Anda di halaman 1dari 63

MPW 1143 - PENGAJIAN ISLAM

BAB 1

ISLAM
SEBAGAI CARA HIDUP
YANG SYUMUL
Lincoln University College

BAB 1
Islam Sebagai Cara Hidup yang Syumul

Kandungan
Islam, iman dan ihsan
Asas-asas Akidah
o Akidah
o Syariah
o Akhlak
Maqasid al-Syariah
Tasawwur Islam
Pandangan Semesta Islam
Konsep Jihad Dalam Islam
Lincoln University College

ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP YANG


SYUMUL
Pengenalan
Islam ialah agama yang akhir diturunkan untuk
membimbing manusia ke jalan yang benar.
Firman Allah di dalam al-Quran yang
bermaksud: Sesungguhnya agama yang
benar di sisi Allah ialah Islam (ayat 19 surah
Ali Imran).
Agama Islam ialah agama yang syumul
(sempurna) berbanding agama lain yang
pernah diturunkan oleh Allah s.w.t.
Lincoln University College

Islam Sebagai Cara Hidup Yang Syumul

Maksud Aqidah, Syariah


dan Akhlak

Tasawwur Islam

Pengertian Islam, Iman dan Ihsan

Maqasid al-Syariah

Lincoln University College

ISLAM
Perkataan Islam berasal daripada kalimah
yang bermaksud selamat dan
bermaksud tunduk, patuh dan berserah.
Istilah : tunduk dan patuh kepada perintah Allah
s.w.t. iaitu Tuhan pencipta dan pentadbir seluruh
alam, dengan penuh rela, bukan dengan paksaan
atau perasaan terpaksa.
Berserah pula bermaksud menyerah diri kepada
Allah untuk menerima perintahNya, sama ada untuk
melakukan sesuatu atau meninggalkannya.
Islam ialah agama yang mempunyai peraturan hidup
yang sempurna atau cara hidup yang syumul (a
complete way of life) yang merangkumi sistem
Lincoln University College
kepercayaan, perundangan
dan nilai (akhlak).

IMAN
Harfiyah : bererti percaya. Siapa yang percaya maka
dikatakan sebagai yang percaya (mukmin).
Perkataan iman diambil daripada kata kerja aamana,
yukminu yang bererti percaya atau membenarkan.
Takrif dari segi syarak : Saidina Ali Ucapan dengan
lidah, kepercayaan yang benar dengan hati dan
perbuatan dengan anggota.
Atau pengakuan dengan lidah, membenarkan
pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan
rukun-rukun (anggota) menurut Imam al-Ghazali.
Diasaskan di atas enam perkara : percaya kepada Allah,
malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari kiamat, qada dan
qadar.
Lincoln University College

Ihsan
Ihsan
bermaksud
melakukan
sesuatu
perbuatan dengan sebaik-baiknya dan
bersungguh-sungguh.
Ibadat yang disertai dengan muraqabah
secukupnya kepada Allah, yakni hati sentiasa
terasa diawasi oleh Allah dengan memiliki sifat
amanah, warak, takwa dan sebagainya

Lincoln University College

AKIDAH

ASASASAS
ISLAM
SYARIAH

AKHLAK

Lincoln University College

AKIDAH
Percaya kepada Allah
Percaya kepada malaikat
Percaya kepada Rasul
Percayakepada Kitab
Percaya kepada Hari Akhirat

