Anda di halaman 1dari 10

SILABUS

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA


SMKN 1 GABUSWETAN
KELAS XI TKR, MM, & AK SEMESTER 1

NAMA GURU
NIP

: WAHYUDI, S.Sos
:-

TAHUN AJARAN 2013/2014

SILABUS 1
Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Aspek
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: Bahasa Sunda
: SMKN 1 Gabuswetan
: XI TKR, MM, & AK/I
: Ngaregepkeun
: 11.1. Mampu menyimak, memahami, dan menanggapi berbagai wacana lisan berupa lagu kawih/tembang dan cerita wayang.
Materi Pokok
Indikator

1
11.1.1 Menyimak
tembang
atau
kawih
secara
langsung
atau
melalui
radio/
televisi

2
Lagu kawih/
tembang/
pupuh

3
Dapat menyimak
pelantunan
tembang/pupuh/kawih.
Dapat menuliskan
lirik/rumpaka tembang/
pupuh/ kawih yang
disimaknya.
Dapat membawakan
tembang/ pupuh/kawih.
Dapat menuliskan pesan
(nada dan rasa) yang
terdapat dalam
tembang/pupuh/kawih.
Dapat mengaitkan isi
tembang/ pupuh/kawih
dengan kehidupan masa
kini.
Dapat menilai unsur-unsur
keindahan tembang/pupuh/
kawih.
Dapat memparafasekan
lirik
tembang/pupuh/kawih.

Pengalaman Belajar
4
Siswa menyimak
pelantunan
tembang/pupuh/kawih.
Siswa menuliskan
lirik/rumpaka tembang/
pupuh/ kawih yang
disimaknya.
Siswa membawakan
tembang/ pupuh/kawih.
Siswa menuliskan pesan
(nada dan rasa) yang
terdapat dalam
tembang/pupuh/kawih.
Siswa mengaitkan isi
tembang/ pupuh/kawih
dengan kehidupan masa
kini.
Siswa menilai unsurunsur keindahan
tembang/pupuh/ kawih.
Siswa memparafrasekan
lirik
tembang/pupuh/kawih.

Jenis Tagihan
5
Tugas
-individu
-kelompok

Penilaian
Bentuk
Contoh Instrumen
Instrumen
6
7
-Pengamatan
Regepkeun ieu kawih!.
-Peragaan
-laporan
Tuliskeun rumpaka
kawih nu diregepkeun!
Cing kawihkeun deui!.
Jelaskeun kumaha
perasaan hidep sabada
ngawihkeun rumpaka
ta!.
Kumaha eusi rumpaka
ta kawih jeung
kahirupan hidep kiwari?
Kumaha rasa, nada,
amanat, jeung tma ta
kawih?
Tulis ta kawih dina
wangun parafrase.

Alokasi
Waktu

Sumber/
Bahan/ Alat

8
2-4 jam
pelajaran/

9
- Siaran radio/
tv

1-2 kali
pertemuan
(disesuaika
n)

-Majalah,
-Koran
-Kaset/CD
-Buku ajar
Pamager Basa
Sunda Kelas

SILABUS 2
Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Aspek
Standar Kompetensi

Kompetensi
Dasar
1
11.2.1 Memimpin
acara rapat

: Bahasa Sunda
: SMKN 1 Gabuswetan
: XI TKR, MM, & AK/I
: Nyarita
:11.2 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan
drama.

Materi Pokok
2
Kegiatan rapat

Pengalaman Belajar

Indikator

3
Dapat mencatat materi yang
akan dirapatkan.
Dapat membuka acara rapat.
Dapat menyampaikan materi
yang akan diinformasikan.
Dapat menjelaskan setiap
materi dengan memperhatikan
penggunaan lafal, intonasi,
nada/tekanan yang jelas.
Dapat menampung berbagai
pertanyaan.
Dapat menjawab setiap
pertanyaan dengan jelas.
Dapat menanggapi saran atau
pendapat peserta rapat dengan
tertib dan santun.
Dapat menyimpulkan hasil
rapat.

4
Siswa mencatat materi
yang akan dirapatkan.
Siswa membuka acara
rapat.
Siswa menyampaikan
materi yang akan
diinformasikan.
Siswa menjelaskan setiap
materi dengan
memperhatikan
penggunaan lafal, intonasi,
nada/tekanan yang jelas.
Siswa menampung
berbagai pertanyaan.
Siswa menjawab setiap
pertanyaan dengan jelas.
Siswa menanggapi saran
atau pendapat peserta rapat
dengan tertib dan santun.
Siswa menyimpulkan hasil
rapat.

secara lisan dalam rapat, informasi faktual, berita/pengumuman, wawancara, dan

Jenis
Tagihan
5
Tugas
-individu
-kelompok

Penilaian
Bentuk
Contoh Instrumen
Instrumen
6
7
-Pengamatan
Pilih jeung tulis topik
-Peragaan
naon nu rk dirapatkeun!
-laporan
Tuliskeun gurat badag
bahan nu rk dirapatkeun!
Pk pedar runtuyan bahan
nu geus ditangtukeun
jeung babaturan
sakelompok rapat hidep!
Tampung unggal
pertanyaan ti anggota
rapat, tuluy jawab
saperluna!
Tampung unggal kritik
jeung saranm ti pamilon
rapat, tuluy komntaran
ku basa nu sopan!

