Anda di halaman 1dari 28

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 6

MATLAMAT
Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah
bermatlamat untuk melahirkan insan kreatif
yang berpengetahuan serta dapat menghayati
dan menikmati muzik secara intelektual
menerusi aktiviti muzik

OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6


i.

menyanyikan lagu dengan ton suara dan ekspresi yang


sesuai serta pic, sebutan dan artikulasi yang betul
mengikut tempo,

ii.

memainkan alat perkusi dengan ekspresi yang sesuai


berdasarkan skor mengikut tempo,

iii. melakukan pergerakan berdasarkan muzik yang didengar,


iv. memainkan rekoder dengan teknik yang betul
berdasarkan skor,

OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6


v.

menghasilkan idea muzikal untuk mengiringi


persembahan,

vi. memberi pendapat terhadap muzik yang didengar,


vii. membaca, menama dan menulis simbol muzik, not, tanda
rehat dan meter; dan
viii. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzik.

FOKUS MATA PELAJARAN


Empat modul kurikulum:
Modul Pengalaman Muzikal (60%)
Modul penghasilan Muzik (20%)
Modul Apresiasi (10%)
Modul Membaca dan Menulis notasi Muzik (10%)

Modul Pengalaman Muzikal (60%)


Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti:
1. nyanyian
2. muzik dan gerakan
3. permainan alat muzik
a. Perkusi
b. Rekoder

Modul Penghasilan Muzik (20%)


Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzik:
nyanyian
muzik dan gerakan
permainan perkusi
permainan rekoder

Modul Apresiasi Muzik (10%)


Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik.

mendengar muzik secara aktif dan memberi pendapat

Modul Membaca dan Menulis Notasi Muzik (10%)


Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran asas
membaca dan menulis notasi muzik dalam permainan alat
muzik.

ORGANISASI KANDUNGAN

tiada hirarki tetap berdasarkan empat


modul kurikulum

3 lajur utama:
- Standard Kandungan
- Standard Pembelajaran
- Standard Prestasi

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Standard Prestasi

merujuk kepada ilmu


merupakan skala
merujuk kepada
pengetahuan yang perlu
rujukan untuk
kemahiran yang perlu
dipelajari oleh murid.
menentukan
dikuasai murid bagi satu
pencapaian murid
tahun persekolahan
merupakan perkara
dalam menguasai
spesifik yang murid
Standard Kandungan
satu penetapan kriteria
patut ketahui dan boleh
dan Standard
kualiti pembelajaran
lakukan dalam suatu
Pembelajaran
yang dihasratkan dan
tempoh persekolahan.
boleh diukur.
mengandungi 6 Tahap

Penguasaan yang
dinyatakan secara
generik dan disusun
secara hirarki
TP 1
terendah

TP 6
tertinggi

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)


KBAT
Mengaplikasi

PENERANGAN
menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi
berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara

Menganalisis

mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk


memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara
bahagian berkenaan

Menilai

membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan


pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi

Mencipta

menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan


inovatif

CADANGAN
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

(RPT)

Langkah 1 : Menentukan bilangan minggu persekolahan

Minggu Persekolahan

42 minggu

RPT

35 minggu

Aktiviti sekolah

7 minggu

(Contoh :Peperiksaan &Ulangkaji)

Langkah 2 : Menentukan cadangan peruntukan waktu pdp


MODUL KURIKULUM

CADANGAN
PERUNTUKAN
WAKTU PdP

PENGALAMAN MUZIKAL ( 60%)


Nyanyian
Perkusi
Muzik dan Gerakan
Rekoder
PENGHASILAN MUZIK ( 20%)
APRESIASI MUZIK (10%)
MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK (10%)

6
4
3
8
7
4
3

Langkah 3 : Menyediakan pemetaan berdasarkan modul kurikulum


Cadangan Pemetaan Nyanyian ( 6 Kali Setahun)
BIL
1

MODUL
KURIKULUM

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pengalaman
Muzikal

1.1 Menyanyikan
1.1.1 Bernyanyi dengan
lagu daripada
pic yang betul
pelbagai repertoir

Lagu Ini Malaysia


Track 02 : suara 1
(vokal)

Pengalaman
Muzikal

1.1 Menyanyikan
1.1.1 Bernyanyi dengan
lagu daripada
pic yang betul
pelbagai repertoir 1.1.3 Bernyanyi solfa do,
re, mi, fa, so, la, ti,
do

Lagu Ini Malaysia


Track 02 : suara 1
(vokal)
Track 01 : suara 1
(solfa)

Pengalaman
Muzikal

1.1 Menyanyikan
1.1.2 Bernyanyi lagu dua
lagu daripada
lapisan suara.
pelbagai repertoir 1.1.5 Bernyanyi dengan
dinamik.

Lagu Ini Malaysia


Track 04 : suara 2
(vokal)

STANDARD
KANDUNGAN

BIL

MODUL
KURIKULUM

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pengalaman
Muzikal

1.1 Menyanyikan
1.1.2 Bernyanyi lagu dua
lagu daripada
lapisan suara
pelbagai repertoir
1.1.6 Bernyanyi dengan
artikulasi yang
betul.