Percaya kepada Qadha dan Qadar


Lincoln University College

SYARIAH
ibadat

muamalat

munakahat

Lincoln University College

jinayat

ibadat
Undang-undang Ibadat ialah peraturan-peraturan dan
tatacara mengerjakan ibadat dalam Islam
- umum : semua perkerjaan yang baik yang kita
lakukan setiap hari seperti bekerja, belajar, tolong
menolong, sedekah, kenduri, beriadah, bermain,
makan, minum, berkahwin dan lain-lain.
- khusus : Ini termasuklah peraturan-peraturan
mengenai ibadat solat, puasa, zakat, haji, qurban,
aqiqah dan sebagainya
syarat-syarat penerimaan ibadat : beriman kepada
Allah, ikhlas, ittiba
Lincoln University College

muamalat
Peraturan yang berkaitan dengan hubungan sesama
manusia seperti jual beli, sewa menyewa, hutang
piutang, pengurusan, pentadbiran dan sebagainya.
-asas-asas muamalat :
a) konsep rububiyah
b) uluhiyah
c) tazkiyyah
d) konsep manusia sebagai khalifah
e) persaudaraan dan pengorbanan
f) konsep al-falah sebagai aktiviti muamalat.
-prinsip-prinsip asas muamalat : hak milik, kebebasan
terpimpin, campur tangan kerajaan (pengurusan).
Lincoln University College

munakahat
Undang-undang ini ialah undang-undang yang
berkaitan dengan nikah kahwin.
Peraturan tentang meminang, aqad nikah serta
syarat-syaratnya, wali, talak, ruju, hadhanah
(hak penjagaan anak), dan lain-lain.
-perkahwinan dan kedudukan dari segi hukum :

wajib, sunat,
mubah/harus.

makruh,

Lincoln University College

haram,

Hukum Perkahwinan
HARUS- Mampu tetapi tidak berhajat untuk
berkahwin dan boleh mengawal perzinaan
WAJIB - Mampu dan sanggup berkahwin serta
dikhuatiri berlaku perzinaan
SUNAT - Mampu dan berhajat berkahwin
tetapi tidak dikhuatiri berlaku perzinaan
MAKRUH - Tidak mampu memberi nafkah
tetapi berkeinginan untuk beristeri
HARAM - Tidak mampu memberi nafkah atau
diyakini akan melakukan kezaliman
Lincoln University College

Hukum Perceraian
BIL

PERKARA

1.
TALAK

2.
RUJUK

3
FASAKH

4.
KHULU'

PENGERTIAN

HUKUM

Bahasa : Cerai @ melepaskan ikatan


Istilah : merungkaikan ikatan perkahwinan
dengan lafaz talak, cerai @ yg. mengandungi
makna keduanya.
Bahasa : Kembali
Istilah : Suami yang mengambil kembali
isteri yg. diceraikan kepangkuannya.

- harus = sebagai
langkah penyelesaian
terakhir

Bahasa : Batal
Istilah : Pembatalan ikatan perkahwinan
disebabkan syarat yang tidak dipenuhi
semasa akad nikah @ disebabkan oleh
masalah yang berlaku dalam rumahtangga.
Bahasa : Mencabut @ meninggalkan
Istilah : Perceraian antara suami isteri
dengan lafaz talak @ khulu' yang dikaitkan
dengan bayaran tertentu oleh isteri kepada
suami.

- Harus bagi isteri =


untuk menjaga
kemaslahatan keduadua pihak.

Lincoln University College

- harus talak 1 &2


- haram bagi talak 3

- harus= apabila isteri


berasa tidak sesuai
dengan suaminya dan
bimbang berlaku
derhaka kepada suami.

Samb
5

Bahasa ; Derhaka @ ingkar


NUSYUZ Istilah : keengganan isteri menunaikan
kewajipan terhadap suami tanpa alasan
yang munasabah mengikut hukum syara'.

6.
ZIHAR

7.
LIAN

haram bagi isteri

Bahasa : Belakang
Istilah : Suami menyamakan isterinya @
mana-mana anggota nya dengan ibunya @
dengan mana-mana perempuan mahram
baginya ( adik-beradik suami)

- haram dan berdosa


besar bagi suami

Bahasa : laknat
Istilah : Sumpah suami yang disertakan
dengan laknat daripada Allah untuk
menolak hukuman qazaf menuduh zina
terhadap isteri @ menafikan keturunannya.
Lian juga bermaksud : Sumpah isteri yang
disertakan dengan kemurkaan Allah untuk
menolak tuduhan zina suaminya.

