Anda di halaman 1dari 18
SULIT NOV/2005/UTA1012 Kote UNiversiT! IsLaM MALAYSIA WAR ATA MUS ae ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE OF MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I, SESI 2005/2006 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN SARJANA MUDA FIQFf DAN FATWA DENGAN KEPUJIAN SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH DENGAN KEPUSIAN SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DENGAN MULTIMEDIA DENGAN KEPUJIAN SARJANA MUDA SUNNAH DENGAN PENGURUSAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN SARJANA MUDA DA’WAH DAN PENGURUSAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI MAKANAN) SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KESELAMATAN DAN JAMINAN MAKLUMAT) SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI DAN PENGURUSAN RISIKO) SARJANA MUDA BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN | 18 NOVEMBER 2005 (3.00-—4.30 UTA 1012 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 1. _Kertas ini mengandungi 60 soalan objektif yang perlu dijawab 2. ‘Semua jawapan hendaklah dihitamkan dengan jelas dalam borang OMR. 3. Calon-calon tidak dibenarkan membawa apa-apa nota atau buku ke dalam dewan peperiksaan 4. Calon-calon tidak dibenarkan membawa kertas soalan keluar dari dewan peperiksaan 5. Sila isikan maklumat yang diperlukan dalam Borang H, Borang OMR (KUIM-BA-101) JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEBELUM ANDA DIARAHKAN Kertas soalan ini mengandungi tujuh belas (17) halaman bercetak tidak termasuk muka surat ini HAK CIPTA TERPELIHARA. SULIT SULIT NOV/200S/UTA1012 Jawab semua soalan, Setiap soalan bernilai 1 markah. 1. Dari sudut epistemologi Barat, istilah-istilah berikut mempunyai hubungan dengan maksud tamadun kecuali FORD Civilization Civitas Renaissance Culture Ideologi Istilah ‘umran’ yang digunakan oleh Ibnu Khaldun dalam kajian sosiologi manusia dan perbandaran boleh dilihat dalam karyanya yang bertajuk BUOD> Introduction to Islam Figh al-Sirah Mugaddimah Al-Sirah Al-Nabawiyyah Fi Al-Quran Manakah antara berikut merupakah matlamat utama Tamadun Islam? I u m IV v mDOw> Mengangkat Islam sebagai ‘al-Deen’ Memaparkan keadilan Islam Menjalinkan hubungan antara manusia dengan pencipta Meneroka penempatan manusia dalam kawasan berkembang subur menjadi bandar-bandar Mewujudkan jurang pengertian yang berbeza dengan tamadun lain khususnya tamadun bukan Islam Idan TI 1, Idan IIT 1, 1, I dan IV 1, IH, TV dan V 1,11, 0, IV dan IV HAK CIPTA TERPELIHARA SULIT 1 SULIT NOV/2005/UTA1012 4. Nilai ‘tauhid’ dalam ‘Tamadun Islam telah melahirkan keseimbangan dan kejayaan dan membezakannya dengan tamadun-tamadun lain di dunia kerana I m mOOwP Tauhid mempastikan masyarakat Islam berorganisasi atas asas aqidah dan mempunyai nilai-nilai kemurniaan serta menunaikan tanggungjawab mengikut panduan dan syariat Tauhid melahirkan perpaduan atau ummah yang tidak membezakan status sosio-ekonomi, keturunan dan wama ko\it Konsep tauhid melahirkan umat yang mementingkan Kehidupan akhirat dan menyisihkan kehidupan duniawi Konsep tauhid menjadikan masyarakat Islam mempunyai_ keterikatan untuk memainkan peranan dalam alam tabii untuk dimanfaatkan menurut syariat Allah Konsep keesaan, keunggulan dan kemutlakan Allah tidak ditujukan kepada kaum tertentu atau dalam ruang waktu tertentu tetapi ditujukan kepada kemanusiaan dan sesuai untuk semua zaman I, Idan IL LILY danv 1,1, MM dan Iv TT, Wi dan IV 1, I, Ml, LV dan V 5, Manakah antara berikut bukan tokoh sarjana yang terkenal dalam ketamadunan Islam? moOw> L. Farmer PK Hitti Sidi Gazalba Abmad Shalaby Toru Khaldun 