Anda di halaman 1dari 7

Empati dalam kaunseling

EMPATI
1.0 Apa/ definisi
Empati merujuk kepada kebolehan kaunselor untuk memasuki ruang rujuk
atau dunia klien. Empati juga ialah proses membenarkan diri kaunselor
mengalami proses mental dan emosi yang dialami klien sambil
memahami dan menghayati pengertian daripada proses ini. Di dalam
proses kaunseling, komponen ini penting bagi memudahkan kaunselor
membantu klien menyelesaikan permasalahannya.
2.0 Siapa kata.
Menurut Carl Rogers (1975), Nugent (1994) dan Sabariah Sirun (2003)
empati ialah keupayaan kaunselor memasuki dunia klien bagi mengalami
dunia klien itu sendiri. Ia juga didefinisikan sebagai kebolehan kaunselor
melihat ruang rujuk dalaman klien supaya dunia dan makna yang
diutarakan klien dapat dikomunikasikan dengan tepat dan jelas.
Shertzer dan Stone (1981) pula menjelaskan empati bermaksud
kebolehan menyedari apa yang sedang berlaku dalam proses kaunseling,
berdasarkan tingkah laku verbal dan non verbal klien.Manakala Egan
(1998), menyatakan empati sebagai satu kemahiran komunikasi yang
membolehkan kaunselor mentafsir pemahaman mereka berdasarkan
pengalaman, perlakuan dan perasaan yang ditunjukkan oleh klien.
Selain itu Hogan (1991) dan Sapora Sipon (2003) menjelaskan empati
bermaksud kaunselor dapat membayangkan kebimbangan klien, merasai
pengalaman dan perasaan klien tanpa mengalami pengalaman klien yang
sebenarnya.
Empati merupakan suatu proses dimana kaunselor mempunyai keinginan
untuk mengetahui dan mencapai maksud apa yang diperkatakan oleh
klien. Klien merasa dirinya difahami oleh kaunselor (Richard Nelson Jones,
2005). Empati adalah apa yang dilihat oleh klien terhadap kemahiran
kaunselor. Jika klien tidak dapat merasakan empati yang dilahirkan oleh
kaunselor maka kunselor itu tidak mencapai empati lagi.
3.0 Konsep
Empati adalah satu komponen yang penting bagi kaunselor mendengar

dan memahami klien dengan sepenuhnya. Apabila kaunselor memiliki


sifat empati, sesi kaunseling akan dapat berjalan dengan lancar dan
mudah. Kebanyakan pengkaji mendefinisikan empati sebagaimana
pengertian yang diberikan oleh Rogers. Menurut Ivey et. al. (2010)
menyatakan tiga jenis empati yang biasa di amalkan oleh kaunselor
dalam proses kaunseling ialah:
a) Empati asas (Basic empathy) - maklum balas kaunselor terhadap klien
adalah lebih kurang serupa dengan apa yang diperkatakan oleh klien.
b) Empati tambahan (Additive empathy) kaunselor memberi maklum
balas yang lebih banyak daripada klien. Kaunselor menggunakan
kemahiran mendengar dan kemahiran mempengaruhi dengan mengaitkan
cerita klien dengan cerita sebelumnya. Ini bertujuan untuk membantu
klien mengekspresikan emosinya.
c) Empati mengurang (Subtractive empathy) - kaunselor memberi maklum
balas yang kurang terhadap cerita klien. Ini adalah untuk memberi
peluang kepada klien memberi maklum balas yang lebih tentang
situasinya pada masa itu.
Manakala Arthur j-Clark (2010), menyatakan Empati merupakan suatu
perkara yang melengkapkan proses kaunseling. Empati boleh difahami
melalui tiga perkara iaitu subjektif empati, interpersonal empati dan
objektif empati. Subjektif empati, membolehkan seseorang kaunselor
untuk merasai apa yang dirasai oleh klien sepertimana yang klien rasa.
Interpersonal empati pula mempunyai hubungan dengan pemahaman
terhadap apa yang dilalui oleh klien dan objektif empati boleh difahami
sebagai menggunakan sumber ilmu luaran klien sebagai rujukan. Dalam
proses kaunseling, empati merupakan salah satu pelengkap dalam
strategi rawatan.
4.0 Ciri-ciri
4.1 Penerimaan positif (positive regards)
Menerima dan menyokong individu berkaitan dengan apa yang dikatakan
atau apa yang dilakukan. Kaunselor yang berempati perlu mencari
kekuatan dan aset positif yang ada dalam diri klien. Lebih kukuh lagi ia
didefinisikan sebagai memilih aspek positif dalam penceritaan klien dan
memilih aspek positif dalam pernyataan klien.
Ini penting kerana ia sebagai satu asas kepada empati yang efektif
semasa mendengar permasalahan klien. Kaunselor bertindak balas dan
membuat penambahan sedikit apa yang telah klien katakan walaupun
dalam situasi yang sukar. Contohnya:
Kaunselor mungkin akan memberi respons kepada klien yang menderita

