     . dan kertas.  Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya.  Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan . atau tempat dengan arti 'sampai  dengan' atau 'sampai ke'.  Keberhasilan itu─ saya yakin─ dapat dicapai kalau kita mau berusaha keras. da n kini juga pembelahan atom ─telah  mengubah konsepsi kita tentang alam semesta.     2.  Gerakan Pengutamaan Bahasa Indonesia─ amanat Sumpah Pemuda ─ harus terus  ditingkatkan.)       (2)  Dalam pengetikan. teori kenisbian. pensil.  Tanda Pisah (─ )  1.    (Bandingkan dengan Bab III.     Misalnya:  Kemerdekaan itu—hak segala bangsa—harus dipertahankan.     3.           32  Misalnya:  Tahun 1928 ─ 2008  Tanggal 5 ─ 10 April 2008  Jakarta ─ Bandung  Catatan:  (1)  Tanda pisah tunggal dapat digunakan untuk memisahkan keterangan tambahan  pada akhir kalimat.pen­tackle­an     F. tanggal. tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung  tanpa spasi sebelum dan sesudahnya.

.     Misalnya:  Alangkah indahnya taman laut ini!  Bersihkan kamar itu sekarang juga!  Sampai hati benar dia meninggalkan istrinya!  Merdeka!     I.  (2)  Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat..     Misalnya:  Dia dilahirkan pada tahun 1963 (?). akan diteliti lebih lanjut....  Uangnya sebanyak 10 juta rupiah (?) hilang..     Misalnya:  Kalau begitu . perlu dipakai 4 tanda  titik: 3 tanda titik untuk menandai penghilangan teks dan 1 tanda titik untuk        33  menandai akhir kalimat..     Catatan:  (1)  Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. bukan?     2.  Tanda Elipsis (.     H.     Misalnya:  Sebab­sebab kemerosotan . Tanda Seru (!)  Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau  perintah yang menggambarkan kesungguhan.. masih sangat terbatas. ketidakpercayaan.Misalnya:  Kapan dia berangkat?  Saudara tahu.  Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada  bagian yang dihilangkan..)    1.  Tanda tanya dipakai di dalam tanda kuru ng untuk menyatakan bagian kalimat yang  disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. pembayarannya akan segera kami lakukan.     2..  Pengetahuan dan pengalaman kita .  Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus­putus.  . marilah kita laksanakan.. ataupun emosi yang kuat..  Jika Saudara setuju dengan harga itu .

  Dia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama "cutbrai"..  Bacalah "Penggunaan Tanda Baca" dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa  Indonesia yang Disempurnakan." kata dia."  Dia bertanya.. "  "Saya belum siap. "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.     3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang  mempunyai arti khusus.     J. atau bab buku yang dipakai  dalam kalimat. "Saya juga minta satu.     Misalnya:  Dalam tulisan. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi.     .  Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan.    Makalah "Pembetukan Insan Cerdas Kompetitif" menarik perhatian peserta seminar. atau bahan tertulis lain.     Misalnya:  Pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara "coba dan ralat" saja.  Tanda Petik ("  ")  1.(3)  Tanda elipsis pada akhir kalimat tidak diikuti dengan spasi. tanda baca harus digunakan dengan cermat .     Misalnya:  Pasal 36 UUD 1945 menyatakan. "Paman berangkat besok pagi.. karangan.     Misalnya:  Sajak "Pahlawanku" terdapat pada halaman 5 buku itu.     Misalnya:  Kata dia. "  Ibu berkata.  naskah. "Apakah saya boleh ikut?"     (2)  Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda  petik yang mengapit kata atau ungkapan  yang dipakai dengan arti khusus pada  ujung kalimat atau bagian kalimat.     Catatan:  (1)  Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung.  Saya sedang membaca "Peningkatan Mutu Daya Ungkap Bahasa Indoneia" dalam  buku  Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. "tunggu sebentar!"     2.