Laknat bagi suami


jika tuduhannya
salah
Kemurkaan bagi
isteri jika tuduhan itu
betul

Lincoln University College

jinayat
undang-undang yang berkaitan dengan
pentadbiran mahkamah.
hukum qisas (hukum bunuh balas kepada
orang yang membunuh orang), hudud,
(hukum ke atas orang yang berzina, menuduh
orang berzina dan mencuri), tazir (hukuman
dera keatas orang yang minum arak) dan lainlain.
-tujuan hukuman dalam islam : menjaga
agama, nyawa, akal, keturunan, harta benda.
Lincoln University College

AKHLAK
Sistem nilai Islam ialah satu sistem untuk menilai
tingkah laku manusia berdasarkan hukum nilai
yang diletakkan oleh Allah.
sifat akhlak dalam Islam :
tetap dan tidak berubah
berlandaskan fitrah kejadian manusia
kesan daripada ibadah
sumber kekuatan
Syumul
kesan daripada akidah yang mantap.
Lincoln University College

Kata pujangga Arab :

Kekalnya suatu umat itu dengan


kekalnya akhlak pada mereka. Maka,
apabila akhlak mereka telah runtuh
dan lenyap daripada mereka, nescaya
akan lenyaplah umat tersebut.

Lincoln University College

Di dalam Sistem Nilai Islam terdapat 5 kategori


nilai yang menjadi asas penilaian bagi semua
perbuatan dan tingkah laku manusia, iaitu :
Fardhu atau wajib
Haram
Sunat
Makruh
Mubah atau harus
faktor-faktor pembentukan akhlak : wirathah,
alam persekitaran, teman dan sahabat, adat,
undang-undang
dan
peraturan,
ilmu,
kebudayaan.
Lincoln University College

MAQASID
AL-SYARIAH
Lincoln University College

DEFINISI
Maqasid berasal daripada perkataan maqsud
atau maqsad yang membawa erti kehendak,
matlamat atau tujuan.
Justeru, Maqasid Al-Syariah bermaksud tujuan,
natijah atau maksud yang dikehendaki oleh
syarak melalui sumber dalilnya menerusi AlQuran dan Al-Sunnah.
Maqasid didefinisikan sebagai mewujudkan
kebaikan (manafaah) dan menolak keburukan
serta menghilangkan kemudaratan (mafsadah).
Lincoln University College

KEPENTINGAN ILMU MAQASID


SYARIAH
Ilmu Maqasid al-Syariah adalah suatu cabang
ilmu yang penting dalam islam.
Mereka yang memahami konsep Maqasid alSyariah akan berasa kagum dengan keindahan
dan kesempurnaan ajaran Islam sebagai alDin.
Mengetahuinya juga merupakan suatu syarat
penting untuk berijtihad dan berkemampuan
mengetepikan amalan taqlid buta.
Lincoln University College

HIKMAH PENSYARIATAN HUKUM


Kesemua hukum syariat yang ditentukan oleh Allah
SWT adalah demi kebaikan para hamba-Nya sama ada
disegerakan atau ditangguhkan.
disegerakan bermaksud kebaikan segera termasuklah
kebaikan di dunia dan segala nikmat yang dikecapi.
ditangguhkan bermaksud kebaikan di akhirat iaitu
mendapat syurga yang kekal abadi dan dijauhkan dari
azab neraka.
Tiada satu hukum pun yang sia-sia atau tidak
mendatangkan faedah.
Maka segala perkara yang disyarakkan pasti ada
kebaikan untuk dicapai atau kemudaratan yag ingin
dijauhi.
Lincoln University College

HIKMAH PENSYARIATAN HUKUM


Tujuan utama hukum syarak diturunkan ialah
mencapai segala bentuk kebaikan dan
menolak segala bentuk keburukan atau
kemudaratan.
Namun apa yang penting dan harus kita ingat,
setiap hujah ataupun dakwaan sebegini
perlulah disokong dengan dalil al-Quran atau
al-Sunnah bagi membuktikan kebenaran atau
kepalsuannya.
Lincoln University College