daripada kemurungan dan bercakap mengenai masalahnya. John, saya


menghormati kemampuan awak untuk bercakap mengenainya dan
menganalisis masalah ini. Saya boleh memahami perasaan awak
sebagaimana yang awak gambarkan. Jelasnya di sini, awak telah
mendapat celik akal terhadap apa yang berlaku. Boleh kita ubah fokus
seketika. Boleh awak ceritakan keadaan awak pada masa lalu di mana
awak rasa selesa dengan diri sendiri dan juga orang lain.
Kaunselor terus mencari kekuatan dan juga sikap positif yang ada dalam
diri klien.
4.2 Menghormati dan mesra (Respect and warmth)
Memberi rasa hormat dan mesra membantu klien merasa selamat dan
menggalakkan klien bersifat terbuka. Ia lebih senang dilihat daripada
pergerakan badan dan juga tingkah laku non verbal kaunselor. Kaunselor
menunjuk rasa hormat dan terbuka dengan posisi badan, senyuman dan
kualiti vokal. Kemampuan kaunselor menyelaraskan bahasa badan adalah
satu indikator hormat dan mesra yang ditunjukkan kepada klien.
4.3 Pengukuhan (Concreteness)
Mencari pengukuhan di dalam cerita sangat penting. Sebagai kaunselor
kita mempunyai rasa minat terhadap perasaan, pemikiran yang khusus,
dan contoh khusus tindakan. Satu soalan jenis terbuka yang berguna di
sini adalah boleh awak berikan satu contoh yang spesifik.....?.
Pengukuhan membuatkan sesi tersebut nampak semula jadi dan tulen. Ia
seperti, komunikasi daripada penemubual- secara terus, kemahiran
maklum balas (feedback) dan interpretasi- ia mesti digariskan secara
spesifik atau ia akan hilang dalam dunia sibuk klien.
4.4 Immediacy (pendekatan/kerapatan)
Pendekatan boleh digambarkan satu keadaan/saat bersama klien. Apa
situasi kaunselor dan juga klien mengalami di sini dan sekarang?. Ia lebih
mudah digambarkan dalam terma bahasa
Contohnya: . Kaunselor mungkin akan memberikan tiga kali respons
kepada klien yang sedang marah.
Awak marah...... Awak kelihatan marah sekarang ini.... awak akan
marah...
Kaunselor cenderung memberi respons pada waktu yang sama apabila
klien bercerita. Sesetengah klien lebih senang bercerita mengenai perkara
yang telah berlaku. Malah ada juga klien yang suka membincangkan
perkara masa depan di dalam sesi yang dijalankan. Memberi respons
untuk situasi seperti ini adalah sangat berguna. Walaubagaimanapun,