" ujar Pak Hamdan. 'Ibu.     Misalnya:  terpandai   'paling' pandai  retina   'dinding mata sebelah dalam'  mengambil langkah seribu   ‘lari pontang­panting'  tinggi hati   ‘sombong.     Misalnya:  zaman bukan jaman  asas  "  azas  plaza  " plasa  jadwal  " jadual  bus  "  bis           34     K.  Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit  makna.  Tanda Petik Tunggal ('  ')  1. kata atau ungkapan bahasa daerah  atau bahasa asing (Lihat pemakaian tanda kurung. Huruf M)     Misalnya:  feed­back 'balikan'  dress rehearsal   'geladi bersih'    .Misalnya:  Bang Komar sering disebut "pahlawan"; ia sendiri tidak tahu sebabnya. dan rasa  letihku lenyap seketika. angkuh'     3.  Karena warna kulitnya.  Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. dia mendapat julukan "Si Hitam". kudengar teriak anakku.     Misalnya:  Tanya dia. Bapak pulang'.     (4)  Tanda petik (") dapat digunakan sebagai pengganti idem atau sda. (sama dengan di  atas) atau kelompok kata di atasnya dalam penyajian yang berbentuk daftar. "Kaudengar bunyi 'kring­kring' tadi?"  "Waktu kubuka pintu depan.     (3)  Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu  ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Bab III.  Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain.     2.

tadulako 'panglima'     L. dan (3) surat keterangan kesehatan.  Pejalan kaki itu berasal dari (Kota) Surabaya.         Misalnya:  Saya sedang mengurus perpanjangan kartu tanda penduduk (KTP).  Dia tidak membawa SIM (surat izin mengemudi)    Catatan:  Dalam penulisan didahulukan bentuk lengkap setelah itu bentuk singkatnya.     4.     .       Misalnya:  Sajak Tranggono yang berjudul "Ubud" (nama tempat yang terkenal di Bali) ditulis  pada tahun 1962.       2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci urutan  keterangan. (2)  ijazah terakhir.     Misalnya:  Anak itu tidak memiliki KTP (kartu tanda penduduk).  Tanda Kurung ((  ))  1. (b) biaya produksi.     3.  Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks  dapat dihilangkan. KTP itu  merupakan tanda pengenal dalam berbagai keperluan.     Misalnya:  Kata cocaine  diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain(a). dan (c)  tenaga kerja.     Misalnya:  Faktor produksi menyangkut masalah (a) bahan baku.        35  Dia harus melengkapi berkas lamarannya deng an melampirkan (1) akta kelahiran.  Tanda kurung dipakai untuk mengapit  tambahan keterangan atau penjelasan.  Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian  utama kalimat.  Keterangan itu (lihat Tabel 10) menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam  negeri.

 kata.     2.  Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf.     Misalnya:  Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. tiap. dan      3) tas sekolah.  Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat. 7/PK/2008  Jalan Kramat III/10  tahun ajaran 2008/2009     2.  Ulang tahun [hari kemerdekaan] Republik Indonesia jatuh pada hari Selasa.     Misalnya:  Persamaan kedua proses ini (perbedaannya dibicarakan di dalam Bab II [lihat  halaman  35─ 38]) perlu dibentangkan di sini.     . dan penandaan  masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim atau tahun ajaran. dan     c) kimia.  Tanda Garis Miring (/)  1.  Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata  atau.Catatan:  Tanda kurung tunggal dapat dipakai untuk mengiringi angka atau huruf yang  menyatakan perincian yang disusun ke bawah.     M.  Tanda Kurung Siku ([  ])  1. Tanda  itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah  asli.  Ia memberikan uang [kepada] anaknya. nomor pada alamat.  dan  ataupun.     Misalnya:  No.     N. atau kelompok kata sebagai  koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain.      b) biologi.     Misalnya:  Kemarin kakak saya membeli      1) buku.  Dia senang dengan mata pelajaran      a) fisika.      2) pensil. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang  sudah bertanda kurung.