Alokasi
Waktu
8
2-4 jam
pelajaran/
1-2 kali
pertemuan
(disesuaikan)

Sumber/
Bahan/
Alat
9
- Susunan
tugas tiap
anggota
rapat
-Buku ajar
Pamager
Basa
Sunda
Kelas XI

SILABUS 3
Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Aspek
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
1
11.2.3 Menyampaikan
pengumuman
(bwara)
pesan 9talatah)

: Bahasa Sunda
: SMKN 1 Gabuswetan
: XI TKR, MM, & AK/I
: Nyarita
: 11.2 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan dalam rapat, informasi faktual,
berita/pengumuman, wawancara, dan drama.
Materi Pokok
2
Pesan/pengumuman

Indikator
3
Dapat menentukan topiktopik yang akan dijadikan
bahan pengumuman/ pesan.
Dapat menyusun bahan
pengumuman/pesan dengan
bahasa yang baik dan
santun.

Dapat
menyampaikan
pengumuman/pe-san
dengan
memperhatikan
lafal,
intonasi,
nada/
tekanan yang tepat.

Pengalaman Belajar
4
Siswa menentukan
topik-topik yang akan
dijadikan bahan
pengumuman/ pesan.
Siswa menyusun bahan
pengumuman/pesan
dengan bahasa yang
baik dan santun.
Siswa menyampaikan
pengumuman/pesan
dengan memperhatikan
lafal, intonasi, nada/
tekanan yang tepat.

Jenis Tagihan
5
Tugas
-individu
-kelompok

Penilaian
Bentuk
Instrumen
6
-Pengamatan
-Peragaan
-laporan

Alokasi Waktu
Contoh Instrumen
7
Tangtukeun topik naon
nu rk diumumkeun!

8
2-4 jam
pelajaran/

Susun bahan
pangumuman ku basa
nu merenah, ringkes,
jeung sopan!

1-2 kali
pertemuan
(disesuaikan)

Pek galantang-keun ta
pangu-muman. Kad
sorana sing jelas/
bnts, lentongna
merenah.

Sumber/
Bahan/
Alat
9
- Contoh
naskah
pengumu
man
Pamager
Basa
Sunda
Kelas XI

SILABUS 4
Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Aspek
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
1
11.2.4 Mewawancarai tokoh

: Bahasa Sunda
: SMKN 1 Gabuswetan
: XI TKR, MM, & AK/I
: Nyarita
: 11.2 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan dalam rapat, informasi faktual, berita/pengumuman, wawancara, dan
drama.
Materi Pokok
2
Wawancara
dengan tokoh
budaya Sunda

Indikator
3
Dapat mencatat hal-hal pokok
yang akan ditanyakan dalam
wawancara.
Dapat menyampaikan
pertanyaan berdasarkan daftar
yang telah disusun dengan
bahasa yang santun.

Dapat mencatat
informasi yang diperoleh dari
hasil wawancara kepada
teman dan guru.

Pengalaman Belajar
4
Siswa mencatat hal-hal
pokok yang akan
ditanyakan dalam
wawancara.
Siswa menyampaikan
pertanya-an berdasarkan
daftar yang telah disusun
dengan bahasa yang
santun.
Siswa mencatat informasi
yang diperoleh dari hasil
wawancara kepada teman
dan guru.

Jenis
Tagihan
5
Tugas
-individu
-kelompok

Penilaian
Bentuk
Instrumen
6
-Pengamatan
-Peragaan
-laporan

Contoh
Instrumen
7
Tuliskeun hal-hal
poko nu rk
dipak padoman
wawacara!
Tangtukeun
narasumberna!
Ajukeun ta
pertanyaan th ka
narasumber nu
dipilih ku hidep!
Pk catet atawa
rkam sakur
informasi nu
katarima ku hidep
ti ta
narasumber!

8
2-4 jam
pelajaran/

Sumber/
Bahan/
Alat
9
- Siaran
radio/ tv

1-2 kali
pertemuan
(disesuaikan)

- Kartu
pertanyaan

Alokasi
Waktu

-Buku ajar
Pamager
Basa
Sunda
Kelas XI

Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Aspek
Standar Kompetensi
Kompetensi
Dasar
1
11.3.1 Membaca
apresiasi
novel

SILABUS 5
: Bahasa Sunda
: SMKN 1 Gabuswetan
: XI TKR,MM,& AK/I
: Maca
: 11.3 Mampu membaca, memahami, dan menanggapi berbagai wacana tulis yang berupa bahasan, biografi, novel, dan laporan jurnalistik.
Materi
Pokok

2
Novel

Indikator
3
Dapat mengidentifikasi ciriciri novel.
Dapat memahami isi novel.
Dapat menceritakan
ringkasan novel dengan alur
yang tepat.
Dapat menanggapi isi dan
bahasa novel.