6. Tamadun Islam berbeza dengan tamadun lain disebabkan moomPp Kemajuan yang dicapai Jumlah penganutnya yang ramai Konsep al-Din yang terangkum Kawasan takluknya yang luas Kebangkitan negara bangsa HAK CIPTA TERPELIHARA, SULIT 2 SULIT 10. NOV/2005/UTA1012 Berikut ini ialah hak yang boleh diperoleh oleh masyarakat Islam dafam Tamadun Islam kecuali A. Hak untuk berkongsi harta B. Hak untuk hidup C. Hak untuk bebas D. Hak untuk berfikir E. Hak untuk bermasyarakat Kesemua fakta berikut merupakan ciri-ciri utara Islam melainkan Rabbani Syumul (menyeluruh) Umumi (umum) Bersifat ukhrawi (akhirat) sahaja Hubungan sesama manusia mOOM> Berikut ini ialah tempat perkembangan Tamadua Islam kecuali A. Damsyik B. Cordova C. Delhi D. Yunan E. Baghdad Islam menekankan prinsip keseimbangan dalam perkara-perkara berikut kecuali Seimbang dalam ibadat dan syi’ar (lambang) Seimbang antara kerohanian dengan kebendaan (materialistik) Seimbang antara individu dengan masyarakat Seimbang antara lelaki dengan perempuan Seimbang dari rohani dan fizikal rOOp> HAK CIPTA TERPELIHARA SULIT 3 SULIT NOV/2005/UTA1012 11, Beberapa ciri asas yang dikongsi bersama oleh setiap tamadun jalah, Kehidupan yang kurang stabil Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian dan nilai estetika yang tersendiri Kewujudan penempatan manusia Berlakunya proses dialog antara peradaban Kewujudan institusi sosial yang sistematik 1, Idan IL 1, 1, I dan V 1, Wl dan V IV dan V 1, I, Hil, IV dan V myOw> <25 12, Fakta-fakta di bawah menunjukkan saluran interaksi yang pernah wujud antara negara China dengan Asia Tenggara kecuali AL Imigrasi B. Peperangan C. _ Diplomatik D. — Pertukaran budaya E. Perdagangan 13, Hubungan perdagangan antara India dengan Asia Tenggara telah terjalin semenjak zaman sebelum Masihi lagi untuk mencari barangan berikut kecuali A. Gandum B. Kayu-kayan C. Damar D. — Rempah-ratus E. Emas 14. Kewujudan Kuil Borobudur di Jawa sehingga ke hari ini adalah hasil interaksi yang bersifat positif antara masyarakat Buddha dan Kristian Hindu dan Buddha Islam dan Buddha Kristian dan Hindu Islam dan Hindu PoOw> HAK CIPTA TERPELTHARA SULIT 4 SULIT NOV/2005/UTA1012 15, Tamadun Islam didirikan dan didukung oleh pelbagai bangsa di seluruh dunia. Manakah antara berikut bukan pendukung Tamadun Islam? Bangsa Parsi - Kristian Bangsa Sepanyol - Islam Bangsa Cina - Islam Bangsa India - Islam Bangsa Arab - Yahudi e2gen Idan I Idan I Idan V L,I dan IV I, M1 dan V mOUOwD> 16, Tamadun Lembah Indus berjaya memaparkan kemunculannya sebagai sebuah tamadun yang memiliki kemahiran dalam perancangan bandar dan peraturan kesihatan iaitu Kebanyakan rumah mempunyai kolam dan bekalan air yang bersih. Sistem jalanraya yang tidak bersistematik Pelaksanaan catuan terhadap bekalan air bersih kerana tidak mencukupi Kewujudan tiang-tiang lampu di kawasan bandar sahaja Sistem pembentungan najis yang terhad mpOm> 17. Kenyataan yang tidak tepat di bawah ialah ‘Tamadun Mohenjodaro — Harappa lahir di Lembah Sungai Indus Tamadun Sumeria lahir di lembah Sungai Euphrates dan Tigris Tamadun Shang lahir di Lembah Sungai Kuning ‘Tamadun Mesopotamia lahir di Lembah Sungai Ganges Tamadun Mesir lahir di Lembah Sungai Nil BOOP 18, Tamadun Islam terbina di atas asas tauhid kepada Allah (s.w.t.). Ia bermaksud A. Tauhid merupakan asas yang memberi identiti kepada tamadun Islam B. —Tamadun Islam ialah kemajuan yang dijana oleh umat Islam yang bertauhid C. Tamadun Islam mementingkan kemajuan ukhrawi D. — Tamadun yang bersifat mempersatukan budaya, adat resam dan cara berfikir E. Tamadun yang bersifat futuristik HAK CIPTA TERPELIHARA, SULIT 5 SULIT