Lagu Ini Malaysia


Track 03 : suara 2
(solfa)

Pengalaman
Muzikal

1.1 Menyanyikan
1.1.2 Bernyanyi lagu dua
lagu daripada
lapisan suara
pelbagai repertoir
1.1.4 Mengaplikasi
crescendo dan
decresendo dalam
nyanyian.

Lagu Ini Malaysia


Track 02 : suara 1
(vokal)
Track 04 : suara 2
(vokal)

Pengalaman
Muzikal

1.1 Menyanyikan
1.1.2 Bernyanyi lagu dua
lagu daripada
lapisan suara
pelbagai repertoir

Lagu Ini Malaysia


Track 02 : suara 1
(vokal)
Track 04 : suara 2
(vokal)
Track 07 : minus
one

STANDARD
KANDUNGAN

Cadangan Pemetaan Perkusi (4 Kali Setahun)

BIL

MODUL
KURIKULUM

STANDARD
KANDUNGAN

Pengalaman
Muzikal

1.2 Memainkan alat


perkusi

Pengalaman
Muzikal

1.2 Memainkan alat


perkusi

Pengalaman
Muzikal

1.2 Memainkan alat


perkusi

Pengalaman
Muzikal

1.2 Memainkan alat


perkusi

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Cadangan Pemetaan Muzik dan Gerakan (3 Kali Setahun)

BIL
1

MODUL
KURIKULUM

STANDARD
KANDUNGAN

Pengalaman
Muzikal

1.2 Memainkan alat


perkusi

Pengalaman
Muzikal

1.2 Memainkan alat


perkusi

Pengalaman
Muzikal

1.2 Memainkan alat


perkusi

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Cadangan Pemetaan Rekoder (8 Kali Setahun)


BIL

MODUL
KURIKULUM

Pengalaman
Muzikal

Pengalaman
Muzikal

Pengalaman
Muzikal

4.

5.

6.

7.

8.

STANDARD
KANDUNGAN
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Cadangan Pemetaan Penghasilan Muzik (7 Kali Setahun)


BIL

MODUL
KURIKULUM

Penghasilan
Muzik

Penghasilan
Muzik

Penghasilan
Muzik

Penghasilan
Muzik

Penghasilan
Muzik

Penghasilan
Muzik

Penghasilan
Muzik

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Cadangan Pemetaan Apresiasi Muzik (4 Kali Setahun)


BIL
1

MODUL
KURIKULUM

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Cadangan Pemetaan Penghasilan Muzik (3 Kali Setahun)

BIL
1

MODUL
KURIKULUM

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Langkah 4 : Menyediakan RPT dari pemetaan yang telah dibuat


Contoh: RPT
MODUL
MINGGU
/TARIKH KURIKULUM

1
(tulis
tarikh)

2
(tulis
tarikh)

3
(tulis
tarikh)

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pengalaman
Muzikal

1.1 Menyanyikan
lagu daripada
pelbagai
repertoir

1.1.1 Bernyanyi
dengan pic yang
betul

Lagu Ini
Malaysia
Track 02 :
suara 1
(vokal)

Pengalaman
Muzikal

1.1 Menyanyikan
lagu daripada
pelbagai
repertoir

1.1.1 Bernyanyi
dengan pic yang
betul
1.1.3 Bernyanyi solfa
do, re, mi, fa, so,
la, ti, do

Lagu Ini
Malaysia
Track 02 :
suara 1
(vokal)
Track 01 :
suara 1 (solfa)

Pengalaman
Muzikal

1.1 Menyanyikan
lagu daripada
pelbagai
repertoir

1.1.2 Bernyanyi lagu


dua lapisan
suara.
1.1.5 Bernyanyi dengan
dinamik.

Lagu Ini
Malaysia
Track 04 :
suara 2
(vokal)

MODUL
MINGGU
/TARIKH KURIKULUM

STANDARD
KANDUNGAN

4
(tulis
tarikh)

Pengalaman
Muzikal

1.2 Memainkan alat


perkusi

5
(tulis
tarikh)

Pengalaman
Muzikal

1.4 Memainkan
rekoder secara
ensembel

6
(tulis
tarikh)

Pengalaman
Muzikal

1.4 Memainkan
rekoder secara
ensembel

7
(tulis
tarikh)

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

CADANGAN
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(RPH)

CONTOH RPH
Mata Pelajaran dan Kelas

Pendidikan Muzik / Tahun 6 Bestari

Tajuk

Rekoder

Masa

30 minit

Standard Pembelajaran

1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor


- memainkan melodi kaunter

Objektif Pengajaran dan


Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid boleh memainkan melodi kaunter


lagi Jingkli Nona berdasarkan skor lagu.

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

1. Membaca skor melodi kaunter lagu Jingkli Nona, berbincang


dan mengenal pasti:
- not pada melodi kaunter
- penjarian rekoder
-menepuk corak irama
2. Memainkan melodi kaunter lagu Jingkli Nona (Track 38)

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Nilai Murni Bekerjasama dalam kumpulan


Contoh soalan KBAT:
Mengapakah penjarian rekoder perlu dilakukan dengan betul.

Bahan Bantu Belajar

Track 38 Jingkli Nona (melodi kaunter)


Skor lagu Jingkli Nona

Refleksi (selepas PdP)

30 orang murid boleh menyanyikan lagu Adikku Sayang.


(Ditulis selepas PdP)

sekian
terima kasih