Pengalaman Belajar
4
Siswa mengidentifikasi ciriciri novel
Siswa memahami isi novel.
Siswa menceritakan
ringkasan novel dengan alur
yang tepat.
Siswa menanggapi isi dan
bahasa novel.

Jenis Tagihan
5
Tugas
-individu
-kelompok

Penilaian
Bentuk
Contoh Instrumen
Instrumen
6
7
-Pengamatan
Baca ieu tks sing nepi ka
-Peragaan
kacangking eusina!
-laporan
Sebutkeun ciri-ciri novel!
Tuliskeun kacindekan ta
eusi novel.
Tuliskeun kumaha basa
nu digunakeunana naha
gampang kacangking
atawa henteu?

Alokasi
Waktu
8
2-4 jam
pelajaran/
1-2 kali
pertemuan
(disesuaika
n)

Sumber/
Bahan/
Alat
9
- Sisran
radio/ tv
-Majalah,
-Koran
-Kaset/CD
-Buku ajar
Cahara
Basa
Sunda
Kelas XIA

Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Aspek
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
1
11.4.1 Menulis
carita pondok.

SILABUS 6
: Bahasa Sunda
: SMKN 1 Gabuswetan
: XI TKR, MM, AK/I
: Nulis
: 11.4 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan dalam berbagai ragam tulisan yang berbentuk teks pidato, cerita pendek, resensi
buku, laporan kegiatan, dan teks drama.
Materi Pokok
2
Ide dalam cerpen

Indikator
3
Dapat mengidentifikasi ciri-ciri
cerpen.
Dapat merumuskan ide cerpen
yang akan ditulis.
Dapat menulis cerpen dengan
mengembangkan: penokohan,
konflik, latar, sudut pandang,
dan alur.
Dapat menyunting cerpen yang
ditulis teman.

Pengalaman Belajar
4
Siswa mengidentifikasi ciriciri cerpen.
Siswa merumuskan ide
cerpen yang akan ditulis.
Siswa menulis cerpen
dengan mengembangkan:
penokohan, konflik, latar,
sudut pandang, dan alur.

Siswa menyunting
cerpen yang ditulis teman.

Jenis Tagihan
5
Tugas
-individu
-kelompok

Penilaian
Bentuk
Instrumen
6
-Pengamatan
-Peragaan
-laporan

Contoh
Instrumen
7
Sebutkeun ciriciri carpon!
Tangan hiji
id pikeun nulis
hiji carpon!
Tuliskeun pokopoko nu rk
ditulis dina
wangun
rangkay
karangan
Kembangkeun
ta rangkay
karangan nepi
ka jadi hiji
carita carpon!

Alokasi
Waktu
8
2-4 jam
pelajara
n/
1-2 kali
pertemu
an
(disesua
ikan)

Sumber/
Bahan/
Alat
9
- Buku
kumpulan
carita
pondok
(Sawidak
Carita
Pondok)
-Majalah,
-Koran
-Buku
ajar
Pamager
Basa
Sunda
Kelas XI

Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Aspek
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
1
11.3.2 Membaca
wacana
Biografi.

SILABUS 7
: Bahasa Sunda
: SMKN 1 Gabuswetan
: XITKR,MM, &AK/I
: Maca
: 11.3 Mampu membaca, memahami, dan menanggapi berbagai wacana tulis yang berupa bahasan, biografi, novel, dan laporan jurnalistik.

Materi
Pokok
2
Biografi
tentang
pahlawan/
pajuang

Indikator
3
Dapat memahami isi
wacana biografi.
Dapat menyimpulkan
jejer wacana biografi.
Dapat mendeskripsikan
kembali isi wacana
biografi.
Dapat menjelaskan
makna kepahlawanan
tokoh.
Dapat menanggapi
berbagai aspek biografi.

Pengalaman Belajar

4
Siswa memahami isi wacana
biografi.
Siswa menyimpulkan jejer
wacana biografi.
Siswa mendeskripsikan
kembali isi wacana
biografi.
Siswa menjelaskan makna
kepahlawanan tokoh.
Siswa menanggapi berbagai
aspek biografi.

Jenis Tagihan
5
Tugas
-individu
-kelompok

Penilaian
Bentuk
Contoh Instrumen
Instrumen
6
7
-Pengamatan Baca ieu conto wacana biografi
-Peragaan
di handap!
-laporan
Caritakeun deui eusi conto
biografi ta ku basa hidep
sorangan!

Sumber/
Bahan/
Alat
9
-Majalah,
-Koran

Alokasi
Waktu
8
2-4 jam
pelajaran/
1-2 kali
pertemuan
(disesuaikan)

-Buku ajar
Genta Basa
Sunda
Kelas XI

Tuliskeun poko-poko nu ditulis


dina ta biografi!
Sebutkeun kaunggulan ta tokoh
nu ditulis dina biografi!
Tuliskeun aspk naon wa nu
kudu aya dina naskah biografi!

Malangbong, Juli 2013


Guru Mata Pelajaran

WAHYUDI, S.Sos