NOV/2005/UTA1012 19. Manakah diantara berikut kenyataan yang salah mengenai al-Quran A. Al-Quran mengandungi tidak lebih dari 6,000 ayat B. _ Kandungan al-Quran memberi inspirasi kepada penerokaan ilmu C. — Fungsi al-Quran adalah untuk dibaca dan dihayati D. _Al-Quran merupakan hidayah dan petunjuk sepanjang zaman E. —_Al~ Quran diperturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui malaikat jibril 20. Konsep ilmu di dalam Islam adalah bersifat sepadu, Maksud ungkapan tersebut ialah A. Kedudukan ilmu dalam Islam adalah sama. Penjenisan ilmu hanyalah melambangkan priority B. Islam mementingkan ilmu akhirat C, Islam mementingkan ilmu syariat dari ilmu akal D. —_ Sesuatu ilmu yang diperolehi mestilah bersepadu dengan amalan E. _Iimu tanpa amal tidak berguna, 21, Manakah antara berikut tidak menggambarkan pengaruh Tamadun Islam di Alam Melayu A. Hukum Kanun Melaka B. —_Adat bersanding C. — Penggunaan perkataan sultan D. — Tulisan jawi B. —_ Ukiran tusan khat di masjid 22. Kepelbagaian unsur budaya dan pengaruh tamadun yang terdapat dalam tamadun Islam membuktikan sifat Islam A. Keterbukaan dan toleransi B. —_ Kesempurnaan dan menyeluruh C. Keseimbangan dan kesedethanaan D. __ Keanjalan dan kebebasan E. _ Keaktifan dan kemuduran HAK CIPTA TERPELIHARA SULIT 6 SULIT 23, 24. 25. NOV/2005/UTA1012 Faktor paling berkesan untuk mengatasi cabaran yang menggugat kelangsungan Tamadun Melayu adalah melalui moOw> <2 Akauntabiliti Ketakwaan Kelicikan Kesederhanaan Pengorbanan 1, Idan 111 TI, dan IV 1,1 IV dan V 1,01, Il dan IV 1, IL LIV dan V Asas-asas kebangsaan seperti Akta Pendidikan 1961, Akta Bahasa 1967, Rukunegara 1971 dan \ain-lain dilaksanakan adalah bertujuan untuk A. B. Cc D. E. Mewujudkan satu jatidiri kebangsaan dan mengeratkan perpaduan di kalangan warganegaranya yang pelbagai kaum Mengukuhkan jati diri kaum masing-masing untuk mewujudkan satu daya saing yang mantap Mengawal dan mengurangkan pengaruh asing dari meresapi_masyarakat pelbagai kaum di Malaysia Menghalang masyarakat pelbagai kaum bebas mengamalkan adat resam dan kepercayaan masing-masing, Mengemaskini sistem sosio-budaya kebangsaan ke arah yang lebih konsisten dan mantap Cabaran yang amat menggugat kelangsungan Tamadun Melayu dewasa ini berpunca dari A. Kedudukan sosio-ekonomi orang Melayu yang agak terbelakang berbanding kaum-kaum lain B. __ Peratusan penyalahgunaan dadah yang tinggi di kalangan belia Melayu C. Ancaman penyakit seperti AIDS, SARS dan denggi D. — Unsur-unsur pengaruh Barat yang menjejaskan kekuatan asasi_ orang Melayu terutama dari segi nilai dan agama E. Amalan-amalan khurafat dan ajaran sesat yang cepat menular di kalangan orang Melayu HAK CIPTA TERPELIHARA SULIT 7 SULIT NOV/2005/UTA1012 26. Bukti penggunaan bahasa Melayu untuk tujuan pengungkapan dan penyebaran agama Islam adalah menerusi Batu Bersurat Kedukan Bukit, Palembang Batu Bersurat Karang Berahi, Jambi Batu Bersurat Terengganu Batu Nesan Sultan Malik al-Saleh, Pasai Batu Nesan Leran, Surabaya MOOD 27. Sejarah keagungan perkembangan pusat-pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu bertulis bermula dengan kemunculan A. Kerajaan Pasai B. — Kerajaan Melaka C. — Kerajaan Acheh D. —_ Kerajaan Majapahit E. _ Kerajaan Srivijaya 28. Karya-karya agama yang mashyur di Alam Melayu seperti “Syair Perahu’ , ‘Mir’at al-Mukmin’ , ‘Syarab ql-Asyikin’ dan ‘Hujjah al-Siddiq li dafa’ al- Zindiq’ telah dihasilkan oleh tokoh-tokoh dari zaman A. Kerajaan Islam Patani B. _ Kerajaan Islam Melaka C. — Kerajaan Islam Acheh D. — Kerajaan Islam Brunei E. _ Kerajaan Islam Patani 29. Manakah antara berikut bukan kesan pengaruh Hindu-Buddha terhadsp “Pandangan Semesta’ orang Melayu? A. Konsep ‘Dewaraja’ B. — Susun Lapis Masyarakat C.