TUJUAN NABI MUHAMMAD DIUTUS


UNTUK MEMBAWA RAHMAT
(SURAH AL-ANBIYA, AYAT 107)
Perkataan rahmat dalam ayat ini bermaksud
memberi segala bentuk kebaikan dan menjauhi
segala bentuk keburukan di dunia dan di akhirat.
Hikmah Nabi Muhammad SAW diutuskan sebagai
rahmat untuk seluruh alam untuk memberi
keselamatan kepada manusia di dunia dan di
akhirat dengan melakukan dan menyeru kepada
segala bentuk suruhan dan kebaikan serta
menjauhi larangan dan keburukan.
Lincoln University College

CONTOH-CONTOH AYAT AL-QURAN


YANG MENYATAKAN HIKMAH
PENSYARIATAN
Hikmah perintah mengerjakan solat:
Firman Allah SWT dalam surah al-Ankabut, ayat 45:
Bermaksud: sesungguhnya solat itu akan mencegah (pelakunya)
daripada melakukan kejahatan dan kerosakan

Hikmah perintah beruasa:


Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 183:
Bermaksud: diwajibkan keatas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan keatas umat sebelum kamu, agar kamu (sentiasa)
bertaqwa
Lincoln University College

CONTOH-CONTOH AYAT AL-QURAN


YANG MENYATAKAN HIKMAH
PENSYARIATAN
Hikmah perintah menjalankan hukum Qisas:
Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah, ayat 179:
Bermaksud: dan dalam Qisas itu ada (jaminan bagi
meneruskan) kehidupan kamu (tanpa bahaya)

Hikmah perintah agar sentiasa bertaqwa:


firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah, ayat 189:
Bermaksud: dan bertaqwalah kepada Allah (sentiasa) agar
kamu mendapat kejayaan
Lincoln University College

DISKRIPSI CONTOH-CONTOH
Contoh hikmah yang telah diberikan merupakan
sebahagian daripada topik perbincangan
dalam
memberikan sedikit gambaran mengenai pengertian
Maqasid al-Syariah.
Ayat-ayat al-Quran tadi membuktikan bahawa adanya,
wujudnya matlamat atau tujuan di sebalik pensyariatan
agama yang diajar kepada umat manusia.
Imam Al-Syartibi pernah menyatakan bahawa manusia
sendiri tidak berupaya untuk menghitung pelbagai hikmah
mahupun tujuan yang terdapat pada setiap hukum yang
berlandaskan sumber al-Quran dan al-Sunnah.
Perlu akur bahawa setiap hukum yang diperintah oleh Allah
SWt mempunyai falsafahnya yang tersendiri.
Lincoln University College

SKOP PENSYARIATAN HUKUM


Sepakat para ulamak menyatakan mengenai skop
syariat yakni untuk memberi segala kebaikan
kepada manusia dan menjauhkan mereka dari
segala bentuk keburukan.
Menurut Imam Al-Shatibi, Allah SWT telah
menetapkan syariat ini dengan mengambil kira
segala bentuk kebaikan.
Apa yang perlu kita fikirkan ialah segala bentuk
kebaikan yang ada pada hukum ini ialah suatu
anugerah dan amanah dari Allah SWT.
Lincoln University College

KATEGORI MASLAHAT
DARURIYAT

HAJIYAT

TAHSINIYAT

kalau tidak wujud,


tak tenteram
hidup manusia,
berlaku kerosakan
di dunia
agama, nyawa,
akal, keturunan,
harta

diperlukan manusia
untuk mendapatkan
kesenangan dan
kelapangan,
mengelakkan
kerosakan dalam
menjaga perkara
daruriyat
cth : rukhsah
kalau tidak wujud
tidak apa

Melakukan perkara
yang elok dan baik
Menjauhkan diri
drpd perkara yang
mencacatkan dan
tidak disukai akal
Perkara berkaitan
akhlak

