Anda di halaman 1dari 22

SMN 3073 : KAWALAN

KUALITI

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

Histogram merupakan satu kaedah yang melibatkan


pengumpulan dan penganalisisan data untuk tujuan tertentu
seperti menentukan tahap kejituan, membuat pengiraan julat
dan menentukan perbezaan sesuatu.
Histogram adalah pembentangan grafik dalam bentuk
carta bar yang mana mempunyai segi empat tepat yang
mempunyailebar yang sama, ketinggiansetiap segi empat
tersebut adalahberkadarandengan kekerapan.
TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

Pengertian Dasar Histogram


Kata histogram berasal dari bahasa Yunani: histos, dan
gramma.
Histogram adalah suatu bentuk grafik yang menunjukkan
adanya data berselerak
Dari grafik ini kita dapat membuat analisis ciri-ciri dan
penyebab berselerak data tersebut.
Tiap tampilan batang (bar) menunjukkan kadar kekerapan
pada tiap-tiap perkembangan kategori yang berdampingan
TOPIK 2 : HISTOGRAM
dengan selang yang tiada pertindihan.

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

SEJARAH PENGGUNAAN:
Histogram pertama kali digunakan oleh Karl Pearson pada
tahun 1895 untuk memetakan taburan kekerapan bar kawasan
grafik menunjukkan perkadaran banyak frekuensi yang berlaku
dalam setiap kategori dan merupakan salah satu daripada
tujuh alat asas kawalan kualiti.

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

Fungsi dari histogram adalah sebagai berikut:


Menentukan apakah suatu produk dapat diterima
atau tidak.
Menentukan apakah proses produk sudah sesuai atau
belum.
Menentukan apakah diperlukan langkah-langkah
pembaikan.

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

Contoh histogram :

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

Kaedah Menyediakan Histogram ( membina jadual


kekerapan )
1) Menentukan bilangan kelas

[ formula : k = 1 + 3.3

log10 (n) ]
2) Menentukan julat

[ nilai terbesar nilai

terkecil ]
3) Menentukan selang kelas

[ julat/ bilangan kelas

(k) ]
4) Membina jadual kekerapan.
* jadual yang mempunyai selang kelas dan titik
TOPIK 2 : HISTOGRAM
tengah

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

SOALAN 1 :
Jadual di bawah menunjukkan data terkumpul masa belajar 40 orang
pelajar dalam seminggu (dalam jam). Lukiskan histogram untuk
mewakili taburan kekerapan maklumat tersebut.
23
19

12
23

16
30

25
22

19
20

23

37

21

11

27

17

27

15

24

15

20

14

30

28

32

29

21

16

24

18

10

26

23

11

29

34

14

22

25

33

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

Penyelesaian:
Langkah 1 :
Menentukan bilangan kelas

[ formula : k = 1 + 3.3 log10

(n) ]
k = 1 + 3.3 log ( n )
= 1 + 3.3 log ( 40 )
= 1 + 3.3 ( 1.602 )
= 1 + 5.287
= 6.287
~6

* n = bilangan data

Langkah 2 :
Menentukan julat = nilai terbesar nilai terkecil
= 37 10
= 27

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI
Langkah 3 :

TOPIK 2

Menentukan selang kelas = [ julat/bilangan kelas (k)]


= [ 27/ 6]
= 4.5
~5
Langkah 4 :
Bina jadual kekerapan dan tentukan sempadan bawahdansempadan
atasbagi setiap selang

Bil
kelas

kelas seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.


Masa
Kekerap
Sempadan
Sempadan
(jam)
an
bawah
atas (upper
(lower
boundary)
boundary)
10 14
6
9.5
14.5
15 19
8
14.5
19.5
20 24
12
19.5
24.5
25 29
8
24.5
29.5
30 34
5
29.5
34.5
Selan
35
1
34.5
39.5
g 39
kelas

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

Langkah 5 :
Pilihskala yang sesuaiuntuk paksi melintang dan paksi menegak supaya
data mudah diplotkan pada kertas graf bagi membina histogram.
Paksi melintangmewakiliselang kelasdan biasanya dilabelkan
dengansempadan kelas
Paksimenegakmewakilikekerapan setiap kelas.

