Anda di halaman 1dari 7

KELAS TAMBAHAN BM 910/1

HANIF PFS 15

Soalan Esei : Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu STPM Penggal 1 2014

Negeri Selangor
1. Kebolehan dan kemahiran mereka cipta sesuatu yang baharu masih perlu
dipertingkatkan dalam kalangan rakyat di negara ini bagi memastikan negara mampu
mencapai status negara maju. Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh
pelbagai pihak dalam memperkembang kebolehan dan kemahiran tersebut.
2. Krisis bekalan air kerap membelenggu masyarakat di negara ini. Huraikan punca-punca
berlakunya krisis ini dan kesan-kesannya.
3. Budaya makan di restoran makanan ala Barat melambangkan gaya hidup moden dan
mewah masyarakat di negara ini. Mengapakah masyarakat kita gemar mengunjungi
restoran sedemikian dan apakah kesan negatif yang mungkin dihadapi oleh masyarakat
di negara kita akibat isu berkenaan?
Negeri Terengganu
1. Pelbagai kempen dijalankan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang
sesuatu perkara. Namun begitu, ada kempen yang dijalankan itu kurang berjaya
mencapai matlamatnya. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk meningkatkan
keberkesanan kempen yang dijalankan itu?
2. Pertumbuhan institusi pendidikan swasta di negara ini sejak belakangan ini dikatakan
menimbulkan berbagai-bagai kesan. Berikan penjelasan anda tentang kesan
pertumbuhan institusi pendidikan swasta di negara ini.
3. Ada pendapat yang mengatakan bahawa penggunaan teknologi moden dalam bidang
pertanian mendatangkan pelbagai kesan kepada rakyat dan negara. Sejauh manakah
anda bersetuju dengan pendapat tersebut?

KELAS TAMBAHAN BM 910/1

HANIF PFS 15

Penulisan Esei Tidak Berformat - Isu Program Motivasi

Soalan Contoh
Program motivasi yang dianjurkan oleh pelbagai pihak bertujuan untuk membantu
kecemerlangan pelajar dari pelbagai aspek. Huraikan kelebihan program tersebut
kepada pelajar.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
-

Rangka Esei
Pendahuluan
pelbagai program motivasi dianjurkan oleh pelbagai pihak untuk kecemerlangan
akademik dan sahsiah
Isi-isi Penting
melatih pelajar dari aspek ketahanan diri dan bersikap yakin diri
murid didedahkan tentang teknik belajar dan teknik menjawab soalan
teknik mengurus masa secara bijaksana
mencungkil potensi pelajar melalui aktiviti berkumpulan
menekankan nilai keagamaan dan kerohanian
Penutup
program motivasi merupakan medan terbaik untuk mendisiplinkan diri dan menjadi
insan yang cemerlang
Esei Contoh
Program motivasi yang telah dianjurkan oleh pelbagai pihak adalah untuk
manfaat pelajar. Perkara ini turut diuar-uarkan menerusi media massa untuk
kecemerlangan pelajar dalam peperiksaan awam. Program motivasi seperti Kem Bina
Minda Cemerlang, Kem Motivasi Cuti Sekolah, Summer Camp Anak Soleh dan
sebagainya menjadi mangkin kecemerlangan pelajar. Dengan menyertai program
motivasi itu, pelajar bukan sahaja dapat mencapai kecemerlangan dalam akademik
tetapi juga kecemerlangan dalam sahsiah. Oleh sebab itu, terdapat pelbagai perkara
yang menyebabkan program motivasi yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan swasta
itu dapat membantu kecemerlangan pelajar.
Program motivasi itu melatih pelajar dari aspek ketahanan dan sikap yakin diri.
Hal ini dikatakan demikian kerana selepas mengikuti program itu, para pelajar mampu
menghadapi cabaran dalam pelajaran dan dalam kehidupan. Sebagai contohnya,
dalam program motivasi itu para pelajar didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang
menguji ketahan fizikal dan keyakinan diri para pelajar. Pengalaman dan pendedahan
itu membolehkan para pelajar bersiap sedia untuk menghadapi sebarang cabaran yang
2

