Anda di halaman 1dari 7

MEMO

MERAH PADAM
BIRU SUSUN SEMULA
HIJAU TAMBAH
MERAH GELAP FORMAT/EJAAN

Rujuk web dbp untuk kesesuaian penggunaan kosa kata dalam kajian ini
http://prpm.dbp.gov.my/
http://etesis.dbp.gov.my/
Pendahuluan
Menghuraikan pengalaman p&p berkaitan secara berfokus dan jelas
Ada dijelaskan namun perlu lebih memberi penekanan terhadap PERGERAKAN
LOKOMOTOR
Ada dijelaskan namun perlu lebih memberi penekanan terhadap KORDINASI MURID
Fokus Kajian/Isu Keprihatinan
Membincangkan andaian, nilai dan kepercayaan terhadap p&p.
Meninjau dan menganalisis masalah.
Apa yang sebenarnya isunya kena jelaskan, nyatakan semua masalah dan hanya beri SATU
@ DUA tumpuan utama fokus untuk diberi perhatian
Macam mana nak tahu sebab soal selidik, soal jawab, temubual, pemerhatian
Objektif Kajian/Soalan Kajian
Menyatakan objektif kajian dan soalan kajian dengan jelas
Objektif perlu lebih memberi tumpuan kepada iaitu PERGERAKAN LOKOMOTOR DAN
KORDINASI
Soalan Kajian
Tambah katanya pada setiap objektif perlu lebih memberi tumpuan kepada iaitu teknik asas
berlari, teknik asas permulaan dan teknik asas menamatkan larian agar menjadi soalan
Kumpulan Sasaran
Memerihalkan ciri-ciri responden
Tiada ciri2 responden untuk kajian ini. Perlu dijelaskan dan buat perkaitan jika perlu
Jadual 1 : Butiran peserta kajian
BIL
1
2
3
4

NAMA
Pelajar A
Pelajar B
Pelajar C
Pelajar D

JANTINA
Lelaki
Lelaki
Lelaki
Lelaki

MARKAH

UMUR
11 tahun
10 tahun
11 tahun
11 tahun

Tindakan yang dicadangkan


Memperincikan langkah/aktiviti tindakan yang dirancang.
Merancang kaedah pengumpulan data.
Apa data yang diperlukan UJIAN PRA DAN UJIAN PASCA sebelum INTERVENSI dan
selepas INTERVENSI
NYATAKAN DENGAN JELAS TINDAKAN YANG DILAKSANAKAN MENGIKUT MODEL2
KAJIAN TINDAKAN DENGAN ILUSTRASI DAN JADUAL

Kaedah analisis data yang bersesuaian.


APAKAH DATA YANG DIPEROLEHI KUALITATIF @ KUANTITATIF
Cara untuk analisis data
Menyediakan jadual pelaksanaan /carta Gantt
Anggaran kos
Tiada tindakan yang dicadangkan
Instrumen @ alat kajian yang akan digunakan
Cara untuk mengumpulkan data
Buatkan carta gantt jika perlu
Carta Gantt Pelaksanaan Tindakan
Carta 1: Carta Gantt Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan
No Bulan
Januari
Tindakan
Minggu
1 2
1
Penerangan tentang kajian tindakan
X
2
Menulis diari
X
3
Perjumpaan penyelia
4
Mencari rujukan tentang kajian tindakan
5
Mengenal pasti masalah kajian tindakan
6
Menulis draf objektif kajian dan soalan kajian
7
Mencari sampel kajian
8
Memilih cara mengumpul data
9
Menulis draf kertas cadangan
10 Tinjauan literatur
X
11 Input teori
X X
12 Menganalisis dan mengintepretasi data
13 Melaksanakan lingkaran 1
14 Melaksanakan lingkaran 2

Februari
1 2 3

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

Mac
1 2

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

Tinjauan Literatur
Menghubungkaitkan artikel/ kajian lepas dengan masalah/isu keprihatinan yang telah dikenal
pasti
Nyatakan rujukan @ kajian2 yang berkaitan dengan isu@ fokus kajian yang telah
dikenalpasti

3
X

KOORDINASI SEMASA AKTIVITI PERGERAKAN LOKOMOTOR

FOKUS KAJIAN/ISU KPRIHATINAN


Kajian ini difokuskan kepada murid tahun 2, Isu yang diberi perhatian untuk kajian ini ialah
murid tahun 2 tidak dapat menyelaraskan anggota tubuh badan dengan baik semasa
melakukan pergerakan asas lokomotor . Ramai murid tahun 2 tidak dapat melakukan aktiviti
yang melibatkan koordinasi. BAGAIMANA KAMU TAHU RAMAI MURID TAK DAPAT
LAKUKKAN AKTIVITI KOORDINASI Koordinasi tubuh badan merupakan satu platform
untuk seseorang murid itu menguasai kemahiran yang lebih kompleks contohnya seperti
mengcongklang, skip, melambung pundi kacang, menangkap bola dan sebagainya.
PENGENALAN
OBJEKTIF KAJIAN.
(a) Umum

i. Menimbulkan minat serta pandangan positif terhadap matapelajaran Pendidikan


Jasmani.
ii. Memperkenalkan pembelajaran yang menyeronokkan kepada murid.

(b) Khusus

i. Membantu murid tahun 2 memahami konsep koordinasi.


ii. Membantu murid menyelaraskan anggota tubuh badan semasa melakukan aktivti.
iii. Merangka satu program jangka pendek untuk membantu pelajar mengatasi masalah
untuk menyelaraskan anggota tubuh badan. JELASKAN DALAM RAJAH/JADUAL
iv. Membantu murid menguasai pergerakkan yang melibatkan koordinasi tubuh badan.

