Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM / AKTIVITI TAHUNAN

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


Bil
1.

Program / Aktiviti
Mesyuarat
Jawatankuasa Kurikulum

Strategi Perlaksanaan
Merancang program
tahunan

Sasaran
Ketua Panitia

Bulan
Jan

Tindakan
Pk
Pentadbiran

2.

Mesyuarat Panitia

Semua
panitia

Bengkel
Penghasilan
Modul KRSV, SPM*

Jan,
Jun,
Okt
Feb

Ketua
Bidang

3.

Merancang
strategi
peningkatan
akademik
Menghasilkan modul

4.

Mesyuarat Penghasilan
Item
Peperiksaan
Pertengahan
Tahun,
Akhir Tahun/Percubaan
SPM

Semua Ketua
Panitia PSV,
PPD

Mac

5.

Kursus Asas Komputer

Semua Ketua
Panitia PSV,
PPD

April

6.

Pertandingan
Penghasilan Karya Seni
Visual*

Pelajarpelajar yang
berminat
dan
berbakat.

Mei

7.

Kursus / Bengkel Seni


Khat*

Membina
dan
memasang
soalan
peperiksaan
untuk
semua
tingkatan
(Tingkatan 1 hingga
5)
Memberi pendedahan
tentang penggunaan
komputer
dalam
PengajaranPembelajaran PSV
Memberi
peluang
kepada
pelajar
menyertai
pewrtandingan
penghasilan
karya
Seni Visual.
Memberi pendedahan
tentang kaligraf jawi /
seni khat

Jun

8.

Kelas Tambahan SPM

Latihtubi teori seni


dan
praktikal
penghasilan karya.

Pelajarpelajar
tingkatan 4
dan 5 yang
terpilih
Calon-calon
SPM

9.

Seminar
Visual 2

10
.

Pertandingan
Melukis
Poster Kemerdekaan

11
.

Peperiksaan
Penilaian

Pendedahan tentang
teknik menjawab Seni
Visual 2
Memberi
peluang
kepada
pelajar
menyertai
pertandingan melukis
Membuat
penilaian
tentang
tahap
penguasaan pelajar

Skor

Seni

dan

ahli

Semua Ketua
Panitia PSV,
PPD

Setiausaha
Kerja Ikatan
Guru-guru
Seni
Visual
PPD
Setiausaha
Kerja Ikatan
Guru-guru
Seni
Visual
PPD
Setiausaha
Kerja Ikatan
Guru-guru
Seni
Visual
PPD
Setiausaha
Kerja Ikatan
Guru-guru
Seni
Visual
PPD

Jun
hingg
a
Sept
Julai

Setiausaha
Kerja Ikatan
Guru-guru
Seni
Visual
PPD
Setiausaha
Program
Peningkatan
Prestasi SPM
Ketua Panitia

Semua
pelajar

Ogos

Ketua Panitia

Semua
pelajar

Mac
Jun
Ogos
Okt

Semua Guru

Calon-calon
SPM