KELAS TAMBAHAN BM 910/1

HANIF PFS 15

pastinya akan dihadapi oleh setiap orang. Jadi, perkara ini membuktikan bahawa
program motivasi berupaya untuk meningkatkan daya tahan pelajar untuk menempuh
kehidupan yang penuh dengan cabaran.
Selain itu, dalam program motivasi itu juga, para pelajar didedahkan tentang
teknik belajar dan teknik menjawab soalan yang betul. Penganjur program
kebiasaannya akan menyediakan pakar-pakar yang mahir dalam kemahiran belajar,
ibarat jauhari yang mengenal manikam. Melalui cara itu, para pelajar akan
menggunakan pengetahuan mereka untuk belajar secara berkesan selepas
menamatkan program tersebut. Di samping itu, para pelajar dapat mengetahui teknik
untuk menjawab soalan seperti yang dikehendaki oleh pemeriksa dalam peperiksaan.
Jelaslah bahawa program ini memberikan kebaikan yang banyak kepada pelajar untuk
mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan.
Melalui program motivasi ini, para pelajar diperkenalkan tentang teknik mengurus
masa yang berkesan. Perkara itu dapat membantu pelajar mengurus masa dengan
bijaksana dan berkesan. Jadi, aktiviti seharian pelajar dapat dijalankan secara teratur
kerana masa mereka terisi dengan perkara yang sesuai dan berfaedah. Sebagai
contohnya, program seperti itu membantu pelajar membuat perancangan aktiviti harian,
mingguan dan bulanan yang berkesan untuk manfaat pelajar. Hal ini memang
membuktikan bahawa program tersebut berupaya untuk menjadikan pelajar itu bijak
mengurus masa kerana masa itu emas.
Program motivasi yang dijalankan itu turut mencungkil potensi pelajar dalam
pelbagai bidang. Hal ini dapat dilihat melalui aktiviti berkumpulan yang dimasukkan
sebagai pengisian program yang penting. Melalui aktiviti tersebut, pelajar akan sedar
akan potensi diri sendiri yang selama ini terpendam kerana tuah ayam nampak di kaki,
tuah manusia tiada yang tahu. Di samping itu, program seperti itu dapat membantu
murid agar sentiasa bersikap dan berfikiran positif dalam apa-apa aktiviti yang
dilakukan. Potensi diri yang terpendam itu pula dapat digilap dan dibimbing ke arah
yang lebih baik demi kemajuan diri pelajar dalam segenap bidang.
Tidak ketinggalan juga, program motivasi turut menekankan nilai keagamaan
dalam diri pelajar. Para pelajar akan sedar akan tanggungjawab mereka terhadap diri,
keluarga, masyarakat, negara, dan agama. Pihak penganjur program biasanya akan
menyediakan pakar motivasi dalam bidang agama untuk membimbing pelajar ke arah
penghayatan terhadap agama yang sebenar. Pakar-pakar itu akan menekankan aspek
pengetahuan, kefahaman dan penghayatan terhadap tanggungjawab setiap insan
terhadap pencipta-Nya. Secara tidak langsung, perkara ini akan membentuk sahsiah
dan memantapkan aspek kerohanian yang cemerlang dalam kalangan pelajar yang
menyertai program itu.
Sebagai kesimpulannya, program motivasi merupakan medan yang terbaik untuk
setiap pelajar mendisiplinkan diri dan menjadi insan yang cemerlang. Oleh sebab itu,
ibu bapa perlulah menghantar anak mereka untuk menyertai program motivasi yang
sesuai untuk anak-anak mereka. Jangan biarkan masa anak-anak terbiar dan tidak diisi
dengan aktiviti yang tidak berfaedah semasa cuti sekolah yang panjang. Jadi, ibu bapa
harus memberikan galakan dan menyokong usaha pelbagai pihak yang menganjurkan
program itu untuk kebaikan anak-anak mereka. Dengan cara itu, kita berharap agar
para pelajar ini akan menjadi orang yang cemerlang dalam pelajaran dan berjaya dalam
kehidupan mereka.
(613 perkataan)

KELAS TAMBAHAN BM 910/1

HANIF PFS 15

Pembacaan Kritis dan Analitis

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab semua soalan.