Lincoln University College

Allah menurunkan undang-undang


syariat ialah untuk menjaga lima perkara
Maqasid al-Syariah
(DARURIYAT)

Agama

Nyawa

Akal
fikiran

Lincoln University College

Harta
benda

Keturunan

PEMBAHAGIAN MAQASID
MAQASID AMMAH ; untuk masyarakat umum
Contoh larangan mencuri, arak dan zina

MAQASID KHASSAH ; untuk perseorangan


Contoh orang yang tidak minum arak
terselamat akalnya daripada rosak
Lincoln University College

PERTEMBUNGAN ANTARA MASLAHAT

BAGAIMANA
MENGENDALIKAN
PERTEMBUNGAN
ANTARA DARURIYAT
DAN HAJIYAT?

Lincoln University College

KEPENTINGAN MEMAHAMI DAN


MENGAPLIKASI ILMU INI
Adalah penting untuk kita mengetahui dan memahami
rasionaliti di sebalik sesuatu hukum itu.
Hukum-hukum yang tidak diketahui tujuan dan rahsianya
akan bertukar menjadi undang-undang jumud dan mampu
memenuhi kehendak manusia dan situasi semasa.
Perasaan bosan, malas, terpaksa, dll, amat mudah dirasai
jika tidak mengetahui kepentingan, kelebihan dan ganjaran
sesuatu amalan yang diamalkan.
Menurut Imam al-Shatibi, dalam kitabnya AL-Muwaffaqat,
Maqasid itu merupakan roh bagi sesuatu malan.
Apa yang dimaksudkan oleh Imam al-Shatibi ialah tanpa
memahami Maqasid seolah-olah fiqh itu tanpa roh;
bagaikan tubuh manusia tanpa roh, kaku bahkan mati.
Lincoln University College

RUMUSAN

Maqasid al-Syariah meriupakan matlamat-matlammat yang ingin dicapai


oleh syarak dalam pensyariatan hukum. Umumnya, Maqasid ini tertumpu
kepada penganjuran manafaah dan penolakan mafsadah.
Maqasid al-Syariah merupakan penaung kepada dalil-dalil syarak. Ia
bukannya suatu yang asig daripada dalil-dalil syarak, bahkan terkandung di
dalamnya sama ada secara langsung atau tidak langsung.
Ilmu Maqasid al-Syariah merupakan suatu cabang ilmu yang penting
dalam islam. Mereka yang memhami konsep ini akan merasai
kesempurnaan Islam.
Skop asas syariat islam adalah untuk memberikan kebikan kepada manusia
dan menjauhkan mereka daripada segala keburukan.
Kepentingan memahami ilmu Maqasid al-Syariah bagi seorang mujtahid
dan pengkaji hukum tidak boleh diabaikan demi untuk memastikan
penilaian hukum yang dibuat terhadap sesuatu masalah itu selari dengan
tuntutan syarak.
Lincoln University College

TASAWWUR
ISLAM
Lincoln University College

Tasawwur Islam
Tasawwur ialah kalimah Arab - diterjemahkan
sebagai pandangan hidup/ World View.
Bermaksud Pandangan Hidup Islam atau
Pandangan Alam Semesta.
Maksud : melihat Islam secara keselulruhan,
dengan demikian ternampaklah Islam itu
Indah, syumul, dan istimewa kerana
merangkumi segala-galanya.
Lincoln University College

Ciri-ciri Keistemewaan Islam

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Rabbaniyah
Thabat wa Murunah
Waqiiyyah
Tawazun
Syumul
Alamiyah
Wasatiyyah
Lincoln University College

Rabbaniyah (Ketuhanan)
Rabbaniyah bermaksud bersifat ketuhanan.
Perbuatan atas perintah Allah, dan untuk
mendapat keredaan Tuhan.
Sama ada kita lakukan yang baik atau
meninggalkan yang dilarang adalah kerana
percaya kepada Allah, bukan kerana manusia,
adat atau lainnya.
Kalau kita lakukan sesuatu kerana manusia,
maka ia tidak bersifat Rabbaniyah.
Lincoln University College