KUMPULAN SASARAN
Perancangan kajian ini melibatkan murid tahun 2 Wawasan Sekolah Kebangsaan Seri Bemban
yang terdiri daripada 15 orang murid, 6 orang murid perempuan dan 9 orang murid lelaki.
TINDAKAN YANG DICADANGKAN
Perancangan Tindakan/ Intervensi
Perancangan kajian yang dijalankan adalah bukan eksperimen dengan menggunakan
kajian tindakan. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah secara mixed methods iaitu
pendekatan yang mengabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Menurut Creswell (2003),
gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif mampu memberikan kekuatan kepada dapatan
kajian. Dalam konteks ini, pengkaji memilih strategi gabungan secara Sequential Explanatory
di mana keputusan yang tidak dijangka melalui kaedah kuantitatif dapat dikenalpasti melalui
kaedah kualitatif secara mendalam. Kajian tindakan ini berpandukan kepada model Kemmis
dan Taggart (1992) di mana pengkaji membuat tinjauan, merancang tindakan, melaksana
untuk mengkaji, mengumpul data akhir sekali membuat refleksi.

Membuat tinjauan

Merancang tindakan

Melaksana tindakan

Pengumpulan data

Refleksi
Model Kemmis dan Taggart (1992)

Tinjauan dilakukan ke atas murid-murid tahun 2 Wawasan untuk mendapatkan


persepsi awal tahap koordinasi tubuh badan murid. Pada peringkat awal, pengkaji telah
menjalankan ujian bagi mendapatkan klasifikasi murid yang tidak dapat melakukan
pergerakan yang melibatkan koordinasi tubuh badan.

PERANCANGAN CARA MENGUMPUL DATA


Teknik pengumpulan data dijalankan secara dua fasa yang melibatkan pengumpulan
data kuantitatif dan kualitatif. Menerusi fasa pertama iaitu pungutan data kuantitatif,jumlah
murid yang tidak dapat menguasai atau melakukan aktiviti yang dijalankan. Dapatan yang
diperolehi kemudiannya dianalisis bagi mendapatkan jumalh murid yang tidak dapat
melakukan aktiviti.

Fasa kedua melibatkan pungutan data secara kualitatif di mana pengkaji menjalankan
kajian ke atas lima belas orang murid yang dipilih secara purposive dengan menggabungkan
kaedah temubual dan pemerhatian pengkaji untuk mengumpul data.

Dalam konteks penyelidikan, pengkaji telah menjalankan penerokaan secara


mendalam bagi mengetahui rutin harian murid terutamanya untuk aktiviti permainan yang
pernah dimainkan sewaktu berada di rumah yang melibatkan koordinasi. Pengkaji
memperuntukkan masa selama 30 minit dalam seminggu selama dua bulan bagi tujuan
penyelidikan. Pengumpulan data secara kualitatif yang dijalankan dalam fasa kedua kajian ini
dapat membantu dalam membuat interpretasi ke atas keseluruhan kajian.

Fasa ketiga melibatkan tindakan yang dijalankan ke atas murid yang mengalami

masalah. Melakukan aktiviti yang melibatkan koordinasi tubuh badan. Murid dikehendaki
menjalankan aktiviti fizikal diiringi muzik secara berterusan sekurang- kurangnya 15 minit
setiap hari atau 30 minit dua kali seminggu sewaktu matapelajaran Pendidikan Jasmani dan
semasa berada di rumah pada waktu petang. Jadual cadangan aktiviti adalah seperti di bawah.

PERNYATAAN MASALAH
Koordinasi ataupun kebolehan menyelaraskan anggota tubuh badan antara mata,
tangan, kaki dan badan merupakan salah satu komponen dalam kecergasan
(NAMA/TAHUN). Koordinasi merupakan satu elemen yang penting untuk seseorang murid
dalam menguasai sesuatu kemahiran dalam permainan atau sukan. Sebenarnya koordinasi
tubuh badan murid juga akan membantu mengasah potensi yang terdapat dalam diri seseorang
murid itu. (NAMA/TAHUN)Koordinasi juga boleh dikaitkan dengan imbangan, ketangkasan,
Kuasa, masa tindak balas dan kepantasan (NAMA/TAHUN). Manipulasi alatan dan
pergerakan lokomotor boleh dikaitkan dengan koordinasi tubuh badan. Beberapa kemahiran
manipulasi alatan dan pergerakan lokomotor boleh dilakukan oleh murid adalah seperti
melambung, menyambut, menampar, melantun, memukul, berlari, berjalan,skip dan
congklang. Kesemua kemahiran manipulasi alatan dan pergerakan asas ini boleh dilakukan
secara individu, berpasangan atau kumpulan kecil.
Senario yang terdapat di sekolah masa kini menunjukkan terdapat ramai murid
terutamanya murid tahun 2 yang tidak mempunyai koordinasi tubuh badan yang baik
(NAMA/TAHUN). Ini memberi kesan yang negatif kepada proses pengajaran dan
pembelajaran yang banyak melibatkan aktiviti fizikal khususnya dikalangan murid tahun 2
sewaktu masa Pendidikan Jasmani (Bucher, 1999). Murid yang mempunyai masalah untuk
menyelaraskan anggota tubuh badan akan membataskan pergerakan dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.

Pemerhatian yang dijalankan ke atas murid tahun 2 Sekolah

Kebangsaan Seri Bemban juga menunjukkan terdapat ramai murid tahun 2 yang tidak dapat
menyelaraskan anggota tubuh badan ataupun koordinasi semasa melakukan pergerakan asas
dan manipulasi alatan dengan baik.
.