 baik dari  bahasa daerah maupun dari bahasa asing. tindakan penipuan.00 tiap lembar'  tindakan penipuan dan/atau   'tindakan penipuan    penganiayaan  dan penganiayaan. teta pi cara pengucapan dan penulisannya masih  mengikuti cara asing.  Tanda Penyingkat atau Apostrof (')  Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Portugis.     a (ain Arab dengan a) menjadi ‘a     ‘asr asar   sa‘ah   saat   manfa‘ah   manfaat     ‘ (ain Arab) di akhir suku kata menjadi  k   ra‘yah  rak yat   ma‘na  mak na  . unsur  serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi  menjadi dua kelompok besar. bahasa Indonesia menyerap unsur dari pelbagai bahasa.     Misalnya:  Dia 'kan sudah kusurati. PENULISAN UNSUR SERAPAN  Dalam perkembangannya.    O. atau  tindakan penganiayaan'     Catatan:  Tanda garis miring ganda (//) dapat  digunakan untuk membatasi penggalan­penggalan dalam  kalimat untuk memudahkan pembacaan naskah. Arab. dan  Inggris. Unsur­unsur itu  dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Belanda. unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan  dengan kaidah bahasa Indonesia. seperti  reshuffle. Pertama.Misalnya:  dikirimkan lewat darat/laut 'dikirimkan lewat darat atau lewat laut'  harganya Rp1. ('lah: telah)  1 Januari '08 ('08: 2008)           37  IV.00/lembar   'harganya Rp1. unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam  bahasa Indonesia. Berdasarkan taraf integrasinya. ('kan: bukan)  Malam 'lah tiba.500.500. diusahakan ejaannya disesuaikan dengan  Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Ketiga  agar bentuk Indonesianya masih dapat  dibandingkan dengan bentuk asalnya. dan  de l'homme par l'homme .    Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. Cina. shuttle cock. Kedua. Dalam hal itu. seperti Sanskerta.

 o. u. dan  y menjadi  s     central  sentral   cent  sen   cybernetics sibernetika     circulation  sirkulasi   cylinder silinder  . i.  menjadi  e     haemoglobin he moglobin   haematite he matit     ai  tetap ai     trai ler trai ler   cai sson kai son     au tetap au   audiogram  audiogram   autotroph  autotrof   tautomer t automer   hydraulic hidr aulik   caustic k austik     c  di muka  a. jika bervariasi dengan  e. dan konsonan menjadi  k     calomel  k alomel   construction  k onstruksi   cubic  k ubik        38   coup  k up   classification  k lasifikasi   crystal  k ristal     c  di muka  e. ruku‘   rukuk     aa (Belanda) menjadi  a     paal p al   baal b al   octaaf okt af     ae tetap ae jika tidak bervariasi dengan e     aerobe  aerob   aerodinamics  aerodinamika     ae. oe.

 coelom  selom     cc  di muka  o. dan konsonan menjadi k     sacch arin sak arin   charisma  k arisma   cholera  k olera   chromosome  k romosom   technique te k nik     ch yang lafalnya s  atau  sy menjadi  s     echelon e s elon   machine me s in     ch yang lafalnya c  menjadi  c     chip  c ip   voucher voc er   China  C ina     ck menjadi  k     check cek     ticket ti k et     ç  (Sanskerta) menjadi  s     çabda  s abda   çastra  s astra     d  (Arab) menjadi d   darurat darurat   fardu fardu   hadir ha dir     . dan konsonan menjadi  k     acc omodation ak omodasi   acc ulturation ak ulturasi   acc limatization ak limatisasi   acc umulation ak umulasi   acc lamation ak lamasi     cc  di muka  e  dan   i menjadi  ks   acc ent ak sen   acc essory ak sesori   vacc ine va k sin     cch  dan  ch di muka  a. u.  o .

e  tetap e     eff e ct  e fe k   de scription de skripsi        39   synthe sis sinte sis     ea tetap ea   idealist id ealis   habeas hab eas     ee (Belanda) menjadi  e     stratosfeer stratosf e r   systeem siste m     ei  tetap ei     eicosane  ei kosan   eidetic  ei detik   einstei nium  ei nstei nium     eo tetap eo   stereo stereo   geometry geometri   zeolite z eolit     eu tetap eu   neutron n eutron   eugenol  eugenol   europium  europium     f   (Arab) menjadi  f      f aqī r fakir   maf hum maf hum   saf  saf       f  tetap f     fanatic  f anatik   factor  f aktor   fossil  f osil     gh menjadi  g   sorghum sor gum  .

   gue  menjadi  ge   igue  ige   gigue  gige     h  (Arab) menjadi h   hakim  hakim   tahmid tahmid   ruh  roh     i pada awal suku kata di muka vokal tetap  i   iambus  iambus   ion  ion   iota  iota     ie  (Belanda) menjadi  i jika lafalnya  i   politie k politik   rie m rim     ie  tetap ie  jika lafalnya bukan i        40   varie ty varie tas   patie nt pasie n   efficie nt efis ie n     kh (Arab) tetap  kh   khusus  khusus   akhir a khir     ng tetap ng   contingent konti ngen   congres ko ngres   linguistics li nguistik     oe ( oi  Yunani) menjadi  e     oestrogen  e strogen   oenology  e nologi   foetus f e tus     oo (Belanda) menjadi  o     komfoor kompo r  .