Thabat wa Murunah (Tetap dan anjal)


Islam agama yang tegas tetapi lembut pada waktu yang
sama.
Walaupun tegas, dalam pelaksanaannya ia
adalah anjal iaitu boleh berubah.
Dari aspek Aqidah : haram serta boleh membawa
kepada murtad jika seseorang Islam itu tunduk kepada
berhala.
Tetapi dalam keadaan terpaksa ia
melakukannya sedangkan hatinya tetap mentauhidkan
kepada Allah s.w.t., maka ia tidak berdosa dan tidak
jatuh agamanya.
Dalam aspek syariah : kita diharamkan memakan
bangkai. Jika terpaksa kerana kelaparan, maka pada
masa itu tidaklah berdosa kerana ia bertujuan hendak
menyelamatkan nyawa.
Lincoln University College

Waqiiyyah (Realistik)
Boleh diterjemahkan sebagai praktikal atau ideal dan
realistik.
Dari segi kepercayaan, Islam adalah agama yang ideal
kerana percaya kepada keesaan Allah s.w.t. dan yakin
kewujudanNya serta beribadat kepada Allah serta minta
tolong kepadaNya.
Dari aspek perundangan, kita dapati setiap peraturan
ada faedah dan maslahahnya sama ada kepada disi
sendiri, keluarga dan masyarakat amnya.
Contohnya seperti pengharaman arak, judi, zina dan
lain-lain.
Itu adalah untuk kebaikan sedang
keburukannya telah diketahui oleh semua orang.
Lincoln University College

Tawazun (Seimbang antara jasmani


dan rohani)
Seimbang bermaksud sederhana di antara dua
keadaan yang bertentangan. Cth : perkara
ghaib
Aspek kepercayaan : perkara ghaib
Aspek amalan dunia akhirat
Aspek kerohanian dan kebendaan
Aspek individu dan masyarakat
Lincoln University College

Syumul (menyeluruh)
Syumul bermaksud lengkap dan sempurna.
Tidak ada satu pun perkara yang tidak diberikan
panduan oleh Islam.
a. Islam sempurna dari aspek jangka masa : Nabi
terdahulu diutuskan untuk satu golongan umat
sahaja, sedangkan nabi Muhammad diutus untuk
umat akhir zaman sampai kiamat.
b. Peraturan hidup yang sempurna : akidah,
syariah, akhlak.
Lincoln University College

Alamiyah: Perutusan Islam menyeluruh tanpa


sempadan (Risalah Sejagat
Perutusan Nabi Muhammad s.a.w. yang mana baginda diutus untuk
seluruh alam, hatta makhluk jin pun disuruh beriman dengan Nabi
Muhammad s.a.w. dan tidak ada had masa dan sempadan geografi,
kerana tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad s.a.w.
Ajaran Islam merangkumi hubungan manusia dengan Tuhan.
Hubungan manusia sesama manusia, sama ada yang muslim atau
bukan muslim, hubungan manusia dengan alam, termasuk
binatang, dan juga hubungan manusia dengan alam ghaib seperti
alam malaikat dan jin.
Ibadat pula bukan setakat solat dan haji sahaja, malah semua
pergerakan adalah ibadat, termasuk bekerja, bermain, berkahwin,
menolong orang, memberi makan binatang dan sebagainya.

Lincoln University College

Wasatiyyah (kesederhanaan)
Maksud Wasatiyyah ialah pertengahan atau sederhana.
al-Quran menggelarkan umat Islam sebagai umat
pertengahan (Ummatan Wasatan).
Umat pertengahan dalam ayat di atas mempunyai
beberapa maksud, antaranya:
a. Umat yang terpilih di sisi Allah kerana sikap dan
amalannya
b. Umat yang adil dan tetap dalam keadilan
c. Umat yang di tengah iaitu yang diperhati oleh
orang lain sebagai contoh kerana keunikannya
d. Umat yang mengamalkan sikap sederhana
dalam segenap segi.
Lincoln University College

PANDANGAN
SEMESTA ISLAM
Lincoln University College

PANDANGAN SEMESTA ISLAM


Allah mempunyai kekuasaan dan kehendak (Iradah) tanpa paksaan dan
arahan daripada sesiapapun untuk mencipta manusia dan alam semesta.