— Metos dan keperwiraan D. —_ Sastera Epik E. Hukum alam HAK CIPTA TERPELIBARA SULIT 8 SULIT NOV/2005/UTA1012 30. 31. 32. 33. Menurut persejarahan awal di rantau Alam Melayu, sistem kepercayaan masyarakat pribumi adalah berasaskan “animisme” yang bermaksud Sumber kekuasaan alam semesta terletak pada satu kuasa tunggal “Yang Maha Esa’ B, — Keabadian alam semesta dan keharmoniannya adalah terletak kepada keseimbangan antara makhluk dan alam sekelilingnya yang mesti berpadu. C. — Kepercayaan bahawa setiap benda mempunyai jiwa, roh dan semangat yang berperwatakan tersendiri yang mampu mempengaruhi kehidupan manusia sekelilingnya D. — Sistem kepereayaan ‘monoteis kekuasaan dewa-dewi Kepercayaan yang berasaskan falsafah yang mementingkan penakulan dan pemerhatian yang mengaplikasikan konsep Perkataan “seni” membawa maksud A. erbuatan yang menyusahkan pembuat dan penatap B, _atu aktiviti manusia untuk mengisi masa lapang C egiatan bangsa yang mundur D. _ ktiviti yang dilakukan oleh manusia dan membawa pembaziran, Pembangunan yang dijalankan tanpa mengambil kira kemusnahan alam sekitar Rukun Negara telah dirangka sebagai satu ideologi agar rakyat Malaysia memiliki sistem nilai yang berasaskan prinsip-prisip yang dipersetujui pada tahun A. 1970 B. 1971 Cc. 1972 D. 1973 E. 1974 Agama Islam telah tersebar ke Alam Melayu dengan pesatnya melalui I Perdagangan 1 Perkahwinan I — Pendakwahan IV Penaklukan V — Kebudayaan A. J, Idan B. 1,1, [dan Iv C.J, 1H, IV danV D. 0,1, IVdanV E101, 1VdanIv HAK CIPTA TERPELIHARA SULIT 9 SULIT NOV/2005/UTA1012 34. Manakah antara berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam mudah diterima dengan meluas oleh masyarakat Melayu di Alam Melayu? I Islam boleh mengasimilasikan apa sahaja budaya Melayu tempatan tanpa batasan. TL Agama Islam menekankan kesamarataan antara manusia. Tl Agama Islam bersifat rasional, logik dan mudah difahami. IV Mengutamakan akhlak dan kehalusan budi bahasa yang dianggap serasi dengan budaya orang Melayu. V—_Kekayaan material pendakwah-pendakwah Islam telah menarik hati orang Melayu. 4, dan TIT Il, Idan IV 1, TI, I dan TV II, TI, TV danV A TLMLIV dan V FOODS 35. Orientasi Barat bemama H.A-R Gibb mengemukakan tuduhan bahawa Al-Quran itu merupakan ciptaan Nabi Muhammad dengan berhujah bahawa A. Al-Quran adalah imaginasi Nabi Muhammad B. Al-Quran adalah karya-Karya sasterawan Arab yang dikumpulkan oleh Nabi Muhammad C. _Isi kandungan Al-Qusan sebenarnya telah dibawa dari agama Yahudi dan Nasrani D. — Al-Quran adalah saduran kitab Injil hasil muafakat Nabi Muhammad dengan Waraqah bin Naufal E. —_Isi_kandungan Qi-Quran adalah catatan Nabi Muhammad sewaktu beribadat di Gua Hirak 36. Sarjana Dr. Yusuf al-Qaradawi telah merumuskan tiga alat utama kuasa Barat menguasai umat Islam iaitu Sistem Pendidikan dan pengajaran Sains dan teknologi Media massa Ekonomi Serangan sosial 1, Idan If IL, IV dan V I, I dan V UL, Wi dan IV UL, IV dan V mpOw> < 25 Penguasaan sumber-sumber semulajadi dunia dan pengeluaran hasil-hasil perindustrian oleh syarikat-syarikat multinasional dari Barat Kawalan sistem kewangan antarabangsa oleh sejumlah kecil syarikat kewangan gergasi, sckumpulan pengurus dana dan pedagang matawang Penentuan harga komoditi di pasaran antarabangsa Sokongan institusi-institusi ekonomi global seperti IMF (Intemasional Monetary Fund) dan Bank Dunia Penguasaan sains dan teknologi 1, Idan I U1, Hl dan IV 1, IIL, IV dan V UL, UL, IV dan V 1, 01, WW, IV dan IV Apakah tanggapan Barat terhadap Islam pada hari ini? I aig