Anda di halaman 1dari 8

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini

dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi
skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan
Ijazah Sarjana Muda Perguruan
Pengajian Islam Pendidikan Rendah

Tandatangan

: .........................................................................

Nama Penyelia

: USTAZ SALEHUDIN BIN HAJI SABAR

Tarikh

: 31 OGOS 2015

ii

Saya mengaakui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan
dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan

: .........................................................................

Nama Penyelidik : RIWAN BIN ALI


Tarikh

: 31 OGOS 2015

iii

DEDIKASI

Assalamualaikum w.b.t. Syukur Alhamdulillah bersyukur saya ke hadrat Allah


s.w.t kerana dengan limpah kurnianya, maka dapatlah saya menjalankan dan
menyempurnakan Kajian Tindakan pada kali ini.
Sememangnya peluang yang diberikan kepada saya ini, banyak
mematangkan diri dan pemikiran saya dalam membina keyakinan diri untuk
membantu murid-murid khususnya untuk meningkatkan tahap kemahiran
membaca jawi.

Setinggi- tinggi penghargaan saya ucapkan kepada Tuan Guru Besar


SK(A)DHAKH, Kuching, guru-guru Penolong Kanan serta guru- guru rakan
seperjuangan yang terlibat secara langsung mahu pun tidak langsung dalam
menjayakan kajian tindakan yang telah saya usahakan ini..

Dengan garapan idea, sokongan, tenaga dan pengalaman mereka,


maka dapatlah saya menyiapkan kertas kerja kajian tindakan ini dengan
baik , demi membantu murid-murid yang mempunyai pencapaian rendah di
dalam kemahiran asas membaca jawi lantas meninggikan martabat jawi.

Wassalam.

iv

PENGHARGAAN

Penulis ingin mendedikasikan ucapan penghargaan tidak terhingga kepada penyelia


tesis, Ustaz Salehudin bin Haji Sabar atas dorongan dan tunjuk ajar sepanjang
menjalankan penyelidikan tindakan ini. Kepada para pensyarah Jabatan Pendidikan
Islam, Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang juga dirakamkan ucapan
penghargaan dan terima kasih atas bimbingan dan sumbangan yang telah diberikan.

Ucapan penghargaan juga ditujukan kepada sekolah tempat penyelidikan tindakan


ini dijalankan. Kerjasama daripada pihak sekolah serta bantuan yang tidak putus-putus
daripada guru pembimbing sememangnya telah banyak membuka jalan dalam
menyudahkan penyelidikan tindakan ini.

Sekalung apresiasi juga ditujukan kepada rakan-rakan sepengajian yang banyak


membantu serta kepada semua pihak yang telah menyumbangkan khidmat bakti samada
secara langsung mahupun tidak dalam pelaksanaan penyelidikan tindakan ini. Semoga
usaha murni semua mendapat nilaian yang tinggi daripada Allah s.w.t.

ABSTRAK

Penyelidikan tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca jawi


dikalangan murid Tahun 5. Kajian ini dijalankan disebuah sekolah rendah di Petra Jaya,
Kuching. Tiga orang murid tahun 5 telah dipilih dalam kajian ini. Ketiga-tiga peserta
kajian menghadapi masalah yang sama iaitu masih gagal membaca jawi dengan betul
dan lancar. Maka fokus kajian Kaedah Bijak Jawi Menggunakan Buah Dadu ini adalah
untuk menangani masalah tersebut dengan membantu murid meningkatkan kemahiran
membaca Jawi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah pemerhatian, temu
bual, ujian lisan, dan soal selidik. Hasil temubual yang dijalankan bersama guru JQAF
menunjukkan 3 orang murid tersebut gagal dalam ujian akhir tahun di aman mendapat
markah di bawah 40% disebabkan kesukaran membaca jawi. mengenal huruf Jawi dan
gagal menyambung suku kata mudah dalam tulisan Jawi. Analisis soal selidik bagi
mengukur minat murid terhadap P&P matapelajaran Jawi sebelum program intervensi
dijalankan menunjukkan minat yang rendah iaitu bagi semua item, skor min yang dicapai
adalah di bawah 3. Hasil dapatan menunjukkan bahawa berlaku peningkatan terhadap
pencapaian murid daripada ujian pra dan pasca yang dijalankan iaitu peningkatan
sebanyak 100%. Ini membuktikan bahawa Kaedah Bijak Jawi Menggunakan Buah Dadu
membantu murid menguasai kemahiran membaca jawi di samping menarik minat murid
untuk mempelajari jawi.

vi

ABSTRAK

This action research aims to improve reading skills among students outside of 5. The
study was conducted in a primary school in Petra Jaya, Kuching. Three pupils have been
5 years in this study. These three study participants face the same problems that still
failed to read Jawi properly and smoothly. The focus of the study Method Using Java
Smart Dice Fruit is to tackle the problem by helping students improve their reading skills
Jawi. Data collection instruments used were observation, interviews, oral tests, and
questionnaires. The results of interviews conducted with teachers JQAF indicate the
three students failed the final exam in the peaceful scored below 40% due to the difficulty
of reading the script. Jawi literate and failed to connect simple syllables in Jawi.
Analysis of the questionnaire to measure students' interest in learning subjects Jawi
before the intervention program conducted showed interest low for all items, mean scores
achieved is below 3. The results show that an increase in student achievement from pre
and post test run of an increase of 100%. This proves that the Smart Guide Using Java
Fruit Dice help students master the skills of reading outside in addition to attracting
students to study outside.

vii

KANDUNGAN

Perkara

Bil

Muka Surat

PENGESAHAN PENYELIA

ii

PENGAKUAN PENULIS

iii

DEDIKASI

iv

PENGHARGAAN

ABSTRAK

vi

ABSTRACT

vii

KANDUNGAN

BAB 1

BAB 2

viii ix

SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

xi

PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan

1.2 Refleksi Pembelajaran dan Pengajaran

1.3 Refleksi Nilai Pendidikan

FOKUS KAJIAN
2.1 isu Kajian

2.2 Tinjauan Literatur

viii

BAB 3

OBJEKTIF KAJIAN
3.1 Objektif Umum

3.2 Objektif Khusus

3.3 Persoalan Kajian

BAB 4

KUMPULAN SASARAN

BAB 5

TINDAKAN YANG DIJALANKAN


5.1 Perancangan dan Perlaksanaan TIndakan

BAB 6

10

PENGUMPULAN DATA
6.1 Persampelan Kajian

14

6.2 Instrument

16

BAB 7

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

18

BAB 8

RUMUSAN SELEPAS DAPATAN

BAB 9

8.1 Refleksi Penilaian Tindakan

24

8.2 Refleksi Pembelajaran Kendiri

25

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

27

ix