 provoost prov o s     oo (Inggris) menjadi  u   cartoon kart un   proof pr uf   pool p ul     oo (vokal ganda) tetap  oo   zoology z oologi   coordination k oordinasi     ou menjadi  u jika lafalnya  u   gouverne ur g ubernur   coupon k upon   contour kont ur     ph menjadi  f     phase  f ase   physiology  f isiologi   spectograph spektograf       ps tetap ps   pseudo  pseudo   psychiatry  psikiatri   psychic  psikis   psychosomatic  psikosomatik     pt  tetap pt     pterosaur  pt erosaur   pteridology  pt eridologi   ptyalin  pt ialin     q menjadi  k     aquarium ak uarium   frequency frek uensi   equator ek uator    q (Arab) menjadi  k   qalbu  k albu   haqi qah hak i k ah   haqq hak       rh menjadi  r  .

 o. dan konsonan menjadi sk   scandium  skandium   scotopia  skotopia   scutella  skutela   sclerosis  sklerosis   scriptie  skripsi     sc di muka  e. u. rhapsody  rapsodi   rhombus  rombus   rhythm  ritme   rhetoric  retorika     s   (Arab) menjadi s   salj salju   as iri a s iri    hadis  hadis     s   (Arab) menjadi s   subh   subuh    musibah musibah   khusus  khus u s       sc di muka  a. i. dan  y menjadi  s     scenography  s enografi   scintillation  s intilasi   scyphistoma  s ifistoma     sch  di muka vokal menjadi  sk   schema  skema   schizophrenia  skizofrenia   scholasticism  skolastisisme     t di muka  i menjadi  s  jika lafalnya  s     ratio ra s io   actie ak s i   patient pa s ien     t  (Arab) menjadi t     ta‘ah  taat   mutlaq  mutlak   Lut  Lut     th  menjadi  t  .

 theocracy  teokrasi   orth ography ortografi   thiopental  tiopental   thrombosis  trombosis   meth ode (Belanda)  metode     u tetap u   unit  unit        42   nucleolus nukleolus   struct ure str uktur   institute institut     ua tetap ua   dualisme d ualisme   aquarium ak uarium     ue tetap ue   suede s ued   duet d uet     ui  tetap ui     equi nox ekui noks   condui te kondui te     uo tetap uo   fluorescein fl uoresein   quorum k uorum   quota k uota     uu menjadi  u   prematuur premat ur   vacuum vakum     v  tetap v     vitamin  v itamin   telev ision tele v isi   cav alry kav aleri     w (Arab) tetap  w   jadwal jadwal  .

 o. dan konsonan menjadi ksk     excavation e ksk avasi   excommunication e ksk omunikasi   excursive e ksk ursif   exclusive e ksk lusif        43     y tetap y jika lafalnya  y   yakitori  yakitori   yangonin  yangonin   yen  yen   yuan  yuan     y menjadi  i jika lafalnya  i   yttrium  itrium   dynamo dinamo   propyl prop il   psychology psikologi     z tetap z   zenith  zenit  . marwa marwa   taqwa takwa     x  pada awal kata tetap  x     xanthate  x antat   xenon  x enon   xylophone  x ilofon     x  pada posisi lain menjadi  ks   ex ecutive eksekutif   tax i ta ksi   ex udation eksudasi   latex  lateks     xc di muka  e  dan  i menjadi  ks   exception e ksepsi   excess e kses   excision e ksisi   excitation e ksitasi     xc di muka a. u.

 perlu. nalar.  Misalnya:    bengkel. unsur yang mengandung kedua huruf itu diindonesiakan menurut  kaidah yang dipaparkan di atas. efek. di bawah  ini didaftarkan juga akhiran­akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa  Indonesia. zirconium  zirkonium   zodiac  zodiak   zygote  zigot     z (Arab) menjadi  z    z alim   zalim     hafiz  hafiz     Konsonan ganda menjadi tunggal.     ­aat  (Belanda) menjadi  ­at   advocaat advokat          . Unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia tidak perlu  lagi diubah.     Misalnya:   gabbro ga b ro     acc u ak i     eff ect ef ek     commi ssion ko mi s i   ferr um ferum   salfeggio salfe gio   ummat  umat   tammat  tamat     Tetapi:  mass massa     Catatan:  1. kabar. Sekalipun dalam ejaan yang disempurnakan huruf  q dan  x diterima sebagai bagian abjad  bahasa Indonesia.  Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan tersebut di atas.  efektif. dan  implementasi  diserap secara utuh di samping kata standar. Kedua  huruf itu dipergunakan dalam penggunaan  tertentu saja.  dan  implemen . sirsak     2. Akhiran itu diserap sebagai bagian kata yang utuh. Kata seperti  standardisasi. paham. seperti dalam pembedaan nama dan istilah khusus. kecuali kalau dapat membingungkan.