[30 markah]
Masalah pelupusan sampah bukan sahaja dihadapi di negara kita tetapi juga berlaku di
negara-negara maju seperti Jepun. Berdasarkan jumlah sampah yang semakin meningkat
setiap tahun, pelupusan sampah secara konvensional sudah tidak praktikal lagi pada masa ini.
Oleh hal yang demikian, kerajaan mahu rakyat bersedia untuk berkongsi bersama-sama bagi
menanggung kos pelupusan sampah dengan menggunakan sistem yang lebih berkesan
termasuklah penggunaan teknologi moden seperti insenarator bagi memastikan penjagaan
alam sekitar terjamin.
Oleh itu, negara kita akan menggunakan teknologi insenarator ini bagi menggantikan
kaedah pelupusan sampah yang sedia ada pada masa ini. Langkah ini perlu diambil untuk
menangani masalah pelupusan sampah yang kurang efisien pada masa ini. Pelbagai cadangan
telah dikemukakan untuk mengatasi masalah pelupusan sampah. Antara cadangan itu
termasuklah pembinaan loji insenarator seperti yang digunakan oleh negara-negara maju.
Antara teknologi insenarator moden yang dimajukan adalah dengan menggunakan
gasifikasi dan peleburan abu yang dapat mengurangkan pengeluaran dioksin pada tahap yang
memenuhi piawaian antarabangsa. Asap dan gas yang berbahaya kepada manusia tidak
dilepaskan ke udara tetapi diserap dan dikumpulkan oleh alat tersebut. Oleh itu, teknologi
insenarator tidak akan menjejaskan kesihatan manusia dan tidak mengganggu keselesaan
penduduk yang tinggal berhampiran dengan pusat pelupusan sampah tersebut.
Selain dapat menyelesaikan masalah pelupusan sampah, teknologi insenarator juga
mampu menjana tenaga yang dapat memenuhi keperluan untuk menggerakkan loji berkenaan.
Di samping itu, teknologi tersebut berupaya untuk menjual tenaga yang dihasilkan kepada
syarikat utiliti yang membekalkan tenaga kepada masyarakat. Selain insenarator yang kekal
terdapat juga insenarator bergerak yang menggunakan roda dan berupaya mengendalikan dua
tan sisa termasuklah pepejal. Insenarator seumpama itu dicipta khusus dan berkonsepkan
mesra alam serta tidak mencemarkan alam.
Oleh hal yang demikian, kita berharap pembinaan insenarator tersebut akan menjadi
kenyataan pada masa yang telah dijangkakan. Hakikat yang perlu kita terima ialah kaedah
pelupusan yang digunakan sekarang tidak lagi mampu menampung sampah yang kita buang
setiap hari. Walaupun kos insenarator ini agak tinggi, namun dalam jangka masa panjang,
teknologi ini menguntungkan manusia dan tidak merosakkan alam sekitar yang sudah sedia
tercemar.
(Disesuaikan daripada Penggunaan Insenarator
Tidak Dapat Dielakkan, Berita Harian, 10 Mac 2007)
4

KELAS TAMBAHAN BM 910/1

HANIF PFS 15

1. Apakah kelebihan teknologi insenarator dalam usaha untuk melupuskan sampah dengan
lebih efisien? [4]
Skema jawapan cadangan
- dapat mengurangkan pengeluaran dioksin
- tidak menjejaskan kesihatan manusia
- tidak mengganggu keselesaan penduduk
- mampu menjana tenaga
- mesra alam atau tidak mencemarkan alam
2. Jelaskan tiga harapan yang dinyatakan oleh penulis dalam petikan di atas.

[6]

Skema jawapan cadangan


- rakyat bersedia untuk berkongsi kos pelupusan sampah dengan kerajaan sistem ini
lebih berkesan
- negara kita dapat gunakan insenarator cara sekarang kurang efisien
- pembinaan insenarator akan jadi kenyataan cara sekarang tidak dapat menampung
sampah yang dibuang setiap hari.
3. Pada pendapat anda, apakah peranan anggota masyarakat di negara ini untuk membantu
kerajaan dalam usaha menangani masalah sampah? Panjang jawapan anda hendaklah tidak
lebih daripada 150 patah perkataan. [20]
Skema jawapan cadangan
- buang sampah di tempat yang disediakan
- berikan pendidikan kepada anak-anak tentang amalan membuang sampah
- jalankan aktiviti kutipan sampah dan membersihkan kawasan
- libatkan diri dalam kempen membersihkan kawasan
- nasihati orang lain dan jadi contoh amalan membuang sampah di tempat yang sesuai.