Semua ciptaan (makhluk) terutamanya manusia dan alam ini tertakluk


kepada peraturan Allah
Allah sebagai pencipta yang mutlak, berhak menentukan sesuatu
terhadap kedua-duanya.
Matlamat akhir manusia adalah kehidupan akhirat.
TAKRIF :
1. merangkumi dunia akhirat, dunia persediaan menuju akhirat.
2. pandangan tentang realiti yg terjelma dari hati manusia mengenai
kewujudan seluruh alam.
3. Akidah sebagai teras bagi Tamadun Islam
Lincoln University College

KONSEP MANUSIA
Penciptaannya diterangkan melalui 2 sumber:
naqli (wahyu quran + hadith) , aqli (pengalaman
manusia + kajian sains)
34 ayat dalam 16 surah tentang penciptaan
manusia.
Unsur jasmani & rohani pd hakikat kejadian
manusia.
Fitrah manusia- takwa vs buat kerosakan
Manusia sebagai khalifah
Lincoln University College

KONSEP HUQUQ (hak + t/jawab)


1

HUQUQ ALLAH
Bagi diriNya penunaian hak oleh Allah ikut kehendakNya
Ke atas dirinya - mesti ditunaikan oleh manusia

HUQUQ AL-IBAD
Dipertanggungjawabkan ke atas manusia
Hak ke atas Allah, ke atas manusia

HUQUQ ALAM
Manusia perlu memenuhi hak-hak alam kerana ia dicipta utk
manusia

Lincoln University College

EPISTEMOLOGI ISLAM
Takrif
- teori tentang ilmu pengetahuan dan secara tidak
langsung membawa pengusulan tentang asal
usul dan implikasi dalam hubungannya dengan
pengalaman manusia.
- mementingkan subjek ilmu, proses
mendapatkan ilmu, dan objek ilmu dalam
perbincangan.
Lincoln University College

KONSEP ILMU
Takrif : tahu, mempunyai makna yang luas dan
mencakupi makna-makna ketuhanan, agama,
dunia, alam ghaib serta hikmah (Syed Naquib)
Kemunculan sesuatu makna ke dalam jiwa
seseorang hasil daripada maklumat yg benar.
Perlu mencari ilmu dari sumber yg benar dan
sahih, mengkaji sebelum terima.
Ilmu ialah pengetahuan, kepandaian.
Lincoln University College

KLASIFIKASI ILMU (dari segi hukum)


ILMU FARDHU AIN

FARDU KIFAYAH

-rukun iman, rukun


Islam, ilmu tauhid,
ibadat

- perubatan,
ekonomi, pendidikan,
ketenteraan

HARUS DIPELAJARI

TIDAK HARUS
DIPELAJARI

-sastera, seni bina,


seni jahit, fotografi

-sihir, nujum, teori


sesat

Lincoln University College

SUMBER PENGETAHUAN
1) WAHYU : al-Quran dan hadith
2) ILHAM : penghayatan secara langsung,
Ilmu laduni - berkaitan perkara ghaib, dikurniakan
karamah & kasyaf
1) NALURI : dari warisan genetik (anak itik terus
berenang)
2) KEPINTARAN AKAL : bezakan antara satu dengan
lain
3) PANCAINDERA
:
melalui
pengalaman,
pengamatan, pembacaan, penglihatan dll.
Lincoln University College

HIERARKI DAN JENIS ILMU DARIPADA


PERSPEKTIF ALAT MENDAPATKAN ILMU
ILMU WAHYU : Al-quran, Hadith

ILMU ILHAM : Penghayatan secara langsung dari Allah, ialah satu


tanggapan emosi yang terbit dalam hati. Ia tidak diterima oleh
semua orang. Ia juga dikenali sebagai Ilmu Laduni.