 normaal normal       ­ant  menjadi  ­an     accountant akuntan   informant informan     ­archy.44     ­age menjadi  ­ase     percentage  persent ase     etalage  etal ase       ­al (Inggris). olig archie  oligarki       ­ary. secundair sekunder       ­(a)tion. ­(a)tie  (Belanda) menjadi  ­asi. ­air (Belanda) menjadi  ­er   complementary. public atie  publikasi       ­eel  (Belanda) menjadi ­el   ideëel ideel   materieel materiel     moreel morel       ­ein  tetap ­ein     casein kasein   protein protein     ­i  (Arab) tetap  –i    haqiqi hakiki   insani  insani   jasmani  jasmani     . form eel formal     normal . ­eel (Belanda). ­archie  (Belanda) menjadi  arki     anarchy . prim air primer     secondary.  ­aal  (Belanda) menjadi  ­al   structural . structur eel struktural     formal . ­si     action .   complementair komplementer     primary. ac tie aksi     publication. an archie  anarki     oligarchy .

 ­iel  menjadi  ­il     percentile. phonetiek  fonetik     physics . ­isch  (adjektiva Belanda) menjadi ­ik   electronic . ika   logic . ­isme (Belanda) menjadi  ­isme     modernism . ­iyyat (Arab) menjadi  ­iah   alamiyyah alamiah   aliyyah aliah   ilmiyyah ilmiah     ­logue  menjadi  ­log     catalogue  catalog    . demonstratief demonstratif       ­iyyah. dialekt ica  dialektika     technique . ­isch  (Belanda) menjadi  ­is   economical . practisch  praktis          45   logical . econom isch  ekonomis     practical . techn iek  teknik     ­ic. logica log ika     phonetics . ballist isch  balistik       ­ical. ­ique. modern isme modernisme   communism . descript ief deskriptif     demonstrative . mechan isch  mekanik     ballistic . commun isme komunisme     ­ist  menjadi  ­is   publicist publisis     egoist egois       ­ive. ­ief  (Belanda) menjadi  ­if     descriptive . percentiel persentil     mobile. ­ics. elektron isch  elektronik     mechanic . phys ica  fisika     dialectics . logisch  logis       ­ile.­ic. mob iel mobil       ­ism. ­iek. ­ica  (Belanda) menjadi  ­ik.

 oide  (Belanda) menjadi  ­oid     hominoid. techno logie teknologi     physiology . ana logie analogi       ­loog (Belanda) menjadi  ­log     analoog  analog     epiloog  epilog       ­oid. direct eur  direktur   inspector . prematuur  prematur    ****** SELESAI******    MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL. ­teit  (Belanda) menjadi  ­tas     university . inspecteur  inspekt ur   amateur  amatir     formateur  formatur     ­or tetap ­or   dictator  diktator     corrector  korektor     ­ty. universi teit  universitas     quality . struktuur  struktur   premature. kwaliteit  kualitas          ­ure. dialogue  dialog       ­logy. ­logie  (Belanda) menjadi  ­logi     technology . ­uur (Belanda) menjadi ­ur   structure. physio logie fisiologi     analogy . ­ir     director . anthrop oide  antropoid     ­oir(e)  menjadi  ­oar     trotoir trotoar   repertoire  repertoar     ­or. ­eur  (Belanda) menjadi  ­ur.     . homin oide  hominoid   anthropoid.

  NIP 196108281987031003  .  TTD     BAMBANG SUDIBYO        Salinan sesuai dengan aslinya  Biro Hukum dan Organisasi  Departemen Pendidikan Nasional.           Dr.H.. S.. M.  Kepala Biro Hukum dan Organisasi.H. Andi Pangerang Moenta. DFM.