Penulisan Esei Tidak Berformat - Isu Dasar Satu Murid Satu Sukan
5

KELAS TAMBAHAN BM 910/1

HANIF PFS 15

Soalan Contoh
Dasar 1Murid 1Sukan yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran banyak
memberikan manfaat kepada murid.
Huraikan manfaat program tersebut kepada murid-murid sekolah.
Pendahuluan
- Dasar
1Murid 1Sukan - pembangunan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar
penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah.
Isi
i. Aktiviti sukan dapat mengisi masa lapang murid secara berfaedah - mengelakkan gejala
negatif.
ii. Mencungkil bakat murid menyuburkan bakat tersebut
iii. Mewujudkan budaya mementingkan kesihatan - badan mereka menjadi sihat
iv. Menggalakkan penyertaan murid dalam sukan - setiap murid berpeluang
v. Memupuk semangat kesukanan dan perpaduan kaum
Penutup
- Program ini banyak manfaatnya - perlu disokong oleh semua pihak
Karangan Contoh
Dasar 1Murid 1Sukan yang telah diperkenalkan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada
tahun 2011 banyak mendatangkan manfaat kepada murid. Dasar ini memang penting untuk
program pembangunan sukan di sekolah-sekolah. Dasar 1Murid 1Sukan menjadi serampang
dua mata bagi melengkapkan skop pembangunan sukan sekolah iaitu melahirkan pelajar yang
seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dasar ini dikatakan berupaya untuk
meningkatkan kadar penglibatan dan penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis
sukan atau permainan di sekolah. Oleh itu, pelbagai manfaat dasar tersebut akan dihuraikan
dengan lebih lanjut dalam perbincangan seterusnya.
Antara
manfaat
dasar
1Murid
1Sukan
ini
ialah
murid-murid
dapat mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti yang berfaedah. Hal ini demikian kerana
murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti sukan dapat mengelakkan diri daripada
melakukan perkara yang tidak berfaedah dan terlibat dalam gejala negatif. Sebagai contohnya,
murid-murid dapat menyertai aktiviti sukan atau permainan seperti bola sepak, badminton,
sepak takraw, bola tampar, bola keranjang, dan sebagainya. Aktiviti yang dilakukan itu memang
memberikan manfaat yang banyak kepada mereka. Jadi, dengan mengikuti program ini, muridmurid dapat menggunakan masa dengan berkesan dan dapat mengelakkan diri daripada aktiviti
yang kurang sihat.
Dasar ini membolehkan guru-guru mencungkil bakat murid dalam bidang sukan atau
permainan. Melalui sukan yang disertai oleh murid, bakat mereka dapat disuburkan dengan
bimbingan dan latihan daripada guru kerana kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat
sagunya. Murid yang telah dilatih itu boleh mewakili sekolah sebagai pemain bola sepak, hoki,
badminton, squash, boling, olahraga, dan sebagainya. Murid-murid dapat membuktikan bakat
6

KELAS TAMBAHAN BM 910/1


HANIF PFS 15
dan potensi mereka itu dan berlatih dengan gigih untuk mencapai kemenangan. Perkara itu
membuktikan bahawa dasar ini dapat mengembangkan bakat murid-murid dalam sukan atau
permainan yang diminati oleh mereka.
Selain itu, program ini dapat mewujudkan budaya yang mementingkan kesihatan dalam
kalangan murid sekolah. Perkara ini penting kerana murid yang aktif dalam aktiviti sukan akan
menyebabkan badan mereka sihat dan cergas. Apabila badan mereka sihat, otak mereka akan
cerdas dan murid-murid akan mudah untuk menerima pelajaran dan seterusnya mencapai
kecemerlangan dalam bidang akademik. Dengan perkataan lain, murid-murid yang sihat dan
cerdas ini akan dapat menjawab soalan dalam pelajaran dengan cemerlang. Hal ini
membuktikan bahawa melalui program ini, murid akan sihat dan cergas serta mencapai
kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan.
Seterusnya, dasar ini berupaya untuk menggalakkan penyertaan setiap murid dalam
aktiviti sukan atau permainan. Hal ini demikian kerana setiap murid berpeluang untuk
melibatkan diri dalam bidang permainan atau sukan yang diminati oleh mereka. Selain itu,
perkara ini menunjukkan bahawa tidak ada murid yang diabaikan atau dipinggirkan daripada
melibatkan diri dalam permainan atau sukan yang diminatinya. Jadi, dengan cara itu pihak
sekolah berupaya untuk melibatkan semua murid dalam aktiviti sukan atau permainan. Oleh itu,
jelaslah bahawa dasar ini dapat menggalakkan penyertaan dan penglibatan murid-murid dalam
aktiviti sukan atau permainan yang diminati oleh mereka.
Melalui dasar ini, usaha untuk memupuk semangat kesukanan dan perpaduan kaum
dalam kalangan murid akan menjadi realiti. Dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau
permainan tertentu, murid-murid akan menghayati semangat kesukanan ketika melibatkan diri
dalam sesuatu permainan atau sukan. Sebagai contohnya, murid-murid turut berpeluang untuk
bergaul dengan murid yang berbilang kaum seperti kaum Melayu, Cina, India, Iban, dan
Kadazan dalam sesuatu permainan atau sukan. Perkara ini membolehkan murid-murid
berinteraksi dengan lebih erat dengan rakan-rakan sepasukan yang terdiri daripada berbagaibagai kaum. Tegasnya, dasar tersebut dapat membentuk murid yang menghayati semangat
kesukanan dan perpaduan kaum di negara ini.
Jelaslah di sini bahawa dasar 1Murid 1Sukan ini merupakan satu tranformasi baharu
yang banyak manfaatnya dalam sistem pendidikan di negara kita. Oleh itu, ibu bapa dan semua
pihak yang terlibat perlu memahami dan menyokong usaha murni ini. Sekiranya usaha ini tidak
mendapat kerjasama daripada semua pihak, sudah tentu hasrat murni tersebut tidak akan
tercapai. Jadi, semua pihak perlu bekerjasama untuk merealisasikan perkara ini, ibarat bulat air
kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Dengan usaha yang bersepadu itu, kita
berharap agar murid-murid lebih aktif dan bersemangat dalam bidang sukan demi kemajuan
dan kecemerlangan sukan negara.