Anda di halaman 1dari 2

TEKNIK MENJAWAB SEJARAH BAHARU STPM

CARA PENILAIAN TERHADAP JAWAPAN ESEI MATA PELAJARAN


SEJARAH SUKATAN BAHARU
TAHAP PENCAPAIAN PELAJAR:
Tahap pencapaian pelajar atau calon STPM Baharu Mata Pelajaran Sejarah
terbahagi kepada 5 tahap pencapaian iaitu berdasarkan kepada
peruntukkan markah sebanyak 20 markah bagi setiap soalan:

TAHAP PENCAPAIAN

MARKAH

Amat Cemerlang

18 - 20 markah

Cemerlang

14 17 markah

Baik

10 13 markah

Lemah

6 - 9 markah

Amat Lemah

0 - 5 markah

Jawapan pelajar akan dinilai melalui beberapa kriteria. Kriteria yang dinilai
terbahagi kepada 3 bahagian iaitu:

KRITERIA

Pengetahuan Dan
Kefahaman

PERKARA YANG DIPERLUKAN UNTUK


MENDAPAT MARKAH KATEGORI AMAT
CEMERLANG

( Diperuntukkan markah
antara 1 hingga 8 )
1-2 markah amat
lemah

2-3 markah lemah


4-5 markah baik

6-7 markah cemerlang


8 markah amat
cemerlang

Taakulan

( Diperuntukkan markah
antara 0 hingga 6 )
0-2 markah amat
lemah
2-3 markah lemah

3-4 markah baik


5 markah cemerlang

Mempunyai fakta iaitu pelajar perlu


menguasai kehendak
soalan dengan meluas dan
mendalam. Ini bermakna pelajar
perlu memahami kehendak soalan
dengan baik
Pelajar mestilah memberikan isi
atau fakta utama diikuti dengan
isi sampingan atau sokongan.
Pelajar mesti menghuraikan fakta
dengan kemas, tepat,
relevan dan secara terperinci serta
mendalam.
Pelajar harus meminimumkan
kesilapan fakta agar tidak
mencacatkan ketepatan jawapan
pelajar. Ini bermakna
pelajar dilarang sama sekali
mencipta fakta sendiri atau menulis
jawapan syok sendiri.
Paling ideal 4-5 fakta. Minimum
jawapan 1 mukasurat
Pelajar mesti membina jawapan
utama secara logikal berdasarkan
kepada kehendak soalan dengan
pengembangan idea yang baik.
Penghuraian isi atau fakta mesti
disertakan dengan banyak contoh
yang relevan.
Hujah yang matang dan dapat
menunjukkan bahawa isi yang
dihuraikan adalah penting.
Menghuraikan isi dengan terperinci
dan bersifat analitikal.

6 markah amat
cemerlang
Komunikasi

( Diperuntukkan markah
antara 0 hingga 6 )
0-2 markah amat
lemah

2-3 markah lemah


3-4 markah baik

Susunan fakta amat logikal atau


tersusun, analitikal, teratur dan
sesuai dengan kehendak soalan
yang ditanya.
Penyampaian fakta-fakta utama
dalam jawapan mempunyai
perkaitan antara satu fakta dengan
fakta yang lain.
Penulisan jawapan pelajar juga