m1 Vv v moORP> Kemiskinan Kemunduran Keganasan Kebebasan Keadilan L Idan I U, Ill dan 1V 1, I, IV danV 1, I, MI dan IV 1, 0, MIL, IV dan V HAK CIPTA TERPELIHARA SULIT 12 SULIT NOV/2005/UTA1012 43. Pilih kenyataan yang tentang ciri-ciri fahaman sekularisme I Cuba memperbaiki kehidupan insan dengan cara material sahaja I Menafikan adanya hidup yang abadi TM — Kekuasaan dan kebebasan mutlak TV Menganjurkan pergantungan dan hubung kait dengan tuhan V___ Rasionalisme merupakan sumber kepada pencapaian ilmu 1, Idan II 1,1, 1 dan V 1,0, IV danV I, IV dan V 1, 1, Mf, TV dan V BDO> 44, Konsep hak asasi manusia telah termaktub di dalam Islam seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak ke atas maruah, hak berfikir dan lain-lain tetapi kebebasan itu hendaklah Tidak melampau batas-batas kemanusiaan Berada dalam lingkungan syariat Islam Tidak melanggar norma-norma masyarakat Mengambil kira kepentingan kaum-kaum lain ‘Mengambil kira kepentingan agama-agama lain mDOD> 45. Konsep kebebasan dalam Islam adalah dalam bentuk Kebebasan mutlak Kebebasan tidak mutlak Kebebasan yang boleh disesuaikan dengan zaman Kebebasan berdasarkan keperluan Kebebasan menurut batas kaum dan geografi PpomD 46. Perang Salib adalah satu bentuk interaksi negatif antara Islam dengan Kristian. ‘Tempoh peperangan tersebut berlaku antara tahun. 1093M — 1291M 1094M ~ 1293M 1095M ~ 1293M. 1096M — 1294M 1096M — 1291M moOM> HAK CIPTA TERPELIHARA. SULIT 13 SULIT 47. 48. 49, NOV/2005/UTA1012 Berikut adalah kesan fenomena penipisan ozon yang berlaku pada masa kini kecuali A. Berlakunya banjir berterusan di beberapa buah negara seperti Kepulauan Maldives, Bangladesh dan Amazon di Amerika Selatan Paras air laut dijangka turun dari 26-17 sentimeter menjelang tahun 2020 Ketulan-ketulan ais di kutub utara dan selatan menjadi cair Suhu diramalkan naik antara 4-5 darjah celcius menjelang tahun 2030 Pancaran ultra-violet lebih banyak sampai ke bumi mow Jihad merupakan faktor yang membawa dan menyebarluaskan fahaman dan salah satu kaedah untuk menyemai Tamadun Islam ke seluruh dunia islah A. Rampasan harta perang B. — Menyebarkan Agama Islam dengan mata pedang C. Membalas penindasan yang dilakukan terhadap orang bukan Islam D. —Berjuang dengan nama Allah dalam mempertahankan kesucian ajaran Islam di samping mencegah kemungkaran E Menunjukkan kekuatan agar dengan cara ini Islam boleh dipaksa kepada orang bukan Islam ‘Manakah antara berikut tidak benar berkaitan dengan Islam Hadhari? A. Suatu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh berdasarkan kepada keluasan ruang Jingkup Tamadun Islam B, —Melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan rohani, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing dan melihat Kehadapan serta inovatif C. — Pendekatan yang mementingkan pembangunan sahaja D. —_ Melahirkan insan yang cekap menangani cabaran semasa secara bijaksana, ‘sasional, pratikel dan damai EB. Melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal, maju, bertamadun, bertoleransi dan berimbang HAK CIPTA TERPELTHARA SULIT 14 SULIT NOV/200S/UTA1012 50. Apakah perbezaan Islam Hadhari dengan Hadharah Islamiah? A. Islam Hadhari merupakan pendekatan di Malaysia manakala Hadharah Islamiah pendekatan di Andalusia B. Islam Hadhari untuk membangun umat Islam pada masa kini dan akan datang manakala Hadharah Islamiah merujuk kepada Tamadun Islam yang telah berlaku di zaman lampau C. Islam Hadhari adalah untuk pembangunan material manakala Hadharah Islamiah adalah untuk pembangunan insaniah D. Islam Hadhari adalah konsep yang baru dan moden manakala Hadharah Islamiah adalah sebaliknya