YAYASAN TERENGGANU

PERMOHONAN JAWATAN PEGAWAI TADBIR N41 [SILA ISI DENGAN MENGGUNAKAN HURUF BESAR] A. KETERANGAN DIRI
1. 2.
Sila lekatkan sekeping foto terbaru (4cmx5cm)

Nama Penuh: No. Kad Pengenalan (Baru): Ya Bukan
6. 4.

2a.

No. Kad Pengenalan (Lama):

3. 5. 7.

Kerakyatan Terengganu: Bangsa: Alamat Surat-Menyurat:

Jantina:

L

P

Agama:

8.

No. Tel. Rumah: No. HP: No. Tel. Pejabat:

9a. Negeri Lahir: Bujang Kahwin Janda Duda

9. 10.

Tarikh Lahir: Taraf Perkahwinan:

B.

SEJARAH KELAYAKAN AKADEMIK:
11.

Keterangan berkenaan kelayakan akademik di sekolah, maktab, dan/atau universiti hendaklah dinyatakan di ruang di bawah. Sila sertakan salinan keputusan peperiksaan, sijil , skrol Diploma dan Ijazah yang lengkap dan telah disahkan untuk membuktikan semua kenyataan yang diberi adalah benar.
Pangkat/ Kelas Kelulusan Kepujian/ Bahasa CGPA Malaysia

Sijil/Diploma/ Ijazah MCE/SPM HSC/STPM DIPLOMA SJ. MUDA 12.

Nama Sekolah/ Institusi Pengajian Tinggi

Tarikh Lulus

Keahlian Profesional:
Nama Badan Profesional Nombor Ahli Tarikh Keahlian

C.

PENGALAMAN BEKERJA:
13.

Sila beri maklumat tentang pekerjaan dahulu hingga kini menurut susunan tarikh. Sila buat lampiran jika ruang tidak mencukupi. PERINGATAN: Sertakan surat pengesahan majikan atau surat tawaran dan berhenti berkhidmat. Pemohon daripada Pegawai Sedang Berkhidmat di Perkhidmatan Awam/ Badan Berkanun/Kuasa Tempatan mestilah melalui Ketua Jabatan masing-masing dan hendaklah disertakan dengan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini.
Tarikh Mula Tarikh Tamat Jawatan Disandang Nama dan Alamat Majikan Gred Gaji/ Gaji

D.

PENGAKUAN PEMOHON:
14.

Saya mengaku bahawa segala keterangan di atas adalah benar dan betul. Tarikh: Tandatangan Pemohon:

E.

PENGESAHAN MAJIKAN (untuk pemohon yang sedang berkhidmat):
15. Dengan ini disahkan bahawa pemohon telah menyalurkan permohonannya melalui Ketua Jabatan/Majikan. (Permohonan yang tidak melalui Ketua Jabatan/Majikan tidak akan diproses).

Tarikh:

Tandatangan Ketua Jabatan/Majikan: Nama: Jawatan:

PERHATIAN KEPADA PEMOHON: Dokumen-dokumen yang telah disahkan hendaklah dikepilkan dengan borang ini mengikut susunan berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Salinan Kad Pengenalan. Salinan Sijil MCE/SPM, HSC/STPM atau setaraf. Salinan Sijil, Diploma dan Sarjana Muda (skrol dan Transkrip Akademik Terperinci). Surat Pengesahan Perkhidmatan dari Ketua Jabatan/Majikan sedia ada/terdahulu untuk mengambil kira pengalaman kerja/penetapan gaji. Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini (bagi kakitangan Kerajaan/Badan Berkanun/Separa Kerajaan yang sedang berkhidmat).

Permohonan yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan ditulis jawatan yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat dan dialamatkan kepada: PENGARAH YAYASAN TERENGGANU, BANGUNAN YAYASAN, JALAN SULTAN ISMAIL, 20200 KUALA TERENGGANU. (u.p. Unit Perjawatan dan Perkhidmatan) Permohonan hendaklah sampai pada atau sebelum tarikh tutup permohonan. Pemohon-pemohon yang tidak menerima maklumbalas selepas tiga (3) bulan dari tarikh permohonan adalah dianggap tidak berjaya. PERINGATAN: Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses dan dianggap tidak berjaya.