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI
Langkah 6 :

TOPIK 2

Lukis segi empat tepat untuk mewakili setiap selang kelas dengan lebarnyaadalah
sama dengansaiz setiap selang kelas, dan ketinggiannya mewakilikekerapanbagi
setiap selang kelas.

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

Histogram boleh menafsir dan memberikan maklumat seperti :


1.Data kelas sepunya/biasa (common class), iaitukelas
mod(modal class)
2.Jumlah bilangan data yang dikaji atau dikutip (hasil tambah
kekerapan)
3.Kekerapan(frequency) setiap kelas.
4.Bilangan data (atau peratusan data) yang lebih atau kurang
daripada nilai tertentu sempadan kelas (class boundary).
5.Nilaimin data terkumpul. ( purata )
6.Nilaimod. ( kekerapan )

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

SOALAN 2 :
Berikan maklumat yang boleh ditafsirkan daripada histogram di bawah.

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

Penyelesaian :
1. Nyatakan kelas sepunya/biasa (common class) halaju.
Kelas sepunya/biasa halaju diberi oleh kelas mod (modal class),iaitu100 109 km/j.

Kira jumlah kereta yang dibuat pemerhatian.


= Hasil tambah kekerapan (sum of frequencies)
= 20 + 40 + 60 + 50 + 5
=175

Kira bilangan kereta yang bergerak pada halaju 100km/j - 119km/j.


Bersamaan dengan hasil tambah kekerapan pada selang kelas ketiga dan
keempat.
= 60 + 50
=110

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

4. Had laju di sepanjang lebuh raya ini ialah 120km/j. Kira peratusan
kereta yang
bergerak pada dan melebihi had laju.
Jumlah kereta yang bergerak pada dan melebihi had laju(120km/j)
adalah 5, bersamaan dengan kekerapan pada selang kelas ke-5.
Oleh itu, peratusan kereta yang bergerak pada dan melebihi had laju
adalah,
= (5 / 175) x 100
=2.86 %

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

5. Kira min halaju kereta.


Sediakan satu jadual kekerapan data yang dikumpulkan dan
ditafsirkan daripada histogram, seperti yang ditunjukkan di bawah.
Halaju
(km/j)

Kekerapa
n
(f)

Titik
tengah
(x)

80 89
90 99
100 109
110 119
120 129
Hasil
tambah

20
40
60
50
5
f= 175

84.5
94.5
104.5
114.5
124.5

Kekerapa
n x Titik
tengah
(fx)
1690
3780
6270
5725
622.5
fx=
18087.5

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

= 18087.5 / 175
=103.36 km/j

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

TUGASAN
Masa (jam)
10 14
15 19
20 24
25 29
30 34
35 39

Bilangan pelajar
6
8
12
8
5
1

1. Bina jadual kekerapan untuk mewakili taburan kekerapan di


atas.
2. Tentukan kelas mod.
3. Jumlah bilangan data yang dikaji.
4. Jumlah pelajar yang belajar selama 20-25 jam.
5. Peratusan kekerapan pada selang kelas ke-6.
6. Lukiskan histogram daripada jadual kekerapan.
7. Binakan jadual min.
8. Cari nilaimin data terkumpul.

TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

Aplikasi histogram boleh digunakan apabila:


Ingin menetapkan apakah proses berjalan dengan stabil atau
tidak;
Ingin mendapatkan maklumat mengenai prestasi atau proses
perubahan semasa;
Ingin untuk menguji dan menilai proses penambahbaikan
untuk meningkatkan;
Ingin membangunkan pengukuran dan pemantauan proses
penambahbaikan.
TOPIK 2 : HISTOGRAM

SMN 3073: KAWALAN


SMN 1034 : PNEUMATIK & HIDRAULIK
KUALITI

TOPIK 2

************ SEKIAN , TERIMA KASIH ***********

TOPIK 2 : HISTOGRAM