E. Islam Hadhari adalah mazhab baru manakala Hadharah Islamiah ialah satu fahaman yang lahir pada zaman pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidin 51. Berikut adalah objektif Islam Hadhari kecuali > Menggalakkan masyarakat memberi tumpuan yang utama kepada bidang sains dan teknologi Melahirkan individu muslim yang mampu berdikari serta berdaya saing Mewujudkan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spiritual (kerohanian) Membentuk individu dan masyarakat yang cekap menangani cabaran semasa dengan bijaksana, rasional, pratikal dan damai E. — Melahirkan masyarakat yang bermoral o OD 52. Asas pendekatan Islam Hadhari ialah Penguasaan ilmu pengetahuan dan penjagaan sumber alam semulajadi Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Kekuatan pertahanan Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif Penjagaan sumber alam semulajadi FoOw> 53. Rasional pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan kerana Majoriti rakyat Malaysia terdiri dari umat Islam Islam agama rasmi negara Malaysia sebagai negara Islam contoh Rakyat Malaysia terdiri dari pelbagai kaum Malaysia sebuah negara yang mengamalkan demokrasi mpOR> HAK CIPTA TERPELIHARA SULIT 15 SULIT NOV/2005/UTA1012 $4. Pendekatan Islam Hadbari merangkumi __ prinsip magasid al- syariah BOOB > 7 8 9 10 12 55. Deklarasi Reo De Janeiro (1993) dan Protokol Kyoto (1997) merupakan antara deklarasi yang Malaysia turut serta dalam perbincangan berkaitan dengan Pertumbuhan ekonomi Pemeliharaan alam semulajadi Kemajuan sains dan teknologi Sistem pendidikan Pertahanan negara BO ODD 56. Keadilan dan kestabilan ekonomi akan dapat dicapai melalui strategi-strategi Dderikut kecuali A. Mencapai guna tenaga penuh B. Kurang penumpuan sektor pertanian C. — Kestabilan harga barang D. _ Pertumbuhan ekonomi yang stabil E. Pembasmian kemiskinan 57. Kekuatan pertahanan yang terdapat dalam prinsip Islam Hadhari membawa maksud kekuatan I Tentera HI Senjata Mm Diri WV Fizikal v Spiritual A. 1, Idan II B. LI, llfdanIV CH Wan ty D. 1,1, Il danV E. 11,0, 1VdanV AK CIPTA TERPELIHARA. SULIT 16 s SULIT 58. 59. 60. NOV/2005/UTA1012 Kerajaan adil dan beramanah merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam Islam Hadhari. Apakah yang dimaksudkan dengan adil? A. B. cr D. E. Wujudnya kumpulan yang kaya dan miskin menunjukkan Islam bersetuju dengan konsep kasta Menyediakan kemudahan hidup hanya kepada golongan berupaya sahaja Pelaksanaan hukuman kepada manusia dengan mengambil kira pangkat dan keturunan Janji tidak perlu ditepati sekiranya bermusuh Memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya mengikut kadar masing-masing Perkataan Islam Hadhari itu membawa maksud__ A a yoa m Memberi penjelasan bahawa kegemitangan umat Islam bermula pada era pemerintahan islam di Madinah Suatu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh berdasarkan perspektif Tamadun Islam Ketamadunan Islam yang berbentuk universal membawa manfaat dan rahmat kepada seluruh umat dan alam Memberi penekanan kepada aspek pembangunan material untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat Suatz pendekatan dan usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas yang terkandung dalam al-Quran sahaja Hak alam dapat dilihat dalam konteks I u m Iv moapD < Melahirkan kekuatan iman di dalam jiwa manusia Perlu dieksploitasi sepenuhnya oleh manusia ‘Sebagai sumber pemerhatian dan pemikiran manusia Dapat mewujudkan ketakwaan yang padu kepada manusia dalam aspek rohani dan jasmani Menjadi simbol kekuatan manusia 1, Idan 1 1, Idan IV 1, 0, 1V dan 1H, III dan IV 1, IV dan V HAK CIPTA TERPELIHARA, SULIT 17