ILMU RASIONAL : berteraskan kekuatan akal

ILMU EMPIRIKAL : pancaindera sbg sarana mendapat


ilmu
Lincoln University College

KONSEP NILAI
NILAI & AKSIOLOGI
-mengkaji tentang teori dan hakikat nilai /
berfaedah & tak berfaedah

Aksiologi bermaksud ilmu pengetahuan yang


mengkaji tentang teori dan sistem nilai.
-ia menentukan nilai-nilai Islam pada masa dan
tempat berdasarkan al-amr bi al-maruf, al-nahy
anil mungkar.
Dalam Islam, sistem ini terbahagi kepada lima
kategori iaitu Fardhu atau Wajib, Sunat atau
Matlub, Harus atauLincoln
Mubah,
Makruh dan Haram.
University College

SUMBER-SUMBER NILAI
Al-Quran
Hadith Qudsi : lafaz dan makna sepenuhnya daripada
Allah
Al-Sunnah : qawliyah (perkataan),
: feliyah (perbuatan) ,
: takririyah (pengakuan)
Uruf :
uruf sahih (adat kebiasaan yang diterima syarak),
uruf fasid (tidak diterima syarak)
Adat
Lincoln University College

HIERARKI NILAI

Mahmudah- sifat baik dan terpuji


Makruhah- kurang menyenangkan
Mazmumah- sifat tercela
Nilai-nilai makruf - harus, sunat,wajib
Nilai-nilai mungkar - makruh, haram

Lincoln University College

JIHAD DALAM ISLAM


Pengertian Jihad dari sudut bahasa ialah bersungguhsungguh.
Dari sudut istilah, diertikan dengan pelbagai maksud.
Antaranya berdakwah, berjuang di jalan Allah, tundukkan
hawa nafsu, tunaikan haji, layan orang tua dll.
Firman Allah yang bermaksud ..dan berjihadlah dengan
harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah.. ( AlTaubah 41 )
Sejarah Jihad pada zaman Rasulullah :
- Utk menolak kezaliman.
- Utk menghalang kerosakan.
- Utk bertindak balas.
- Utk mempertahankan diri.
Lincoln University College

JENIS-JENIS JIHAD
a)
b)

Usaha dan operasi ketenteraan


Usaha dan operasi pembangunan kemanusiaan sama ada dari aspek
rohani mahupun lahiriah

Jihad lisan
Jihad pendidikan
Jihad dengan tangan dan diri
Jihad politik
Jihad harta

Jihad memerangi musuh Allah dari golongan syaitan dan orang kafir.
Jihad Amar Maaruf Nahi Mungkar.
Jihad melawan hawa nafsu dengan membersihkan jiwa dan mensucikan
hati.
Lincoln University College

UNSUR-UNSUR JIHAD
Hijrah

Perjuangan

Pengorbanan

perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang


lebih baik.

berjuang bersungguh-sungguh
dengan usaha untuk mencapai
matlamat.

dari segi material, fizikal atau rohani.. diri sendiri, masa,


tenaga, harta dan sebagainya.
SYAHID

Lincoln University College

KESIMPULAN
Tamadun Islam berdasarkan konsep tauhid
membentuk penyerahan diri manusia kepada ALLAH
MAHA PENCIPTA
Islam amat menitikberatkan 3 hubungan antara
Pencipta, manusia dan alam sekitar
Manusia sebagai khalifah perlu memakmurkan alam
dengan abdikan diri kepada Allah serta memelihara
alam, menjaga maqasid al-khamsah menyahut
seruan berjihad walau dengan apa cara sekalipun.
Akidah,+ syariah + akhlak berjaya melahirkan
sebuah tamadun Islam yang cemerlang.
Lincoln University College

SEKIAN,
TERIMA KASIH
Lincoln University College