kemahiran memberi respons perlu merangkumi ketiga- tiga jenis


pernyataan supaya ia menjadi lebih efektif.
Selain itu, immediacy (kedekatan/kerapatan) dapat dilihat dalam terma
hubungan antara kaunselor dan klien. Jika hubungan itu lebih kepada
personal, maka ianya lebih akrab (immediacy).
Contohya : Pada ketika ini, apa yang ada terlintas pemikiran awak
mengenai bagaimana hubungan dengan si dia?.... Apa yang awak rasa
dan fikirkan ketika ini?.
Kaunselor perlu menekankan kerapatan waktu di sini dan sekarang,.
Kehadiran kaunselor yang turut serta bersama dalam sesi sangat penting
dan memberi impak kepada klien. Klien akan mula memberi respons
kepada kaunselor sebagaimana mereka memberi respons kepada orang
yang signifikan dengannya. Klien akan memindahkan pengalaman lepas
mereka kepada hubungan di sini dan sekarang.
4.5 Sikap yang tidak menghakimi (Nonjudgemental attitude)
Sikap tidak menghakimi sukar untuk digambarkan. Ia tidak bergantung
kepada pandangan kaunselor dan ia menunjukkan nilai semula jadi dalam
hubungannya terhadap klien. Sesetengah klien mempunyai isu dan sikap
yang boleh mengganggu kepercayaan dan nilai yang dipegang oleh
kaunselor. Individu yang mempunyai kesukaran dan isu-isu tertentu tidak
perlu di hakimi dan dinilai malah sikap natural/semula jadi kaunselor
sangat penting jika ingin mengekalkan hubungan dengan klien.
Sikap tidak menghakimi boleh diekspresikan melalui kualiti vokal, bahasa
badan dan pernyataan yang diucapkan oleh kaunselor sama ada
menerima atau menolak klien. Sikap menghakimi juga boleh membantu
memudahkan penerokaan terhadap klien. Tidak ada sesuatu yang mutlak
dalam sesi kaunseling.
Seorang kaunselor yang ingin membantu kliennya untuk berubah perlu
menyiapkan diri sebagai individu yang tidak bersikap judgemental.
Kaunselor tidak perlu menyetujui atau menyokong sahaja semua
pemikiran dan tingkah laku klien. Tetapi kaunselor bertanggungjawab
mendidik dan membantu klien terhadap pemahaman yang baru.
4.6 Ketulenan dan Kongruen (Authenticity and congruence)
Sifat ketulenan atau kongruen merujuk kepada sifat asli yang ada dalam
diri kaunselor. Ini bermakna kaunselor perlu bersikap jujur pada klien dan
bertindak mengikut kemampuan diri dalam sesi kaunseling. Hal ini
penting untuk membina kepercayaan dalam diri klien.

5.0 Kepentingan
Menurut Janet Tolan dan Susan Lendrum (1995), kepentingan empati
dalam proses kaunseling adalah seperti berikut :
1) Bagi menunjukkan pemahaman dan membantu klien merujuk terus
pengalamannya pada masa kini.
2) Membolehkan kaunselor memahami dan menyedari perubahan emosi
diri sendiri dan klien. Hal ini dapat membantu kaunselor lebih memahami
keadaan klien sewaktu sesi berjalan.
3) Membolehkan kaunselor belajar memahami tanda-tanda yang
menunjukkan emosi klien dalam sesi. Tanda-tanda tersebut meliputi
kedudukan badan, ekspresi wajah, dan tona suara.
4) Membantu klien meletakkan diri makna implisit ke dalam konsepkonsep yang betul pada tempat dan masa bersesuaian.
5) Memperbanyakkan kosa kata berkaitan untuk memudahkan kaunselor
berkomunikasi mengenai perasaan dan emosi dengan golongan yang
berlainan menggunakan kosa kata perasaan yang betul.
Empati sebagai pemboleh ubah penting untuk menimbulkan perubahan
personaliti dalam proses terapeutik. Empati juga penting dalam
membantu golongan yang mempunyai Attention Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD). Menurut Reinie Cordier, Anita Bundy, ClareHocking dan
Stewart Einfield (2010), menyatakan bahawa kanak-kanak yang ada ADHD
memerlukan perhatian daripada ibu bapa mereka. Bagi golongan
kaunselor atau guru yang terlibat dengan kanak-kanak ini perlu
mempunyai empati dalam membantu mereka. Apabila menjalankan
sesuatu aktiviti kaunselor dan guru perlu melaksanakan bersama-sama
dengan pelajar tersebut seperti dalam play therapy. Kaedah ini dapat
membantu kaunselordan guru mengenalpasti tingkahlaku kanak-kanak
tersebut.
6.0 Pengukuran
Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan dalam pengukuran empati
yang melibatkan alat pengukuran melalui ujian/inventori secara
psikometrik, pemerhatian dan juga temubual secara terus. Empati boleh
dikenalpasti melalui tingkahlaku yang dipamerkan, perasaan yang
diluahkan dan pemikiran yang dinyatakan oleh seseorang individu. Alat
pengujian mengukur kecenderungan empati seperti ini biasanya di
gunakan secara meluas dalam bidang pendidikan, kaunseling, psikologi,
kesihatan, kebajikan dan sosial. Ini kerana alat pengukuran
kecenderungan empati mampu mengukur emosi dan memberi tafsiran

mengenai personaliti seseorang individu secara lebih konkrik.


Namun kekangan utama dalam alat pengukuran kecenderungan empati
ialah keesahan dan kebolehpercayaan memandangkan kemungkinan
berlakunya bias kepada responden yang mengunakan alat pengukuran ini.
Bias berlaku apabila responden sudah mampu menjangkakan tafsiran
daripada ujian yang diberikan kerana kebanyakan akan menjawab bukan
berdasarkan diri sendiri tapi bersandarkan jawapan selamat dan baik yang
dijangkakan dalam ujian yang diberikan. Selain itu juga batasan
melibatkan ujian kecenderungan empati ialah ketidakseragaman antara
ujian- ujian empati yang pelbagai dan tidak selaras untuk digunakan.
Berikut merupakan contoh ujian (Sila rujuk Lampiran 1) melibatkan soal
selidik berkaitan empati yang dibina oleh Albert Mehrabian and Norman
Epstein dari University of California, Los Angles yang melibatkan alat
pengukuran yang menyatakan kecenderungan ocial empati. Alat
pengukuran empati ini menggunakan skala f-4 (sangat bersetuju) hingga
-4(sangat tidak bersetuju). Selain itu juga soal selidik ini diambil daripada
sumber yang luas berasaskan (a) korelasi tidak signifikan dengan ocial an
Marlowe (I960) skala desirability social, (b) Tingkat korelasi yang
signifikandengan jumlah skor pada skala, dan (c) keesahan kandungan
disimpulkan bahagian dari analisis faktor yang item yang lebih besar. Alat
pengukuran empati ini mengukur beberapa perkara melibatkan empati
seperti respon terhadap emosi, kecenderungan pengalaman melibatkan
emosi, kecenderungan simpati, kesediaan membantu orang lain yang
bermasalah dan sebagainya lagi.
7.0 Buku/artikel/kajian yang berkaitan
Albert Mehrabain & Norman Epstein. 1971. A Measure Of Emotional
Empathy. T.tp
Allen E. Ivey, Mary Bradford Ivey & Carlos P. Zalaquett. 2010. International
interviewing &
counseling fasilitating client development in a multicultural society. Ed. 7.
United State of America: Brooks/Cole Cengage Learning.
Arthur J. Clark. 2010. Empathy: An Integral Model in the Counseling
Process. Journal Of Counseling and Development: JCD. Vol 88. 348-358.
Bruce Shertzer & Shelley C. Stone. 1992. Asas-asas bimbingan. Terj. Amla
Salleh& puteh
Mohamed. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka.
Janet Tolan & Susan Lendrum. 1995. Case material and role play in

counselling training.
London : Routledge.
Liz Bondi. 2003. Empathy and identification:conceptual resources for
feminist fieldwork.
United Kingdom.
Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim & Halimatu Halaliah Mokhtar. 2006.
Kaunseling Individu apa
dan bagaimana. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Reinie Cordier, Anita Bundy, ClareHocking dan Stewart Einfield. 2010.
Empathy In The Play Of Children With Attention Deficit Hyperactivity
Disorder. Jurnal Occupation, Participation And Health. Vol 30. 3: 122-132.
Richard Nelson-Jones. 2005. Introduction To Counseling Skills Texts &
Activities. Second Edition. London: SAGE Publications.
Sabariah Siron. 2003. Teori kaunseling dalam perhubungan menolong.
Petaling Jaya:
Prentice Hall.
Sapora Sipon, Ahmad Jazimin Yusof & Hapshah Md. Yusof. 2003.
Kaunseling individu.
Petaling Jaya:Prentice Hall.
Stephen J. Bavolek. Developing empathy in families. Tesis PHD.